1.6.7._bopzbl_d_9

advertisement
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 1/28 van het bestek
Versie 12 december 2014
Legende
Zwarte tekst = geldig voor zowel aannemingen van leveringen als aannemingen van
diensten
Rode tekst = geldig voor aannemingen van leveringen
Groene tekst = geldig voor aannemingen van diensten
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 2/28 van het bestek
INHOUDSTAFEL.
AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.................................................................................................. 3
A. ALGEMENE BEPALINGEN. ................................................................................................................................................... 3
1. Voorwerp en aard van de opdracht. .................................................................................................................................... 3
2. Duur van de overeenkomst. ................................................................................................................................................ 3
3. Aanbestedende overheid – Bijkomende informatie.............................................................................................................. 4
4. Informatiesessie.................................................................................................................................................................. 4
5. Indieningsrecht en opening van offertes. ............................................................................................................................. 5
6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. ................................................................................................................................. 5
7. Beschrijving van de uit te voeren leveringen. ...................................................................................................................... 5
7. Beschrijving van de te presteren diensten. .......................................................................................................................... 6
8. Documenten van toepassing op de opdracht ...................................................................................................................... 6
8.1. Wetgeving ................................................................................................................................................................... 6
8.2. Opdrachtdocumenten .................................................................................................................................................. 6
9. Belangenvermenging. ......................................................................................................................................................... 6
10. Offertes. ............................................................................................................................................................................ 6
10.1. In de offerte te vermelden gegevens. ......................................................................................................................... 6
10.2. Geldigheidsduur van de offerte. ................................................................................................................................. 7
10.3. Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden. ..................................................................................... 7
11. Prijzen. ............................................................................................................................................................................. 7
11.1. Prijzen. ...................................................................................................................................................................... 7
11.2. Prijsherziening. ......................................................................................................................................................... 8
11.2. Prijsherziening. ......................................................................................................................................................... 9
12. Waarborg en dienst na verkoop ...................................................................................................................................... 10
12. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. ........................................................................................................................ 10
13. Toegangsrecht – Gunningscriteria/Gunningscriterium ‘prijs’. ........................................................................................... 10
13.1. Toegangsrecht. ....................................................................................................................................................... 10
13.2. Overzicht van de procedure. .................................................................................................................................... 10
13.3.1. Lijst van de gunningscriteria. ................................................................................................................................ 11
13.3.2. Eindquotatie. ........................................................................................................................................................ 11
13.3. Gunningscriterium prijs. ........................................................................................................................................... 12
14. Borgtocht. ....................................................................................................................................................................... 12
15. Opleveringen – Keuring van de geleverde goederen. ...................................................................................................... 13
15.1. Keuring van de uitgevoerde leveringen. ................................................................................................................... 13
15.2. Keuringskosten. ....................................................................................................................................................... 14
15. Opleveringen. ................................................................................................................................................................. 14
15.1. Keuring van de uitgevoerde diensten. ...................................................................................................................... 14
15.2. Keuringskosten. ....................................................................................................................................................... 14
16. Uitvoering van de leveringen. .......................................................................................................................................... 14
16.1. Termijnen en clausules. ........................................................................................................................................... 14
16.1.1 Termijnen .............................................................................................................................................................. 14
16. Uitvoering van de diensten. ............................................................................................................................................. 16
16.1. Termijnen en clausules. ........................................................................................................................................... 16
16.1.1 Termijnen .............................................................................................................................................................. 16
16.1.2. Uitvoeringsvoorwaarde ......................................................................................................................................... 18
16.2. Plaats waar de leveringen moeten worden uitgevoerd en formaliteiten. ................................................................... 18
16.2.1. Plaats waar de leveringen moeten worden uitgevoerd. ......................................................................................... 18
16.2.2. Nazicht en oplevering van de uitgevoerde leveringen. .......................................................................................... 18
16.2. Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten. ...................................................................... 19
16.2.1. Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd. ............................................................................................ 19
16.2.2. Nazicht en oplevering van de uitgevoerde diensten. ............................................................................................. 19
17. Facturatie en betaling van de leveringen. ........................................................................................................................ 19
17. Facturatie en betaling van de diensten. ........................................................................................................................... 20
18. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener. .......................................................................................................... 20
19. Geschillen. ...................................................................................................................................................................... 20
B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. ...................................................................................................................................... 21
C. BIJLAGEN. ........................................................................................................................................................................... 21
OFFERTEFORMULIER ............................................................................................................................................................ 22
OFFERTEFORMULIER ............................................................................................................................................................ 25
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 3/28 van het bestek
<Benaming van de aanbestedende overheid>
<Adres van de aanbestedende overheid>
<Contactpersoon van de aanbestedende
overheid, zijn telefoonnummer, zijn faxnummer
en zijn e-mailadres>
BESTEK nr. <kennummer van het bestek>
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR <+
algemene beschrijving van de uit te voeren leveringen of diensten> VOOR REKENING VAN
<benaming van de administratie de de opdracht voor haar rekening neemt>
AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS1.
A. ALGEMENE BEPALINGEN.2
1. Voorwerp en aard van de opdracht.
De onderhavige opdracht betreft <+ korte beschrijving van de te verwerven leveringen of uit te voeren
diensten>.
Hiervoor wordt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gekozen.
Deze opdracht omvat één enkel perceel.
Dit is een opdracht tegen globale prijs/een opdracht tegen prijslijst/een gemengde opdracht 3 (K.B. 15
juli 2011, art. 2, 4°/5°/7°4).
2. Duur van de overeenkomst. 5
De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de opdrachtnemer de
kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en duurt tot op het ogenblik dat de
opdracht volledig is uitgevoerd. De uitvoering van de leveringen/diensten 6 voorzien in het onderhavig
bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met
punt 16.1.
<of>
1
Artikel 9, § 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 bepaalt: “Er mag slechts worden afgeweken van de andere
verplichte bepalingen dan die bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van dit artikel [Wij raden u aan om artikel in zijn geheel grondig te
lezen vooraleer de beslissing te nemen om af te wijken van één of meerdere algemene uitvoeringsregels], voor zover de
bijzondere eisen van de betrokken opdracht dit noodzakelijk maken. De lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken,
wordt uitdrukkelijk vooraan in het bestek vermeld.
De afwijkingen op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 44 tot 63, 66, 68 tot 73, 78 tot 81, 84, 86, 96, 123 en 154 van dit besluit
worden uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek. Indien de motivering in het bestek ontbreekt, wordt de afwijking in kwestie voor
niet geschreven gehouden. Deze sanctionering geldt niet in geval van een door de partijen ondertekende overeenkomst.”
Indien er in het bestek afgeweken wordt van één of meerdere verplichte bepalingen, worden de afwijkingen vooraan in het
bestek gemeld. Ingeval er afgeweken wordt van de artikelen opgesomd in artikel 9, § 4, 2de lid, moet de afwijking in het bestek
worden gemotiveerd.
2
Deze titel dient enkel te worden voorzien indien er in het bestek een technisch luik wordt ingelast.
3
Het item dat van toepassing is kiezen.
4
De juiste vermelding van artikel 2 kiezen: 4° = opdracht tegen globale prijs; 5° = opdracht tegen prijslijst; 7° = gemengde
opdracht
5
In deze rubriek worden drie mogelijke formules opgesomd. Wat betreft de tweede en derde formule dient opgemerkt dat de
inspectie van financiën slechts uitzonderlijk een contract voor meer dan vier jaar gunstig adviseert. Een doorlooptijd van meer
dan vier jaar werd in het verleden evenwel reeds toegestaan indien er door de opdrachtnemer zware investeringen moesten
worden verricht bij het opstarten van de opdracht. Door een maximum duur van de opdracht van bv vijf jaar te voorzien, wordt
de financiële weerslag van deze investeringen enigszins beperkt.
6
De correcte vermelding kiezen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 4/28 van het bestek
De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de opdrachtnemer de
kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en wordt afgesloten voor een periode
van <periode invullen>. Een verlenging van de geldigheidsduur van de opdracht is niet voorzien. De
uitvoering van de leveringen/diensten7 voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen,
worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt 16.1.
<of>
De opdracht vangt aan de eerste kalenderdag na de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving
van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en wordt afgesloten voor de duur van vier jaar.
Iedere partij kan nochtans vroegtijdig een einde stellen aan de overeenkomst op het einde van het
eerste, het tweede of het derde jaar, op voorwaarde dat de betekening aan de andere partij per
aangetekend schrijven wordt gedaan minstens <aantal dagen invullen> kalenderdagen vóór het einde
van het eerste, het tweede of het derde jaar, naargelang het geval. In dit geval kan de partij die het
opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding
eisen. De uitvoering van de leveringen/diensten8 voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle
gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt 16.1.
3. Aanbestedende overheid – Bijkomende informatie.
De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door <identiteit en adres van de
vertegenwoordiger van de aanbestedende overheid hier invullen>.
Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij <naam, voornaam,
taalrol9, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de contactpersoon>10.
Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd
bij <naam, voornaam, taalrol11, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de
contactpersoon>12.
4. Informatiesessie.13
Gelet op de complexiteit van de opdracht, heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen het
verzenden van het bestek en de uiterste dag voor het indienen van de offertes, een informatiesessie
te houden ten behoeve van de potentiële inschrijvers. Zij zullen vragen mogen stellen en de
informatiesessie bijwonen.
Deze informatiesessie zal doorgaan op <datum> om <uur> op het volgende adres <adres + nummer
vergaderzaal>.
Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de
opdracht.
Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen worden de potentiële inschrijvers die op de
informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid
te bezorgen via e-mail of fax. Het e-mailadres is <e-mailadres>. Het faxnummer is <faxnummer>.
Enkel de vragen die daags voor de informatiesessie bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen,
zullen tijdens de informatiesessie worden beantwoord.
Aan de ingang van de vergaderzaal zullen de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van hun
onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres te vermelden op een aanwezigheidslijst.
7
De correcte vermelding kiezen.
De correcte vermelding kiezen.
9
Indien er een contactpersoon per taalrol wordt aangeduid.
10
Indien de contactpersoon niet perfect tweetalig is, dient best een contactpersoon voor elke taalrol te worden aangeduid.
11
Indien er een contactpersoon per taalrol wordt aangeduid.
12
Indien de contactpersoon niet perfect tweetalig is, dient best een contactpersoon voor elke taalrol te worden aangeduid.
13
Een informatiesessie kan nuttig zijn bij complexe opdrachten.
8
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 5/28 van het bestek
Naderhand zal de aanbestedende overheid aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de
informatiesessie opzenden.
De potentiële inschrijvers die niet op de informatiesessie aanwezig konden zijn, kunnen het procesverbaal opvragen bij de aanbestedende overheid (per e-mail op het e-mailadres <e-mailadres> of per
fax op het faxnummer <faxnummer>.
5. Indieningsrecht en opening van offertes.
Behalve eventuele varianten, mag elke inschrijver slechts één offerte indienen per opdracht. Elke
deelnemer aan een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een inschrijver.
In toepassing van artikel 52, § 2 van het KB van 15 juli 2011, staat de aanbestedende overheid het
gebruik van elektronische middelen toe voor het indienen van offertes.
De offertes kunnen op volgende wijzen worden ingediend:
1) elektronisch (via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving
waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli 201. Meer informatie kan
worden teruggevonden op volgende website : http://www.publicprocurement.be of via de eprocurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 790 52 00),
2) of op papier door middel van een brief (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen)
opgezonden naar of persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid op het volgende
adres:
<Naam van de organisatie>;
Ter attentie van <contactpersoon>;
<Straat en huisnummer>;
<Postcode + Stad of Gemeente>.
De offertes die op papier worden ingediend worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op
deze omslag dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht:
-
het nummer van het bestek: <nummer van het bestek>;
de datum en het uur van de uiterste indiendatum van de offertes;
het woord «offerte» in de linkerbovenhoek.
De offertes moeten ten laatste op <datum> om <uur> in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.
De opening van de offertes zal plaatgrijpen achter gesloten deuren.
6. Leidende dienst - leidend ambtenaar.
De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor
de controle en het toezicht op de opdracht.
De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden
aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht 14. De grenzen van zijn bevoegdheid
zullen worden vermeld.
7. Beschrijving van de uit te voeren leveringen15.
<gedetailleerde beschrijving van de leveringen vermelden> 16
14
Er werd doelbewust gekozen om de identiteit van deze persoon niet in het bestek te vermelden, dit om de aanbestedende
overheid de vrijheid te geven om deze persoon slechts op het laatste moment aan te wijzen.
15
Deze rubriek enkel te gebruiken in geval van een aanneming van leveringen
16
Indien de volledige beschrijving van de uit te voeren leveringen omvangrijk is, is het aangewezen om voor deze rubriek te
verwijzen naar een bijlage of naar een technisch luik van het bestek.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 6/28 van het bestek
OF
7. Beschrijving van de te presteren diensten17.
<gedetailleerde beschrijving van de diensten vermelden> 18
8. Documenten van toepassing op de opdracht
8.1. Wetgeving
-
Wet van 15 juni 2006 - overheidsopdrachtenen bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Wet van 17 juni 2013 – Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren ;
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de
verzending van het bestek aan de door de aanbestedende overheid tot de procedure toegelaten
potentiële inschrijvers.
8.2. Opdrachtdocumenten
-
Onderhavig bestek nr. <kennummer bestek toevoegen> alsook het erbij gevoegd offerteformulier.
9. Belangenvermenging.
In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie
(‘revolving doors’) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van
de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de
inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe)
medewerkers van <naam van de aanbestedende overheid>, binnen twee jaar volgend op zijn/hun
ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit <naam van de aanbestedende overheid>, op welke
wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn
offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen
in het kader van de uitvoering van deze opdracht.
Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken
persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze
opdracht.
Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden
vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006,
in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang.
10. Offertes.
10.1. In de offerte te vermelden gegevens.
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64
van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden.
17
Deze rubriek enkel te gebruiken in geval van een aanneming van diensten
Indien de volledige beschrijving van de uit te voeren diensten omvangrijk is, is het aangewezen om voor deze rubriek te
verwijzen naar een bijlage of naar een technisch luik van het bestek.
18
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 7/28 van het bestek
De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken.
De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het
Frans.
De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft
op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de
aanbestedende overheid.
Het offerteformulier wordt in <aantal> exemplaren bij het bestek gevoegd19.
De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte :
-
de forfaitaire eenheidsprijs20/forfaitaire eenheidsprijzen21 in letters en in cijfers (excl. BTW);
de globale prijs22/globale prijzen23 in letters en in cijfers (excl. BTW;
het totaal bedrag van de offerte24 in letters en in cijfers (excl. BTW);
het bedrag van de BTW;
het totaal bedrag van de offerte25 in letters en in cijfers (incl. BTW);
het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen
(voor de Belgische inschrijvers);
<+ eventuele andere vermeldingen die in de offerte moeten worden vermeld>.
10.2. Geldigheidsduur van de offerte.
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van <aantal>
kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste datum voorzien in onderhavig bestek voor het
indienen van de offertes.
10.3. Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden.
De inschrijvers voegen bij hun offerte:
-
alle documenten gevraagd in het raam van de gunningscriteria (zie rubriek 12 hierna) 26;
<+ opsomming van alle andere stukken die bij de offerte moeten worden gevoegd>.
11. Prijzen27.
11.1. Prijzen.
Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO.
Dit is een opdracht tegen prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijs forfaitair is.
of
Dit is een opdracht tegen prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijzen forfaitair zijn.
of
Dit is een opdracht tegen globale prijs wat betekent dat de globale prijs forfaitair is.
19
Deze zin enkel vermelden indien het offerteformulier niet kan worden gedownload vanuit een vrij toegankelijke URL of vanuit
de Free Market.
20
Indien slechts één enkele forfaitaire eenheidsprijs moet worden vermeld in de offerte.
21
Indien meerdere forfaitaire eenheidsprijzen moeten worden vermeld in de offerte.
22
Indien slechts één enkele globale prijs moet worden vermeld in de offerte.
23
Indien meerdere globale prijzen moeten worden vermeld in de offerte.
24
Indien de opgave van een totaal bedrag moet worden voorzien in de offerte.
25
Indien de opgave van een totaal bedrag moet worden voorzien in de offerte.
26
Enkel te vermelden indien in het bestek meerdere gunningscriteria worden voorzien.
27
De aanbestedende overheid dient in de technische bepalingen van het bestek of in de technische nota die bij het bestek zal
worden gevoegd, een volledig overzicht te geven van de kosten die in de prijs van de inschrijver moeten begrepen zijn.
Hiermede worden prijssupplementen na de gunning van de opdracht vermeden.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 8/28 van het bestek
De opdrachtnemer wordt geacht in zijn eenheidsprijs alle mogelijke kosten die op de
leveringen/diensten28 wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW.
of
De opdrachtnemer wordt geacht in zijn eenheidsprijzen alle mogelijke kosten die op de
leveringen/diensten29 wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW.
of
De opdrachtnemer wordt geacht in zijn globale prijs alle mogelijke kosten die op de
leveringen/diensten30 wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW.
In toepassing van artikel 21, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, kan de aanbestedende
overheid alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse uitvoeren,
teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die in het raam van het prijsonderzoek
zijn verstrekt.
11.2. Prijsherziening31.
Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk 32.
of
Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de
lonen en sociale lasten van de werknemers van de leverancier en van de grondstoffen die in de
geleverde goederen zijn verwerkt. Deze prijsherziening is zowel in min als in meer toepasbaar en kan
worden doorgevoerd op initiatief van de aanbestedende overheid of van de leverancier. In geval van
een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk worden verklaard indien de bewijsstukken
van het bevoegde paritair comité van de leverancier bij de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn.
Wat betreft de grondstoffen dienen de officiële referentie-indexen, of bij ontstentenis, een kopie van de
facturen van de fabrikant van de grondstoffen bij de offerte te worden gevoegd. Er kan slechts één
prijsherziening per jaar33 worden toegepast (bij elke verjaardag van het sluiten van de opdracht 34).
Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast:
P = Po x (s x x,xx35 ) + (m x x,xx36) + x,xx37 (=F)
S
M
De kleine letters hebben betrekking op gegevens geldig op de toepassingsdatum van de
prijsherziening38. De hoofdletters hebben betrekking op gegevens geldig 10 dagen vóór de opening
van de offertes39.
P = herziene prijs;
Po = offerteprijs;
28
De correcte vermelding kiezen.
De correcte vermelding kiezen.
30
De correcte vermelding kiezen.
31
Enkel geldig voor aannemingen van leveringen
32
Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro of wanneer de
initiële uitvoeringstermijn minder dan honderdentwintig werkdagen of hondertachtig kalenderdagen beslaat.
33
Een periode van één jaar is in de meeste gevallen een billijk voorstel, aangezien de inflatoire weerslag op de lonen en sociale
lasten, enerzijds, en op de grondstoffen, anderzijds, momenteel meestal zeer beperkt is. Wat de grootste aanpassingen kan
veroorzaken, zijn vooral de loonaanpassingen die worden toegepast ingevolge een bestaande CAO of ingevolge een nieuwe
CAO. Het kan evenwel aangewezen zijn om bv. elke drie maanden een prijsherziening toe te staan, indien de prijs van de
grondstoffen voortdurend en gevoelig schommelt (dit is o.m. het geval in de sector van het papier).
34
Dit is slechts één van de mogelijkheden. De aanbestedende overheid kan een ander ogenblik kiezen. Vermeld dit ogenblik
steeds in het bestek!
35
Het percentage invullendat van toepassing is voor de opdracht (b.v. 0,30 = 30 %)
36
Het percentage invullendat van toepassing is voor de opdracht (b.v. 0,50 = 50 %)
37
Het percentage invullen voor het onherzienbaar gedeelte (b.v. 0,20 = 20 %). Opgelet: het percentage mag door de
aanbestedende overheid vrij worden gekozen en moet dus niet meer ten minste 20 % bedragen !
38
Deze datum is in normale omstandigheden de datum van de ontvangst van de brief van de leverancier inzake de aanvraag
om prijsherziening.
39
Dit is de vermoedelijke datum waarop de leverancier zijn prijs of prijzen heeft gebaseerd die in zijn offerte werden vermeld.
29
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 9/28 van het bestek
s en S = salariskosten (sociale lasten inbegrepen);
m en M = prijs van de grondstoffen;
F : onherzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en winsten omvat.
De prijsherziening kan slechts worden toegepast indien de verhoging of verlaging van de prijs door te
voeren ingevolge de aanvraag of het verzoek om prijsherziening ten minste 3 % bedraagt ten opzichte
van de prijs vermeld in de offerte (voor de eerste prijsherziening) of t.o.v. de laatste aanvaarde of
opgelegde herziene prijs (vanaf de tweede prijsherziening)40.
11.2. Prijsherziening41.
Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk 42.
of
Voor de onderhavige opdracht is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de
lonen en sociale lasten van de werknemers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is zowel in
min als in meer toepasbaar en kan worden doorgevoerd op initiatief van de aanbestedende overheid
of van de dienstverlener. In geval van een verzoek om prijsherziening, zal deze enkel ontvankelijk
worden verklaard indien de bewijsstukken van het bevoegde paritair comité van de dienstverlener bij
de aanvraag om prijsherziening gevoegd zijn. Er kan slechts één prijsherziening per jaar 43 worden
toegepast (bij elke verjaardag van het sluiten van de opdracht 44).
Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast:
P = Po x (s x x,xx45 ) + x,xx46 (=F)
S
De kleine letters hebben betrekking op gegevens geldig op de toepassingsdatum van de
prijsherziening47. De hoofdletters hebben betrekking op gegevens geldig 10 dagen vóór de opening
van de offertes48.
P = herziene prijs;
Po = offerteprijs;
s en S = salariskosten (sociale lasten inbegrepen);
F : onherzienbaar gedeelte dat de vaste kosten en winsten omvat.
De prijsherziening kan slechts worden toegepast indien de verhoging of verlaging van de prijs door te
voeren ingevolge de aanvraag of het verzoek om prijsherziening ten minste 3 % bedraagt ten opzichte
van de prijs vermeld in de offerte (voor de eerste prijsherziening) of t.o.v. de laatste aanvaarde of
40
Deze formule verplicht de leverancier om een winstmarge te nemen van ten minste 3 %. Indien de aanbestedende overheid
evenwel van oordeel is dat dit percentage te hoog of te laag is, mag het worden gewijzigd, voor zover de aanbestedende
overheid billijk blijft (vooral in geval het percentage wordt verhoogd).
41
Enkel geldig voor aannemingen van diensten
42
Een prijsherziening is niet verplicht voor de opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120.000 euro of wanneer de
initiële uitvoeringstermijn minder dan honderdentwintig werkdagen of hondertachtig kalenderdagen beslaat.
43
Een periode van één jaar is in de meeste gevallen een billijk voorstel, aangezien de inflatoire weerslag op de lonen en sociale
lasten momenteel zeer beperkt is. Wat de grootste aanpassingen kan veroorzaken, zijn vooral de loonaanpassingen die worden
toegepast ingevolge een bestaande CAO of ingevolge een nieuwe CAO.
44
Dit is slechts één van de mogelijkheden. De aanbestedende overheid kan een ander ogenblik kiezen. Vermeld dit ogenblik
steeds in het bestek!
45
Het percentage invullendat van toepassing is voor de opdracht (b.v. 0,80 = 80 %)
46
Het percentage invullen voor het onherzienbaar gedeelte (b.v. 0,20 = 20 %). Opgelet: het percentage mag door de
aanbestedende overheid vrij worden gekozen en moet dus niet meer ten minste 20 % bedragen !
47
Deze datum is in normale omstandigheden de datum van de ontvangst van de brief van de dienstverlener inzake de aanvraag
om prijsherziening.
48
Dit is de vermoedelijke datum waarop de dienstverlener zijn prijs of prijzen heeft gebaseerd die in zijn offerte werden vermeld.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 10/28 van het bestek
opgelegde herziene prijs (vanaf de tweede prijsherziening) 49.
12. Waarborg en dienst na verkoop50
De aanbestedende overheid kan gedurende één jaar, te rekenen vanaf de dag van de voorlopige
oplevering op de leveringsplaats, van de leverancier eisen dat hij op zijn kosten de producten binnen
de gestelde termijn vervangt, wanneer deze gebreken vertonen die geen normaal gebruik toelaten
overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht.
Op al de in vervanging geleverde producten wordt een nieuwe gelijkwaardige waarborgtermijn
toegepast. De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende dewelke het product
niet kon worden gebruikt ten gevolge van beschadiging.
De inschrijvers mogen in hun offerte een langere waarborgtermijn voorstellen.
12. Aansprakelijkheid van de dienstverlener.51
De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de
verleende diensten voorkomen.
De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die
deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op
grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener.
13. Toegangsrecht – Gunningscriteria52/Gunningscriterium ‘prijs’53.
13.1. Toegangsrecht.
Door het indienen van een offerte, verklaart de inschrijver op eer dat hij zich niet bevindt in één van de
uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in artikel 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2006 en de artikelen 61 §§
1, 2, 5° en 6°, 3 en 4 evenals in de artikelen 62 en 63 van het KB van 15 juli 2011. De aanbestedende
overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de
inschrijver wiens offerte of best and final offer best in aanmerking komt voor de gunning van de
opdracht.
13.2. Overzicht van de procedure.
Tekst te gebruiken indien in het bestek meerdere gunningscriteria worden voorzien.
De aanbestedende overheid zal met de inschrijvers over de offertes onderhandelen met respect voor
het beginsel van gelijke behandeling. Ingevolge deze onderhandelingen hebben de inschrijvers de
mogelijkheid een Best And Final Offer (BAFO) in te dienen.
Tekst te gebruiken indien er in het bestek meerdere gunningscriteria worden voorzien en
indien een shortlist wordt opgesteld.
De offertes zullen onderzocht worden op basis van de gunningscriteria vermeld in het bestek en heeft
tot doel een shortlist samen te stellen van inschrijvers waarmede onderhandelingen zullen worden
gevoerd. Maximum drie inschrijvers zullen in de shortlist kunnen worden opgenomen. Nadien volgt de
49
Deze formule verplicht de dienstverlener om een winstmarge te nemen van ten minste 3 %. Indien de aanbestedende
overheid evenwel van oordeel is dat dit percentage te hoog of te laag is, mag het worden gewijzigd, voor zover de
aanbestedende overheid billijk blijft (vooral in geval het percentage wordt verhoogd).
50
Enkel in het bestek te vermelden bij aannemingen van leveringen.
51
Enkel in het bestek te vermelden bij aannemingen van diensten.
52
‘Gunningscriteria’ gebruiken indien in het bestek meerdere gunningscriteria worden voorzien.
53
‘Gunningscriterium ‘prijs’’ gebruiken indien in het bestek één enkel gunningscriterium, met name de prijs, wordt voorzien.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 11/28 van het bestek
fase van de onderhandelingen. Ingevolge deze onderhandelingen kunnen de inschrijvers een (Bests
And Final Offer) BAFO indienen.
Tekst te gebruiken indien in het bestek één enkel gunningscriterium, met name de prijs,
wordt vermeld.
De aanbestedende overheid zal met de inschrijvers over de offertes onderhandelen met respect voor
het beginsel van gelijke behandeling. Ingevolge deze onderhandelingen hebben de inschrijvers de
mogelijkheid een Best And Final Offer (BAFO) in te dienen.
Tekst te gebruiken indien in het bestek één enkel gunningscriterium, met name de prijs,
wordt vermeld en indien een shortlist wordt opgesteld.
De offertes zullen onderzocht worden op basis van het gunningscriterium ‘prijs’ vermeld in het bestek
en heeft tot doel een shortlist samen te stellen van inschrijvers waarmede onderhandelingen zullen
worden gevoerd. Maximum drie inschrijvers zullen in de shortlist kunnen worden opgenomen. Nadien
volgt de fase van de onderhandelingen. Ingevolge deze onderhandelingen kunnen de inschrijvers een
Best And Final Offer (BAFO) indienen.
13.3. Gunningscriteria.54
Voor de keuze van de economisch meest interessante BAFO worden de BAFO’s van de inschrijvers
die bij de onderhandelingen werden betrokken, aan een aantal gunningscriteria getoetst.
Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen.
13.3.1. Lijst van de gunningscriteria.
De gunningscriteria in dalende rangorde van belangrijkheid55, zijn de volgende :
1. <gunningscriterium 1 beschrijven> (%56);
2. <gunningscriterium 2 beschrijven> (%57);
………………………………………………………………..
13.3.2. Eindquotatie.
De quotaties voor de <aantal> gunningscriteria zullen worden opgeteld. De opdracht zal worden
gegund aan de inschrijver met de hoogste eindquotatie, nadat de aanbestedende overheid ten
opzichte van deze inschrijver de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord heeft nagegaan en
op voorwaarde dat uit de controle blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de
werkelijkheid.
54
Deze rubriek en subrubrieken gelden slechts voor overheidsopdrachten waarvoor in het bestek meerdere gunningscriteria
werden voorzien.
55
Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde de Europese drempels niet bereikt, vermeldt de aanbestedende overheid de
gunningscriteria zo mogelijk in volgorde van afnemend belang. Zo niet hebben de gunningscriteria dezelfde waarde.
56
Percentage van belangrijkheid vermelden. Voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag het bedrag voor Europese
bekendmaking bereikt of overschrijdt, is de weging van de gunningscriteria verplicht.
57
Percentage van belangrijkheid vermelden. Voor opdrachten waarvan het geraamde bedrag het bedrag voor Europese
bekendmaking bereikt of overschrijdt, is de weging van de gunningscriteria verplicht.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 12/28 van het bestek
De evaluatie van de gunningscriteria gebeurt als volgt:
- gunningscriterium 1 zal worden geëvalueerd op basis van <aanvullen>58;
- gunningscriterium 2 zal worden geëvalueerd op basis van <aanvullen>59.
…………………………………………………………………………………………
Tekst te gebruiken indien in het bestek één enkel gunningscriterium, met name de prijs,
wordt vermeld.
13.3. Gunningscriterium prijs.
De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de laagste BAFO op het vlak van de prijs, voor
zover uit de controle door de aanbestedende overheid van de juistheid van de impliciete verklaring op
erewoord van deze inschrijver blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de
werkelijkheid.
De evaluatie van de BAFO’s in het raam van het gunningscriterium prijs gebeurt op basis van de
totale prijs vermeld door de inschrijver in zijn BAFO, inclusief BTW.
14. Borgtocht.
Voor deze opdracht is geen borgtocht vereist. 60
Of
De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen
bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. 61
Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of
publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld.
De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling
die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de
wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15
(borgtocht).
De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de
opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft
gesteld:
1°
58
wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de
Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE58
6792 0040 9979 (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie
vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die
een gelijkaardige functie vervult;
Een dergelijke bepaling is niet verplicht en is alleen aan te raden wanneer de aanbestedende overheid helemaal zeker is van
haar lijst (er mogen geen toetspunten worden vergeten).
59
Een dergelijke bepaling is niet verplicht en is alleen aan te raden wanneer de aanbestedende overheid helemaal zeker is van
haar lijst (er mogen geen toetspunten worden vergeten).
60
Voor opdrachten voor aanneming van diensten van categorie 3 (Luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van
postvervoer ), 4 (postvervoer te land, met uitzondering van,vervoer per spoor dat onder categorie 18 valt, en door de lucht), 18
(vervoer per spoor), 21 (juridische diensten) en 24 (onderwijs) van bijlage II van de wet van 15 juni 2006, enerzijds, en voor
opdrachten waarvan de uitvoeringstermijn niet meer bedraagt dan vijfenveertig dagen en voor de opdrachten waarvan het
bedrag kleiner is dan 50.000,00 euro, exclusief BTW, anderzijds.
61
Artikel 25, § 1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 voorziet de volgende bepaling: «Behoudens andersluidende
bepaling in de opdrachtdocumenten wordt geen borgtocht geëist voor : 1° opdrachten voor leveringen en voor diensten waarvan
de uitvoeringstermijn vijfenveertig dagen niet overschrijdt; 2° opdrachten voor diensten van de categorieën 3, 4, 18, 21 en 24
van bijlage II van de wet en van de categorieën 6, 7 en 8 van bijlage 1 en van de categorie 23 van bijlage 2B van de wet
defensie en veiligheid; 3° opdrachten met een bedrag kleiner dan 50.000 euro.»
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 13/28 van het bestek
2°
3°
4°
wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening
van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de
Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare
instelling die een gelijkaardige functie vervult;
wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door
neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire
borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige
functie vervult;
wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte
van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming.
Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende
overheid van:
1°
2°
3°
4°
5)
hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling
die een gelijkaardige functie vervult;
hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming;
hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;
hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of
van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;
hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de
verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan.
Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en
de preciese bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing
naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de opdrachtnemer
en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht,
met de vermelding “geldschieter” of “gemachtigde”, naargelang het geval.
De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode
van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de
inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst werden bepaald.
Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de
kennisgeving van het sluiten van de opdracht.
Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als :
1° in geval van de voorlopige oplevering : verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht;
2° in geval van de definitieve oplevering : verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het
geheel van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien.
15. Opleveringen – Keuring van de geleverde goederen62.
15.1. Keuring van de uitgevoerde leveringen.
De leveringen zullen nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende
overheid.
of
De leveringen worden in keuring gesteld in de werkplaatsen van de leverancier. De leveringen mogen
niet plaatsgrijpen vooraleer de aanbestedende overheid de in keuring gestelde goederen heeft
aanvaard. De identiteit van de afgevaardigde van de aanbestedende overheid die de keuring zal
uitvoeren, zal in de kennisgeving van het sluiten van de opdracht worden vermeld.
62
Deze rubriek alsook de rubrieken 14.1. en 14.2.. zijn enkel geldig bij aanemingen van leveringen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 14/28 van het bestek
15.2. Keuringskosten63.
De reis-en verblijfskosten van de afgevaardigde van de aanbestedende overheid vallen ten laste van
de leverancier.
Bij het opstellen van zijn offerte houdt de inschrijver rekening met de volgende keuringskosten:
<grondige uiteenzetting van de keuringskosten die ten laste vallen van de leverancier>
15. Opleveringen64.
15.1. Keuring van de uitgevoerde diensten.
De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van
de aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde zal aan de dienstverlener worden
medegedeeld op het ogenblik dat met de uitvoering van de diensten zal worden gestart.
15.2. Keuringskosten65.
De reis-en verblijfskosten van de afgevaardigde van de aanbestedende overheid vallen ten laste van
de dienstverlener.
Bij het opstellen van zijn offerte houdt de inschrijver rekening met de volgende keuringskosten:
<grondige uiteenzetting van de keuringskosten die ten laste vallen van de dienstverlener>
16. Uitvoering van de leveringen66.
16.1. Termijnen en clausules.
16.1.1 Termijnen
<Eerste reeks mogelijke clausules van toepassing als de aanbestedende overheid een vaste
uitvoeringstermijn aan de leveranciers wenst op te leggen>
De leveringen moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> kalenderdagen te rekenen
vanaf de dag die volgt op deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de
opdracht heeft ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
leverancier worden niet meegerekend.
of
De leveringen moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <<aantal> werkdagen te rekenen
vanaf de dag die volgt op deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de
opdracht heeft ontvangen. De zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen alsook de betaalde
vakantiedagen en de inhaalrustdagen in een koninklijk besluit of in een bij koninklijk besluit algemeen
bindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, worden niet meegerekend.
of
63
Deze rubriek moet enkel worden vermeld indien keuringen in het buitenland zouden kunnen gebeuren, anders heeft deze
rubriek geen zin. Indien keuringskosten zullen worden aangerekend, moet de aanbestedende overheid in het bestek de
berekeningsformule vermelden (want het zijn kosten voor de leverancier die hij in zijn prijs moet verrekenen en dus een invloed
hebben op de keuze van de leverancier op basis van de gunningscriteria of het gunningscriterium prijs, naargelang het geval,
vermeld in het bestek).
64
Deze rubriek alsook de rubrieken 14.1. en 14.2.. zijn enkel geldig bij aanemingen van diensten.
65
Deze rubriek moet enkel worden vermeld indien keuringen in het buitenland zouden kunnen gebeuren, anders heeft deze
rubriek geen zin. Indien keuringskosten zullen worden aangerekend, moet de aanbestedende overheid in het bestek de
berekeningsformule vermelden (want het zijn kosten voor de dienstverlener die hij in zijn prijs moet verrekenen en dus een
invloed hebben op de keuze van de dienstverlener op basis van de gunningscriteria of het gunningscriterium prijs, naargelang
het geval, vermeld in het bestek).
66
Deze rubriek alsook de rubrieken 15.1. en 15.1.1. zijn enkel geldig bij aanemingen van leveringen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 15/28 van het bestek
De leveringen worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> weken te rekenen vanaf de dag die
volgt op deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft
ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de leverancier
worden niet meegerekend.
of
De leveringen moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> maanden te rekenen vanaf
de dag die volgt op deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft
ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de leverancier
worden niet meegerekend.
of
De leveringen moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal>
kalenderdagen/weken/maanden67 te rekenen vanaf de tweede werkdag die volgt op de datum van
versturing van de bestelbon. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
leverancier worden niet meegerekend.
De bestelbon wordt per aangetekend schrijven, per fax of op iedere andere manier die onomstotelijk
toelaat de datum van versturing te bepalen, naar de leverancier verstuurd.
De opeenvolgende uitwisseling van briefwisseling eigen aan de bestelbon (en de levering) volgen
dezelfde regels als deze voorzien voor de versturing van de bestelbon en dit telkens als één van beide
partijën wenst een bewijs te hebben van zijn tussenkomst.
In geval van ontvangst van de bestelbon na de termijn van twee werkdagen, kan de leveringstermijn
na schriftelijke aanvraag en verantwoording van de leverancier verlengd worden naar verhouding van
de vastgestelde vertraging van de ontvangst van de bestelbon. Indien de bestellende dienst, na
onderzoek van het schriftelijk verzoek van de leverancier, het geheel of gedeeltelijk gegrond vindt, laat
deze hem schriftelijk weten welke verlenging van leveringstermijn aanvaard wordt.
In geval van duidelijk onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelbon, welke elke uitvoering van de
bestelling verhindert, verwittigt de leverancier onmiddellijk per schrijven de bestellende dienst opdat
een oplossing voor een normale afhandeling van de bestelling gevonden kan worden. Indien nodig,
vraagt de leverancier een verlenging van de leveringstermijn aan volgens dezelfde voorwaarden zoals
voorzien in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon.
In ieder geval zijn de betwistingen eigen aan de bestelbon, die niet binnen de 15 kalenderdagen (*) te
rekenen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van ontvangst van de bestelbon door de
leverancier, niet meer ontvankelijk.
(*) Kortere termijn, in het bestek voor bepaalde opdrachten gemotiveerd (bv.: rekening houdend met
de in het huidige bestek vastgelegde leveringstermijnen, zijn de betwistingen niet meer ontvankelijk
…).
<mogelijke clausules als de aanbestedende overheid de inschrijver verplicht om een
uitvoeringstermijn in zijn offerte te vermelden en de uitvoeringstermijn een van de gunningscriteria is
De leveringen moeten worden uitgevoerd binnen een termijn uit te drukken in kalenderdagen die de
inschrijver verplicht in zijn offerte vermeldt. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag die volgt op
deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen. Alle
dagen zonder onderscheid worden in de termijn gerekend.
of
De leveringen moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> kalenderdagen die de
inschrijver verplicht in zijn offerte vermeldt. Deze termijn begint te lopen vanaf de tweede werkdag die
volgt op de datum van versturing van de bestelbon. Alle dagen zonder onderscheid worden in de
termijn gerekend.
De bestelbon wordt per aangetekend schrijven, per fax of op iedere andere manier die onomstotelijk
toelaat de datum van versturing te bepalen, naar de leverancier verstuurd.
67
De onnodige vermeldingen schrappen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 16/28 van het bestek
De opeenvolgende uitwisseling van briefwisseling eigen aan de bestelbon (en de levering) volgen
dezelfde regels als deze voorzien voor de versturing van de bestelbon en dit telkens als één van beide
partijën wenst een bewijs te hebben van zijn tussenkomst.
In geval van ontvangst van de bestelbon na de termijn van twee werkdagen, kan de leveringstermijn
na schriftelijke aanvraag en verantwoording van de leverancier verlengd worden naar verhouding van
de vastgestelde vertraging van de ontvangst van de bestelbon. Indien de bestellende dienst, na
onderzoek van het schriftelijk verzoek van de leverancier, het geheel of gedeeltelijk gegrond vindt, laat
deze hem schriftelijk weten welke verlenging van leveringstermijn aanvaard wordt.
In geval van duidelijk onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelbon, welke elke uitvoering van de
bestelling verhindert, verwittigt de leverancier onmiddellijk per schrijven de bestellende dienst opdat
een oplossing voor een normale afhandeling van de bestelling gevonden kan worden. Indien nodig,
vraagt de leverancier een verlenging van de leveringstermijn aan volgens dezelfde voorwaarden zoals
voorzien in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon.
In ieder geval zijn de betwistingen eigen aan de bestelbon, die niet binnen de 15 kalenderdagen (*) te
rekenen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van ontvangst van de bestelbon door de
leverancier, niet meer ontvankelijk.
16. Uitvoering van de diensten666888.
16.1. Termijnen en clausules.
16.1.1 Termijnen
<Eerste reeks mogelijke clausules van toepassing als de aanbestedende overheid een vaste
uitvoeringstermijn aan de dienstverleners wenst op te leggen>
De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> kalenderdagen te rekenen
vanaf de dag die volgt op deze waarop de dienstverlener de kennisgeving van het sluiten van de
opdracht heeft ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
dienstverlener worden niet meegerekend.
of
De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> werkdagen te rekenen vanaf
de dag die volgt op deze waarop de dienstverlener de kennisgeving van het sluiten van de opdracht
heeft ontvangen. De zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen alsook de betaalde vakantiedagen
en de inhaalrustdagen in een koninklijk besluit of in een bij koninklijk besluit algemeen bindend
verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, worden niet meegerekend.
of
De diensten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> weken te rekenen vanaf de dag die
volgt op deze waarop de dienstverlener de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft
ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de dienstverlener
worden niet meegerekend.
of
De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> maanden te rekenen vanaf
de dag die volgt op deze waarop de dienstverlener de kennisgeving van het sluiten van de opdracht
heeft ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
dienstverlener worden niet meegerekend.
of
De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal>
kalenderdagen/weken/maanden69 te rekenen vanaf de tweede werkdag die volgt op de datum van
versturing van de bestelbon. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de
dienstverlener worden niet meegerekend.
De bestelbon wordt per aangetekend schrijven, per fax of op iedere andere manier die onomstotelijk
toelaat de datum van versturing te bepalen, naar de dienstverlener verstuurd.
68
69
Deze rubriek alsook de rubrieken 15.1. en 15.1.1. zijn enkel geldig bij aanemingen van diensten.
De onnodige vermeldingen schrappen
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 17/28 van het bestek
De opeenvolgende uitwisseling van briefwisseling eigen aan de bestelbon (en de uitvoering van de
diensten) volgen dezelfde regels als deze voorzien voor de versturing van de bestelbon en dit telkens
als één van beide partijën wenst een bewijs te hebben van zijn tussenkomst.
In geval van ontvangst van de bestelbon na de termijn van twee werkdagen, kan de uitvoeringstermijn
na schriftelijke aanvraag en verantwoording van de dienstverlener verlengd worden naar verhouding
van de vastgestelde vertraging van de ontvangst van de bestelbon. Indien de bestellende dienst, na
onderzoek van het schriftelijk verzoek van de dienstverlener, het geheel of gedeeltelijk gegrond vindt,
laat deze hem schriftelijk weten welke verlenging van uitvoeringstermijn aanvaard wordt.
In geval van duidelijk onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelbon, welke elke uitvoering van de
bestelling verhindert, verwittigt de dienstverlener onmiddellijk per schrijven de bestellende dienst
opdat een oplossing voor een normale afhandeling van de bestelling gevonden kan worden. Indien
nodig, vraagt de dienstverlener een verlenging van de uitvoeringstermijn aan volgens dezelfde
voorwaarden zoals voorzien in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon.
In ieder geval zijn de betwistingen eigen aan de bestelbon, die niet binnen de 15 kalenderdagen (*) te
rekenen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van ontvangst van de bestelbon door de
dienstverlener, niet meer ontvankelijk.
(*) Kortere termijn, in het bestek voor bepaalde opdrachten gemotiveerd (bv.: rekening houdend met
de in het huidige bestek vastgelegde uitvoeringstermijnen, zijn de betwistingen niet meer ontvankelijk
…).
<Tweede reeks mogelijke clausules van toepassing als de aanbestedende overheid de inschrijver
verplicht om een uitvoeringstermijn in zijn offerte te vermelden en de uitvoeringstermijn een
gunningscriterium is>
De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn uit te drukken in kalenderdagen die de
inschrijver verplicht in zijn offerte vermeldt. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag die volgt op
deze waarop de dienstverlener de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen. Alle
dagen zonder onderscheid worden in de termijn gerekend.
of
De diensten moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van <aantal> kalenderdagen die de
inschrijver verplicht in zijn offerte vermeldt. Deze termijn begint te lopen vanaf de tweede werkdag die
volgt op de datum van het verzenden van de bestelbon. Alle dagen zonder onderscheid worden in de
termijn gerekend.
De bestelbon wordt per aangetekend schrijven, per fax of op iedere andere manier die onomstotelijk
toelaat de datum van versturing te bepalen, naar de dienstverlener verstuurd.
De opeenvolgende uitwisseling van briefwisseling eigen aan de bestelbon (en de uitvoering van de
diensten) volgen dezelfde regels als deze voorzien voor de versturing van de bestelbon en dit telkens
als één van beide partijën wenst een bewijs te hebben van zijn tussenkomst.
In geval van ontvangst van de bestelbon na de termijn van twee werkdagen, kan de uitvoeringstermijn
na schriftelijke aanvraag en verantwoording van de dienstverlener verlengd worden naar verhouding
van de vastgestelde vertraging van de ontvangst van de bestelbon. Indien de bestellende dienst, na
onderzoek van het schriftelijk verzoek van de dienstverlener, het geheel of gedeeltelijk gegrond vindt,
laat deze hem schriftelijk weten welke verlenging van uitvoeringstermijn aanvaard wordt.
In geval van duidelijk onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelbon, welke elke uitvoering van de
diensten verhindert, verwittigt de dienstverlener onmiddellijk per schrijven de bestellende dienst opdat
een oplossing voor een normale afhandeling van de bestelling gevonden kan worden. Indien nodig,
vraagt de dienstverlener een verlenging van de uitvoeringstermijn aan volgens dezelfde voorwaarden
zoals voorzien in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 18/28 van het bestek
In ieder geval zijn de betwistingen eigen aan de bestelbon, die niet binnen de 15 kalenderdagen (*) te
rekenen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van ontvangst van de bestelbon door de
dienstverlener, niet meer ontvankelijk.
16.1.2. Uitvoeringsvoorwaarde
De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8
basisconventies van de IAO, en in het bijzonder :
1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en
verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957);
2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van
vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948);
3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie
en collectief overleg, 1949);
4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de
gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening),
1958);
5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973),
alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van
kinderarbeid, 1999).
te respecteren.
Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, § 1, 1° van het koninklijk
besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de
voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen
van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari
2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig
verbreken van de opdracht.
16.2. Plaats waar de leveringen moeten worden uitgevoerd en formaliteiten70.
16.2.1. Plaats waar de leveringen moeten worden uitgevoerd.
De leveringen zullen worden uitgevoerd op het volgende adres:
<volledig adres vermelden>.
De potentiële inschrijvers hebben het recht om een bezoek te brengen aan de plaats waar de
leveringen zullen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor dienen ze contact op te nemen met de
volgende persoon:
<Naam, adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres vermelden>.
Het bezoek aan de plaats waar de leveringen zullen moeten worden uitgevoerd, gebeurt op de dag en
het uur overeengekomen met de voormelde persoon.
16.2.2. Nazicht en oplevering van de uitgevoerde leveringen.
Indien tijdens de uitvoering van de leveringen abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk
aan de leverancier worden gemeld door middel van een fax of een e-mailbericht, dat nadien zal
worden bevestigd door middel van een aangetekende zending. De leverancier is verplicht om niet
conform uitgevoerde leveringen te vervangen door goederen die overeenstemmen met deze die in dit
bestek en in de offerte werden beschreven.
70
Deze rubriek en subrubrieken mogen enkel worden gebruikt bij overheidsopdrachten van leveringen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 19/28 van het bestek
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van
de levering om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering71 te vervullen en aan de
leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voorzover de
aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of de factuur wordt gesteld.
Bij het vestrijken van die termijn wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld.
De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt
stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.
16.2. Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd en formaliteiten72.
16.2.1. Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd.
De diensten zullen worden uitgevoerd op het volgende adres:
<volledig adres vermelden>.
De potentiële inschrijvers hebben het recht om een bezoek te brengen aan de plaats waar de diensten
zullen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor dienen ze contact op te nemen met de volgende persoon:
<Naam, adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres vermelden>.
Het bezoek aan de plaats waar de diensten zullen moeten worden uitgevoerd, gebeurt op de dag en
het uur overeengekomen met de voormelde persoon.
16.2.2. Nazicht en oplevering van de uitgevoerde diensten.
Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk
aan de dienstverlener worden gemeld door middel van een fax of een e-mailbericht, dat nadien zal
worden bevestigd door middel van een aangetekende zending. De dienstverlener is verplicht om niet
conform uitgevoerde diensten te herbeginnen.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van
de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de diensten, vastgesteld voereenkomstig de regels van
de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen en aan de
dienstverlener kennis te gevan van het resultaat daarvan.
Deze termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van
gepresteerde diensten of factuur wordt gesteld.
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de dienstverlener de leidend
ambtenaar hiervan per aangetekende zending in kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan.
In dat geval begint de verificatietermijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van
het verzoek van de dienstverlener.
De hier bedoelde oplevering is definitief73.
17. Facturatie en betaling van de leveringen74.
De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de
opdracht (origineel exemplaar) naar het volgende adres:
<volledig adres + contactpersoon vermelden>.
71
In de opdrachtdocumenten kan worden bepaald dat de voorlopige oplevering volgens andere modaliteiten zal verlopen. Zie
de artikelen 129 en 130 van het KB van 14 januari 2013.
72
Deze rubriek en subrubrieken mogen enkel worden gebruikt bij overheidsopdrachten van diensten.
73
In de opdrachtdocumenten kan worden bepaald dat de oplevering volgens andere modaliteiten zal verlopen. Zie artikel 157
en 130 van het KB van 14 januari 2013.
74
Deze rubriek gebruiken bij een aanneming van leveringen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 20/28 van het bestek
Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd.
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn
van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op
de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen en voor zover de
aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt alsook over de
andere, eventueel vereiste documenten.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als
schuldvordering.
De factuur dient te worden opgesteld in EURO.
17. Facturatie en betaling van de diensten75.
De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de
opdracht (origineel exemplaar) naar het volgende adres:
<volledig adres + contactpersoon vermelden>.
Enkel behoorlijk uitgevoerde diensten mogen worden gefactureerd.
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de
dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen en voor
zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt alsook
over de andere, eventueel vereiste documenten.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur
als schuldvordering.
De factuur dient te worden opgesteld in EURO.
18. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener76.
De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie
waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder
schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De
dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie
De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de
in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht
effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moet worden erkend door de aanbestedende
overheid.
19. Geschillen.
Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor
de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands
of het Frans.
De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering
van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van
schadevergoeding door derden in dit verband.
75
76
Deze rubriek gebruiken bij een aanneming van diensten.
Deze rubriek is van toepassing voor aannemingen van diensten.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 21/28 van het bestek
B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN77.
...................................................................................................................................................................
C. BIJLAGEN.
-
één offerteformulier in tweevoud.
GOEDGEKEURD:
<postnummer en plaats vermelden>
<titel + naam van de persoon vermelden die het bestek mag goedkeuren>
77
Onder deze rubriek dienen de technische voorschriften van toepassing op deze opdracht te worden vermeld. Er wordt
aangeraden om zeer overzichtelijk te werk te gaan, zodat de potentiële inschrijver de technische voorschriften gemakkelijk kan
lezen en begrijpen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 22/28 van het bestek
Deze template van offerteformulier gebruiken in geval van een opdracht tegen
globale prijs.
OFFERTEFORMULIER
<Benaming van de aanbestedende overheid>
<adres van de aanbestedende overheid>
<telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de aanbestedende
overheid.
BESTEK Nr. <nummer of kenmerk>
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor <voorwerp van
de opdracht>
De firma
(volledige benaming)
met als adres:
(straat)
(postnr en gemeente)
(land)
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen onder nummer
en waarvoor Mijnheer/Mevrouw78
(naam)
(functie)
gedomicilieerd op het adres
(straat)
(postnr en gemeente)
(land)
als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. <nummer of kenmerk> van de
hiervoor omschreven levering/dienst79 vormende het ENIGE PERCEEL van dit document uit te
voeren, tegen de hierondervermelde globale prijs, aangeduid in letters en in cijfers, uitgedrukt in
EURO, exclusief BTW, van:
in letters en in cijfers in EURO
78
79
De niet correcte vermelding schrappen.
De niet correcte vermelding schrappen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 23/28 van het bestek
waarbij de BTW dient te worden gevoegd voor een bedrag van:
in letters en in cijfers in EURO
wat een globaal bedrag, inclusief BTW, geeft van:
in letters en in cijfers in EURO
In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de in
het bestek gestelde voorwaarden en termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen duidelijk aangeduid.
Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door
storting of overschrijving op
het rekeningnummer
IBAN
BIC
Er wordt gekozen voor de
Nederlandse/Franse (*)
taal voor de interpretatie van het contract.
Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat)
(postnr. en gemeente)
( en F-nummer)
(e-mailadres)
Gedaan:
Te
op
201.
De inschrijver of gevolmachtigde:
(naam)
(functie)
(handtekening)
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 24/28 van het bestek
GOEDGEKEURD,
<postnummer + plaats>,
<identiteit van de persoon bevoegd om de offerte goed te keuren>
<titel van de persoon bevoegd om de offerte goed te keuren>
PRO MEMORIE : DOCUMENTEN DIE VERPLICHT BIJ DE OFFERTE DIENEN TE WORDEN
GEVOEGD :
-
Alle documenten en inlichtingen gevraagd in het raam van de gunningscriteria of in het
raam van het gunningscriterium ‘prijs’80;
<alle andere stukken die de inschrijver bij zijn offerte moet voegen>.
Vergeet niet alle pagina’s van uw offerte, uw inventaris en van de bijlagen van een ononderbroken
nummering te voorzien.
80
Eén van de twee mogelijkheden kiezen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 25/28 van het bestek
Deze template van offerteformulier gebruiken in geval van een opdracht tegen
prijslijst.
OFFERTEFORMULIER
<Benaming van de aanbestedende overheid>
<adres van de aanbestedende overheid>
<telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de aanbestedende
overheid.
BESTEK Nr. <nummer of kenmerk>
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor <voorwerp van
de opdracht>
De firma
(volledige benaming)
met als adres:
(straat)
(postnr en gemeente)
(land)
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen onder nummer
en waarvoor Mijnheer/Mevrouw81
(naam)
(functie)
gedomicilieerd op het adres
(straat)
(postnr en gemeente)
(land)
als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. <nummer of kenmerk> van de
hiervoor omschreven levering/dienst82 vormende het ENIGE PERCEEL van dit document uit te
voeren, tegen de hierondervermelde forfaitaire eenheidsprijzen:
a) forfaitaire eenheidsprijs, excl. BTW, voor <item invullen>:
in letters en in cijfers in EURO
81
82
De niet correcte vermelding schrappen.
De niet correcte vermelding schrappen.
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 26/28 van het bestek
waarbij de BTW dient te worden gevoegd voor een bedrag van:
in letters en in cijfers in EURO
wat een forfaitaire eenheidsprijs, inclusief BTW, geeft van:
in letters en in cijfers in EURO
b) forfaitaire eenheidsprijs, excl. BTW, voor <item invullen>:
in letters en in cijfers in EURO
waarbij de BTW dient te worden gevoegd voor een bedrag van:
in letters en in cijfers in EURO
wat een forfaitaire eenheidsprijs, inclusief BTW, geeft van:
in letters en in cijfers in EURO
c) forfaitaire eenheidsprijs, excl. BTW, voor <item invullen>:
in letters en in cijfers in EURO
waarbij de BTW dient te worden gevoegd voor een bedrag van:
in letters en in cijfers in EURO
wat een forfaitaire eenheidsprijs, inclusief BTW, geeft van:
in letters en in cijfers in EURO
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 27/28 van het bestek
.............................................................................................................................................................
In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gestort overeenkomstig de in
het bestek gestelde voorwaarden en termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen duidelijk aangeduid.
Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door
storting of overschrijving op
het rekeningnummer
IBAN
BIC
Er wordt gekozen voor de
Nederlandse/Franse (*)
taal voor de interpretatie van het contract.
Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat)
(postnr. en gemeente)
( en F-nummer)
(e-mailadres)
Gedaan:
Te
op
201.
De inschrijver of gevolmachtigde:
(naam)
(functie)
(handtekening)
Standaard typebestek voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking/bladzijde 28/28 van het bestek
GOEDGEKEURD,
<postnummer + plaats>,
<identiteit van de persoon bevoegd om de offerte goed te keuren>
<titel van de persoon bevoegd om de offerte goed te keuren>
PRO MEMORIE : DOCUMENTEN DIE VERPLICHT BIJ DE OFFERTE DIENEN TE WORDEN
GEVOEGD :
-
Alle documenten en inlichtingen gevraagd in het raam van de gunningscriteria of in het
raam van het gunningscriterium ‘prijs’83;
<alle andere stukken die de inschrijver bij zijn offerte moet voegen>.
Vergeet niet alle pagina’s van uw offerte, uw inventaris en van de bijlagen van een ononderbroken
nummering te voorzien.
83
Eén van de twee mogelijkheden kiezen.
Download