Overeenkomsten

advertisement
Inleiding tot het economische recht
Contactpersoon: [email protected]
maandag 15/10/2012
Overeenkomsten: algemene beginselen
Overeenkomst:
= meerzijdige rechtshandeling die op wilsovereenstemming berust waarbij meerdere partijen
wederzijds juridische bindende verbintenissen aangaan.
! wilsovereenstemming is noodzakelijk
Overeenkomst ontstaat zodra wilsovereenstemming geuit is
= er moet niets op papier staan (enkel makkelijker ter bewijs)
Ontstaan bestaat uit twee delen:
Aanbod:
= eenzijdige wilsuiting waarbij een persoon duidelijk maakt dat hij overeenkomst wilt
inclusief precisering rond voorwaarden en waarover
- essentiële elementen: noodzakelijk voor de overeenkomst
- substantiële elementen: zaken waar partijen objectief belang aan hechten
! aanbod is bindend van zodra het aanvaard werd (niet meer intrekken/wijzigen)
Aanvaarding:
= eenzijdige rechtshandeling waarbij degene die aanbod kreeg, het volledig aanbod onderschrijft
(tegenpartij kan ook bijkomende voorstellen doen en wordt dan de aanbieder)
= duidelijke instemming met het aanbod, die tijdig en volledig is
(kan ook via stilzwijgen, zie voorbeeld pagina 85)
! er is pas wilsovereenstemming wanneer het aanbod en de aanvaardig volledig overeenstemmen
Soorten overeenkomsten:
Consensuele overeenkomsten: komen tot stand door enkele toestemming van partijen
= er zijn geen formaliteiten gebonden aan het bestaan v/d overeenkomst
Plechtige overeenkomsten: kunnen pas na vervulling bepaalde formaliteiten
= indien ze niet vervuld zijn, is de overeenkomst ongeldig
Zakelijke/reële overeenkomsten: vb. bewaargeving (geen lesstof)
Eenzijdige en wederkerige overeenkomsten:
Eenzijdige overeenkomst: slechts voor één partij verbintenissen
Wederkerige overeenkomst: verbintenissen voor beide partijen
! overeenkomst is altijd meerzijdige rechtshandeling
(beide partijen moeten hun wil uiten ≠ eenzijdige rechtshandeling bv. bruikleen)
Overeenkomsten om niet en ten bezwarende titel:
Overeenkomst om niet: overeenkomst met als bedoeling dat slechts één partij er voordeel uit haalt
= geen tegenprestatie
Voorbeeld:
- bewaargeving (Art. 1917 BW)
- lastgeving (Art. 1986 BW)
Overeenkomst ten bezwarende titel: overeenkomst waarbij beide partij van mening zijn dat ze een
voordeel behalen
Voorbeeld:
- koop
- huur
Overeenkomsten verbonden aan de persoon:
intuïtu personae-overeenkomst
Overeenkomst waarbij kwaliteiten en persoonlijke eigenschappen v/d tegenpartij bepalend zijn
= contract gebonden aan de persoon
= gaat teniet bij het overlijden, faillissement of de onbekwaamheid v/d schuldenaar
(contracten gaan niet over op rechtsopvolgers)
Voorbeeld:
- Arbeidsovereenkomst
- Aannemen v/e werkkracht
Benoemde en onbenoemde overeenkomsten:
Benoemde overeenkomst: geregeld in burgerlijk wetboek of andere
Onbenoemde overeenkomst: verschilt wezenlijk van benoemde overeenkomst
= geregeld in contractenrecht of bijzondere wettelijke regels voor benoemde contracten
Gevolgen van overeenkomsten (partijen):
Overeenkomst: bindt partijen tot de wet
! behalve wanneer de overeenkomst strijdig is wet
Voorbeeld:
Exenoratie: beperking op aansprakelijkheid plicht
vb. werknemer is beperkt aansprakelijk voor grote fouten (Art. 18 WAO)
= afwijking mag binnen bepaalde beperkingen, anders in strijd met wet
- grenzen op bepaalde overtredingen
- mag het contract niet nutteloos maken
vb. advocaat zal zien wat hij kan doen en anders vijf euro geeft om het goed te maken
Onrechtmatige bedingen
Overeenkomst bevat:
Meer dan uitdrukkelijk bepaald:
- aanvullend recht
- Art. 1135 BW (verbinden tot overeenkomst en gevolgen ervan)
Minder dan uitdrukkelijk bepaald:
- naar redelijkheid en billijkheid (fair, eerlijk)
Voorbeeld:
Als je iemand Thuis laat komen zien, doet hij aan contractbreuk wanneer hij alles vuil maakt en je
eten op eet.
- ter goeder trouw (verbod op rechtsmisbruik)
= altijd afwegen van de feiten
Voorbeeld:
- zender van Thuis verandert zonder kosten = contract blijft (wellicht) gelden
- Thuis komt ineens om 3 uur 's nachts op TV = contract zal (wellicht) niet meer gelden
- zender van Thuis verandert met kosten = contract zal (wellicht) niet meer gelden
- strafbeding (Art. 1126 - 1231 BW)
= rechter laat recht in overeenkomst niet toe
Voorbeeld:
Boetebeding: vooraf afgesproken schadevergoeding door de partijen
Rechter kan deze aanpassen (bijvoorbeeld matigen wanneer ze te hoog is)
Bevel van de rechter kan je niet uitsluiten
! partijen kunnen 1382 niet beroepen bij contractuele tekortkomingen
uitzonderingen:
- pre-contractuele aansprakelijkheid (fout bij totstandkoming)
Voorbeeld: bedrog
- bij een misdrijf (incl. onopzettelijke verwonding)
Waarom beroep doen op 1382 en niet op contractuele fout?
= omzeilen van exenoratie
Uitleg: exenoratie geldt enkel in contractuele sfeer, niet in buiten contractuele
= de gehele aansprakelijkheid is hierdoor mogelijk
Gevolgen van overeenkomsten (derden):
neergeschreven in Art. 1165 BW
Twee grote groepen bij overeenkomst:
- Derden: overheid*, iedereen in de wereld dat niet rechtstreeks zijn wil heeft geuit
- Partijen: personen die effectief hun wil hebben geuit waardoor de overeenkomst tot stand kwam
(incl. rechtsopvolgers), partijen kunnen rechten ook afdwingen
* de overheid kan ook een partij zijn
Rechten van derden: derden mogen geen negatieve invloed ondervinden v/e overeenkomst, maar
kunnen wel profiteren van eventuele positieve invloed
Voorbeeld:
Stel een partij belooft een andere partij TV te laten komen kijken en deze andere partij mag zijn hele
familie meenemen
= de familie is een derde en heeft een afdwingbaar recht verworven (ondanks dat het geen partij is)
Sterkmaking: verbintenis aangaan om recht te kunnen geven
Voorbeeld:
TV willen laten zien, maar geen TV hebben -> Jezelf sterk maken en zeggen dat je broer de kijker zal
toelaten (vervolgens de verbintenis aangaan)
Stel: de broer wil niemand laten komen
--> broer is niet contractueel aansprakelijk (hij is geen partij)
--> broer is niet buiten contractueel aansprakelijk (1382 n.v.t.)
De partij die zichzelf sterk maakte is WEL aansprakelijk
Meerwerken aan contractbreuk
= vervolgbaar via 1382
Voorbeeld:
Stel café is contractgebonden aan Stella, maar krijgt beter voorstel van Maes
--> café stapt over naar Maes en breekt het contract (vroegtijdig) met Stella
= zowel café als Maes aansprakelijk
Veinzing:
= partijen komen bewust naar buiten met een bepaalde rechtshandeling voor de schijn terwijl ze in
een tegenbrief andere zaken overeenkomen.
! Tegenbrieven binden enkel partijen, werken niet tegen derden (Art. 1321 BW)
(hierdoor is de wettelijke overeenkomst, juridisch van toepassing)
Derden mogen zelf kiezen op welke overeenkomst ze zich beroepen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards