Volgnummer 2017-09 Onderwerp Formele opheffing en

advertisement
Volgnummer
2017-09
Onderwerp
Formele opheffing en integratie openbare basisschool de
Telescoop
Commissie
Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
Datum
30 maart 2017
Status
Ter advisering
Agendapunt
5
Datum voorstel
14-02-2017
Dienst/afdeling
SMO
Behandelend
Verhoef, Marcel
ambtenaar
Te bereiken via
Bijlagen
14-0412, [email protected]
RaadsVoorstel SamenwerkingsSchool OBSTelescoop
ConceptRaadsbesluit SamenwerkingsschoolOBSTelescoop
20161213 Brief samenwerkingsscholen gemeente Oss
intentieverklaring Sirius
intentieverklaring Noorderlicht
Besluit college over Formele opheffing en integratie openbare basisschool
de Telescoop
Voorstel aan
commissie:
De raad te adviseren:
1. In te stemmen met de formele opheffing van openbare basisschool de
Telescoop per 1 augustus 2017;
2. Aan de opheffing van de Telescoop de voorwaarde te verbinden van
instandhouding van de materiële en immateriële kenmerken van
openbaar onderwijs bij het opgaan in de samenwerkingsschool Sirius.
Eventuele
Bij het opheffen van een school is de Wet op het primair onderwijs van
opmerkingen:
toepassing. Een verzelfstandigd bestuur van een basisschool kan pas
overgaan tot het opheffen van een openbare school als de gemeenteraad over
dit voornemen is geïnformeerd. De wet geeft ook een termijn aan waarbinnen
de raad geïnformeerd moet worden. In het addendum bij het raadsadvies
staat waarom men zich nu niet aan deze termijn heeft gehouden.
Download