Agenda bouwvergadering groep 5 t/m 8 2010

advertisement
Agenda MR-vergadering
Datum: 13-01-2015
Voorzitter: Aleid
Aanwezig oudergeleding:
Aanwezig teamgeleding:
Afwezig:
Tijd: 20.00-22.00, bij Mariska thuis
Notulant: Hedi
1. opening
Telefoonnummers toevoegen groepsapp
2. Notulen vorige vergadering
29 oktober 2014
- inspectierapport (was verkeerde bestand)
- Verslag inloopochtend en klankbordgroep 12
november > i.v.m. stellen van doelen
3. Eventuele toevoegingen agenda
4. Mededelingen vanuit GMR
- terugkoppeling vanuit KGMR
5. Mededelingen vanuit bestuur/ directie*
- stand van zaken nieuwbouw
- uitbreiding tweede kleutergroep
- openingsfeest
- PR
- schoolplan
6. Post/ mail
7. Beschikbaarheid (jaar)cijfers
8. Opvang
VSO en BSO
9. Vakinhoudelijk: Engels
10. Actiepuntenlijst (zie notulen)
- Doorvertalen visie/meerjarenperspectief PRIMO
naar jaarplan MR
- Nadenken over hoe ouders betrekken bij
meerjarenplan
- klankbordgroep(en)
- Mr-cursus
- Vakinhoudelijk: methoden zoals Engels, muziek
- Schooltijden
Rondvraag
Afspraak-Besluit:
*Afspraak op 17-09-14 was bestuur en directie in twee afzonderlijke punten. Maar
wat is vanuit directie en wat vanuit bestuur?
Download