financien

advertisement
Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
TARIEFBERICHT 304
02 mei 2012
Algemene administratie van de
DOUANE en ACCIJNZEN
Fietsonderdelen uit China – elektrische fietsen – niet-toepassing van de antidumpingregeling.
Elektrische fietsen worden ingedeeld onder de GN tariefpost 8711 (Motorrijwielen en
rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens)
Onderdelen van fietsen worden ingedeeld onder de GN tariefpost 8714 (Delen en
toebehoren van de voertuigen bedoeld bij de posten 8711 tot en met 8713)
Deze onderdelen - indien van oorsprong of herkomst China - zijn aan een antidumpingrecht
onderworpen uit hoofde van Verordening (EG) 88/97. Dit antidumpingrecht wordt niet
opgelegd indien de operatoren over een vergunning bijzondere bestemmingen beschikken
en invoeren onder de “minimis” regeling (zie TB 241) of leveren aan vrijgestelde partijen dan
wel overdragen aan een andere vergunninghouder (gebruik van de codes met bijzondere
bestemming).
Hoewel onderdelen van elektrische fietsen behoren tot dezelfde GN tariefpost, zijn zij niet
onderworpen aan het antidumpingrecht opgelegd door Verordening (EG) 88/97.
Voor zover de situatie van de onderdelen van elektrische fietsen niet specifiek wordt
voorzien door TARIC en dus evenmin in de daarop gebaseerde geïnformatiseerde
inklaringsystemen van de Lidstaten en voor zover deze bovendien niet mogen worden
ingedeeld onder de codes die een bijzondere bestemming voorzien, worden deze
onderdelen dus de facto onderworpen aan een antidumpingrecht.
De Europese Commissie, hierover benaderd, heeft laten verstaan dat zij er alles aan doet
om deze situatie zo spoedig mogelijk recht te zetten maar dat er tussentijds geen andere
oplossing mogelijk is dan eerst het antidumpingrecht te innen om daarna de teruggave ervan
te kunnen inwilligen.
Zolang er op TARIC niveau geen eigen onderverdelingen voor elektrische fietsen worden
voorzien, zal op deze wijze met het probleem moeten worden omgegaan. Zodra dit wel het
geval is, zal hier een ad hoc bericht over worden gepubliceerd.
Vrijgestelde partijen die ook onderdelen voor elektrische fietsen invoeren, kunnen uiteraard
de vrijstelling ook hiervoor gebruiken.
Niet vrijgestelde partijen die naast elektrische fietsen ook gewone fietsen tot hun
bedrijvigheid kunnen rekenen, moeten de beide systemen gescheiden houden. Voor gewone
2
fietsen kunnen zij onder de bijzondere bestemmingen met vrijstelling van het
antidumpingrecht invoeren terwijl voor elektrische fietsen het recht moet worden geïnd en
daarna worden teruggegeven.
Slechts in een geval is er op deze regel van gescheiden beheer een uitzondering mogelijk,
namelijk indien een vergunninghouder de regeling bijzondere bestemmingen voor gewone
als voor elektrische fietsen toepast onder de uitdrukkelijke voorwaarde sine qua non dat hij
op geen enkel ogenblik een overschrijding wil inroepen van de “minimis” regeling uit hoofde
van de aanwending voor elektrische fietsen.
De Auditeur-generaal van financiën,
Bruno LEROY
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards