Praatplaat Een individueel gesprek over invloed van

advertisement
Praatplaat Een individueel gesprek over invloed van inwoners met ondersteuning
1. Welke ondersteuning krijg je?
1. Thuiszorg
3. Hoe wil je meepraten?
Toelichting
Digitaal
In gesprek
Niveau van invloed
2. Schuldhulp
Faciliteren
● Facebook
● Twitter
● Whatsapp
● Enquête digitaal
● Enquête papier
3. Ambulante begeleiding door wijkteam/jeugdteam
4. Intramurale begeleiding
5. Begeleiding naar werk
6. Begeleiding bij vrijwilligerswerk
7. Anders, namelijk …
Coproduceren
● groepsgesprek
Meebeslissen
Adviseren
Raadplegen
● individueel
Informeren
Niet-informeren
2. Waarover wil je iets te zeggen hebben? [kijkend naar de ondersteuning die je krijgt]
1. eigen regie
3. wie mij
ondersteunt
af en toe
regelmatig
vaak
●
●
Formele status en positie
Vrijblijvend, geen formele status
4.Wil je de resultaten van deze peiling ontvangen? ● Ja ● Nee
Wil je in de toekomst meepraten over een van de genoemde onderwerpen? ●
2. welke
ondersteuning
ik krijg
… ondersteuning
eenmalig
9. toekomstplannen
4. welke methode
wordt ingezet
5. privacy
… beleid
11. of de uitvoering
goed loopt
7. hoe er met mij
wordt omgegaan
Mogen we jouw gegevens daarvoor noteren? (Email)adres
10. eisen en
voorwaarden
5.Wil je nog iets meegeven?
12..…
8..…
6. waar en hoe
ik woon
13. geld
Ik wil graag
meepraten
over …
17. wijkteam/jeugdteam
18. samenwerking
tussen
hulpverleners
Geslacht
1.jongere/kind met ondersteuning
2.ouder van kind dat ondersteuning krijgt
●
14. PGB
man
… regelzaken
15. papierwerk/regels
3.pleegouder
4.inwoner in maatschappelijke opvang
… samenwerking en communicatie
16..……
Profiel
5.inwoner met een lichamelijke of verstandelijke beperking
19. samenwerking tussen
professionals-familie
21..……
●
20. wegwijzer/
informatie
vrouw
6. inwoner met psychische problemen of verslaving
7.mentor/coach/maatje/buddy
Leeftijd
●
●
●
●
8.mantelzorger
jonger dan < 25
9.werkloze inwoner, minima
25 – 40
10.familie, vrienden, buren van iemand
40 – 65
65+
11.anders, namelijk …
die ondersteuning krijgt
Ja
●
Nee
Schrijfplaat Een groepsgesprek over invloed van inwoners met ondersteuning
1. Welke ondersteuning krijg je?
1. Thuiszorg
3. Hoe wil je meepraten?
Toelichting
Digitaal
In gesprek
Niveau van invloed
2. Schuldhulp
Faciliteren
● ………………… x
● ………………… x
● ………………… x
● ………………… x
● ………………… x
3. Ambulante begeleiding door wijkteam/jeugdteam
4. Intramurale begeleiding
5. Begeleiding naar werk
6. Begeleiding bij vrijwilligerswerk
7. Anders, namelijk …
Facebook
Coproduceren
Twitter
● ………………… x
groepsgesprek
Meebeslissen
Whatsapp
Adviseren
Enquête digitaal
Raadplegen
Enquête papier
● ………………… x
individueel
Informeren
Niet-informeren
2. Waarover wil je iets te zeggen hebben? [kijkend naar de ondersteuning die je krijgt]
ondersteuning
1. eigen regie
2. welke ondersteuning ik krijg
3. wie mij ondersteunt
4. welke methode wordt ingezet
5.privacy
eenmalig
af en toe
regelmatig
vaak
●
●
Formele status en positie
Vrijblijvend, geen formele status
Toelichting
4.Wil je de resultaten van deze peiling ontvangen?
● ………………… x Ja ● ………………… x Nee
Wil je in de toekomst meepraten over een van de genoemde onderwerpen?
● ………………… x Ja ● ………………… x Nee
6. waar en hoe ik woon
7. hoe er met mij wordt omgegaan
5.Wil je nog iets meegeven?
8.…
beleid
9.toekomstplannen
10.eisen en voorwaarden
11. of de uitvoering goed loopt
12.…
regelzaken
Profiel
Geslacht
13.geld
1. ………………… x jongere/kind met ondersteuning
14.PGB
2.………………… x ouder van kind dat ondersteuning krijgt
15.papierwerk/ regels
●
………………… x
man
3.………………… x pleegouder
16.…
4.………………… x inwoner in maatschappelijke opvang
samenwerking en communicatie
5.………………… x inwoner met een lichamelijke of verstandelijke beperking
17.wijkteam/jeugdteam
●
………………… x
vrouw
18.samenwerking tussen hulpverleners
………………… x mentor/coach/maatje/buddy
7.
19.samenwerking tussen professionals-familie
Leeftijd
20.wegwijzer/informatie
●
●
●
●
21.…
6. ………………… x inwoner met psychische problemen of verslaving
8.………………… x mantelzorger
………………… x
jonger dan < 25
9.………………… x werkloze inwoner, minima
………………… x
25 – 40
10. ………………… x familie, vrienden, buren van iemand
………………… x
40 – 65
………………… x
65+
11.………………… x anders, namelijk … die ondersteuning krijgt
Toonplaat Soorten ondersteuning
1
2
Thuiszorg
3
Schuldhulp
4
Ambulante begeleiding
door wijkteam/jeugdteam
5
Intramurale begeleiding
6
Begeleiding bij vrijwilligerswerk
Begeleiding naar werk
7
…………
Toonplaat Gespreksthema's
1. eigen regie
3. wie mij
ondersteunt
2. welke
ondersteuning
ik krijg
9. toekomstplannen
… beleid
4. welke methode
wordt ingezet
… ondersteuning
11. of de uitvoering
goed loopt
5. privacy
7. hoe er met mij
wordt omgegaan
8..…
6. waar en hoe
ik woon
10. eisen en
voorwaarden
12..…
Ik wil graag
meepraten
over …
17. wijkteam/jeugdteam
13. geld
14. PGB
… regelzaken
16..……
18. samenwerking
tussen
hulpverleners
… samenwerking en communicatie
19. samenwerking tussen
professionals-familie
15. papierwerk/regels
21..……
20. wegwijzer/
informatie
Toonplaat Manieren van meepraten
3. Hoe wil je meepraten
Digitaal
In gesprek
Niveau van invloed
Faciliteren
● Facebook
● Twitter
● Whatsapp
● Enquête digitaal
●
Coproduceren
● groepsgesprek
Meebeslissen
Adviseren
Raadplegen
Enquête papier
●
individueel
Informeren
Niet-informeren
eenmalig
af en toe
regelmatig
vaak
●
●
Formele status en positie
Vrijblijvend, geen formele status
Download