Hygiëne en veiligheid in de peuterspeelzaal.

advertisement
PEDAGOGISCH WERKPLAN
De Paddestoel
Werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel, locatie van Stichting Zaltbommelse
peuterspeelzalen
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Inhoudsopgave
Voorwoord
1. praktische informatie
-adresgegevens,
-openingstijden,
-groepen,
-afnemen extra dagdeel,
-4 ogenprincipe
-start van de ochtend
-themaochtenden
-uitstapjes
2. Doorgaande ontwikkeling van 0-13 jaar
-VVE
3.Visie op kinderen en de ontwikkeling van kinderen bij de stichting Zaltbommelse
peuterspeelzalen
4.Hoe geven de pedagogisch medewerksters van de Stichting vorm aan die doelen?
5. Volgen en observeren
-peuters en zorg
-meld code kindermishandeling
6.Ouders
-klachtenregeling
7. Hygiëne en veiligheid binnen de peuterspeelzaal.
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Voorwoord
Peuterspeelzaal De Paddestoel is gelegen in de wijk de Spellewaard. In Brede school De
Zandkampen heeft peuterspeelzaal De Paddestoel een gezellig onderkomen in hetzelfde gebouw
als de scholen. Samen met openbare school De Spelwert en Christelijke basisschool de Leiboom,
en kinderopvangorganisatie Smallsteps, biedt de peuterspeelzaal voor kinderen van 2-13 jaar
een veilig thuis.
Wekelijks komen er 32 peuters naar de peuterspeelzaal. Sinds 2015 biedt de Paddestoel ook
ruimte voor kinderen met een Vve-indicatie. Zij komen vier ochtenden per week.
Door met vaste pedagogisch medewerksters te werken in vaste groepen, is peuterspeelzaal de
paddenstoel een rustige speelomgeving, waar peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen.
In dit werkplan wordt beschreven hoe we werken en waarom.
Het ‘hoe’ is de praktische uitwerking van de visie beschreven in het pedagogisch beleidsplan
van de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen.
Trefwoorden in deze visie zijn;
●Elk kind is uniek
●Elk kind ontwikkelt zich in eigen tempo.
●Fysieke en emotionele veiligheid is heel belangrijk.
●Peuters worden gestimuleerd in de verschillende gebieden, op sociaal-emotioneel, cognitief en
motorisch gebied.
●Taalontwikkeling is erg belangrijk.
●Door een goed peutervolgsysteem krijgt elke peuter wat hij/zij nodig heeft.
Het pedagogisch werkplan geeft onze medewerkers richting en houvast in de dagelijkse praktijk
én in de verdere ontwikkeling van hun werk.
Het pedagogisch werkplan wordt binnen het team en de verschillende locaties besproken, zodat
het een werkbaar plan blijft.
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
1
Praktische informatie.
Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen
Postbus 23
5300 AA Zaltbommel
www.zaltbommelsepeuterspeelzalen.nl
[email protected]
Peuterspeelzaal De Paddestoel
De Zandkampen 48
0418-514216
Coordinator Titia de Gruijter
06-51989176
Peuterspeelzaal De Paddestoel
Openingstijden:maandag tot en met donderdagmorgen van half 9 tot half 12.
brengen van de peuters tussen 8.30 uur en 8.45 uur.
halen tussen 11.15 uur en 11.30 uur.
Op peuterspeelzaal De Paddenstoel zijn twee groepen, maandag/woensdagmorgen en op
dinsdag/donderdagmorgen.
Groepen
Binnen de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen wordt gewerkt met vaste groepen. DWZ dat
er nooit geruild wordt of dat peuters op andere dagdelen komen, dan ze gewend zijn.
De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters.
De leiding bestaat altijd uit twee vaste pedagogisch medewerksters.
In geval van ziekte van een van de pedagogisch medewerksters, wordt zoveel mogelijk
ingevallen door een collega van dezelfde locatie. Dit is zo afgesproken, omdat ouders en peuters
die pedagogisch medewerkster ook al kennen.
Maandag
Groep 1
Miranda/Ingrid
Dinsdag
Groep 2
Akke/Ingrid
Woensdag
Groep 1
Miranda/Ingrid
Donderdag
Groep 2
Akke/Ingrid
Afnemen van extra dagen
Op het moment dat er voor langere tijd groepen niet volledig bezet zijn, is het voor ouders
mogelijk een extra dagdeel af te nemen op de peuterspeelzaal.
Dit gebeurt in overleg met de coördinator . Zij spreekt met de ouders af, dat de plaats vervalt op
het moment dat er weer meer peuters in de groep geplaatst kunnen worden.
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Vierogen principe
Er wordt binnen de peuterspeelzalen met het vier-ogenbeleid gewerkt, dat wil zeggen dat er
altijd twee volwassenen op de groep zijn. Op peuterspeelzaal De Paddestoel zijn altijd twee
pedagogisch medewerksters.
De gastvrouw van Brede school de Zandkampen is ook altijd in het gebouw aanwezig. De
coördinator loopt regelmatig binnen bij de peuterspeelzaal.
Alle medewerksters van de peuterspeelzaal hebben een geldig VOG.
Start van de ochtend op de peuterspeelzaal
● Peuters brengen
’s Morgens vanaf 8.30 uur kunnen de peuters gebracht worden. de pedagogisch medewerksters
zijn dan al vanaf 8.00 uur in het lokaal aanwezig. Zij hebben materialen klaargezet, waar de
peuters met hun ouders mee kunnen spelen.
Ouders hebben de gelegenheid om even met de pedagogisch medewerksters te praten en te
spelen met hun kind.
Dit brengmoment heeft tot doel om het ouder-kind contact en het ouder-ouder contact te
stimuleren.
Om uiterlijk 9.00 uur starten de pedagogisch medewerksters met het programma van die
ochtend en zijn alle ouders weg.
Er wordt altijd duidelijk afscheid genomen van de ouders, waar nodig met ondersteuning van de
pedagogisch medewerksters.
Thema-ochtenden
Aan het begin van een nieuw thema of juist ter afsluiting, worden alle ouders uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de peuterspeelzaal. Een van de pedagogisch medewerksters vertelt dan wat
er zoal gedaan is tijdens de speel-ochtenden of wat de plannen zijn om te gaan doen.
Deze thema-ochtenden worden door de VVE-ouders verplicht gesteld. Aangezien het de
ouderbetrokkenheid vergroot, hechten we er veel waarde aan dat alle ouders op deze ochtenden
komen.
Uitstapjes
Enkele keren per jaar wordt er een uitstapje georganiseerd. Dit kan een bezoekje zijn aan de
kinderboerderij, de bibliotheek of het park. ouders worden van te voren op de hoogte gesteld
van deze uitstapjes. de ouders worden gevraagd om mee te gaan, om de peuters goed te
begeleiden.
Als er binnen het gebouw naar een andere ruimte wordt gegaan, dan wordt de zg lussenbus
gebruikt.
2 . Doorgaande ontwikkelingslijn 0 -13
Voor de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen is het de opdracht om de
peuters een zo goed mogelijke start te geven in het basisonderwijs.de
resultaatafspraken zijn vastgesteld samen met de basisscholen in zaltbommel. de
gemeente Zaltbommel heeft een controlerende, en ook zeer stimulerende rol
hierin. Door de subsidie die m.n. op het VVE-traject wordt ingezet, heeft de
Stichting de mogelijkheid om te voldoen aan deze doorgaande leerlijn.
Op peuterspeelzaal De Paddestoel worden de peuters gevolgd via het peutervolgsysteem Kijk.
De pedagogisch medewerksters hebben contact met ouders over de ontwikkeling van hun
peuter. de overdracht naar de basisschool is via ditzelfde systeem geregeld.. Bij de overgang
wordt er een warme overdracht geregeld met de school. De Leiboom en de Spelwert zijn in
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
hetzelfde gebouw gehuisvest. Afspraak is dat de leerkrachten van deze beide scholen naar de
peuterspeelzaalmedewerksters toe komen, op het moment dat ze digitaal de overdracht hebben
ontvangen.
VVE Vroege Voorschoolse Educatie.
Om achterstanden in de (taal) ontwikkeling te voorkomen/verminderen bieden we in
samenspraak met de gemeente op de Paddestoel Vroeg en Voorschoolse Educatie.(VVE) aan.
Het doel van het VVE-programma is er zorg voor te dragen dat kinderen op een goede wijze de
overstap naar de basisschool kunnen maken.
Door de peuters een extra dagdeel peuterspeelzaal aan te bieden, worden ze extra gestimuleerd
in de ontwikkeling.
Op peuterspeelzaal De Paddenstoel wordt gewerkt met het peutervolgsysteem Kijk. Door dit
systeem worden peuters gevolgd en krijgen ze wat er nodig is om in de zone van de naaste
ontwikkeling te komen.
De samenwerking met het consultatiebureau is erg belangrijk. De jeugdverpleegkundigen doen
de indicaties voor de VVE. Zij kennen het gezin waar de peuter opgroeit en kunnen vaak
belangrijke informatie al delen met de peuterspeelzaalleiding.
ook door de spreekuren die gehouden worden op de peuterspeelzaal, kunnen de
wijkverpleegkundigen en de pedagogisch medewerksters goed in de gaten houden of de peuters
op de juiste plaats zijn. de zorg die (VVE) peuters nodig hebben, is in sommige gevallen niet te
geven op de peuterspeelzaal. De medewerksters vragen dan hulp van een orthopedagoog, om
samen te kijken waar de peuter beter tot zijn/haar recht komt en de zorg krijgt die nodig is.
3. Visie op kinderen en ontwikkeling bij de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo. Op de peuterspeelzaal
wordt spelenderwijs geleerd. Het spelen staat centraal, het leren is heel belangrijk.
De vier pedagogische basisdoelen worden gebruikt binnen alle locaties van de
Stichting.
Deze doelen zijn;
-Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
-Het bevorderen van persoonlijke competenties van de peuters
-Het bevorderen van de sociale competenties
-Socialisatie door overdracht van waarden en normen.
4. Hoe geven pedagogisch medewerkers van de Stichting vorm aan onze doelen?
Door de persoonlijke benadering van elke peuter door de pedagogisch medewerkster, voelt elk
kind zich uniek.
Door het volgen van een vaste ochtend-indeling, bieden de pedagogisch medewerksters de
peuters structuur en duidelijkheid. De pictogrammen worden gebruikt om de peuters autonoom
te laten kiezen en te spelen waarmee ze willen. Tijdens de ochtend zijn er verschillende
groepsmomenten, in kleine groepjes of met de hele groep.
De pedagogisch medewerksters bereiden de ochtenden nauwkeurig voor, aan de hand van de
planningen rondom de thema’s en de registratiemodellen. Zo wordt elk kind gestimuleerd in zijn
of haar ontwikkeling en vinden er ook gestructureerde groepsprocessen plaats.
Door peuters rustig te laten wennen op de peuterspeelzaal, wordt er een emotionele veiligheid
gecreëerd. De rust en het vertrouwen die de pedagogisch medewerksters uitstralen naar de
peuters, geven de peuters de veiligheid die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen.
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Het observeren van de peuters en registreren in een peutervolgsysteem, geeft de pedagogisch
medewerksters inzicht wat de peuter nodig heeft. Door het aanbieden van de ‘naaste zone van
ontwikkeling’ , worden de peuters spelenderwijs gestimuleerd.
Het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties wordt gedurende de hele ochtend
gedaan. Bij het uitdelen van het fruit, het vertellen van een verhaal en het spelen met lego.
Het overbrengen van waarden en normen wordt gedaan door de pedagogisch medewerksters
door grenzen te stellen, complimenten te geven, peuters te leren luisteren naar elkaar en een
belevenis te laten vertellen.
Ook dit doel wordt spelenderwijs aangepakt.
5.
Volgen en observeren
Welke methode, welke vorm
De pedagogisch medewerkers observeren dagelijks de kinderen en de groep. Dit is een bron van
plezier, inzicht en verwondering. Bij het observeren van de individuele ontwikkeling en
welbevinden van de kinderen wordt gebruik gemaakt van observatie-instrumenten.
Afhankelijk van de locatie is er een verschillend observatie instrument.
Bij peuterspeelzaal De Paddestoel wordt het observatie-model van Kijk gebruikt. Na drie
maanden wordt er voor het eerst Kijk ingevuld. dan is de wen-periode voorbij en kan de
pedagogisch medewerkster een goed beeld geven van de peuter. Als pedagogisch medewerkers
vermoeden dat er iets aan de hand is, observeren zij eerst gericht het kind om vervolgens het
probleem met de ouders en de locatiemanager te bespreken. Er wordt bij de ouders afgetast of
ze de problemen herkennen.
Peuters en zorg
Door het invullen van het peutervolgsysteem zien de pedagogisch medewerksters hoe het met
de peuter gaat. Op het moment dat de ontwikkelingslijnen ver achter blijven, zal er overgegaan
worden tot een gesprek met de ouders. Ouders worden vanaf het begin dat de pedagogisch
medewerksters zich zorgen maken, meegenomen in het proces. Door het registratieformulier
met ouders te bespreken, wordt er door ouders vaak ingezien dat er extra zorg nodig is.
De orthopedagoog van Cello kan extra inzicht geven in de algehele ontwikkeling van de peuters.
Als de peuter op de peuterspeelzaal niet de juiste zorg krijgt, wordt er samen met de ouders
gekeken waar de peuter beter tot haar/zijn recht komt. De wijk verpleegkundige van het
consultatiebureau kan ook een belangrijke rol spelen in dit proces, omdat zij de ouders al
kennen vanaf de geboorte van het kind.
In het kader van passend onderwijs is er in Zaltbommel een werkgroep 0-4 jaar opgericht, om te
zorgen dat de peuter op de juiste basisschool terecht komt.
Meldcode kindermishandeling
De branche-organisatie kinderopvang heeft een meld code huiselijk geweld en
kindermishandeling geschreven. In de protocollen map op elke locatie zit een stappenplan. Ook
ligt op elke locatie de handleiding die hoort bij de meld code.
De meld code Kindermishandeling is in het team met alle pedagogisch medewerksters
besproken.
Overdrachtformulier
Als uw kind vanuit de peuterspeelzaal doorstroomt naar een basisschool, vindt er een
overdracht plaats met de basisschool. deze overdracht vindt plaats via het Kijk observatie en
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
registratiesysteem. Het document wordt door de pedagogisch medewerkster naar de school
’verhuist’ via het digitale systeem.
Op het moment dat de school het document heeft, wordt er een afspraak gemaakt voor een
warme overdracht. dat gebeurt op initiatief van de school. In het document staat de
ontwikkeling van de peuter omschreven. de periode op de peuterspeelzaal is zo waardevol, dat
de school deze gegevens goed kan gebruiken bij de start van een kind op de basisschool. Juist
ook de activiteiten die zijn gedaan met een peuter op de peuterspeelzaal, zijn voor de school erg
zinvol om te weten.
De ouders hebben aan het eind van de peuterspeelzaalperiode een gesprek met de pedagogisch
medewerkster. Aan de hand van het kijkformulier, wordt de ontwikkeling van de peuter
besproken en verteld aan de ouder welke informatie er naar de basisschool gaat.
6
Ouders.
Communicatie met ouders
 Oudercontacten bij halen en brengen van de peuter.
 Intakegesprekken met Vve-ouders
 Nieuwsbrief
 Oudergesprekken.
 Ouderavond
 Oudercommissie
 Themabrieven
De ouderraad
De ouderraad van de Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen heeft als doel extra activiteiten te
ontwikkelen voor de peuters. Zij zetten zich o.a. in voor het Sinterklaasfeest en voor het jaarlijkse
zomerfeest. De pedagogisch medewerksters zorgen ervoor dat elke groep van de locatie is
vertegenwoordigd in de ouderraad. Elke groep heeft 2 ouders in de ouderraad, die wordt begeleid
door een pedagogisch medewerkster van de Stichting.
Vanuit de ouderraad zijn er ook twee ouders die de nieuwsbrief maken. samen met de pedagogisch
medewerksters van alle locaties en de coördinator zorgen zij ervoor dat er 6 keer per jaar een
nieuwsbrief wordt uitgegeven.
Klachtenregeling
Mochten ouders gevoelens van ongenoegen hebben over de gang van zaken op de
peuterspeelzaal of echt klachten hebben dan is het zaak dat daar over gepraat wordt. In eerste
instantie kan u altijd bij de pedagogisch medewerkster terecht waarbij uw peuter in de groep zit.
Mocht u er samen met de pedagogisch medewerksters niet uitkomen, kunt u altijd een afspraak
maken met de coördinator van de Stichting, zij is bereikbaar op 06-51989176.
De Stichting Zaltbommelse peuterspeelzalen is aangesloten bij de geschillencommissie
kinderopvang en peuterspeelzalen. www.geschillencommissie.nl. U kunt daar terecht met uw
klacht, of uw ongenoegen uiten.
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Hygiëne en veiligheid in de peuterspeelzaal.
Veiligheid
Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie gedaan aan de hand van wettelijke vragenlijsten. Het
daaruit volgende actieplan wordt in stappen uitgevoerd binnen de peuterspeelzaal en er worden
eventuele verbeteracties op het gebied van veiligheid uitgevoerd.
Het is belangrijk dat de ruimtes waarin kinderen verblijven, en het materiaal zowel binnen als
buiten, veilig zijn. Deze moeten dus aan bepaalde voorwaarden voldoen:
- Kinderen moeten niet zomaar naar buiten kunnen lopen.
- Een kind moet zichzelf niet kunnen opsluiten.
- Vingers moeten niet tussen de deur kunnen komen.
- Spelmateriaal mag geen gevaar opleveren voor jonge kinderen.
Elektriciteit moet veilig afgedekt zijn (geen losse draden, gebruik
stopcontactbeveiligers enz.)
de peuterspeelzaal moet voldoen aan de verordening van de gemeente. De GGD
inspecteert jaarlijks elke vestiging en geeft richtlijnen op het gebied van veiligheid,
hygiëne en pedagogische kwaliteit.
Er is altijd voldoende toezicht op de kinderen.
Was- en schoonmaakmiddelen staan buiten het bereik van kinderen.
Buitenspeelgoed wordt jaarlijks gecontroleerd.
Het buitenspeelterrein is veilig ingericht en het materiaal wordt periodiek
gecontroleerd. We hebben voldoende toezicht op het terrein.
-
De inrichting van de ruimtes proberen we zo veilig mogelijk te houden. In principe
mogen kinderen alles zelf pakken, behalve materiaal dat gevaarlijk is in gebruik.
Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, een valpartij, een schaafwond. Op iedere groep is een EHBOdoos aanwezig en er is altijd iemand aanwezig die een EHBO en/of BHV-diploma heeft. De
coördinator ziet erop toe dat deze kennis op peil blijft. Mocht er zich een wat ernstiger ongeluk
voordoen, dan nemen wij contact op met de huisarts of iemand van ons team gaat met het kind
naar het ziekenhuis. Natuurlijk stellen we de ouders zo snel mogelijk op de hoogte.
Bij brand of andere calamiteiten bestaat er een noodgevallenplan.
Voor een gezonde ontwikkeling van een kind is het van belang verstandig om te gaan met
hygiëne en veiligheid. Om ziektes en allergieën bij kinderen te voorkomen, is het schoonhouden
van leefactiviteiten- en buitenruimtes van belang. Op het gebied van gezondheid, veiligheid en
hygiëne worden de richtlijnen van de GGD van de gemeente gevolgd.
Hygiene en verzorging
Het schoonhouden is een zaak die alle medewerkers van de peuterspeelzaal aangaat: de
pedagogisch medewerkers en het personeel van het schoonmaakbedrijf hebben hierin een eigen
taak. Zo dragen de pedagogisch medewerkers zorg voor het schoonmaken van de tafels, het
doen van de afwas en het vegen van de vloer. De schoonmaakster maakt elke avond de vloer
schoon en onderhoudt het sanitair.
Bij de inrichting van de ruimtes is al rekening gehouden met hygiëne: marmoleum op de vloeren
zodat deze goed en makkelijk te reinigen zijn (hoewel we beseffen dat tapijt meer "warmte"
biedt).
Binnen de peuterspeelzaal zijn afspraken gemaakt wat betreft de volgende hygiëneaspecten:
 handhygiëne
 omgaan met wondjes
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel

schoonmaken van speelgoed
Voor een optimale hygiëne is het gebruik van schoonmaakmiddelen onvermijdelijk. Binnen de
peuterspeelzaal probeert men middelen te gebruiken die zo min mogelijk schade opleveren voor
mens en milieu. Het aantal middelen wordt tot een minimum beperkt om vergissingen tegen te
gaan; de schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in een afgesloten kast.
Op elke locatie van de Stichting ligt een protocollen map. Daarin bevinden zich de protocollen
rondom hygiëne en veiligheid. Ook de VOG’s en diploma’s van de medewerksters bevinden zich
in deze map.
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Pedagogisch werkplan peuterspeelzaal De Paddestoel
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards