Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava

advertisement
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral
Scanner (C.O.S.)
Gebruikershandleiding Lava C.O.S.
De Gebruikershandleiding Lava Chairside Oral Scanner (C.O.S.) is uitsluitend bedoeld voor erkende
gebruikers van de Lava C.O.S.
Er is alles aan gedaan om de volledigheid en juistheid van deze handleiding te controleren. 3M ESPE
biedt geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en toepasbaarheid voor gebruik. De
informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Inhoudsopgave
Algemene Informatie ................................................................................................................ 1
Beoogd gebruik..................................................................................................................... 1
Onderdelen van de Lava C.O.S............................................................................................. 1
Over de Gebruikershandleiding van Lava C.O.S.................................................................. 3
Veiligheid.............................................................................................................................. 3
Normaal gebruik ................................................................................................................... 3
Waarschuwingen, voorzorgen en kennisgevingen................................................................ 4
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) en informatie van de Federal Communications
Commission (FCC) (federale communicatiecommissie in de VS)....................................... 6
Verzorging, onderhoud en hanteren van de Lava C.O.S. ......................................................... 8
Schoonmaakprocedures ........................................................................................................ 9
Ontsmettingsprocedures...................................................................................................... 10
Controle voor gebruik ............................................................................................................. 12
Draadloze netwerkverbinding................................................................................................. 12
Snelle referentiehandleiding Lava C.O.S............................................................................ 13
Opstarten van uw systeem .............................................................................................. 13
Voer een nieuwe patiënt in en bereid de scan voor ........................................................ 13
Basisscan (eenmalige voorbereiding) ............................................................................. 13
Lab-bon ........................................................................................................................... 14
Afmelden / Afsluiten....................................................................................................... 14
Opstarten en Aanmelden bij het Systeem ................................Error! Bookmark not defined.
Inschakelen ..................................................................................................................... 15
Bezig met aanmelden...................................................................................................... 17
Afmelden......................................................................................................................... 17
Bezig met afsluiten ......................................................................................................... 17
Het startscherm ....................................................................................................................... 18
Tabblad lopende cases ........................................................................................................ 19
Een actieve casus weergeven .......................................................................................... 19
Een actieve casus wissen ................................................................................................ 19
Tabblad Afgesloten cases ................................................................................................... 20
Tabblad Opgelet.................................................................................................................. 20
Andere functies van het startscherm ............................................................................... 21
PIN-code herstellen......................................................................................................... 22
Naar een Patiënt zoeken / Een nieuwe patiënt toevoegen................................................... 22
Scannen ................................................................................................................................... 25
Een basisscan .................................................................................................................. 25
Visuele hulpen tijdens het scannen ................................................................................. 28
Maximale scantijden ....................................................................................................... 31
Pauzemodus .................................................................................................................... 31
Smart scan....................................................................................................................... 32
De scan bekijken ............................................................................................................. 36
Scan terugdraaien............................................................................................................ 38
Verder scannen en scans samenvoegen .......................................................................... 39
Afrondingspijlen ............................................................................................................. 44
Een Prep toevoegen, controleren en goedkeuren............................................................ 45
Instrument voor occlusiereductie.................................................................................... 49
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina i
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Preparatiegrensmarkering-functie................................................................................... 52
Beetscan .......................................................................................................................... 53
Scan- en controle-instrumenten en -functies................................................................... 55
Verschuiven en 3D-rotatie: Slepen of tikken.................................................................. 55
Omschakelen bovenkaak ................................................................................................ 56
Inspectie .......................................................................................................................... 57
De Scan toevoegen-functie ............................................................................................. 58
Scans wissen ................................................................................................................... 59
Wijzigen van de aanvangsoriëntatie van het scanhandstuk ............................................ 59
Scanhandstukcursor ........................................................................................................ 60
Oefenscan........................................................................................................................ 61
De elektronische lab-bon invullen ...................................................................................... 62
Cases uploaden.................................................................................................................... 65
Onderhoudscontrole............................................................................................................ 66
Aanbevelingen en tips voor het scannen............................................................................. 72
De greep .......................................................................................................................... 73
Algemene scantips .......................................................................................................... 74
Tabellen van de normen waaraan wordt voldaan ............................................................... 75
U.S. Federal Communications Commission (Federale communicatiecommissie) (FCC)
Eisen.................................................................................................................................... 77
Specificaties en classificaties van de apparatuur ................................................................ 82
Rapporteren van problemen en suggesties.......................................................................... 84
Contactinformatie klantenservice ....................................................................................... 84
Garantie............................................................................................................................... 84
Beperkte aansprakelijkheid................................................................................................. 85
Bijlage A: Statusiconen en -knoppen.................................................................................. 86
Bijlage B: Managementschermen ....................................................................................... 87
Bijlage C: Actief scanhandstuk iconen / knoppen ............................................................ 102
Index ................................................................................................................................. 104
Pagina ii
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Algemene Informatie
Beoogd gebruik
Lava C.O.S. wordt gebruikt voor opnames van hoge nauwkeurigheidsscans van het menselijke gebit.
De gegevens uit deze scans worden gebruikt voor het vervaardigen van gebitsprothetiek zoals kronen,
bruggen, inlays (inlegvullingen) en onlays (drievlaksrestauraties).
Let op: De federale wetgeving van de V.S. beperkt de verkoop of bestelling van dit instrument
uitsluitend tot erkende tandartsen of artsen; verkoop door of bestelling van iemand anders is
verboden.
Onderdelen van de Lava C.O.S.
De belangrijkste systeemonderdelen zijn:
Scanhandstuk – Een vrij te bewegen, uiterst nauwkeurige camera voor het in real-time vastleggen
van driedimensionale gegevens. De kabel van het scanhandstuk wordt aangesloten op de trolley en
kan worden losgekoppeld.
Touchscherm – Een scherm met touchfunctie, dat wordt gebruikt om de verkregen beelden, scans en
videobeelden weer te geven en te controleren. Het touchscherm wordt ook gebruikt om met de
systeemsoftware te werken, waarmee patiënteninformatie, lab-bonnen enz. ingevoerd worden.
Computer – Zelfstandig controlesysteem dat de verwerking, opslag en interfacemogelijkheden van
de unit omvat.
Trolley-opbouw – Een basissysteem voor overzichtelijk kabelbeheer en houders voor de andere
onderdelen. Hij is voorzien van blokkeerbare wielen voor meer stabiliteit.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 1
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Touchscherm
Uittrekbare
kabel
Scanhandstuk
houder
Scanhandstuk
Computer
(inwendig)
Trolleyopbouw
Wielblokkering
Lava C.O.S. onderdelen
Pagina 2
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
• Gebruik uitsluitend het voor dit artikel gespecificeerde en voor het land van
gebruik goedgekeurde snoer.
Beperken van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning en brand:
• Gebruik uitsluitend het door 3M gespecificeerde snoer.
Tabel 1: Lava C.O.S. kabels
Aantal Type
1
1
1
1
1
Vrije lengte
Gebruik
tussen de
aansluitpunten
10'
Wisselspanning naar de
C.O.S.
10'
Digitale video-opname
Niet afgeschermd ELEKTRISCH
SNOER
Afgeschermd snoer van het
scanhandstuk naar de trolley
Afgeschermde DVI-kabel, scherm
12"
Afgeschermde DB9 - 9-pin serieel, scherm 12"
Niet afgeschermd elektrisch snoer COP, 12"
scherm
Digitale videoweergave
Seriële communicatie
Gelijkstroom naar de
monitor
Over de Gebruikershandleiding van Lava C.O.S.
Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de Lava Chairside Oral Scanner (C.O.S.). Er staat
informatie in over het correcte gebruik van het systeem, onder andere de behandeling en de verzorging van
alle systeemonderdelen; de schoonmaak- en ontsmettingsprocedures en veiligheidsinformatie. Er staan
ook instructies in voor het communiceren met het systeem en het uitvoeren van scans.
Opmerking: Geen enkele persoon mag informatie verschaffen die afwijkt van de informatie uit deze
gebruikershandleiding.
Veiligheid
Lees alle in deze instructies opgenomen veiligheidsinformatie, zorg dat u die begrijpt en volgt voordat
en terwijl u de Lava C.O.S. gebruikt. Bewaar deze handleiding zodat u ze in de toekomst nog eens
kunt raadplegen.
Normaal gebruik
Tabel 2: Waarschuwingssignalen en hun betekenis
Toelichting bij de waarschuwingssignalen en hun betekenis
WAARSCHUWING
LET OP
KENNISGEVING
Waarschuwing wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan
leiden tot dodelijk of ernstig letsel.
Waarschuwing wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan
leiden tot licht of matig letsel.
Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt vermeden, tot materiële
schade kan leiden.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 3
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Waarschuwingen, voorzorgen en kennisgevingen
WAARSCHUWING
•
•
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
- Verricht geen onderhoud aan de chairside oral scanner - roep de hulp in van bevoegd
servicepersoneel van 3M.
- Wanneer de trolley omvalt of de kabels zijn beschadigd, koppel dan de stroomtoevoer
naar de chairside oral scanner af alvorens schoon te maken.
- Gebruik in geen geval een beschadigd elektriciteitssnoer.
- Controleer telkens voor gebruik het scanhandstuk en het systeem (trolley, scherm
enz.) op fysieke schade.
- Let op loszittende onderdelen, scherpe randen of tekenen van slijtage of beschadiging
die het juiste gebruik van de chairside oral scanner zouden kunnen verhinderen.
Neem contact op met de klantenservice als er zichtbare schade is of als het toestel niet
volgens verwachting functioneert.
Gebruik uitsluitend het voor dit artikel gespecificeerde en voor het land van gebruik
goedgekeurde snoer.
Beperken van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning en brand:
- Open de computerkast niet; breng geen veranderingen aan aan enig onderdeel van het
chairside oral scanning systeem.
- Gebruik uitsluitend het door 3M gespecificeerde snoer.
- Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact; gebruik geen verlengsnoeren of
meervoudige losse stopcontacten.
- Voorkom nat worden van toestel of snoer.
- Sluit de Lava C.O.S. niet aan op een noodvoeding (UPS).
- Probeer de computereenheid niet eigenhandig te openen of er onderhoud aan uit te voeren.
Door zelf de computereenheid te openen, zou deze kunnen worden beschadigd en kan de
garantie komen te vervallen.
•
•
Ter beperking van het risico met betrekking tot brand:
- Gebruik het scanhandstuk niet in de nabijheid van een ontvlambaar mengsel van een
anestheticum en lucht, zuurstof of stikstofoxide.
Ter beperking van het risico met betrekking tot kruisbesmetting:
- Lees de schoonmaakprocedures die in dit handboek staan, zorg dat u ze begrijpt en
volg ze op.
- Na elke patiënt het touchscherm, de omlijsting (de rand waar het Touchscherm in zit), de
behuizing van het scanhandstuk en de kabel schoonmaken.
Desinfecteer telkens voor gebruik de punt van het scanhandstuk.
•
Ter beperking van het risico met betrekking tot bio-incompatibiliteit:
- Gebruik uitsluitend het door 3M geleverde ESPE-poeder.
Pagina 4
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
LET OP
•
•
Beperken van het risico met betrekking tot botsen of beklemmen:
- Plaats de trolley niet op een helling van meer dan 10 graden.
- Leg de elektriciteitssnoeren en kabels naar het scanhandstuk zo neer dat niemand er
over kan struikelen.
Ter beperking van het risico met betrekking tot milieuverontreiniging:
- Volg de van toepassing zijnde regelgeving bij het afvoeren van alle elektronische
circuits en bijbehorende onderdelen.
- Zorg ervoor dat de gebruikte biociden in overeenstemming met de lokale voorschriften
worden afgevoerd. Raadpleeg voor informatie over de afvoer van afval de
veiligheidsinformatiebladen van het materiaal (MSDS = Material Safety Data Sheet).
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 5
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
KENNISGEVING: Lees deze kennisgevingen door, zorg dat u ze begrijpt en volg ze op om
het risico op beschadiging van uw Lava C.O.S. te voorkomen.
KENNISGEVINGEN
Systeem:
• Gebruik ESPE-poeder niet na afloop van de uiterste gebruiksdatum.
• Dek de ventilatieopeningen niet af of blokkeer ze niet op andere wijze en plaats het
systeem niet in een afgesloten inbouwruimte.
• Sluit de Lava C.O.S. niet aan op een noodvoeding (UPS).
• Bestaande verbindingen op de Lava C.O.S. niet onderbreken of wijzigen, bijvoorbeeld de
verbinding tussen het toestel en het beeldscherm.
• De elektriciteitsschakelaar aan de achterzijde van de computerkast niet indrukken en
vasthouden.
• Gebruik voor het touchscherm, de omlijsting, het hoofdgedeelte van het scanhandstuk en
de aansluitkabel of de oppervlakken van de trolley, geen schoonmaakmiddelen op basis
van ammonia.
• Sprenkel of spuit geen vloeistoffen op het touchscherm, de omlijsting, het hoofdgedeelte
van het scanhandstuk en de aansluitkabel, of de oppervlakken van de trolley.
• Controleer, voordat u het systeem verplaatst, dat de stekker van het elektrische snoer niet
meer in het stopcontact zit.
• Verbreek de stroomtoevoer van de Lava C.O.S. niet voordat u bent uitgelogd en het systeem
is uitgeschakeld. Het onderbreken van de stroomvoorziening voordat het systeem naar
behoren is afgesloten, kan het besturingssysteem van de Lava C.O.S. beschadigen.
• De enige handelingen van de gebruiker met betrekking tot de Lava C.O.S. die verband
houden met elektriciteit of onderhoud, zijn de stekker in het stopcontact steken en het
systeem inschakelen. Mocht het systeem niet naar behoren functioneren, neem dan
contact op met de klantenservice.
• U kunt een oefenscan niet opslaan of naar het laboratorium versturen. Bij het verlaten van
het scherm van de oefenscan worden alle scans gewist.
• Plaats waar de omgevingstemperatuur tussen 10 en 35 graden Celsius ligt (50 tot 95
graden Fahrenheit).
Scanhandstuk: Het scanhandstuk is een uiterst precies instrument met meerdere lenzen. Een
onjuist gebruik van het scanhandstuk, zoals laten vallen, schudden of botsen, kan ervoor
zorgen dat het scanhandstuk niet goed werkt of breekt. Volg steeds deze richtlijnen:
• Wees steeds erg voorzichtig wanneer u het scanhandstuk gebruikt.
• Plaats hem terug in een van de houders wanneer hij niet in gebruik is.
• Maak geen slag in het snoer dat vastgemaakt is aan de achterkant van het scanhandstuk.
• Dompel het scanhandstuk of het snoer niet onder in vloeistof. (Zie de procedures voor
schoonmaken en ontsmetting mocht het scanhandstuk nat worden)
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) en informatie van de
Federal Communications Commission (FCC) (federale
communicatiecommissie in de VS)
Dit toestel is getest en voldoet aan de EMC, FCC en de veiligheidsnormen.
KENNISGEVING: Beperken van het risico met betrekking tot sterke elektromagnetische velden:
•
•
Laat de installatie uitsluitend uitvoeren door bevoegd personeel van 3M.
Vervang beschadigde kabels uitsluitend met reserveonderdelen van 3M.
Pagina 6
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 3: Symbolen voor veiligheid / regelgeving
Betekenis van de symbolen voor veiligheid / regelgeving
Lees de bijgevoegde documentatie
Op dit systeem is de Europese AEEA-richtlijn 2002/96/EC van toepassing
Het symbool attendeert de gebruiker op de eis dat AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) niet als afval of gemeentelijk
restafval mag worden afgevoerd en om AEEA afzonderlijk in te zamelen.
De bron van de wisselstroom
Dit product is getest en voldoet aan de FCC-norm voor klasse B.
Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De bediening is
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen
schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit toestel moet eventuele
ontvangen interferentie aanvaarden, onder andere interferentie die
ongewenste bediening kan veroorzaken.
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Toegepast onderdeel van Type B.
IP22
~
Classificatie volgens de IE C/EN60529 voor het binnendringen van
vreemde lichamen en vocht. Bescherming tegen vaste lichamen:
Voorwerpen groter dan 12 mm. Bescherming tegen vloeistoffen: 24°C 32°C (75°F – 90°F) druppelend water.
AC (alternating current - wisselstroom) voltage.
Niet weggooien.
Het product is uitsluitend getest en gecertificeerd voor elektrische schok, brand,
mechanische en andere gespecificeerde risico's in overeenstemming met:
• UL 2601-1
• CAN/CSA C22.2 601.1S1-94 - Supplement No. 1-94 to the CAN/CSA
C22.2 601.1-M90 Medical Electrical Equipment part 1 (supplement bij
de vermelde Canadese norm voor medisch elektrische voorzieningen)
Aan de algemene veiligheidseisen aangepaste IEC 601-1 2 editie (90),
wijziging 1 (91).
• CAN/CSA C22.2 601.1B-90 - Supplement No. 12 to the CAN/CSA
C22.2 601.1-M90 Medical Electrical Equipment part 1 (supplement bij
de vermelde Canadese norm voor medisch elektrische voorzieningen)
Aan de algemene veiligheidseisen aangepaste IEC 601-1 2 editie (90),
wijziging 2 (95)
• UL 60601-1: 1ste Editie, Medical Electrical Equipment (medisch
elektrische voorzieningen) deel 1: Algemene veiligheidseisen.
Indien dit merkteken, voorzien van de indicaties “C” en “US,” aanwezig is,
is het product gecertificeerd voor de markt in Canada en de V.S. en voldoet
het aan de van toepassing zijnde normen van Canada en de V.S.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 7
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Verzorging, onderhoud en hanteren van de Lava C.O.S.
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
• Let op loszittende onderdelen, scherpe randen of tekenen van slijtage of
beschadiging die het juiste gebruik zouden kunnen verhinderen. Neem contact op
met de klantenservice als er zichtbare schade is of als het toestel niet volgens
verwachting functioneert.
• Onderbreek, als de trolley omvalt of de kabels zijn beschadigd, voordat u gaat
schoonmaken de stroomtoevoer naar de chairside oral scanner.
Beperken van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning en brand:
• Voorkom nat worden van toestel of snoer.
Ter beperking van het risico met betrekking tot brand:
• Gebruik het scanhandstuk niet in de nabijheid van een ontvlambaar mengsel van
een anestheticum en lucht, zuurstof of stikstofoxide.
Volg deze richtlijnen wanneer u het toestel gebruikt:
•
•
•
•
•
Het toestel mag enkel worden gebruikt door bevoegde personen die door 3M ESPE werden
opgeleid.
Houd de koelopeningen aan de achterkant van de Lava C.O.S. vrij van verbandpluksel en
vuil. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
De luchtinlaten, die zich op de zijpanelen aan de voorkant van de Lava C.O.S. bevinden,
moeten stofvrij blijven. Zuig het stof minstens één keer per jaar weg om eventueel
opeengehoopt stof te verwijderen.
Gebruik de blokkeerremmen om de wielen van de trolley vast te zetten.
Bewaar en gebruik de Lava C.O.S. binnen de opgegeven temperatuur-, vochtigheids- en
hoogtegrenzen. (We verwijzen naar “Specificaties en classificaties van het toestel”, pagina 82.)
Scanhandstuk
KENNISGEVING: Controleer telkens voor gebruik het scanhandstuk en het systeem (trolley, scherm
enz.) op fysieke schade. Let op loszittende onderdelen, scherpe randen of tekenen van slijtage of
beschadiging die het juiste gebruik zouden kunnen verhinderen. Neem contact op met de
klantenservice als er zichtbare schade is of als het toestel niet volgens verwachting functioneert.
KENNISGEVING: Scanhandstukken kunnen niet zonder meer tussen verschillende Lava C.O.S.eenheden worden uitgewisseld. Indien u meer dan één Lava C.O.S. hebt, kunt u het scanhandstuk van
de ene Lava C.O.S.-eenheid mogelijk niet in een andere zetten. Neem bij vragen contact op met de
klantenservice en ondersteuning.
Pagina 8
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Schoonmaakprocedures
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot kruisbesmetting:
• Na elke patiënt het touchscherm, de omlijsting (de rand waar het Touchscherm in zit), de
behuizing van het scanhandstuk en de kabel schoonmaken.
•
Lees de schoonmaakprocedures die in dit handboek staan, zorg dat u ze begrijpt en
volg ze op.
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
• Onderbreek, als de trolley omvalt of de kabels zijn beschadigd, voordat u gaat
schoonmaken de stroomtoevoer naar de chairside oral scanner.
LET OP
Ter beperking van het risico met betrekking tot milieuverontreiniging:
• Zorg ervoor dat de gebruikte biociden in overeenstemming met de lokale
voorschriften worden afgevoerd. Raadpleeg voor informatie over de afvoer van
afval de veiligheidsinformatiebladen van het materiaal (MSDS = Material Safety
Data Sheet).
U hoeft de Lava C.O.S. niet uit te schakelen wanneer u de oppervlakken schoonmaakt, maar het kan
nuttig zijn u af te melden voor u de monitor schoonmaakt.
KENNISGEVING: Om het risico op beschadiging van uw Lava C.O.S. te verlagen, de
elektriciteitsschakelaar aan de achterzijde van de computerkast niet indrukken en vasthouden.
Een snelle druk op de knop, wanneer de scaninterface niet weergegeven wordt, is voldoende.
Sluit het systeem af met behulp van de Aan/Uit-knop op het touchscherm.
KENNISGEVING: Maak de kabel niet los van het scanhandstuk wanneer u het schoonmaakt of
ontsmet. Indien het gebied waar de kabel met het scanhandstuk is verbonden moet worden
ondergedompeld of nat wordt, moet de kabel worden losgekoppeld en moeten de contactpunten
worden gedroogd met perslucht.
De volgende stoffen zijn goedgekeurd voor het schoonmaken van de oppervlakken van het
touchscherm, de omlijsting, het hoofdgedeelte van het scanhandstuk en de kabel:
•
•
•
Birex®SE (van Biotrol) of equivalent
CaviCide® (van Kerr TotalCare/Metrex) of equivalent
Warm water en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel: Formula 409® of equivalent
(70% IPA [isopropyl alcohol] kan voor de reiniging van het touchscherm worden gebruikt, maar niet
voor andere oppervlakken. Vermijd aanraking met de huid.)
Birex is een geregistreerd handelsmerk van Biotril.
CaviCide is een geregistreerd handelsmerk van de Kerr/Metrex Corporation.
Formula 409 is een geregistreerd handelsmerk van Clorox.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 9
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Om het Touchscherm, de omlijsting, het hoofdgedeelte van het scanhandstuk en de kabel (en andere
oppervlakken van de trolley indien nodig) schoon te maken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Breng het reinigingsproduct aan op een zachte, niet-schurende doek.
Wring de doek uit tot hij vochtig aanvoelt.
Veeg de oppervlakken af met de vochtige doek.
Spoel de doek in schoon water uit.
Veeg de oppervlakken nog een keer af.
Droog het hoofdgedeelte van het scanhandstuk en de kabel met een schone, niet-schurende
doek. Het Touchscherm en de omlijsting mogen door lucht drogen.
KENNISGEVING: Sprenkel of spuit geen vloeistoffen op het touchscherm, de omlijsting, het
hoofdgedeelte van het scanhandstuk en de aansluitkabel, of de oppervlakken van de trolley.
KENNISGEVING: Het scanhandstuk nooit onderdompelen.
KENNISGEVING: Gebruik voor het touchscherm, de omlijsting, het hoofdgedeelte van het
scanhandstuk en de aansluitkabel, of de oppervlakken van de trolley, geen schoonmaakmiddelen op
basis van ammonia.
Ontsmettingsprocedures
Terwijl een patiënt wordt gescand, moet een barrière worden gevormd rond het scanhandstuk.
Ongeveer 2,5 cm van de distale top van het scanhandstuk moet tijdens het scannen vrij zijn, zodat de
beschermhuls de lens niet bedekt. Volg de standaardprocedure voor het vormen van een barrière rond
het scanhandstuk tijdens gebruik.
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot kruisbesmetting:
• Desinfecteer telkens voor gebruik de punt van het scanhandstuk.
Voor ontsmetting van het scanhandstuk volgt u deze procedure:
Verbinder
1. Haal de kabel van het scanhandstuk uit het werkstation door voorzichtig aan het gedeelte met
reliëfpatroon aan de achterkant van het toestel te trekken. (het toestel zelf mag ingeschakeld
blijven.)
2. Maak een lus in de kabel van het scanhandstuk zodat u hem kunt meenemen. U mag de kabel,
ook al zou dat kunnen, niet loskoppelen.
Pagina 10
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
KENNISGEVING: Indien het gebied waar de kabel met het scanhandstuk is verbonden moet
worden ondergedompeld of nat wordt, moet de kabel worden losgekoppeld en moeten de
contactpunten worden gedroogd met perslucht.
3. Reinig het lensgebied van het scanhandstuk gedurende twee minuten met een zachte borstel
en een enzymatisch detergent bereid met warm leidingwater (38-48°C - 100-120°F).
4. Spoel de top van het scanhandstuk met schoon leidingwater gedurende minstens één minuut.
Dompel het scanhandstuk niet onder.
5. Droog het scanhandstuk met een schone, pluisvrije doek.
6. Bereid de Birex®SE-oplossing volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
7. Besproei en droog de top van het scanhandstuk af vanaf de lens tot het uiteinde van de
topbeschermer (het zilverkleurige gedeelte). Maak alle oppervlakken van de topbeschermer
volledig nat met de BirexSE-oplossing.
Topbeschermer
Lensgebied
8. Laat het scanhandstuk 10 minuten staan. (De topbeschermer en de lens moeten volledig
bevochtigd zijn door de BirexSE-oplossing.)
9. Wrijf het lensgebied af met een pluisvrije doek die in BirexSEis gedrenkt.
10. Na de ontsmetting spoelt u het lensgebied van het scanhandstuk met één liter steriel water.
11. Droog het scanhandstuk.
12. Wanneer het scanhandstuk en zijn uiteinde gereinigd en ontsmet zijn, schuift u een
barrièrehuls over de topbeschermer, plaatst u het scanhandstuk terug in zijn houder en steekt
u de verbinder terug in het toestel. Zorg ervoor dat de rode punt op de verbinder gelijk ligt
met het overeenkomstige merkteken van het contactpunt.
Rood merkteken
op contactpunt
Leg de rode punt gelijk met het merkteken op het contactpunt
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 11
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Controle voor gebruik
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
• Controleer telkens voor gebruik het scanhandstuk en het systeem (trolley, scherm
enz.) op fysieke schade.
Beperken van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning en brand:
• Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact; gebruik geen verlengsnoeren of
meervoudige losse stopcontacten.
Na ontsmetting en voor het gebruik van de Lava C.O.S. om een patiënt te scannen, bevelen we aan
dat een tandheelkundig professional, m.a.w. een tandarts, hygiënist of assistent, een visuele controle
van de Lava C.O.S. uitvoert.
Bij het uitvoeren van een visuele inspectie moet u uitkijken voor barsten in het scanhandstuk of het
snoer, valse slagen in het snoer, verkleuring, corrosie of schade van welke aard dan ook. Controleer
of het scanhandstuk en de top en de lens schoon zijn.
Draadloze netwerkverbinding
De Lava C.O.S. wordt geleverd met een draadloos toegangspunt dat een 3M ESPEvertegenwoordiger in de tandartspraktijk zal installeren.
Heel wat tandartsen hebben een bestaand intranetnetwerk met een router die ofwel in een winkel werd
gekocht of door de plaatselijke Internet Service Provider (ISP) wordt geleverd. Voor de installatie zal
3M ESPE een controle uitvoeren om na te gaan of het plaatselijke netwerk aan onze vereisten
voldoet. Als dat het geval is, zullen wij het toestel op die router aansluiten met een standaard
netwerkkabel.
Indien het bestaande netwerk op de locatie niet aan de vereisten van 3M ESPE voldoet, moet dit
netwerk worden aangepast, voor de installatie kan worden uitgevoerd.
Andere details van de netwerkverbinding
•
•
Het toegangspunt wordt geleverd met een transformatorstekker met 2 pennen.
Het 3M ESPE-toegangspunt kan enkel door de Lava C.O.S. worden gebruikt.
Pagina 12
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Snelle referentiehandleiding Lava C.O.S.
In deze handleiding worden slechts de basisstappen voor het gebruik van de Lava C.O.S. beschreven.
Raadpleeg voor verdere details over het gebruik van de scanner in een klinische omgeving uw
opleidingsmateriaal.
Opstarten van uw systeem
1. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de Aan-knop
trolley.
aan de achterkant van de
.
2. Wanneer u daarnaar wordt gevraagd, selecteert u uw gebruikersnaam
3. Voer uw PIN-code in en selecteer log in.
Voer een nieuwe patiënt in en bereid de scan voor
1. Op het startscherm, raakt u het patiënt-icoon
geven.
aan om het Patiëntenscherm weer te
2. Raak de knop Nieuw toevoegen
aan.
3. Selecteer de velden voor Familienaam, Voornaam, enz. in het patiëntenkader, voer vervolgens
de patiëntgegevens in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Druk op Enter om elk veld
af te sluiten.
4. Controleer de patiëntinformatie, selecteer Opslaan om de patiëntgegevens op te slaan.
5. Raak Later scannen aan
om de patiënt aan de Lopende patiëntenlijst (op het
om de scaninterface weer te
tabblad lopende cases) toe te voegen of Nu scannen
geven, waarmee u onmiddellijk kunt scannen.
Basisscan (eenmalige voorbereiding)
Voor details verwijzen we naar uw Lava C.O.S.-opleidingsmateriaal, inclusief de
gebruikershandleiding voor de verstuiver.
1. Op de scantakenbalk, selecteert u welke kaak u wenst te scannen.
2. Wanneer u klaart bent om te scannen, drukt u op de Start/Stop
op het toetsenbord van het scanhandstuk).
-knop op de werkbalk (of
3. Scan het geprepareerde element en de contactpunten van de aangrenzende elementen.
Belangrijk: Breng geen nieuw poeder aan of wijzig het veld niet zodra het scanhandstuk flikkert.
4. Selecteer de Selecteer/Controleer Prep.
5. Selecteer de Prep. toev.
-knop.
-knop.
6. Selecteer het Prep.-nummer van het element, raak vervolgens de preparatie op de scan aan om
deze te markeren.
7. Selecteer Vinkje
om te bekijken (of het X -teken
systeem geeft stilstaande beelden weer die u kunt bekijken.
om opnieuw te beginnen.) Het
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 13
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
8. Druk op het scherm op de plaats waar u een close-up van het stilstaande beeld wenst te bekijken.
Bekijk het (de) beeld(en) om zeker te zijn dat de preparatiegrens duidelijk zichtbaar is.
9. Selecteer het Vinkje
om te bekijken (of het X-teken
om opnieuw te beginnen.)
10. Scan de rest van het te prepareren kwadrant. Het systeem zal deze scan samenvoegen met de
prepscan. Bekijk de samengevoegde scan en keur deze goed.
11. Scan de tegenoverliggende combinatie (kwadrant), bekijk en keur goed.
12. Selecteer een Beet-icoon
en scan vervolgens de beet. Het systeem zal de
bogen van boven- en onderkaak met de beetscan registreren.
13. Aanvaard of weiger de beetregistratie met
of
.
Lab-bon
1. Selecteer het Rx-tabblad op het scanscherm om het Lab-bonscherm weer te geven.
2. Volg de instructies op het scherm om een leveringsdatum aan te vragen, een lab te selecteren en
specifieke Rx-informatie in te voeren, bijv. type kroon, materiaal, tint enz.
3. Wanneer u klaar bent, bekijkt u de informatie en selecteert u de Tekenen-knop
het Rx Digitale handtekeningscherm weer te geven.
4. Voer uw PIN-code in om de lab-bon te ondertekenen.
om
Afmelden / Afsluiten
Selecteer de Aan/Uit-knop
Pagina 14
, en selecteer vervolgens Afmelden of Afsluiten.
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Opstarten en Aanmelden bij het Systeem
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
• Gebruik in geen geval een beschadigd elektriciteitssnoer.
Beperken van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning en brand:
• Sluit de Lava C.O.S. niet aan op een noodvoeding (UPS).
• Probeer de computereenheid unit niet eigenhandig te openen of er onderhoud aan uit te
voeren. Door zelf de computereenheid unit te openen, zou deze kunnen worden
beschadigd en kan de garantie komen te vervallen.
LET OP
Beperken van het risico met betrekking tot botsen of beklemmen:
• Plaats de trolley niet op een helling van meer dan 10 graden.
• Leg de elektriciteitssnoeren en kabels naar het scanhandstuk zo neer dat niemand
er over kan struikelen.
Inschakelen
KENNISGEVING: Controleer, voordat u het systeem verplaatst, dat de stekker van het elektrische
snoer niet meer in het stopcontact zit.
Stroomkabel
1.
Steek de netstekker in een wandcontactdoos. (Controleer of de stekker aan andere einde van
het snoer in de achterkant van de trolley zit.)
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 15
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Aan/Uit-knop
2. Druk op de Aan/Uit-knop aan de achterkant van het CPU-frame. Het systeem start op en geeft het
aanmeldscherm weer.
KENNISGEVING: De enige handelingen van de gebruiker met betrekking tot de Lava C.O.S. die
verband houden met elektriciteit of onderhoud, zijn de stekker in het stopcontact steken en het
systeem inschakelen. Mocht het systeem niet naar behoren functioneren, neem dan contact op met de
klantenservice.
Aanmeldscherm
Pagina 16
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Bezig met aanmelden
Om u bij het systeem aan te melden:
1. Selecteer uw gebruikersnaam.
2. Voer uw persoonlijke identificatienummer (PIN) in.
3. Selecteer de Login-knop.
Afmelden
Om u bij het systeem af te melden:
1. Selecteer het Aan/Uit
2. Selecteer Afmelden.
-icoon.
Bezig met afsluiten
Afsluiten van het systeem:
1. Selecteer het Aan/Uit
-icoon.
2. Select Afsluiten.
3. Wanneer u ernaar wordt gevraagd, bevestigt u uw verzoek.
Opmerking: Indien de Lava C.O.S. waarschuwt dat er cases openstaan die moeten worden verwerkt
of geüpload, adviseren we dat u het systeem ingeschakeld laat.
KENNISGEVING: Verbreek de stroomtoevoer van Lava C.O.S. niet voordat u bent uitgelogd en het
systeem aansluitend is afgesloten. De stekker loskoppelen zonder eerst correct af te sluiten, kan het
besturingssysteem van de Lava C.O.S. beschadigen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 17
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Het startscherm
Startscherm
Na het aanmelden geeft de Lava C.O.S. het startscherm weer. Hier kunt u:
•
•
•
•
•
•
•
Nieuwe patiënten toevoegen
Bestaande patiënten opzoeken
Cases en hun status bekijken
Een oefenscan starten
De managementschermen bekijken
Systeemboodschappen ontvangen
De status van de Case-Managerverbinding bekijken
Pagina 18
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Er zijn drie tabbladen op het startscherm:
•
•
•
Lopende cases
Afgesloten cases
Opgelet
Tabblad lopende cases
Dit tabblad bevat alle in behandeling zijnde patiënten en alle actieve cases. Indien een patiënt al
eerder in het systeem is toegevoegd en de gebruiker de Later scannen-knop voor hen heeft
geselecteerd (zie pagina 24), worden ze geïdentificeerd als Lopende cases.
De patiënten blijven in de lijst van Lopende cases staan tot ze zijn gescand. Indien een lopende casus
gedurende 30 uren niet wordt gescand, wordt de patiënt uit de lijst Lopende cases gewist. De patiënt
blijft beschikbaar in de patiëntendossiers.
Actieve cases zijn cases waaraan ten minste een beperkte hoeveelheid informatie gekoppeld is,
bijvoorbeeld een scan of enige lab-boninformatie. Cases worden als “actief” beschouwd tot hun labbon is ondertekend.
De bij een casus behorende statusbalk is voorzien van een kleurencode: blauw betekent dat alles
normaal is en er geen bijzondere aandacht vereist is. Geel betekent dat de casus uw aandacht vereist.
Rood betekent dat uw specifieke aandacht vereist is en u mogelijk contact moet opnemen met de
Klantenservice. Zie bijlage A voor de details. De boodschappenregel biedt zo nodig aanvullende
informatie en instructies.
Een actieve casus weergeven
Om de scan of de lab-bon van een actieve scan te bekijken raakt u de casus in de lijst met Actieve
cases aan. Raak vervolgens ofwel het Scan-tabblad aan om de scan van de casus weer te geven of het
Lab-bon-tabblad om de lab-bon te bekijken. Het scannen en lab-bonnen worden verder in deze
handleiding meer in detail uitgelegd.
Een actieve casus wissen
Indien u een actieve casus wenst te wissen, raakt u de Cases beheren-knop aan. Het scherm Cases
beheren wordt weergegeven. Selecteer de casus die u wenst te wissen en raak vervolgens de Casus
wissen-knop aan.
Voordat de wisopdracht wordt uitgevoerd, moet u uw PIN-code invoeren.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 19
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabblad Afgesloten cases
Het Afgesloten cases-tabblad geeft een lijst van de cases waarvan de scans en lab-bonnen zijn
afgesloten.
Afgesloten cases blijven 7 dagen na het uploaden in deze lijst staan. Daarna worden ze automatisch
opgeslagen.
Als een casus is afgesloten en geüpload, kunt u deze bekijken in de patiëntendossiers.
Tabblad Opgelet
Het tabblad Opgelet doet wat zijn naam doet vermoeden: het geeft cases weer die om welke reden
dan ook uw aandacht vereisen. Bijvoorbeeld, indien scans zijn uitgevoerd die nog niet zijn geüpload,
worden deze cases in deze lijst opgenomen.
Wanneer u de Lava C.O.S. inschakelt, wordt het tabblad Opgelet standaard weergegeven indien iets
uw aandacht vereist.
Wanneer u een onderwerp selecteert, geeft het berichtenkader onderaan het scherm aan waarom de
casus uw aandacht vereist.
De drie knoppen op het startscherm zijn Patiënten, Oefenscan, en Beheer.
Raak de Patiënt-knop aan om nieuwe patiënten aan de Lava C.O.S. toe te voegen of om naar
bestaande patiënten te zoeken. Dit wordt in detail beschreven op pagina 22.
Een Oefenscan werkt op dezelfde manier als een normale scan. U kunt een scan oefenen en
vervolgens de daaruit ontstane scan bekijken. Wanneer u klaar bent met scannen kunt u echter geen
lab-bon invullen.
Belangrijk: U kunt een oefenscan niet opslaan of naar het laboratorium versturen. Bij het verlaten
van het scherm van de oefenscan worden alle scans gewist.
Zie voor meer informatie het hoofdstuk over Scannen (pagina 25).
Pagina 20
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Heel wat beheertaken zijn bedoeld om te worden uitgevoerd door de klantenservice van 3M ESPE,
maar er zijn enkele functies, zoals het benoemen van het toestel en het toevoegen van een gebruiker,
die u kunt gebruiken. Zie bijlage A: Managementschermen, voor meer informatie.
Andere functies van het startscherm
Boodschappenregel
Het startscherm heeft (net als andere schermen) een boodschappenregel onderaan die het scherm
benoemt en een korte beschrijving geeft van wat u op dit scherm kunt doen. Bijvoorbeeld: Start:
Nieuwe, lopende en afgesloten cases bekijken. Raak de Patiënten-knop aan om patiënten te zoeken
of toe te voegen.
Systeemwaarschuwingsbericht
Het Systeemwaarschuwingsbericht-icoon bevindt zich onderaan rechts in het scherm. Indien er
geen berichten zijn, is dit icoon blauw. Indien het icoon rood is met een uitroepteken, moet u een
systeembericht met hoge prioriteit lezen.
Indien er een bericht is, raakt u het icoon aan om het boodschappenscherm weer te geven.
Icoon / Knop Verbindingsstatus Casusmanager
Het Verbindingsstatus casusmanager-icoon bevindt zich naast het
Systeemwaarschuwingsbericht-icoon. Dit icoon geeft aan of er al dan niet een verbinding bestaat
met Casusmanager.
Raak het icoon aan om meer details weer te geven.
Navigatie: Terugknop en Start-knop
U zult zien dat het erg gemakkelijk is om door de schermen van de Lava C.O.S. te navigeren: raak
gewoon een tabblad of knop aan. Op sommige schermen staat een terug-knop die u terugbrengt naar
het scherm dat u daarvoor bekeek.
En de startknop zult u ook nuttig vinden. Raak de start-knop aan en u keert terug naar het vertrouwde
startscherm (of in sommige gevallen naar het vorige scherm).
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 21
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
PIN-code herstellen
U kunt uw PIN-code herstellen indien u deze vergeten bent.
Indien u de juiste PIN-code niet kunt invoeren om te ondertekenen, zal de Lava C.O.S. een knop
weergeven met PIN-code vergeten?. Raak deze knop aan, en voer een nieuwe PIN-code in op het
scherm Nieuw wachtwoord dat vervolgens verschijnt.
Om een PIN-code te herstellen, moet u het accountnummer van Casusmanager kennen. U kunt ook
bellen naar onze klantenservice.
Naar een Patiënt zoeken / Een nieuwe patiënt toevoegen
Om naar een bestaande patiënt te zoeken of een nieuwe patiënt aan het systeem toe te voegen:
Raak de Patiënten -knop
verschijnt.
op het startscherm aan. Het scherm Patiënt zoeken
Knop Nieuw
toevoegen
Patiëntenlijst
Scherm Patiënt zoeken
Er zijn twee manieren om een patiënt te zoeken:
•
•
Scroll door de Patiëntenlijst.
Gebruik het toetsenbord op het scherm, begin de naam van de patiënt te schrijven in de
velden Voornaam of Familienaam. Terwijl u typt, wordt de patiëntenlijst verder gefilterd.
Als u een patiënt hebt gevonden, selecteert u de naam uit de lijst om het Patiëntenscherm weer te geven.
Pagina 22
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Nieuwe patiënt toevoegen:
1. Raak de Nieuw toevoegen-knop
aan onderaan de patiëntenlijst.
Het Patiënt-scherm wordt weergegeven.
Patiëntenvak
Patiëntenscherm
2. Raak een invoerveld voor naamgegevens zoals, Familienaam—in het patiëntenvak aan.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 23
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Het informatieveld en een toetsenbord worden op het scherm weergegeven.
Veld familienaam en toetsenbord op het scherm
3. Gebruik het toetsenbord op het scherm om de informatie van de patiënt (naam, patiënt-ID*,
geboortedatum enz.) in te voeren. De verplichte velden voor patiëntinformatie worden met
een sterretje aangeduid.
4. Druk op de OK-knop om de informatie in elk veld op te slaan. Om de geboortedatum te
beëindigen, drukt u op de Enter-knop.
5. Wanneer de informatie volledig is, raakt u de Opslaan-knop in het patiëntenvak aan.
Opmerking: U kunt ook een nieuwe patiënt toevoegen door de familienaam of voornaam in het Zoek-vak
van het patiëntenscherm in te voeren en daarna op de Nieuw toevoegen-knop te drukken. Bij het
patiëntenscherm dat dan wordt weergegeven, staat de door u ingevoerde naam in het veld Naam.
* De patiënt-ID is een optimale, unieke identificatie die door de tandartspraktijk is aangemaakt.
Overleg met uw praktijkmanager als u de in te voeren patiënt-ID niet kent, of met de persoon die voor
de patiëntendossiers verantwoordelijk is.
Wanneer u een patiënt hebt gevonden of toegevoegd, selecteert u of de Nu scannen- of de Later
scannen-knop in het patiëntenscherm.
– Brengt u naar het scanscherm, dat verder in deze handleiding in detail wordt
beschreven.
– De naam van de patiënt wordt in de lijst “Lopende patiënten” in het tabblad
Lopende cases geplaatst.
Pagina 24
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Scannen
Opmerking: Dit is een overzicht van het scanproces. Raadpleeg voor verdere details over het gebruik
van de scanner in een klinische omgeving uw Lava C.O.S.-opleidingsmateriaal.
Een basisscan
1. Selecteer een bestaande casus (of raak de Nu scannen-knop aan voor een nieuwe casus) om
naar het scanscherm te gaan.
Linker-, fronten rechterbeet
Bovenkaak
Onderkaak
Bijkomende
scan
Scan starten /
stoppen
Prep
controleren
Inspectie
Scan wissen
Waas verwijderen
Aanvangsoriëntatie
scanhandstuk
wijzigen (menu)
Helptekst
Scantakenbalk
Tabel 4: Scaniconen en knoppen
Icoon / Knop
Doel
Boven-/onderkaak – Raak een van deze
knoppen aan om de te scannen kaak te
selecteren.* (Nadat de kaak is gescand, wordt
de knop in kleur weergegeven.)
Linker-, front- en rechterbeten – Selecteer welke
beet u wenst te scannen om een registratie aan te
maken.* (Nadat de kaak is gescand, wordt de
knop in kleur weergegeven.)
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 25
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Bijkomende scan – Maak een controlemodel
om het bedoelde ontwerp te tonen. Zie pagina
57 voor meer informatie.
Prep controleren – Deze knop wordt actief
nadat u een scan hebt aanvaard. Raak hem aan
om een uitklapvenster weer te geven waar u
preps kunt toevoegen of verwijderen.*
Prep toevoegen – Ga naar het
Prepselectiescherm, waar u een geprepareerde
tand aan de hand van het nummer en op de
scan kunt identificeren. Deze knop is
beschikbaar in het uitklapvenster van de prep
en bij het bekijken van een scan.
Scan starten / stoppen – Start en stop een scan
door op deze knop op het scherm (of op het
scanhandstuk) te drukken.
Scan wissen – Wis de laatste scan of alle scans
in de geselecteerde kaak.
*
Opmerking: Wanneer u een scan heeft afgewerkt, kunt u deze iconen ook weergeven om verschillende
beelden van de scan voor controle weer te geven: boven- of onderkaak, beetscan of stilstaand beeld van de prep.
Pagina 26
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 5: Iconen en knoppen op de interface
Doel
Icoon / Knop
Waas wegwerken – Warm het scanhandstuk op
om een waas te voorkomen / weg te werken.
Het scanhandstuk licht tot 2,5 seconden op.
Inspectie – Gebruik de camera van het
scanhandstuk om voor het scannen het veld
van dichterbij te bekijken. Meer informatie op
pagina 56.
Helptekst – Geeft de naam van het huidige
scherm weer en stelt de mogelijke acties voor.
2. Op de takenbalk selecteert u welk gedeelte u wenst te scannen—boven- of onderkaak.
op de scantakenbalk (of op het handstuk) om met het
3. Druk op de Start/Stop-knop
scannen te beginnen.
4. Wanneer u klaar bent met scannen drukt u weer op de Start/Stop-knop om te stoppen met
scannen. Het systeem geeft uw scan weer op het Scancontrolescherm.
Er zijn verschillende mogelijkheden om verder te gaan. U kunt:
•
De scan wissen door het X-teken
•
De scan aanvaarden door het Vinkje
aan te raken. Op deze manier slaat u de scan op
en voorkomt u dat er wijzigingen aan worden aangebracht.
•
Draai de scan terug
in fragmenten van tien seconden of terug naar de als laatste
opgeslagen scan. (Zie Terugdraaien scan, pagina 38.)
•
Ga verder met scannen om beelden voor bijkomende dekking toe te voegen. (Zie Scan
voortzetten en scans samenvoegen, pagina 39.)
•
Verwijder afrondingspijlen, indien deze aanwezig zijn (zie Afrondingspijlen, pagina 44.)
•
Voeg een prep toe door het aanraken van de
knop. Op deze manier slaat u de
scan op en wordt het Prepselectiescherm weergegeven. (Zie: Een prep toevoegen, bekijken en
goedkeuren, 45.)
aan te raken.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 27
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Visuele hulpen tijdens het scannen
Onderstaande visuele hulpen hebt u tijdens het scannen ter beschikking:
•
•
•
•
•
•
Vak videokader: Dit kader is het actieve gebied van de scanner. De oppervlakken binnen het
kader worden gescand. Zorg dat het element tijdens het scannen in het midden van het vak
blijft.
Oppervlakken: Illustreert welk deel van de tand wordt opgenomen. Wit geeft de volledig
opgenomen oppervlakken aan. Rood wijst op oppervlakken die nog niet volledig zijn
opgenomen.
Zoominstrumenten: Vergroot of verklein de grootte van de scan.
Diepte-indicator: Helpt u om de correcte diepte tijdens het scannen te bepalen. De ideale
diepte is wanneer de grootte van de dynamische gele punt overeenkomt met de gestippelde
cirkel.
Rotatie-indicator: Geeft de oriëntatie van het scanhandstuk weer in vergelijking met zijn
initiële, occlusiegerichte oriëntatie.
Timer: Geeft de verstreken tijd van een scan weer. (Zie Maximale scantijden, pagina 31.)
Zoominstrumenten
Timer
Rotatie-indicator
Diepte-indicator
Oppervlak- wit
Vak videokader
Oppervlak- rood
Visuele hulpen
Pagina 28
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Dieptehulpen- Grijs
Naast het dieptemeterpunt en de cirkel geeft de Lava C.O.S. kleurenhulpen om u te helpen de afstand
van de scanner tot de tand in te schatten.
In het bovenstaande voorbeeld worden gedeelten van de tanden grijs weergegeven. Deze gebieden
bevinden zich te ver van de lens van de scanner om te worden geregistreerd.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 29
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Helderwit
Dieptehulpen - Helderwit
In dit voorbeeld is het gebied van de in helderwit weergegeven tand te dicht bij de lens om te worden
geregistreerd. Merk ook op dat het dynamische gele punt groter is dan de gestippelde cirkel, wat nog
een indicatie is dat de lens van de scanner te dicht bij de tand staat.
Pagina 30
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Startpositie
Geroteerde positie
De rotatie-indicator geeft u in reële tijd op het scherm feedback over de oriëntatie van het
scanhandstuk. Het is een visuele hulp die u helpt te bepalen hoe het scanhandstuk roteert ten opzichte
van de initiële oriëntatie vanuit de occlusie. In het bovenstaande voorbeeld staat de startpositie
tegenover het occlusieoppervlak, de geroteerde positie is bijna 90 graden naar de bucale zijde.
Opmerking: De rotatie-indicator wordt niet weergegeven wanneer het scanhandstuk verticaal wordt
gehouden.
Voor meer informatie verwijzen we naar uw Lava C.O.S.-opleidingsmateriaal.
Maximale scantijden
Er zijn grenzen voor de scantijden voor een casus. De Lava C.O.S. stopt een scan wanneer:
•
•
•
•
•
•
•
de lopende continue scan 7 minuten overschrijdt
de lopende continue beetscan 2 minuten overschrijdt
het totaal van de scans van de bovenkaak van de huidige casus 7 minuten overschrijdt
het totaal van de scans van de onderkaak van de huidige casus 7 minuten overschrijdt
het totaal van de beetscans van de huidige casus 6 minuten overschrijdt
het totaal van de bijkomende scans van de huidige casus 4 minuten overschrijdt
het totaal van alle scans (exclusief beetscans) van de huidige casus 15 minuten overschrijdt
Om te voorkomen dat u deze maxima bereikt, is het een goede gewoonte om eventuele onnodige of
overvloedige scans van een casus te wissen.
Pauzemodus
Sommige scangewoontes (bijv. het scanhandstuk te snel bewegen of te dicht bij of te ver af van het
element) kunnen slechte of onnauwkeurige gegevens opleveren. Om u te beschermen tegen het
registreren van slechte gegevens gaat de Lava C.O.S. in Pauzemodus. U kunt de pauzemodus ook
gebruiken wanneer u even wilt pauzeren tijdens het scannen of indien de patiënt moet kuchen, niezen,
slikken enz.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 31
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
U kunt de pauzemodus op verschillende manieren verlaten:
•
•
•
Keer met uw scanhandstuk terug naar een gescand gebied in ongeveer dezelfde oriëntatie als
toen u dat gebied eerder scande.
Keer terug naar het punt waar u stopte en laat het live videobeeld (in het wit) samenvallen
met het statische gele beeld (dat het laatste beeld van de geregistreerde scan weergeeft).
Bepaal de juiste diepte door de cirkels van de Diepte-indicator te laten samenvallen. Wanneer
het systeem een overeenkomst vindt met de live videobeelden en het geregistreerde beeld,
kunt u verdergaan met de scan.
Keer terug naar een eerder gescand occlusaal oppervlak.
Wit = momenteel
actieve video
Geel = reeds
geregistreerde
video
Pauzemodus
Smart scan
Smart scan helpt bij het verwijderen van scanartefacten die worden veroorzaakt door bewegende
voorwerpen en andere delen van het veld die onbedoeld zijn gescand.
Wanneer bijvoorbeeld de wang van de patiënt in de weg zit tijdens het scannen, registreert de Lava
C.O.S. de gegevens van de wang als onderdeel van de scan. Het is duidelijk dat deze gegevens
nutteloos zijn voor het maken van een restauratie—en zelfs scangegevens die wel nodig zijn kan
blokkeren. Smart scan biedt de mogelijkheid om ongewenste gegevens te wissen en "eronder" het
gewenste tandvlak te scannen.
Pagina 32
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Een beweegbaar object is gescand
Smart scan wist de ongewenste beelden en scant de oorspronkelijke locatie "eronder"
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 33
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Wanneer het ongewenste beeld door de Lava C.O.S. wordt ontdekt, begint het te schitteren.
Terug naar een ongewenst scangebied. De scan "wist" de artefacten van het object terwijl
tegelijkertijd het scangebied, dat aanvankelijk door het object werd geblokkeerd, wordt gescand
Wanneer u een deel van de scan binnen het gele vak ziet schitteren, verwijdert Smart scan of een
eerder gescand ongewenst object, of een nieuw object dat zich naar een al gescand gebied heeft
verplaatst.
Pagina 34
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
De gebieden die Smart scan niet heeft kunnen aanpassen, worden GEELBRUIN weergegeven
Bepaalde objecten laten zich door Smart scan niet verwijderen. Dan kan het toch nodig zijn de scan te
wissen en opnieuw te beginnen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 35
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
De scan bekijken
Met de modus Scan bekijken kunt u:
•
•
•
•
•
•
Uw scan controleren op dekking
Terugdraaien naar eerdere punten in uw scan
Gaten snel opvullen
Ervoor zorgen dat de scan volledig is
Samengevoegde scans en registraties aanvaarden (of verwerpen)
Naar het Prepselectiescherm gaan indien u een prep toevoegt
Scan bekijken
De Lava C.O.S. geeft het scherm Scan bekijken weer wanneer u een stap stopzet door op de
Start/Stop-knop te drukken. Hij verwerkt de scan ook. U kunt de voortgang daarvan in de
rechteronderhoek van het scherm volgen:
Opmerking: U hoeft niet te wachten tot de voortgangsbalk vol is voor u een scan aanvaardt of
verwerpt. Zodra de V- en X-knop actief worden, kunt u de scan aanvaarden of verwerpen. Zodra de
knoppen voor Vinkje en X-teken actief zijn, kunt u de scan aanvaarden of verwerpen.
Pagina 36
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
U kunt de modus 'Scan bekijken' verlaten wanneer u een beslissing hebt genomen over de scan. U
kunt:
•
De scan aanvaarden,
•
De scan verwerpen, of
•
Naar het Prepselectiescherm gaan
•
Of u kunt de scan terugdraaien
om een prep toe te voegen
(zie pagina 38).
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 37
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Scan terugdraaien
Dialoogvenster Scan terugdraaien
Het dialoogvenster voor de functie Scan terugdraaien biedt u twee mogelijkheden:
• Draai de scan terug door terug te gaan in de tijd—met betrekking tot de scan—in fragmenten
•
om het dialoogvenster
van tien seconden. Druk op de Terugdraaien scan-knop
Terugdraaien scan weer te geven en druk dan op de knop 0:10.
Draai helemaal terug tot de laatste door u opgeslagen scan, dat wil zeggen, de laatste keer dat
u op het groene vinkje heeft gedrukt, door op de ―Laatste gecontroleerde scan-knop te
drukken.
Een Prep toevoegen
Voor u een casus naar het lab verstuurt, moet u de beelden van de prep bekijken om zeker te zijn dat
deze een duidelijk, onbelemmerd beeld van de preparatiegrens geven. Het is een verplichte stap in het
scanproces, die moet worden voltooid voor u een lab-bon ondertekent. Zie: "Een prep toevoegen,
bekijken en goedkeuren"
Scan bekijken en het veld wijzigen
Belangrijke opmerking: U mag het veld niet wijzigen of opnieuw bepoederen wanneer u in de
modus Scan bekijken bent. Door het veld te wijzigen, wordt uw huidige scan vertekend. Indien er aan
het veld veranderingen moeten worden aangebracht, moet u de huidige scan eerst aanvaarden of
wissen voor u het veld wijzigt en pas dan verder gaan met scannen. Dit is een gemakkelijke manier
om deze regel te onthouden: Indien het scanhandstuk flikkert, mag u het veld op geen enkele
manier wijzigen.
Pagina 38
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Verder scannen en scans samenvoegen
Een scan voortzetten betekent dat u opnieuw begint te scannen nadat u op de Start/Stop-knop hebt
gedrukt. Meestal wordt dit gedaan om meer dekking te registreren, gaten in een scan op te vullen of
het scanpad volledig af te ronden.
Samenvoegen van scans is het combineren van twee of meer afzonderlijke scans door de Lava C.O.S.
Het systeem voegt scans automatisch samen.
Verder scannen
In dit voorbeeld wordt, nadat een initiële scan is afgebroken (met de Start/Stop-knop), bij het roteren
van de scan een gat zichtbaar.
Eerste scan waarop een gat te zien is
Om het gat op te vullen, gaat u verder met de scan, en richt u zich op het gebied dat eerder niet werd
geregistreerd. Wanneer u een scan voortzet, is uw benadering met het scanhandstuk dezelfde als bij
het hervatten na de pauzemodus (zie pagina 31).
Terwijl u scant, geeft het scherm een miniatuurafbeelding weer, een gereduceerde versie van de
huidige scan, aan de linkerkant van het scherm. De miniatuurafbeelding krijgt het label “Lopend”
mee. Het kan nuttig zijn deze als handleiding te gebruiken om de scan voort te zetten.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 39
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Miniatuurafbeelding van
de lopende scan
Verder scannen: weergave lopende scan
Wanneer de scan opnieuw wordt stopgezet, voegt de Lava C.O.S. de nieuw geregistreerde
scangegevens toe aan de eerdere scangegevens. Dit gebeurt telkens wanneer u voortgaat en
vervolgens een scan stopt door op de Start/Stop-knop te drukken.
Pagina 40
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Gat
opgevuld
Verder scannen: Gat opgevuld
Het gat is nu opgevuld. Merk op dat elke voortgezette scan in dit proces plaatsvond zonder dat de
interface Scan bekijken werd verlaten.
Op dit punt zou u tijdens een gebruikelijk proces op de Vink
aanvaardbaar is, om de scan op te slaan; druk op de Verwerpen
-knop drukken, indien de scan
-knop als hij onaanvaardbaar
is en probeer een nieuwe scan te maken; of druk op de Prep toevoegen
toe te voegen (zie pagina 45).
-knop om een prep
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 41
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Samenvoegen
Wanneer u een scan opslaat door op de
knop te drukken, wordt het een afzonderlijke scan. Op
dit punt kan hij niet worden gewijzigd. Maar de scan kan worden gewist en hij kan worden
samengevoegd met andere scans.
In het onderstaande voorbeeld is de overstaande kaak gescand en opgeslagen, dit wordt een
afzonderlijke scan. Wanneer de rest van de kaak wordt gescand, wordt de als eerste opgeslagen scan
weergegeven als miniatuurafbeelding met het label “Opgeslagen” linksboven in het scherm.
Miniatuurafbeelding van
de opgeslagen
scan
Scans samenvoegen: tweede scan
Opmerking: Tijdens het scannen zult u de opgeslagen scan moeten overlappen om de twee scans
correct samen te voegen.
Wanneer u de volgende keer stopt met scannen, zal het systeem automatisch de twee scans
samenvoegen.
Pagina 42
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
De kleur van de oudere scan is grijs, de nieuwere scan is wit (en rood aan de randen). Dit geldt verder
voor elke volgende scan.
Nieuwere
scan
Oudere scan
Samengevoegde scans
Wanneer u klaar bent met scannen drukt u weer op de Vinkje
-knop indien de samengevoegde
scan aanvaardbaar is en u hem wenst op te slaan. Druk op de Verwerpen
onaanvaardbaar is en probeer een nieuwe scan.
-knop indien hij
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 43
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Afrondingspijlen
De Lava C.O.S. beschikt over een instrument om uw scankwaliteit te beoordelen. De functie
Afrondingspijlen laat u onmiddellijk weten – voor de casus naar het lab wordt gestuurd – of u het
scanpad voldoende nauwkeurig hebt gevolgd om verder te gaan. Indien het scanpad moet worden
gecorrigeerd, toont dit instrument waar u het moet verbeteren.
Afrondingspijlen
Om uw scan te verbeteren en de afrondingspijlen te verwijderen, moet u verder gaan met het scannen
van het gebied van de pijl van het linguale naar het buccale oppervlak. Wanneer u deze scan daarna
weer bekijkt, moet de pijl verdwenen zijn.
Pagina 44
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Icoon
Afrondingspijlen
weergeven
Afrondingspijl: ingezoomd beeld
Indien er verschillende pijlen op een scan aanwezig zijn, hoeft u niet voor elke pijl afzonderlijk een
scan uit te voeren. Het is gemakkelijker om in één scan de pijlen één voor één te corrigeren. Wanneer
u een groep pijlen ziet, kunt u deze dikwijls alle corrigeren door middenin de groep te beginnen.
Indien een scan pijlen heeft die niet kunnen worden gecorrigeerd, of indien bij een poging de pijlen te
corrigeren tot nog meer pijlen leidt, wordt aanbevolen om de scan te wissen en opnieuw te beginnen.
Opmerking: U kunt besluiten om uw scan naar het lab te sturen ondanks de rode pijlen.
Dit kan echter leiden tot een onnauwkeurig SLA-model en daardoor een onnauwkeurige
restauratie.
De Afrondingspijlen weergeven-knop zet de weergave van afrondingspijlen aan en uit.
Deze knop is enkel beschikbaar wanneer er pijlen aanwezig zijn. Indien een aanvaarde
scan pijlen vertoont, moet u deze knop gebruiken om ze weer te geven of te verbergen. U
kunt de pijlen echter niet corrigeren op een aanvaarde scan. In plaats daarvan moet u de scan
overdoen.
Een Prep toevoegen, controleren en goedkeuren
Wanneer een casus naar een lab wordt verstuurd, omvatten de gegevens zwart / witte afbeeldingen
van de scan, in hoog contrast, met inbegrip van de prep. U moet de afbeeldingen van uw prep
bekijken om zeker te zijn dat de preparatiegrenzen duidelijk en onbelemmerd zichtbaar zijn. Dit is
even belangrijk als de controle van de scan op het scherm op een correcte dekking.
Opmerking: Dit is een verplichte stap in het scanproces. Hij moet afgerond zijn voor u een lab-bon
kunt ondertekenen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 45
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Nadat u de preparatie en tweederde van elk aangrenzend element hebt gescand (raadpleeg uw Lava
C.O.S. trainingsdocumentatie voor meer informatie), voegt u het geprepareerde element toe:
1. Selecteer de Prep toevoegen-knop
, die beschikbaar is onderaan het scherm Scan
bekijken in de takenbalk bij het stopzetten van een scan. Als u deze knop selecteert, komt u
rechtstreeks terecht in het scherm Prepselectie.
2. Selecteer het nummer van het geprepareerde element en raak vervolgens het geprepareerde
element op de scan aan. Het systeem doet de prep en het omringende gebied oplichten.
Opmerking: Voor gevallen met meerdere preps, herhaalt u deze stappen voor elke prep. (Zie voor
meer informatie, Meerdere preps, pagina 51.)
1. Selecteer
het nummer
van het
geprepareerde
element
2. Raak het
geprepareerde
element op de
scan aan
Selecteer het prepnummer; raak de prep op de scan aan
3. Om zowel de scan als de gedetailleerde stilstaande beelden van het geprepareerde element te
controleren, drukt u op de Vinkje
het vorige scherm via de X-teken-knop
-knop. (of annuleer uw selectie en keer terug naar
.)
Het systeem zoomt in op een stilstaand beeld van het geselecteerde element, dat uit de
videobeelden van de scan wordt genomen.
Pagina 46
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Ingezoomd videobeeld van de prep
Om meer beelden te bekijken, raakt u de preparatie aan op de plaats waar u een ingezoomd
beeld wenst te verkrijgen. Het systeem zoomt in tot de beste weergave van deze locatie.
U kunt ook met uw vinger over het scherm slepen om de scan te roteren en vervolgens
opnieuw tikken voor het ingezoomde beeld.
De scan roteert rond het laatst geselecteerde punt. Om andere gebieden of hoeken te bekijken,
selecteert u een ander punt en roteert u opnieuw.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 47
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Geselecteerd gebied van de preparatie - scanbeeld
Bijvoorbeeld, indien u op een punt binnen het aangeduide gebied op de scan tikt, zoals u met
de pijl hierboven kunt zien, zal het systeem inzoomen tot een ingezoomd stilstaand
videobeeld van dat punt, zoals hier wordt getoond:
Ingezoomd beeld van de preparatie – stilstaand beeld
Pagina 48
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
U kunt rond de preparatiegrens van de preparatie tikken, bijvoorbeeld om een reeks
ingezoomde beelden van de preparatiegrens te bekijken. Het op deze manier bekijken van
ingezoomde beelden is misschien het belangrijkste beoordelingsinstrument dat u gebruikt.
Voor een driedimensionale weergave van het stilstaande beeld van de preparatie, selecteert u
-knop. Het systeem schakelt over op 3D-modus. U zult een rood/blauwe
de 3D-bril
3D-bril moeten dragen om het 3D-beeld te zien. Zie de volgende pagina.
3D-beeld
3D-bril-icoon
3D-beeld modus
Opmerking: U kunt het beeld ook nog verder vergroten en punten toevoegen om voor het lab
aan te geven waar de preparatiegrens zich bevindt. (Zie functie Preparatiegrensmarkering,
pagina 52.)
Instrument voor occlusiereductie
Na voltooiing van de geprepareerde kaak-, overstaande- en beetscans (zie Beetscan, pagina 53) en nadat
u naar de Controle preparatiegrens bent gegaan, kunt u met het occlusiereductieinstrument zichtbaar
maken of de preparatie voldoende is gereduceerd. Dit instrument voor occlusiereductie kent kleurcodes
toe aan de afstanden tussen de oppervlakken, gebruikers kunnen zo de gebieden bepalen die te dicht bij
het occlusievlak van de overstaande tand liggen gezien de ruimte voor de gekozen restauratie.
Het geselecteerde bereik om te kunnen meten of de reductie voldoende is, ligt voor het systeem tussen
0 en 3,0 millimeter.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 49
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Instrument voor occlusiereductie
In dit voorbeeld is de aanvaardbare occlusieafstand 1,75 mm. De gebieden met deze of een grotere
afstand zijn groen. De gebieden van 1,5 mm zijn geel en alle gebieden met een vrije ruimte van
1,25 mm of minder zijn rood gemarkeerd. Voor de preparatie kan in het rode gebied extra reductie
nodig zijn, om een aanvaardbare occlusiepassing te bereiken.
Het instrument voor occlusiereductie is in werking wanneer de geprepareerde tand of tanden deel
uitmaken van de beetscan.
Pagina 50
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Nadat u zeker bent dat de scan een duidelijk, onbelemmerd beeld van de preparatiegrens weergeeft—
en als u in het algemeen tevreden bent met uw scan van de preparatie— drukt u op de Vink
-knop.
Goedgekeurde
preparatie
Goedgekeurde preparatie
Het geprepareerde element wordt toegevoegd aan een takenbalk en gemarkeerd met een groen Vinkteken.
Meerdere preparaties
U gebruikt de takenbalk wanneer u meerdere preparaties in plaats van één enkele preparatie maakt,
maar de procedure is dan iets anders:
1. Vanaf het Scanscherm selecteert u de Selecteer/Controleer prep
bovenste takenbalk. De uitklaptakenbalk wordt weergegeven.
-knop in de
om naar het Prepselectiescherm te gaan.
2. Selecteer de Prep toevoegen-knop
3. Ga verder zoals u met het toevoegen van een enkele preparatie zou werken.
U kunt ook ingezoomde beelden van preparaties bekijken door de genummerde prep op de takenbalk
te selecteren.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 51
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Preparatiegrensmarkering-functie
Indien u weet waar de preparatiegrens zich bevindt, maar vermoedt dat ze voor het lab onduidelijk
kan zijn, kunt u deze functie gebruiken om het verloop van de preparatiegrens duidelijker aan te
geven. Dit lijkt op het aanbrengen van een rode lijn op een zelf gevormde matrijs bij het
conventionele afdrukproces.
1. Druk in het scherm Prep bekijken in het stilstaande videobeeld op de Toevoegen
-knop,
raak daarna met uw vinger de grenslijn in het onduidelijke gebied op de preparatie aan en
houd uw vinger daar.
Er wordt een vierkant venster geopend waarin het gebied onder uw vinger wordt vergroot.
Het richtkruis in het vergrote venster geeft de plaats van uw vinger weer.
2. Beweeg uw vinger over het scherm zodat het richtkruis op de vergrote rand van de
preparatiegrens ligt.
Richtkruis
3. Beweeg het richtkruis naar de plaats op de preparatiegrens die u wilt markeren.
4. Haal uw vinger weg om een geel punt op het richtkruis te plaatsen.
5. Voeg zoveel preparatiegrensmarkeringen toe als er nodig zijn.
6. Als u klaar bent, raakt u de
knop onderaan het scherm aan.
De stippen langs de preparatiegrens worden opgenomen in de informatie die naar het lab wordt
geüpload.
•
Raak, om de stippen van de preparatiegrensmarkering te verwijderen, de Verwijderen-knop
, aan en raak dan de stip aan die moet worden verwijderd.
•
Raak, om het gebied met het vergrote vierkant te bekijken zonder punten op het beeld aan te
brengen de Vergroten-knop
Pagina 52
aan.
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Beetscan
De beet wordt meestal als laatste gescand, nadat u de prepratie van identificatie hebt voorzien en
goedgekeurd, en nadat alle andere soorten scans zijn uitgevoerd.
1. Selecteer een van de beeticonen, links, front of rechts
takenbalk. Het systeem geeft de twee reeds gescande bogen weer.
in de bovenste
Gescande bogen
2. Scan de beet.
Wanneer u klaar bent, voegt het systeem de bovenkaakscan, onderkaakscan en beetscan samen tot een
correcte registratie.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 53
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Door het systeem gegenereerde beetregistratie
1. Aanvaard of weiger de registratie door of de Aanvaarden-
of de Verwerpen-
knop te kiezen.
Aanvaarde beetregistratie
Pagina 54
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
2. Wanneer u klaar bent met scannen, kunt u, door op het tabblad Lab-bon te drukken,
verdergaan naar het Lab-bonscherm voor deze casus.
Probeer, indien de registratie mislukt, om meer dekking aan de beetscan toe te voegen. Mislukt het dan
nog, dan hebt u de keus de beetscan toch te aanvaarden. In dat geval wordt de ongeregistreerde beet naar
het lab verstuurd met een “waarschuwingslabel” en moet het lab de beet manueel samenstellen.
Scan- en controle-instrumenten en -functies
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende instrumenten en functies die u bij het scannen
zullen helpen
In-/uitzoomen
Roteren,
verschuiven
3D-roteren
Herstellen,
draaifunctie
Afrondingspijlen
Presentatiebeeld
Scancontrole-instrumenten
Om het beeld van een scan te bewerken, beweegt u uw vinger over het scherm. U hebt daarnaast de
volgende beeldinstrumenten:
•
•
•
•
•
•
•
In-/uitzoomen – De grootte van het scanbeeld vergroten of verkleinen.
3D-roteren – Draai de scan rond het centrale punt.
Verschuiven – Verplaats de scan naar links of naar rechts, naar boven of naar beneden,
zonder de hoek of oriëntatie te wijzigen.
Herstellen – Terugkeren naar het oorspronkelijke beeld van de scan.
Draaifunctie – Automatisch roteren van de scan rond het centrale punt.
Afrondingspijlen – Wijst op een onvolledige scan. (Zie Afrondingspijlen, pagina 44.)
Presentatiebeeld – Vult gaten in om de scan aan de patiënt te laten zien.
Verschuiven en 3D-rotatie: Slepen of tikken
Tijdens het bekijken van de scan kunt u omschakelen tussen het roteren van de scan in 3D en
verschuiven van de scan door de Verschuiven- of Roteren-knop te selecteren.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 55
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Er zijn dan twee manieren om de scan te verschuiven of te roteren:
•
•
Beweeg uw vinger over het Touchscherm
Tik op de pijlen van de Verschuiven- of Roteren-knoppen.
Roteren
Verschuiven
Tik op een pijl
om het model te
roteren of te
verschuiven
De Lava C.O.S. is standaard ingesteld op rotatie, maar met de tikfunctie kunt u de scan ook per tik
iets verschuiven. Tik op de pijl omhoog, omlaag, links en rechts van de knop om de scan geleidelijk
te verplaatsen.
Omschakelen bovenkaak
De functie Omschakelen bovenkaak zorgt ervoor dat de beweging van het scanhandstuk in uw hand
overeenstemt met wat u op het Touchscherm ziet. Indien u het scanhandstuk van links naar rechts
beweegt, moet het beeld op het scherm meebewegen van links naar rechts. Deze functie is bedoeld
om het scannen van de kaak, specifiek het bovenfront gemakkelijker en intuïtiever te maken.
Bij het scannen van het bovenfront en sterke rotatie van het scanhandstuk t.o.v. de aanvangspositie,
detecteert de Lava C.O.S. wanverhouding in de oriëntatie van scanhandstuk en beeld en wisselt de
schermoriëntatie automatisch. De richting van het scanhandstuk en de richting van het beeld op het
scherm worden zo opnieuw op elkaar afgestemd.
Pauzemodus tijdens het omschakelen
Komt u in de pauzemodus terecht terwijl de functie Omschakelen bovenkaak actief is en hebt u
moeite om de pauzemodus te verlaten, volg dan onderstaande instructies:
1. Het beeld zal in lijn worden gebracht met de plaats waar u in de pauzemodus ging, probeer
dus uw originele locatie terug te vinden.
2. Heeft dat na enkele seconden geen resultaat, keer dan terug naar het occlusale oppervlak dat u
daarvoor scande.
3. Lijkt het gepauzeerde beeld niet compatibel te zijn met het livebeeld, druk dan op de
Startbasis-knop
. Daardoor wordt het livebeeld weer teruggeschakeld, zodat het
opnieuw samenvalt met de beweging van het scanhandstuk.
Pagina 56
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Opmerkingen
• Wanneer de functie Omschakelen bovenkaak actief is, activeert de Selectieknop op het
scanhandstuk ook de Startbasis-knop.
• Wanneer de functie Omschakelen bovenkaak NIET actief is heeft het drukken op de
Startbasis-knop weinig uitwerking op het beeld.
Inspectie
U kunt de camera van het scanhandstuk gebruiken om voor het scannen het veld nauwkeurig te
bekijken. Dit lijkt op het gebruik van een intra-orale videocamera.
1. Selecteer de bedoelde kaak.
2. Selecteer de Inspectiescan-knop op de takenbalk van het Scanscherm.
3. Druk op de Start/Stop-knop om het scanhandstuk te starten en het gebied te inspecteren.
Wanneer u opnieuw op de Start/Stop-knop drukt, wordt de weergave automatisch weergegeven. U
kunt de video bekijken (zie onderstaande illustratie) of op het scanhandstuk op de Start/Stop-knop
drukken om onmiddellijk te scannen. Opmerking: De opgenomen video is enkel ter controle en kan
niet worden opgeslagen.
Inspectievideo
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 57
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Inspectiespiegel
Tijdens de inspectie zal de Lava C.O.S. automatisch standaard in een aangepaste spiegelmodus
omschakelen: Aan voor de bovenkaak; Uit voor de onderkaak. U kunt tussen de spiegelmodi wisselen
door deze knop aan te raken.
De Scan toevoegen-functie
Mogelijk wilt u meer dan één scan toevoegen aan de informatie van de casus, die u naar het
tandtechnisch laboratorium verstuurt. U wilt bijvoorbeeld een referentiemodel maken waarin de
tijdelijke restauratie is geplaatst om het bedoelde ontwerp te tonen, zoals u ook bij een traditioneel
afdrukproces zou doen. De scan wordt afgedrukt en in de modelkit voor het lab opgenomen.
Een bijkomende scan maken:
1. Selecteer de Bijkomende scan-knop op de scantakenbalk.
2. Bepaal de locatie op de scan door of de boven of onderkaak-knop die wordt weergegeven,
aan te raken.
3. Voer de scan uit.
4. Als u klaar bent, keurt u de scan goed, zoals u dat ook bij een andere scan doet.
Deze scan wordt automatisch toegevoegd aan de casusgegevens van de patiënt die door het lab
worden geüpload.
Opmerkingen
• Het is niet het doel van deze functie om extra scans van de preparatie toe te voegen.
Laboratoria kunnen deze bijkomende scan niet gebruiken voor het bepalen van de outline.
• Per casus kunt u slechts één bijkomende scan van boven- of onderkaak aanmaken.
• U kunt op elk willekeurig punt tijdens het scanproces een bijkomende scan maken; dit hoeft
niet voor of na een bepaald scantype te gebeuren.
Pagina 58
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Scans wissen
Indien u een scan wilt wissen, raakt u de Prullenbak
-knop aan. Het systeem toont een bericht
waarin u wordt gevraagd het wissen te bevestigen. Selecteer of u de laatste scan of alle scans van het
huidige type wenst te wissen (bijv. alle bovenkaakscans).
Wijzigen van de aanvangsoriëntatie van het scanhandstuk
Wanneer u een kaak gaat scannen, bent u niet beperkt tot het starten van uw scan op een occlusaal
oppervlak. Als u bijvoorbeeld de voortanden van de onderkaak scant, vindt u het waarschijnlijk
gemakkelijker om de scan te beginnen met de lens op het faciale vlak gericht. Gezien de
standaardselectie, waarbij de lens tegenover het occlusale oppervlak van de onderkaak, parallel met
de middellijn wordt gehouden, kunt u een van deze alternatieve scanhandstukoriëntaties selecteren:
Alternative aanvangsoriëntatie van het scanhandstuk menu
Een overeenkomstig menu van scanhandstukoriëntaties is beschikbaar voor het scannen van de
bovenkaak en de voorbeet.
Opmerking: Het wijzigen van de aanvangsoriëntatie van het scanhandstuk is uitsluitend van
toepassing op het begin van de afzonderlijke scan, niet op voortgezette scans. Indien u een scan
voortzet, moet u het scannen van het gebied hervatten met dezelfde oriëntatie van het scanhandstuk
die voor de originele scan is gebruikt.
onderaan de takenbalk
Raak, om het menu weer te geven de Oriëntatie scanhandstuk-knop
op het Scanscherm aan. Tot u de scan start, wordt nog de huidige oriëntatie van het scanhandstuk
weergegeven.
Oriëntatie versus positie van het scanhandstuk
Merk op dat de alternatieve miniatuurafbeeldingen voor het scanhandstuk betrekking hebben op de
oriëntatie van het scanhandstuk, niet op zijn positie. Hier is een voorbeeld van een beschikbare
handstukoriëntatie voor de bovenkaak:
Alternatieve oriëntatie van het scanhandstuk
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 59
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Zoals u kunt zien, is de oriëntatie van het scanhandstuk loodrecht op de middellijn, gericht op het
faciale oppervlak van de tand. Indien u deze optie selecteert, moet de aanvangsoriëntatie van uw
scanhandstuk dus ook loodrecht op de middellijn en gericht naar het faciale oppervlak van de tand
zijn. Maar zijn positie kan wel een andere zijn. Met andere woorden: het scanhandstuk kan gericht
zijn op een ander element, dit hoeft niet het element te zijn dat in het menu wordt weergegeven.
De onderstaande startposities zouden aanvaardbaar zijn, omdat de oriëntatie dezelfde is als de
geselecteerde:
Aanvaardbare alternatieve startposities
De volgende posities zouden echter onaanvaardbaar zijn in dit voorbeeld, omdat de oriëntatie niet
loodrecht op de middellijn staat:
Onaanvaardbare alternatieve startposities
Scanhandstukcursor
U kunt op het scherm de geselecteerde gebieden doorlopen met behulp van de pijlen voor links en
rechts, op het toetsenbord van het scanhandstuk. Bevindt u zich bijvoorbeeld in het
Scancontrolescherm, dan kunt u deze functie gebruiken om een scan op te slaan of te wissen zonder
dat u over de patiënt hoeft te buigen om het scherm aan te raken.
Druk op de Selectie-knop op het scanhandstuk om de cursor weer te geven. Gebruik de
pijltjesknoppen links / rechts om de cursor (het groene handje) naar wens te verplaatsen en druk
vervolgens op de Selectieknop op uw scanhandstuk om de selectie uit te voeren.
Pagina 60
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Oefenscan
U kunt het scannen oefenen zonder dat u de scan hoeft op te slaan.
Om een scan te oefenen, drukt u op de Oefenscan-knop op het startscherm. Het Scanscherm wordt
weergegeven.
Een oefenscan werkt hetzelfde als een normale scan. U kunt een scan oefenen en vervolgens de
daaruit ontstane scan bekijken. Wanneer u klaar bent met scannen kunt u echter geen lab-bon
invullen. Bij het verlaten van het Scherm Oefenscan worden alle scans gewist.
Belangrijke opmerking: U kunt een oefenscan niet opslaan of naar het laboratorium versturen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 61
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
De elektronische lab-bon invullen
Opmerking: U kunt een lab-bon op elk moment invullen, maar voor u een lab-bon kunt
ondertekenen moet u de drie vereiste scans voor een casus hebben uitgevoerd (geprepareerde kaak,
tegenoverstaande en beet) en minstens één preparatie selecteren.
De elektronische lab-bon invullen:
1. Selecteer het geval waarvoor u een lab-bon wenst in te vullen. (Indien het systeem het Scanen Controlescherm weergeeft in de plaats van het Lab-bonscherm, raakt u het Lab-bontabblad
aan.)
Er wordt een blanco Lab-bonscherm voor de patiënt weergegeven.
Lab-bonscherm
2. Raak het veld “Vereiste datum” aan om een kalender weer te geven. Raak vervolgens de
gewenste datum op de kalender aan.
Pagina 62
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Kalender
3. Raak het veld Lab aan om de Labselectielijst weer te geven en raak vervolgens een specifiek
lab aan om het te selecteren.
4. Raak het veld Tandarts aan om de Tandartsenlijst weer te geven. Raak vervolgens de naam
van de tandarts die de lab-bon zal ondertekenen aan.
5. Voer de vereiste informatie in waaronder:
•
•
•
•
•
restauratietype
geselecteerde en ontbrekende elementen
opties voor restauratiematerialen
kleurselecties enz.
opmerkingen bij de restauratie
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 63
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Lab-bonscherm tijdens gebruik
Wanneer u een regel aanraakt, klapt het bijhorende keuzemenu open.
Opmerking: Het is niet nodig om elk veld in te vullen als het voor de casus niet van belang
of verplicht is. U kunt deze velden gewoon leeg laten.
6. Controleer of alle informatie correct is en druk vervolgens op de Ondertekenen-knop
om het digitale toetsenbord voor het ondertekenen van de lab-bon weer te geven.
7. Voer uw PIN-code in om de lab-bon te ondertekenen. Het systeem plant automatisch wanneer
de casus ter verwerking moet worden verzonden.
Voor u lab-bonnen kunt ondertekenen, moet ook uw licentie in uw profiel zijn verwerkt. Dit nummer
wordt ingevuld in het veld Licentie van het Gebruikersscherm. (Zie pagina 85 van bijlage B.)
Bijkomende restauratie
Om een bijkomende restauratie toe te voegen drukt u, voor u de lab-bon ondertekent, op de
Restauratie toevoegen-knop en doorloopt u het proces opnieuw.
Restauratie wissen
Om een restauratie te wissen, raakt u de Wis-knop aan. De Lava C.O.S. vraagt u om een bevestiging.
Opslaan als standaard
U kunt de Opslaan als standaard-optie in het lab-bonscherm gebruiken om de huidige selecties van
lab en restauraties als uw standaardinstellingen op te slaan. Op deze manier hoeft u niet steeds voor
elke lab-bon dezelfde informatie in te voeren.
Pagina 64
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Nadat u een lab-bon hebt in gevuld, selecteert u de Opslaan als standaard-optie. Wanneer u
vervolgens een nieuwe lab-bon invult, selecteert u de opgeslagen standaardinstellingen in het popupmenu Restauratie.
Cases uploaden
Het systeem verwerkt het uploaden van cases (scan, video en lab-bongegevens) automatisch. Het
systeem geeft een van de volgende knoppen weer:
Tabel 6: Iconen en knoppen voor het uploaden
Icoon / Knop
Betekenis
Het systeem werkt correct.
Het systeem kan geen cases uploaden. Dit kan zijn omdat de
Lava C.O.S. geen bereik heeft. Probeer het toestel dichter
naar uw draadloze toegangspunt te verplaatsen. Als dit niet
helpt, bel dan naar de Klantenservice.
Deze knop kan ook tijdelijk verschijnen wanneer de Lava
C.O.S. opnieuw verbinding maakt met Casemanager.
Probeert de operator het systeem af te sluiten terwijl cases worden verwerkt, dan wordt dit
waarschuwingsbericht weergegeven:
Dialoogvenster Waarschuwingsbericht bij afsluiten
De operator kan dan kiezen om het afsluiten te annuleren, het systeem vragen af te sluiten nadat de
cases verwerkt zijn, of het systeem onmiddellijk af te sluiten.
Indien de operator kiest om onmiddellijk af te sluiten, (bijvoorbeeld om het toestel buiten de
praktijkruimte te plaatsen) start het verwerken automatisch de volgende keer dat het toestel wordt
ingeschakeld en het systeem wordt opgestart.
Opmerking: Cases worden niet verwerkt of geüpload wanneer het toestel afgesloten is. Indien u
ervoor kiest het systeem onmiddellijk af te sluiten, wordt aanbevolen het toestel zo snel mogelijk
weer aan te sluiten en opnieuw op te starten.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 65
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Onderhoudscontrole
Een keer per week zal het systeem u vragen, wanneer u zich afmeldt of de Lava C.O.S. afsluit, om
een onderhoudscontrole van het scanhandstuk uit te voeren. (Indien de onderhoudscontrole moet
worden uitgevoerd zonder uitnodiging, komt u vanuit het Onderhoudstabblad in het
Managementscherm bij de Onderhoudscontrole.)
Plaats gewoon het testopzetstuk (meegeleverd bij de Lava C.O.S. op het ogenblik van de installatie)
op het uiteinde van het scanhandstuk zoals op de foto en druk vervolgens op de
Onderhoudscontrole-knop.
De controle duurt slechts enkele seconden. Na afloop van de test kunt u verdergaan met de
afmeldprocedure of het systeem afsluiten.
Opmerking: Het testopzetstuk heeft een magnetische achterkant en kan, om te bewaren, op de
metalen houder van het scanhandstuk worden geplaatst. Indien het testopzetstuk verloren of
zoekgeraakt is, kunt u contact opnemen met Lava C.O.S. Klantenondersteuning om een nieuw
testopzetstuk te verkrijgen.
Onderhoudscontrole
Pagina 66
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 7: Iconen en knoppen takenbalk Scan- en controlescherm
Icoon / Knop
Gebruik:
Kiezen om de bovenkaak te scannen. (Nadat de
kaak is gescand, wordt de knop in kleur
weergegeven.)
Kiezen om de onderkaak te scannen. (Nadat de
kaak is gescand, wordt de knop in kleur
weergegeven.)
Selecteer welke beet u wenst te scannen om een
registratie aan te maken. (Nadat de beet is
gescand, wordt de knop in kleur weergegeven.)
Bijkomende scan – om een controlemodel te
maken om het bedoelde ontwerp te tonen.
Een geprepareerd element aanwijzen met zowel
een nummer als op de scan.
Een scan starten en stoppen door op deze knop op
het scherm (of op het scanhandstuk) te drukken.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 67
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 7: Iconen en knoppen takenbalk Scan- en controlescherm (vervolg)
Icoon / Knop
Gebruik:
Gebruik de camera van het scanhandstuk om het
veld te inspecteren. Dit lijkt op het gebruik van
een intra-orale videocamera.
Wis de laatste scan of alle scans in de
geselecteerde kaak.
Warm het scanhandstuk op om een waas te
voorkomen. Het scanhandstuk licht tot 2,5
seconden op.
Onmiddellijk naar Prepselectiescherm gaan.
Pagina 68
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 8: Weergave van iconen en knoppen voor de bewerking in het Scan- en controlescherm
Icoon / Knop
Gebruik:
Vergroot / verklein de grootte van de scan op het scherm.
Draai de scan rond haar centrale punt.
Verschuif de scan naar links, rechts, omhoog of omlaag.
Keer terug naar het oorspronkelijke beeld van de scan.
Draai de scan automatisch rond haar centrale punt.
Tijdelijk opvullen van gaten om het beeld van een complete
scan te tonen.
Terugdraaien van de scan – Draai de scan in fragmenten van
10 seconden terug, of terug naar de als laatste opgeslagen
scan.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 69
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 9: Iconen en knoppen voor de preparatiegrensmarkering
Icoon / Knop
Gebruik:
Beeldweergave in 3D.
Raak de scan aan om het prepgebied te bekijken.
Voeg een stip toe aan de preparatiegrens.
Verwijder een stip.
Vergroot het beeld (zonder stippen te plaatsen).
Pagina 70
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 10: Verbindingsstatus Casemanager iconen en knoppen
Icoon / Knop
Betekenis
Het systeem werkt correct.
Het systeem kan geen cases uploaden. Dit kan zijn omdat de
Lava C.O.S. geen bereik heeft. Probeer het toestel dichter naar
uw draadloze toegangspunt te verplaatsen. Als dit niet helpt,
bel dan naar de Klantenservice.
Deze knop kan ook tijdelijk verschijnen wanneer de Lava
C.O.S. opnieuw verbinding maakt met Casemanager.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 71
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Aanbevelingen en tips voor het scannen
We bevelen de staande houding aan bij het scannen van een patiënt. Ga in een positie staan tussen 7
en 9 uur, ten opzichte van de patiënt.
Houd bij het scannen van molaren uw elleboog van de arm waarmee u scant in een hoek van 90
graden. Dit is de meest natuurlijke, comfortabele positie om voor het scannen te gebruiken en helpt
om de scanner in lijn te leggen met het occlusale vlak van de tanden. U moet het hoofd van de patiënt
ook zo draaien dat het scanhandstuk in lijn ligt met het occlusale vlak.
Houd het scanhandstuk vast in de handdrukgreep. (Zie De greep, pagina 73.) Gebruik u nietdominante hand als draaipunt voor het scanhandstuk.
Scannen van molaren
Houdt het scanhandstuk voor de voortanden verticaal.
Pagina 72
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
De greep
Met deze aanbevolen handdrukgreep kunt u het scanhandstuk comfortabel sturen.
“Handdrukgreep" – Steek uw dominante hand (rechterhand voor rechtshandigen) uit alsof u iemand
de hand wilt schudden en druk vervolgens uw handpalm tegen de zijkant van het scanhandstuk. Grijp
het scanhandstuk zodanig vast dat uw wijsvinger zich langs de zijkant van het scanhandstuk uitstrekt,
zoals hieronder getoond. Zoek met uw andere hand een steunpunt op de patiënt. (Twee
mogelijkheden zoals hieronder getoond.) Draai het scanhandstuk met uw dominante hand.
Handdrukgreep
Alternatieve plaatsing van de ondersteunende hand
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 73
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Algemene scantips
•
Kijk naar het Touchscherm – niet in de mond – terwijl u scant.
•
Houd de lens van het scanhandstuk parallel met het oppervlak dat u scant.
•
Werkafstand – Het scanhandstuk heeft een werkafstand van 5 tot 15 mm vanaf de lens op het
uiteinde van het scanhandstuk. Voor een optimale scankwaliteit houdt u de lens ongeveer 10
mm boven het gescande oppervlak, zoals u met de diepte-indicator kunt zien.
10 mm
Correcte scanafstand
Pagina 74
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabellen van de normen waaraan wordt voldaan
De Lava C.O.S. is getest volgens de in deze normen beschreven processen met als oordeel
dat het apparaat voldoet aan de relevante vereisten.
Tabel 11: Normen
Norm
Naam
ISO/EN 10993-1:2003 Biologische evaluatie van medische
hulpmiddelen—Deel 1: Evaluatie en
beproeving
ISO 7405:1997
Preklinische beoordeling van
medische toestellen, die in de
tandheelkunde worden toegepast Testmethoden voor tandheelkundige
materialen
ISO14971:2007
Medische hulpmiddelen Application of Risk Management to
Medical Devices (Toepassing van
risicomanagement voor medische
hulpmiddelen)
ISO13485:2003
Medische hulpmiddelen –
Kwaliteitsmanagementsystemen Bijzondere eisen voor
reguleringsdoeleinden
CAN/CSA C22.2 No. Medische Elektrische Hulpmiddelen
601.1-M90
–Deel 1: Algemene veiligheidseisen
IEC/EN 60601-1 (2de
uitgave– 25-04-2003;
met herzieningen tot
30.06-2003)
IEC/EN 60601-1-1:
2000
IEC/EN 60601-1-2:
2004
IEC61000-3-2 (2006)
IEC61000-3-3 (1995
Soort norm
Biocompatibiliteit
Biocompatibiliteit
Risicomanagement
Kwaliteitsmanagement
Veiligheid (Canadese
norm)
Medische Elektrische Hulpmiddelen
–Deel 1: Algemene veiligheidseisen
Veiligheid
Medische Elektrische Hulpmiddelen
– Deel 1: Algemene
veiligheidseisen: Aanvullende norm:
Veiligheidseisen voor Medische
Elektrische Systemen
Medische Elektrische Hulpmiddelen
– Deel 1: Algemene
veiligheidseisen: Aanvullende norm:
Eisen aan en beproevingen van de
elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische Compatibiliteit
(EMC) - Deel 3-2: Grenswaarden Grenswaarden voor harmonische
elektrische emissies
(invoerstroomsterkte ≤ 16 A per fase)
Elektromagnetische Compatibiliteit
Elektrische veiligheid
Elektromagnetische
Compatibiliteit (EMC)
Elektromagnetische
Compatibiliteit (EMC)
Elektromagnetische
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 75
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Norm
Naam
Soort norm
met A1:2001 en
A2:2005)
(EMC), Grenswaarden. Beperking
Compatibiliteit (EMC)
van spanningsschommelingen,
spanningsfluctuaties en flikker in
openbare
laagspanningsvoorzieningssystemen,
voor hulpmiddelen met een
stroomsterkte ≤ 16 A per fase en niet
vallend onder aansluiting onder
voorwaarden
IEC/EN 60601-1-4:
2000
(uitgave 1.1)
Medische Elektrische Hulpmiddelen –
Deel 1: Algemene veiligheidseisen:
Aanvullende norm: Programmeerbare
Medische Elektrische Hulpmiddelen
Symbolen voor het identificeren van
medische hulpmiddelen
Door de fabrikant van medische
hulpmiddelen geleverde informatie
Veiligheidssymbolen en etiketten voor
producten
EN/ISO 980:2008
EN/ISO 1041:2008
ANSI Z535.4:2007
ISO 3864-2:2004
Pagina 76
Veiligheid
Identificatie
Identificatie
Etikettering (American
National Standard)
(Nationale norm V.S.)
Grafische symbolen -Identificatie
Veiligheidskleuren en -tekens -- Deel
2: Ontwerpbeginselen voor
veiligheidslabels op producten
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
U.S. Federal Communications Commission (Federale
communicatiecommissie) (FCC) Eisen
Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden van een klasse B digitaal apparaat,
naar Deel 15 van de FCC-voorschriften. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan
radiofrequentie-energie uitzenden en indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en
gebruikt, kan schadelijke interferentie op radioverbindingen veroorzaken.
Er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Bij
schadelijke interferentie bij radio- en televisieontvangst door dit apparaat, wat kan worden
bepaald door het in- en uitschakelen van het toestel, wordt de gebruiker aangemoedigd om
deze te proberen verhelpen met één of meer van onderstaande maatregelen:
•
•
•
•
Richt de ontvangstantenne anders of verplaats ze.
Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.
Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat deel uitmaakt van een ander circuit
(groep) dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
Roep de hulp in van de leverancier of een ervaren radio- / tv-installateur.
Wijzigingen of veranderingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door
de partij die ervoor verantwoordelijk is dat het apparaat aan de eisen voldoet, kunnen de
bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.
Om te voldoen aan de grenswaarden voor een computervoorziening van FCC Klasse B, dient
u voor deze eenheid altijd de bijgevoegde, afgeschermde, signaalkabel te gebruiken. De FCC
waarschuwt dat wijzigingen of aanpassingen aan het toestel die niet uitdrukkelijk
goedgekeurd zijn door de partij die voor de naleving verantwoordelijk is, de bevoegdheid van
de gebruiker om het toestel te bedienen, kan annuleren.
Tabel 12: Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissie
De Lava C.O.S. is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder
aangegeven. De klant of de gebruiker van de Lava C.O.S. moet controleren of het apparaat
daadwerkelijk in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest
RF-emissie
CISPR 11
RF-emissie
CISPR 11
Harmonische
emissie
IEC 61000-3-2
Spanningsfluctuaties /
flikkeremissie
IEC 61000-3-3
Overeenstemming
met de
vereisten
Groep 1
Klasse B
Klasse A
Voldoet aan
de vereisten
Elektromagnetische omgeving - Richtlijn
De Lava C.O.S. maakt alleen gebruik van RF-energie voor
zijn interne functies. Daarom is de RF-emissie erg laag en is
enige interferentie met in de omgeving aanwezige
elektronische apparatuur niet waarschijnlijk.
De Lava C. O. S. is geschikt voor alle instellingen,
waaronder huishoudelijke instellingen en instellingen die
rechtstreeks op het openbare laagspanningselektriciteitsnet,
dat woongebouwen voorziet, zijn aangesloten.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door
deskundigen in de gezondheidszorg. Dit apparaat kan radiointerferentie veroorzaken of kan de werking van een apparaat
dat in de nabijheid staat verstoren. Het kan nodig zijn om
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het anders richten of
plaatsen van de Lava C.O.S. of afscherming van het systeem
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 77
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 13: Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (1)
De Lava C.O.S. is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals
hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van de Lava C.O.S. moet controleren of het
apparaat daadwerkelijk in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest
Elektrostatische
ontlading (ESD)
IEC 61000-4-2
IEC 60601
Testniveau
Niveau waarop aan
de vereisten wordt
voldaan
± 2, 4, 6 kV contact
± 2,4, 8 kV lucht
± 2, 4, 6 kV contact
± 2,4, 8 kV lucht
± 2 kV voor
stroomvoorzieningskabels
± 2 kV voor
stroomvoorzieningskabels
Niet van toepassing
± 1 kV voor aanvoer/ afvoerkabels
Piekspanning
IEC 61000-4-5
± 1 kV kabel(s) naar
kabel(s)
± 2 kV kabels) naar
aarde
± 1 kV kabel(s) naar
kabel(s)
± 2 kV kabels) naar
aarde
Spanningsdaling,
korte
onderbrekingen en
spanningsschommelingen in
elektrische
aanvoerkabels
IEC 61000-4-11
<5% UT
(95% daling in UT)
gedurende 0,5
cyclus
40% UT
(60% daling in UT)
gedurende 5 cycli
70% UT
(30% daling in UT)
gedurende 25 cycli
<5%UT
(95% daling in UT)
gedurende 5
seconden
<5% UT
(95% daling in UT)
gedurende 0,5
cyclus
40% UT
(60% daling in UT)
gedurende 5 cycli
70% UT
(30% daling in UT)
gedurende 25 cycli
<5%UT
(95% daling in UT)
gedurende 5
seconden
Elektrische snelle
transiënten / burst
IEC 61000-4-4
Pagina 78
Elektromagnetische
omgeving - Richtlijn
De vloer moet van
hout, beton of
keramische tegels zijn.
Wanneer vloeren
bedekt zijn met
synthetisch materiaal
moet de relatieve
vochtigheid ten minste
30% bedragen.
De kwaliteit van de
elektriciteitsvoorziening van het openbare
net moet dezelfde zijn
als van een normale
bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving.
De kwaliteit van de
elektriciteitsvoorziening van het openbare
net moet dezelfde zijn
als van een normale
bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving.
De kwaliteit van de
elektriciteitsvoorziening van het openbare
net moet dezelfde zijn
als van een normale
bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving.
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
De magnetische
velden door
elektrische frequenties
Elektriciteitsfremoeten op de
quentie (50/60Hz)
kenmerkende niveaus
3 A/m
3 A/m
zijn voor een
magnetisch veld
gebruikelijke locatie
IEC 61000-4-8
in een gebruikelijke
bedrijfs- of
ziekenhuisomgeving.
Opmerking: UT is de wisselstroomspanning van het elektriciteitsnet voordat het testniveau
wordt ingesteld.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 79
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 14: Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (2)
De Lava C.O.S. is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals hieronder
aangegeven. De klant of de gebruiker van de Lava C.O.S. moet controleren of het apparaat
daadwerkelijk in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest
IEC 60601
Testniveau
Niveau
waarop aan
de vereisten
wordt
voldaan
Elektromagnetische omgeving - Richtlijn
Gebruik geen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur binnen een afstand
tot enig onderdeel van de Lava C.O.S. van
minder dan de aanbevolen onderlinge afstand
die is berekend uit de voor de frequentie van
de zender geldende vergelijking.
Geleide RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz tot
80 MHz
3 Vrms
Uitgezonden RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz tot
2,5 GHz
3 V/m
Aanbevolen onderlinge afstand
d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 MHz tot 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale uitgangsvermogen
van de zender in watt (W) is naar opgave van
de fabrikant van de zender en d de aanbevolen
onderlinge afstand in meter (m) is.
Veldsterktes van een vaste RF-zender, zoals
gemeten tijdens een elektromagnetisch
onderzoek op locatie, a moeten lager zijn dan
het vereiste niveau in elk frequentiebereik, om
aan de norm te voldoen. b
Er kan interferentie optreden in de
nabijheid van voorzieningen die
met dit symbool zijn gemarkeerd:
OK
Opmerkingen
Bij 80 MHz en 800 MHz is de onderlinge afstand voor de hogere frequentie van toepassing.
Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en terugkaatsing door constructies, voorwerpen
en mensen.
a
De veldsterktes van vaste zenders, zoals basisstations voor radiografische (mobiele /
draadloze) telefoons en 27MC-radio's, amateurradio-, AM- en FM-radiouitzendingen, kunnen
theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving bij
gebruik van vaste RF-zenders te meten, kan een elektromagnetisch onderzoek op locatie
worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de Lava C.O.S. wordt
gebruikt bovenstaande, van toepassing zijnde niveau van de norm overschrijdt, moet de
normale werking van de Lava C.O.S. worden geverifieerd. Wordt daarbij een afwijking in de
werking geconstateerd dan kunnen voorzorgsmaatregelen—zoals het anders richten of plaatsen
van de Lava C.O.S. —noodzakelijk zijn.
b
In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, moeten de veldsterktes minder zijn dan 3 V/m.
Pagina 80
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 15: Aanbevolen onderlinge afstanden tussen draagbare en mobiele RFcommunicatievoorzieningen en de Lava C.O.S.
De Lava C.O.S. is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving zoals
hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van de Lava C.O.S. kan helpen
elektromagnetische interferentie te voorkomen door een minimum onderlinge afstand
tussen draagbare en mobiele radiografische communicatievoorzieningen (zenders) en de
Lava C.O.S. aan te houden, volgens onderstaande aanbevelingen, in overeenstemming
met het maximale uitgangsvermogen van de communicatievoorziening.
Maximale
uitgangsvermogen
van de zender (W)
0.01
0.1
Onderlinge afstand in overeenstemming met de
frequentie van de zender (m)
150 kHz tot 80 MHz
80 MHz tot 800
MHz
800 MHz tot 2,5
GHz
d = 1,2√P
0.12
0.38
d = 1,2√P
0.12
0.38
d = 2,3√P
0.23
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Voor zenders met een maximum uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de
aanbevolen onderlinge afstand in meter (m) worden geschat met behulp van de, voor de
frequentie geldende, vergelijking waarbij P het maximum door de fabrikant opgegeven
uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is.
Opmerkingen
Bij 80 MHz en 800 MHz is de onderlinge afstand voor de hogere frequentie van
toepassing.
Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en terugkaatsing door constructies,
voorwerpen en mensen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 81
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Specificaties en classificaties van de apparatuur
Dit apparaat is een systeem voor het maken van optische weergaven.
Tabel 16: Algemene specificaties en classificaties
Opnamebereik
~10 mm x 13,5 mm bij nominale diepte
Werkdiepte
5 mm tot 15 mm vanaf het uiteinde van
het scanhandstuk
Opnamerichting
90° ten opzichte van de lengteas van het
scanhandstuk
Verlichting
Blauw licht nauw golflengtegebied
Video-opnamesnelheid / Flashsnelheid
20 Hz
Afmetingen Touchscherm
432 mm (17 inch) diagonaal
Afmetingen van de trolleybasis
(vloeroppervlak)
64 cm x 74 cm (25 inch x 29 inch)
Instelbare hoogte monitor
94 cm tot 107 cm (37 inch tot 42 inch)
Instelbare hellingshoek monitor
+5° tot -30°
Ingangsvermogen
240 V 60 Hz 400 W
Pagina 82
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 17: Gewichten
Totaal transportgewicht
40,4 kg (89 lbs)
Trolley
33 kg (73 lbs)
Touchscherm
7 kg (15 lbs)
Scanhandstuk
390 g (14 oz)
Uittrekbare kabel
250 g (9 oz)
Tabel 18: Afmetingen scanhandstuk
Lengte
33 cm (13 inch)
Omtrek
17,8 cm (7 inch)
Diameter
5,7 cm (2,2 inch)
Lengte uittrekbare kabel
2,99 m (9 ft. 10 inch)
Tabel 19: Temperatuur
Tijdens gebruik
+10°C tot +35°C (+50ºF tot +95ºF)
Opslag
-10°C tot +50°C (+14ºF tot +122ºF)
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 83
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Tabel 20: Vochtigheid
Tijdens gebruik
30% tot 85% RV, niet condenserend
Niet in gebruik
10% tot 85% RV, niet condenserend
Tabel 21: Hoogte
Tijdens gebruik
3,05 km (10.000 ft)
Niet in gebruik
12,19 km (40.000 ft)
Rapporteren van problemen en suggesties
Uw opmerkingen zijn voor ons belangrijk. U kunt de kwaliteit en het toekomstige ontwerp van het
systeem en de documentatie ervan beïnvloeden. Wij stellen het op prijs wanneer u problemen, vragen,
verbeteringen en aanbevelingen telefonisch of per e-mail aan de Klantenservice doorgeeft.
Contactinformatie klantenservice
WAARSCHUWING
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning:
• Voer geen onderhoud uit aan de Lava C.O.S. - roep de hulp in van bevoegd 3Monderhoudspersoneel
Ter beperking van het risico met betrekking tot gevaarlijke spanning en brand:
• Open de computerkast niet; breng geen veranderingen aan aan enig onderdeel van
de Lava C.O.S.
LET OP
Ter beperking van het risico met betrekking tot milieuverontreiniging:
• Volg de van toepassing zijnde regelgeving bij het afvoeren van alle elektronische
circuits en bijbehorende onderdelen.
3M ESPE Dental Products
Building 275-2SE-03
3M Center
St. Paul, MN, V.S.
Klantenondersteuning en service, V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Klantenondersteuning en service, buiten de V.S.: Neem contact op met uw lokale dienstverlener.
Garantie
3M ESPE garandeert dat dit product vrij is van gebreken in materiaal en fabricage. Raadpleeg uw
aan- en verkoopcontract voor de volledige garantievoorwaarden. 3M ESPE BIEDT GEEN ENKELE
Pagina 84
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
ANDERE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De gebruiker is
verantwoordelijk voor het bepalen of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. Mocht dit
product binnen de garantietermijn gebreken vertonen dan hebt u uitsluitend aanspraak op, en is de
enige verplichting van 3M ESPE, dat het product van 3M ESPE wordt gerepareerd of vervangen.
Beperkte aansprakelijkheid
Behalve daar waar de wet dit verbiedt, is 3M ESPE niet aansprakelijk voor enig(e) verlies of schade
die door dit product, hetzij direct of indirect, speciaal, incidenteel of als gevolg is ontstaan, afgezien
van de geldende theorie, inclusief garantie, contract, onachtzaamheid of strikte aansprakelijkheid.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 85
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Bijlage A: Statusiconen en -knoppen
De bij casus behorende Status-knoppen zijn voorzien van een kleurencode.
Blauw is de normale status, geen aandacht vereist. Geel betekent dat enige aandacht van de gebruiker
is vereist. Rood betekent een fout, of dat een casus al langere tijd uw aandacht vereist en dat het nodig
kan zijn contact op te nemen met klantenservice.
Door het aanraken van de statusicoon verschijnt onderaan het tabblad 'Opgelet' een boodschap met
meer details over de casus en instructies over eventueel vereiste acties.
Tabel 22: Statusiconen en -knoppen
Casus in uitvoering, vereist nog steeds actie van
de gebruiker, bijv. een scan of een lab-bon.
Vereist de aandacht van de gebruiker. De casus
is minimaal twee dagen geleden gewijzigd,
maar is nog niet ondertekend.
De informatie voor een ondertekende casus is
op de een of andere manier in conflict met de
informatie die door het systeem wordt gebruikt
om de cases te uploaden. De casus vereist
onmiddellijke aandacht of vereist al een tijdje
aandacht.
De lab-bon van de casus is ondertekend en de
Lava C.O.S. is bezig met de verwerking ervan.
Een casus is twee of meer dagen geleden
ondertekend, maar het systeem is nog niet
begonnen met het uploaden van de casus.
Een ondertekende casus vertoont een kritiek
probleem dat moet worden verholpen.
De Lava C.O.S. heeft de casus met succes
verwerkt en geüpload.
Deze casus werd manueel gearchiveerd door
een eerdere versie van de software (pre-1.5)
Pagina 86
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Bijlage B: Managementschermen
Selecteer de Management-knop
op het Startscherm om het
Managementscherm weer te geven. Er zijn drie tabbladen in dit gedeelte: Instellingen,
Systeem en Onderhoud.
De Managementschermen zijn meestal ontworpen voor gebruik door de klantenservice van
3M ESPE. Zij moeten bijvoorbeeld soms naar het Managementscherm om de draadloze
verbinding te controleren of om systeeminformatie en berichten van de eenheid te bekijken.
Er zijn bepaalde managementfuncties die u zelf af en toe zult gebruiken, zoals het toevoegen
van een nieuwe gebruiker en het toekennen van een naam aan het apparaat.
Tandartsen kunnen soms gebruik maken van de schermen onder het Instellingentabblad. Dit
tabblad vermeldt praktijk-, gebruiker- en labinformatie.
Managementscherm > Instellingentabblad > Praktijk
Om de informatie op dit scherm aan te passen, drukt u op de Bewerken-knop, daarna gebruikt u het
toetsenbord op het scherm voor het intypen van de gewijzigde informatie. De verplichte velden zijn
met een sterretje gemarkeerd. Druk op OK als u klaar bent met de wijzigingen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 87
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Instellingentabblad > Naam apparaat
U kunt een naam creëren voor uw Lava C.O.S. Deze functie is handig om uw apparaat te
onderscheiden van andere Lava C.O.S.-apparaten onder uw praktijkaccount.
Pagina 88
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Instellingentabblad > Gebruikers
In dit scherm wordt een overzicht gegeven van gebruikers van het systeem en hun status (actief of
inactief).
Om een gebruiker toe te voegen, drukt u op de Nieuw-knop, daarna gebruikt u het toetsenbord op
het scherm voor het intypen van de relevante informatie. Selecteer OK wanneer u klaar bent.
Om de informatie van een gebruiker te bewerken, drukt u op de Bewerken-knop, daarna typt u de
nieuwe informatie in.
Belangrijke opmerking: Deze informatie omvat het licentienummer van de arts, dat aan het veld
Licentie wordt toegevoegd. Dit is vereist voor het ondertekenen van elektronische lab-bonnen.
Om een gebruiker actief of inactief te maken, selecteert u de gebruikersnaam. Deze wordt in het rood
weergegeven. Druk daarna, al naar gelang, op de Activeren- of Inactiveren-knop.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 89
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Instellingentabblad > Laboratoria
Dit scherm geeft een lijst van de laboratoria weer die 3M in het systeem heeft ingevoerd, samen met
hun status, bepaald door de tandartsenpraktijk.
Om een lab inactief te maken (bijvoorbeeld: uw tandartsenpraktijk maakt geen gebruik van dit lab),
selecteert u de naam van het lab en drukt u op de Inactiveren-knop.
3M ESPE past de lijst van beschikbare laboratoria automatisch en periodiek aan. Indien er een lab is
dat uw praktijk graag aan de lijst zou willen toevoegen, neemt u contact op met de klantenservice van
3M ESPE.
3M ESPE werkt de instellingen van de Lava C.O.S. naar behoefte dagelijks bij. Om de gegevens op
uw systeem onmiddellijk te synchroniseren met die van 3M ESPE (bijvoorbeeld indien de
klantenservice van 3M ESPE iets heeft toegevoegd wat telefonisch is aangevraagd), drukt u op de
Alles Sync-knop.
Pagina 90
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Instellingentabblad > Lokalisatie
Dit scherm wordt gebruikt om de lokalisatie-informatie voor het systeem te selecteren, onder andere
tijdzone en lay-out gebitselementen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 91
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Systeemtabblad > Berichten
Hier worden systeemberichten weergegeven.
Pagina 92
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Systeemtabblad > Systeeminformatie
Dit scherm geeft een grote verscheidenheid aan systeeminformatie weer.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 93
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Systeemtabblad > Systeemstatus
Dit scherm geeft informatie weer over de hardware van de Lava C.O.S.
Pagina 94
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Systeemtabblad > Operatie
Hier worden operationele en veiligheidsrichtlijnen voor de Lava C.O.S. weergegeven. Dit zijn
dezelfde richtlijnen die u terugvindt in de Gebruikershandleiding.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 95
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Systeemtabblad > Over
Dit scherm geeft informatie weer over het systeem (bijvoorbeeld copyright en softwareinformatie).
Pagina 96
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Tabblad Onderhoud > Draadloos
Dit scherm geeft informatie over de draadloze verbinding van het systeem.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 97
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Tabblad Onderhoud > Verificatietest
Dit scherm geeft weer wanneer de laatste verificatietest van het systeem werd gestart. U kunt de
Verificatietest op welk moment dan ook vanaf dit scherm opstarten.
Pagina 98
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Tabblad Onderhoud > Onderhoudscontrole
Dit scherm geeft weer wanneer de Onderhoudscontrole van het systeem voor het laatst is uitgevoerd.
U kunt ook een onderhoudscontrole van het scanhandstuk uitvoeren door de instructies op het scherm
te volgen.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 99
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Tabblad Onderhoud > Hulplijn
Indien u hulp nodig hebt met het systeem, gaat u naar de knop Hulplijn op dit scherm en belt
u het nummer van de klantenservice. U krijgt instructies hoe u verder moet gaan.
Pagina 100
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Managementscherm > Tabblad Onderhoud > Logs
Klantenservice gebruikt dit scherm om de systeemlogs weer te geven.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 101
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Bijlage C: Actief scanhandstuk iconen / knoppen
Naast de Start/Stop-knop op het scanhandstuk, kunt u op de pijltjesknoppen links en rechts drukken
om tijdens het scannen de menu’s te doorlopen. U kunt echter geen van de knoppen van het
scanhandstuk gebruiken om gebieden op een scan te selecteren.
Druk op de Selectie-knop op het scanhandstuk om een selectie uit een menu op het scherm te maken.
Indien de functie Omschakelen bovenkaak actief is, simuleert de Selectie-knop de Startbasis-knop
op het scherm.
Pagina 102
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Lava C.O.S. Serienummer:
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 103
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
Index
*takenbalk, 26, 28
3D-beeld, 50
3D-oppervlakken, 29
3D-roteren, 56
Aan/Uit-knop, 17
aanbevelingen voor het scannen, 73
aanmelden, 16, 18
aansprakelijkheid, 87
afmelden, 18
afsluiten, 18
afsluiten van het systeem, 18, 66
antenne, 78
barrière, 11
BIREXse, 10
cases uploaden, 66
CaviCide, 10
classificaties, 9, 84
Controle voor gebruik, 13
dieptehulpen, 30
Diepte-indicator, 29
draadloze verbinding, 13
Draaifunctie, 56
elektronische lab-bon, 63
EMI, 6
Garantie, 86
greep
handdrukgreep, 74
handdrukgreep, 73, 74
handelsmerken, 107
handstuk
scanhandstuk, 1
Herstellen, 56
iconen voor draadloos, 72
interferentie, 8, 78
Lab-bon, 63, 65
Managementschermen, 89
netwerkverbinding, 13
Onderhoud, 89, 103
Pagina 104
Onderhoudscontrole, 67
ondersteuning, 9, 107
klant, 86
Ontsmetting, 11
Ontsmettingsprocedures, 11
Optie Opslaan als standaard, 65
Pauzemodus, 32
prep
identificeren,
controleren, goedkeuren, 46
Rotatie-indicator, 29, 32
handstuk, 1, 9, 11, 12, 13, 32, 73, 74, 75
scanpositie, 73
scans
wissen, 60
Scantips, 75
Scherm Scannen en bekijken, 29
schoonmaakprocedures, 10
schoonmaken, 10
service, 9, 107
service en ondersteuning, 9, 107
Snelle referentiehandleiding, 14
specificaties, 9, 84
start het systeem op, 16
onderdelen, 1, 3
timer, 29
toegangspunt, 13
touchscherm, 1, 75
trolley, 1, 9, 16
interferentie; radio, 78
Uploadiconen, 66
Vak videokader, 29
Veiligheid, 3
veld wijzigen, 39
ventilatieopeningen, 9
Visuele hulpen, 29
Voorbeeldspiegel, 59
Zoominstrumenten, 29
klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Gebruikershandleiding 3M™ ESPE™ Lava™ Chairside Oral Scanner (C.O.S.)
OORSPRONKELIJK IN HET ENGELS UITGEGEVEN GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lava C.O.S.
Deze handleiding of enig onderdeel eruit mag niet worden gekopieerd, of in welke vorm dan ook
gereproduceerd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3M ESPE.
Dit document is eigendom van 3M ESPE. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving
worden gewijzigd.
44-0007-4955-4-A Datum herziening 23-02-2011
3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN 55144
USA
3M ESPE AG
Dental Products
D-82229 Seefeld - Germany
Service en ondersteuning, V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Service en ondersteuning buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener.
3M, ESPE, en Lava zijn handelsmerken van 3M of 3M ESPE AG. Onder licentie in Canada
gebruikt.
© 3M 2011. Alle rechten voorbehouden.
3M, ESPE et Lava sont des marques de commerce de 3M ou 3M ESPE AG. Utilisées sous
licence au Canada. © 3M 2011. Tous droits réservés.
Klantenondersteuning en service V.S. en Canada: 1-877-SCAN-LAVA (1-877-722-6528)
Buiten de V.S. en Canada: Neem contact op met uw lokale dienstverlener
Pagina 105
Download