Resonantie in de Natuurgeneeskunde

advertisement
Resonantie in de Natuurgeneeskunde
Vanuit een ver verleden tot het heden de belangrijkste
stappen in de ontwikkeling van natuurgeneeskunde
in relatie tot het begrip “resonantie”
Miranda Allart – van Harn
Voorjaar 2016
Inhoudsopgave
–
Voorwoord
pagina 1
–
Hoofdstuk 1 Wat is resonantie?
1.1
1.2
1.3
1.4
Resonantie
Resonantie
Resonantie
Resonantie
–
Hoofdstuk 2 Historie
in de natuurkunde
en de aarde
door de eeuwen heen
en de mens
2.1 Atlantis
2.2 Egypte, Azteken en Indianen
2.3 Het Verre Oosten
–
Hoofdstuk 3 Moderne Tijd
3.1
3.2
3.3
3.4
Newton versus Einstein
Techniek
Machines
Energetische techniek
–
Hoofdstuk 4 Natuur
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Kruiden
Homeopathie
Bloesemextracten
E.E.N.® Energetica
Edelsteenelixers en kristallen
–
Hoofdstuk 5 Energetische lichamen
5.1 Etherisch lichaam
5.2 Astraal lichaam
5.3 Mentaal en causaal lichaam en.......
–
Hoofdstuk 6 Chakra's
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Energiestromen
Zevende Chakra
Zesde chakra
Vijfde Chakra
Vierde chakra
Derde chakra
Tweede chakra
Eerste chakra
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
14
15
17
19
21
21
22
23
25
26
26
26
27
27
27
–
Hoofdstuk 7 Toekomstige ontwikkelingen
7.1 Resonantie
7.2 Gebruik oude en nieuwe inzichten om te ontdekken
7.3 Conclusie: Acceptatie van de multidimensionale omgeving
–
Literatuurlijst
28
29
30
31
1
Voorwoord
Als je begint na te denken over het onderwerp voor je scriptie, dan zijn er in ons vakgebied
ruimschoots voldoende mogelijkheden om iets te onderzoeken en te beschrijven. Uiteindelijk kom
je dan tot de conclusie, dat het verstandig is om dicht bij je eigen werkzaamheden te blijven.
Want als je je dagelijkse bezigheden graag doet, dan ligt daar ook je hart.
In mijn praktijk maak ik o.a. gebruik van bioresonantie apparatuur en dus is de keuze om te
lezen, na te denken en te schrijven over resonantie niet zo vreemd.
Dus naast een drukke praktijk, een zware en interessante opleiding, ook nog een scriptie gaan
schrijven.......en dan gebeurt het.......je word gegrepen door het onderwerp: resonantie!
Natuurlijk heb ik er een specifieke opleiding voor gevolgd, natuurlijk hebben we bij het E.E.N
Instituut dit onderwerp regelmatig besproken. Maar nu lees ik er over vanuit verschillende
invalshoeken, begrijp ik de historie van resonantie, zie ik grotere verbanden en word enthousiast
als ik tot de ontdekking kom dat mijn specialisatie: resonantie, niet alleen op allerlei gebieden
binnen de reguliere en alternatieve geneeswijze wordt gebruikt, maar dat het daarnaast ook nog
een onderdeel is bij al ons handelen en denken en dat we in de toekomst het begrip omtrent
resonantie nog kunnen verfijnen.
Naast dit enthousiasme bekruipt me helaas ook een gevoel van onbegrip. Als je leest over de
vooruitgang in zowel de reguliere als alternatieve geneeswijzen dan is dat prachtig. De
informatie- en kennisoverdracht gaat steeds sneller en wordt steeds groter. De wetenschappelijk
onderbouwde kennis van het fysieke en etherische lichaam groeit elke dag. De energieën, tot de
juiste resonantie omgevormd door de chakra's, van het etherische lichaam naar het fysieke
lichaam zijn aantoonbaar..........waarom is dan nog maar zo'n klein gedeelte van goed opgeleide
artsen in staat om het multidimensionale van de mens te zien en er naar te handelen?
Komt dat door de opleiding, de druk van medicijnenfabrikanten, de druk van
instrumentenfabrikanten, de druk van zorgverzekeraars, de druk van het management, de druk
van patiënten?
Bij deze spreek ik de wens uit dat in de nabije toekomst steeds meer reguliere vakbroeders de
mens als een multidimensionaal wezen gaan zien.
Miranda Allart-van Harn, voorjaar 2016
2
Hoofdstuk 1 Wat is resonantie?
1.1 Resonantie in de natuurkunde
Resonantie is een natuurkundige verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan
een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstof worden
doorgegeven. Als dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trilling gaat meetrillen,
wordt dat verschijnsel “resonantie” genoemd. De trilling van dat andere voorwerp kan veel sterker
zijn, dan men op grond van de aanstoting zou verwachten. Resonantie kan optreden bij vrijwel elk
bestaand object. Bij objecten met een kleine interne demping, bijvoorbeeld een object van metaal
of glas, is resonantie sterker dan bij objecten met een grote interne demping, zoals bijvoorbeeld
hout.
Resonantie treedt op bij bepaalde frequenties, namelijk bij eigenfrequenties of natuurlijke
frequenties. Dit zijn frequenties waarbij in het object een staande golf kan optreden. Het zijn
ook frequenties die spontaan ontstaan als het object door een korte tik wordt aangeslagen. Als
een kerkklok bijvoorbeeld wordt aangeslagen door de klepel, gaat hij trillen in zijn
eigenfrequenties en juist ook bij die frequenties veel geluid uitstralen. Door de aanslag gaat de
klok trillen, maar alleen de eigenfrequenties blijven lang hoorbaar, de trillingen bij andere
frequenties sterven snel uit.
Resonantie ontstaat als een systeem wordt aangestoten met een frequentie die gelijk is aan een
van de eigenfrequenties. Zelfs als de aanstoting zeer gering is, zal het object sterk gaan trillen.
Buiten de resonantiefrequenties zal het systeem slechts weinig trillen. Tijdens resonantie is de
amplitude van de trilling veel groter dan buiten de resonantie.
Bij een resonantie treedt er een periodiek energie wisseling op. Bij een massa-veersysteem wordt
telkens de potentiële energie in de veer, als deze uit zijn ruststand is, omgezet in kinetische
energie van de massa. Tijdens elke periode van een trilling zijn er 2 maxima in kinetische energie
en 2 maxima in potentiële energie (uitwijking en snelheid). Voor de elektrische resonantiekring
treedt er uitwisseling van elektrische veldenergie (in de condensator) en magnetische veldenergie
(in de spoel) op.
1.2 Resonantie en de aarde
Zo'n 2 miljard jaar geleden kwam het leven op aarde. Leven dat vervult was van natuurlijke
frequenties. Naarmate het leven langzaam maar zeker vorm aannam, gebeurde dat in samenhang
met de natuurlijke frequenties. En vanzelfsprekend ging het leven op aarde zich verbinden met
deze natuurlijke frequenties.
Toen de mensheid zich begon te ontwikkelen op aarde, werd een ongelofelijke relatie geraakt,
een relatie van leven met frequenties. Onderzoek toont inmiddels aan dat het contact dat wij
onderhouden met de natuurlijke frequenties, absoluut essentieel voor ons is. Het blijkt dat de
natuurlijke frequenties, zoals het ritme van de aarde en de kosmische invloeden, onze mentale en
fysiek gezondheid beïnvloeden. De natuurlijke ritmes ondersteunen ons immuunsysteem en
verbeteren ons gevoel van welzijn.
3
1.3 Resonantie door de eeuwen heen
Zo'n 2500 jaar geleden onderzocht Pythagoras verschillende trillingsfrequenties en
hoogstwaarschijnlijk bestudeerde ook hij het universele fenomeen van harmonische resonantie als
onderdeel van de hermetische leer van Hermes Trismegistus. Pythagoras ontdekte de wet van het
octaaf en de hiermee verbonden muzieknoten. De Griekse muzieknotatie vormde de basis van de
moderne muzieknotatie zoals deze tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Het octaaf is het
interval tussen 2 tonen waar voor geldt dat de frequentie van de ene toon precies het dubbele is
van de andere. De basistoonladder van de westerse muziek bestaat uit 8 noten en beslaat precies
een octaaf, dat wil zeggen dat de eerst en de achtste noot precies een factor 2 in toonhoogte
verschillen.
In 1602 ontdekte Galileo Galilei het principe van frequenties door onder andere onderzoeken te
verrichten met een pendulum. Zoals we gezien hebben treedt resonantie op bij bepaalde
frequenties, namelijk bij de zogeheten eigen frequenties of natuurlijke frequenties. Dit heeft
alles te maken met de verhouding tussen de afmeting van het object en de golflengte van de
trilling. Resonantie frequenties zijn ook de dominantie frequenties die spontaan ontstaan als een
object met een korte tik wordt aangeslagen.
In 1899 ontdekte Nikola Tesla dat de aarde een resonante elektromagnetische pulsfrequentie
heeft van rond de 8. Hij gebruikte deze resonerende frequentie in de atmosfeer om met
radiosignalen te experimenteren. Vanaf deze periode experimenteerde Tesla ook met zijn
“Wardenclyffe Tower”, waarmee hij niet alleen telecommunicatie experimenten uitvoerde, maar
ook probeerde een nieuw systeem te maken om electrische energie draadloos uit te zenden.
Ongeveer een halve eeuw later, in 1952 herontdekte Winfried Otto Schumann tijdens
experimenten dat resonerende electromagnetische golven konden worden waargenomen in de
atmosfeer. Vaak gebruikte men 7,83 Hertz om de Schumann resonantie aan te duiden, maar
afhankelijk waar je op de aarde bent, verschilt de piekfrequentie een fractie. Dit komt omdat de
aarde niet precies rond is en de straling van de zon varieert.
4
1.4 Resonantie en de mens
Sinds de jaren '50 is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de eerder genoemde
Schumann resonantie en de invloed van deze electromagnetische resonantie op de mens. Een van
de redenen dat men het interessant vond om verder te onderzoeken was dat bepaalde hersengolf
frequenties (alfa-golven) overeenkomen met die 7,83 Hertz puls frequentie van de aarde.
De meetbare alfa-golven worden geassocieerd met een staat van ontspanning in combinatie van
alertheid. De “alfa staat” wordt ook wel de poort naar ons diepere bewustzijn en onze
creativiteit genoemd.
In 1963 bouwde prof. Rutger Wever een ondergrondse bunker en verrichtte hier onderzoek naar
de biologische klok van de mens. Deze wordt ook wel het circadiaan ritme genoemd. Voorheen was
voornamelijk de afwisseling tussen licht en donker aangetoond als de externe zender die ons
biologisch hielp te synchroniseren met het tijdstip van de dag. De aanmaak van melatonine wordt
door de duisternis gestimuleerd, voordat men gaat slapen.
Rutger Wever kon met zijn speciale bunker de Schumann resonantie golven blokkeren en toonde
aan dat dit snel een duidelijk ontregelend effect heeft op de biologische klok van mensen, met
lichamelijke en geestelijke klachten tot gevolg. Zodra de testpersonen tijdens het onderzoek weer
werden blootgesteld aan de Schumann resonantie, de natuurlijke puls van de aarde, herstelden zij
doordat hun biologisch ritme weer overeenkwam met dat van de aarde. Zo werd aangetoond dat
ook de Schumann resonantie voor mensen een hulpmiddel was voor de biologische klok.
Uit medisch onderzoek sinds de jaren '90 is gebleken dat voornamelijk ouderen met diverse
gezondheidsklachten gedeeltelijk herstel en pijnvermindering ondervinden bij blootstelling aan een
kunstmatige electromagnetische puls van tussen de 5 en 8 Hertz. Er bestaat tevens een mogelijk
link tussen electromagnetische puls therapie bij ouderen en de werking van hun biologische klok.
De afgifte van voldoende melatonine op de juiste tijdstippen van de dag is een hoofdfunctie van
de biologische klok.
Samengevat is de melatonine belangrijk voor de biologische klok en de link tussen de Schumann
resonantie en de biologische klok blijft de moeite waard om verder te onderzoeken.
5
Hoofdstuk 2 Historie van resonantie en natuurgeneeskunde
2.1 Atlantis
Iedereen die zich bezighoudt met de oude mythologieën van de aarde heeft van het oude
continent Atlantis gehoord. Er zijn vele verhalen en duizenden boeken aan gewijd. Er is altijd
sceptisch naar gekeken, maar thans is er een grote en nog steeds toenemende hoeveelheid
informatie die een ondersteuning vormt voor het bestaan van dit land in de Atlantische Oceaan en
haar verdwijnen in de vloedgolven.
De beschaving op Atlantis heeft meer dan 100.000 jaar bestaan. Begonnen als zuiver agrarische
gemeenschap, ontwikkelde het zich naar een hoger maatschappelijk en cultureel niveau. De laatste
30.000 (!) jaar had de bevolking veel kennis van architectuur, techniek, astronomie, landbouw en
vooral geneeskunde. De bewoners hadden een technologie ontwikkeld die was gebaseerd op de
hogere dimensionale energieën van het bewustzijn en de levenskracht.
De genezing met extracten van bloesems en edelstenen is terug te voeren tot die tijd. De wortels
van de van de eerste homeopathische en energetische geneeswijzen zouden wel eens ouder kunnen
zijn dan de holistische genezers van tegenwoordig beseffen.
De bevolking van Atlantis was in die tijd in te delen in 3 groepen:
–
–
–
zuiver spiritueel...............................bloesemextracten
wetenschappelijk, fysiek en spiritueel.......homeopathisch
fysiek en materialistisch......................allopathisch
Anders dan nu, nam de derde groep een minderheidsstandpunt in. De bewoners van Atlantis waren
meer gericht op energetische geneeskunde. Een groot deel van hun geavanceerde technologie was
gebaseerd op de energetische toepassing van kristallen en dan met name kwartskristallen. Een van
de belangrijkste ontdekkingen uit die tijd was het gebruik van het gigantische vermogen wat er
besloten ligt in zonlicht. Kristallen hielpen hen om de bijzondere energetische toepassingen van
zonlicht te ontdekken. Door bloesemextracten en edelsteenelixers te ontwikkelen, konden de
bewoners van Atlantis de resonantie uit de natuur met de subtiele energetische eigenschappen van
het zonlicht laten samensmelten. Ze kenden de pranische krachten van het zonlicht, die van
energetisch belang waren voor alle levende cellen. Ze wisten van de therapeutische toepassing van
kleuren die werden voortgebracht door zonlicht dat door kristallen prisma's viel.
Wanneer zich een ziekte voordeed, beseften ze zich dat de bron hiervan zich niet in het fysieke,
maar in een hoger lichaam bevond.
De oorzaak van de uiteindelijke vernietiging van Atlantis had te maken met de ontwikkeling van 2
ideologisch verdeelde groepen:
–
–
de aanhangers van “Wet Een”
de zonen van Belial
De aanhangers van Wet Een geloofden in de eenheid van al het leven, zij waren de meer
spiritueel ingestelde bewoners. Zij probeerden de de spirituele en fysieke omstandigheden van
degenen uit hun omgeving te verbeteren.
6
De zonen van Belial daarentegen richten zich meer op de sensuele genoegens van het leven,
materialisme en macht.
Zij die zich door Wet Een lieten leiden, bereidden zich voor op een ramp en er ontstonden 3
belangrijke migratieroutes: richting Egypte, het huidige Peru en naar het schiereiland Yucatan
(Mexico). Zij namen archiefkristallen mee en uiteraard hun techniek, tradities en
geloofsopvattingen.
Omstreeks 9600 voor Christus verdween Atlantis door vloedgolven in de Atlantische Oceaan.
Atlantis is van belang voor de moderne beschaving en de energetische geneeskunde, omdat de
beschaving van Atlantis kan worden gezien als het startpunt van de huidige holistische
geneeskunde.
2.2 Egypte, Azteken en Indianen
Mensen van Atlantis vertrokken dus o.a. naar Egypte en sommigen zelfs nog verder richting Azië,
met name naar Tibet. Anderen naar het huidige Zuid- en Midden Amerika en een gedeelte trok
door naar Noord-Amerika. Sporen van de invloed van de cultuur van Atlantis zijn te zien in de
symbolen en rotstekeningen van Zuid-Amerikaanse indianen, de kunstwerken van NoordAmerikaanse indianen en de hiërogliefen van de Egyptenaren. Daarnaast komt de pyramidevorm
voor in alle 3 de culturen.
Doordat zo veel kennis omtrent energetische geneesmethoden de Egyptisch cultuur
binnenstroomde, ontstond er een beschavingspeil dat in dit gebied nog niet eerder was vertoond.
In deze tijd waren wetenschap en religie een eenheid. Priesters wijdden zich aan de geneeskunst
en zetten de tradities van Atlantis voort. Er waren 3 typen genezers:
–
–
–
genezers met kruiden- en medicinale mengsels
chirurgen
paranormale genezers
Deze laatste groep was misschien wel de interessantste. Zij konden met “de ogen van de ziel”
zien en zowel in het lichaam als in de aura kijken om lichamelijke afwijkingen, psychologische
problemen en invloeden uit vorige levens of met karma samenhangende invloeden te diagnostiseren.
7
Enkele priesters konden met hun handen genezen, of op afstand met hun geest, anderen konden
de betrokkene op paranormale wijze uit zijn fysiek lichaam “trekken” en naar de astrale vorm
overbrengen als er chirurgische ingrepen nodig waren, anesthesie zonder narcotica.
De priesters beschermden de wijsheden zorgvuldig, om niet hetzelfde te laten gebeuren als in
Atlantis. Dus werden de archieven op speciale plekken opgeborgen, de Pyramide van de Archieven.
Het gaat waarschijnlijk om een grote kristallen kamer in de Pyramide van Cheops. Tot op de dag
van vandaag zijn ze nog niet gevonden.
2.3 Het Verre Oosten
Aan de andere kant van de wereld, met name in China, doen zich min of meer gelijktijdig ook
allerlei ontwikkelingen voor. In het jaar 2697 voor Christus vinden we de oudste bekende tekst
over het acupunctuurmeridianensysteem.
De klassieke Chinese filosofie, het fundament van de acupunctuurtherapie, is een voortvloeisel van
gezichtspunten met betrekking tot onze verhouding met het universum om ons heen. De Chinezen
zien het menselijk wezen als een microkosmos binnen een universele macrokosmos.
Een belangrijk concept van het stromen van energie is “chi”, een unieke energetische materie die
vanuit de omgeving het lichaam binnenstroomt. In oude Hindoegeschriften wordt het “prana”
genoemd. Als mens komen we voortdurend in aanraking met resonantie uit onze omgeving. Van
radio- en televisiefrequentie tot de meer subtiele aspecten van de zonne-energie. Wij leven in
resonantie met en worden beïnvloedt door verschillende energiefrequenties.
Een ander belangrijk gegeven binnen de Chinese filosofie is Yin en Yang. Yang wordt gezien als
het mannelijke principe: actief, productief, verbonden met licht en het creatieve element. Yin
wordt beschouwd als het vrouwelijke principe: passief, destructief, verbonden met duisternis en
dood. Let wel, het gaat hier om 2 schijnbaar tegenstrijdige aspecten, echter ze zijn beiden
noodzakelijk om een evenwichtig stadium te bereiken.
8
Het meridianensysteem en de energiestromen komen te samen in de 5 elementen: vuur (hart),
metaal (longen), water (nieren), aarde (alvleesklier en milt) en hout (lever) en de daarmee
verbonden ingewanden. Volgens het Chinese denken is men gezond wanneer hier tussen een
evenwicht bestaat. Het is een altijd durende cyclus. Als de chi energie in een orgaan uit balans
is, dan kan dat een negatieve uitwerking hebben op het naastliggende orgaan in het
meridianensysteem.
Afsluitend kunnen we stellen dat energetische resonantie niet van “gisteren” is. Mensen zijn er al
vele duizenden jaren over de hele wereld op allerlei manieren en vanuit vele verschillende
invalshoeken mee bezig.
Met in gedachte het gezegde: ”Van het verleden moet je leren”, gaan we nu de stap naar de
“moderne” tijd maken..........
Hoofdstuk 3 Moderne Tijd
3.1 Newton versus Einstein
De huidige beoefening van de geneeskunde is gebaseerd op Newtons model van de werkelijkheid.
Artsen hebben een voorstelling van het lichaam als een soort ingewikkelde machine, bestuurd door
het brein. Het huidige medische denken volgens de modellen van Newton ziet het menselijke,
fysiek en psychisch, gedrag als afhankelijk van het brein. Het hart is een pomp die zuurstof en
voedselrijk bloed aflevert aan de organen en de hersenen.
De chirurg werd gezien als iemand die weet op welke manier een ziek onderdeel kan worden
geïsoleerd, verwijderd en vervangen, waardoor het systeem weer kan functioneren.
Meer recente ontwikkelingen op het gebied van moleculaire biologie hebben geleid tot
geneesmiddelen en verbeterde methoden om het tekort schietende lichaam te herstellen.
De farmacologische en de chirurgische benadering hebben belangrijke vooruitgang geboekt in het
stellen van een diagnose en het behandelen van de ziekte.
De uitgangspunten mogen verschillend zijn, het feit blijft dat de gedachten volgens Newton nog
steeds is, dat het lichaam een complex biomechanisme is.
9
In de visie van Einstein op geneeskunde is het menselijk lichaam een multidimensionaal organisme,
dat bestaat uit fysieke of cellulaire systemen in interactie met complexe, regelende energetische
velden. De mensen zijn wezens van energie. Dus in de energetische geneeskunde worden methoden
aangewend om de mens met zuivere energie te behandelen. Dit theoretische uitgangspunt is
gebaseerd op het begrip dat de moleculaire samenstelling van het fysieke lichaam
in feite bestaat uit een complex netwerk van onderling verbonden energievelden.
Naast het fysieke lichaam bestaan er een hiërarchie van subtiele energetische systemen die de
fysiologische-, hormonale- en celstructuur van het fysieke lichaam coördineren. Deze subtiele
energieën beïnvloeden de cellulaire patronen van groei in negatieve en positieve richting.
De erkenning van het feit dat alle materie uit energie bestaat, vormt de basis voor het begrip
hoe menselijke wezens gezien kunnen worden als dynamische, energetische systemen. Middels zijn
beroemde vergelijking E=mc² leverde hij het bewijs dat energie en materie twee
uitdrukkingsvormen zijn voor dezelfde universele substantie. Deze substantie bestaat uit een
oervorm van energie of trilling of resonantie, waaruit wij allen zijn samengesteld.
Later hebben we ontdekt dat materie niet alleen kan worden omgezet in energie, maar energie
ook in materie.
Bij natuurkundigen heeft de visie van Einstein al vaste voet aan de grond. In de medische wereld
is dat veel minder het geval en is er nog veel te winnen in de manier waarop artsen naar de mens
en ziekte kijken.
3.2 Techniek
Einstein was natuurlijk geen geneeskundige, maar een natuurkundige. Maar door zijn brede en
onorthodoxe kijk op verschillende zaken, ontwikkelde hij een zienswijze die in de hedendaagse
geneeskunde nog steeds van groot belang is. Bijvoorbeeld de kennis over het functioneren van
10
licht en meer specifiek van laserlicht. Laserlicht is niet meer weg te denken in onze samenleving
en zeker niet in de geneeskunde.
Dit licht werd door neuro-anatoom Harold S. Burr, in de jaren veertig van de vorige eeuw,
aangewend om aan te tonen dat er om het fysieke lichaam een energielichaam bestond. Hij deed
zijn onderzoek bij salamanders en ontdekte dat de energie al ontstond in het niet bevruchte ei.
Hij ontdekte dat het energielichaam niet de vorm had van het ei, maar al de vorm had zoals de
salamander uiteindelijk zou worden, een soort “groeimal”.
In diezelfde tijd ontwikkelde zich de elektrofotografie van Semyon Kirlian. Beiden toonden, op
verschillende wijze, aan dat er een energetisch omhulsel van het fysiek lichaam bestaat.
Belangrijk is ook dat beiden ontdekten dat er een relatie was tussen het ontstaan van ziekten en
het veranderen van het energetisch lichaam. Burr deed dat door huidmetingen en Kirlian deed dat
door het vastleggen van de corona-ontlading (vonken). Deze vonkenpatronen worden ook wel de
Kirlian-aura genoemd.
Het bekendste is echter het “phantom leaf effect”. Dit effect wordt waargenomen als een
gedeelte van een blad wordt afgeknipt en vernietigd. Vervolgens maakte hij een elektrografische
foto en daarop is het blad te zien alsof het nog intact is.
Deze methode is uiteraard met de huidige technische kennis meer verfijnd uit te voeren, maar de
conclusie blijft dat er een energetisch lichaam om ons heen zit.
Sterker nog het is een energie-interferentiestructuur die veel weg heeft van een hologram. Er
was al aangetoond dat verandering in het fysieke lichaam effect heeft op het energetische
lichamen, nu kan men middels de quantumfysica ook aantonen dat deze verandering ook
veranderingen teweeg brengt in het grotere holografische universum.
Daarnaast is er ontdekt dat er eerst een verandering in het etherische lichaam plaats vindt en
daarna in het fysieke lichaam. Het is nog niet aangetoond, maar wel aannemelijk dat deze
verandering eerst heeft plaats gehad in “hogere” lichamen, omdat er duidelijke sprake is van een
grotere holografische interferentiestructuur.
3.3 Machines
Röntgenstralen, ontdekt door Madame Curie, heeft ons toegang gegeven tot een grondigere
waarneming van de menselijke anatomie.
De toepassing van röntgenstralen bij het stellen van een diagnose, heeft het gebruik maken van
een elektromagnetisch veld in de geneeskunde heel gewoon gemaakt. De röntgenstralen hebben
ons verder laten kijken in een nieuwe wereld van frequenties en daarmee de gevoeligheid van ons
waarnemingsvermogen verder gebracht dan het normale bereik.
De keerzijde is uiteraard de vernietigende werking van röntgenstraling. Ook al hebben we dat
weer ten goede aangewend en is het een krachtig middel geworden tegen ziekten zoals
bijvoorbeeld kanker. We noemen dit therapeutische radiologie, dat is de kennis van de wijze
waarop de elektromagnetische straling inwerkt op de cellen.
Het probleem hier is dat niet alleen de “slechte” cellen worden vernietigd, maar ook de “goede”.
Dit was voor de radiologen een stimulans om te zoeken naar ongewone systemen van energie
afgifte. Van de kobaltmachine naar de lineaire versneller, het zijn allemaal nieuwe technieken om
een therapeutische dosis energie aan ons lichaam te geven.
11
Een andere insteek is de toepassing van elektriciteit. De elektrotherapie wordt veelal gebruikt
voor het opheffen van pijn. De neurochirurg Dr. Norman Shealy ontwierp de
“ruggenmergzenuwstimulator”. Deze wordt geïmplanteerd in het ruggenmerg van patiënten met
chronische pijnen.
Melzack en Wall verfijnden deze methode op basis van het principe van de acupunctuur. Door in
het ruggenmerg de zenuw boven de pijnprikkel af te sluiten, kan de pijn niet worden doorgegeven
aan de hersenen en dus ook niet als pijn ervaren.
Vervolgens deden de onderzoekers een opmerkelijke ontdekking. Als de elektroden op bepaalde
plekken op de huid werden geplaatst, dan werd de pijn beter bestreden dan wanneer ze op
andere plekken werden geplaatst. Deze “speciale” plekken bleken de klassieke acupunctuurpunten
te zijn! Later is ook nog aangetoond dat de gevoelloosheid bij een acupunctuurbehandeling
tenminste voor een deel ook wordt veroorzaakt door de aanmaak van endorfinen, een natuurlijke
door het lichaam aangemaakte pijnstillende stof.
De volgende stap is bio-elektronica, door zuiver energetische methoden te verschaffen voor de
behandeling op cellulair niveau. Het gaat hier om het gebruik van elektromagnetische velden die
de natuurlijke, bestaande verdedigings- en herstelmechanismen binnen de cel te activeren. Voor
fysiek weefsel is dit inmiddels al aangetoond en het is daarom aannemelijk dat dit ook voor
andere delen van het fysieke lichaam geldt.
Dus niet alleen elektromagnetische velden gebruiken om pijn te bestrijden, het laten slinken van
tumoren, het versnellen van herstel van botbreuken, maar ook een stap verder door de activering
van de herstelmechanismen op celniveau.
Gebaseerd op röntgen, maar weer een stap verder is de CAT-scan (Computerized Axial
Tomography) en later de CT-scan. De beelden geven naast de botten ook het zachte weefsel
weer.
12
Nu is er ook de PET-scanner (Positron Emission Tomography), naast botten en zacht weefsel,
kunnen deze scanners ook de fysiologische en cellulaire functies zichtbaar maken. De PET-scan
kan een beeld geven dat eruitziet als een CT-scan van het hoofd, gebaseerd op de cellulaire
activiteit van de verschillende gedeelten van de hersenen.
Het vervolg op de CT-scan is de MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging). Het basisprincipe van
beeldvorming met kernspinrotatie is het dat de atomen (waterstof) worden gestimuleerd door de
overdracht energie met een bepaalde resonantie-frequentie. Hier blijkt dat resonantie het
belangrijkste principe is dat wordt gebruikt voor de beeldvorming door middel van kernspinrotatie.
Een “huwelijk” tussen MRI,- CT- en Kirlian systemen kan het mogelijk maken om verder te gaan
dan de huidige resonantietechnologie, om nog dieper te kijken in de subtiel-energetische opbouw
van menselijk wezens.
Het doel voor de geneeskunde ligt in het ontwikkelen van een scanner waarmee ziekte op het
energetische niveau opgespoord kan worden, voordat deze zich op het fysieke vlak kenbaar
maakt. Het lijkt het summum van preventieve gezondheidszorg!
3.4 Energetische techniek
Apparatuur waarmee inzicht kan worden verkregen in de menselijke subtiel energetische anatomie
is in steeds ruimere mate aanwezig.
Dr. Hiroshi Motoyama heeft een “chakra-machine” ontworpen. Deze machine bevestigt de
aanwezigheid van chakra's in de mens. De chakra's zijn punten in het lichaam waar energie in of
uit kan stromen. Motoyama toonde aan dat de uitslag en de de frequentie van een persoon met
een “ontwaakte” chakra aanzienlijk groter was dan bij een persoon uit de controlegroep.
De onderzoeker Itzhak Bentov heeft de bevindingen van Motoyama met
betrekking tot de uitstoot van elektronische energie uit de chakra's met behulp van vergelijkbare
apparatuur gedupliceerd.
Dr. Motoyama heeft ook de AMI-Machine ontworpen. Hiermee kunnen de elektrische
karakteristieken van de verschillende acupunctuurmeridianen worden gemeten om fysiologische
informatie te verkrijgen. Het apparaat meet de functies van de meridianen en de
corresponderende interne organen. Het is een gecomputeriseerd systeem, dat in enkele minuten
een diagnose kan maken van de fysiologische onbalans in een persoon.
Dr. Irving Oyle maakt gebruik van de “sonicator”, de techniek noemt hij sonopunctuur. Het
apparaat is uitgerust met een speciale “kristallijnomvormer”, hiermee kan hij hoogfrequente
geluidsgolven (resonantie) concentreren boven de acupunctuurpunten.
Russische onderzoekers maken gebruik van laserpunctuur, hierbij worden lage-energie-laserstralen
op de acupunctuurpunten gezet.
Dr. Viktor Inyushin maakt gebruik van de “Kirlian-aftastapparatuur”, voor en na het gebruik van
laserpunctuur, om de energie op de acupunctuurpunten voor en na de behandeling vast te stellen.
Laserpunctuur en sonopunctuur zijn werkelijk unieke therapeutische benaderingen doordat ze
gebruik maken van de zuiver energetische frequenties (resonantie) van licht en geluid om ziekte
bij de mens te genezen.
13
Een verdere verfijning is de “Dermatron” van Dr. Voll. Deze machine is voorzien van een
elektrische handsonde die de arts tegen het acupunctuurpunt houdt. De patiënt houdt een
koperen buis in de hand met een elektrische draad naar de Dermatron. Zo kan men zien op welke
acupunctuurpunten en de daarbij behorende organen er afwijkingen zijn. De Dermatron kan
vervolgens ook gebruikt worden om te behandelen. De wijze waarop met de Dermatron dit soort
analyse kan worden uitgevoerd, is een functie van biologische resonantie.
Het “Mora” apparaat werkt op grond van dezelfde principes als elektro-acupunctuur, maar benut
een andere energetische koppeling met de stoffen die worden getest op het resonantie-effect
van acupunctuurpunten.
Dr. Franz Morell, een Duitse arts en homeopaat, vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om een
soort “elektronische homeopathie” te ontwikkelen. Immers ons lichaam bestaat voor meer dan
70% uit water. Het concept van homeopathie is dat water een “geheugen” heeft. Samen met de
bio-natuurkundige Ludger Mersmann ontwikkelde hij in 1977 een filter om “zieke”
elektromagnetische signalen te scheiden van “gezonde” elektromagnetische signalen.
Hans Brügemann, een collega van Dr. Morell, verbeterde in samenwerking met de biofysica
onderzoekers Prof. Cyril Smith en Prof. Fritz-Albert Popp de machine, met name op gebied van
automatisering en gebruik en de Bicom Optima was geboren.
Het “Interrosysteem” is eveneens een instrument dat op meridianen is gebaseerd.
De computer gaat automatisch zoeken naar de acupunctuur-resonantie-reacties onder de vele
opgeslagen remedies. Zo vindt zij de remedie die overeenstemt met met het in onbalans
verkerende energetische systeem van de patiënt.
De Mora-, Bicom Optima- en Interro-systemen geven een uitstekende demonstratie van de
principes van energie-resonantie afstemming tussen patiënt en remedie.
De verzamelnaam van dit type apparatuur is “radionica”. Al deze apparatuur is gebaseerd op het
principe van biologische resonantie en het holografische principe.
14
Deze systemen zijn moeilijker te accepteren door conventionele wetenschapsbeoefenaars, omdat
ze zijn gebaseerd op het aanvaarden van de menselijke energetische anatomie.
Volledig is deze opsomming uiteraard niet. Er zijn vele andere instrumenten die hier onbesproken
blijven. De toekomst zal zeker nog betere en meer verfijnde instrumenten brengen.
Wat belangrijk is om vast te stellen dat, qua technisch instrumentarium, de reguliere en
complementaire zorg steeds meer naar elkaar toe groeien. Want uiteindelijk is een MRI-scan en
het Bicom Optima-systeem allebei gebaseerd op resonantie.
Hoofdstuk 4 Natuur
4.1 Kruiden
Artsen hebben tegenwoordig de neiging de kruidengeneeskunde als een enigszins primitieve
benadering van genezen te zien.
Een van de oudste bekende geschriften met een beschrijving van de praktische beoefeningvan de
kruidengeneeskunde is de “Pen Ts'ao”. Dit document werd nagelaten door een oude Chinese
kruidenkenner en gaat terug tot 2800 voor Christus. Er staan 366 plantaardige geneesmiddelen in
vermeld, voor het genezen van diverse kwalen.
De “Materia Medica” is waarschijnlijk het meest beroemde oude handboek van de
kruidengeneeskunde. Het werd in de eerste eeuw na Christus door Pedanius Dioscorides
samengesteld.
Vanuit dit historisch perspectief ligt de kruidengeneeskunde aan de basis van de moderne
geneesmiddelentherapie. Kruiden bevatten diverse actieve chemische stoffen, met een bijzondere
fysiologische werking. Vele van de tegenwoordig toegediende geneesmiddelen vinden hun oorsprong
in bekende kruiden. Je zou ook kunnen zeggen dat een therapie met medicijnen een meer zuivere
vorm is van kruidengeneeskunde. Door de werkzame stof in de plant te isoleren en deze in de de
vorm van een pil of drankje aan te bieden, heb je de synthetische vorm van een plantaardige
ingrediënt.
De tegenstanders hiervan stellen dat de patiënt de overige geneeskrachtige stoffen uit de plant
mist. De voorstanders van synthetisch vervaardigde medicijnen stellen dat er grote verschillen
zitten in de concentratie van de genezende stof in de geoogste planten. Het is dus gemakkelijker
om op synthetische wijze de juiste dosering aan de patiënt te geven.
4.2 Homeopathie
De ontdekking en ontwikkeling van de homeopathie wordt toegeschreven aan de Duitse arts
Samuel Hahnemann. Rond 1800 ontwikkelde hij een behandelingssysteem op basis van het
principe: “Het gelijke wordt door het gelijke genezen” of “de wet van de gelijksoortigheid” of
“similiaregel”.
Indicaties voor de geneeskrachtige toepassing van een bepaalde plantaardige remedie werden
15
bepaald door de symptomen die de plant opriep bij een gezond persoon. Hij gebruikte zichzelf als
proefkonijn en diende zich kinabast toe, vervolgens kreeg hij de symptomen van malaria. Volgens
zijn redenering met de similiaregel, is kinabast dan uitermate geschikt om malaria te bestrijden.
Hahnemann toonde aan dat zijn remedie bij de patiënt een ziekte veroorzaakte die gelijksoortig
was aan de reeds aanwezige ziekte en dat het natuurlijke verdedigingsmechanisme van het
daardoor werd geactiveerd.
Een interessant gegeven is voorts dat aan emotionele of mentale symptomen evenveel of zelfs
meer gewicht werd toegekend dan aan fysieke symptomen.
Vanuit dit gezichtspunt is de homeopathie een van de eerste holistische medische richtingen
geweest die aandacht schonken aan de veranderingen in zowel lichaam als geest.
Vervolgens deed hij nog een ontdekking. Na te hebben geëxperimenteerd met verdunnen van het
medicijn, merkte hij dat hoe verder het werd verdund, des te werkzamer het geneesmiddel werd.
Dit verschijnsel heet “potentiëring”. De “oertinctuur” wordt verdund met water, b.v. 1:10 is D10
en 1:100 is C10.
Dr. Bernard Grad toonde aan dat water bepaalde soorten subtiele energie met meetbare invloed
op levende organismen kan onttrekken en opslaan.
In het proces van homeopathische potentiëring, verwijdert de toenemende verdunning de
moleculaire elementen van de fysieke plant en laat alleen de subtiele energie eigenschappen van
de plant in het water achter. Homeopathische geneesmiddelen zijn subtiele-energiegeneesmiddelen met de energetische resonantie van de plant waaruit ze zijn bereid.
Homeopathische geneesmiddelen kunnen de benodigde hoeveelheid subtiele energie in het lichaam
brengen en zo door resonantie het lichamelijke verdedigingsmechanisme activeren. Het gaat dus
met name om de juiste resonantie afstemming.
Homeopaten zijn van mening dat er een wisselwerking bestaat tussen microdosering en het
menselijk energetisch systeem, dat zo integraal is verbonden met de fysieke cellulaire structuur.
4.3 Bloesemextracten
Net als homeopathische geneesmiddelen bevatten bloemenextracten uiterst kleine
hoeveelheden fysieke substantie, maar toch worden ze beschouwd als zuivere resonantie
remedies.
Dr. Edward Bach, een homeopathisch arts, heeft begin 1900 de “Bach Flower Remedies”
ontwikkeld. Hij was een baanbrekend medisch denker die verband ontdekte tussen stress, emotie
en ziekte. En dit lang voordat de meeste artsen ook maar waren begonnen met het denken in de
ze richting. Bach experimenteerde, zoals Hahnemann dat ook had gedaan, met een verdund vaccin
gemaakt van de verdachte bacteriën uit het maag-darm kanaal van het lichaam van de patiënt en
injecteerde deze hiermee. De vaccins hadden een aanzienlijke verbetering laten zien van een
aantal chronische ziektes.
Later verdunde hij deze bacteriën nog verder en in plaats van injecteren, druppelde hij deze
onder de tong. De resultaten waren nog verbluffender. In totaal classificeerde Bach 7 soorten
bacteriën in verband met chronische ziekten en maakte daarvan homeopathische middelen die
bekend staan als “Bachs Seven Nosodes”.
16
Vervolgens deed Bach een wonderbaarlijke ontdekking. Hij constateerde dat patiënten die drager
waren van een van de zeven bacteriën bepaalde persoonlijkheidskenmerken en temperamenten
hadden. De zeven soorten bacteriën stonden in een duidelijk verband met zeven verschillende
persoonlijkheidskenmerken. Hij negeerde fysieke aspecten en diende de nosoden toe op basis van
de persoonlijkheidskenmerken van de patiënt.
Na verfijning van deze techniek deed Bach zijn volgende opzienbarende ontdekking. Patiënten in
dezelfde persoonlijkheidsgroep die met een willekeurige ziekteverwekker in aanraking kwamen,
reageerden op overeenkomstige wijze, met dezelfde gedragingen, stemmingen en
gemoedstoestanden, ongeacht de aandoening. Dus was het alleen maar nodig een indeling te maken
op basis van de emotionele en mentale karakteristieken.
Bach begon alternatieven te zoeken voor zijn nosodes. Hij was er van overtuigd dat de natuur
remedies zou hebben met dezelfde resonantie. Dus ging hij op zoek naar natuurlijke stoffen die
zouden inwerken op de emotionele voorlopers van ziekte. Bach identificeerde 38 bloemenextracten
en 1 gecombineerd bloemenmengsel, dat we nu kennen als “Rescue Remedy”.
Hij heeft ook gezocht naar een andere methode om de resonantie effecten van de
bloemenextracten te conserveren. Hij kwam tot de ontdekking dat als hij bloemen op het
wateroppervlak in een kom strooide en deze enige uren in het zonlicht liet staan,dat dit
resulteerde in een krachtige resonerende tinctuur. De bloem, de opslagcapaciteit van water en de
energetische kracht van het zonlicht (prana), zorgden voor een energetische afdruk van de
resonerende kenmerken van de bloem.
Bach had terecht geconstateerd, dat de koppeling tussen ziekte en persoonlijkheid een uitvloeisel
was van gestoorde verhoudingen in het energetisch lichaam. De ziekte was een afspiegeling van de
disharmonie de fysieke persoonlijkheid en en het energetische en hogere lichamen. Hij was van
mening dat de subtiele resonantie energie van bloemenextracten zouden kunnen helpen bij het
verhelpen van deze functiestoornis. Het corrigeren van de emotionele factoren zou patiënten
helpen hun fysieke en mentale vitaliteit te vergroten en daarmee fysieke aandoeningen te
bestrijden.
17
Bach was er van overtuigd dat in de toekomst het genezen gaat verdwijnen uit het fysieke gebied
en zal worden verlegd naar spiritueel en mentaal genezen. Harmonie tussen het fysieke,
energetische en hogere lichamen, zal vervolgens de genezing van het fysieke lichaam mogelijk
maken.
Dr. Bach overleed in 1936, maar het “Dr. Edward Bach Healing Centre” in Engeland bereidt tot
op de dag van vandaag de bloemenextracten zoals de grondlegger had ontdekt.
Richard Katz stichtte in 1979 de “Flower Essence Society” (FES). Dit om onderzoekers naar de
werking van bloemenextracten en therapeuten en platform te geven om informatie te delen. Men
publiceerde over de verschillende methodes om van de Bachbloesemremedies gebruik te maken en
er kwamen ook nieuwe FES- extracten bij.
In 1983 schreef Gurudas over therapeutische en energetische aspecten van de
bloesemextracten in “Flower Essences and Vibrational Healing”. Dit boek bevat de gedetailleerde
beschrijving van de energetische werking en fysieke eigenschappen van 108 nieuwe
bloesemextracten. Zij kunnen in 2 categorieën worden ingedeeld:
–
–
extracten die, in eerste instantie, inwerken op het fysieke lichaam
en een groep die inwerkt op subtiele lichamen, chakra's en diverse psychische stadia
(Bachbloesems)
Er zijn genezers die kijken naar de kennis van acupunctuur, kruidengeneeskunde en homeopathie
en welke mogelijkheden er zijn om deze te combineren.
Dr. Vasudeva Barnao heeft bijvoorbeeld een methode bedacht die hij als “bloemenacupunctuur”
omschrijft. Het is een methode die bloesemextracten met behulp van acupressuur op
acupunctuurpunten op het lichaam worden aangebracht.
Een ander voorbeeld is Vita Florum, dat werd ontwikkeld door Elizabeth Bellhouse en verkrijgbaar
is in wateroplossing of als zalf of poeder. Deze produkten bevatten de resonantie energie van
bloemen en en worden gebruikt op de chakra gebieden van het lichaam.
En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen.
Het is steeds duidelijker geworden dat een multidisciplinaire benadering van het bereiken van
gezondheid en innerlijk evenwicht de enige methode is die op de lange duur werkt. De
bloesemextracten bieden ons een uniek stuk resonerend gereedschap dat kan helpen de
energetische factoren van ziekte en gezondheid te mobiliseren op weg naar een beter en gezonder
leven.
4.4 E.E.N.® Energetica
E = eclectisch, is het combineren van verschillende stromingen
E = energetisch, energiestromen
N = natuurgeneeskundig, gebruik maken wat de natuur je bied
Energetica = energie / frequentie / trilling / resonantie
Energetica is misschien het beste te omschrijven als de filosofische leer van de energie als wezen
van alle verschijnselen.
18
Zoals bij de bloesemremedie, wordt ook bij de EEN® Energetica gebruikt gemaakt van de
zonnekracht om de krachten van de mineralen over te brengen op het geheugen van water. Het
werkingsniveau van de EEN® Energetica is dan ook op de hogere subtiel energetische lichamen.
De produkten uit de EEN® Energetica zijn gebaseerd op:
– lichtenergie (prana)
– verdunning van mineralen (potentieëring)
– door kosmische overdracht verkregen informatie (resonantie)
– opgeslagen in zuiver bronwater (Dr. Bernard Grad)
Bij een wond of een schram gebruik je bijvoorbeeld een crème om het te genezen. Genezen is het
begrip dat we gebruiken voor het fysieke lichaam. Bij de subtiel energetische lichamen spreken
we niet van genezen maar van helen.
EEN® Energetica heeft dus met name een helende werking op de hogere subtiele lichamen. Dit
betekent dat onderlinge verstoringen en blokkades zullen worden weggenomen door het gebruik
van deze middelen. We hebben reeds gezien dat ziekte van het fysieke lichaam vooraf gegaan
wordt door verstoringen of blokkades in de hogere subtiele lichamen. Het gaat hier om het
herstellen van de balans tussen deze verschillende lichamen.
In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de cultuur van de mensen op Atlantis uiteindelijk verloren
ging aan het handelen vanuit de ego met als belangrijke drijfveer hebzucht en macht. Daarna
hebben we dezelfde gebeurtenissen gezien bij opeenvolgende grote beschavingen van de
Egyptenaren, Azteken, Grieken en Romeinen. Ook nu zien wij in de hedendaagse cultuur dat het
ego en de begeerte weer de overhand hebben gekregen en dat we aan het afdwalen zijn van de
oorsprong van de mensheid: onvoorwaardelijke liefde. Velen zijn vergeten dat een ieder de
verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen leven. Niet alleen dit leven, maar ook eerdere en
latere levens. Het handelen en denken van nu heeft veelal te maken met de belasting uit vorige
levens. Dit is wat in het Hindoeïsme en Boeddhisme “karma” wordt genoemd.
19
De EEN® Energetica hebben een specifieke energetische resonantie, deze is opgebouwd uit
kosmische, geestelijke en aardse energie. Dit helpt je om de opgebouwde belasting, die zorgt
voor verstoringen en blokkades, op te lossen.
De thema's van de EEN® Energetica zijn o.a.: materie, vertrouwen, gedachtekracht, gevoelens,
liefde, mededogen, rechtvaardigheid, innerlijk weten, begrip, innerlijke wijsheid, wilskracht,
Godsbewustzijn en hier en nu. Er zijn een kleine 50 verschillende thema's.
De EEN® Energetica is toepasbaar bij alle soorten van heling en therapieën. Ze kunnen ook
gebruikt worden bij meditatie en bewustwordingsprocessen. Daarnaast zijn ze goed te combineren
met homeopathie en bloesemtherapie.
4.5 Edelsteenelixers en kristallen
De fundamentele eigenschap van water als opslagmedium van resonerende energie maakt het
mogelijk om andere soorten therapeutisch extract te bereiden volgens de zonmethode.
Bijvoorbeeld door een of meer (half)edelstenen met een bepaalde kristallijnenstructuur in zuiver
bronwater te leggen en het geheel een aantal uren in de ochtendzon te zetten.
Gurudas schreef ook “Gem Elixirs and Vibrational Healing” in 2 delen. Ze zijn op dezelfde
overzichtelijke wijze samengesteld als het eerder vermeldde werk over bloesemextracten.
Hieruit blijkt dat er unieke energetische verschillen zijn tussen de werking van bloesemextracten
en edelsteenelixers voor wat betreft hun therapeutische werking.
Edelstenen staan functioneel tussen bloemenextracten en homeopathische remedies in. Als een
edelsteen, na verpulvering, fysiek wordt ingenomen staat hij dichter bij de homeopathie en heeft
merkbaar invloed op het fysieke lichaam met geneeskundige, voedende en antibiotische
eigenschappen.
Als een edelsteen tot elixer wordt verwerkt in water met behulp van de zon, dan functioneert de
remedie meer als een bloesemextract en is meer etherisch in de eigenschappen.
Edelstenen zijn, ongeacht de methode van bereiding, van invloed op bepaalde organen in het
20
fysieke lichaam. Terwijl homeopathie meer uitwerking hebben op het fysieke lichaam als geheel.
Edelstenen dragen een patroon van een kristallijnen structuur die geconcentreerd is op de
minerale en kristallijnen structuur van het fysieke lichaam op biomoleculair niveau.
Edelstenen vergroten vergroten het bewustzijn en bloesemextracten behouden het bewustzijn.
In het onderstaande schema wordt de werkingniveau's van bio-energetische extracten
weergegeven:
hogere spirituele energieën
<<l
V
l------bloesemextracten
causaal lichaam
l------EEN® Energetica
V
l
mentaal lichaam>>>>>V<<<<<mentale chakra's <<l<<l
V
V
l l
astraal lichaam >>>>>V<<<<<astrale chakra's
l l
V
V
l l----edelsteenelixers
etherisch lichaam>>>>V<<<<<etherische chakra's<<l<<l<<l
V
V
l l l
acupuntuur meridiaan V
l l l
V
V
l l l--homeopathie
fysiek lichaam<<<<<<
<<l<<l<<l
De bloesemextracten, EEN® Energetica, edelsteenelixers en homeopathische middelen werken
niet alleen op het niveau van de biomoleculaire structuur van het fysieke lichaam, maar eveneens
op de hogere lichamen, meridianen en chakra's om de coördinatie en de harmonie tussen het
fysieke en het hogere te vergroten.
Als de genezers van onze cultuur het spectrum van subtiele energie gaan herkennen, zal er een
overvloed aan informatie komen over nieuwe geneeswijzen die de geest van de mens uiteindelijk
naar een hoger plan zal brengen.
Kristallen zijn ingedeeld door kristallografen naar de unieke symmetrie van hun moleculaire
ordening. De indeling van het kristalstelsel bestaat uit 7 verschillende ordes. Ze zijn gebaseerd
op de verschillen in geometrie van de roosterstructuur van de kristallen. De 7 stelsels zijn:
tricliene, monocliene, rombische, terragonale, hexagonale, kubische en trigonale kristalstelsel.
Elk van de kristalstelsels heeft een subtiele energie resonantie met een bepaald subniveau van
energie in delfstoffenrijk. Dit coördinatieproces binnen kristallen is gelijk aan de patroonvorming
binnen het menselijke etherische lichaam, die aan de celordening in het menselijke lichaam
voorafgaat. Er ligt derhalve een grote kracht binnen de potentiële resonantie tussen de
etherische lichamen van kristallen en cellen besloten.
Elk resonantie patroon van kristallen heeft een energierelatie of overeenkomst met bepaalde
subniveau's in andere rijken der natuur. In het volgende hoofdstuk bespreken we de 7
subniveau's van het delfstoffenrijk en hun overeenkomst met de 7 chakra's van de menselijke
subtiele anatomie.
21
Hoofdstuk 5 Energetische lichamen
5.1 Etherisch lichaam
Het etherische lichaam staat het dichtste bij het fysieke lichaam. Het is in feite een soort
omhulsel van het fysieke lichaam. Over dit lichaam is al redelijk wat wetenschappelijk bewijs.
Wat begonnen is met de theorie van Einstein: “de materie is een energieveld”, is verder
uitgebouwd en onderbouwd door o.a. de Kirlian fotografie, de MRI techniek en andere
technieken die al zijn besproken in hoofdstuk 3.2 en 3.3.
Deze technieken brengen ons op het daadwerkelijk in beeld brengen van het etherische lichaam.
Dat zou ook betekenen dat we ook verstoringen van het etherische lichaam in beeld kunnen
brengen, voordat deze verstoringen zich manifesteren als belangrijke cellulaire veranderingen en
dus ziekte in het fysieke lichaam. We kunnen al wel de energievelden om ons heen in beeld
brengen, maar we hebben nog niet de stappen kunnen zetten dat we beelden kunnen fabriceren
met de nauwkeurigheid van een MRI scan van het fysiek lichaam. Al gaat dat zeker niet lang
meer duren.
Het is ook aangetoond dat ziekten die zich in het fysieke lichaam openbaren zijn voorafgegaan
door wijzigen in het etherische lichaam. Het is daardoor aannemelijk dat zich ook een wijziging
heeft voor gedaan in hogere energetische lichamen. Het behoeft geen betoog dat het zichtbaar
maken van wijzigingen in het etherische lichaam enorme gevolgen gaat hebben voor de preventieve
gezondheidszorg. Dus preventieve gezondheidszorg op basis van subtiele resonantie.
Door te aanvaarden en te begrijpen wat is beschreven als de fysiek-etherische koppeling, kunnen
we tot een nieuw en breder inzicht in de menselijke fysiologische systemen komen. Als geheel is
het etherische lichaam een energetische vorm die alle aspecten van het fysieke lichaam van een
basis voorziet en energie geeft. Een vollediger inzicht in de wijze waarop het etherische lichaam
te maken heeft met en invloed uitoefent op de manifestatie van ziekte in het fysieke lichaam, zal
een bron zijn van waarde volle kennis zijn voor een nieuwe generatie artsen. Zij zullen proberen
uit te komen boven het traditionele medische dogma bij hun pogingen nieuwe en doeltreffender
benaderingen te creëren voor het genezen van menselijke kwalen. De medische stand zal er wel
bij varen als men gaat leren wat de ware fundamentele oorzaken van gezondheid zijn. Het
geleidelijk aanvaarden van deze nieuwe informatie zal uiteindelijk leiden tot het creëren van een
geneeskundige benadering van preventieve geneeskunde die gebaseerd is op resonantie.
4.2 Astraal lichaam
Het astrale lichaam is de poort naar het “grijze gebied” in de hoofden van veel westerse
wetenschappers. De oorzaak daarvan ligt in het conflict in de geloofssystemen in het Westen en
het Oosten, de scheiding tussen godsdienst en wetenschap die duizenden jaren geleden heeft
plaatsgevonden en de overheersing van de Newton aanhangers in de westerse geneeskunde.
Er is echter al kennis over het astrale lichaam sinds de Egyptische dynastieën. Het astrale
lichaam is opgebouwd uit materie met energetische frequenties die duidelijk ver buiten het
normale menselijke waarnemingsbereik liggen.
22
Het astrale lichaam wordt ook wel het “emotionele lichaam” genoemd. Het zou de plaats zijn waar
onze gevoelens zetelen.
In de afgelopen jaren is de medische wetenschap tot de erkenning gekomen dat er een verband
bestaat tussen emotionele stress en ziekte. Omdat het astrale lichaam een sterke binding kent
met onze emotionele natuur, bestaat er een sterk vermoeden van een koppeling tussen de geest,
het fysieke – en astrale lichaam in het tot uiting komen van de emotionele ziekte in het fysiek
lichaam. Emotionele onbalans kan worden veroorzaakt door neurochemische storing in de hersenen
en door ongewone patronen van de energiestroom van het astrale lichaam.
Hoewel de meeste wetenschappers de menselijke emotionele uitdrukking als kenmerkend zien voor
de activiteit van het limbisch systeem in de hersenen, is dit systeem waarschijnlijk ondergeschikt
aan energieën van een hogere dimensie.
Het astrale lichaam resoneert via een koppeling met het etherische lichaam naar
het fysieke brein en zenuwstelsel. In tegenstelling tot het etherische lichaam, dat het fysieke
lichaam ondersteunt en van energie voorziet, functioneert het astrale lichaam ook als medium van
bewustzijn dat afgescheiden van, maar wel verbonden met het fysieke lichaam kan bestaan.
Het veranderlijke bewustzijn van de mens kan met de omgeving bewegen en in wisselwerking staan
met het astrale lichaam, terwijl het fysieke lichaam niet actief is of slaapt.
4.3 Mentaal en causaal lichaam en.........
Tot nu toe hebben we gekeken naar het etherische lichaam waar al wetenschappelijk bewijs voor
bestaat en naar het astrale lichaam waar al enig experimenteel wetenschappelijk onderzoek naar
is gedaan. Gebaseerd op de relativiteitstheorie van Einstein hebben wetenschappers pogingen
gedaan om de energetische verschijnselen te integreren in de kaders van de bestaande fysica.
23
Nu komen we aan bij het mentale en causale lichaam, waar we geen beroep meer kunnen doen op
wetenschappelijke bewijsvoering, maar waar we het moeten hebben van het waarnemingsvermogen
van helderzienden en datgene wat er over geschreven is in de esoterische en theosofische
literatuur.
Het lichaam achter het astrale lichaam staat bekend als het mentale lichaam. Dit lichaam wordt
gezien als de belichaming van “het zelf” en “het intellect”.
De verbinding naar het fysieke lichaam loopt op dezelfde wijze als van het astrale lichaam, via
het het etherische lichaam. Als het mentale lichaam goed functioneert, dan laat het iemand
helder denken.
Het causale lichaam is meer bezig op het gebied van abstracte ideeën en concepten. Het houdt
zich bezig met de essentie van de materie en met de ware oorzaken achter de illusie van
verschijningen. Ook het causale lichaam laat zijn energiestromen lopen via de “lagere” lichamen
naar het fysieke lichaam.
Voorbij het causale lichaam wordt de aanwezigheid verondersteld van energetische media met nog
hogere frequenties. Zij hebben te maken met hogere niveau's van spirituele energie en essentie
dan de lichamen die al zijn beschreven. Ze komen op het niveau van het goddelijke. Het is slechts
voor weinigen weggelegd om via de route van intense meditatie “contact” te maken met de
lichamen voorbij het causale. Maar het lijkt uitermate aannemelijk dat ook zij uiteindelijk hun
werking hebben op het fysieke lichaam via de lagere lichamen.
Hoofdstuk 5 Chakra's
5.1 Energiestromen
In hoofdstuk 2.3 hebben we reeds gesproken over de ontwikkelingen in het Verre Oosten met
betrekking tot Chi en meridianen. In hoofdstuk 3.4 hebben we gezien dat Dr. Hiroshi Motoyama
via zijn machine deze energiestromen ook daadwerkelijk kon vaststellen.
Eigenlijk is dus het fysieke lichaam de meest vaste component van de vele interactieve
energievelden die om ons heen zitten. Elk van deze velden of hogere lichamen is met elkaar
verbonden en er loopt een web van energieën van hogere energetische krachten naar het fysieke
lichaam. Dit gehele web van levensenergieën stelt de hogere energetische krachten in staat zich
in het fysieke lichaam te manifesteren via hun sturende effecten op de patronen van celgroei en
en op het zich ontvouwen van het menselijk bewustzijn.
Opdat de binnenstromende energieën goed in de celmatrix worden geïntegreerd, moeten ze eerst
via speciale “tranformatoren”. Deze unieke centra, die als chakra's bekend staan, verwerken
deze resonantie. De chakra's vertalen de resonantie van etherische, astrale en hogere lichamen
in biologische manifestaties. De chakra's zijn zo in staat om bijvoorbeeld onze stemmingen en ons
gedrag te beïnvloeden, via hormonale invloeden op onze hersenen.
Recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de psycho-neuro-immunologie wijst op het
24
bestaan van diepere verbindingen tussen de hersenen, endocriene klieren en het immuunstelsel.
De relatie tussen stress, depressie en immuniteitsonderdrukking vinden thans steeds meer
erkenning.
De chakra's spelen een belangrijke rol bij de regeling van de verschillende staten van bewustzijn,
in het bijzonder waar het de emotionele aard van de mens betreft. De chakra's zijn dus
gespecialiseerde energiecentra die ons met de hogere lichamen verbinden. Ze kunnen de de
energie van een hogere resonantie opnemen en verwerken, zodat ze gebruikt kunnen worden om de
juiste invloed te hebben op het fysieke lichaam. Zoals het spijsverteringsstelsel biochemische
energie en voedingsstoffen opneemt, zo nemen de chakra's, samen met het meridiaanstelsel van
de acupunctuur energieën met een hogere resonantie op. Deze zijn voor de groei en handhaving
van het fysieke leven net zo belangrijk.
We zullen kijken naar de 7 belangrijkste chakra's en hun verbindingen met het zenuwnetwerk,
het fysiologische - en het endocriene systeem.
Neurofysiologische en endocriene verbindingen van de chakra's:
Chakra
Zenuwnetwerk
Fysiologisch systeem
Endocrien systeem
wortel
seks
zonnevlecht
hart
keel
voorhoofd
kruin
coccygeus
socraal
solair
cardiacus
glossopharyngeus
hypothalamus
hersenschors
reproductief
genito-urinaal
spijsvertering
bloedsomloop
ademhaling
autonome zenuwstelsel
regelcentrumcentrale
geslachtsklieren
Leydig-cellen
bijnieren
thymus
schildklier
hypofyse
pijnappelklier
25
De door de chakra's opgenomen energieën worden in endocriene signalen omgezet. Wanneer de
energie met een hogere resonantie de chakra binnenstroomt, zal deze door de chakra worden
verlaagd en aangepast aan de resonantie waarvoor het bestemd is. De chakra verspreidt de
energie naar een aantal verschillende organen die zich op dezelfde plek in het lichaam bevinden en
die meestal op gelijke frequentie resoneren.
Elk orgaan in het lichaam heeft een eigen energiefrequentie. Bijvoorbeeld de zonnevlechtchakra is
nauw verbonden met de organen die in de buurt zitten. Hiertoe behoren de maag, de pancreas,
de galblaas en de lever. Elk van deze organen is betrokken bij het spijsverteringsproces, de
energieën die door de zonnevlechtchakra naar deze organen worden gestuurd, helpen de
gezondheid en de werking van het spijsverteringssysteem in stand te houden. Treden er
afwijkingen in deze energiestroom op, dan gaan problemen als bijvoorbeeld maagzweren,
galstenen, alvleesklierontsteking zich manifesteren.
Elke chakra verbindt niet alleen de energiestroom van het etherische lichaam naar het fysieke
lichaam, maar ook tussen de hogere lichamen.
5.2 Zevende chakra
Naast het feit chakra's verbonden zijn met bepaalde groepen van organen, zijn ze ook in verband
te brengen met emotionele en spirituele punten van het menselijk bewustzijn.
Zo wordt de zevende chakra of kruinchakra in verband gebracht met het diepe innerlijke zoeken.
Een soort spirituele zoektocht.
Dit chakra is het actiefst wanneer de persoon zich bezighoudt met religieuze en spirituele
zoektochten naar de zin van het leven. Wanner de kruinchakra zich opent, kan men de hoogste
staten van bewustzijn binnengaan.
Op fysiek niveau is dit chakra verbonden met de hersenschors en de werking van het
zenuwstelsel. Het helpt verder bij de synchronisatie van de linker- en de rechterhersenhelft en
is nauw verbonden met de epifyse.
Gevolgen van een afwijking in de energiestroom via dit chakra zijn verschillende vormen van
hersendisfunctie, zoals een psychose.
26
5.3 Zesde chakra
Dit is het voorhoofdchakra, ook wel “derde” oog genoemd. Dit chakra is de zetel van de intuïtie
en het subtiele orgaan dat bij helderziendheid is betrokken. Het voorhoofdchakra is een van de
centra die zich middels meditatie geleidelijk laten ontwikkelen.
Op fysiek niveau hangt dit chakra samen met de epifyse, hypofyse en ruggenmerg. Voorts met
ogen, oren, neus en sinussen.
Bij disbalans door energieblokkades kan zich dat uiten in bijvoorbeeld sinusproblemen, grauwe
staar en grote onevenwichtigheid. Dit laatste vanwege de verbinding met de epifyse.
5.4 Vijfde chakra
Het vijfde chakra of de keelchakra heeft invloed op de belangrijke klieren in het halsgebied,
zoals de schildklier en de bijschildklieren.
Er bestaat ook een verband tussen het keelchakra en het parasympathisch zenuwstelsel.
De schildklier regelt door de afscheiding van een hormoon de celstructuur in de botten en is
daarmee op de algehele skeletactiviteit van invloed.
Omdat het ook in de buurt ligt van de mond en stembanden is het ook van belang voor de
communicatie. Daarnaast is het ook het centrum van de wil.
Afwijkingen in de energiestroom in dit chakra kunnen leiden tot zich moeilijk uit kunnen drukken,
zich niet creatief kunnen uiten en moeite met zelfexpressie.
Fysiek kan zo'n afwijking leiden tot schildklierontsteking of strottehoofdkanker.
5.5 Vierde chakra
Het vierde chakra staat bekend als hartchakra. Door velen gezien als de belangrijkste chakra.
Dit vanwege het feit dat een open hartchakra een wezenlijk deel uitmaakt van het vermogen van
een mens om liefde te uiten. Zowel liefde voor zichzelf, als liefde voor anderen.
Daar veel mensen moeite hebben de hartchakra te ontwikkelen, is het niet verrassend dat
hartfalen een van de meest voorkomende ziekten is. Natuurlijk dragen bijvoorbeeld roken en een
hoog cholesterolgehalte bij aan de hoge verspreidingsgraad van hartziekten.
Toch is het vreemd dat artsen de patiënt niet duiden op het energetische verband. Als ze dat
wel zouden doen, dan raken de patiënten zich daarvan bewust en zouden ze geholpen kunnen
worden om de houding en het bewustzijn te genezen die hebben bijgedragen aan de energetische
onevenwichtigheid die leidde tot de hartziekte.
Het hartchakra houdt niet alleen verband met het fysieke hart, maar ook met de bronchiën,
longen, borsten en beïnvloedt de werking van de bloedsomloop. Daarnaast is er een belangrijke
verbinding met de thymus. De thymus speelt een grote rol bij de immuniteitsreactie of
weerstand.
Op fysiek niveau kan een afwijkende energiestroom naast hartziekten bijvoorbeeld ook resulteren
in een beroerte of astma.
27
5.5 Derde chakra
Het derde chakra is het zonnevlechtchakra. Uit emotioneel en spiritueel oogpunt is het
zonnevlechtchakra met het onderwerp persoonlijke macht verbonden. Persoonlijke macht in de zin
van controle over je leven uitoefenen en hoe je jezelf ziet in relatie met anderen.
Het is ook de zetel van woede en agressie.
Fysiek heeft het invloed op de maag, de pancreas, de lever, de galblaas, de
milt, de bijnieren, de lendenwervels en het spijsverteringsstelsel (exclusief de dunne en dikke
darm).
Afwijkende stromen veroorzaken dan ook problemen in de genoemde organen.
Het zonnevlechtchakra draagt ook bij aan de fysieke vitaliteit van de persoon.
5.6 Tweede chakra
Het tweede chakra wordt navelchakra, geslachtsklierchakra, miltchakra of heiligbeenchakra
genoemd. Dit is de zetel van de sexualiteit en sensuele emotie.
Dit chakra wordt fysiek in verband gebracht met de geslachtsklieren, de voortplantingsorganen,
de blaas, dikke en dunne darm.
Afwijkende energiestromen veroorzaken fysieke ongemakken als baarmoederhalskanker,
prostaatkanker, darmontstekingen, blaastumoren, maar ook verschillende vormen van sexueel
disfunctioneren.
5.7 Eerste chakra
Het eerste chakra staat bekend als het stuitbeenchakra, onderste chakra of wortelchakra.
Zoals de laatste benaming al aangeeft weerspiegelt dit chakra de mate waarin we ons met de
aarde verbonden voelen of in onze activiteiten geaard zijn.
Op praktisch niveau heeft het betrekking op het met beide benen op de grond blijven staan. Dus
bijvoorbeeld hoe goed is iemand in staat om dagelijks beslissingen te nemen die op zijn acute
behoefte gebaseerd zijn.
Psychologisch gesproken is dit chakra verbonden met de fundamentele overlevingsinstincten.
Op het fysieke niveau wordt de wortelchakra in verband gebracht met het heiligbeen, de
ruggengraat, de anus en de urinebuis.
De 4 onderste chakra's staan symbool voor de klassieke 4 elementen van onze planeet: aarde,
water, vuur en lucht. We hebben dit deels ook gezien bij het meridianensysteem, zoals besproken
in hoofdstuk 2.3.
De hartchakra is verbonden met het hart en de longen, die zuurstof opnemen en verspreiden door
het hele lichaam, daarom symboliseert dit chakra de lucht.
De zonnevlecht wordt met vuur in verband gebracht, de navelchakra symboliseert water en het
onderste chakra het element aarde. Het hartcentrum wordt beschouwd als “overgangschakra”,
28
die de overgang vormt tussen de lagere aardse energieën en de hogere spirituele energieën. Als
lucht neemt het hartcentrum de symbolische plaats in tussen hemel en aarde.
Het is duidelijk dat de chakra's, door hun vermogen om de verschillende resonanties van de
verschillende energetische lichamen om te vormen naar de juiste resonantie en via het endocriene
systeem met de juiste resonantie naar de verschillende organen te brengen, een belangrijk en
onmisbaar onderdeel voor onze fysieke en geestelijke gezondheid.
Onderstaand een overzicht van de energiedynamiek van de chakra's:
Chakra
Plaats
Innerlijke aspect
Kracht
Aard
1 Wortelchakra
Onderkant
Aarden
Kundalini*
Fysiologisch
ruggengraat
2 Heiligbeenchakra Onder navel Emotie
Prana
Fysiologisch
Sexualiteit
3 Zonnevlechtchakra Buik
Persoonlijke macht Lagere astrale Persoonlijk
krachten
4 Hartchakra
Borst
Liefde
Hogere astrale Persoonlijk
krachten
5 Keelchakra
Nek
Communicatie
Lagere mentale Persoonlijk
Wil
krachten
6 Voorhoofdchakra Voorhoofd
Intuïtie
Hogere spirituele Spiritueel
Inzicht
krachten
7 Kruinchakra
Kruin
Spiritueel zoeken Hogere spirituele Spiritueel
krachten
* Kundalini = een energiestroom die opgerold bij de wortelchakra zit, omhoog
loopt langs de ruggengraat en de de kracht voor bewustwording en
creativiteit is.
Hoofdstuk 6 Toekomstige ontwikkelingen
6.1 Resonantie
Geneeskunde gericht op energie en resonantie en de manier waarop zij wederzijds van invloed zijn
op de moleculaire structuur en het evenwicht van het organisme, is een terrein dat zich in een
langzaam tempo ontwikkelt. We noemen het energetische geneeskunde. In feite, zoals we gezien
hebben in hoofdstuk 3.1, de geneeskunde volgens de inzichten van Einstein. De kunst van het
genezen moet worden geactualiseerd door bestaande en nieuwe inzichten uit de wereld van de
natuurkunde en verwante wetenschappen.
29
Resonantie is bij alle hiervoor besproken hoofdstukken een wezenlijk onderdeel van de natuurlijke
geneeskunde. Of nu gaat over kruidengeneeskunde, homeopathie, bloesemextracten, EEN
Energetica, edelsteenelixers, meridianen, chakra's, hogere of lagere lichamen, het gaat over
energie en het gaat over de resonantie van die energie. Maar ook de hightech MRI-scan
(Magnetic Resonance Imaging) is gebaseerd op het principe van resonantie.
Het denken over en het begrijpen van resonantie begon bij de beschaving van Atlantis, werd
doorgegeven aan Egyptenaren, Azteken, Indianen en werd verfijnd door Galileo en onze eigen
Christiaan Huygens om uit te monden in uitermate verfijnde hightech instrumenten.
De ontwikkelingen op dit gebied zijn in de laatste 50 jaar ontzettend snel gegaan en er zijn geen
tekenen dat in de toekomst dat anders zal zijn.
6.2 Gebruik oude en nieuwe inzichten om te ontdekken
De geneeskunde bevindt zich op de drempel van het verder ontdekken van een deels verborgen
wereld van ongeziene energieën, die zullen helpen bij het stellen van een diagnose en bij het
genezen van de ziekte.
We hebben naast het fysieke lichaam, het etherische lichaam en de verbindingen daarmee in
kaart kunnen brengen. We kunnen aantonen dat er energiestromen zijn tussen deze 2 lichamen en
dat als de resonantie van deze energie op het juiste niveau en gelijksoortig is, dat er dan een
helende werking vanuit gaat.
Gebaseerd op deze ontdekkingen zal er in de geneeskunde meer begrip gaan ontstaan voor deze
verbanden en dat de basis van vele ziekten hun oorsprong hebben op etherisch niveau.
Inzichten op het gebied van de deeltjesfysica, met name wat betreft de energetische structuur
van alle materie, hebben tot een groter begrip van de onderliggende eenheid van de natuur en de
fysische wereld geleid.
Aangezien mensen via een fysiek lichaam functioneren heeft de ontdekking dat materie een vorm
van energie is, belangrijke gevolgen voor het begrijpen van de energetische complexiteit van de
menselijke fysiologie. De veronderstelling van Einstein werd door velen onderschreven, maar pas
zeer recent definitief en overtuigend aangetoond.
Vooruitstrevende kwantumfysici komen in deze periode tot dezelfde conclusies omtrent de eenheid
tussen mens en natuur als de oude Chinese en Indiase filosofen. Het enige verschil in benadering
tussen de oude en de nieuwe zienswijze is dat de oude wijsgeren via bijvoorbeeld meditatie tot
hun inzichten kwamen en de moderne wetenschappers dat via verfijnde mechanisatie, computers
en andere elektronische hulpmiddelen doen.
De overeenkomsten zijn echter verbluffend te noemen. Het holografische model van het
universum is een hulpmiddel waarmee we de onzichtbare energieverbindingen tussen alle dingen
steeds beter beginnen te begrijpen. Deze alles omvattende relatie tussen mensen en hun omgeving
was iets wat altijd al door de oosterse wijsgeren werd aangevoeld, maar nu is er ook
daadwerkelijk een wetenschappelijke theoretische fundering voor al deze veronderstellingen.
Dit gaat veel verder dan een beetje natuur- en scheikunde overgoten met een sausje
geneeskunde.
30
Het gaat hier om 2 belangrijke zaken:
–
–
wetenschappers moeten in andere disciplines durven denken of de de kennis buiten hun
vakgebied op zoeken
er moeten hogere dimensionale componenten aan het denken worden toegevoegd
De nieuwe ontdekkingen ontkrachten de de bestaande wetten van de wetenschap niet. Ze bouwen
alleen maar verder om de hogere energieën van de materie te begrijpen. Einstein integreerde als
natuurkundige ook de ontdekkingen van Newton, echter hij maakte vervolgens een paar forse
stappen voorwaarts.
6.3 Conclusie: Acceptatie van de multidimensionale omgeving......
Door de acceptatie van de multidimensionale omgeving hebben we de kans om de funderingen te
leggen voor een nieuwe geneeskunde en een nieuwe psychologie van de mens te scheppen.
Het inzicht in onze multidimensionale natuur in combinatie met de energetische benadering zal de
geneeskunde in staat stellen om verder te groeien en anders te gaan kijken naar bijvoorbeeld
chirurgie en medicijngebruik.
De holistische denkrichting in de geneeskunde zal de genezers er uiteindelijk toe brengen dat de
mens lichaam, verstand en geest zal moeten integreren en dat zij er ook als een geheel naar
zullen moeten kijken.
Naarmate meer artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers geïnteresseerd raken in
en betrokken raken bij de holistische geneeskunde, zal er een groter inzicht ontstaan wat
holistisch nu echt betekent. Dat betekent niet alleen het evenwicht tussen lichaam en geest,
maar ook de multidimensionale krachten om ons heen.
Wij zijn multidimensionale wezens van energie en licht, van wie het fysieke lichaam slechts een
van de onderdelen is van een groter systeem. De weefsels waaruit onze fysieke vorm bestaat,
worden niet alleen door zuurstof, glucose en chemische voedingsstoffen gevoed, maar ook door
hogere resonerende energieën.
Als mensen vanuit het perspectief van hun multidimensionale anatomie bezien kunnen worden, een
anatomie die uit lichamen van hogere energie, chakra's en meridianen bestaat, die met elkaar
resoneren, dan is het zich ontwikkelende gebied van de alternatieve geneeswijzen naast
complementair ook visionair........
Miranda Allart–van Harn, voorjaar 2016
31
Literatuurlijst
–
Andeweg H.
In Resonantie met de Natuur / 2011
–
Andrews S.
Atlantis en haar Beschaving / 1999
–
Cochie O.
Het Edelstenen Handboek / 2005
–
Dale C.
Het Subtiele Lichaam / 2010
–
Fischer E.P.
Einstein voor in je Binnenzak / 2005
–
Gerber R.
Trilling als medicijn / 2011
–
Jonckheere P.
Acupunctuur Wetenswaardig / 2007
–
Jones M. & Flaxman L.
Resonantie / 2010
–
Pond D.
Chakra's voor Beginners / 2010
–
Schwenk J.
Einstein voor Beginners / 2001
–
Scott-Elliot W.
Legenden over Atlantis en Lemurië / 2005
–
Zaalberg B.
Bloesemtherapie / 2013
–
Zitman W.
Van Egypte naar Atlantis / 2013
Related documents
Download