3. Τῇ• δὲ ποιήσει κατ᾿• ἀρχὰς μὲν εἰς• οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς, ἀλλ

advertisement
VORM
Het door de wetgevers gecodificeerde recht bestond veelal uit concrete gebodsen verbodsbepalingen. In de codes zelf ontbreekt reflectie1 op de aparte
bepalingen.
Athene
De Atheense wetgever Solon zou zijn funderende denkbeelden in zijn poëzie
verwoord hebben.
Het politiek-didactische karakter van de poëzie van Solon
Solon gebruikte zijn poëzie om zijn werkzaamheden als wetgever te recht
vaardigen. Volgens sommigen heeft hij zelfs een poging ondernomen om zijn
wetten in poëtische vorm te gieten.
Plutarchus, Solon 3,3-4
3. Τῇ• δὲ ποιήσει κατ᾿• ἀρχὰς μὲν εἰς• οὐδὲν ἄξιον σπουδῆς, ἀλλὰ παίζων•
ἔοικε προσχρήσασθαι καὶ παράγων• ἑαυτὸν ἐν τῷ σχολάζειν· ὕστερον δὲ καὶ
γνώμας ἐνέτεινε φιλοσόφους καὶ τῶν• πολιτικῶν πολλὰ συγκκατέπλεκε τοῖς
ποιήμασιν, οὐχ• ἱστορίας ἕνεκεν καὶ μνήμης, ἀλλ᾿ ἀπολογισμούς τε τῶν
πεπραγμένων ἔχοντα• καὶ προτροπὰς ἐνιαχοῦ καὶ νουθεσίας καὶ ἐπιπλήξεις•
τοὺς Ἀθηναίους. 4. ἔνιοι δέ φασιν ὅτι καὶ τοὺς νόμους ἐπεχείρησεν ἐντείνας
εἰς• ἔπος ἐξενεγκεῖν, καὶ διαμνημονεύουσι τὴν ἀρχὴν οὕτως ἔχουσαν·
πρῶτα μὲν εὐχώμεσθα• Διὶ Κρονίδῃ βασιλῆι•
θεσμοῖς τοῖσδε τύχην• ἀγαθὴν καὶ κῦδος ὀπάσσαι•.
φιλοσοφίας• δὲ τοῦ ἠθικοῦ μάλιστα τὸ πολιτικόν, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν
σοφῶν, ἠγάπησεν.
Download