Invullen studiedeelfiche 2015-2016

advertisement
Invullen studiedeelfiche 2015-2016
BELANG VAN GOED INGEVULDE SD-FICHE
Juridische correctheid
o Behoort tot het contract dat de student aangaat met de VUB
o Opgenomen informatie is bindend
o Basis bij eventuele klachten en beroepen
Kwaliteitszorg (kwaliteit van de opleiding en de studiedelen) en instellingsreview
Uitstraling
o Informatie (leerresultaten) wordt meegegeven via creditbewijs
o Basis om vrijstellingen elders aan te vragen
ECTS-label (erkenning van credits op Europees niveau)
o Engelse vertaling MOET steeds correct en volledig ingevuld zijn
o Gebruik ‘ECTS credits’ i.p.v. ‘studypoints’
START | https://administratie.cumulus.vub.ac.be
INLOGGEN: met gebruikersnaam en wachtwoord van uw VUB-NetID
U kunt uw studiedeelfiches raadplegen door te navigeren naar de Studiegids via:
Hoofdmenu > SelfService > Studiegids > Studiegids toevoegen/bijwerken
VANAF WANNEER KAN MEN WIJZIGINGEN DOORVOEREN VOOR HET VOLGENDE ACADEMIEJAAR?
U moet niet wachten op de oproep van de Vicerector Onderwijs om uw fiche te kunnen aanpassen
voor het volgende academiejaar. U kunt hier al vroeger mee starten als u dat wenst.
WIJZIGINGEN VOOR 2015-2016 DOORVOEREN?
Indien er een andere datum dan 14/09/2015 (i.e. startdatum academiejaar 2015-2016) vermeld
staat wanneer u de fiche opent, dient u EERST de ingangsdatum van de wijziging aan te geven (ofwel
maakt u een nieuwe gegevensrij aan door te klikken op het driehoekje ‘studiedeelwijziging geldig
vanaf’, ofwel navigeert u naar de gegevensrij voor 2015-2016)
ONDERWIJSTAAL STUDIEDEEL:
Een studiedeel met een Engelse onderwijstaal bewerkt u best vanuit de Engelse gegevenstaal.
Voor een Engelstalig studiedeel dat in een Nederlandstalige opleiding aangeboden wordt, moet u
de info m.b.t. de evaluatie zowel in het Nederlands als in het Engels invullen.
Voor studiedelen die een andere taal dan het Nederlands of het Engels als onderwijstaal hebben
moeten de inhoudelijke velden in de eigenlijke onderwijstaal én in het Nederlands zijn opgenomen
onder de Nederlandse gegevenstaal.
WELKE VELDEN VERDIENEN EXTRA AANDACHT => OVERZICHT PER PAGINA
PAGINA 1 | Geen wijzigingen aan te brengen (controleer eventueel de juistheid van de gegevens en neem
contact op met het faculteitssecretariaat als er iets niet correct wordt weergegeven)
PAGINA 2 | Geen wijzigingen aan te brengen (eventueel onderwijsteam, per aanbieding)
PAGINA 3 |
STUDIEDEELONDERDELEN => klik op ‘alles tonen’
Verwijder NOOIT het onderdeel ‘Examen’ (is noodzakelijk voor het invoeren van een eindresultaat);
alle leden van het onderwijsteam die punten moeten kunnen invoeren voor het studiedeel, moeten
aan het onderdeel ‘Examen’ gekoppeld worden. Gelieve niets te veranderen aan de contacturen.
INHOUD (open tekstblok): zorg voor een coherente en beschrijvende tekst (richtlijn 250 woorden).
Wat zien we liever niet: kopie van een inhoudstafel / opsomming van kernwoorden / kopie van de
leerresultaten (een voorbeeld van een goed geformuleerde inhoudsbeschrijving is te vinden op p. 12
de ‘quickstart studiedeelfiches’ - zie link onderaan dit document). Weet dat de inhoud gebruikt
wordt om elders vrijstellingen aan te vragen. Dit veld dient ook in het Engels vertaald te worden.
PAGINA 4 |
STUDIEMATERIAAL: wordt bij voorkeur opgenomen in de voorziene template (per aanbieding) en
niet in het tekstblok ‘bijkomende info’. In dit laatste kan melding gemaakt worden van eventuele
verplichte aanwezigheden, gastlessen, eventuele cursusopbouw. Dit tekstblok kan gebruikt worden
om de concrete aanpak en het lessenverloop toe te lichten. Dit veld dient ook in het Engels vertaald
te worden.
Vermijd dat het studiemateriaal twee maal wordt opgenomen (én in de template én in het veld
bijkomende info).
BIJKOMENDE INFORMATIE: Indien er aan een studiedeel extra kosten verbonden zijn ikv een
bepaalde activiteit (vb. excursie, studiebezoek) dan moet hier de extra kostprijs (indicatief) voor de
activiteit worden vermeld en het al dan niet verplicht karakter van de activiteit moet worden
aangegeven. Er wordt ook een link geplaatst naar My.VUB (Sociale Dienst Studenten) ivm de
mogelijkheden tot financiële ondersteuning: https://my.vub.ac.be/studiefinanciering
AANVULLENDE INFO MBT EVALUATIE: mag geen kopie zijn van en zeker geen tegenstrijdige
informatie bevatten ten aanzien van de studiedeelopdrachten (beoordeling - tab 5). Gebruik bij
voorkeur het veld ‘notities’ bij de studiedeelopdrachten om zaken te verduidelijken. Het tekstblok
‘aanvullende info mbt evaluatie’ is nuttig wanneer er een verschillende evaluatievorm en/of weging
gebruikt wordt tussen de twee zittijden, om aan te geven of eventuele deelcijfers kunnen worden
overgedragen, of een eindcijfer kan bekomen worden indien men bijvoorbeeld niet deelneemt aan
een deelopdracht. Deze aanvullende informatie dient zo duidelijk mogelijk en zonder aanleiding
tot bijkomende interpretaties te worden omschreven! Dit veld dient ook in het Engels vertaald te
worden.
PAGINA 5 |
LEERRESULTATEN: bepalen wat een student verwacht wordt te kennen, te begrijpen, te doen bij het
afronden van het studiedeel en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond (voorbeelden van
goed geformuleerde leerresultaten zijn te vinden op p. 17 van de ‘quickstart studiedeelfiches’ - zie
link onderaan dit document). Dit veld wordt ook meegegeven op een creditbewijs!
STUDIEDEELOPDRACHTEN (per aanbieding > ‘alles tonen’): type examenvorm en verdeelsleutel
(uiterst belangrijk en bindend!). Dit bepaalt ook de manier waarop u de punten zult moeten
invoeren (voor elke (sub)categorie die u hier definieert, moet er een punt worden ingevoerd).
Gebruik ENKEL een examen-categorie (en geen HOC of WPO) = advies van DOZ. Voor de correcte
definiëring van de verschillende examenvormen zie p. 18-19 van de ‘quickstart studiedeelfiches’
(link onderaan dit document). De beoordeling kan en mag verschillen naargelang de aanbieding
(reguliere versus werkstudenten). Gebruik bij voorkeur het veld ‘notities’ om informatie te geven
over de organisatie en het verloop van het examen; voorbeeldexamenvragen; hulpmiddelen die
mogen gebruikt worden (ingeval van een openboekexamen is het aangeraden om te vermelden dat
e-books of andere elektronische toestellen niet gebruikt mogen worden).
Dit veld dient ook in het Engels vertaald te worden. Ingeval van een Engelstalig studiedeel (binnen
een Nederlandstalige opleiding) dient deze informatie vertaald te worden naar het Nederlands.
PAGINA 6 | Binnen de beoordelingsmatrix (leerresultaten <> beoordeling) dient ieder ‘hokje’ minstens
eenmaal aangekruist te zijn.
PAGINA 7 | Wijzigingen indienen voor facultaire goedkeuring > ‘+’ rechtsboven aanklikken > motivering in
tekstveld vermelden > valideren > indienen.
BELANGRIJK: sla iedere wijziging op > “OPSLAAN” onderaan iedere pagina!
DEADLINE = DINSDAG 12 MEI 2015 | Aangebrachte wijzigingen online zichtbaar uiterlijk 1 juli 2015.
GEBRUIK DE HULPBRONNEN TE VINDEN IN DE STUDIEGIDS (ACHTER HET ? BOVENAAN ELKE PAGINA) EN
OP http://www.vub.ac.be/curriculum/studiedeelfiches
Bij problemen contacteer de Cel Curriculumbeheer ([email protected]).
Download