Concept 6 26-4-`08 - Het Zeeuws Orkest

advertisement
Beleidsplan 2014 van de Stichting Het Zeeuws Orkest
Doelstelling
Artistieke doelstelling
Het Zeeuws Orkest (HZO) heeft als doel om symfonische muziek te spelen op een artistiek
hoog niveau. Daarbij worden programma´s aangeboden die voor verschillende doelgroepen
interessant zijn.
Met een gevarieerd programma in een verschillende bezetting van musici wil HZO een zo
breed mogelijk publiek bereiken.
Het orkest speelt “Zeeuws-breed”, d.w.z. dat in alle delen van de provincie jaarlijks één of
meer concerten worden gegeven. Hierbij wordt voldaan aan de met de Provincie
overeengekomen doelstelling om de muziek naar de mensen te brengen.
HZO heeft de ambitie om de ambassadeur van Zeeland te zijn op het gebied van
symfonische muziek.
Cultureel aanbod in Zeeland
Het Zeeuws Orkest streeft er naar om het culturele aanbod in Zeeland op een hoger plan te
tillen en daarmee te zorgen voor een aantrekkelijk leefklimaat in deze provincie. Ook de
komende jaren wil HZO een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in Zeeland.
Het bestuur streeft naar vier concertseries met elk drie concerten.
De artistieke commissie stelt programma’s samen met onder meer muziekwerken die zelden
of nooit in Zeeland zijn te beluisteren, waaronder ook muziek van eigentijdse componisten.
Positionering
Zonder Het Zeeuws Orkest is er nauwelijks aanbod van concerten door grote
symfonieorkesten in de provincie. HZO neemt in het Zeeuwse culturele leven een niet meer
weg te denken plaats in. Het orkest wordt in de provincie breed gedragen, hetgeen blijkt uit
de grote opkomst van het publiek bij de concerten en uit een Vereniging van Vrienden met
meer dan 600 betalende leden.
Het orkest is uniek door het samengaan van amateur- en beroepsmusici. Jonge mensen
krijgen de kans om met het orkest samen te spelen en hun talenten te ontplooien. Het geeft
Zeeland op dit gebied een belangrijke meerwaarde ten opzichte van andere provincies.
Ook uit de 3-jaarlijkse muziekprijs, geïnitieerd en georganiseerd door de Vereniging van
Vrienden van HZO blijkt de grote jeugdige belangstelling voor klassieke muziek. Aan de
winnaar van dit concours wordt zo mogelijk een podium geboden tijdens de
Nieuwjaarsconcerten van Het Zeeuws Orkest.
Educatie
Het bestuur hecht grote waarde aan educatie voor de jeugd. Op diverse middelbare scholen
worden voorafgaand aan een concertserie lessen gegeven door leden van het orkest. De
belangstelling van de leerlingen voor de concerten is dan ook groot.
Op lagere scholen worden educatieve lessen gegeven door een strijkkwartet en een
blazerskwintet bestaande uit leden van het orkest.
De generale repetitie op de zondag voorafgaand aan de concertserie is vrij toegankelijk om
jong én oud de kans te geven kennis te maken met klassieke muziek in het algemeen en Het
Zeeuws Orkest in het bijzonder.
Financiën
Er wordt gestreefd naar een gezond meerjarig financieel beleid. De stichting heeft geen
winstoogmerk. Het beleid van de stichting is gericht op financiële continuïteit en stabiliteit
1
De kosten van HZO worden gedekt uit de volgende opbrengsten:
- subsidie van de Provincie
- subsidie van de gemeenten, waar HZO speelt
- recettes
- sponsorgelden
- fondsen
Om een goed artistiek beleid te kunnen realiseren moet 2 jaar vooruit geprogrammeerd
worden. Dit houdt in dat meerjarige contractuele verplichtingen, met financiële
consequenties, moeten worden aangegaan.
Een betrouwbaar imago is voor het orkest van eminent belang.
Een meerjarige subsidie en structurele sponsorbijdragen zijn noodzakelijk om een goed
artistiek beleid te kunnen voeren.
De subsidiegelden voor Het Zeeuws Orkest zijn vergeleken met de overige landelijke
orkesten veruit de laagste in Nederland.
De subsidiëring van het orkest is afwijkend van hetgeen bij de overige orkesten in het land
gebruikelijk is. Waar de symfonieorkesten in Nederland subsidie van het Rijk ontvangen
wordt HZO alleen door de Provincie gesubsidieerd.
Orkest.
Het Zeeuws Orkest bestaat uit 25 amateur- en 60 beroepsmusici. Met deze combinatie van
amateurs en professionals neemt het orkest een unieke plaats in de Nederlandse symfoniewereld in. Het orkest bestaat uit strijkers, hout- en koperblazers, een paukenist, diverse
slagwerkers en een harpist. Kortom de bezetting van een volledig symfonieorkest. Het
overgrote deel van deze musici vormt de vaste kern. Zij spelen al vele jaren mee.
De amateur musici zijn allen uit Zeeland afkomstig. Ook het merendeel van de
beroepsmusici woont in Zeeland, is Zeeuw van afkomst of heeft een binding met Zeeland.
Het orkest mag dan ook met recht Het Zeeuws Orkest genoemd worden.
HZO staat onder muzikale leiding van de chef-dirigent Joan Berkhemer.
Regelmatig wordt voor een concertserie een gastdirigent gevraagd vanuit een aantal
doelstellingen:
- een wisselende orkestdirectie werkt verfrissend voor een orkest en
- biedt kansen voor het introduceren van dirigenten met bepaalde specialismen
waarover de vaste dirigent niet beschikt.
Organisatie
Het bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris, penningmeester (DB) en 2 leden uit
de provincie (Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen) en een lid, tevens voorzitter van de
Artistieke Commissie van het orkest.
Het orkest heeft een Adviesraad en een Artistieke Commissie. De Adviesraad bestaat uit een
vertegenwoordiger uit elke sectie in het orkest. Taak en bevoegdheden zijn vastgelegd in
een reglement.
De Artistieke Commissie bepaalt de programmering binnen het financiële kader dat door het
bestuur vastgesteld wordt.
Op het kantoor is een betaalde kracht voor 14 uur per week werkzaam.
Er wordt heel veel ongehonoreerd werk verzet door de bestuursleden en de overige
vrijwilligers.
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Het Zeeuws Orkest d.d. 20 maart 2014.
de secretaris,
de voorzitter,
H. Brouwer,
S.M.W.L. van Boven
versie 01
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards