Uitgangspunt is dat het geld dat per schooljaar binnenkomt ook

advertisement
Financieel verslag schooljaar 2013/2014
Algemeen
Het uitgangspunt bij de ouderraad is dat het geld dat per kind jaarlijks wordt bijgedragen
ook in dat schooljaar wordt besteed. Gestreefd wordt naar een Eigen Vermogen van
maximaal EUR 1.500,-. Voor het afgelopen jaar was een negatief resultaat begroot van
circa EUR 1025,-. Uiteindelijk is een klein positief resultaat behaald van EUR 246,27. Het
Eigen Vermogen van de ouderraad is hiermee gestegen naar EUR 2.801,06 hetgeen aan
de hoge kant is. Hieronder een korte uiteenzetting van de financiën.
Inkomsten
De inkomsten dit schooljaar waren nagenoeg gelijk aan de begroting. Het aantal kinderen
was lager dan begroot en de inkomsten uit de ouderbijdrage waren dan ook lager (EUR
480,-). Daarentegen was er een fors hogere opbrengst voor de succesvolle kerstmarkt
(EUR 308,-). De bijdrage van de fotograaf was nagenoeg gelijk. Er waren extra inkomsten
vanuit Wasko hetgeen een éénmalig karakter had.
Uitgaven
De totale uitgaven zijn dit schooljaar aanzienlijk lager dan begroot. Een aantal begrote
uitgaven hebben niet plaatsgevonden (Uitgaven voor de HAL, uitgesteld zomerfeest naar
17 september, bestedingen voor speelgoed voor de kinderen nav diverse extra acties). Al
deze bedragen zijn als reserveringen opgenomen.
Ook zijn over het algemeen de bestedingen het afgelopen schooljaar per activiteit goed
binnen budget gebleven. Waarbij een aantal commissies echt fors lager zijn uitgekomen
dan begroot (schoolreis en de kerstactiviteiten). Opnieuw is de ouderraad ondersteund
middels sponsoring. Zo heeft de MCD het paasfeest weer ondersteund en hebben we
opnieuw mooie kortingen ontvangen bij de Sint cadeaus. Maar ook het busvervoer van de
schoolreis was weer zeer voordelig met dank aan een “scherpe” inkoop van één van de
ouderraadleden.
Reserveringen
Er stonden behoorlijk wat reserveringen op de balans. De ouderraad heeft de intentie om
(muv de sportkleding) de reserveringen ook echt in dat jaar uit te geven. De uitgaven voor
de HAL konden nog niet plaatsvinden omdat de HAL nog niet klaar was. Voor de
bestedingen voor het speelgoed wordt een plan gemaakt. De school wordt hierbij nauw
betrokken.
Begroting volgend schooljaar
De begroting van het volgend schooljaar is opnieuw gebaseerd op een gelijke
ouderbijdrage van EUR 40,- per kind. De ervaring leert inmiddels dat met dit bedrag een
leuk activiteitenprogramma kan worden geboden gedurende het schooljaar. Ondanks de
stijgende kosten lukt het de ouderraad telkens weer om de activiteiten binnen budget te
houden. Soms worden we hierbij geholpen door (anonieme) sponsors, maar er is ook de
nodige creativiteit!
Er is voor volgend schooljaar geen activiteit benoemd voor extra inkomsten (zoals de
kerstmarkt of Jantje Beton).
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards