Conventionele Optische + Thermische

advertisement
Conventionele Branddetector, neutraal lastenboek beschrijving
CONVENTIONELE OPTISCHE +
THERMISCHE / THERMOVELOCIMETRISCHE DETECTOR
Opbouw:
De detectoren zijn opgebouwd uit een eenvoudig te monteren detectorsokkel voorzien van
de nodige aansluitklemmen, waarin de detectorkop geplugd wordt. De detectorkop kan
zonder speciaal gereedschap in de sokkel bevestigd en geborgen worden. Zij werken op een
tweedraadssysteem.
Werkingsprincipe:
De detectoren beslissen zelfstandig over het doorgeven van een alarm aan de centrale en
beschikken daarvoor over verschillende meetelementen.
De detector is beschikbaar met volgende detectie methoden :
- Optisch + Thermisch/Thermovelocimetrisch (O+TVC)
Als optische detector : berust op het Tyndall principe. In de meetkamer zijn hiervoor de
infrarode lichtbron en de foto-elektrische diode, die dienst doet als ontvanger, zodanig
geplaatst dat ze optisch niet in dezelfde lijn liggen. Indien er zichtbare rook in de detector
komt, zullen de aanwezige rookdeeltjes het infrarode licht weerkaatsen waardoor de
ontvanger de nodige pulsen krijgt. Een elektronische schakeling zal hieruit de
rookconcentratie bepalen.
Als thermisch/thermovelocimetrische detector : wanneer er zich binnen een bepaalde
tijdspanne een zekere temperatuursstijging voordoet (conform EN 45- 5 reactiegraad l), +
wanneer de detector een bepaalde temperatuursdrempel overschrijdt zal er een alarm
gemeld worden.
In geval van alarm gaat de rode LED oplichten. Deze alarmindicator is op de melder
geplaatst zodat de LED-indicator zichtbaar is bij het betreden van het lokaal.
Optioneel kan de detector een nevenindicator aansturen met een vermogen tot 60 mA. Deze
uitgang moet kortsluitvast zijn, dwz. bij kortsluiting van deze uitgang moet de detector verder
blijven functioneren.
Optioneel kan de detector met een relaisuitgang uitgerust worden. De relais wordt
geactiveerd bij alarm.
Afmetingen :
Diameter :
Hoogte :
100 mm
40 mm incl. sokkel
In optie kan een verhoogde sokkel (20 mm) gebruikt worden voor bekabeling via buis.
Download