Jobcoach.

advertisement
FUNCTIEBESCHRIJVINGFORMULIER
ALGEMENE INFORMATIE
Naam instelling:
Stichting De Driestroom
Sector:
Dagbesteding
Werkeenheid / dienst:
Begeleid Werken
Functie:
Jobcoach
KERN / DOEL VAN DE FUNCTIE
De functie jobcoach heeft tot doel het bevorderen van de integratie van mensen met een
verstandelijke/psychische en/of fysieke beperking in reguliere arbeidsplaatsen. Hiertoe levert
de jobcoach een totaal aan ondersteunende maatregelen aan een werknemer met een
handicap en aan werkgevers, waardoor het voor een werkzoekende mogelijk wordt een
passende, zo mogelijk betaalde baan, op de arbeidsmarkt te vinden en te behouden.
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Situatieschets:
Het team begeleid werken bestaat uit 3 jobcoaches, waarvan 2 medewerkers eveneens
werkzaam zijn op het gebied van vorming, en een trajectbegeleider. De werkzaamheden
worden verricht voor ongeveer 60 cliënten
Leiding ontvangen / leiding geven:
De jobcoach ontvangt leiding van het hoofd
Interne en externe contacten:
Intern heeft de jobcoach contacten met collega’s, dagcentra’s, woonvormen, deskundigen en
artsen en leidinggevenden. Extern heeft de jobcoach contacten met ouders/verzorgers,
werkgevers, diverse relevante instanties, scholen en collega-instellingen.
Organisatieschema:
TAKEN / VERANTWOORDELIJKHEDEN IN HOOFDLIJNEN
1.
Begeleiding cliënten
2.
Personeelsaangelegenheden
3.
Beleid en organisatie
4.
Financiën en materiele voorzieningen
5.
Externe relaties
FUNCTIE PROFIEL
Jobcoach
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED
Begeleiding cliënten
ACTIVITEITEN
-
-
-
Verzorgt aanmeldings- en intakegesprekken met cliënten en vertaalt de hieruit
voortkomende gegevens in concrete stappen naar een mogelijke arbeidsplaats.
Stelt in overleg met de cliënt een individueel trajectplan op en draagt zorg voor de
uitvoering, de evaluatie en eventuele bijstelling van het trajectplan.
Draagt zorg voor de relevante informatieoverdracht naar relaties van de cliënt zoals
ouders/verzorgers, de eventuele dagbesteding en/of woonsituatie.
Zoekt een passende arbeidsplaats op basis van de resultaten van de intake
Legt hiertoe kontakten met bedrijven en instanties en verstrekt informatie betreffende
De Driestroom in het algemeen en betreffende Begeleid Werken in het bijzonder.
Brengt in kaart welke taken in een optionele functie voorkomen en welke
vaardigheden hiervoor benodigd zijn.
Verzorgt de introductie van de werknemer binnen het bedrijf
Verzorgt de begeleiding van de werknemer en eveneens de werkgever op de
werkplek
Draagt zorg voor functionerings- en evaluatiegesprekken.
Stelt een individueel begeleidingsplan op voor de begeleiding van de werknemer
evenals de collega’s op de werkplek. Maakt afspraken omtrent contactpersoon
binnen het bedrijf, de inwerkperiode, de werkzaamheden enz.
Stimuleert het ontdekken van de eigen mogelijkheden van de cliënt en het nemen
van eigen initiatieven. Is voornamelijk coachend en ondersteunend bezig maar geeft
indien nodig aanwijzingen. Biedt keuzemogelijkheden en alternatieven aan en doet
indien nodig werkzaamheden voor. Demonstreert eventueel gereedschap en/of
apparatuur.
Ziet toe op de hygiëne, veiligheid en zelfverzorging van de cliënt conform de normen
en regels die binnen het betreffende bedrijf gelden.
Draagt zorg voor observatie, rapportage en informatieoverdracht.
Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen van de cliënt
Adviseert de werknemer (en zijn omgeving) en werkgever over relevante wet- en
regelgeving
Adviseert werkgever over de inrichting van het werk
Adviseert werknemer inzake verwijzing naar instellingen voor dienstverlening b.v. ten
aanzien van vrije tijd, vervoer enz.
Draagt zorg voor dossiervorming
Onderhoudt contacten met relevante netwerken ten dienst van de cliënt
Draagt zorg voor een zorgvuldige afsluiting en nazorg bij beëindiging van de
samenwerkingsovereenkomst.
FUNCTIE PROFIEL
Jobcoach
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED
Personeelsaangelegenheden
ACTIVITEITEN
-
Geeft informatie over Begeleid Werken aan medewerkers binnen de Stichting met
betrekking tot Begeleid Werken en loopbaanplanning
Coördineert het totaal aan te verrichten werkzaamheden bij ziekte en/of afwezigheid
van collega’s, zodat de continuïteit van het arbeidsproces gewaarborgd blijft.
Begeleid stagiaires en vrijwilligers
Neemt deel aan sollicitatiegesprekken t.b.v. werving directe collega’s en eventueel
leidinggevende
Draagt zorg voor persoonlijk ontwikkelingsplan en ondersteunt collega’s hierin
Is mede verantwoordelijk voor een goed werkklimaat
Neemt deel aan evaluaties van teamleden
FUNCTIE PROFIEL
Jobcoach
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED
Financiën en materiele voorzieningen
ACTIVITEITEN
-
-
Levert een bijdrage aan de inkoop van middelen en materialen. Zorgt voor
voorraadbeheer
Zorgt voor klein onderhoud aan materialen en apparatuur
Ziet toe op de naleving van veiligheidsvoorschriften. Is op de hoogte van
verschillende protocollen en weet deze toe te passen
Ziet toe op een verantwoord gebruik van materiaal en materieel
Is mede verantwoordelijk voor de besteding van budgetten en budgetbeheer (kassen)
Maakt prijsafspraken met uitkeringsinstanties en bedrijven voor wat betreft aanvraag
persoonlijke ondersteuningsgelden, bepaling loonwaarde en subsidie aanvragen voor
bedrijven.
Draagt zorg voor de administratieve afhandeling van declaraties en facturen en
verzending hiervan naar het centraal bureau.
FUNCTIE PROFIEL
Jobcoach
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED
Beleid en organisatie
ACTIVITEITEN
-
Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en
binnen De Driestroom in het bijzonder
Houdt zich op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, sociale wet- en
regelgeving op regionaal en landelijk niveau
Levert een bijdrage aan de totstandkoming van het beleid met betrekking tot Begeleid
Werken
Levert een bijdrage in de organisatie van de voorziening.
Is op de hoogte van het beleid en de visie van De Driestroom (en houdt zichzelf op
de hoogte) en draagt zorg voor implementatie hiervan binnen het werk.
Neemt deel aan werkgroepen/projectgroepen.
FUNCTIE PROFIEL
Jobcoach
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIED
Externe relaties
ACTIVITEITEN
-
-
Geeft conform de daarvoor geldende regels en richtlijnen informatie over
bijzonderheden betreffende individuele cliënten aan de contactpersonen van
wooncentra, ouders/verzorgers, werkgevers en overige instanties zoals SPD, GAK,
Reïntegratiebedrijven enz.
Heeft contacten met collega-instellingen
Neemt deel aan jobcoachoverleg in de regio
Organiseert informatieve bijeenkomsten voor bedrijven (ondernemersverenigingen)
Geeft voorlichting aan scholen
VERANTWOORDELIJKHEID
BEVOEGDHEDEN
BIJZONDERE FACILITEITEN / RANDVOORWAARDEN
wat heb je nodig om de resultaten te bereiken?
middelen / informatie
TOELICHTING BIJ DE FUNCTIE-EISEN
Kennis:
Kennis op Hbo-niveau is vereist verkregen door een op de functie gerichte opleiding danwel
werkervaring, aangevuld met enige bedrijfsmatige ervaringskennis. Vakkennis moet op peil
gehouden worden door het volgen van cursussen en het lezen van vakliteratuur.
Zelfstandigheid:
De werkzaamheden worden, binnen de visie van De Driestroom, de aanwezige richtlijnen en
beleidsuitgangspunten, zelfstandig verricht. De werkzaamheden worden verricht binnen de
kaders van de gemaakte afspraken binnen het individuele trajectplan, opgesteld door de jobcoach, waarbij voorkomende problemen/vraagstukken zelfstandig worden opgelost.Terugval
op de leidinggevende is mogelijk.
Sociale vaardigheden:
Sociale vaardigheden zijn van belang in de contacten met cliënten, het thuismilieu van de
cliënt en in de contacten met werkgevers. De werkzaamheden vereisen flexibiliteit en
enthousiasme, het vermogen tot (zelf)reflectie en het open staan voor en het kunnen geven
van feedback. Tevens spelen sociale vaardigheden een rol bij het stimuleren, corrigeren en
motiveren van cliënten. Tact, geduld en invoelend vermogen is noodzakelijk in de omgang
met cliënten. Daarnaast is het kunnen hanteren van conflicten van belang in de verschillende
contacten.
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
De jobcoach is primair verantwoordelijk voor het assesment, de bemiddeling en
loopbaanbegeleiding. Elke cliënt loopt enig risico op lichamelijk/psychisch letsel. Immateriele
schade kan ontstaan doordat in contacten met anderen het beeld de Stichting beschadigd
wordt. De jobcoach neemt beslissingen m.b.t. cliënten, inhoud van het werk die van invloed
zijn op het vlak van zorgverlening en bedrijfsvoering.
Uitdrukkingsvaardigheid:
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang i.v.m. het opstellen van rapportages en
verslaglegging. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij zorginhoudelijk overleg,
overleg met werkgevers en instanties.
Bewegingsvaardigheid:
Het coachen op de werkvloer kan een beroep doen op de bewegingsvaardigheid.
Oplettendheid:
Bij de uitvoering van de werkzaamheden is oplettendheid van belang. Men moet op
meerdere onderdelen tegelijkertijd letten. Onvoldoende oplettendheid kan consequenties
hebben voor het welbevinden van de cliënten.
Overige functie-eisen:
- in de begeleiding van de cliënten en de contacten met werkgevers is volharding, geduld en
doorzettingsvermogen vereist.
- gevoel voor systematiek en ordelijkheid is in het begeleidingstraject van belang.
- de functionaris dient integer en betrouwbaar te zijn in de benadering van de cliënten en
ouders/verwanten.
- i.v.m. met de verschillende contacten worden eisen gesteld aan voorkomen en gedrag
- gevoel voor het menselijk lichaam is van belang in het observeren van cliënten.
I.v.m. het ambulante karakter van de functie dient de functionaris te beschikken over een
rijbewijs en een auto.
Inconveniënten:
- fysieke belasting kan zich voordoen afhankelijk van de jobcoachactiviteiten.
- psychische belasting kan ontstaan door de confrontatie met het persoonlijk lijden van
cliënten.
- bezwarende werkomstandigheden: n.v.t.
- risico persoonlijk letsel: n.v.t.
BETROKKENEN BIJ DE TOT STANDKOMING EN VASTSTELLING VAN DE FUNCTIEBESCHRIJVING
Naam
Functiehouder
Leidinggevende
P&O
Directie
Datum
Opmerkingen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards