Mededeling NBB_2012_07 / Gebruik van het XBRL

advertisement
Prudentieel beleid en financiële stabiliteit
de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel
Tel. +32 2 221 xx xx – Fax +32 2 221 xx xx
ondernemingsnummer: 0203.201.340
RPR Brussel
www.nbb.be
Mededeling
Brussel, 26 juli 2012
Kenmerk:
Pagina(s):
NBB_2012_07
2
uw correspondent:
Smoniewski Dominik
Tel. +32 2 221 43 24 – Fax +32 2 221 31 04
[email protected]
Gebruik van het XBRL-communicatieprotocol
Toepassingsveld
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.
Samenvatting/Doelstelling
Gebruik van het XBRL-communicatieprotocol in de betrekkingen tussen de verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen en de Bank.
Geachte mevrouw
Geachte heer
Het Directiecomité van de Bank heeft beslist om vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe prudentiële
regeling "Solvency II" enkel nog het XBRL-protocol te aanvaarden voor de overmaking van gegevens aan
de Bank.
Deze vereiste geldt voor alle gestandaardiseerde kwantitatieve rapportering, d.w.z. de op Europees
niveau geharmoniseerde rapportering, de rapportering over nationale specifieke kenmerken en de
rapportering over de huidige "Solvency I"-vereisten, die nog naar de Bank zal moeten verstuurd na de
inwerkingtreding van "Solvency II" om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen van het voorgaande
jaar.
De verzekerings- en herverzekeringsondernemingen waarvan de technische voorzieningen minder dan
50 miljoen euro bedragen, mogen hun gegevens aan de Bank bezorgen via XBRL, maar ook via Data
Entry en CSV Upload.
Het bedrag van de technische voorzieningen dat in aanmerking moet worden genomen voor de
toepassing van de drempel, wordt berekend op grond van de financiële staten, ongeacht of deze op het
niveau van de entiteit of op groepsniveau zijn opgesteld.
NBB_2012_07 – 26 juli 2012
1
Mededeling
Alle nodige informatie over het XBRL-communicatieprotocol zal te gepasten tijde op onze website
www.nbb.be worden gepubliceerd.
Hoogachtend,
De Gouverneur,
Luc Coene
Mededeling
NBB_2012_07 – 26 juli 2012
2
Download