Komende periode - Algemeen Belang Zwijndrecht

advertisement
Verkiezingsprogramma 2014 – 2018
“Van U voor U”
”Van U, voor U”
Sinds 2004 is Algemeen Belang Zwijndrecht vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Zwijndrecht. In
tegenstelling tot de eerste periode van 2002 tot 2006, zijn wij in de periode 2006 - 2010 serieus genomen
en heeft Algemeen Belang Zwijndrecht veel bereikt. Dit ondanks het feit dat wij toen in de oppositie zaten.
In de periode 2010 - 2014 hebben wij dankzij uw vertrouwen in ons niet meer aan de zijlijn gestaan maar
hebben wij deelgenomen aan het bestuur van onze stad. Bij het samenstellen van het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders hebben we samen met de VVD een college gevormd bestaande uit VVD,
ABZ, CU/SGP & PVDA. Daarbij zijn wij zakelijk te werk gegaan met de juiste man/vrouw op de juiste
dossiers. Zoals onze eigen wethouder de heer Mirck op de portefeuilles Interne Organisatie, ICT, Milieu,
Duurzaamheid en Openbare ruimte. Alle portefeuilles waarin veel te doen was en gedaan is.
Wat hebben wij bereikt, wat niet en welke voorstellen hebben wij ingediend. Wat staat ons te wachten en
wat kunt u van ons verwachten, met welke concrete punten wil Algemeen Belang Zwijndrecht de komende
vier jaar uw stem vertolken.
Wat hebben we bereikt
Wethouders, de juiste man/vrouw op de juiste plaats
Waar in het verleden gewerkt werd met wethouders afkomstig van binnen de partij, is het sinds de
invoering van het dualisme mogelijk om wethouders van buiten de raad aan te stellen. In de afgelopen
vier jaar hebben we gewerkt met professionals, waarvan er twee van buiten de raad gekomen zijn. Zoals
onze eigen wethouder Henk Mirck die zijn in het bedrijfsleven opgedane kennis binnen zijn rol als
wethouder prima heeft kunnen gebruiken. Naar tevredenheid van inwoners, ondernemers en de fractie. Zo
ook de uit Dordrecht afkomstige Aaike Kamsteeg die de kennis opgedaan met de herstructurering van
Wielwijk en Crabbehof (beide in Dordrecht) ons in Zwijndrecht geholpen heeft met de VINEX-locatie de
Volgerlanden.
Hiermee hebben wij invulling kunnen geven aan onze visie, dat een wethouder op zijn inhoudelijke kennis
en vaardigheden moet worden geselecteerd. Een wethouder die uit het bedrijfsleven komt, inhoudelijke
kennis en ervaring heeft met zijn portefeuille en in staat is om vanuit de inhoud -dus los van de politiekinvulling te geven aan de opgaven van deze gemeente. Wij zijn van mening dat dit zeer geslaagd is en
zullen in deze nieuwe periode ook de andere partijen dit advies meegeven.
Een realistisch investeringsprogramma
Jaarlijks werden er vele euro’s gevraagd voor uit te voeren investeringen. Vanuit de vorige periode waren
dat vele, vele miljoenen om dan later bij de jaarrekening te melden dat het voor 40% of 50% gelukt was
om ook daadwerkelijk de gevraagde investeringen te verwezenlijken. In deze periode is met succes
gewerkt aan een meer realistisch investeringsprogramma, waardoor het beslag op de gemeentelijke
gelden is verminderd.
Nieuwe Turnhal O&O
Gymnastiekvereniging O&O kan binnenkort haar verbouwde en uitgebreide turnhal in gebruik nemen. Na
vele, vele jaren van praten is het dan eindelijk zo ver. Niet dankzij de gemeente. Die alleen gezorgd heeft
voor de mogelijkheid om O&O van een lening te voorzien met een betaalbare rente. Het is vooral dankzij
het doorzettingsvermogen van O&O om maar telkens op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om hun
wens te vervullen. ABZ feliciteert O&O op voorhand met de nieuwe turnhal en kijkt uit naar de constante
stroom van Topsporters die hier hun sport beoefenen en die het mogelijk maken dat Zwijndrecht zich
Sportstad mag noemen.
”Van U, voor U”
Onderhoud sportaccommodaties beter op orde
De continue stroom aan klachten met betrekking tot de staat van onderhoud van de sportvelden is een
halt toegeroepen. In het raadsprogramma staat beschreven, dat wij een impuls wilden geven aan het
onderhoud van sportaccommodaties. ABZ is van mening dat dit meer dan gelukt is. Van slechte velden
naar goede velden was een opdracht die vervuld is. De voorman vanuit de gemeente, de heer Ad van
Luijtgaarden, heeft dankzij deze opwaardering en de wijze waarop hij en zijn team dit gedaan heeft hem
de titel “Fieldmanager of the year” opgeleverd. Een diepe buiging is hier op zijn plaats.
Lokale slagkracht in de Drechtraad
Met de winst van onze collega’s van Beter voor Dordt zijn wij in de afgelopen vier jaar in ons
samenwerkingsverband uitgegroeid tot de grootste partij: goed voor 24% van het geheel aan stemmen in
de Drechtraad. In dit samenwerkingsverband waar wij als Zwijndrecht samenwerken met Alblasserdam,
Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht zijn vele zaken ondergebracht, waar u in de
dagelijkse praktijk met uitzondering van de Sociale Dienst weinig mee van doen heeft. Als samenwerkende
lokale partijen hebben wij laten zien dat samenwerken loont. Meer voor minder.
Politieke vernieuwing in de gemeenteraad
In de afgelopen periode hebben we gewerkt met een raad waarbij elke partij, elke verkregen stem van de
kiezer er toe deed. Of je als partij nu wel of geen wethouder in het college had maakte niet uit. Dat is wel
anders geweest waarbij U als stemmer op een partij die niet in het college zat eigenlijk buitenspel gezet
werd doordat de partij waarop u gestemd had buitenspel gezet werd. Al waren toen de voorstellen nog zo
goed, als je geen deel uitmaakte van een collegepartij, deed je er niet toe. Er zijn in de afgelopen vier jaar
geen partijen buiten gesloten ondanks dat partijen er voor gekozen hebben om met voor hen moverende
redenen het raadsprogramma niet te ondertekenen.
Geen verspild subsidiegeld aan een busbaan
Algemeen Belang Zwijndrecht was en is geen voorstander van het creëren van een busbaan voor lege
bussen dwars door Zwijndrecht. Ook niet als je met de verkregen subsidies andere projecten kan
financieren. Immers het zijn uw en onze belastingcentjes, of je ze nu betaalt aan de gemeente of aan het
Rijk. Tegenslagen in de woningbouw hebben er voor gezorgd dat de andere projecten uitgesteld zijn
waardoor ook de busbaan uitgesteld is. In de afgelopen vier jaar hebben wij deze verspilling van
belastinggeld dus kunnen tegenhouden. Voor de komende periode zullen wij hetzelfde standpunt blijven
hanteren “Geen busbaan door Zwijndrecht”.
Directeuren leggen indirect verantwoording af
Niet alleen wethouders moeten verantwoording afleggen aan de gemeenteraad, ook de direct
verantwoordelijke directeur of topambtenaar zou dat moeten doen, al dan niet via de verantwoordelijke
wethouder. Zo kunnen ze indirect aangesproken worden op de uitvoering van het vastgestelde beleid. In
2012 hebben alle directeuren of vertegenwoordigers tijdens een bijeenkomst verslag uitgebracht over wat
ze doen, waarom ze het doen en hoe ze het doen. Een bijeenkomst die zeer leerzaam was en zeker in de
komende periode herhaald kan worden als het aan ABZ ligt.
Natuur, milieu en duurzaamheid
We hebben veel van onze doelen gerealiseerd en hebben op punten zelfs meer bereikt dan we hadden
verwacht. Evengoed zien we, dat het belang van natuur toeneemt, evenals de beheersing van
milieurisico's. Op het gebied van duurzaamheid heeft een rekenkameronderzoek aangetoond dat er veel
gedaan en bereikt is. En dat alles zonder extra middelen! Wel zullen we nu op de ingeslagen weg
maatregelen moeten nemen met een grotere impact.
”Van U, voor U”
Ondernemers
De afgelopen periode hebben we (de gemeente en ondernemers) ervaren dat we zo druk waren met de
gevolgen van de crisis en bezuinigingen, dat we de ondernemers wat uit het oog zijn verloren. Gelukkig
hebben we dat aan het eind van deze raadsperiode wel weer weten te verbeteren. De ondernemers
hebben een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van het nieuwe economische actieprogramma. Ook de
samenwerking tussen de gemeentelijke beheer-, project- en uitvoeringsdiensten komt weer op het
gewenste niveau.
Openbare ruimte
We hebben flink gewerkt aan het op orde krijgen van beheerplannen en IBOR (Integraal Beheer Openbare
Ruimte). In het behoud van groen en het voorkomen van bouwen buiten de bestaande bebouwde grenzen
zijn we geslaagd. We hebben een deugdelijk groenbeleid ontwikkeld wat gebaseerd is op behoud en
versterking van onze 'longen'. We konden echter niet voorkomen dat het kwaliteitsbeeld buiten door de
bezuinigingen werd geraakt.
Huishoudboekje op orde
ABZ voorzag dat de rijksbezuinigingen de gemeenten zouden raken, en dat gebeurde fors. Wel wisten we
de eerste klappen op te vangen door stevig te bezuinigen in het ambtelijk apparaat. Door een
reorganisatie, externe inhuur terug te dringen, financieel meer gedisciplineerd te werken en beheer en
uitvoeringsplannen op orde te brengen.
We hebben intensief samengewerkt met het college en dat heeft geleid tot een realistische, betere en
leesbaarder begroting. We hebben meer zicht op risico's en de beheersingsinstrumenten. Beheerplannen
en rapportages zijn geactualiseerd en op orde gebracht. Hoewel de administratie van de gemeente voor
inwoners en ondernemers wellicht niet heel zichtbaar is, is het wel heel essentieel voor de gemeenteraad
om haar werk goed uit te kunnen voeren.
We zijn er nog niet, de schuldenpositie baart alle in de raad aanwezige fracties zorgen. Bij een
rentestijging zullen de gevolgen hiervan ons direct raken. Regelmatig probeert ABZ de collega raadsleden
te overtuigen om over te gaan op een projectfinanciering waarbij je de rente gedurende de looptijd van de
afschrijving vast zet. Zoals u dat doet met uw huis. De rente die de gemeente moet betalen over langere
periode is weliswaar iets hoger dan het lenen van geld voor de korte termijn. ABZ is echter van mening
dat wij liever iets meer rente betalen en daarmee zeker zijn van de hoogte van de kosten dan kiezen voor
het onzekere. Dit omdat bij een rentestijging de gevolgen vervelender zullen zijn dan de geringe stijging
van de kosten nu.
”Van U, voor U”
Wat hebben we geprobeerd
Afschaffen betaald parkeren
Voor velen een doorn in het oog, in 2013 nog negatief in het nieuws vanwege het doorgeven van
parkeerbonnen, zo ook voor ons. Wij zijn er niet in geslaagd om het betaald parkeren af te schaffen. Ook
het aanpassen van het systeem duurt veel te lang. De reden voor het niet kunnen afschaffen is gelegen
aan de inkomsten die het betaald parkeren oplevert. Wij hebben nog geen creatieve oplossing kunnen
bedenken voor het wegvallen van deze inkomsten. Wat bijzonder jammer is en niemand weet, is dat deze
inkomsten volledig worden benut om een tekort op de bouwplannen uit de voorgaande perioden te
dekken. We kunnen deze inkomsten dus niet inzetten voor nieuw beleid of nieuwe investeringen.
Beperkte stijging lokale lasten
Wat is een beperkte stijging? ABZ is van mening dat als een gemeente geld gaat overhouden waarbij de
lasten gestegen zijn, dit laatste achterwege zou moeten blijven. Ten opzichte van de voorgaande periode
hebben we de lastenstijging voor u weten te beperken. Echter met een stijging van 10% van 2010 naar nu
hebben wij ons doel onvoldoende bereikt. Voor een gemiddelde woning betaalt u anno 2014 € 67,16 meer.
Dat lijkt niet veel, maar toch voldoende om voor ABZ te zeggen dat wij hier onze doelstelling onvoldoende
hebben behaald.
Zichtbaarheid en betrokkenheid Raad en College
Elk gemeenteraadslid en wethouder gaat een bepaalde buurt vertegenwoordigen zodat men een korte lijn
met het gemeentebestuur krijgt en weet wie men kan aanspreken met zijn of haar ideeën of problemen.
De meeste ondernemers weten ons te vinden en merken dat een raadslid van ABZ toegankelijk is.
Ondernemers weten de politiek inmiddels goed te vinden. Zo is gezamenlijk een nieuw economisch
actieprogramma opgesteld. Voor de inwoners is het helaas niet gelukt om de zichtbaarheid en de
betrokkenheid te vergroten. In een recent onderzoek gehouden in de Drechtsteden scoort Zwijndrecht op
dit vlak het slechtst. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende vier jaar.
”Van U, voor U”
Komende periode
Bezuinigingen vanuit het Rijk
Na alle eerdere bezuinigingen uit Den Haag komt men met een nieuwe ronde van bezuinigen. Ook al wil
men ons laten geloven dat dit niet het geval is. Wat de rijksoverheid zelf niet meer goed kan, mogen wij
nu lokaal gaan uitvoeren. De veranderingen, de transities, op het gebied van WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en jeugdzorg moeten nu door de
gemeenten vorm gegeven worden. Deze veranderingen brengen grote financiële en maatschappelijke
risico 's met zich mee. Vanuit ABZ zijn wij voortdurend bezig hier de beste oplossingen voor te vinden en
te organiseren. Dit is geen gemakkelijke opdracht.
Wij houden er rekening mee dat de bezuinigingen ons wederom wel degelijk zullen raken en zijn dan ook
terughoudend in het doen van nieuwe voorstellen.
Volgerlanden & de Zwijndrechtse Waard
De nieuwbouwwijk de Volgerlanden die wij samen met Hendrik ido Ambacht ontwikkelen is nog steeds een
financieel zwaard van Damocles boven ons hoofd. In de afgelopen periode is de situatie er helaas niet
beter op geworden maar hebben we meer inzicht, grip en sturing op het project gekregen. In de huidige
woningmarkt is helaas nog geen sprake van enige verbetering. Wij blijven vasthouden aan de gemaakte
financiële afspraken die wij met onze buurgemeente gemaakt hebben en verder zoeken naar
mogelijkheden om de tekorten terug te dringen. Door duidelijker afspraken met H.I.Ambacht vast te
leggen, is het aandeel in het risico voor Zwijndrecht nog steeds hoog maar verhoudingsgewijs wel
gereduceerd.
In de afgelopen vier jaar hebben we geprobeerd om meer samen met onze collega’s in Hendrik Ido
Ambacht af te stemmen wat wij gezamenlijk zouden kunnen doen. ABZ heeft hiervoor concrete voorstellen
gedaan op het gebied van onder andere onze sportvoorzieningen. Met de zwembaddiscussie als
hoogtepunt heeft dat de samenwerking geen goed gedaan. Waar lokale partijen elkaar vinden in
constructief overleg vechten lokale afdelingen van landelijke partijen elkaar spreekwoordelijk gezegd de
tent uit of kunnen elkaar niet luchten of zien. ABZ begrijpt hier niets van. Wij zitten voor het algemeen
belang; dat is waar wij ons voor in zullen blijven zetten. Het is in een samenwerking geven en nemen. ABZ
wil af van het wij/zij, zij/wij. ABZ wil naar een samenwerking waarbij we gezamenlijk optrekken en we
voor de inwoners onze doelen bereiken.
Huishoudboekje en rapportage op orde
Om in de komende periode het hoofd te kunnen bieden aan deze zaken is het noodzakelijk dat het
huishoudboekje van de Gemeente op orde is. Als wij op een doordachte manier willen bepalen wat wij nog
wel of juist niet meer willen doen is het noodzakelijk dat de financiële administratie op orde is. Zodat de
raad op elk moment de juiste en gewenste informatie krijgt en dat wij deze voor de volle 100% kunnen
vertrouwen. In de achter ons liggende periode zijn er flinke stappen gemaakt; echter we zijn er nog niet.
De schuldenlast van de gemeente is dermate hoog dat bij een rentewijziging wij direct fors meer gaan
betalen aan rente over de openstaande leningen. ABZ zal hier zeker op gaan toezien in de komende
periode en verwacht een Plan van Aanpak hoe de schuldenlast in de toekomst binnen normale proporties
te krijgen. Dat gaat ons in de komende vier jaar niet lukken, daar is meer tijd voor nodig. Je moet echter
ergens beginnen.
”Van U, voor U”
Bestuur
Algemeen Belang Zwijndrecht is deel gaan uit maken van het college met een wethouder die zoals wij
altijd gesteld hebben geschikt is voor de functie die hij moest gaan vervullen. Zo willen wij nog steeds een
einde maken aan het feit dat op de functie van wethouder personen worden ingezet die gezien hun
verleden geen enkele affiniteit hebben met de functie of de zaak en die de functie gaan vervullen omdat zij
graag wethouder willen worden en niet omdat zij de meest geschikte kandidaat voor de gevraagde functie
zijn. Dat dit goed kan heeft de afgelopen periode bewezen.
Puntenplan
Deze en andere punten hebben wij uitgewerkt in een puntenplan, geen wollige teksten en loze beloftes.
Kort en bondig willen wij u voorleggen wat wij de komende vier jaar van plan zijn.
Stem Algemeen Belang Zwijndrecht
Uiteraard zijn wij iedereen dankbaar die ons gesteund heeft en ons op 19 maart weer het vertrouwen
schenkt. Er is echter een hele grote groep die niet komt stemmen. Die geen gebruik maakt van het hen
gegeven recht om te mogen stemmen. Een groot goed waar in andere landen, zo hebben we afgelopen
vier jaar kunnen ervaren, de inwoners van die landen jaloers op zouden zijn. Als u normaal uit onvrede
niet gaat stemmen dan zou u juist nu wel moeten komen stemmen, immers uw stem doet er toe. Door
niet te gaan stemmen stemt u in met alles wat er in onze gemeente gebeurt. Ook de zaken waar u of ABZ
niet achter staan. U geeft hiermee andere partijen de kans om het beleid te bepalen omdat hun kiezers
vanuit hun ideologie naar de stembus komen. Algemeen Belang Zwijndrecht heeft een andere zienswijze
hoe zaken in de gemeente Zwijndrecht geregeld zouden moeten worden. Wij kunnen dat echter niet alleen
ondanks de al verkregen steun. Dat was en blijft één van onze motto’s. Wij hebben uw hulp nodig tijdens
de verkiezingen om juist nu die vuist te kunnen maken.
”Van U, voor U”
Puntenplan Algemeen Belang Zwijndrecht
Bestuurlijke vernieuwing
Levendige democratie
Een levendige democratie is wat wij voor ogen hebben, wat wij ook de afgelopen vier jaar hebben kunnen
ervaren. Elke partij en daarmee elke verkregen stem doet er toe. Wij willen dit beleid graag voortzetten en
daar waar mogelijk uitbreiden en verder daar waar mogelijk vernieuwen. Zo blijven wij werken aan een
democratische basis waarop de gemeenteraad van Zwijndrecht de besluiten neemt, waarbij elke partij er
toe doet. Coalitie of oppositie, iedereen doet mee.
Zichtbaarheid en betrokkenheid Raad en College
Elk gemeenteraadslid gaat een bepaalde wijk of buurt vertegenwoordigen, zodat men een korte lijn met
het gemeentebestuur krijgt en weet wie men kan aanspreken met zijn of haar ideeën of problemen. Per
wijk en voor Heerjansdam worden 3 raadsleden verzocht om voor dit gebied het wijkraadslid te zijn.
Binnen het college worden de wijken en Heerjansdam verdeeld en worden zij gekoppeld aan de groep
raadsleden voor dat betreffende gebied. Samen met het wijkplatform/Dorpsraad worden besluiten en
voorstellen aangaande de wijk/Heerjansdam besproken. De raad neemt geen besluiten aangaande
wijk/Heerjansdam zonder advies van deze vertegenwoordigers.
Directeuren leggen indirect verantwoording af
Zoals beschreven in onze verantwoording zullen we ook in de komende periode vragen aan directeuren om
aan de raad of daar waar het vanuit de Drechtsteden georganiseerd wordt aan de Drechtraad
verantwoording af te leggen. Wat ABZ betreft gaat dit elke twee jaar plaatsvinden.
De digitale gemeente
De website van de gemeente behoeft een volgende stap voorwaarts zodat wat u zoekt gemakkelijk en snel
te vinden is. Ook ABZ zal een volgende stap zetten door middel van een facebook pagina naast de
reguliere website www.abzwijndrecht.nl. De gemeente moet verder vormgeven aan een digitale
democratie door het weergeven op het Internet van live digitale beelden van de openbare vergaderingen
naast de opgenomen vergadering die u nu reeds kunt beluisteren via
http://Zwijndrecht.raadsinformatie.nl. Alle stukken die door de gemeenteraad behandeld worden zijn via
het Internet overzichtelijk opvraagbaar en worden aan raadsleden alleen nog digitaal aangeboden.
Uitslagen van stemmingen zijn op het internet voor een ieder die dat wil te vinden. Hier kunt u zien wat
welke partij wanneer gestemd heeft. Dit moet op de website zichtbaar worden zodat u weet wat wij en
anderen hebben gestemd.
Wethouders zijn specialisten
Wethouders moeten bij voorkeur van buiten de raad komen zo schreven wij in de vorige periode. Voor de
komende periode wijken wij hier niet van af. Aan een wethouder mogen vooraf eisen gesteld worden die
door alle fracties onderschreven worden. We gaan werken aan een proces waarbij de gehele raad indien
mogelijk vooraf de wethouders heeft kunnen toetsen aan de vooraf opgestelde profielschets. Zo willen wij
specialisten op de gevraagde vakgebieden benoemen en geen wethouders die geen enkele affiniteit
hebben met de taken die hij of zij moeten gaan vervullen. Bij gebleken geschiktheid kan een wethouder uit
de kandidatenlijst komen.
”Van U, voor U”
Duidelijke rapporten en beleidsstukken
Rapporten en beleidsvoornemens moeten voorzien zijn van keuzemogelijkheden voor de raad en niet enkel
en alleen wat het college het enige en beste voorstel vindt. Indien een voorstel geen keuzes heeft dan zal
het college moeten aangeven waarom men hier voor gekozen heeft. Als dit onvoldoende duidelijk gemaakt
wordt gaat het stuk retour college.
Een meetbaar college uitvoeringsprogramma
In de afgelopen periode is gewerkt met een raadsprogramma waarin vermeld stond dat op basis van dit
raadsprogramma het college een uitvoeringsprogramma moest maken. Helaas hebben wij hierop niet
voldoende gestuurd waardoor deze stap overgeslagen is. Een duidelijk gemiste kans die we voor de
komende periode niet zullen overslaan.
Gemeente Zwijndrecht
Financiën en rapportage op orde
De gemeente Zwijndrecht moet een financieel gezond beleid voeren, wat voor ons inhoudt dat de gelden
die uitgegeven worden in evenwicht zijn met de inkomsten. In de achterliggende periode is veelal
gegrepen naar reserves of een verhoging van de belastingtarieven om de balans in evenwicht te krijgen.
Hiervoor zijn o.a. de gelden die ontvangen zijn uit winstdelingen gebruikt.
Bedrijfsmatig werken
De gemeente Zwijndrecht moet wat ons betreft veel meer bedrijfsmatig gaan werken waarbij zij alle aan
haar toebedeelde taken moet blijven uitvoeren tegen de scherpst mogelijke tarieven. Er zal constant
gekeken moeten worden naar waar wij het nog beter en nog goedkoper kunnen uitvoeren. De gemeente
mag geen winst maken. Zij moet de nullijn volgen. Belastingtarieven waaronder de woonlasten kunnen
alleen stijgen met het inflatiepercentage, tenzij er door de inwoners investeringen gevraagd worden die
een hoger tarief noodzakelijk maken. Maar dan hebben wij er ook zelf om gevraagd. Indien er gevraagd
wordt om de salarissen terughoudend of niet te laten stijgen, dan geldt hetzelfde voor onze tarieven.
Winsten vloeien terug in tarieven
Winsten uit deelnemingen die aan de gemeente Zwijndrecht worden uitgekeerd en die betaald zijn door de
inwoners moeten worden ingezet om belastingtarieven waaronder de woonlasten te verlagen. Aan de
inwoners kan gevraagd worden of wij een bepaalde winstuitkering mogen gebruiken voor een bepaald
doel. Als voorbeeld willen wij noemen de verderop door ons benoemde multifunctionele accommodatie in
het Develpark. Hiervoor zouden wij de gelden kunnen gebruiken die wij ontvangen van de bedrijven
waarin wij deelnemen.
”Van U, voor U”
Wijken, wijkplatforms en Dorpsraad
Elke wijk/buurt of dorp zijn eigen raadslid
Zoals aangegeven zou elke wijk of buurt zijn of haar eigen gemeenteraadslid aangewezen moeten krijgen
die een bepaalde wijk of buurt gaat vertegenwoordigen zodat men een korte lijn met de raad heeft.
Partijpolitieke belangen dienen hierbij ter zijde geschoven te worden. Vanuit het college van Burgemeester
en Wethouders krijgt elke wijk zijn eigen wijkwethouder, Heerjansdam behoudt haar voorzitter waarbij zij
hun eigen afweging maken wie dat vanuit het bestuur zal zijn.
Van wijk- en dorpsvisie naar uitvoeringsplannen
In de afgelopen jaren is er veel gesproken en zijn er voor alle wijken wijkvisies, en voor Heerjansdam een
dorpsvisie gemaakt. Ook daar is nu de tijd aangebroken om te komen tot uitvoer. In de uitvoer moet het
wijkplatform haar eigen afweging en prioriteiten kunnen stellen net zoals de Dorpsraad dat kan.
Dorpsraad model voor wijkplatform
In de komende periode moet onderzocht worden of het model van de Dorpsraad bruikbaar en wenselijk is
om dit ook voor de wijkplatforms te gaan inzetten. Dit zou betekenen dat de wijkplatforms haar eigen
verkiezingen krijgen en uit door de inwoners gekozen leden zou bestaan. Mogelijk is dit een stap te ver. In
dat geval moet er een verdere professionaliseringsslag gemaakt worden en moeten de wijkplatforms meer
begeleiding krijgen en een plek waar men kan vergaderen. Een idee zou zijn om voor de wijken het oude
postkantoor in het Gemeentehuis in te zetten indien men geen eigen accommodatie heeft.
”Van U, voor U”
Regio
Samenwerken is positief
De samenwerking op economisch terrein, verkeer & vervoer, recreatie en het milieubeleid levert een
meerwaarde op en versterkt de onderlinge banden. De lokale partijen van de Drechtsteden staan positief
ten opzichte van de regionale samenwerking. Hierdoor kunnen de Drechtstedengemeenten zich als een
samenhangend gebied profileren, hetgeen vanuit de hogere overheden en Europa kan leiden tot een extra
financiële ondersteuning om de bestaande knelpunten aan te pakken. Voor de komende periode gaan wij
meer betrokken worden bij het opstellen van het meerjarenplan voor de regio. Voor velen van ons een
uitdaging, omdat het niet meevalt om over de grenzen van je eigen werkgebied te kijken en te denken.
Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat nodig is
Evenals in de vorige periode is ook nu het uitgangspunt voor de Samenwerkende Lokale Partijen “lokaal
wat lokaal kan, regionaal wat nodig is” en waar dat een duidelijke meerwaarde oplevert in de vorm van
een efficiënter bestuur en betere resultaten. Een meetlat, die inmiddels door iedereen in de regio
overgenomen is. Nieuwe initiatieven en concrete plannen moeten hieraan voortdurend worden getoetst en
de al ingevoerde onderdelen van het regiobeleid dienen regelmatig te worden geëvalueerd en waar nodig
worden bijgesteld. Er dient volledige transparantie te zijn m.b.t. de kosten en baten van de regionale
samenwerking. We kiezen hierbij nadrukkelijk voor de menselijke maat en voor regionale spreiding van
diensten over alle zes de gemeenten.
Vervoer binnen de regio
Vervoer over water dient zoveel mogelijk te worden gestimuleerd en waar mogelijk te worden uitgebreid.
Zo moet er ook ’s avonds een mogelijkheid zijn voor vervoer per waterbus of watertaxi. Zeker na de
ingebruikname van het vernieuwde Kunstmin en het al in gebruik genomen Energiehuis. Deze beide
voorzieningen zijn er voor de gehele regio, liggen goed bereikbaar aan het water. Dan moet je hier ook
met de waterbus kunnen komen en belangrijker nog ’s avonds mee huiswaarts kunnen gaan.
Drechtraad
Het functioneren van de Drechtraad is sterk verbeterd en de rol van de Drechtraadleden op een hoger
niveau gebracht. De lat voor de komende periode zal nog hoger komen te liggen nu de Drechtraad
uitgedaagd wordt om het meerjarenprogramma zelf op te stellen. Binnen de eigen gemeente zou tijd vrij
gemaakt moeten worden voor die leden van de Gemeenteraad die zitting hebben in de Drechtraad om zo
het werk daar op een juiste wijze te kunnen invullen. Een goede afstemming tussen lokale en regionale
planning, bredere betrokkenheid van de raden en strakkere sturing zijn daarbij noodzakelijk. We zien op
verschillende onderdelen voordelen in politieke fractievorming, waarbij gezamenlijke standpunten worden
geformuleerd met behoud van de lokale verantwoordelijkheid.
”Van U, voor U”
Jeugd, Jongeren & Jongvolwassenen
Leeftijd van 6 tot 12 jaar
Vast staat dat bewegen & sporten goed is, een onderwerp waar in Zwijndrecht veel over te doen is en is
geweest. Door de start van het project “Toppie” is een eerste goede stap gezet. Dit project betreft echter
nu alleen de zogenaamde brede scholen. ABZ heeft daar de vraag over gesteld of er alleen op brede
scholen, kinderen met overgewicht zitten. Als het aan ABZ ligt wordt dit project uitgebreid naar alle
basisscholen. Ook wil ABZ kijken hoe scholen regelmatig gebruik kunnen maken van het zwembad.
Schoolbesturen hebben eerder aangegeven geen behoefte te hebben aan schoolzwemmen. ABZ wil
opnieuw in discussie gaan en in het kader van het bewegingsonderwijs, ons JOGG (Jongeren op Gezond
Gewicht) programma en aanvullende ondersteuning het schoolzwemmen weer aantrekkelijk te maken. Op
elke basisschool pleiten wij voor een groen klaslokaal buiten, omdat groen bijdraagt aan betere
leerprestaties, gezondere kinderen en minder pesten op school.
Leeftijd van 12 tot 18 jaar
In navolging van het project “Toppie” is voor deze doelgroep het project “Mattie” gestart. Een project wat
we de komende periode willen uitbreiden. Het is een mooie manier om deze groep jongeren in beweging te
krijgen en kennis te laten maken met de diverse sportverenigingen die Zwijndrecht kent.
Sommige jongeren worden populair terwijl andere worden gepest. Ook doorstaan ze een moeilijke,
spannende tijd. Ze verlaten de vertrouwde basisschool en gaan naar het voortgezet onderwijs. Wat
Algemeen Belang Zwijndrecht voor hen wil betekenen is het opzetten van een Centraal Informatie Punt.
Hier kunnen de jongeren terecht met allerlei vragen en problemen. Niet alleen problemen oplossen en
vragen beantwoorden maar, er wordt ook aan de jongeren de kans gegeven om leuke activiteiten met
elkaar te verzinnen en uit te voeren. Voor een groot deel van deze groep wordt ook het gemis aan
activiteiten aangegeven. In de komende periode willen we proberen om samen met vertegenwoordigers
van deze groep te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en hoe wij als gemeente hierbij kunnen
ondersteunen.
Jongeren van 18 tot 25 jaar
Scholing en werk
Jongeren ervaren, dat het moeilijk is om de aansluiting te vinden tussen hun scholing en de lokale
arbeidsmarkt. Zij vragen om steun en ervaring van de oudere inwoners van Zwijndrecht om hen te
ontwikkelen tot aantrekkelijke werknemers en hen te helpen om aan een baan te komen. Dit creëert ook
meer wederzijds respect en een band tussen ouderen en jongeren. Aanvullend moeten meer
leerwerkbedrijven en een grotere betrokkenheid van ondernemers het werkloosheidsprobleem van
jongeren aanpakken.
Huisvesting
Er is onvoldoende aanbod van betaalbare huurwoningen in Zwijndrecht. Nu verhuist deze doelgroep naar
omliggende gemeenten, waar goedkope huurwoningen wel beschikbaar zijn. De gemeente moet in overleg
met haar huisvestingspartners meer ruimte creëren voor startende jongeren.
Jongerenactiviteiten
Na het sluiten van de Blue Lagoon, blijft het aanbod van uitgaansmogelijkheden in Zwijndrecht achter op
hun behoeften. Hierdoor trekken jongeren de gemeente uit, of hangen meer op straat. Een lang
gekoesterde wens is een uitgaansvoorziening voor party's en disco's, welke ook een centrale
ontmoetingsfunctie heeft. Evenementen als Veerdance en een openlucht bioscoop moeten jaarlijks
”Van U, voor U”
terugkeren. Het Develpark lijkt bij uitstek geschikt om een nieuwe voorziening voor jong en oud te
creëren. Wij zullen het college de opdracht geven hier in de komende vier jaar werk van te maken en niet
langer een afwachtende houding aan te nemen.
Beweging
Jongeren zijn zich bewust van problemen rond overgewicht en zien graag faciliteiten in de openbare ruimte
om naast ontmoeting ook meer te bewegen. Gelegen in een groene omgeving, gecombineerd met ruimte
om te 'chillen' en de beschikbaarheid van Wifi, zal het ook een aantrekkingskracht hebben op jongeren die
aanvankelijk minder behoefte hebben aan bewegen.
Algemeen
Jeugdigen met een beperking of een chronische ziekte hebben extra aandacht nodig in het jeugdbeleid.
Een vroegtijdige diagnose, doorverwijzing naar de juiste instantie en gecoördineerde hulpverlening kunnen
voor deze jongeren, hun ouders en de samenleving veel problemen en kosten voorkomen.
”Van U, voor U”
MILIEU
Een Groen en Duurzaam Zwijndrecht
Het belang van groen voor een gezonde leefomgeving moet worden versterkt. De wetenschap heeft niet
alleen de gunstige werking van groen op gezondheid, creativiteit, leervermogen en sociale verbondenheid
aangetoond, ook is vastgesteld dat de financiële baten van groen die gerealiseerd worden in het
gezondheidsdomein veel groter zijn dan de lasten van investering en onderhoud.
Dit gaan we doen door meer groen in onze buitenruimte te creëren. Samen met het onderwijs gaan we
groene schoolpleinen en/of groene klaslokalen realiseren. We koppelen dit aan educatief Natuur- en
Milieueducatie (NME) aanbod. Investeringen en onderhoud van groen vindt ook plaats vanuit budgetten
voor gezondheid en onderwijs.
Wij streven naar een hoge mate van biodiversiteit en het gebruik van natuurlijke of duurzame producten in
de buitenruimte. We versterken onze kernwaarde als 'groene tuinstad' door bijvoorbeeld stadslandbouw op
braakliggende terreinen te realiseren, onze groenstructuren te versterken en we gaan ons nomineren voor
groenste stad van Nederland.
Wij werken toe naar een zogenaamde bio-based en circulaire economie.
Door de verwerking van biomassa zetten we belangrijke stappen in onze doelstelling van duurzame
energieopwekking. We gaan onze afvalproductie reduceren en omzetten naar grondstoffenproductie. Dit
zijn onmogelijke opgaven in één raadsperiode, maar we gaan wel de eerste stappen zetten en belangrijke
mijlpalen realiseren.
De wereld heeft een forse opgave in de energietransitie en klimaatdoelstellingen. Elke overheid, elk
bedrijf, instelling of persoon heeft daar een verantwoordelijkheid in. We willen een maatschappelijke
discussie over de afwegingen tussen alle vormen van duurzame energieopwekking en de bijbehorende
kosten, baten en participatiemogelijkheden. Op basis van de uitkomst van die discussie gaan we een
strategie voor grootschalige energieopwekking ontwikkelen en uitvoeren.
Bij alle gemeentelijke gebouwen gaan we alle energiebesparingsmaatregelen nemen, die binnen 10 jaar
zijn terugverdiend. De structurele, financiële besparing zetten we in voor de kapitaallasten of huurkosten
van zonnepanelen op die gebouwen. Voor bedrijven, instellingen, scholen en inwoners blijven we inzetten
op ondersteunende en stimulerende maatregelen om energiebesparing en duurzame energieopwekking te
realiseren.
Duurzaamheid gaan we verankeren binnen alle beleidsterreinen. We brengen daarbij steeds de
economische, ecologische en sociale belangen in evenwicht.
”Van U, voor U”
Ondernemers
Motor van onze economie
Ondernemers zijn de motor van onze economie. Zij zorgen voor de banen die in Zwijndrecht zo hard nodig
zijn. In overleg met de twee ondernemersverenigingen die Zwijndrecht kent, de Ondernemersvereniging
Zwijndrecht en de Hazewinden, moet gekeken worden in welke mate de gemeente Zwijndrecht kan
bijdragen aan een juist ondernemersbeleid.
Actief ondernemersbeleid
ABZ heeft voor de komende 4 jaar de volgende aandachtspunten:
1. Ondersteuning bij calamiteiten als gevolg van infrastructurele wijzigingen. In de afgelopen jaren is
gebleken dat ondernemers veel last hebben als de infrastructuur gewijzigd wordt. Vooral onvoorziene
tijdsoverschrijdingen lijden tot onvoorziene verliezen. Het college gaat in voorkomende gevallen in
gesprek met de getroffen ondernemers en onderzoekt samen met hen de mogelijke oplossingen
2. Ondersteuning startende ondernemer. De startende ondernemer loopt tegen aanloopkosten aan. Wij
willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de startende ondernemer middels subsidies te
ondersteunen.
3. Ondersteuning bij vergroting Europese subsidies. De Europese regelgeving is vaak ondoorzichtig.
Daardoor is het mogelijk dat er veel subsidiegelden niet worden gebruikt. Via ons
samenwerkingsverband in de Drechtsteden willen wij ons nog meer inzetten om te onderzoeken of een
regionale coördinator subsidieaanvragen Europa aangesteld kan worden.
4. Regelmatig contact tussen de ABZ raadsleden en de ondernemersverenigingen. Hierdoor is er een
laagdrempelige mogelijkheid om ervaringen te delen. Hierbij willen wij kijken in hoeverre het
opgestelde economisch actieprogramma zoals dat dit jaar is opgesteld, wordt uitgevoerd of daar waar
wenselijk aangepast moet worden.
5. Aansluiting onderwijs & arbeidsmarkt. De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met het
gegeven dat er werk is, maar dat de opleiding die je voor dit werk moet hebben ontbreekt. Samen met
het bedrijfsleven en onderwijs willen wij op Drechtsteden niveau een onderzoek en actieprogramma
om deze aansluiting te verbeteren. Daar waar bedrijven bedrijfsscholen willen starten kunnen zij
rekenen op onze steun.
Wij pleiten er voor dat de gemeente zeer eenvoudig bereikbaar is voor de ondernemers, zodat sneller en
adequater gehandeld gaat worden. Nee als antwoord kan alleen als het ook echt niet kan. “Nee, maar als
U dit op deze wijze aanpast” zou de standaard reactie moeten worden van de gemeente als een
voorgelegd plan niet kan worden uitgevoerd. Een ondernemer die wil investeren in onze gemeente moet,
juist in deze tijd, in raad en daad geholpen worden.
Heldere regelgeving
Alle regelgeving moet helder beschikbaar zijn of komen. Bestaande lokale regelgeving moet net zoals de
landelijke overheid dit doet steeds opnieuw bekeken worden. Daar waar regelgeving kan verminderen
moet dat gerealiseerd worden. Het moet helder zijn dat handhaving van o.a. openingstijden ter hand
wordt genomen en dit moet leiden tot oplossingen. Zo moet er ook een oplossing gevonden worden voor
de ondernemers. Aanvragen van ondernemers en verenigingen moeten goed beschreven zijn in een
dossier, zodat niet bij iedere wisseling van betrokken ambtenaren of wethouders het verhaal opnieuw
verteld moet worden. De gemeente moet net als de ondernemer haar stukken op orde hebben.
”Van U, voor U”
Openbare buitenruimte
Groen blijft groen
Zwijndrecht heeft veel groen binnen haar gemeentegrenzen en daar moeten we zuinig op zijn. Algemeen
Belang Zwijndrecht wil daarom vasthouden aan de grenzen die we gesteld hebben aan de bebouwing van
Zwijndrecht. Als het noodzakelijk is om te bouwen dan alleen binnen de gestelde grenzen.
Zwijndrecht blijft een gemeente met vele braakliggende terreinen die geen recht doen aan het karakter
van de stad. Dit is zonde en draagt zeker niet bij aan beter beeld van de stad. Algemeen Belang
Zwijndrecht wil dat deze plekken naar aanleiding van de bewonersavond “Braakliggende terreinen” nuttig
gebruikt gaan worden.
Speelplekken moeten een meer groene uitstraling krijgen en voorzien worden van natuurlijke materialen.
Dit draagt bij aan een betere gezondheid en grotere creativiteit van de jeugd.
Parkeren
Parkeerproblemen in de stad blijven aanhouden en worden soms alleen maar groter. Bedrijfsauto’s worden
nog steeds naast privéauto’s geparkeerd. Ook wordt er geparkeerd buiten de parkeerplaatsen of op
plaatsen waar het niet toegestaan is. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en op vele plaatsen een
onevenwichtige parkeerdruk. In overleg met alle betrokkenen moet gezocht worden naar een passende
oplossing.
Onderhoud wegen en straatverlichting
Het onderhoud van straten en de buitenverlichting is ook een heikel punt in Zwijndrecht. Straten zijn
slecht of matig onderhouden wat ook problemen oplevert met bijvoorbeeld de afwatering. U kunt
inmiddels uw klachten digitaal bij de gemeente aanmelden. ABZ vraagt zich af in hoeverre dit tot een
verbetering van de afhandeling van klachten heeft geleid.
Integraal beheersplan openbare ruimte
Het door de huidige raad vastgestelde integraal beheersplan openbare ruimte (IBOR) is een eerste stap in
de goede richting. Voor al het werk wat we gaan doen maken we heldere afspraken. We verlenen geen
kredieten als niet helder is wat daarvoor gedaan wordt en dit niet in overeenstemming is met dit
beheersplan.
”Van U, voor U”
Ouderen
Wonen
De vergrijzing in ons land zet steeds verder door en ook Zwijndrecht ontkomt daar niet aan. Het beleid om
ouderen langer zelfstandig te laten wonen verdient naar onze mening nog meer aandacht. Woningen, die
het kenmerk 55+ hebben gekregen dienen dat te blijven en niet weer ingeschakeld te worden voor andere
groeperingen. Tenzij de woningen niet langer door 55+ ouderen gebruikt worden.
Ouderen, die hun koopwoning willen verlaten zouden door woningcorporaties geholpen kunnen worden
d.m.v. aankoop van hun woning en daardoor kunnen doorschuiven naar een ouderenwoning. In andere
steden is bewezen, dat beleid hiervoor mogelijk is en wij willen ons hiervoor graag inzetten.
Zorg en Welzijn
Speerpunt van het ouderenbeleid blijft het uitgangspunt, dat alle middelen moeten worden ingezet om
ouderen zo lang mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Daarnaast willen wij ons ten
volle inzetten om de verpleeghuizen voor Zwijndrecht te behouden. Met als belangrijk item het behoud van
het zorghotel, waar ouderen na een ziekenhuisopname een korte periode verder kunnen herstellen. Deze
mogelijkheid kan op een zakelijk gezonde manier voor iedereen betaalbaar gehouden worden.
Veiligheid op straat, met name in de avonduren, waardoor ouderen voorstellingen etc. kunnen bezoeken,
blijft onze volle aandacht houden.
Wij delen de zorgen van vele gemeenten m.b.t. het overhevelen van de AWBZ-regeling van het rijk naar
de gemeenten en zien er waar mogelijk op toe, dat een en ander niet leidt tot verslechtering van de
bestaande regelingen.
Mobiliteit
Helaas laat nog steeds de kwaliteit van veel trottoirs en wandelpaden veel te wensen over, waardoor
ouderen moeite hebben met lopen met een rollator of het voortbewegen met een scootmobiel. Dit blijft
een belangrijk item in ons beleid.
Wij willen een onderzoek gratis busvervoer in Zwijndrecht en indien mogelijk in de Drechtsteden voor
iedereen boven de 65, zoals dit in Dordrecht al bestaat. Op basis van de uitkomst van het onderzoek willen
we bepalen of het ook een haalbaar idee is. Onze keuze is invoeren, maar dit moet wel een reële en
betaalbare optie zijn. Tegelijk willen we kijken of het mogelijk is om de thans opgelegde kosten voor het
gebruik van de Drechthopper te laten vervallen.
Betere en uitgebreidere busverbindingen blijven een belangrijk onderwerp, hoewel dit geregeld wordt door
de provincie en wij slechts een zienswijze mogen inleveren.
Maatschappelijke betrokkenheid
In verband met de steeds maar voortgaande digitalisering van onze maatschappij, wordt het voor
ouderen, die daar niet aan deelnemen gaandeweg moeilijker om diensten aan te vragen bij de gemeente.
Wij pleiten voor de instelling van een gemeentelijke hulplijn met terugkoppeling, waar ouderen 24/7 met
hun vraag terecht kunnen. Waarbij die vragen dan ook direct worden afgehandeld. Te vaak worden nu
vragen doorgeschoven of niet volledig afgehandeld. ABZ wil staan voor een maximaal sociaal beleid,
waarbij respect getoond wordt voor de landelijke wetten. Waarbij eerlijk en zakelijk de grenzen worden
opgezocht.
”Van U, voor U”
Veiligheid
We staan niet dagelijks stil bij de risico's die om ons heen aanwezig zijn. Inwoners mogen er ook op
kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgdraagt voor een veilige leefomgeving. De opgave is groot en de
risico's groeien als we onvoldoende maatregelen zullen nemen. Zo neemt niet alleen de frequentie en
intensiteit van het vervoer over weg, water en spoor toe maar ook het volume en de mate waarin stoffen
giftig, corrosief, brandbaar of explosief zijn. Dit heeft niet alleen consequenties voor de omgeving maar
ook voor het personenvervoer over het spoor. Verder zien we ook dat naarmate bedrijven groeien of hun
productieprocessen uitbreiden, nieuwe risico's ontstaan.
ABZ ziet de volgende aandachtspunten:
• Wij blijven samen met Dordrecht inzetten op de lobby voor het afwikkelen van goederenvervoer over
een separaat spoor naar België. Deze lobby gaan we de komende periode verder intensiveren. In deze
lobbytrajecten dienen de voordelen van vervoer over water duidelijk onder de aandacht gebracht te
worden.
• Een beter beeld van de milieugevoelige bedrijfsactiviteiten in onze gemeente en minstens jaarlijks
gestructureerde informatie over vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu.
Overtredingen van vergunningen moeten zwaar worden gesanctioneerd.
• Door het stimuleren van elektrische mobiliteit dringen we fijnstof en CO2-uitstoot terug. Als gemeente
zullen we daar zoveel mogelijk een voorbeeldrol in vervullen.
• We gaan meer technieken toepassen als olivijn en het planten van naaldbomen om CO2 sneller af te
breken en fijnstof onschadelijk te maken. Olivijn is een minerale steensoort dat onder andere CO2
afbreekt en wordt als zand, bodembedekker of in steenvorm gebruikt.
Handhaving
Veiligheid is een breed begrip dat veel onderdelen omvat. Veiligheid in de wijk, op het spoor en de rivier.
Veiligheid is een begrip dat we allemaal verschillend opvatten en ervaren. Samen met burgers toezicht
houden, afspraken maken en handhaven leidt tot leefbaarheid en veiligheid binnen wijken en buurten. Er
moet een duidelijk team komen waarmee handhaving gestalte krijgt. Bewoners moeten weten wie men
kan aanspreken of hoe men kan handelen.
”Van U, voor U”
Verenigingsleven, uw activiteiten zijn onze zorg!
In de afgelopen acht jaar heeft ABZ zich sterk gemaakt voor de huldigingen van de finalisten. Dit is
uitgegroeid tot een jaarlijkse happening, waarbij Zwijndrecht tot Zwijndrecht Sportstad is uitgegroeid met
zelfs landelijke en internationale sportkanjers. ABZ is trots op alle finalisten en niet-finalisten, op iedereen
die sport, op iedereen die beweegt. ABZ is daarom voorstander van het ingevoerde beleid tot het in
beweging krijgen van jong en oud en zal zich inzetten om dit zo breed mogelijk in te zetten. We willen ook
steviger inzetten op de programma's "groen doet goed" en "bewegen in het groen" om meer gebruik te
maken van onze groene buitenruimte voor bewegingssport.
Iedere vereniging telt
Wij zijn van mening dat het verenigingsleven een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de inwoners
van Zwijndrecht. Daarom kan iedere vereniging een verzoek indienen voor financiële ondersteuning in de
vorm van subsidies. Verder willen wij meedenken over het ontplooien van nieuwe activiteiten binnen de
verenigingen. Extra subsidies kunnen aangevraagd worden met die restrictie dat de verenigingen zelf ook
extra activiteiten moeten gaan leveren.
Nieuwe doelgroepen
Het streven is om het verenigingsleven verder te promoten bij nieuwe doelgroepen.
Wij merken bijvoorbeeld dat de jongeren niet meer bekend zijn met de verenigingen. De gestarte
projecten genaamd “Toppie” en “Mattie” die tot doel hebben het organiseren van leuke sportieve en
kunstzinnige activiteiten waar scholieren van de basisschool en voorgezet onderwijs zowel binnen- als
buitenschooltijd aan deel kunnen nemen kan rekenen op onze steun. Bij deze projecten worden de
verenigingen van Zwijndrecht actief betrokken. Naast de onbekendheid van jongeren met het
verenigingsleven geldt dit ook voor ouderen, mensen zonder werk, inwoners met een andere herkomst en
de mindervalide inwoners van onze gemeente. Wij gaan het gesprek aan hoe wij elke inwoner van
Zwijndrecht kunnen informeren over wat het verenigingsleven van Zwijndrecht hen te bieden heeft.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers geen vereniging. Het baart ABZ zorgen dat wij zien dat de verenigingen een steeds
groeiend tekort aan vrijwilligers krijgen. Wij willen dat het college en raad met de verenigingen in gesprek
gaan om de acute problemen in kaart te brengen. We zullen nieuwe, ongewone, maar goed inpasbare
oplossingen moeten bedenken om meer vrijwilligers te werven.
Nieuwe drank- en horecawetgeving
De nieuwe wetgeving geeft een extra druk op het beheer van kantines van de verenigingen. We gaan met
de verenigingen in gesprek om te komen tot een goede uitvoering van de nieuwe wetgeving. Daarbij
zullen we ook de verzwaring van de verantwoordelijkheden van het bestuur verder belichten.
Laagdrempelige contributie
De verenigingen kunnen meer informatie geven over de diverse subsidie mogelijkheden voor gezinnen met
een laag inkomen. Hierdoor kunnen ook financieel minder draagkrachtigen lid worden van de lokale
verenigen. In de komende jaren willen we het gesprek aangaan met de verenigingen om te inventariseren
naar de mogelijkheden van gezinstarieven. Daarnaast kan ook gedacht worden aan vereniging
overstijgende gezinskorting bij een lidmaatschap van meerdere verenigingen.
Download