Erfgoedonderzoeker-Architect monumentenzorg (M/V)

advertisement
Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur):
Erfgoedonderzoeker-Architect monumentenzorg (M/V)
Afdeling:
Beleidsdomein:
Niveau:
Graad:
Standplaats:
Onderzoek en Bescherming
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
A1
Wetenschappelijk Attaché
Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel
Vacaturenummer: 201314
FUNCTIECONTEXT
Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap is
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie van het
onroerenderfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid voert een beleid dat inzet
op een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg.
Een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg staat niet alleen borg voor het inventariseren en
beschermen van het onroerend erfgoed maar ook voor de materiële instandhouding ervan en houdt
ook in dat het via een actuele beleving zijn maatschappelijke relevantie behoudt. Daarom is het
van belang dat op een proactieve wijze een positief, stimulerend en kwalitatief
onroerenderfgoedbeleid wordt gevoerd vanuit een hedendaagse omgang met onze ruimtelijke
omgeving en met de maatschappij.
Het agentschap telt 5 afdelingen. De afdeling Erfgoedbeleid staat in voor de beleidsvoorbereiding
en –evaluatie. De afdeling Onderzoek en Bescherming en de afdeling Beheer staan in voor de
beleidsuitvoering (het inventariseren, beschermen, onderzoeken en ondersteunen van het beheer).
De afdeling Communicatie en Documentatie en de afdeling Ondersteuning zijn enerzijds
verantwoordelijk voor de communicatie en het beheer van de collecties van het agentschap in het
depot en anderzijds voor de ondersteuning van de werking van het agentschap.
In het agentschap Onroerend Erfgoed zorgt de afdeling Onderzoek en Bescherming voor onderzoek
in functie van het inventariseren, beschermen en beheren van het onroerend erfgoed in
Vlaanderen. De focus ligt daarbij op het archeologisch patrimonium, het bouwkundig erfgoed als
het landschappelijk erfgoed en op het varend erfgoed.
Voor het onderzoek worden verschillende methodieken toegepast en worden handleidingen en
richtlijnen opgesteld en gevolgd. Het onderzoek resulteert in inventarissen, beschermingsdossiers
en in richtlijnen en handleidingen voor het beheer van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Bij het
opmaken van inventarissen, beschermingsdossiers en bij het opstellen van richtlijnen en
handleidingen is er interactie met de andere afdelingen in het agentschap.
Het agentschap Onroerend Erfgoed telt ongeveer 300 personeelsleden met diverse functies
(onderzoekers, erfgoedconsulenten, tekenaars, publiekswerkers, beleidsadviseurs, …). Deze
verscheidenheid levert een boeiende werkomgeving op. De afdeling Onderzoek en Bescherming telt
ongeveer 100 medewerkers.
JE TAKENPAKKET
Je werkt als onderzoeker binnen de afdeling Onderzoek en Bescherming en voert sommige
onderzoeksprojecten zelfstandig uit en andere in samenwerking met collega-onderzoekers binnen
de afdeling en collega’s uit andere afdelingen.
Je draagt zowel bij aan het onderzoek in functie van het beheer van het onroerend erfgoed als aan
het onderzoek voor het inventariseren en beschermen van onroerend erfgoed. Als architect ligt de
focus daarbij op het bouwkundig erfgoed maar je zet jouw specifieke kennis, waar relevant, ook in
voor onderzoek op het vlak van landschappen en voor archeologie. Je werkt zowel mee aan het
opstellen van richtlijnen en methodieken voor het beheer als aan richtlijnen voor het inventariseren
en beschermen van onroerend erfgoed.
De grote uitdagingen voor het (bouwkundig) onroerend erfgoed in Vlaanderen zijn de
herbestemming van grootschalige complexen en gebouwen en de energieprestaties.
De wijze waarop de mens leeft en werkt zorgt er voor dat functies van gebouwen en sites
veranderen. Voor het beschermd erfgoed is het de bedoeling om bij functiewijzigingen de
erfgoedwaarden en –elementen te respecteren en in te passen in de herbestemming.
De klimaatverandering, de gestegen comforteisen op het vlak van binnenklimaat en de
energieprijzen hebben impact om het onroerend erfgoed. Op dit moment zijn beschermde
monumenten uitgesloten van de energienormen die gesteld worden voor nieuwbouw en renovaties.
Kennis over technieken en mogelijke technologische oplossingen voor het verzoenen van het
behoud van erfgoedwaarden en het energiedebat moet versterkt worden.
Op korte termijn werk je voornamelijk op het tweede thema en werk je mee aan het project over
sociale woningbouw waarbij je op zoek gaat naar mogelijkheden voor het verzoenen van de
erfgoedwaarden en de energetische normen op het vlak van sociale huisvesting. Je onderzoekt
mogelijke technische oplossingen, werkt richtlijnen en handleidingen uit maar werkt ook aan een
concrete project voor de restauratie van een bouwblok in Klein Rusland, een sociale woonwijk in
Zelzate ontworpen en gebouwd door Huub Hoste.
De kennis die je opdoet in dit project koppel je terug met de erfgoedonderzoekers die het project
“erfgoedwaarden van sociale woningbouw” uitvoeren en met de andere onderzoekers die met
energetische projecten bezig zijn. Je koppelt veelvuldig terug met beheersconsulenten en met de
sociale huisvestingsmaatschappijen.
Op middellange termijn werk je mee aan het uitvoeren van de onderzoeksagenda’s Beheer,
Inventariseren en Beschermen en zorg je mee voor de implementatie van het nieuwe
Onroerenderfgoeddecreet. Je werkt daarbij onder andere mee aan het opstellen van
beheersdoelstellingen en het uitwerken van richtlijnen voor het documenteren en in kaart brengen
van de fysieke toestand van het onroerend erfgoed.
JE PROFIEL
DEELNEMINGSVOORWAARDEN
JE DIPLOMA
Je bent in het bezit van een diploma van architect.
Je beschikt over een bijkomend diploma monumenten- en landschapszorg.
JE TECHNISCHE COMPETENTIES







Je hebt bij voorkeur kennis van wooncultuur, en ervaring met de restauratie van
sociale huisvesting en/of 20ste eeuwse architectuur.
he hebt bij voorkeur kennis van energieprestaties en technieken en technologieën die de
energieprestaties van bouwkundig erfgoed kunnen verbeteren.
Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en werkt vlot samen.
Je bent in staat om zowel in een team van onderzoekers als individueel te werken.
Je hebt ervaring met het ontwerpen en opstellen van restauratie-bestekken.
Je werkt nauwgezet en bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie en
rapportering.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES

Voortdurend verbeteren
Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen

Klantgerichtheid
Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende
soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren

Samenwerken
Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het
niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk
belang is

Nauwgezetheid
Je volbrengt je taken nauwgezet en met zin voor detail. Je gaat gepast om met materialen.

Voortgangscontrole
Je volgt de voortgang in de tijd en de kwaliteit van eigen processen en/of die van collega’s of
medewerkers op.

Organiseren
Je geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan en je coördineert die elementen om de
doelstellingen te bereiken conform de planning.

Probleemanalyse (analytisch denken)
Je duidt een probleem in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze ga je op zoek naar
bijkomende, relevante informatie.

Oordeelsvorming (synthetisch denken)
Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van
relevante criteria.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Je hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep.

Netwerken
Je ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen
organisatie/entiteit en je wendt die aan voor het verkrijgen van informatie, steun en
medewerking.
ONS AANBOD
-
Een contract van onbepaalde duur.
-
Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
-
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft.
-
Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
-
Relevante ervaring uit de privésector (maximum 9 jaar) wordt in rekening genomen.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen
jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties
hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele
kinderen tussen 3 en 14 jaar.
het werk zo
vakantie per
is er in de
opvang voor
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag)
Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijke attaché (rang A165) met de
bijbehorende salarisschaal.
Je aanvangssalaris is minimaal 36.237,24 euro (brutojaarsalaris, aangepast aan de huidige
index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Je bruto maandsalaris is dan 3.019,77 euro.
VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE
-
CV-screening
Interview met case
WIJZE VAN KANDIDAATSTELLING
De Vlaamse overheid draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt
aangeworven op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht
geslacht, afkomst of handicap. Personen met een handicap krijgen de nodige faciliteiten indien zij
hierom verzoeken.
Spreekt deze functie je aan en overweeg je je kandidatuur in te dienen? Stuur dan snel je
motivatiebrief en CV naar [email protected] of naar Eric Min, adviseur
HR&vorming, Koning Albert II-laan 35 bus 11, 1030 Brussel. Solliciteren kan tot en met
03/11/2013.
Vermeld
bij
je
sollicitatie
volgende
referentie:
“201314/onderzoeker
onroerenderfgoedbeleid – architect monumentenzorg”.
Deze selectieprocedure wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door de
managementondersteunende diensten van het departement EWI.
MEER WETEN?
Wil je graag wat meer inhoudelijke informatie over deze functie, dan kan je contact opnemen met
Dries Van Den Broucke (02/ 553.64.04) ([email protected]) .
Wil je graag wat meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, dan kan je contact opnemen met
Bart Lippens (02/ 553.18.34) ([email protected]).
Download