1 Algemene Bepalingen

advertisement
HANDLEIDING
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
CONTRACTUEEL AMVD – PERSONEEL
VAN HET GO! ONDERWIJS VAN DE
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Onderwijsorganisatie en –personeel
Contractueel personeel
GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Eric Spaens
Contractueel personeel
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Tel.: 02/790.94.21
Fax: 02/790.95.08
e-mail: [email protected]
ALFABETISCH REGISTER
INHOUDSOPGAVE
Gebruik inhoudsopgave:
 Via de paginanummers kan u door het nummer aan te klikken meteen doorverwezen
worden naar de bewuste pagina (CTRL+aanklikken)
ALFABETISCH REGISTER ................................................................................................12
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN .....................................................................41
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Definities .................................................................................................................................. 43
Arbeidsovereenkomst voor arbeiders ....................................................................................... 43
Arbeidsovereenkomst voor bedienden ..................................................................................... 43
Aannemingsovereenkomst ....................................................................................................... 43
Arbeidsovereenkomst ............................................................................................................... 43
Statuut....................................................................................................................................... 43
1.2
Partijen ..................................................................................................................................... 45
1.3
Plaats van tewerkstelling ....................................................................................................... 45
1.4
Rechtsvorderingen krachtens de Arbeidsovereenkomst ................................................... 45
HOOFDSTUK 2: VORM- EN GELDIGHEIDSVOORWAARDEN ..........................................46
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Aanwervingsvoorwaarden ..................................................................................................... 49
Nationaliteitsvoorwaarden ........................................................................................................ 49
Taalgebruik ............................................................................................................................... 49
Lichamelijke- en geestelijke geschiktheid ................................................................................. 49
Burgerlijke en politieke rechten ................................................................................................ 51
Van onberispelijk gedrag zijn .................................................................................................... 51
Getuigschrift, diploma en bijzondere toelaatbaarheidsvereisten .............................................. 51
Principes in verband met de werving en de selectie van werknemers ..................................... 51
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Geldigheidsvereisten ............................................................................................................. 55
Bekwaamheid ........................................................................................................................... 55
De toestemming........................................................................................................................ 56
Oorzaak en voorwerp ............................................................................................................... 57
2.3
De vormvereisten .................................................................................................................... 58
HOOFDSTUK 3: SOORTEN ARBEIDSOVEREENKOMSTEN KRACHTENS DE
ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET ..................................................................................59
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Onbepaalde duur / bepaalde duur ........................................................................................ 61
Onbepaalde duur ...................................................................................................................... 61
Bepaalde duur .......................................................................................................................... 61
Opeenvolgende contracten voor bepaalde duur ...................................................................... 61
Bijzondere maatregel ................................................................................................................ 63
3.2
3.2.1
3.2.2
Voltijdse arbeid / deeltijdse arbeid ....................................................................................... 64
Voltijdse arbeid ......................................................................................................................... 64
Deeltijdse arbeid ....................................................................................................................... 64
3.3
Overeenkomst m.b.t. de uitvoering van een bepaald werk ................................................ 65
ALFABETISCH REGISTER
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Vervangingsovereenkomst .................................................................................................... 66
Algemeen .................................................................................................................................. 66
Vormvereisten ........................................................................................................................... 66
Modaliteiten .............................................................................................................................. 67
Duur .......................................................................................................................................... 67
Beëindiging ............................................................................................................................... 67
Verdere tewerkstelling .............................................................................................................. 68
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
De arbeidsovereenkomst met proefbeding voor arbeiders ............................................... 69
Algemeen .................................................................................................................................. 69
Duur van de proeftijd ................................................................................................................ 69
Vormvereisten van het proefbeding .......................................................................................... 69
Principes die gelden i.v.m. de proeftijd ..................................................................................... 70
Beëindiging van de overeenkomst tijdens de proeftijd ............................................................. 70
Invloed van de verlenging van de proefperiode - ingevolge schorsing - op de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd ..................................................................... 71
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
De arbeidsovereenkomst met proefbeding voor bedienden .............................................. 75
Algemeen .................................................................................................................................. 75
Duur van de proeftijd ................................................................................................................ 75
Vormvereisten van het proefbeding .......................................................................................... 76
Principes die gelden i.v.m. de proeftijd ..................................................................................... 76
Beëindiging van de overeenkomst tijdens de proeftijd ............................................................. 77
HOOFDSTUK 4: RECHTEN EN PLICHTEN DER PARTIJEN .............................................79
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
De verplichtingen van de werkgever .................................................................................... 81
Arbeid verschaffen .................................................................................................................... 81
Loon .......................................................................................................................................... 81
Werk- en beschermkledij .......................................................................................................... 81
Veilige en gezonde werkomstandigheden ................................................................................ 81
Religieuze- en burgerplichten ................................................................................................... 81
Gelijke behandeling van mannen/vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden ............. 82
Onthaal ..................................................................................................................................... 82
De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling DIMONA ............................................................ 82
Persoonlijke voorwerpen .......................................................................................................... 83
Hoedanigheid der materialen ................................................................................................... 83
Aflevering documenten bij vertrek van de werknemer ............................................................. 83
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst ................................................................... 83
Huisvesting ............................................................................................................................... 83
Het bijhouden van sociale documenten.................................................................................... 83
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
De verplichtingen van de werknemer ................................................................................... 86
Werk.......................................................................................................................................... 86
Ondergeschiktheid .................................................................................................................... 86
Teruggave materialen ............................................................................................................... 86
Ontoelaatbaarheden ................................................................................................................. 86
Welzijn ...................................................................................................................................... 86
Rookverbod .............................................................................................................................. 87
Alcohol- en drugsbeleid ............................................................................................................ 88
4.3
4.3.1
4.3.2
De aansprakelijkheid .............................................................................................................. 91
Burgerlijke aansprakelijkheid .................................................................................................... 91
Strafrechtelijke aansprakelijkheid ............................................................................................. 92
4.4
Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk ................................................................................................................................... 93
Algemene bepalingen en definities ........................................................................................... 93
Preventieve maatregelen en informatie aan de personeelsleden ............................................ 93
4.4.1
4.4.2
ALFABETISCH REGISTER
4.4.3
4.4.4
4.4.5
Sancties .................................................................................................................................... 95
Het klachtenregister .................................................................................................................. 95
Psychologische ondersteuning ................................................................................................. 95
HOOFDSTUK 5: BEZOLDIGINGSREGELING ....................................................................97
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
Bezoldigingswijze ................................................................................................................... 99
De loonschaal ........................................................................................................................... 99
Leeftijdsklasse .......................................................................................................................... 99
De koppeling aan de index ....................................................................................................... 99
Weddenanciënniteit .................................................................................................................. 99
De haard- en standplaatstoelage ........................................................................................... 103
Brutobezoldiging arbeiders ..................................................................................................... 105
Brutobezoldiging bedienden ................................................................................................... 108
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
De berekening van het loon ................................................................................................. 113
De individuele Rekening ......................................................................................................... 113
De loonstaat ............................................................................................................................ 115
Afrekening ............................................................................................................................... 115
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
Arbeidsduur .......................................................................................................................... 116
Algemeen ................................................................................................................................ 116
Begrenzingen .......................................................................................................................... 116
Pauze’s ................................................................................................................................... 117
Overuren ................................................................................................................................. 117
Zaterdag- en zondagwerk ....................................................................................................... 117
Feestdagen ............................................................................................................................. 117
Activiteiten niet ingericht door de raad van bestuur ............................................................... 119
5.4
Jaarlijks vakantiegeld........................................................................................................... 121
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
Eindejaarstoelage ................................................................................................................. 122
Forfaitair gedeelte ................................................................................................................... 122
Wijzigbaar gedeelte ................................................................................................................ 122
Toepassing op contractuelen met voltijdse opdracht ............................................................. 122
Toepassing op contractuelen met deeltijdse opdracht en/of onvolledig gewerkte perioden
tijdens de referentieperiode .................................................................................................... 123
Toepassing op busbegeleiders ............................................................................................... 124
5.6
Voordelen in natura: maaltijden/huisvesting/geschenken en geschenkcheques ......... 125
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
Vervoerskosten ..................................................................................................................... 127
Openbaar vervoer ................................................................................................................... 127
Eigen vervoer .......................................................................................................................... 127
Fietsvergoeding ...................................................................................................................... 127
5.8
Vakbondspremie ................................................................................................................... 129
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7
5.9.8
De Sociale Zekerheid ............................................................................................................ 130
Dimona: de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling ............................................................ 130
De bijdragen ........................................................................................................................... 133
De multifunctionele aangifte (Dmfa) – samenvatting .............................................................. 134
De verplichting tot en het tijdstip van betaling van de bijdragen ............................................ 137
Bijzondere bijdrage RSZ ......................................................................................................... 138
Sancties .................................................................................................................................. 141
Contact met de RSZ en de regionale antennes ..................................................................... 141
Werkbonus - Vermindering RSZ ............................................................................................. 142
5.10
De bedrijfsvoorheffing (BV) ................................................................................................. 144
ALFABETISCH REGISTER
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
Begripsomschrijving ................................................................................................................ 144
Algemene bepalingen ............................................................................................................. 144
Berekening van de bedrijfsvoorheffing ................................................................................... 146
Bijzondere regels .................................................................................................................... 149
Aangiften in de bedrijfsvoorheffing ......................................................................................... 151
De taksfiche (of loonfiche) model 281.10 ............................................................................... 155
Niet - naleving van de verplichtingen inzake aangifte en betaling van bedrijfsvoorheffing
door de werkgever .................................................................................................................. 163
5.11
(Rechts)vorderingen aangaande uitbetaling loon ............................................................. 164
5.12
5.12.1
5.12.2
5.12.3
Beslag op en overdracht van het loon ............................................................................... 166
Onderscheid ........................................................................................................................... 166
Bedragen waarop beslag en overdracht toegelaten is ........................................................... 166
Einde van de arbeidsovereenkomst ....................................................................................... 167
HOOFDSTUK 6: GEZINSBIJSLAG ...................................................................................168
HOOFDSTUK 7: SCHORSING VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST........171
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
Onvolledige arbeidsdag ....................................................................................................... 173
Eerste geval: verhindering op de weg naar het werk ............................................................. 173
Tweede geval: verhindering om het werk voort te zetten of aan te vangen ........................... 173
Derde geval: kiesrecht - kiesplicht .......................................................................................... 174
Anciënniteit ............................................................................................................................. 174
Vakantieregeling ..................................................................................................................... 174
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval ................................................................. 176
Verplichtingen te vervullen door de werknemer ..................................................................... 176
Verplichtingen te vervullen door de werkgever ...................................................................... 177
Controle .................................................................................................................................. 177
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval ander dan
arbeidsongeval of beroepsziekte - arbeiders.......................................................................... 178
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval ander dan
arbeidsongeval of beroepsziekte - bedienden ........................................................................ 183
Weddenanciënniteit ................................................................................................................ 184
Vakantieregeling ..................................................................................................................... 184
Einde van de arbeidsovereenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of
ongeval ................................................................................................................................... 184
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9
7.3.10
Arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval/arbeidswegongeval of beroepsziekte186
Verplichtingen te vervullen door de werknemer ..................................................................... 186
Verplichtingen te vervullen door zowel de werkgever als de werknemer ............................... 186
Indienen van de aangifte door de werkgever bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid187
Tussenkomst in medische zorgen en kosten ......................................................................... 189
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval/arbeids-wegongeval 189
Verhaal- en aansprakelijke derde ........................................................................................... 190
Burgerlijke aansprakelijkheid .................................................................................................. 190
Ongeval met uitsluitend stoffelijk schade ............................................................................... 191
Anciënniteit ............................................................................................................................. 191
Vakantieregeling ..................................................................................................................... 191
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.4.6
Zwangerschap en bevalling ................................................................................................. 193
Moederschapsverlof ............................................................................................................... 193
Verbod om bepaalde arbeidstaken te verrichten .................................................................... 196
Moederschapsuitkering........................................................................................................... 197
Borstvoedingsverlof ................................................................................................................ 198
Ontslagbescherming ............................................................................................................... 198
Anciënniteit ............................................................................................................................. 198
ALFABETISCH REGISTER
7.4.7
Vakantieregeling ..................................................................................................................... 200
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
Verlof voor het ondergaan van prenatale medische onderzoeken ................................. 201
Principe ................................................................................................................................... 201
Anciënniteit ............................................................................................................................. 201
Vakantieregeling ..................................................................................................................... 201
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.6.7
Voorbehoeds- of profylaxeverlof ........................................................................................ 203
Omschrijving ........................................................................................................................... 203
Aanleiding en duur .................................................................................................................. 203
Voorwaarden .......................................................................................................................... 203
Gevolgen ................................................................................................................................ 203
Opmerkingen .......................................................................................................................... 203
Anciënniteit ............................................................................................................................. 204
Vakantieregeling ..................................................................................................................... 204
7.7
7.7.1
7.7.2
7.7.3
7.7.4
7.7.5
7.7.6
7.7.7
7.7.8
Jaarlijkse vakantie ................................................................................................................ 205
Aantal vakantiedagen ............................................................................................................. 205
Berekening van het aantal vakantiedagen ............................................................................. 205
Wijze van opname .................................................................................................................. 211
Overdracht van vakantie ......................................................................................................... 211
Regeling opname van vakantiedagen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ............ 212
Vakantiegeld - Principes ......................................................................................................... 212
Vakantiegeld - Concrete toepassingen ................................................................................... 212
Vakantiegeld schoolverlaters .................................................................................................. 213
7.8
Feestdagen ............................................................................................................................ 214
7.9
Overmacht ............................................................................................................................. 215
7.10
Loopbaanonderbreking........................................................................................................ 217
7.10.1 Principes ................................................................................................................................. 217
7.10.2 Toekenningsvoorwaarden ...................................................................................................... 218
7.10.3 De onderbrekingsuitkering ...................................................................................................... 219
7.10.4 De vervanging van de werknemer die loopbaanonderbreking neemt .................................... 222
7.10.5 Hervatting van het werk .......................................................................................................... 222
7.10.6 Ontslagbescherming ............................................................................................................... 222
7.10.7 Aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering ................................................................. 223
7.10.8 Ziekte- en invaliditeitsverzekering .......................................................................................... 224
7.10.9 Kinderbijslag ........................................................................................................................... 225
7.10.10 Jaarlijkse vakantie .................................................................................................................. 225
7.10.11 Pensioen ................................................................................................................................. 226
7.11
Gerechtelijke oproepen ........................................................................................................ 228
7.12
Voorlopige hechtenis ........................................................................................................... 229
7.13
7.13.1
7.13.2
7.13.3
Educatief verlof - sociale promotie - scholingsbeding ..................................................... 230
Educatief verlof ....................................................................................................................... 230
Sociale promotie ..................................................................................................................... 230
Scholingsbeding ..................................................................................................................... 231
7.14
Politiek verlof ........................................................................................................................ 234
7.15
Staking ................................................................................................................................... 235
7.15.1 Omschrijving ........................................................................................................................... 235
7.15.2 Gevolgen ................................................................................................................................ 235
7.16
Syndicaal verlof .................................................................................................................... 236
7.16.1 Omschrijving ........................................................................................................................... 236
ALFABETISCH REGISTER
7.16.2 Aanleiding, duur, aanvraag en gevolgen ................................................................................ 236
7.17
7.17.1
7.17.2
7.17.3
7.17.4
Klein verlet - Verlof om dwingende redenen ..................................................................... 240
Klein verlet .............................................................................................................................. 240
Verlof om dwingende redenen ................................................................................................ 243
Adoptieverlof ........................................................................................................................... 243
Verlof voor pleegzorg .............................................................................................................. 244
7.18
Conventionele schorsing ..................................................................................................... 246
7.19
Oproeping onder de wapens en “aanverwante” afwezigheden ...................................... 247
HOOFDSTUK 8: DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST .....................248
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
De beëindiging door wederzijdse toestemming ................................................................ 249
Principes ................................................................................................................................. 249
Modaliteiten ............................................................................................................................ 249
Vormvoorschriften en bewijsmiddelen .................................................................................... 249
8.2
8.2.1
8.2.2
De beëindiging door overlijden van de werknemer .......................................................... 251
In de loop van de overeenkomst ............................................................................................ 251
Andere vergoedingen ............................................................................................................. 251
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
Overmacht ............................................................................................................................. 252
Principe ................................................................................................................................... 252
Mogelijke gevallen .................................................................................................................. 252
Definitieve arbeidsongeschiktheid .......................................................................................... 252
Geen overmacht bij ................................................................................................................. 254
8.4
8.4.1
8.4.2
Afloop van de termijn of voltooiing van het werk ............................................................. 256
Principe ................................................................................................................................... 256
Voortijdige beëindiging ........................................................................................................... 256
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7
8.5.8
8.5.9
8.5.10
8.5.11
De opzegging ........................................................................................................................ 258
Vormvereisten ......................................................................................................................... 258
Inhoudelijke vereisten ............................................................................................................. 259
Opzeggingstermijn arbeiders .................................................................................................. 259
Opzeggingstermijn – bedienden ............................................................................................. 261
Schorsing van de opzeggingstermijn: einddatum opzegging ................................................. 265
Rechten en plichten van de partijen tijdens de opzeggingsperiode ....................................... 268
Opzegging bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd - arbeiders......................... 269
Opzegging bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – bedienden ...................... 269
Opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode ......................................... 270
Opzegging bij vervangingsovereenkomst............................................................................... 271
Opzegging bij studentenovereenkomsten .............................................................................. 271
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
Opzeggingsvergoeding ........................................................................................................ 272
De algemene regel ................................................................................................................. 272
Toepassingen ......................................................................................................................... 272
De berekening van de opzeggingsvergoeding ....................................................................... 272
De betaling van de opzeggingsvergoeding ............................................................................ 273
8.7
8.7.1
8.7.2
Opzegging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering van de
arbeidsovereenkomst........................................................................................................... 274
Arbeiders ................................................................................................................................ 274
Bedienden ............................................................................................................................... 274
8.8
8.8.1
Ontslag om dringende redenen .......................................................................................... 277
Voorbeelden uit de rechtspraak .............................................................................................. 277
ALFABETISCH REGISTER
8.8.2
8.8.3
8.8.4
Bijzondere gevallen ................................................................................................................ 278
Vormvereisten ......................................................................................................................... 280
Gevolgen ................................................................................................................................ 281
8.9
8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.9.5
8.9.6
Willekeurig ontslag of willekeurige afdanking .................................................................. 284
Begrip...................................................................................................................................... 284
Constitutieve elementen ......................................................................................................... 284
Bewijslast ................................................................................................................................ 284
Enkele gerechtelijke beslissingen ........................................................................................... 285
Motivering van het ontslag op het document C4 .................................................................... 285
Schadevergoeding .................................................................................................................. 286
Eénzijdige wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden ook genaamd eenzijdige
verbreking van het arbeidscontract .................................................................................... 288
8.10.1 Begrip...................................................................................................................................... 288
8.10.2 Constitutieve elementen ......................................................................................................... 288
8.10.3 Mogelijke stappen te ondernemen door de werknemer ......................................................... 289
8.10
8.11
Ontslag door de werkgever uitgevoerd tijdens een arbeidsongeschiktheid wegens
ziekte of ongeval ................................................................................................................... 290
8.11.1 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ........................................................................... 290
8.11.2 Arbeidsovereenkomst voor bedienden, gesloten voor een bepaalde tijd of voor een
duidelijk omschreven werk van meer dan drie maanden ....................................................... 290
8.11.3 Arbeidsovereenkomst voor bedienden, gesloten voor een bepaalde tijd of voor een
duidelijk omschreven werk van minder dan drie maanden ofwel met een proefbeding ......... 291
8.12
Collectief ontslag .................................................................................................................. 293
8.13
8.13.1
8.13.2
8.13.3
8.13.4
8.13.5
8.13.6
Ontslag wanneer het ontslag verband houdt met de reden van bescherming .............. 294
Moederschapsrust en Borstvoedingsverlof ............................................................................ 294
Ongelijke behandeling man/vrouw ......................................................................................... 294
Loopbaanonderbreking ........................................................................................................... 294
Vakbondsafgevaardigde ......................................................................................................... 295
Adoptieverlof ........................................................................................................................... 295
Vaderschapsverlof .................................................................................................................. 295
8.14
8.14.1
8.14.2
8.14.3
8.14.4
8.14.5
Af te leveren sociale documenten bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst .... 296
De tewerkstellingsverklaring ................................................................................................... 296
De afrekening van het nog verschuldigde loon ...................................................................... 296
De individuele rekening voor het lopende jaar ....................................................................... 296
De werkloosheidsverklaring C4 .............................................................................................. 297
De fiche van de belastbare bezoldiging (fiche 281.10) .......................................................... 300
HOOFDSTUK 9: NADERE TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN ........................................................................................301
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
Personeelslid belast met huisbewaring ............................................................................. 302
Definitie ................................................................................................................................... 302
Aanstelling .............................................................................................................................. 302
Toewijzing ............................................................................................................................... 302
Rechten en plichten van de huisbewaarder t.o.v. de huisbewaarderswoning ....................... 303
Mogelijke taken van de huisbewaarder .................................................................................. 303
Vergoeding ............................................................................................................................. 305
Continuïteit .............................................................................................................................. 305
Beëindiging van de functie als huisbewaarder en de ontruiming van de
huisbewaarderswoning ........................................................................................................... 306
9.2
9.2.1
Personeelsleden belast met ochtend-, avond- en middagtoezicht ................................. 308
Tijdsduur ................................................................................................................................. 308
ALFABETISCH REGISTER
9.2.2
9.2.3
Toepassingsgebied ................................................................................................................. 308
Toezichters ............................................................................................................................. 308
9.3
Schoonmaakpersoneel ........................................................................................................ 310
9.4
9.4.1
9.4.1
Nachtwaker/Nachtwerk ........................................................................................................ 311
Nachtwaker ............................................................................................................................. 311
Nachtwerk ............................................................................................................................... 311
9.5
(Bus)Chauffeur ...................................................................................................................... 312
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5
9.6.6
9.6.7
9.6.8
9.6.9
9.6.10
Busbegeleider ....................................................................................................................... 313
Definitie ................................................................................................................................... 313
Aanwervingsvoorwaarden ...................................................................................................... 313
Prestaties ................................................................................................................................ 313
Vergoeding ............................................................................................................................. 313
Weddefiche ............................................................................................................................. 314
RSZ bijdragen ......................................................................................................................... 315
Het invullen van de RB. 12. B. staat ....................................................................................... 315
Het invullen van de driemaandelijkse staat busbegeleiding ................................................... 315
Vervanging van busbegeleiders ............................................................................................. 317
Technische stoornis ................................................................................................................ 317
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.7.5
9.7.6
9.7.7
9.7.8
9.7.9
9.7.10
9.7.11
9.7.12
9.7.13
9.7.14
9.7.15
9.7.16
Studenten .............................................................................................................................. 319
Definitie ................................................................................................................................... 319
Toepassingsgebied ................................................................................................................. 319
Uitgesloten .............................................................................................................................. 319
Buitenlandse studenten .......................................................................................................... 319
Bekwaamheid ......................................................................................................................... 320
Vormvereisten ......................................................................................................................... 320
Bijkomende verplichtingen ...................................................................................................... 321
Arbeidsduur ............................................................................................................................ 321
Loon ........................................................................................................................................ 321
Sociale Zekerheid ................................................................................................................... 322
Bedrijfsvoorheffing .................................................................................................................. 323
Schorsing van de uitvoering van de studentenovereenkomst ingevolge ziekte of ongeval ... 323
Beëindiging van de studentenovereenkomst.......................................................................... 323
Feestdagen ............................................................................................................................. 323
Inlichtingen .............................................................................................................................. 324
Aanwerving als werknemer na tewerkstelling als jobstudent ................................................. 324
9.8
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4
De uitzendkracht ................................................................................................................... 325
Principes ................................................................................................................................. 325
Verhouding uitzendbureau-gebruiker ..................................................................................... 325
Verplichtingen gebruiker en uitzendbureau ............................................................................ 325
Loon ........................................................................................................................................ 326
9.9
9.9.1
9.9.2
9.9.3
9.9.4
9.9.5
9.9.6
9.9.7
9.9.8
9.9.9
De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) ............................................... 327
Activiteiten .............................................................................................................................. 327
Modellijst van activiteiten ........................................................................................................ 327
Uitgesloten activiteiten ............................................................................................................ 328
Aanvraag procedure ............................................................................................................... 328
Vergoeding ............................................................................................................................. 329
Administratieve verplichting .................................................................................................... 329
Duur van de activiteiten .......................................................................................................... 330
Verzekering ............................................................................................................................. 330
Inlichtingen .............................................................................................................................. 330
9.10
Het plan activa ...................................................................................................................... 332
9.10.1 Activering financiële maatschappelijke hulp ........................................................................... 332
ALFABETISCH REGISTER
9.10.2
9.10.3
9.10.4
9.10.5
Activering van de werkloosheidsuitkering ............................................................................... 334
Activa start .............................................................................................................................. 337
Activering van het leefloon ..................................................................................................... 338
Te vervullen formaliteiten -totaaloverzicht .............................................................................. 339
9.11
Vrijwilligerswerk ................................................................................................................... 343
HOOFDSTUK 10: MODELLEN ..........................................................................................344
Model 1. Arbeidsovereenkomst - Arbeiders ........................................................................................ 345
Model 2. Arbeidsovereenkomst - Bedienden ...................................................................................... 350
Model 3. Opdrachtomschrijving – Bijlage bij de arbeidsovereenkomst ............................................... 354
Model 4. Sollicitatieformulier................................................................................................................ 355
Model 5. Wedde-anciënniteit in aanmerking komende diensten......................................................... 356
Model 6. Weddenanciënniteit: diensten tijdens de arbeidsovereenkomst .......................................... 357
Model 7. Weddenanciënniteit: loopbaanoverzicht ............................................................................... 358
Model 8. Aanvraagformulier haardtoelage: echtgeno(o)t(e) is eveneens personeelslid van het Rijk . 359
Model 9. Aanvraagformulier haardtoelage: echtgeno(o)t(e) is geen personeelslid van het Rijk ........ 360
Model 10. De individuele rekening (weddefiche) ................................................................................ 361
Model 11. Aanwezigheidsblad ............................................................................................................. 363
Model 12. Loonstaat voor de maand ................................................................................................... 364
Model 13. Afrekening loon ................................................................................................................... 365
Model 14. Staat overuren .................................................................................................................... 366
Model 15. Eindejaarstoelage (ejt) ........................................................................................................ 367
Model 16. niet-stakende personeelsleden – Model A ......................................................................... 369
Model 17. Overeenkomst inzake ontbinding van een arbeidsovereenkomst met wederzijds akkoord
van werkgever en werknemer. ............................................................................................... 370
Model 18. Opzeggingsbrief met toekenning van een opzeggingstermijn ........................................... 372
Model 19. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode met een
opzeggingstermijn................................................................................................................... 373
Model 20. Opzeggingsbrief met toekenning van een opzeggingsvergoeding .................................... 374
Model 21A. Ontslag wegens dringende reden .................................................................................... 375
Model 21B. Kennisgeving van de dringende reden ............................................................................ 376
Model 22. Ongerechtvaardigde afwezigheid/werkverlating ................................................................. 377
Model 23. De tewerkstellingsverklaring ............................................................................................... 378
Model 24. Overeenkomst huisbewaring .............................................................................................. 379
Model 25. Arbeidsovereenkomst – Busbegeleiders (arbeiders) ......................................................... 384
Model 26. Attestechthebbende-bestaanszekerheidsvergoeding ........................................................ 389
Model 27. Berekeningsfiche RB12B .................................................................................................... 390
Model 28 Busbegeleiding - driemaandelijkse staat ............................................................................. 391
Model 29. Arbeidsovereenkomst - Studenten ..................................................................................... 393
ALFABETISCH REGISTER
ALFABETISCH REGISTER
Gebruik alfabetisch register:
 Via het alfabet kan u door de letters aan te klikken meteen doorverwezen worden
(CTRL+aanklikken)
 Via elk code woord word u meteen verwezen naar de informatie over dit begrip
(CTRL+aanklikken)
 In het document zelf kan u steeds terugkeren door “terug naar alfabetisch register” aan
te klikken+CTRL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Aangetekend schrijven/ontslag
8.5.1
Aangifte
- Arbeidsongeval – aangifte Agodi
7.3.2
-
Arbeidsongeval – aangifte Min. Tewerkstelling en arbeid
7.3.3
Bedrijfsvoorheffing – algemeen
5.10.5
Bedrijfsvoorheffing – formulier 274
5.10.5
R.S.Z. - De multifunctionele aangifte (Dmfa)
5.9.3
R.S.Z – Dimona
Aanmoedigingspremie Vlaamse Regering bij loopbaanonderbreking
Aannemingsovereenkomst
Aansprakelijkheid
- Burgerlijke aansprakelijkheid – arbeidsongeval
- Burgerlijke aansprakelijkheid – bedrog-fout-zware fout
- Strafrechtelijke aansprakelijkheid
- Subrogatie
Aanstelling huisbewaarder
Aanwerving na beëindiging proeftijd/arbeiders
Aanwerving na beëindiging proeftijd/bedienden
Aanwerving na beëindiging opzeggingstermijn
Aanwerving na tewerkstelling jobstudent
Aanwervingsvoorwaarden
- Burgerlijke en politieke rechten
- Busbegeleiders
- Diploma, getuigschrift
- Lichamelijke- en geestelijke geschiktheid
- Nationaliteitsvoorwaarden
- Onberispelijk gedrag
- Principes i.v.m. de selectie
- Taalgebruik
Achterstallen
- Bedrijfsvoorheffing
- Beslag op en overdracht van het loon
 Bedragen waarop beslag en overdracht toegelaten is
 Einde van de overeenkomst
 Loonoverdracht
 Loondelegatie
 Loonsbeslag
- Rechtsvorderingen
- Rechtsvorderingen
- R.S.Z.
5.9.1
7.10.7
1.1.4
7.3.7
4.3.1
4.3.2
7.3.6
9.1.2
3.5.4
3.6.4
8.5.6
9.7.16
2.1.4
9.6.2
2.1.6
2.1.3
2.1.1
2.1.5
2.1.7
2.1.2
5.10.4
5.12.2
5.12.3
5.12.1
5.12.1
5.12.1
1.4
5.11
5.9.6
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Activaplan
- Activa Start
- Activering financiële maatschappelijke hulp
- Activering van de werkloosheidsuitkering
- Activering van het leefloon
Activiteiten buiten de arbeidsovereenkomst/niet ingericht door de Raad van Bestuur
Adoptieverlof
- Duur en Loon
- Ontslagbescherming
Afrekening loon
Afrekening loon bij beëindiging arbeidsovereenkomst
Afstand woonplaats/werk
Af te leveren documenten bij beëindiging van de overeenkomst
- Afrekening verschuldigd loon
- C4 Werkloosheidsverklaring
- Fiche 218.10 Belastbare bezoldiging
- Individuele rekening
- Tewerkstellingsverklaring
Afwezigheid buschauffeur
Afwezigheid op het werk
- Carenzdag
- Prenatale geneeskundige onderzoek
- Staking
 Omschrijving
 Niet-stakende personeelsleden
 Stakende personeelsleden
- Staking openbaar vervoer
- Verhindering het werk voort te zetten of aan te vangen
- Verhindering op de weg naar het werk
Afwezigheid voor het zoeken van een nieuwe betrekking
Agodi/aangifte arbeidsongeval
Algemeen personeelsregister
Alimentatiegeld
Alleenstaanden
- Haard- en standplaatstoelage
Anciënniteit
- Weddenanciënniteit (leeftijd, in aanmerking komende
diensten, privé-prestaties , gepresteerde diensten,
berekening)
Arbeidsdagen studenten
Arbeid verschaffen
Arbeidsduur
- Arbeidsduur algemeen
- Activiteiten niet ingericht door de raad van bestuur
- Begrenzingen
- Deeltijdse arbeid minimumgrens
- Maximumgrens
- Nachtarbeid
- Overuren/Inhaalrust
- Rustpauzes
- Studenten
- Uitzendarbeid
- Vervangingsovereenkomst
- Zaterdag- en zondagwerk
Arbeidskaart
Arbeidsongeschiktheid
- Arbeidsongeval
 Administratieve formaliteiten
9.10.3
9.10.1
9.10.2
9.10.4
5.3.7
7.17.3
8.13.5
5.2.3
8.14.2
1.3
8.14.2
8.14.4
8.14.5
8.14.3
8.14.1
9.6.10
7.2.4
7.5
7.15
7.15.1
7.15.2
7.15.2
7.1.2
7.1.2
7.1.1
8.5.6
7.3.2
4.1.13
5.12.2
5.1.5
5.1.4
9.7.10
4.1.1
3.2.1
5.3.7
5.3.2
3.2.2
5.3.2
9.4
5.3.4
5.3.1
9.7.8
9.8
3.4.4
5.3.5
2.1.1
7.3
7.3.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Administratieve formaliteiten
 Anciënniteit
 Arbeidsongeval
 Arbeidswegongeval
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 Einde van de arbeidsovereenkomst arbeiders
 Einde van de arbeidsovereenkomst bedienden
 Einde van de arbeidsovereenkomst bedienden
 Feestdagen
 Gewaarborgd loon
 Jaarlijkse vakantie
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
 Model A en B
 Ongeval met uitsluitend stoffelijke schade
 Subrogatie
 Tussenkomst medische zorgen en kosten
 Verhaal- en aansprakelijke derde
 Verplichtingen te vervullen door de werkgever
 Verplichtingen te vervullen door de werknemer
 Weddenanciënniteit
 Carenzdag
 Controlearts
 Definitieve arbeidsongeschiktheid/overmacht
 Studenten
- Ziekte/ongeval van gemeen recht
 Carenzdag
 Controle
 Gedeeltelijke werkhervatting
 Geneeskundig getuigschrift
 Gewaarborgd loon arbeiders
 Gewaarborgd loon bedienden
 Hervalling
 Hervatting van de arbeid
 Jaarlijkse vakantie
 Medisch geschil
 Verlenging
 Verlies op het recht van gewaarborgd loon
 Verwittiging
 Weddeanciënniteit
- Zwangerschap
 Anciënniteit
 Arbeidsongeschiktheid
 Borstvoedingsverlof
 Geboortepremie
 Gezinsbijslag
 Hospitalisatie
 Kinderbijslag
 Meerlinggeboorte
 Moederschapuitkering
 Ontslagbescherming
 Ouderschapverlof
 Prenataal verlof
 Vaderschapsverlof
7.3.3
7.3.9
7.3.1
7.3.1
7.3.7
8.11.1
8.11.2
8.11.3
5.3.6
7.3.5
7.3.10
7.3.3
7.3.2
7.3.8
7.3.4
7.3.4
7.3.6
7.3.1
7.3.1
7.2.6
7.2.4
7.2.3
8.3.3
9.7.12
7.2.4
7.2.3
7.2.4
7.2.1
7.2.4
7.2.5
7.2.4
7.2.4
7.2.7
7.2.3
7.2.1
7.2.4
7.2.1
7.2.6
7.4
7.4.6
7.4.1
7.4.4
6
6
7.4.1
6
7.4.1
7.4.3
7.4.5
7.10.1
7.4.1
7.4.1
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Vakantieregeling
 Verbod om bepaalde prestaties te verrichten
Arbeidsongeval
- Administratieve formaliteiten
- Administratieve formaliteiten
- Anciënniteit
- Arbeidsongeval
- Arbeidswegongeval
- Burgerlijke aansprakelijkheid
- Einde van de arbeidsovereenkomst arbeiders
- Einde van de arbeidsovereenkomst bedienden
- Einde van de arbeidsovereenkomst bedienden
- Feestdagen
- Gewaarborgd loon
- Jaarlijkse vakantie
- Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
- Model A en B
- Ongeval met uitsluitend stoffelijke schade
- Subrogatie
- Tussenkomst medische zorgen en kosten
- Verhaal- en aansprakelijke derde
- Verplichtingen te vervullen door de werkgever
- Verplichtingen te vervullen door de werknemer
- Weddenanciënniteit
Arbeidsovereenkomst
- Arbeidsovereenkomst voor arbeiders
- Arbeidsovereenkomst voor arbeiders – template
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden – template
- Aannemingsovereenkomst
- Bekwaamheid voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst
- Burgerlijke en politieke rechten
- Diploma
- Eenzijdige wijziging
- Geschrift
- Geschrift
- Goed zedelijk gedrag
- Lichamelijke- en geestelijke geschiktheid
- Plaats van tewerkstelling
- Rechtsvorderingen
- Nationaliteitsvoorwaarden
- Oorzaak en voorwerp
- Taalgebruik
- Toestemming
- Vormvereisten
- Werving en selectie
Arbeidsovereenkomst buschauffeurs – template
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur opeenvolgend
Arbeidsovereenkomst voltijdse arbeid
Arbeidsovereenkomst deeltijdse arbeid
Arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk
Arbeidsovereenkomst – vervanging
- Algemeen
- Beëindiging contract bepaalde tijd
- Beëindiging contract onbepaalde tijd
7.4.7
7.4.2
7.3
7.3.2
7.3.3
7.3.9
7.3.1
7.3.1
7.3.7
8.11.1
8.11.2
8.11.3
5.3.6
7.3.5
7.3.10
7.3.3
7.3.2
7.3.8
7.3.4
7.3.4
7.3.6
7.3.1
7.3.1
7.2.6
1.1.1
Model 1
1.1.2
Model 2
1.1.3
2.2.1
2.1.4
2.1.6
8.10
1.1.4
1.2
2.1.5
2.1.3
1.3
1.4
2.1.1
2.2.3
2.1.2
2.2.2
2.3
2.1.7
Model 29
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4.1
3.4.5
3.4.5
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Duur
- Modaliteiten
- Verdere tewerkstelling
- Vormvereisten
Arbeidsovereenkomst met proefbeding – arbeiders
- Beëindiging contract tijdens proeftijd
- Duur
- Eenmaligheid
- In alle contracten/inlassing
- Invloed verlenging ingevolge schorsing bij beëindiging
- Model
- Omschrijving
- Schorsing
- Schorsing bij beëindiging
- Verlenging
- Voortzetting van het contract na de proeftijd
- Vormvereisten
Arbeidsovereenkomst met proefbeding – bedienden
- Beëindiging contract tijdens proeftijd
- Duur
- Eenmaligheid
- In alle contracten/inlassing
- Model
- Omschrijving
- Schorsing
- Verlenging
- Voortzetting van het contract na de proeftijd
- Vormvereisten
Arbeidsovereenkomst voor studenten
- Aanwerving na tewerkstelling jobstudent
- Algemeen
- Arbeidsduur
- Bedrijfsvoorheffing
- Beëindiging
- Bekwaamheid
- Buitenlandse studenten
- Feestdagen
- Loon
- Model
- Sociale zekerheid
- Schorsing ingevolge ziekte of ongeval
- Toepassingsgebied - wie mag/kan
- Uitgesloten
- Verplichtingen
- Vormvereisten
Arbeidsrechtbank
Arbeidsreglement
Arbeidstijd
- Arbeidsduur algemeen
- Activiteiten niet ingericht door de raad van bestuur
- Begrenzingen
- Deeltijdse arbeid minimumgrens
- Maximumgrens
- Nachtarbeid
- Overuren/Inhaalrust
- Rustpauzes
- Studenten
3.4.4
3.4.3
3.4.6
3.4.2
3.5.5
3.5.2
3.5.4
3.5.4
3.5.6
Model 1
3.5.1
3.5.4
3.5.6
3.5.4
3.5.4
3.5.3
3.6.5
3.6.2
3.6.4
3.6.4
Model 2
3.6.1
3.6.4
3.6.4
3.6.4
3.6.3
9.7.16
9.7.1
9.7.8
9.7.11
9.7.13
9.7.5
9.7.4
9.7.14
9.7.9
Model 29
9.7.10
9.7.12
9.7.2
9.7.3
9.7.7
9.7.6
7.11
GO! Website - Arbeidsreglement
3.2.1
5.3.7
5.3.2
3.2.2
5.3.2
9.4
5.3.4
5.3.2
9.7.8
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Uitzendarbeid
- Vervangingsovereenkomst
- Zaterdag- en zondagwerk
Assisenhof
9.8
3.4.4
5.3.7
7.11
B
Bedrijfsvoorheffing
- Aangifte
- Aangifteformulier 275
- Achterstallen
- Begripsomschrijving
- Belastbare inkomsten
- Berekening
- Beroepsinkomsten
- Betaling
- Exeptionele vergoedingen – vakantiegeld en eindejaarspremie
- Finprof
- Gezinstoestand
- Model 281.10 – Taksfiche
- Niet-belastbare inkomsten
- Niet-naleving van verplichtingen
- Opzeggingsvergoeding
- Periodiciteit van aangiften en betalingen
- Schalen
- Studenten
- Ten laste zijn – voorwaarden
- Verminderingen
Bedrog
Beëindiging arbeidsovereenkomst/afrekening loon
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met opzeggingstermijn
- Betekening per aangetekend schrijven
- Betekening met deurwaardersexploot
- Formule Claeys
- Geschrift
- Inhoudelijke vereisten
- Nieuwe dienstbetrekking zoeken
- Opzeggingstermijn arbeiders – begin
- Opzeggingstermijn arbeiders – duurtijd
- Opzeggingstermijn bedienden – begin
- Opzeggingstermijn bedienden – duur
- Schoringen bij opzegging door de weknemer
- Schorsingen bij opzegging door de werkgever
- Taalversie
- Tegenopzegging voor bedienden
- Verderzetten van de arbeidsprestaties
- Wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met verbrekingsvergoeding
- Berekening lopende loon
- Berekening voordelen
- Berekening inhoudingen
- Betaling
- Overeenkomst bepaalde duur
- Overeenkomst onbepaalde duur
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overmacht
- Beperkte ongeschiktheid
5.10.5
5.10.5
5.10.4
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.2
5.10.7
5.10.4
5.10.5
5.10.2
5.10.6
5.10.2
5.10.7
5.10.4
5.10.5
5.10.3
9.7.11
5.10.2
5.10.3
4.3.1
8.14.2
8.5.1
8.5.1
8.5.4
8.5.1
8.5.2
8.5.6
8.5.3
8.5.3
8.5.4
8.5.4
8.5.5
8.5.5
8.5.1
8.5.4
8.5.6
8.5.6
8.6.3
8.6.3
8.6.3
8.6.4
8.6.2
8.6.2
8.3.3
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Mogelijke gevallen
- Permanente en definitieve ongeschiktheid
- Principe
- Vergoeding
- Vormvereisten
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
door afloop van de termijn of voltooiing van het werk
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door wederzijdse toestemming
- Onmiddellijk of na verloop van een termijn
- Opzeggingsvergoeding
- Principes
- Vormvoorschriften en bewijsmiddelen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door overlijden werknemer
- Begrafeniskosten
- Vergoedingen
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering
- Arbeiders
- Bedienden
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd
- Arbeiders
- Bedienden
Beëindiging van de functie van huisbewaarder
Beëindiging van de vervangingsovereenkomst
- Beëindiging contract bepaalde tijd
- Beëindiging contract onbepaalde tijd
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst pensioengerechtigde leeftijd
- Arbeiders
- Bedienden
Beëindiging van de studentenovereenkomst
Beëindiging bij willekeurig ontslag of willekeurige afdanking
Beëindiging bij eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst
Beëindiging tijdens een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur – meer dan zes
maanden ongeschiktheid
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur – minder dan zes
maanden ongeschiktheid
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden bepaalde duur van meer
dan 3 maanden - meer dan zes maanden ongeschiktheid
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden bepaalde duur van meer
dan 3 maanden - minder dan zes maanden ongeschiktheid
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden bepaalde duur van minder
dan 3 maanden of met een proefbeding
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst om dringende redenen
- De gerechtvaardigde verbreking
- De niet-gerechtvaardigde verbreking
- Dronkenschap
- Gevallen niet kwalificeerbaar
- Mogelijke gevallen - kwalificeerbaar
- Ongerechtvaardigde afwezigheid
- Voorlopige vrijheidsberoving
- Vormvereisten
Beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid/ongeval
- Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden voor bepaalde tijd
Of duidelijk omschreven werk van meer dan drie maanden
- Arbeidsovereenkomst voor bedienden voor bepaalde tijd
Of duidelijk omschreven werk van minder dan drie maanden
Beenmerg – afname van / afwezigheid
Begrenzingen arbeidsduur
8.3.2
8.3.3
8.3.1
8.3.3
8.3.3
8.4
8.1.2
8.1.2
8.1.1
8.1.3
8.2.2
8.2.1
8.7.1
8.7.2
3.5.5
3.6.5
9.1.8
3.4.5
3.4.5
8.5.7
8.5.8
8.5.11
8.9
8.10
8.11.1
8.11.1
8.11.2
8.11.2
8.11.3
8.8.4
8.8.4
8.8.2
8.8.1
8.8.1
8.8.2
8.8.2
8.8.3
8.11.1
8.11.2
8.11.3
7.18
5.3.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Begrafeniskosten
Bekwaamheid/sluiten van een arbeidsovereenkomst
Bekwaamheid studenten/sluiten van een arbeidsovereenkomst
Belastbare inkomsten bedrijfsvoorheffing
Bepaald werk – arbeidsovereenkomst
Beperkte arbeidsongeschiktheid – overmacht
Berekening bedrijfsvoorheffing
Beroepsinkomsten bedrijfsvoorheffing
Beroepsloopbaanvermindering
Beschermde werknemer
Bescherming tegen geweld en pesterijen
Beslag op en overdracht van het loon
- Bedragen waarop beslag en overdracht toegelaten is
- Einde van de overeenkomst
- Loonoverdracht
- Loondelegatie
- Loonbeslag
Betaald educatief verlof
Betaling bedrijfsvoorheffing
Betekening van de opzeggin van een arbeidsovereenkomst
- Betekening per aangetekend schrijven
- Betekening met deurwaardersexploot
- Geschrift
- Inhoudelijke vereisten
- Taalversie
Bevalling
- Anciënniteit
- Arbeidsongeschiktheid
- Borstvoedingsverlof
- Geboortepremie
- Gezinsbijslag
- Hospitalisatie
- Kinderbijslag
- Meerlinggeboorte
- Moederschapuitkering
- Ontslagbescherming
- Ouderschapsverlof
- Prenataal verlof
- Vaderschapsverlof
- Vakantieregeling
- Verbod om bepaalde prestaties te verrichten
Bezoldigingswijze
- Afrekening
- Brutobezoldiging arbeiders
- Brutobezoldiging bedienden
- Haard- en standplaatstoelage
- Index
- Individuele rekening
- Leeftijdsklasse
- Loonschaal
- Loonstaat
- Overuren
- Weddeanciënniteit
Bijdragevermindering RSZ
Bijhouden van documenten
Bijstand aan een ernstig zieke
Bloedafname – verlof
Boete
Boete
8.2.2
2.2.1
9.7.5
5.10.2
3.3
8.3.3
5.10.3
5.10.2
7.10.1
8.13
4.4
5.12.2
5.12.3
5.12.1
5.12.1
5.12.1
7.13.1
5.10.7
8.5.1
8.5.1
8.5.1
8.5.2
8.5.1
7.4.6
7.4.1
7.4.4
6
6
7.4.1
6
7.4.1
7.4.3
7.4.5
7.10.1
7.4.1
7.4.1
7.4.7
7.4.2
5.2.3
5.1.6
5.1.7
5.1.5
5.1.3
5.2.1
5.1.2
5.1.1
5.2.2
5.3.4
5.1.4
5.9.8
4.1.14
7.10.1
5.9.5
7.18
4.3.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Borstvoeding
Bruto-bezoldiging arbeiders
Bruto-bezoldiging bedienden
Buitenlandse studenten
Buitenlandse werknemer
Burgerlijke en politieke rechten
Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
Burgerlijke aansprakelijkheid
Busbegeleider
- Aanwervingsvoorwaarden
- Arbeidsovereenkomst
- Driemaandelijkse staat
- Prestaties
- RB12B-staat
- RSZ-bijdragen
- Technische stoornis
- Vergoeding
- Vervanging
- Weddefiche
Busbegeleider handleiding
Buschauffeur
Buschauffeur handleiding
7.4.4
5.1.6
5.1.7
9.7.4
2.1.1
2.1.4
4.3.1
7.3.7
9.6.2
Model 29
9.6.8
9.6.3
9.6.7
9.6.6
9.6.10
9.6.4
9.6.9
9.6.5
G-O! Website – handleiding busbegeleiding
9.5
G-O! Website – handleiding buschauffeurs
C
C4 – motivering ontslag op het document
C4 – inhoudelijk
Cadeaucheque
Carenzdag
Claeys
Collectief ontslag
Contact met de RSZ en de regionale antennes
Communie – afwezigheid
Continuïteit van de functie van huisbewaarder
Controle arbeidsgeschiktheid bij ziekte/ongeval
Conventionele schorsingen
Cumulatie activiteiten met uitkering loopbaanonderbreking
8.9.4
8.14.4
5.6
7.2.4
8.5.4
8.12
5.9.7
7.17.1
9.1.7
7.2.3
7.18
7.10.3
D
Deeltijdse arbeid
- Arbeidsovereenkomst deeltijdse arbeid
- Deeltijdse arbeid minimumgrens
- Eindejaarstoelage
- Feestdagen
- Jaarlijkse vakantie
- Klein verlet
- Loopbaanonderbreking
- Vakantiegeld
Deurwaardersexploot/ontslag
Dienstbetrekking zoeken
Dimona
Diploma, getuigschrift
Documenten
- Aanwezigheidsblad
- Afrekening loon
3.2.2
3.2.2
5.5.4
5.3.6
7.7.2
7.17.1
7.10.2
7.7.6
8.5.1
8.5.6
5.9.1
2.1.6
Model 11
8.14.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Afrekening loon
- Arbeidskaart
- Arbeidsongeval
- Arbeidsovereenkomst arbeiders
- Arbeidsovereenkomst bedienden
- Arbeidsovereenkomst Busbegeleiders
- Arbeidsovereenkomst Studenten
- Attest goed zedelijk gedrag - Model 2
- Attest lichamelijke gezondheid
- Beëindiging wegens dringende reden deel 1
- Beëindiging wegens dringende reden deel 2
- Beëindiging met opzeggingstermijn
- Beëindiging met opzeggingsvergoeding/verbrekingsvergoeding
- Beëindiging tijdens proefperiode met opzeggingstermijn
- Beëindiging met wederzijdse toestemming
- Bestaanszekerheidvergoeding
- C4 - Werkloosheidsverklaring
- Diploma
- Eindejaarstoelage
- Fiche 281.10 - Fiche van de belastbare bezoldiging
- Fiche RB12B
- Fietsvergoeding
- Haardgeld – echtgenote personeelslid van het Rijk
- Haardgeld – echtgenote geen personeelslid van het Rijk
- Huisbewaring – overeenkomst
- Individuele rekening
- Individuele rekening
- Loonstaat voor de maand
- Loopbaanonderbreking C61
- Medische kosten – Medex
- Model A niet-stakende personeelsleden
- Nationaliteitsbewijs
- Opdrachtomschrijving – bijlage bij de arbeidsovereenkomst
- Overuren
- Sollicitatieformulier
- Subrogatie
- Tewerkstellingsverklaring
- Tewerkstellingsverklaring
- Vakbondspremie
- Weddeanciënniteit – diensten tijdens de arbeidsovereenkomst
- Weddeanciënniteit in aanmerking komende diensten
- Weddeanciënniteit – Loopbaanoverzicht
- Weddefiche
Documenten (bijhouden van documenten)
Driemaandelijkse staat busbegeleiders
Dringende reden
- De gerechtvaardigde verbreking
- De niet-gerechtvaardigde verbreking
- Dronkenschap
- Gevallen niet kwalificeerbaar
- Mogelijke gevallen - kwalificeerbaar
- Ongerechtvaardigde afwezigheid
- Voorlopige vrijheidsberoving
- Vormvereisten
Dronkenschap
Dwingende redenen – verlof
Model 13
2.1.1
7.3.2
Model 1
Model 2
Model 25
Model 28
2.1.5
2.1.3
Model 21A
Model 21B
Model 18
Model 20
Model 19
Model 17
Model 26
8.14.4
2.1.6
Model 15
8.14.5
Model 27
5.7.3
Model 8
Model 9
Model 24
8.14.3
Model 10
Model 12
7.10.3
7.3.4
Model 16
2.1.1
Model 3
Model 14
Model 4
7.3.6
Model 23
8.14.1
5.8
Model 6
Model 5
Model 7
Model 10
4.1.14
9.6.8
8.8.4
8.8.4
8.8.2
8.8.1
8.8.1
8.8;2
8.8.2
8.8.3
8.8.2
7.17.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E
Eenzijdige wijziging of verbreking aan de arbeidsovereenkomst
- Begrip
- Constitutieve elementen
- Mogelijke stappen te ondernemen door de werknemer
Educatief verlof
Eindejaarspremie
- Busbegeleiders
- Contractuelen met voltijdse opdracht
- Contractuelen met deeltijdse opdracht
- Forfaitair gedeelte
- Wijzigbaar gedeelte
Exceptionele vergoedingen/vakantiegeld-eindejaarspremie
8.10.1
8.10.2
8.10.3
7.13.1
5.5
5.5.5
5.5.3
5.5.4
5.5.1
5.5.2
5.10.4
F
Familieraad
Feestdagen
- Aantal
- Deeltijdse tewerkstelling
- Einde van de arbeidsovereenkomst
- Feestdagen
- Ongerechtvaardigde afwezigheid
- Studenten
- Tewerkstelling
- Vervangingsdagen
Feest van de vrijzinnige jeugd
Fiche 281.01
Fietsvergoeding
Finprof – bedrijfsvoorheffing
Forfaitair gedeelte eindejaarspremie
Formule Claeys
7.11
5.3.6
5.3.6
5.3.6
5.3.6
5.3.6
9.7.14
5.3.6
5.3.6
7.17.1
8.14.5
5.7.3
5.10.5
5.5.1
8.5.4
G
Geboorte
- Afwezigheid
- Anciënniteit
- Arbeidsongeschiktheid
- Borstvoedingsverlof
- Geboortepremie
- Gezinsbijslag
- Hospitalisatie
- Kinderbijslag
- Meerlinggeboorte
- Moederschapuitkering
- Ontslagbescherming
- Ouderschapsverlof
- Prenataal verlof
- Vaderschapsverlof
- Vakantieregeling
- Verbod om bepaalde prestaties te verrichten
Gedeeltelijke werkhervatting
Geldelijke anciënniteit – berekening
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen
7.17.1
7.4.6
7.4.1
7.4.4
6
6
7.4.1
6
7.4.1
7.4.3
7.4.5
7.10.1
7.4.1
7.4.1
7.4.7
7.4.2
7.2.4
5.1.4
4.1.6
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geneeskundig getuigschrift
Gepresteerde diensten (anciënniteit)
Gerechtelijke oproepen
- Zetelen in een jury voor het assisenhof
- Oproep als getuige voor de rechtbanken en hoven
- Arbeidsrechtbank
- Familieraad
- Gerechtelijke oproepen bij klein verlet
Gerechtvaardigde verbreking bij ontslag dringende redenen
Geschenken en geschenkencheques
Getuige voor rechtbanken en hoven
Getuigschrift/Diploma/Toelaatbaarvereisten
Gevallen kwalificeerbaar als dringende redenen
Gevallen niet-kwalificeerbaar als dringende redenen
Gewaarborgd maandloon - arbeiders
Gewaarborgd maandloon – bedienden
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeval
Gewaarborgd maandloon : verlies op het recht
Geweld en pesterijen
Gezinsbijslag werknemers
Gezinstoestand (bedrijfsvoorheffing)
Goed zedelijk gedrag (model 2)
7.2.1
5.1.4
7.11
7.11
7.11
7.11
7.17.1
8.8.4
5.6
7.11
2.1.6
8.8.1
8.8.1
7.2.4
7.2.5
7.3.5
7.2.4
4.4
6
5.10.2
2.1.5
H
Haard- en standplaatstoelage
Handleiding busbegeleider
Handleiding buschauffeur
Handleiding voor professionele schoonmaak
Hervalling – Nieuwe arbeidsongeschiktheid
- Hervatting
- Ziekte
Hervatting werk bij loopbaanonderbreking
Hervatting werk na ziekteperiode
Hof van Assisen
Hospitalisatie/zwangerschap
Huisbewaarder
- Aanstelling
- Beëindiging van de functie als huisbewaarder
- Continuïteit
- Model- overeenkomst huisbewaring
- Ontruiming van de huisbewaarderswoning
- Rechten en plichten
- Taken
- Toewijzing
- Vergoeding
Huwelijk – afwezigheid
Huwelijksgeschenken
5.1.5
G-O! Website – handleiding busbegeleiding
G-O! Website – handleiding buschauffeurs
G-O! Website – handleiding schoonmaak
7.2.4
7.2.4
7.10.4
7.2.4
7.11
7.4.1
9.1.2
9.1.8
9.1.7
Model 24
9.1.8
9.1.4
9.1.5
9.1.3
9.1.6
7.17.1
5.6
I
Index (lonen)
Individuele rekening
Individuele rekening lopende jaar
Individuele rekening lopende jaar
Individueel personeelsdossier
Individuele prestatiestaat toezichters
Inhaalrust
Inhoudelijke vereisten ontslag met opzegperiode
Inhoudingen
5.1.3
5.2.1
8.14.3
Model 10
4.1.13
Model 11
5.3
8.5.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Bedrijfsvoorheffing
- Bijzondere bijdrage RSZ
- RSZ
Inlichtingen verschaffen
Impliciet ontslag (eenzijdige wijzing essentiële arbeidsvoorwaarden)
5.10
5.9.5
5.9.2
4.2
8.10
J
Jaarlijkse vakantie
- Aantal vakantiedagen
- Berekening van het aantal vakantiedagen
- Deeltijdse arbeid
- Schoolverlaters
- Schorsing –Arbeidsongeschiktheid ziekte of ongeval
- Schorsing – Arbeidsongeval
- Schorsing – Feestdagen
- Schorsing – Loopbaanonderbreking
- Schorsing - Onvolledige arbeidsdag
- Schorsing - Prenatale medische onderzoeken
- Schorsing - Voorbehoeds- of profylaxeverlof
- Schorsing – Zwangerschap
- Overdracht van vakantie
- Opname van vakantiedagen bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
- Vakantiegeld Busbegeleiders
- Vakantiegeld MVD’ers
- Vakantiegeld – Principes
- Wijze van opname van de vakantiedagen
Jaarloongrens
- Afwezigheid voor het zoeken van een andere betrekking
- Duur proeftijd voor bedienden
- Opzeggingstermijn voor bedienden
- Tegenopzegging voor bedienden
Jobstudent
- Aanwerving na tewerkstelling jobstudent
- Algemeen
- Arbeidsduur
- Bedrijfsvoorheffing
- Beëindiging
- Bekwaamheid
- Buitenlandse studenten
- Feestdagen
- Loon
- Model
- Sociale zekerheid
- Schorsing ingevolge ziekte of ongeval
- Toepassingsgebied - wie mag/kan
- Uitgesloten
- Verplichtingen
- Vormvereisten
7.7.1
7.7.2
7.7.2
7.7.8
7.2.7
7.3.10
5.3.4
7.10.10
7.1.5
7.5.3
7.6.7
7.4.7
7.7.4
7.7.7
7.7.7
7.7.6
7.7.3
8.5.6
3.6.2
8.5.4
8.5.4
9.7.16
9.7.1
9.7.8
9.7.11
9.7.13
9.7.5
9.7.4
9.7.14
9.7.9
Model 29
9.7.10
9.7.12
9.7.2
9.7.3
9.7.7
9.7.6
K
Kennisgeving van de dringende redenen – ontslag
Kiesrecht - Kiesplicht
Kinderbijslag
8.8.3
7.1.3
6
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kind ten laste (loonbeslag/loonoverdracht)
Klein verlet
- Mogelijkheden
- Opmerkingen
- Recht op loon
- Deeltijdse tewerkstelling
Kosteloze maaltijd
Kwalificeerbare gevallen van ontslag om dringende redenen
5.12.2
7.17.1
7.17.1
7.17.1
7.17.1
5.6
8.8.1
L
Lactatieverlof
Leeftijdsklasse (loonberekening)
Lichamelijke- en geestelijke geschiktheid
Loon
- Activiteiten niet ingericht door de raad van bestuur
- Afrekening
- Brutobezoldiging arbeiders
- Brutobezoldiging bedienden
- Bezoldiging busbegeleiders
- Bezoldiging huisbewaarders
- Bezoldiging studenten
- Bezoldiging toezichters
- Bezoldiging vrijwilligers
- Feestdagen
- Feestdagen bij afwezigheid
- Feestdagen bij uit diensttreding
- Feestdagen en deeltijdse tewerkstelling
- Haard- en standplaatstoelage
- Index
- Individuele rekening
- Klein verlet
- Jobstudent
- Leeftijdsklasse
- Loonschaal
- Loonstaat
- Overuren
- Student
- Tijdstip uitbetaling
- Loonfiche 281.10
- Weddeanciënniteit
- Werkbonus
Loonbeslag
Loondelegatie
Loonoverdracht
Loopbaanonderbreking
- Aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering
- Beroepsloopbaanvermindering
- Bijstaan van een zwaar ziek gezins- of familielid
- Cumulatie met de onderbrekingsuitkering
- Deeltijdse werknemer
- Duur van de onderbreking
- Een recht?
- Hervatting van het werk
- Indienen van de aanvraag
- Instemming van de werkgever
- Jaarlijkse vakantie
7.4.4
5.1.2
2.1.3
5.3.5
5.2.3
5.1.6
5.1.7
9.6.4
9.1.6
9.8.4
9.2.3
9.11
5.3.4
5.3.4
5.3.4
5.3.4
5.1.5
5.1.3
5.2.1
7.17.1
5.12
5.1.2
5.1.1
5.2.2
5.3.2
5.2.1
4.1.2
5.10.6
5.1.4
5.9.8
5.12.1
5.12.1
5.12.1
7.10.7
7.10.1
7.10.1
7.10.3
7.10.2
7.10.2
7.10.1
7.10.4
7.10.2
7.10.2
7.10.10
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-
Kinderbijslag
Ontslagbescherming
Ouderschapsverlof
Ontslagbescherming
Palliatieve zorgen
Procedure voor het bekomen van de onderbrekingsuitkering
Schorsing van het recht op onderbrekingsuitkering
Verlies van het recht op onderbrekingsuitkering
Vervanging
Volledige beroepsloopbaanonderbreking
Pensioen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
7.10.9
7.10.6
7.10.1
7.10.6
7.10.1
7.10.3
7.10.3
7.10.3
7.10.4
7.10.1
7.10.11
7.10.8
M
Maaltijden (kostenloos)
Maaltijdcheques
Medisch attest aanwerving
Medisch attest arbeidsongeval
Medisch attest ziekte
Medische controle
Medisch geschil
Medische kosten
Medex – medisch attest
Meerlingengeboorte
Militaire verplichtingen
Minimumgrens arbeidsduur/deeltijdse arbeid
Minimumnorm deeltijdse arbeid
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid/arbeidsongeval
Moederschap
- Anciënniteit
- Arbeidsongeschiktheid
- Borstvoedingsverlof
- Geboortepremie
- Gezinsbijslag
- Hospitalisatie
- Kinderbijslag
- Meerlinggeboorte
- Moederschapuitkering
- Ontslagbescherming
- Ouderschapsverlof
- Prenataal verlof
- Postnataal verlof
- Vaderschapsverlof
- Vakantieregeling
- R.S.Z. Verbod om bepaalde prestaties te verrichten
Model 281.10/taksfiche
Model 2 - Onberispelijk gedrag
Moederschapsuitkering
Motivering ontslag op C4
Multifunctionele aangifte (Dmfa)
5.6
5.6
2.1.3
7.3.2
7.3.2
7.2.3
7.2.3
7.3.4
7.3.2
7.4.1
7.19
3.2.2
3.2.2
7.3.3
7.4.6
7.4.1
7.4.4
6
6
7.4.1
6
7.4.1
7.4.3
7.4.5
7.10.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.7
7.4.2
5.10.6
2.1.5
7.4.3
8.9.4
5.9.3
N
Nachtarbeid
Nachtwaker
Nationaliteitsvoorwaarden
Niet-belastbare inkomsten (bedrijfsvoorheffing)
9.4
9.4
2.1.1
5.10.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Niet-gerechtvaardigde verbreking bij ontslag dringende redenen
Niet-naleven verplichtingen bedrijfsvoorheffing
Niet-naleven verplichtingen RSZ/tijdstip betalingen
Niet-naleven verpllichtingen RSZ/voorschotten
Nieuwe arbeidsongeschiktheid/ Hervalling
- Ziekte
8.8.4
5.10.7
5.9.4
5.9.6
7.2.4
O
Ochtend-, avond- en middagtoezicht
- Bezoldiging
- Individuele prestatiestaat
- Tijdsduur
- Toelagen en vergoedingen
- Toepassingsgebied
Onberispelijk gedrag
Onderbreking arbeidsduur
Ondergeschiktheid van de werknemer
Onderhoudsgeld/onderhoudsuitkering
Ongelijke behandeling man/vrouw – ontslagbescherming
Ongerechtvaardigde afwezigheid - dringende redenen
Ongeval (van gemeen recht)
- Carenzdag
- Controle
- Gedeeltelijke werkhervatting
- Geneeskundig getuigschrift
- Gewaarborgd loon arbeiders
- Gewaarborgd loon bedienden
- Hervalling
- Hervatting van de arbeid
- Jaarlijkse vakantie
- Medisch geschil
- Verlenging
- Verlies op het recht van gewaarborgd loon
- Verwittiging
- Weddenanciënniteit
Ongeval met uitsluitend stoffelijke schade
Onthaal van de werknemer
Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona)
Ontoelaatbaarheden(onthouden van)
Ontruiming van de huisbewaarderswoning
Ontslagbescherming
- Moederschapsrust
- Borstvoedingsverlof
- Ongelijke behandeling man/vrouw
- Loopbaanonderbreking
- Vakbondsafgevaardigde
- adoptieverlof
Ontslag om/wegens dringende reden
- De gerechtvaardigde verbreking
- De niet-gerechtvaardigde verbreking
- Dronkenschap
- Gevallen niet kwalificeerbaar
- Mogelijke gevallen - kwalificeerbaar
- Ongerechtvaardigde afwezigheid
- Voorlopige vrijheidsberoving
- Vormvereisten
Oorzaak en voorwerp
9.2.3
Model 27
9.2.1
9.2.3
9.2.2
2.1.5
5.3.3
4.2.2
5.12.2
8.14
8.8.2
7.2.4
7.2.3
7.2.4
7.2.1
7.2.4
7.2.5
7.2.4
7.2.4
7.2.7
7.2.3
7.2.1
7.2.4
7.2.1
7.2.6
7.3.8
4.1.7
5.9.1
4.2.4
9.1.8
8.14
8.14
8.14
8.14
8.14
8.14
8.8.4
8.8.4
8.8.2
8.8.1
8.8.1
8.8.2
8.8.2
8.8.3
2.2.3
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur
Openbaar vervoer
Opleidingsbeding
Oproeping onder de wapens
Opvangverlof
Opzegging met termijn
- Betekening per aangetekend schrijven
- Betekening met deurwaardersexploot
- Formule Claeys
- Geschrift
- Inhoudelijke vereisten
- Nieuwe dienstbetrekking zoeken
- Opzeggingstermijn arbeiders – begin
- Opzeggingstermijn arbeiders – duurtijd
- Opzeggingstermijn bedienden – begin
- Opzeggingstermijn bedienden – duur
- Taalversie
- Tegenopzegging voor bedienden
- Schoringen bij opzegging door de weknemer
- Schorsingen bij opzegging door de werkgever
- Verderzetten van de arbeidsprestaties
- Wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden
Opzegging met vergoeding
- Berekening lopende loon
- Berekening voordelen
- Berekening inhoudingen
- Betaling
- Overeenkomst bepaalde duur
- Overeenkomst onbepaalde duur
Opzegging studentenovereenkomst
Opzegging tijdens de proefperiode – arbeiders
Opzegging tijdens de proefperiode – bedienden
Opzegging tijdens de proefperiode – modelformulier
Opzegging vervangingsovereenkomst
Opzegging voor begin van de uitvoering van de overeenkomst
Opzettelijke fout
Ouderschapsverlof
Overdracht van het loon
Overdracht van vakantie
Overeenkomst huisbewaring – model
Overeenkomst voor tijdelijke arbeid
Overeenkomst voor uitzendarbeid
- Loon
- Principes
- Verhouding uitzendbureau-gebruiker
- Verplichtingen gebruiker en uitzendbureau
Overlijden – afwezigheid (klein verlet)
Overlijden van de werknemer – beëindiging arbeidsovereenkomst
- Begrafeniskosten
- Vergoedingen
Overmacht : Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
- Beperkte ongeschiktheid
- Mogelijke gevallen
- Permanente en definitieve ongeschiktheid
- Principe
- Vergoeding
- Vormvereisten
Overmacht : onvoorziene gebeurtenis
Overuren
3.1.3
5.7.1
7.13.3
7.19
7.17.4
8.5.1
8.5.1
8.5.4
8.5.1
8.5.2
8.5.6
8.5.3
8.5.3
8.5.4
8.5.4
8.5.1
8.5.4
8.5.5
8.5.5
8.5.6
8.5.6
8.6.3
8.6.3
8.6.3
8.6.4
8.6.2
8.6.2
8.5.11
3.5.5
3.6.5
Model 19
3.4.5
8.7
4.3.1
7.10.1
5.12
7.7.4
Model 24
3.3
9.8.4
9.8.1
9.8.2
9.8.3
7.17.1
8.2
8.2.2
8.2.1
8.3.3
8.3.2
8.3.3
8.3.1
8.3.3
8.3.3
7.9
5.3.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Overwerk
- Arbeidsduur algemeen
- Begrenzingen
- Deeltijdse arbeid minimumgrens
- Maximumgrens
- Nachtarbeid
- Overuren/Inhaalrust
- Rustpauzes
- Studenten
- Uitzendarbeid
- Vervangingsovereenkomst
- Zaterdag- en zondagwerk
3.2.1
5.3.1
3.2.2
5.3.1
9.4
5.3.2
5.3.1
9.7.8
9.8
3.4.4
5.3
P
Palliatief verlof
Partijen bij de arbeidsovereenkomst
Parttime
- Arbeidsovereenkomst deeltijdse arbeid
- Deeltijdse arbeid minimumgrens
- Feestdagen
- Eindejaarstoelage
- Jaarlijkse vakantie
- Vakantiegeld
- Loopbaanonderbreking
- Klein verlet
Pauzes
Pensioen arbeiders
Pensioen bedienden
Periodiciteit van aangiften en betalingen bedrijfsvoorheffing
Pensioengerechtigde leeftijd – arbeiders – opzegging
Pensioengerechtigde leeftijd – bedienden- opzegging
Pensioen en loopbaanonderbreking
Permanente en definitieve ongeschiktheid wegens ziekte
Personeelsregister
Persoonlijke voorwerpen
Prenataal medisch onderzoek
Preventieadviseur
Principes i.v.m. de selectie aanwerving personeelsleden
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
- Aanvraag procedure
- Activiteiten
- Administratieve verplichtingen
- Duur van de activiteiten
- Inlichtingen
- Modellijst van activiteiten
- Uitgesloten activiteiten
- Vergoeding
- Verzekering
Plaats van tewerkstelling
Plan activa
- Activering financiële maatschappelijke hulp
- Activering van de werkloosheidsuitkering
- Activa Start
- Activering van het leefloon
Plechtige communie – afwezigheid
Pleegzorg afwezigheid
Politiek verlof
Postnataal verlof bij zwangerschap
7.10.1
1.2
3.2.2
3.2.2
5.3.4
5.5.4
7.7.2
7.7.6
7.10.2
7.17.1
5.3.3
8.5.7
8.5.8
5.10.5
8.5.7
8.5.8
7.10.11
8.8.3
4.1.13
4.1.8
7.5
4.4
2.1.7
9.9.4
9.9.1
9.9.6
9.9.7
9.9.9
9.9.2
9.9.3
9.9.5
9.9.8
1.3
9.10.1
9.10.2
9.10.3
9.10.4
7.17.1
7.17.1
7.14
7.4.1
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prenatale medische onderzoeken
Prenataal verlof bij zwangerschap
Prestaties busbegeleiders
Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst
Priesterwijding – afwezigheid
Seksueel gedrag op het werk
Privé-prestaties (anciënniteit)
Privé-voertuig
Procedure onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking
Proefperiode /proefbeding/proeftijd arbeiders
- Beëindiging contract tijdens proeftijd
- Duur
- Eenmaligheid
- In alle contracten/inlassing
- Model
- Omschrijving
- Schorsing
- Verlenging
- Voortzetting van het contract na de proeftijd
- Vormvereisten
Proefperiode/proefbeding/proeftijd bedienden
- Beëindiging contract tijdens proeftijd
- Duur
- Eenmaligheid
- In alle contracten/inlassing
- Model
- Omschrijving
- Schorsing
- Verlenging
- Voortzetting van het contract na de proeftijd
- Vormvereisten
Profylaxeverlof (of voorbehoedsverlof)
7.5
7.4.1
9.6.3
7.17.1
4.4
5.1.4
5.7.2
7.10.3
3.5.5
3.5.2
3.5.4
3.5.4
Model11
3.5.1
3.5.4
3.5.4
3.5.4
3.5.3
3.6.5
3.6.2
3.6.4
3.6.4
Model 2
3.6.1
3.6.4
3.6.4
3.6.4
3.6.3
7.6
R
RB12B-staat busbegeleiders
Rechten en plichten van de huisbewaarder
Rechten en Plichten van de werkgever
- Aansprakelijkheid - burgerlijk
- Aansprakelijkheid – strafrechtelijk
- Aflevering documenten bij vertrek van de werknemer
- Arbeid verschaffen
- Arbeidsvoorwaarden
- Bijhouden van sociale documenten
- Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
- Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden
- Hoedanigheid der materialen
- Huisvesting
- Loon uitbetalen
- Onthaal
- Persoonlijke voorwerpen
- Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk
- Religieuze- en burgerplichten
- Veilige en gezonde werkomstandigheden
- Werk- en beschermkledij
9.6.7
9.1.4
4.3.1
4.3.2
4.1.10
4.1.1
4.1.6
4.1.13
4.1.11
4.1.6
4.1.9
4.1.12
4.1.2
4.1.7
4.1.8
4.4
4.1.5
4.1.4
4.1.3
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Rechten en Plichten van de werknemer
- Aansprakelijkheid - burgerlijk
- Aansprakelijkheid – strafrechtelijk
- Inlichtingen verschaffen
- Ondergeschiktheid
- Ontoelaatbaarheden (onthouden van)
- Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk
- Rookverbod
- Teruggave materialen
- Verantwoordelijkheid bij nalatigheid
- Welzijn
- Werk verschaffen
Rechtgevende (kinderbijslag)
Rechthebbende (kinderbijslag)
Rechtsvorderingen krachtens de arbeidsovereenkomst
Recruteringscentrum
Religieuze- en burgerlijke plichten
Rookverbod
Rouwverlof
RSZ
- Bijdragen
- Bijzondere bijdrage RSZ
- Busbegeleiders
- Contact met de RSZ en de regionale antennes
- Dimona
- Multifunctionele aangifte (Dmfa)
- Sancties
- Studenten
- Verplichting tot en het tijdstip van betaling van de bijdragen
- Werkbonus – vermindering RSZ
Rust- en overlevingspensioen – arbeiders
Rust- en overlevingspensioen – bedienden
Rustpauze
4.3.1
4.3.2
4.2
4.2.2
4.2.4
4.4
4.2.6
4.2.3
4.2
4.2.5
4.2.1
6
6
1.4
7.17.1
4.1.5
4.2.6
7.17
5.9.2
5.9.5
9.6.6
5.9.7
5.9.1
5.9.3
5.9.6
9.7.10
5.9.4
5.9.8
8.5.7
8.5.8
5.3.1
S
Samenvattende opgave 325.10 (bedrijfsvoorheffing)
5.10.6
Samenwonend
5.1.5
Schade
- Schade en burgerlijke aansprakelijkheid
4.3.1
Schadevergoeding bij willekeurig ontslag
8.9.5
Schalen bedrijfsvoorheffing
5.10.3
Scholingsbeding
7.13.3
Schoolverlaters – vakantiegeld
7.7.8
Schoonmaakpersoneel handleiding voor professionele schoonmaak
G-O! Website – handleiding schoonmaak
Schorsing van de arbeidsovereenkomst
- Arbeidsovereenkomst met Proefbeding – arbeiders
3.5.4
- Arbeidsovereenkomst met Proefbeding – bedienden
3.6.4
- Feestdag
5.3.4
Schorsing van de arbeidsovereenkomst – Schorsingsgevallen
- Adoptieverlof
7.17.3
- Arbeidsongeval
 Administratieve formaliteiten
7.3.2
 Administratieve formaliteiten
7.3.3
 Anciënniteit
7.3.9
 Arbeidsongeval
7.3.1
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-
-
 Arbeidswegongeval
 Burgerlijke aansprakelijkheid
 Einde van de arbeidsovereenkomst arbeiders
 Einde van de arbeidsovereenkomst bedienden
 Einde van de arbeidsovereenkomst
 Feestdagen
 Gewaarborgd loon
 Hervalling
 Jaarlijkse vakantie
 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
 Ongeval met uitsluitend stoffelijke schade
 Studenten
 Tussenkomst medische zorgen en kosten
 Weddenanciënniteit
Arbeidsovereenkomst studenten - ziekte of ongeval
Bloedafname/afstaan beenmerg-organen-weefsels
Communie
Dwingende redenen
Educatief verlof
Familieraad
Feestdagen
Gerechtelijke oproepen
Gerechtelijke oproepen nr. 12 Klein verlet
Huwelijk
Jaarlijkse vakantie
 Aantal vakantiedagen
 Berekening van het aantal vakantiedagen
 Schoolverlaters
 Schorsing –Arbeidsongeschiktheid ziekte of ongeval
 Schorsing – Arbeidsongeval
 Schorsing – Feestdagen
 Schorsing – Loopbaanonderbreking
 Schorsing - Onvolledige arbeidsdag
 Schorsing - Prenatale medische onderzoeken
 Schorsing - Voorbehoeds- of profylaxeverlof
 Schorsing – Zwangerschap
 Overdracht van vakantie
 Opname van vakantiedagen bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
 Vakantiegeld Busbegeleiders
 Vakantiegeld MVD’ers
 Vakantiegeld – Principes
 Wijze van opname van de vakantiedagen
Kiesplicht
Loopbaanonderbreking
 Aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering
 Beroepsloopbaanvermindering
 Bijstaan van een zwaar ziek gezins- of familielid
 Cumulatie met de onderbrekingsuitkering
 Deeltijdse werknemer
 Duur van de onderbreking
 Een recht?
 Hervatting van het werk
7.3
7.3.7
8.11.1
8.11.2
8.11.3
5.3.4
7.3
7.3.1
7.3.10
7.3.3
7.3.8
9.7.12
7.3.6
7.2.6
9.7.12
7.18
7.17.1
7.17.2
7.13.1
7.17.1
5.3.4
7.11
7.17.1
7.17.1
7.7.1
7.7.2
7.7.8
7.2.7
7.3
5.3.4
7.10.10
7.1.5
7.5.3
7.6.7
7.4.7
7.7.4
7.7.5
7.7.7
7.7.7
7.7.6
7.7.3
7.1.3
7.10.7
7.10.1
7.10.1
7.10.3
7.10.2
7.10.2
7.10.1
7.10.4
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-
 Indienen van de aanvraag
 Instemming van de werkgever
 Jaarlijkse vakantie
 Kinderbijslag
 Ontslagbescherming
 Ouderschapsverlof
 Ontslagbescherming
 Palliatieve zorgen
 Procedure voor het bekomen van de onderbrekingsuitkering
 Schorsing van het recht op onderbrekingsuitkering
 Verlies van het recht op onderbrekingsuitkering
 Vervanging
 Volledige beroepsloopbaanonderbreking
 Pensioen
 Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Oproeping onder de wapens
Overlijden
Overmacht
Pleegzorg
Politiek verlof
Prenatale medische onderzoeken
Profylaxeverlof (of voorbehoedsverlof)
Scholingsbeding
Recruteringscentrum
Syndicaal verlof
Sociale Ancieniteit
Sociale Promotie
Staking
Vaderschapsverlof
Verhindering op de weg naar het werk
Verhindering om het werk voort te zetten of aan te vatten
Voorbehoedsverlof (of profylaxeverlof)
Voorlopige hechtenis
Vrijzinnigheidsfeest
- Ziekte/ongeval van gemeen recht
 Carenzdag
 Controle
 Gedeeltelijke werkhervatting
 Geneeskundig getuigschrift
 Gewaarborgd loon arbeiders
 Gewaarborgd loon bedienden
 Hervalling
 Hervatting van de arbeid
 Jaarlijkse vakantie
 Medisch geschil
 Studenten
 Verlenging
 Verlies op het recht van gewaarborgd loon
 Verwittiging
 Weddenanciënniteit
- Zwangerschap
 Anciënniteit
 Arbeidsongeschiktheid
 Borstvoedingsverlof
 Geboortepremie
7.10.2
7.10.2
7.10.10
7.10.9
7.10.6
7.10.1
7.10.6
7.10.1
7.10.3
7.10.3
7.10.3
7.10.4
7.10.1
7.10.11
7.10.8
7.19
7.17.1
7.9
7.17.4
7.14
7.5
7.6
7.13.3
7.17.1
7.16
7.2.4
7.13.2
7.15
7.17.1
7.1.1
7.1.2
7.6
7.12
7.17.1
7.2.4
7.2.3
7.2.4
7.2.1
7.2.4
7.2.5
7.2.4
7.2.4
7.2.7
7.2.3
9.7.12
7.2.1
7.2.4
7.2.1
7.2.6
7.4
7.4.6
7.4.1
7.4.4
6
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Gezinsbijslag
 Hospitalisatie
 Kinderbijslag
 Meerlinggeboorte
 Moederschapuitkering
 Ontslagbescherming
 Ouderschapsverlof
 Prenataal verlof
 Vaderschapsverlof
 Vakantieregeling
 Verbod om bepaalde prestaties te verrichten
Schorsingen die invloed hebben op de opzeggingstermijn
Selectieprincipes
Sociaal abonnement (treinkaart)
Sociale anciënniteit
Sociale documenten
- Aanwezigheidsblad
- Afrekening loon
- Afrekening loon
- Arbeidskaart
- Arbeidsongeval
- Arbeidsovereenkomst arbeiders
- Arbeidsovereenkomst bedienden
- Arbeidsovereenkomst Busbegeleiders
- Arbeidsovereenkomst Studenten
- Attest goed zedelijk gedrag - Model 2
- Attest lichamelijke gezondheid
- Beëindiging wegens dringende reden deel 1
- Beëindiging wegens dringende reden deel 2
- Beëindiging met opzeggingstermijn
- Beëindiging met opzeggingsvergoeding/verbrekingsvergoeding
- Beëindiging tijdens proefperiode met opzeggingstermijn
- Beëindiging met wederzijdse toestemming
- Bestaanszekerheidvergoeding
- C4 - Werkloosheidsverklaring
- Diploma
- Eindejaarstoelage
- Fiche 281.10 - Fiche van de belastbare bezoldiging
- Fiche RB12B
- Fietsvergoeding
- Haardgeld – echtgenote personeelslid van het Rijk
- Haardgeld – echtgenote geen personeelslid van het Rijk
- Huisbewaring – overeenkomst
- Individuele rekening
- Individuele rekening
- Loonstaat voor de maand
- Loopbaanonderbreking C61
- Medische kosten – Medex
- Model A niet-stakende personeelsleden
- Nationaliteitsbewijs
- Opdrachtomschrijving – bijlage bij de arbeidsovereenkomst
- Overuren
- Sollicitatieformulier
- Subrogatie
- Tewerkstellingsverklaring
- Tewerkstellingsverklaring
6
7.4.1
6
7.4.1
7.4.3
7.4.5
7.10.1
7.4.1
7.4.1
7.4.7
7.4.2
8.5.5
2.1.7
5.7.1
7.2.4
Model 11
8.14.2
Model 13
2.1.1
7.3.2
Model 1
Model 2
Model 25
Model 28
2.1.5
2.1.3
Model 21
Model 22
Model 18
Model 20
Model 19
Model 17
Model 26
8.14.4
2.1.6
Model 15
8.14.5
Model 27
5.7.3
Model 8
Model 9
Model 24
8.14.3
Model 10
Model 12
7.10.3
7.3.4
Model 16
2.1.1
Model 3
Model 14
Model 4
7.3.6
Model 23
8.14.1
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Vakbondspremie
- Weddeanciënniteit – diensten tijdens de arbeidsovereenkomst
- Weddeanciënniteit in aanmerking komende diensten
- Weddeanciënniteit – Loopbaanoverzicht
- Weddefiche
Sociale Documenten (bijhouden van documenten)
Sociale promotie
Sociale zekerheid
- Bijdragen
- Bijzondere bijdrage RSZ
- Busbegeleiders
- Contact met de RSZ en de regionale antennes
- Dimona
- Multifunctionele aangifte
- Sancties
- Sociale zekerheidsbijdragen
- Studenten
- Verplichting tot en het tijdstip van betaling van de bijdragen
- Werkbonus – vermindering RSZ
Sollicitatieverlof
Standplaatstoelage
Staking
- Omschrijving
- Niet-stakende personeelsleden
- Stakende personeelsleden
Staking openbaar vervoer
Student
- Aanwerving na tewerkstelling jobstudent
- Algemeen
- Arbeidsduur
- Arbeidsdagen
- Bedrijfsvoorheffing
- Beëindiging
- Bekwaamheid
- Buitenlandse studenten
- Feestdagen
- Loon
- Model
- Sociale zekerheid
- Schorsing ingevolge ziekte of ongeval
- Toepassingsgebied - wie mag/kan
- Uitgesloten
- Verplichtingen
- Vormvereisten
Statuut
Subrogatie/arbeidsongeval
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Syndicaal verlof
- Aanleiding, duur, aanvraag,gevolgen
- Alle vakbondsafgevaardigden
- Andere afgevaardigden – tijdelijk verlof
- Omschrijving
- Vaste afgevaardigden – permanent verlof
5.8
Model 6
Model 5
Model 7
Model 10
4.1.13
7.13.2
5.9.2
5.9.5
9.6.6
5.9.7
5.9.1
5.9.3
5.9.6
5.9.2
9.7.10
5.9.4
5.9.8
8.5.6
5.1.5
7.15.1
7.15.2
7.15.2
7.1.2
9.7.16
9.7.1
9.7.8
9.7.10
9.7.11
9.7.13
9.7.5
9.7.4
9.7.14
9.7.9
Model 29
9.7.10
9.7.12
9.7.2
9.7.3
9.7.7
9.7.6
1.1.5
7.3.6
4.3.2
7.16.2
7.16.2
7.16.2
7.16.1
7.16.2
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
T
Taalgebruik
Taalversie ontslag
Taken van de huisbewaarder
Taksfiche 281.10
Technische stoornis busbegeleiders
Tegenopzegging bedienden
Ten laste zijn/bedrijfsvoorhefffing
Terugbetaling lonen
Teruggave materialen
Terugvordering lonen
Terugvordering lonen – ziekte – derde partij
Tewerkstelling- en arbeid (ministerie)/aangifte arbeidsongeval
Tewerkstelling werknemers buitenlandse nationaliteit
Tewerkstellingsverklaring
Thematische verloven
Tijdsduur toezicht
Toepassing eindejaarspremie voltijdse arbeid
Toepassing eindejaarspremie niet-voltijdse opdracht
Toepassing eindejaarspremie busbegeleiders
Toepassingsgebied tewerkstelling studenten
Toepassingsgebied toezicht
Toestemming
Toewijzing van de functie van huisbewaarder
Treinkaart
2.1.2
8.5.1
9.1.5
5.10.6
9.6.10
8.5.4
5.10.2
5.11
4.2.3
5.11
7.2.2
7.3.3
2.1.1
8.14.1
7.10.1
9.2.1
5.5.3
5.5.4
5.5.5
9.7.2
9.2.2
2.2.2
9.1.3
5.7.1
U
Uitbetaling loon
Uitgesloten studentenarbeid
Uitzendarbeid
- Loon
- Principes
- Verhouding uitzendbureau-gebruiker
- Verplichtingen gebruiker en uitzendbureau
Uurrooster
- Voltijdse arbeid
- Deeltijdse arbeid
 Variabel werkrooster
 Vast werkrooster
4.1.2
9.7.3
9.8.4
9.8.1
9.8.2
9.8.3
3.2.1
3.2.2
3.2.2
V
Vaderschapsverlof
- Klein verlet
- Moederschapsverlof/vaderschapsverlof
Vakantie – vakantiegeld
- Aantal vakantiedagen
- Berekening van het aantal vakantiedagen
- Deeltijdse arbeid
- Schoolverlaters
- Schorsing –Arbeidsongeschiktheid ziekte of ongeval
- Schorsing – Arbeidsongeval
- Schorsing – Feestdagen
- Schorsing – Loopbaanonderbreking
8.12.6
7.17.1
7.4.1
7.7.1
7.7.2
7.7.2
7.7.8
7.2.7
7.3
5.3.4
7.10.10
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-
Schorsing - Onvolledige arbeidsdag
Schorsing - Prenatale medische onderzoeken
Schorsing - Voorbehoeds- of profylaxeverlof
Schorsing – Zwangerschap
Overdracht van vakantie
Opname van vakantiedagen bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
- Vakantiegeld Busbegeleiders
- Vakantiegeld MVD’ers
- Vakantiegeld – Principes
- Wijze van opname van de vakantiedagen
Vakbondsafgevaardigde /ontslagbescherming
Vakbondspremie
Veilige en gezonde werkomstandigheden
Vakbondsafgevaardigden
Verantwoordelijkheid bij nalatigheid
Verbod arbeidstaken te verrichten bij zwangerschap en
borstvoedingsverlof
Verbrekingsvergoeding
- Berekening lopende loon
- Berekening voordelen
- Berekening inhoudingen
- Betaling
- Overeenkomst bepaalde duur
- Overeenkomst onbepaalde duur
Verder zetten arbeidsprestaties na ontslag
Vergoeding (zie ook Loon)
Vergoeding arbeiders
Vergoeding bedienden
Vergoeding busbegeleiders
Vergoeding huisbewaring
Vergoeding studenten
Vergoeding toezichters (ochtend/middag/avond)
Vergoeding vrijwilligers
Verhaal aansprakelijke derde bij arbeidsongeval
Verhindering om het werk voort te zetten of aan te vangen
Verhinderingen op de weg nar het werk
Verjaring
Verkeersboete
Verlenging arbeidsongeschiktheid
Verlies op het recht van gewaarborgd loon
Verlenging periode arbeidsongeschiktheid
Verlies onderbrekingsuitkering bij loopbaanonderbreking
Verlies op het recht van gewaarborgd maandloon bij ziekte/ongeval
Verlof om dwingende redenen
Verlof om nieuwe dienstbetrekking te zoeken
Verlof voor pleegzorg
Verlof wegens adoptie
Vermindering – Bedrijfsvoorheffing
Vermindering RSZ-bijdragen – Werkbonus
Vermindering – Plan Activa
- Activering financiële maatschappelijke hulp
- Activering van de werkloosheidsuitkering
- Activa Start
Verplichtingen te vervullen door de werkgever bij arbeidsongeval
Verplichtingen te vervullen door de werknemer bij arbeidsongeval
Vervanging busbegeleiders
Vervanging loopbaanonderbreking
Vervangingsovereenkomst
- Algemeen
- Beëindiging
7.1.5
7.5.3
7.6.7
7.4.7
7.7.4
7.7.5
7.7.7
7.7.7
7.7.6
7.7.3
5.8
4.1.4
7.16
4.2
7.4.2
8.6.3
8.6.3
8.6.3
8.6.4
8.6.2
8.6.2
8.5.6
5.1.6
5.1.7
9.6.4
9.1.6
5.2.1
9.2.3
9.11
7.3.6
7.1.2
7.1.1
1.4
4.3.2
7.2.1
7.2.4
7.2.1
7.10.3
7.2.4
7.17.2
8.5.6
7.17.4
7.17.3
5.10.3
5.9.8
9.10
9.10.1
9.10.2
9.10.3
7.3.1
7.3.1
9.6.9
7.10.4
3.4.1
3.4.5
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Duur
- Modaliteiten
- Verdere tewerkstelling
- Vormvereisten
Vervangingsrust bij feestdagen
Verwittiging arbeidsongeschiktheid ziekte/ongeval
Verwittiging bij ziekte/ongeval
Voltijdse arbeid
Voltooiing van het werk/beëindiging
Vormvereisten arbeidsovereenkomsten
Vormvereisten arbeidsovereenkomsten studenten
Vormvereisten ontslag om dringende redenen
Voorberhoeds- of profylaxeverlof
Voordelen in natura/Voordelen van alle aard
- Kostenloze maaltijden
- Huisbewaarderswoning
- Maaltijdcheques
- Geschenken en geschenkcheques
Voorheffingen-bedrijfsvoorheffingen
- Vakantiegeld
- Eindejaarspremie
- Achterstallen
- Opzeggingsvergoedingen
Voorlopige vrijheidsberoving – dringende redenen
Voorlopige hechtenis
Voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Voorwerp en oorzaak
Vrijwilligerswerk
Vrijzinnige jeugd – feest – afwezigheid
3.4.4
3.4.3
3.4.6
3.4.2
5.3.4
7.2.1
7.2.1
3.2.1
8.4
2.3
9.7.6
8.8.3
7.6
5.6
9.1.6
5.6
5.6
5.10.4
5.10.4
5.10.4
5.10.4
8.8.2
7.12
8.4
2.2.3
9.11
7.17.1
W
Weddenanciënniteit
Weddenanciënniteit – onvolledige arbeidsdag
Weddenanciënniteit – ziekte/ongeval
Weddenanciënniteit – prenatale onderzoeken
Weddenanciënniteit – voorbehoeds- of profylaxeverlof
Weddenanciënniteit – arbeidsongeval
Weddenanciënniteit – zwangerschapsverlof
Weddenanciënniteit – voorlopige hechtenis
Weddenanciënniteit – staking
Weddenanciënniteit – verlof om dwingende redenen
Wedddenfiche busbegeleiders
Wederzijdse toestemming/beëindiging arbeidsovereenkomst
Welzijn op het werk
- Algemene bepalingen en definities
- Klachtenregister
- Preventieve maatregelen en informatie aan de personeelslede
 De vertrouwenspersoon
 De preventieadviseur
 Procedures
- Sancties
- Psychologische ondersteuning
- Welzijn als verplichting voor de veiligheid en gezondheid
Werkbonus (bijdragevermindering RSZ)
Werk- en beschermkledij
Werkgever Rechten en Plichten
5.1.4
7.1.4
7.2.6
7.5.2
7.6.6
7.3.9
7.4.6
7.12
7.15.2
7.17.2
9.6.5
8.1
4.4.1
4.4.4
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.2.5
5.9.8
4.1.3
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
-
Aansprakelijkheid - burgerlijk
Aansprakelijkheid – strafrechtelijk
Aflevering documenten bij vertrek van de werknemer
Arbeid verschaffen
Bijhouden van sociale documenten
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
Religieuze- en burgerplichten
Gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de
Arbeidsvoorwaarden
- Hoedanigheid der materialen
- Huisvesting
- Loon uitbetalen
- Onthaal
- Persoonlijke voorwerpen
- Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk
- Religieuze- en burgerplichten
- Veilige en gezonde werkomstandigheden
- Werk- en beschermkledij
Werknemer - Rechten en Plichten
- Aansprakelijkheid - burgerlijk
- Aansprakelijkheid – strafrechtelijk
- Inlichtingen verschaffen
- Ondergeschiktheid
- Ontoelaatbaarheden (onthouden van)
- Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk
- Rookverbod
- Teruggave materialen
- Verantwoordelijkheid bij nalatigheid
- Welzijn
- Werk verschaffen
Werkomstandigheden (veiligheid en gezondheid)
Werkloosheid Activa-plan
- Activa Start
- Activering financiële maatschappelijke hulp
- Activering van de werkloosheidsuitkering
- Activering van het leefloon
Werkrooster
- Voltijdse arbeid
- Deeltijdse arbeid
 Vast werkrooster
 Variabel werkrooster
Werkverlating (bij beëindiging)
Werving en selectie – principes
Wijzigbaar gedeelte eindejaarspremie
Willekeurig ontslag/afdanking
Wilsautonomie- arbeiders
Wilsautonomie-bedienden
Wijziging arbeidsvoorwaarden/ontslag
4.3.1
4.3.2
4.1.10
4.1.1
4.1.13
4.1.11
4.1.5
4.1.6
4.1.9
4.1.12
4.1.2
4.1.7
4.1.8
4.4
4.1.5
4.1.4
4.1.3
4.3.1
4.3.2
4.2
4.2.2
4.2.4
4.4
4.2.6
4.2.3
4.2
4.2.5
4.2.1
4.1.4
9.10.3
9.10.1
9.10.2
9.10.4
3.2.1
3.2.2
3.2.2
8.5.6
2.1.7
5.5.2
8.9
1.1.1
1.1.2
8.5.6
ALFABETISCH REGISTER
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z
Ziekte (van algemeen recht)
- Carenzdag
- Controle
- Gedeeltelijke werkhervatting
- Geneeskundig getuigschrift
- Gewaarborgd loon arbeiders
- Gewaarborgd loon bedienden
- Hervalling
- Hervatting van de arbeid
- Jaarlijkse vakantie
- Medisch geschil
- Verlenging
- Verlies op het recht van gewaarborgd loon
- Verwittiging
- Weddenanciënniteit
Zaterdag- of zondagwerk
Ziekte- en invaliditeitsverzekering bij loopbaanonderbreking
Zwangerschap
- Anciënniteit
- Arbeidsongeschiktheid
- Borstvoedingsverlof
- Geboortepremie
- Gezinsbijslag
- Hospitalisatie
- Kinderbijslag
- Meerlinggeboorte
- Moederschapuitkering
- Ontslagbescherming
- Ouderschapsverlof
- Prenataal verlof
- Vaderschapsverlof
- Vakantieregeling
- Verbod om bepaalde prestaties te verrichten
Zware fout
7.2.4
7.2.3
7.2.4
7.2.1
7.2.4
7.2.5
7.2.4
7.2.4
7.2.7
7.2.3
7.2.1
7.2.4
7.2.1
7.2.6
5.3.3
7.10.8
7.4.6
7.4.1
7.4.4
6
6
7.4.1
6
7.4.1
7.4.3
7.4.5
7.10.1
7.4.1
7.4.1
7.4.7
7.4.2
4.3.1
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
De bepalingen van deze handleiding zijn van toepassing op personeelsleden die bij
wijze van een arbeidsovereenkomst voor werknemers (arbeiders of bedienden)
tewerkgesteld worden in instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap.
De arbeidsovereenkomst vangt aan de eerste werkdag van de week.
41
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
1.1
Definities
1.1.1
Arbeidsovereenkomst voor arbeiders
De arbeidsovereenkomst voor arbeiders is een wederkerige overeenkomst,
krachtens dewelke de werknemer, zich ertoe verbindt, tegen loon, onder gezag van
de werkgever in hoofdzaak handarbeid te verrichten. (zie modelformulier 1 – bijlage
opdrachtomschrijving zie modelformulier 3).
1.1.2
Arbeidsovereenkomst voor bedienden
De arbeidsovereenkomst voor bedienden is een wederkerige overeenkomst
krachtens dewelke de werknemer, zich ertoe verbindt, tegen loon, onder gezag van
de werkgever in hoofdzaak intellectuele arbeid te verrichten (zie modelformulier 2 –
bijlage opdrachtomschrijving zie modelformulier 3).
1.1.3
Aannemingsovereenkomst
Een aannemingsovereenkomst heeft in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst
niet de arbeid als dusdanig tot voorwerp, maar wel een vooraf gespecificeerd werk.
Het essentieel verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een
aannemingsovereenkomst is dat bij het laatste geen verhouding van
ondergeschiktheid is.
1.1.4
Arbeidsovereenkomst
Voordat de overeenkomst wordt aangegaan, hebben beide partijen, werkgever en
werknemer, de mogelijkheid hun wilsuitingen rechtstreeks in een contract te laten
opnemen. Beide partijen kunnen bijgevolg rechtstreeks onderhandelen over: het
loon, de arbeidsduur, de arbeidsplaats, de werkomschrijving, e.a.
Een arbeidsovereenkomst komt dus tot stand door de rechtstreekse
wilsovereenstemming tussen de werkgever en de werknemer. Aan bovenvermelde
elementen kan tijdens de overeenkomst, slechts een wijziging worden aangebracht
na akkoord tussen beide partijen.
De drie essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst zijn:
 de arbeid;
 het loon, hoe dit ook genoemd mag worden;
 het gezag van de werkgever, het zogenaamde ondergeschikt verband.
1.1.5
Statuut
Een statuut is een geheel van algemene en onpersoonlijke bepalingen die op de
partijen van toepassing zijn geworden door een eenzijdige aanstelling door de
overheid en niet ingevolge een overeenkomst. De bepalingen van een statuut
dienen eenvormig te worden toegepast in het belang van de dienst en het is niet
mogelijk om er bij bijzondere overeenkomsten van af te wijken.
Er is geen contract, doch wel een éénzijdige aanstelling vanwege de overheid.
Wijzigingen aan het statuut worden door de overheid opgesteld en verplichtend bij
wet opgelegd. Het vastbenoemd of tijdelijk personeelslid heeft dus geen
rechtstreekse inspraak in zijn arbeidsvoorwaarden.
Verder treedt er een niet onbelangrijk verschilpunt op met betrekking tot de
43
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
44
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
bevoegde rechtsmacht. Een benoeming kan als eenzijdige administratieve
rechtshandeling door de Raad van State worden vernietigd. Bij contractuele
aanwerving daarentegen zijn de arbeidscolleges bevoegd om zich uit te spreken
over eventuele geschillen, die uit het arbeidscontract zouden voortvloeien.
1.2
Partijen
De arbeidsovereenkomst - opgesteld in de Nederlandse taal - wordt afgesloten door
enerzijds de algemeen directeur van de scholengroep en anderzijds door de
werknemer met vermelding van zijn naam, woonplaats, leeftijd en nationaliteit.
1.3
Plaats van tewerkstelling
De plaats(-en) van tewerkstelling wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst.
De arbeid kan worden uitgevoerd voor alle vestigingsplaatsen van de instellingen
die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
Wettelijke normen afstand woonplaats/werk
Het Ministerieel besluit houdende toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering van 26 november 1991 bepaalt in artikel 25 § 1 en
volgende:
§ 1 “Een dienstbetrekking wordt als niet passend beschouwd indien zij een gewone
dagelijkse afwezigheid uit de gewone verblijfplaats ten gevolge heeft van meer dan
12 uur of indien de dagelijkse duur van de verplaatsing gewoonlijk meer dan 4 uur
bedraagt. Om de duur van de afwezigheid en van de verplaatsing te bepalen wordt
rekening gehouden met de gemeenschappelijke vervoermiddelen en eventueel met
de persoonlijke vervoermiddelen die de werknemer normaal kan gebruiken.”
§4 “Indien de afstand tussen de verblijfplaats van de werknemer en de plaats van
het werk 25 km niet overschrijdt, wordt geen rekening gehouden met de duur van de
afwezigheid en van de verplaatsing.”
1.4
Rechtsvorderingen krachtens de Arbeidsovereenkomst
De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan verjaren:
 één jaar na het einde van deze arbeidsovereenkomst of
 in de loop van de arbeidsovereenkomst 5 jaar na het feit waaruit de vordering is
ontstaan zonder dat deze termijn één jaar na het einde van deze
arbeidsovereenkomst mag overschrijden.
45
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 2: Vorm- en geldigheidsvoorwaarden
46
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
47
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
2.1
Aanwervingsvoorwaarden
De arbeidsovereenkomst wordt slechts afgesloten na het voldoen aan volgende
bepalingen:
2.1.1
Nationaliteitsvoorwaarden
 Binnen de E.U. is er vrij verkeer van werknemers.
 Migranten en erkende politieke vluchtelingen van niet E.U.- landen dienen te
beschikken over een arbeidskaart.
Kenmerken
Arbeidskaart A
Arbeidskaart B
Arbeidskaart C
Indienen van de
aanvraag tot een
arbeidskaart
Door de werknemer bij
de bevoegde
gewestelijke of
gemeenschapsoverheid
Door de werknemer bij
de bevoegde
gewestelijke of
gemeenschapoverheid
Door de
buitenlandse
onderdaan bij de
bevoegde
gewestelijke of
gemeenschapoverheid
Arbeidsvergunning
voor de werkgever
Geen enkele
arbeidsvergunning is
vereist
De werkgever moet
verplicht een
arbeidsvergunning
verkrijgen
Geen enkele
arbeidsvergunning is
vereist
Duur van de kaart
Onbeperkte duur
Duur van maximum 1
jaar (met mogelijkheid
tot hernieuwing)
Duur van maximum
1 jaar (met
mogelijkheid tot
hernieuwing)
Geldigheid
Geldig voor alle
bezoldigde beroepen
Kaart beperkt tot de
tewerkstelling bij één
enkele werkgever
Geldig voor alle
bezoldigde beroepen
Om te bepalen, volgens de nationaliteit van de persoon, over welke arbeidskaart
de kandidaat-werknemer moet beschikken en de geldigheid ervan dient men
contact op te nemen met:
 Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie
werkgelegenheidsbeleid en meerwaardeneconomie, Dienst Immigratie,
Kruidtuinlaan 20 - 1035 Brussel, (02/800.34.74 /
[email protected]));
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling tewerkstelling, centraal
Bestuur, Cel immigratie, Markiesstraat 1 - 1000 Brussel, (02/553.43.92 /
[email protected]);
 Ministère de la Région wallonie, Division de l’Emploi et de l’Immigration,
Service Immigration, Place de la Wallonie, Bâtiment 2 - 5100 Jambes,
(081/33.31.11 / [email protected]).
2.1.2
Taalgebruik
Bij de aanwerving moet de kandidaat-werknemer een elementaire kennis bezitten
van de Nederlandse taal opdat de professionele samenwerking en de communicatie
tussen de partijen optimaal zou kunnen verlopen.
2.1.3
Lichamelijke- en geestelijke geschiktheid
 Bij de aanwerving moet de kandidaat-werknemer aan de voorwaarden van
49
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
lichamelijke geschiktheid voldoen. De vaststelling van de lichamelijke
geschiktheid moet vóór het afsluiten van de arbeidsovereenkomst geschieden.
De kandidaat-werknemer moet een medisch attest voorleggen dat niet langer
dan 6 maanden tevoren werd afgegeven en waaruit blijkt dat hij in een zodanige
gezondheidstoestand verkeert, dat hij geen ziekten of gebreken heeft die hem
voor de vervulling van de betrekking ongeschikt maken (voor specifieke functies
zie hoofdstuk 9).
 Indien een proefperiode wordt bedongen kan dit bewijs van lichamelijke
geschiktheid ook binnen de in de arbeidsovereenkomst bedongen proefperiode
voorgelegd worden. Indien tijdens de proeftijd blijkt dat de werknemer niet over
de vereiste lichamelijke geschiktheid beschikt dient de overeenkomst te worden
beëindigd conform de bepalingen vermeld in hoofdstuk 3.
 Het medisch attest van lichamelijke geschiktheid wordt afgeleverd door een door
de werknemer gekozen arts. Eventueel gemaakte kosten zijn ten laste van de
werknemer.
2.1.4
Burgerlijke en politieke rechten
 De kandidaat-werknemer dient alle burgerlijke en politieke rechten te genieten.
 Voor de kandidaat-werknemer die niet over de Belgische nationaliteit beschikt
moet van de bovengenoemde regel worden afgeweken, daar hij niet beschikt
over het recht om te kiezen en het recht om verkozen te worden. Deze
kandidaat-werknemer mag op grond hiervan niet geweerd worden van
contractuele tewerkstelling in de onderwijsinstelling.
2.1.5
Van onberispelijk gedrag zijn
De kandidaat-werknemer moet van onberispelijk gedrag zijn, zoals dat blijkt uit een
attest van goed zedelijk gedrag dat niet langer dan 6 maanden (door het
gemeentebestuur) tevoren werd afgeleverd.
De werknemer moet bij de bevoegde instanties Model 2 van het getuigschrift van
goed zedelijk gedrag aanvragen. Werknemers die voor de uitvoering van een
activiteit die onder opvoeding, psycho - sociale begeleiding, hulpverlening aan de
jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt dienen
over dergelijk attest te beschikken . Dit document bevat onmiddellijk ook reeds het
eventueel aantal veroordelingen. Eventueel gemaakte kosten zijn ten laste van de
werknemer.
2.1.6
Getuigschrift, diploma en bijzondere toelaatbaarheidsvereisten
Ingevolge de regels van een goed beheer dient de kandidaat werknemer een
getuigschrift, diploma of bijzondere attesten te bezitten die overeenstemmen met de
taak die moet worden uitgevoerd.
Voor functies zoals deze vastgelegd zijn in ambten voor statutair personeel is het
aangewezen dezelfde bekwaamheidsbewijzen op te vragen.
Voor bepaalde functies zijn er echter specifieke vereisten (zie hoofdstuk 9).
2.1.7
Principes in verband met de werving en de selectie van werknemers
Het sollicitatieformulier (zie modelformulier 4) staat ten behoeve van de persoon die
de gesprekken voert met de kandidaat.
51
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Met betrekking tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
Rekening houdend met de voornoemde aanwervingsvoorwaarden beschikt de
algemeen directeur van de scholengroep over volledige beoordelingsvrijheid
aangaande de keuze van de meest geschikte kandidaat. Deze keuze dient steeds
gemotiveerd te zijn. Een werkgever die een werknemer wenst aan te werven dient
echter tijdens de sollicitatie- en selectieprocedure rekening te houden met de
gedragsregels van goed bestuur.
Met betrekking tot de organisatie van het interview
 De werkgever moet de selectie zo inrichten, dat de verplaatsingen van de
sollicitant zoveel mogelijk beperkt worden. De verplaatsingskosten vallen immers
ten laste van de sollicitant.

Vertrouwelijke behandeling van gegevens.
De sollicitant moet alle noodzakelijke gegevens over beroeps- en studieverleden
verschaffen in die mate dat zij betrekking hebben op de aard en de
uitoefeningsvoorwaarden van de functie.
De werkgever moet alle inlichtingen betreffende de sollicitant vertrouwelijk
behandelen.
De sollicitant moet ter goeder trouw aan de selectieprocedure meewerken. De
sollicitant mag geen ruchtbaarheid geven aan vertrouwelijke gegevens waarvan
hij kennis zou gekregen hebben naar aanleiding van de wervingsprocedure.
Voor alle eenvoud kan bij de sollicitatie gebruik gemaakt worden van het
sollicitatieformulier (zie modelformulier 4).
 Het opvragen van diploma's, attesten en andere officiële documenten.
Tijdens de selectieprocedure wordt de werknemer verzocht gewone afschriften
van diploma's, attesten en andere stukken voor te leggen, dit om te kunnen
nagaan of de kandidaat-werknemer aan de aanwervingvoorwaarden voldoet.
Het overmaken van een voor eensluidend verklaard afschrift wordt aan de
geselecteerde kandidaat-werknemer gevraagd op het ogenblik dat men effectief
overgaat tot de aanwerving. Eventueel gemaakte kosten zijn ten laste van de
sollicitant. Een document dat naderhand in het personeelsdossier wordt
bewaard.
De gewone afschriften die tijdens de sollicitatieprocedure worden voorgelegd
worden aan de sollicitant(en) terugbezorgd.
 Tests en onderzoeken
De bedoeling van een test bij de aanwerving is de bekwaamheid van de
toekomstige werknemer te onderzoeken. Het uitvoeren van de test doet nog
geen arbeidsovereenkomst ontstaan. De test moet dus niet worden vergoed. Zij
mag ook niet langer duren dan nodig is om de bekwaamheid van de sollicitant te
testen.
Eventuele kosten die werden gemaakt voor tests en onderzoeken die door
deskundigen worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de werkgever, indien hij
daartoe de opdracht heeft gegeven.
 Op verzoek van de sollicitant moet de werkgever een attest overhandigen
waarop de datum en het uur van het sollicitatiebezoek vermeld staan. Eventueel
moet er ook op vermeld worden waarom de sollicitant niet werd aangeworven.
52
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Met betrekking tot het interview zelf
 Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen sollicitanten op grond van
persoonlijke elementen, wanneer deze geen verband houden met de functie. Zo
mag de werkgever geen rekening houden met o.a. het geslacht, de burgerlijke
stand, de nationaliteit en het lidmaatschap van een organisatie of vereniging van
de sollicitant.
 Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Vragen over het privé-leven mogen maar gesteld worden in de mate dat zij
relevant zijn voor de aard en de uitoefeningvoorwaarden van de functie.
Zo bijvoorbeeld zal een vraag omtrent een eventuele zwangerschap van een
sollicitante als ongeoorloofd beschouwd worden, tenzij voor een functie die
reglementair wordt beschouwd als gevaarlijk voor de gezondheid van vrouw of
kind (o.a. arbeid waar de werkneemster bloot staat aan de schadelijke werking
van bepaalde schadelijke stoffen).
 Informatie in verband met de aangeboden betrekking
De werkgever moet voldoende informatie aan de sollicitant verstrekken in
verband met de aangeboden betrekking. Deze informatie moet onder meer
betrekking hebben op de aard van de functie alsook de gestelde eisen (o.a. het
opleidingsniveau),de plaats waar de functie zal uitgevoerd worden en de
bezoldigingen.
Indien de uitoefening van de functie niet aan een bepaalde plaats gebonden is
moet de werknemer hiervan op de hoogte te worden gesteld.
53
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
54
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
2.2
Geldigheidsvereisten
De arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de geldigheidsvoorwaarden betreffende
het sluiten van een overeenkomst in het algemeen.
Deze zijn:
 de bekwaamheid van de partijen om te contracteren;
 de volwaardige toestemming van elke partij die zich verbindt;
 de aanwezigheid van een bepaald voorwerp en een geoorloofde oorzaak.
Hierna volgen enkele theorieën die het begrip "geldigheidsvereisten" omschrijven.
Bij deze veelomvattende materie is het bij de aanwerving aanbevolen deze met de
kandidaat-werknemer te overlopen.
Een aantal van deze vereisten zijn vrij duidelijk te controleren, waarnaast andere
eerder in eer en geweten dienen nagegaan. De belangrijkheid van deze controle ligt
hoofdzakelijk in het feit dat in een later stadium de eventuele benadeelde zich zou
kunnen beroepen op het niet voldaan zijn aan één van deze vereisten. De door de
rechter uitgesproken beslissing zou kunnen leiden tot nietigheid van de
arbeidsovereenkomst.
2.2.1
Bekwaamheid
"Eenieder kan contracten aangaan indien hij daartoe door de wet niet onbekwaam is
verklaard".
 Minderjarigen
De minderjarige is hij die geen achttien jaar oud is.
De minderjarige kan een arbeidsovereenkomst sluiten en beëindigen mits de
uitdrukkelijke of stilzwijgende machtiging van zijn vader, moeder of voogd. De
ontvoogde minderjarige kan zelfstandig een arbeidsovereenkomst sluiten en
bovendien over zijn loon beschikken.
 Voor minderjarigen beneden de 16 jaar geldt een absoluut verbod tot het doen
verrichten van kinderarbeid.
 De minderjarige van 15 jaar en meer die nog onderworpen is aan de voltijdse
leerplicht is het verboden arbeid te doen verrichten of enige werkzaamheid
buiten het kader van hun opvoeding of vorming te doen uitvoeren
uitgezonderd in het kader van de studentenarbeid (zie hoofdstuk 9).
 Bij verlengde minderjarigheid wordt de minderjarige gelijkgesteld met iemand
jonger dan 15 jaar. De publicatie van de tot deze categorie behorende
personen is beschikbaar via:
 kennisgeving door de griffie aan de Minister van Justitie en aan de
burgemeester alwaar de minderjarige in het bevolkingsregister is
ingeschreven;
 aantekening in het bevolkingsregister;
 vermelding op de identiteitskaart.
55
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Gehuwden
Zowel de gehuwde man als de gehuwde vrouw kunnen volledig rechtsgeldig een
arbeidsovereenkomst sluiten, beëindigen, loon ontvangen en erover beschikken
en dit onafhankelijk van het huwelijksvermogenstelsel. Zij kunnen dus alle
rechtshandelingen i.v.m. de arbeidsovereenkomst geldig stellen.
 Andere categorieën
 Gerechtelijk onbekwaam verklaarden bevinden zich in een aanhoudende staat
van onnozelheid en krankzinnigheid. Alle rechtshandelingen na de
onbekwaamverklaring zijn relatief nietig.
Publicatie:
 opneming van uittreksel van vonnis of arrest in het B.S.;
 overzichtstabel in de 1e maand van elk jaar in het B.S.;
 affichage in de notariële kantoren van een lijst in het ambtsgebied
onbekwaam verklaarden.
 Onder gerechtelijk raadsman gestelde personen (zwakzinnigen en
verkwisters) zijn handelingsbekwaam wat hun persoon betreft (zij kunnen dus
contracten afsluiten) maar hebben een beperkte handelingsbekwaamheid
over hun goederen.
Publicatie: affichage in de notariële kantoren van een lijst van in het
ambtsgebied onder gerechtelijk raadsman gestelde personen.
 Wettelijk onbekwaam verklaarde personen zijn handelingsbekwaam wat hun
persoon betreft, doch niet wat hun goederen betreft (hij kan geen inkomsten
ontvangen).
2.2.2
De toestemming
Voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst is de vrije toestemming van beide
partijen vereist. Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de
voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig
(Arbeidsovereenkomstenwet art. 25). De partijen dienen tijdens de
onderhandelingen ter goeder trouw te handelen. Een geoorloofde vraag impliceert
een juist en volledig antwoord. Elke partij heeft spreekplicht.
Zij moet uit eigen beweging die informatie meedelen aan de andere partij waarvan
zij weet dat ze van substantieel belang is of van doorslaggevende betekenis.
Dit betekent dat de gegeven toestemming geen gebreken mag vertonen.
Vier mogelijke gebreken worden hierna kort besproken:
 Het gebruik van fysisch en/of psychisch geweld, door één van de partijen of een
derde, tegen de andere partij, zijn verwanten of goederen.
 De dwaling omtrent de hoedanigheid van de medecontractant en zijn
beroepsbekwaamheid.
 Het aanwenden van bedrog waarbij men opzettelijk de medecontractant misleidt.
 Bij benadeling is er een aanzienlijk onevenwicht tussen de wederzijds bedongen
prestaties. De benadeling vormt echter geen algemene grond (slechts enkel bij
de in de wet genoemde gevallen, waarvan de arbeidsovereenkomst geen deel
uitmaakt) tot nietigverklaring van de overeenkomst.
56
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De gekwalificeerde benadeling uitgewerkt door de rechtsleer en de rechtspraak,
met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, erkent twee elementen die dienen
aanwezig te zijn:
 ernstige benadeling;
 misbruik van de omstandigheden waarin de overeenkomst werd gesloten (o.a.
misbruik maken van de machtspositie).
De mogelijke sancties hieromtrent zijn:
 nietigheid;
 reductie of matiging van de tegenprestatie;
 schadevergoeding wat neerkomt op een reductie van de verschuldigde
tegenprestatie.
2.2.3
Oorzaak en voorwerp
 Oorzaak
De oorzaak van een arbeidsovereenkomst is de reden, het doel waarop de
verbintenis wordt aangegaan. Het doel van een arbeidsovereenkomst is normaal
voor een werknemer het loon, voor een werkgever is de arbeidsprestatie de
regel. Ook deze oorzaak moet geoorloofd zijn.
 Voorwerp
Het voorwerp van een arbeidsovereenkomst is voor de werknemer de
arbeidsprestatie waartoe hij zich verbindt en voor de werkgever het loon dat hij
moet betalen en de tewerkstelling.
Dit voorwerp, deze inhoud van de overeenkomst, moet "zeker" en “bepaald” zijn.
Het volstaat ook wanneer deze precieze inhoud van de overeenkomst
bepaalbaar is aan de hand van de overeenkomst zelf, samen met de
toepasselijke reglementering.
Daarnaast moet dit voorwerp ook "mogelijk" zijn en "geoorloofd", d.w.z. niet
strijdig met de openbare orde en de goede zeden.
57
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
2.3
De vormvereisten
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, moet op straffe van nietigheid, voor
iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden opgesteld en ondertekend uiterlijk
op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.
Als aan de voormelde vereisten niet wordt voldaan, dan geldt voor deze
arbeidsovereenkomst hetzelfde regime als voor een contract van onbepaalde duur.
Daarentegen voorziet de wet dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
zonder een proeftijd en waarin nergens speciale verplichtingen worden opgelegd,
zowel mondeling als schriftelijk kan worden overeengekomen. Bij gebrek aan
schriftelijke bewijskracht kan een mondelinge overeenkomst toekomstgericht steeds
bepaalde gevaren inhouden.
Merk men er tevens bij op dat de rechtspraak bepaalt dat het statutair verband in de
openbare sector algemene regel is en opdat de arbeidsovereenkomstenwet van
toepassing zou zijn, moet dit op ondubbelzinnige wijze worden vastgesteld in een
contractuele regeling tussen het bestuursorgaan van de openbare dienst en het
betrokken personeelslid.
Alle arbeidsovereenkomsten ook die voor onbepaalde duur moeten afzonderlijk
schriftelijk vastgelegd worden, en dit uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in
dienst treedt.
Elke wijziging bij onderlinge toestemming van de lopende arbeidsovereenkomst
moet schriftelijk worden vastgelegd en bij de bestaande arbeidsovereenkomst
worden gevoegd.
De volgende arbeidsovereenkomsten dienen ingevolge de wet, eveneens schriftelijk
te worden aangegaan:
 de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid - zie hoofdstuk 9;
 de vervangingsovereenkomst – zie hoofdstuk 3;
 de arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van een bepaald werk - zie hoofdstuk
3;
 de arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid - zie hoofdstuk 3;
 de arbeidsovereenkomst met proefbeding - zie hoofdstuk 3;
 de arbeidsovereenkomst voor studenten zie hoofdstuk 9;
 de arbeidsovereenkomst voor busbegeleiders – zie hoofdstuk 9.
Voor al deze categorieën gelden dezelfde voorwaarden, d.w.z. zij moeten
schriftelijk, individueel per werknemer en uiterlijk op het ogenblik van de
indiensttreding worden vastgelegd. Als aan de voormelde vereisten niet wordt
voldaan, dan geldt voor deze arbeidsovereenkomsten hetzelfde regime als voor een
contract van onbepaalde duur.
58
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 3: Soorten arbeidsovereenkomsten krachtens de
arbeidsovereenkomstenwet
59
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.1
Onbepaalde duur / bepaalde duur
Arbeidsovereenkomsten
Onbepaalde duur
Vervangingsovereenkomsten
Bepaalde duur
Voltijdse of Deeltijdse arbeid
Proeftijd
3.1.1
Onbepaalde duur
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur heeft geen contractueel voorziene
einddatum en kan in principe op elk ogenblik beëindigd worden, met inachtneming
van de wettelijke voorschriften.
3.1.2
Bepaalde duur
Bij de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur leggen de partijen op voorhand
de duurtijd van de overeenkomst vast, welke automatisch eindigt bij het verstrijken
van de overeengekomen termijn/duur. In principe - en dit is het wezen van de
arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur - kan noch de werknemer, noch de
werkgever aan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur een einde maken
vóór het verstrijken van de vooropgestelde termijn. De arbeidsovereenkomst wordt
door schorsing (bv. ziekte, zwangerschap, afwezigheid wegens arbeidsongeval,...)
niet verlengd.
3.1.3
Opeenvolgende contracten voor bepaalde duur
Art. 10 van de arbeidsovereenkomstenwet luidt als volgt:
"Wanneer de partijen verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd hebben afgesloten, zonder dat er een onderbreking is toe te schrijven
aan de werknemer, worden zij verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde
tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze
overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens
een andere wettige reden."
De bepaling van art. 10 houdt een weerlegbaar vermoeden (de bewijslast ligt bij de
werkgever) in dat verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde duur in feite een overeenkomst voor onbepaalde duur uitmaken.
Het vermoeden werkt echter niet in twee gevallen:
 wanneer er een onderbreking(en) is (zijn) die kan (kunnen) worden
toegeschreven aan de werknemer zelf;
 in zoverre de werkgever het bewijs levert dat het afsluiten van verscheidene
overeenkomsten voor bepaalde duur zijn rechtvaardiging vindt in de aard van het
werk of enige andere wettige reden.
61
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
62
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.1.4
Bijzondere maatregel
Een wetswijziging van 30 maart 1994, opgenomen in artikel 10 bis van de
arbeidsovereenkomstenwet, heeft de mogelijkheid geboden om in afwijking van
artikel 10 opeenvolgende contracten voor bepaalde duur af te sluiten.
 Zonder voorafgaande toestemming van de arbeidsinspectie kunnen over een
totale duur van max. 2 jaar, max. 4 overeenkomsten voor bepaalde duur worden
gesloten, waarvan de duur niet minder dan 3 maanden mag bedragen.
 Met voorafgaande toestemming van de arbeidsinspectie mogen er
opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur worden afgesloten van
telkens niet minder dan zes maanden. Hier bedraagt de totale maximumduur drie
jaar.
Deze regeling geldt voor overeenkomsten die afgesloten werden na 1 april 1994.
63
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.2
Voltijdse arbeid / deeltijdse arbeid
3.2.1
Voltijdse arbeid
De arbeidsovereenkomst gesloten voor voltijdse arbeid omvat 38 werkuren per
week, met uitzondering van het administratief personeel waar voltijdse arbeid 36
werkuren per week omvat. De dagelijkse arbeidsprestatie moet minstens 3 uur
bedragen.
3.2.2
Deeltijdse arbeid
De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid wordt gesloten voor een kortere
arbeidsduur dan de voltijdse, geldend voor dezelfde functie.
Deeltijdse arbeid moet op regelmatige wijze en op vrijwillige basis worden verricht.
Bij de arbeidsovereenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid moet de overeenkomst
de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster bevatten. Het werkrooster van
deeltijdse arbeid kan variabel zijn. De dagelijkse arbeidsprestatie moet minstens
3 uur bedragen.
Minimumnorm bij Deeltijds arbeidsprestaties voor administratief personeel
De wekelijkse arbeidsduur van het deeltijds tewerkgesteld administratief personeel,
mag niet lager liggen dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van het voltijds (36 u.)
administratief personeel (art. 11bis, wet van 3 juli 1978, betreffende
arbeidsovereenkomsten).
Sanctie: Wanneer de deeltijdse arbeidsovereenkomst in prestaties voorziet die
lagere liggen dan de door de wet bepaalde minimumgrenzen, zal de werkgever er
toch toe verplicht zijn een loon en RSZ-bijdragen te betalen op basis van deze
minimumgrenzen.
64
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.3
Overeenkomst m.b.t. de uitvoering van een bepaald werk
Een arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk bestaat erin dat men bij deze
overeenkomst weet wanneer de overeenkomst in beginsel een einde zal nemen,
namelijk op het moment van de voltooiing van het werk, ook al kan daar niet
onmiddellijk een juist tijdstip voor worden aangegeven.
Het werk moet met zekerheid bepaald zijn, wat betreft zijn voorwerp en zijn omvang,
zodat de partijen, op het ogenblik waarop zij zich verbinden, de normaal te
verwachten tijdsduur van de overeenkomst kunnen ramen.
Deze arbeidsovereenkomst moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk
wordt vastgelegd, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt. Is er
geen geschrift dan gelden voor deze arbeidsovereenkomst dezelfde voorwaarden
als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Merk erbij op dat ook hier
art. 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet van kracht is (zie hoofdstuk 3).
De wettelijke vormvoorschriften zijn identiek aan deze van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Deze vorm van arbeidsovereenkomst verschilt wezenlijk van een
aannemingsovereenkomst (zie hoofdstuk 1) in die zin dat bij deze soort van
overeenkomst het ondergeschikt verband tussen werkgever en werknemer
aanwezig is.
65
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.4
Vervangingsovereenkomst
3.4.1
Algemeen
Art. 11ter van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat hij die een werknemer
vervangt wiens arbeidsovereenkomst is geschorst om een andere reden dan gebrek
aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, kan in
dienst worden genomen onder voorwaarden die afwijken van deze wet, wat de duur
van de overeenkomst en de opzeggingstermijn betreft.
Dit gebeurt door middel van een vervangingsovereenkomst.
Een vervangingsovereenkomst wordt afgesloten met het oog op de vervanging van
een statutair / contractueel personeelslid. Een vervangingsovereenkomst is, op
grond van art. 11 ter van de Arbeidsovereenkomstenwet, niet mogelijk ingeval een
werknemer slechts gedeeltelijk afwezig is, behalve in het kader van
beroepsloopbaanonderbreking. Met andere woorden, de overeenkomst moet
bedoeld zijn om de afwezigheid op te vangen van een werknemer wiens
overeenkomst volledig geschorst is.
Een arbeidsovereenkomst kan slechts, in toepassing van art. 11 ter van de
Arbeidsovereenkomstenwet de status van vervangingsovereenkomst hebben indien
de arbeidsovereenkomst:
 wordt afgesloten ter vervanging van de titularis;
 wordt afgesloten voor dezelfde functie als waarin de titularis stond;
 wordt afgesloten tot op het ogenblik dat de titularis terugkeert, en dit in dezelfde
functie als waarin hij zich bevond vóór de vervanging.
Hierbij moet men wel rekening houden met het feit dat de
vervangingsovereenkomst(en) de maximumduur van 2 jaar (5 jaar ingeval van
loopbaanonderbreking) niet mag overschrijden.
In tegenstelling tot de gewone arbeidsovereenkomst biedt de
vervangingsovereenkomst de mogelijkheid af te wijken van de dwingende
bepalingen inzake duur van de overeenkomst en de opzeggingstermijn.
3.4.2
Vormvereisten
De vervangingsovereenkomst moet steeds schriftelijk worden opgemaakt, voor
ieder personeelslid afzonderlijk, uiterlijk op het moment van de indiensttreding en
moet behalve de normale vermeldingen tevens bevatten:
 de reden van de vervanging;
 de identiteit van het vervangen personeelslid;
 de voorwaarden van indienstneming, de bezoldiging, de arbeidsduur, de
arbeidsregeling en het werkrooster - in geval van deeltijdse arbeid - de duur van
de vervangingsovereenkomst;
 de arbeidsduur – een voltijdse werknemer kan vervangen worden door een
deeltijdse werknemer. Indien 2 vervangers mag hun globale arbeidstijd niet hoger
zijn dan die van de vervangen werknemer;
 de clausule van verkorte opzeggingstermijn of een van rechtswege beëindiging
zonder opzeggingstermijn in geval van vervangingsovereenkomst van
onbepaalde duur.
Indien de reden van de vervanging verandert en ze niet vermeld is in de
oorspronkelijke overeenkomst moet een nieuw schriftelijk document worden
opgesteld.
Het niet naleven van deze vormvereisten heeft tot gevolg dat de regels
betreffende de overeenkomst voor een arbeidscontract voor onbepaalde duur
van toepassing zijn.
66
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.4.3
Modaliteiten
Functie- en taakomschrijving hoeven niet identiek als deze van het te vervangen
personeelslid (Cassatie 28-01-2002).
De vervangingsovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd
worden afgesloten.
In een vervangingsovereenkomst van bepaalde duur wordt expliciet een specifieke
einddatum vermeld. De beëindiging van de vervangingsovereenkomst voor
onbepaalde duur hangt af van de terugkeer van het vervangen personeelslid.
Een combinatie van beide modaliteiten is uitgesloten. Dit betekent dat in een
vervangingsovereenkomst niet tezelfdertijd een expliciete einddatum en de clausule
waarbij de beëindiging afhangt van een "onbepaalde" terugkeer van het vervangen
personeelslid, vermeldt staan.
3.4.4
Duur
De vervangingsovereenkomst mag niet langer dan 2 jaar duren. Het overschrijden
van deze termijn brengt met zich mee dat de gewone regels van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur gelden. Dit heeft voor gevolg dat men
niet langer onder het regime van de vervangingsovereenkomst valt.
Opeenvolgende vervangingsovereenkomsten zijn toegelaten in zoverre de
maximumtermijn van 2 jaar niet wordt overschreden.
Ook indien er een onderbreking, die niet te wijten is aan de vervanger, tussen de
verschillende vervangingsovereenkomsten ligt, blijft de maximumduur van 2 jaar
gehandhaafd.
Is de onderbreking wel toe te schrijven aan de werknemer (bv. ingevolge schorsing het tijdelijk niet uitvoeren van wederzijdse verplichtingen), dan kan de duur van
2 jaar met het tijdsverloop van de onderbreking, overschreden worden.
De maximumduur van 2 jaar dient in acht genomen, ongeacht er nu al dan niet een
onderbreking, te wijten aan de werknemer, aanwezig is. Wordt de periode van 2 jaar
overschreden, dan zal de overeenkomst worden onderworpen aan dezelfde
voorwaarden als deze die gelden voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
Hierop is één uitzondering nl. de vervanging in het kader van loopbaanonderbreking
(zie hoofdstuk 7). In dat geval mag de duur van de vervangingsovereenkomst(en)
5 jaar bedragen. Ingeval van overschrijding gelden de gewone regels van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.
3.4.5
Beëindiging
Vervangingsovereenkomst voor bepaalde tijd
De vervangingsovereenkomst voor bepaalde tijd verstrijkt na het einde van de
termijn die in het contract werd bepaald. De beëindiging geschiedt bijgevolg
automatisch en zonder opzegging bij het bereiken van de expliciet voorziene
einddatum.
Bij vroegtijdige beëindiging van de vervangingsovereenkomst voor bepaalde duur
gelden de normale regels voor de overeenkomst voor bepaalde tijd d.w.z. een
onmiddellijke beëindiging waarbij een verbrekingsvergoeding verschuldigd is (zie
hoofdstuk 8).
Indien de werkgever de werknemer nog in dienst houdt na afloop van deze termijn,
wordt de vervangingsovereenkomst een gewoon contract van onbepaalde duur.
67
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd neemt een einde bij de
terugkeer van het vervangen personeelslid.
Let wel: in het vervangingscontract voor onbepaalde tijd moet uitdrukkelijk bepaald
staan dat de overeenkomst eindigt bij terugkeer van het vervangen personeelslid.
In een geldige vervangingsovereenkomst kunnen de partijen afwijken van de
wettelijke opzeggingstermijnen.
Een afwijking van de wettelijke opzeggingstermijn heeft slechts een uitwerking in
vervangingsovereenkomsten van onbepaalde duur.
Dergelijke afwijkingen dienen uitdrukkelijk in de schriftelijke
vervangingsovereenkomst te worden opgenomen.
Een afwijking kan betrekking hebben op de wettelijke ingangsdatum van de
opzeggingstermijn. Zo hoeft de opzeggingstermijn niet noodzakelijkerwijze op een
maandag aan te vatten.
Een afwijking kan ook betrekking hebben op de duur van de opzeggingstermijn. Zo
kan de duur van de opzeggingstermijn korter zijn dan de wettelijke minimumduur.
De voornoemde afwijkingen gelden niet bij de beëindiging van de
vervangingsovereenkomst vóór de terugkeer van het vervangen personeelslid.
Hier gelden de regels betreffende de opzeggingstermijn van een contract van
onbepaalde duur (zie hoofdstuk 8).
3.4.6
Verdere tewerkstelling
Indien de vervanger verder tewerkgesteld wordt na terugkeer van het vervangen
personeelslid wordt zijn vervangingsovereenkomst een gewone
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
De vervanger en de vervangen werknemer kunnen op het einde van de vervanging
samen aanwezig zijn in de onderneming om de vervanger de kans te geven “de
zaken over te dragen” aan de werknemer die opnieuw zijn arbeidspost inneemt.
De periode van “overlapping” moet evenwel van korte duur zijn en zou in principe
slechts enkele dagen mogen duren (bv. 1 tot 2 dagen)
68
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.5
De arbeidsovereenkomst met proefbeding voor arbeiders
3.5.1
Algemeen
Het proefbeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst, die enerzijds de
werkgever moet toelaten na te gaan in welke mate de werknemer geschikt is om de
bedongen arbeid te presteren en anderzijds de werknemer in de mogelijkheid stelt
om uit te maken of de door hem te verrichten arbeid hem schikt. Het is dus geen
zelfstandige, op zichzelf bestaande arbeidsovereenkomst, maar een onderdeel
ervan.
Deze clausule kan in elke soort van arbeidsovereenkomst worden ingelast.
Het brengt een voorlopige toestand teweeg die de proeftijd wordt genoemd.
Gedurende de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst veel vlugger beëindigd
worden dan wanneer de arbeidsovereenkomst reeds definitief is geworden. De
proeftijd schept dus een voorlopige en onzekere toestand. Om deze onzekere
toestand niet onbeperkt te laten voortduren, heeft de wetgever bepaalde termijnen
ingesteld.
3.5.2
Duur van de proeftijd
De proeftijd mag niet minder dan 7 en niet meer dan 14 dagen duren.
Dit is de wettelijke minimum- en maximumduur.
Het betreft hier kalenderdagen en geen werkdagen (Hof van Cassatie 09/10/2006).
Deze wettelijke minimum- en maximumtermijnen zijn bindend, d.w.z. dat:
 indien de duur van de proeftijd die in het contract werd opgenomen korter is dan
de minimumduur, de proeftijd opgetrokken wordt tot de minimumduur;
 indien de proeftijd meer dan het wettelijk voorziene maximum bedraagt, dan moet
deze worden herleid tot de wettelijke maximumduur;
 indien in de overeenkomst niets is opgenomen omtrent de duur van de proeftijd,
dan bedraagt de proeftijd van rechtswege 7 dagen.
De duur van de proeftijd kan verlengd worden ingevolge ziekte, jaarlijkse vakantie,
arbeidsongeval, overmacht, staking, .... De proeftijd wordt dan verlengd met de duur
gelijk aan de schorsing, doch met een maximum van 7 kalenderdagen.
Uitzondering: moederschapsbescherming (zie hoofdstuk 8).
3.5.3
Vormvereisten van het proefbeding
Het proefbeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst en moet:
 voor iedere werkman afzonderlijk (d.i. individueel)
 schriftelijk worden vastgesteld (op straffe van nietigheid)
 uiterlijk op de eerste dag waarop werkelijk arbeid wordt gepresteerd.
Indien aan deze vormvereisten niet is voldaan wordt het proefbeding als nietig
beschouwd; de geldigheid van de arbeidsovereenkomst wordt door deze nietigheid
echter niet aangetast.
Enkel het beginsel van de proeftijd moet worden opgenomen. Het is echter
aangewezen tezelfdertijd de duur van de proeftijd aan te duiden.
69
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.5.4
Principes die gelden i.v.m. de proeftijd
De éénmaligheid van de proeftijd
De proeftijd wordt bedongen bij de aanvang van de tewerkstelling.
Als principe geldt dat elke arbeidsovereenkomst slechts in één proeftijd kan
voorzien. Men kan dus geen opeenvolgende proeftijden inlassen in een
arbeidsovereenkomst. Een nieuwe proeftijd is mogelijk indien een nieuwe
arbeidsovereenkomst een andere functie beoogt.
Geen vrijwillige verlenging van de proeftijd
Als de duur van de proeftijd bij de overeenkomst werd vastgelegd, kan hij niet meer
verlengd worden na de indiensttreding, zelfs niet in onderling akkoord.
Bovendien is het niet toegelaten de proeftijd boven de maximumduur te verlengen,
behoudens naar aanleiding van de schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Een proeftijd kan worden ingelast in elke overeenkomst
Een proeftijd kan worden bedongen in een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur, onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst
m.b.t. de precisering van het te verrichten werk, enz......
Bij een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet men er
evenwel op letten dat de proeftijd niet dezelfde tijdsduur heeft als de termijn
waarvoor de arbeidsovereenkomst werd afgesloten. Er moet een redelijke
verhouding zijn tussen de duur van de proeftijd en de totale duur van de
arbeidsovereenkomst.
Schorsing van de proeftijd
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan tijdens de proeftijd worden
geschorst ten gevolge van ziekte, jaarlijkse vakantie, zwangerschap, overmacht,
klein verlet, staking.
Feestdagen (eventueel vervangingsdagen) en weekenddagen maken deel uit van
de duur van de proeftijd.
De proeftijd wordt dan verlengd met de duur gelijk aan de schorsing, dit evenwel
met een max. van 7 kalenderdagen.
Voortzetting van de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de proeftijd.
Indien de arbeidsovereenkomst wordt verder gezet na de beëindiging van de
proeftijd dan gelden de bepalingen van de soort arbeidsovereenkomst waarin de
proeftijd werd opgenomen.
3.5.5
Beëindiging van de overeenkomst tijdens de proeftijd
Een proefbeding laat toe een arbeidsovereenkomst op een eenvoudige en snelle
manier te beëindigen, wanneer blijkt dat ofwel de werknemer niet geschikt is de
bedongen arbeid te presteren ofwel de bedongen arbeid de werknemer niet ligt.
Gedurende de wettelijke minimumduur van 7 kalenderdagen kan de
arbeidsovereenkomst evenwel niet eenzijdig beëindigd worden behoudens ingeval
van dringende redenen. (zie hoofdstuk 8)
Een opzegging die gegeven wordt tijdens die minimumduur kan ten vroegste de
beëindiging veroorzaken op de laatste dag van die minimumtermijn.
70
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Het onrechtmatig beëindigen van de arbeidsovereenkomst binnen deze periode
verplicht de opzeggende partij een vergoeding te betalen gelijk aan het loon voor
het overblijvende gedeelte van de zeven dagen.
De mededeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient op gelijk
welke manier (telefonisch, telegram, mondeling...) aan de werknemer overgemaakt
op het einde van de laatste dag van de proeftijd. Een schriftelijke bevestiging dient,
gedateerd op dezelfde dag, onmiddellijk met een aangetekend schrijven (wenselijk)
aan de werknemer overgemaakt.
Na de zevende dag en zolang de proeftijd loopt zullen de partijen de overeenkomst
onmiddellijk mogen verbreken aan het einde van elke werkdag, zonder dat een
opzegging moet worden gegeven of een verbrekingsvergoeding moet worden
betaald.
Dergelijke beëindiging dient te geschieden vóór het einde van de proeftijd die
contractueel werd overeengekomen.
Eens die proeftijd verstreken is, krijgt de arbeidsovereenkomst zijn volle uitwerking.
Deze beëindiging is aan geen specifieke vormvereisten onderworpen.
Maar om een bewijs van deze beëindiging te hebben, is het nuttig dat de verbreking
schriftelijk (zie modelformulier 19) gebeurt en door de tegenpartij ondertekend wordt
of dat de beëindiging met een ter post aangetekende brief ter kennis wordt
gebracht.
3.5.6
Invloed van de verlenging van de proefperiode - ingevolge schorsing op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd
Tijdens de eerste 7 kalenderdagen van de proeftijd is er een ontslagbeperking.
Deze periode waarin een ontslagbeperking geldt kan ook verlengd worden
ingevolge schorsing van de arbeidsovereenkomst.
In dit punt trachten we uiteen te zetten, aan de hand van voorbeelden, welke
repercussies een schorsing kan teweegbrengen op de duur van de proefperiode en
op de beëindigingsmogelijkheid van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd.
Er is een proeftijd bedongen van 7 kalenderdagen (minimumduur)
 Duur van de proefperiode
Indien een proeftijd is bedongen van 7 kalenderdagen kan de
arbeidsovereenkomst gedurende deze periode zonder dringende reden niet
beëindigd worden. Wanneer de proeftijd wordt geschorst tijdens deze zeven
kalenderdagen dan wordt de proeftijd opgeschort tot een maximum van
7 kalenderdagen. De duur van de proefperiode zal dan maximum
14 kalenderdagen bedragen.
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd
Bij een schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd kan de
arbeidsovereenkomst slechts eenzijdig beëindigd worden, behalve ingeval van
dringende reden, vanaf het moment dat na de beëindiging van de
schorsingsperiode de 7 wettelijke kalenderdagen proeftijd bereikt zijn. De periode
waarin de ontslagbeperking geldt wordt verlengd met evenveel dagen als de
schorsing, doch met een maximum van 7 kalenderdagen. De schorsingsperiode
samen met de zeven kalenderdagen wettelijke proeftijd kunnen in totaliteit de
maximum periode van 14 kalenderdagen proefperiode dus niet overschrijden.
Een rechtmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan dus gebeuren op
het einde van de laatste dag van de 7 dagen wettelijke proeftijd. Een
onrechtmatige beëindiging vindt plaats indien de termijn van 7 dagen wettelijke
71
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
proeftijd niet is bereikt. De mededeling van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst dient op gelijk welke manier aan de werknemer
overgemaakt.
Een schriftelijke bevestiging hiervan is nuttig (aangetekend wenselijk).
 Voorbeeld 1
1
M
1
2
D
2
3
W
3
4
D
4
5
V
S
6
Z
S
7
Z
S
8
M
5
9
D
6
10
W
7
11
D
12
V
13
Z
14
Z
Beëindiging vanaf het einde
10de dag (proef heeft min. duur
van 7 dagen bereikt).
Schorsing Einde
3 dagen. proef.
De proeftijd bedraagt 7 kalenderdagen. Op de 5e dag is de werknemer
arbeidsongeschikt wegens ziekte of ongeval, en is afwezig gedurende 3 dagen.
De duur van de proefperiode zal bijgevolg verlengen met 3 dagen, en zal 10
dagen bedragen. Vanaf het einde van de 10e dag is de proeftijd afgelopen.
De maximumduur van 7 dagen waarin de partijen de arbeidsovereenkomst niet
eenzijdig mogen beëindigen, dan met dringende reden, wordt eveneens verlengd
met 3 dagen. Dit betekent dat gedurende 10 dagen een ontslagbeperking geldt
en de arbeidsovereenkomst dus niet eenzijdig kan beëindigd worden, dan
omwille van dringende reden. De mededeling gebeurt op het einde van de 10e
dag.
 Voorbeeld 2
1
M
1
2
D
2
3
W
3
4
D
4
5
V
S
6
Z
S
Schorsing
7 dagen.
7
Z
S
8
M
S
9
D
S
10
W
S
11
D
S
12
V
5
13
Z
6
14
Z
7
Einde proef 7 + max. 7 dagen
verlenging. Beëindiging vanaf het
einde van de 14de dag (proef
heeft de min. duur van 7 dagen
bereikt).
De proeftijd bedraagt 7 kalenderdagen. De werknemer is op de 5e dag afwezig
wegens ziekte of ongeval voor een periode van 7 dagen. De duur van de
proefperiode zal bijgevolg verlengen met 7 dagen en zal 14 dagen bedragen.
Vanaf het einde van de 14e dag is de proeftijd afgelopen.
De maximumduur van 7 dagen waarin de partijen de arbeidsovereenkomst niet
eenzijdig mogen beëindigen, dan met dringende reden, wordt eveneens verlengd
met 7 dagen. Dit betekent dat gedurende 14 dagen een ontslagbeperking geldt
en de arbeidsovereenkomst dus niet eenzijdig kan beëindigd worden, dan
omwille van dringende reden. De mededeling gebeurt op het einde van de
14e dag.
72
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Voorbeeld 3
1 2
M D
1 2
3 4
W D
3 4
5
V
S
6
Z
S
Schorsing
19 dagen.
7
Z
S
8 9
M D
S S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
W D V Z Z M D W D V Z Z M D W
S S S S S S S S S S S S S S S
Einde proef 7 dagen + max.
7 dagen verlenging. Beëindiging
vanaf het einde van de 14de dag
(proeftijd heeft de min. duur van
7 dagen bereikt).
De werknemer is op de 5e dag afwezig wegens ziekte of ongeval voor een periode
van 19 dagen. De duur van de proefperiode zal verlengen tot de maximumduur van
de proefperiode m.a.w. tot en met de 14e kalenderdag.
Vanaf het einde van de 14e dag is de proeftijd afgelopen.
De maximumduur van 7 dagen waarin de partijen de arbeidsovereenkomst niet
eenzijdig mogen beëindigen, dan met dringende reden, wordt verlengd met 7 dagen
(en niet met 19 dagen). Dit betekent dat gedurende 14 dagen (en niet 7 + 19 = 26)
een ontslagbeperking geldt en de arbeidsovereenkomst dus niet eenzijdig kan
beëindigd worden, dan omwille van dringende reden. De mededeling gebeurt op het
einde van de 14e dag.
Er is een proeftijd bedongen tussen de 7 en de 14 kalenderdagen
(maximumduur)
 Duur van de proefperiode
Indien de proeftijd is bedongen tussen 7 en maximum 14 kalenderdagen dan kan
de arbeidsovereenkomst gedurende deze periode zonder dringende reden niet
beëindigd worden.
Wanneer de proeftijd wordt geschorst tijdens de bedongen periode dan wordt de
proeftijd opgeschort met het aantal dagen schorsing tot een maximum van
7 kalenderdagen.
Wanneer we uitgaan van een bedongen proefperiode van 14 kalenderdagen, dan
kan de totale proeftijd, ingevolge schorsing, maximum 21 kalenderdagen
bedragen (zijnde 14 kalenderdagen bedongen proeftijd + maximum
7 kalenderdagen schorsing).
Wanneer we uitgaan van een bedongen proefperiode van 10 kalenderdagen, dan
zal de totale proefperiode, ingevolge schorsing, maximum 17 kalenderdagen
(zijnde 10 kalenderdagen bedongen proeftijd + maximum 7 kalenderdagen
schorsing) bedragen.
 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 Bij een schorsing die aanvangt tijdens de eerste 7 dagen van de proeftijd
gelden de principes van het punt: proeftijd bedongen van 7 kalenderdagen. Dit
betekent dat de periode van ontslagbeperking wordt verlengd met evenveel
dagen als de schorsing, doch met een maximum van 7 kalenderdagen.
Concreet betekent dit dat de periode van de ontslagbeperking maximum
14 kalenderdagen zal bedragen, zijnde de periode van de eerste 7 dagen,
waarin de ontslagbeperking geldt, vermeerderd met het aantal dagen
schorsing met een maximum van 7 kalenderdagen.
 Een schorsing die aanvangt na de periode van de eerste 7 kalenderdagen
proeftijd, heeft geen invloed op de ontslagbeperking, doch enkel op de duur
73
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
van de proeftijd (zie hiervoor). Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst wel
eenzijdig kan beëindigd worden, ook al is er een schorsing, en dit tot op het
ogenblik dat de bedongen proeftijd, vermeerderd met het aantal dagen
schorsing, doch met een maximum van 7 kalenderdagen, een einde neemt.
 Voorbeeld 1
1 2
M D
1 2
3 4
W D
3 4
5
V
S
6
Z
S
7
Z
S
8 9
M D
S S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
W D V Z Z M D W D V Z Z M D W
S S 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Beëindiging vanaf het einde van
de 14de dag (7 + 7 dagen
verlenging).
Schorsing
7 dagen.
Einde proef
(14 + 7 dagen
schorsing).
 Voorbeeld 2
1 2
M D
1 2
3 4
W D
3 4
5
V
S
6
Z
S
7
Z
S
8 9
M D
S S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
W D V Z Z M D W D V Z Z M D W
S S S S S S S S S S S S S S
Beëindiging vanaf het einde van
de 14de dag (min. 7 dagen
verlenging).
Schorsing
19 dagen.
Einde proef
(14 + 7 dagen
schorsing).
Voorbeeld 3
1 2
M D
1 2
3 4
W D
3 4
5
V
5
6
Z
6
7
Z
7
8 9
M D
S S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
W D V Z Z M D W D V Z Z M D W
S S 8 9 10 11 12 13 14
- Schorsing 4 dagen.
- Beëindiging vanaf de 8ste dag (proef
heeft de min. duur van 7 dagen
bereikt).
Einde proef (14 + 4 dagen
schorsing).
Opmerking
Schorsing tijdens de proeftijd hoeft niet steeds noodzakelijkerwijze de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst te impliceren. Bij algehele voldoening van de
prestaties van de werknemer tijdens de gepresteerde dagen van de proeftijd kan,
indien daar de noodzaak toe bestaat, de werknemer verder in dienst gehouden
worden. Naargelang de duurtijd van de proefperiode kan de werknemer, na
schorsing, in dat geval het resterende gedeelte van zijn proefperiode voleindigen
en/of definitief in dienst genomen worden.
74
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.6
De arbeidsovereenkomst met proefbeding voor bedienden
3.6.1
Algemeen
Het proefbeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst, die enerzijds de
werkgever moet toelaten na te gaan in welke mate de werknemer geschikt is om de
bedongen arbeid te presteren en anderzijds de werknemer in de mogelijkheid stelt
om uit te maken of de door hem te verrichten arbeid hem schikt. Het is dus geen
zelfstandige, op zichzelf bestaande arbeidsovereenkomst, maar een onderdeel
ervan.
Deze clausule kan in elke soort van arbeidsovereenkomst worden ingelast.
Het brengt een voorlopige toestand teweeg die de proeftijd wordt genoemd.
Gedurende de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst veel vlugger beëindigd
worden dan wanneer de arbeidsovereenkomst reeds definitief is geworden. De
proeftijd schept dus een voorlopige en onzekere toestand. Om deze onzekere
toestand niet onbeperkt te laten voortduren, heeft de wetgever bepaalde termijnen
ingesteld.
3.6.2
Duur van de proeftijd
De proeftijd mag niet minder dan 1 maand en niet meer dan 12 maanden duren.
Dit is de wettelijke minimum- en maximumduur.
Aldus is er:
- een minimumduur: de wet bepaalt voor alle overeenkomsten een minimumduur
van 1 maand;
- een maximumduur:
* 6 maanden: voor arbeidsovereenkomsten met een jaarloon niet hoger dan
37.721,00 €
* 12 maanden: voor arbeidsovereenkomsten met een jaarloon hoger dan
37.721,00 €
Aangezien de duur van de proeftijd met zekerheid moet worden vastgesteld op het
ogenblik van de aanwerving, moet het jaarlijks referteloon worden berekend op het
bij de aanwerving afgesproken loon.
De berekening van de proeftijd geschiedt per maand zodat de termijn niet hoeft
samen te vallen met kalendermaanden. Een verbintenis die begonnen is op de
twaalfde dag van een maand kan hoogstens duren tot de elfde dag van de
daaropvolgende maand.
Het betreft hier kalenderdagen en geen werkdagen.
Deze wettelijke minimum- en maximumtermijnen zijn bindend, d.w.z. dat:
 indien de duur van de proeftijd die in het contract werd opgenomen korter is dan
de minimumduur, de proeftijd opgetrokken wordt tot de minimumduur;
 indien de proeftijd meer dan het wettelijk voorziene maximum bedraagt, dan moet
deze worden herleid tot de wettelijke maximumduur;
 indien in de overeenkomst niets is opgenomen omtrent de duur van de proeftijd,
dan bedraagt de proeftijd van rechtswege 1 maand.
De duur van de proeftijd zal automatisch verlengd worden ingevolge ziekte,
jaarlijkse vakantie, arbeidsongeval, overmacht, staking, .... De proeftijd wordt dan
verlengd met de duur gelijk aan de schorsing, zonder beperking.
75
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.6.3
Vormvereisten van het proefbeding
Het proefbeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst en moet:
 voor iedere bediende afzonderlijk (d.i. individueel)
 schriftelijk worden vastgesteld (op straffe van nietigheid)
 uiterlijk op het tijdstip dat de werknemer in dienst treedt.
Indien aan deze vormvereisten niet is voldaan wordt het proefbeding als nietig
beschouwd; de geldigheid van de arbeidsovereenkomst wordt door deze nietigheid
echter niet aangetast.
Enkel het beginsel van de proeftijd moet worden opgenomen. Het is echter
aangewezen terzelfdertijd de duur van de proeftijd aan te duiden.
3.6.4
Principes die gelden i.v.m. de proeftijd
De eenmaligheid van de proeftijd
De proeftijd wordt bedongen bij de aanvang van de tewerkstelling.
Als principe geldt dat elke arbeidsovereenkomst slechts in één proeftijd kan
voorzien. Men kan dus geen opeenvolgende proeftijden inlassen in een
arbeidsovereenkomst. Een nieuwe proeftijd is mogelijk indien een nieuwe
arbeidsovereenkomst een andere functie beoogt.
Geen vrijwillige verlenging van de proeftijd
Als de duur van de proeftijd bij de overeenkomst werd vastgelegd, kan hij niet meer
verlengd worden na de indiensttreding, zelfs niet in onderling akkoord.
Bovendien is het niet toegelaten de proeftijd boven de maximumduur te verlengen,
behoudens naar aanleiding van de schorsing van de arbeidsovereenkomst.
Een proeftijd kan worden ingelast in elke overeenkomst
Een proeftijd kan worden bedongen in een arbeidsovereenkomst van bepaalde
duur, onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst, een arbeidsovereenkomst
m.b.t. de precisering van het te verrichten werk, enz. …
Bij een proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet men er
evenwel op letten dat de proeftijd niet dezelfde tijdsduur heeft als de termijn
waarvoor de arbeidsovereenkomst werd afgesloten. Er moet een redelijke
verhouding zijn tussen de duur van de proeftijd en de totale duur van de
arbeidsovereenkomst.
Schorsing van de proeftijd
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan tijdens de proeftijd worden
geschorst ten gevolge van ziekte, jaarlijkse vakantie, zwangerschap, overmacht,
klein verlet, staking, … (zie hoofdstuk 7).
Feestdagen (eventueel vervangingsdagen) en weekenddagen maken deel uit van
de duur van de proeftijd.
De proeftijd wordt dan verlengd met de duur gelijk aan de schorsing.
Voortzetting van de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de proeftijd
Indien de arbeidsovereenkomst wordt verder gezet na de beëindiging van de
proeftijd dan gelden de bepalingen van de soort arbeidsovereenkomst waarin de
proeftijd werd opgenomen.
76
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3.6.5
Beëindiging van de overeenkomst tijdens de proeftijd
Mogelijkheden
De 3 mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen
zijn:
Na 7 opeenvolgende dagen van ongeschiktheid
Indien de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval langer duurt
dan zeven opeenvolgende kalenderdagen dan kan de werkgever de
arbeidsovereenkomst met beding van proeftijd zonder opzeggingstermijn of
vergoeding beëindigen. Dit kan ten allen tijde binnen de proeftijd geschieden, ook
tijdens de eerste maand. De bediende moet wel effectief 7 kalenderdagen
ongeschikt gebleven zijn. Een medisch getuigschrift dat een vooraf bepaald
aantal dagen van ongeschiktheid vermeld is niet voldoende.
De beëindiging moet niet noodzakelijk op de 8e kalenderdag ongeschiktheid
gebeuren. Niets verbiedt de werkgever langer te wachten om te beslissen. Het
verdient aanbeveling de beslissing schriftelijk te bevestigen.
Indien de beëindiging voor de achtste dag van de ziekte geschiedt dan is de
werkgever een vergoeding verschuldigd van zeven dagen loon, tenzij deze
beëindiging tijdens de eerste maand plaats heeft, want dan is de vergoeding ten
minste gelijk aan het aantal dagen loon tot het einde van de maand.
Tijdens de eerste maand van de proeftijd
Gedurende de eerste maand van de proeftijd zal de overeenkomst beëindigd
kunnen worden mits een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen; de beëindiging
van de overeenkomst heeft slechts uitwerking op de laatste dag van de eerste
maand.
Indien de beëindiging plaatsvindt tijdens de 1° maand zonder de
opzeggingstermijn te eerbiedingen, is de werkgever volgende vergoedingen
verschuldigd: een vergoeding gelijk aan het loon voor het nog resterende deel
van de maand en een vergoeding gelijk aan het loon van 7 kalenderdagen
wegens afwezigheid van een opzeggingstermijn.
Na de eerste maand en zolang de proeftijd duurt
Na de eerste maand en tot zolang de proeftijd duurt, zelfs bij een verlenging te
wijten aan een schorsing van de overeenkomst, mag de werkgever eveneens de
overeenkomst beëindigen mits een opzeggingstermijn van 7 dagen in acht te
nemen.
Indien de opzeggingstermijn betekend wordt aan het einde van de proeftijd, moet
het einde van de opzeggingsperiode (de 7e dag), uiterlijk samenvallen met de
laatste dag van de proeftijd. Is dit niet zo dan kan de overeenkomst slechts
beëindigd worden met een opzeggingsperiode van minimum 3 maanden of een
overeenstemmende schadeloosstelling daar het contract geacht wordt er een te
zijn van onbepaalde duur. Indien er geen 7 dagen meer overblijven om nog een
opzeggingsperiode in acht te nemen betaalt men een verbrekingsvergoeding van
7 dagen of men laat de werknemer nog presteren wat mogelijk is en betaalt men
de dagen van de opzeggingsperiode die buiten de proefperiode vallen. Indien de
werknemer, zelfs in het kader van een opzeggingstermijn, slechts 1 dag na het
verloop van de proeftijd zou blijven werken, zou hij geacht worden voor
onbepaalde duur aangeworven te zijn.
77
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Uitwerking van de opzegging
De opzegging gebeurt door middel van een geschrift:
 aangetekend schrijven: de opzegging gebeurt ten laatste drie dagen voor het
einde van de proefperiode op voorwaarde dat de drie dagen die op de
verzending van het schrijven volgen alle drie arbeidsdagen zijn;
 gerechtsdeurwaarderexploot:
 de opzeggende partij stelt zelf de datum van de uitwerking in het stuk vast.
Deze handelswijze is geldig, op voorwaarde dat de datum na de betekening
valt en de opzeggingstermijn niet afloopt na het einde van de proefperiode. De
tegenpartij zal zich aan die datum moeten houden.
 de opzeggende partij stelt geen datum vast. De mededeling vermeldt bv.
enkel het feit van de opzegging en de duur ervan. Men mag aannemen dat de
opzeggingstermijn dan zal beginnen te lopen daags na de betekening van het
deurwaardersexploot.
78
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 4: Rechten en plichten der partijen
Werkgever en werknemer zijn elkaar eerbied en achting verschuldigd.
Gedurende de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten zij de welvoeglijkheid
en de goede zeden in acht nemen en doen in acht nemen.
79
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
4.1
De verplichtingen van de werkgever
4.1.1
Arbeid verschaffen
De werkgever is verplicht de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats
zoals is overeengekomen (zie modelformulier 3 - individuele opdrachtomschrijving),
inzonderheid, zo de omstandigheden dit vereisen en behoudens strijdige bepaling,
door de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter
beschikking te stellen.
4.1.2
Loon
De werkgever moet het loon betalen op de wijze, de plaats en de tijd zoals is
overeengekomen. Indien de werkgever niet voldoet aan deze voormelde
verplichtingen kan de werknemer hieruit de vermoedelijke wil van de werkgever tot
verbreking van de arbeidsovereenkomst afleiden. Het loon dient te worden
uitbetaald ten laatste de 4de werkdag volgend op de periode waarvoor het
verschuldigd is.
4.1.3
Werk- en beschermkledij
Ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met
inbegrip van de maatregelen inzake hygiëne kan de raad van bestuur na overleg
met het Basisoverlegcomité voorzieningen treffen.
4.1.4
Veilige en gezonde werkomstandigheden
De werkgever moet er voor zorgen dat de arbeid verricht wordt in behoorlijke
omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de
werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt kunnen
worden. Te dien einde moet een verbandkist voortdurend ter beschikking van het
personeel zijn.
Deze verplichting houdt ook in dat op de werkgever ook een algemeen preventief
beleid rust wat o.a. inhoudt:
 het voorkomen van risico's;
 het vermijden van gevaarlijke werksituaties;
 de informatieplicht van eventuele risico's naar de werknemer toe, dit zowel bij zijn
indiensttreding als telkens wanneer dit tijdens de tewerkstelling noodzakelijk
blijkt. Hiertoe dienen de passende instructies aan de werknemer meegegeven te
worden.
De werkgever past zijn welzijnbeleid aan in het licht van de opgedane ervaring, de
ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden.
4.1.5
Religieuze- en burgerplichten
De werkgever is verplicht de werknemer de nodige tijd te geven om zijn
geloofsplichten, alsmede zijn burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien, te
laten vervullen.
81
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
4.1.6
Gelijke behandeling van mannen/vrouwen ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden
De werkgever is verplicht mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Deze gelijke
behandeling is niet alleen van toepassing op advertenties en beroepsopleiding maar
geldt eveneens t.a.v. de toegang tot het arbeidsproces, de arbeidsvoorwaarden en
de promotiekansen. Iedere vorm van discriminatie op basis van het geslacht is
uitgesloten.
4.1.7
Onthaal
De werkgever moet de nodige zorg en aandacht wijden aan het onthaal van de
werknemers en van de jeugdige werknemers in het bijzonder. Bij het onthaal
moeten de werknemers al de voor hen noodzakelijke inlichtingen ontvangen en in
het bijzonder de inlichtingen die hun integratie, hun aanpassing en hun ontplooiing
in de instelling kunnen bevorderen.
Informatie te verschaffen onmiddellijk op het ogenblik van de aanwerving
 datum, uur en plaats waarop betrokkene zich de eerste dag zal moeten
aanmelden en de identiteit van de persoon bij wie hij zich moet aanmelden;
 maatregelen m.b.t. de bergplaats van persoonlijke voorwerpen en
vervoermiddelen.
 Het aanreiken van een arbeidsreglement aan de werknemer. Zie
arbeidsreglement model 11 contractueel personeel op de website GO! : www.go.be: Over GO! / personeel/contractueel personeel / handleiding /
arbeidsreglement
Informatie bij de indiensttreding
 het programma van de eerste dag, met inbegrip van de schikkingen inzake het
onthaal;
 de beschrijving van de arbeid die betrokkene tijdens de eerste dagen zal
verrichten en de moeilijkheden die daar gewoonlijk mee gepaard gaan;
 de maatregelen op het gebied van de veiligheid en de gezondheid, met inbegrip
van de verzorging in spoedgevallen en de trajecten binnen de instelling;
 een bezoek aan de arbeidsplaats, aan de onmiddellijke omgeving en aan de
functionele bindingen ervan, alsmede een voorstelling aan en een contact met de
onmiddellijke oversten, de werkmakkers;
 de bedrijvigheid en de algemene structuur van de instelling, de onthaalbrochure
van de instelling;
 de rol van de werknemer binnen het kader van de bedrijvigheid van de instelling,
de kennis van de arbeidsplaats en van haar omgeving, plus de controle van de
prestaties, de kwantiteit en de kwaliteit van zijn arbeid;
 de regels die van toepassing zijn inzake bezoldiging, nl. de berekeningswijze van
het loon, de premies en inhoudingen, de arbeidsduur en andere
arbeidsvoorwaarden, de bepalingen inzake sociale zekerheid, bovenwettelijke
voordelen.
4.1.8
De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling DIMONA
Zie 5.9.1
82
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
4.1.9
Persoonlijke voorwerpen
De werkgever moet als een goede huisvader zorgen voor de persoonlijke
voorwerpen welke door de werknemer in bewaring moeten worden gegeven. Dit
geldt voor het arbeidsgereedschap dat de werknemer naar zijn werk meeneemt.
4.1.10 Hoedanigheid der materialen
De werkgever is verplicht de door hem geleverde grondstoffen, gegevens,
gereedschappen, apparatuur en vervoermiddelen in goede staat af te leveren.
4.1.11 Aflevering documenten bij vertrek van de werknemer
Bij het vertrek van de werknemer en ongeacht de manier waarop de
arbeidsovereenkomst werd beëindigd, moet de werkgever de volgende sociale
documenten afleveren:
 de tewerkstellingsverklaring, die alleen het begin en het einde van de
arbeidsovereenkomst en de aard van het uitgevoerde werk vermeldt. Op dit
document mag geen enkele andere vermelding voorkomen, tenzij op uitdrukkelijk
verzoek van de werknemer;
 de afrekening voor de laatst geleverde prestaties;
 de individuele rekening voor het lopende jaar;
 de werkloosheidsverklaring C 4;
 de fiscale fiche 281.10 voor het opmaken van de belastingaangifte in de
personenbelasting.
4.1.12 Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden
van de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig (zie hoofdstuk 8:
Eenzijdige wijziging).
4.1.13 Huisvesting
De werknemer behoorlijk te huisvesten ingeval hij de verbintenis heeft aangegaan
hem inwoning te verschaffen (zie hoofdstuk 9 – Huisbewaarder).
4.1.14 Het bijhouden van sociale documenten
 De sociale documenten welke bestaan uit het personeelsregister en de
individuele rekening van de werknemer hebben tot doel een effectieve controle
mogelijk te maken over de manier waarop de werkgever zijn verplichtingen ten
overstaan van zijn personeel in het kader van de sociale (R.S.Z.) en fiscale
(bedrijfsvoorheffing) bepalingen nakomt. Deze sociale documenten moeten door
de werkgever bijgehouden en bewaard worden.
 Voor het bijhouden van sociale documenten zijn volgende regels van kracht:
 bijhouden: per werknemer, gedurende de tewerkstelling, het inschrijven van
de opgelegde vermeldingen in de bedoelde documenten en het opbergen
ervan gedurende de tewerkstelling;
 bewaren: per werknemer, het opbergen van bedoelde documenten vanaf de
datum van inschrijving van de laatste verplichte vermelding;
de sociale documenten worden bijgehouden gedurende een periode van vijf
jaar.
83
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Het toezicht over het bijhouden wordt uitgeoefend door de arbeidsinspectie.
Overtredingen worden gestraft met correctionele gevangenisstraffen en/of
geldboeten. De geldboete is verschuldigd voor elke werknemer in overtreding.
Dossier per instelling (Personeelsregister)
 Het personeelsregister moet permanent bijgehouden en bewaard worden door
de algemeen directeur van de scholengroep.
 Iedere werknemer krijgt in het register een nummer toegewezen volgens een
doorlopende nummering in de chronologische volgorde van zijn tewerkstelling,
ongeacht of het arbeiders, bedienden of jobstudenten betreft.
 Inhoud
a) voor de werkgever:
 de naam, voornaam en adres van de werkgever;
 de benaming waaronder de werkgever zich tot het publiek richt,
veranderingen dienen steeds aangepast.
b) voor de werknemer (op het tijdstip van de tewerkstelling)
 nummer van inschrijving;
 de naam en de voornaam;
 de geboorteplaats en -datum;
 het geslacht;
 de woonplaats;
 de nationaliteit;
 de aard en het nummer van het identiteitsbewijs;
 het rijksregisternummer;
 de aanvangsdatum van de tewerkstelling;
 de datum van beëindiging van de overeenkomst (in te vullen binnen 7
kalenderdagen na de dag van beëindiging).
 Het personeelsregister dient op een gemakkelijke toegankelijke plaats
bijgehouden.
Dossier per werknemer (Individueel personeelsdossier)
Het individueel personeelsdossier (zie hoofdstuk 5) moet permanent bijgehouden
worden. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet dit individueel dossier nog
5 jaar bij de algemeen directeur van de scholengroep bewaard worden.
Het individueel personeelsdossier bestaat uit:
 Individuele rekening
 de gegevens die betrekking hebben op de werkgever: identiek als de
gegevens van de werkgever uit het personeelsregister;
 de gegevens betreffende de werknemer (naam, voornamen, geboortedatum,
geslacht, woonplaats, burgerlijke stand, het aantal personen die fiscaal ten
laste zijn, het nummer van de individuele pensioenrekening, het nummer van
de inschrijving in het personeelsregister, de juridische aard van de
overeenkomst, de uitgeoefende functie, de aanvangsdatum van de
tewerkstelling, de datum van de beëindiging van de overeenkomst);
84
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.






























 de gegevens betreffende de bezoldiging van de werknemer en dat voor elke
betalingsperiode: de uitbetalingsperiode, het aantal dagen waarop werkelijk
arbeid verricht werd, het aantal gelijkgestelde dagen, het aantal nietgelijkgestelde inactiviteitsdagen en de reden van de inactiviteit, de
loonbestanddelen, de brutobezoldiging, de eindejaarstoelage, het
vakantiegeld, de voordelen in natura,
het bedrag van de sociale-zekerheidbijdragen, het belastbaar bedrag, het
bedrag van de bedrijfsvoorheffing, het bedrag van elke andere inhouding, het
nettobedrag verschuldigd aan de werknemer, de reden en het bedrag van elke
betaling die de werkgever aan de werknemer heeft gedaan vanwege de
dienstbetrekking of buiten elke wettelijke of contractuele verplichting. (bv.
tegemoetkoming in vervoerskosten).
Nationaliteitsbewijs.
Arbeidskaart A, B of C (indien nodig).
Medisch attest van lichamelijke en geestelijke geschiktheid.
Attest van goed zedelijk gedrag.
Uittreksel uit het strafregister (facultatief).
Getuigschrift, diploma en bijzondere toelaatbaarheidsvereisten.
Resultaat van eventuele tests.
Resultaat van de geldigheidsvereisten (aanwervingsformulier).
De arbeidsovereenkomst(en) (met eventueel bijakten).
Berekening weddeanciënniteit (zowel van het verleden als tijdens de
arbeidsovereenkomst).
De individuele opdrachtomschrijving.
De aanwezigheidsdocumenten.
Kopie loonfiches.
Vervoerskosten.
Berekening eindejaarstoelage.
Berekening vakantiegeld.
Bijlagen van de personeelsstaat RSZ.
Aanvraagformulier van kinderbijslag en/of kraamgeld.
Kopie van de afgeleverde documenten bij vertrek van de werknemer.
Alle documenten die een wijziging in de samenstelling van de familiale toestand
van de werknemer weergeven.
Kopie ontslagbrief.
Aanvraagformulier haard- en standplaatstoelage.
Kopie aanvraag vakbondspremie.
Kopie van documenten bij loopbaanonderbreking.
Kopie van documenten bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval.
Documenten vakbondspremie.
Documenten bestaanszekerheidvergoeding.
Documenten kinderbijslag.
Kopie ontvangst arbeidsreglement.
Enz. …
Specifieke bepalingen voor studentenovereenkomsten
De werkgever moet de studentenovereenkomsten van de studenten die hij
tewerkstelt bijhouden op de plaats waar de student tewerkgesteld is (zie
hoofdstuk 9).
85
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
4.2
De verplichtingen van de werknemer
De werknemer moet de werkgever alle inlichtingen verschaffen die noodzakelijk zijn
om hem in te schrijven in het elektronische personeelsregister en de sociale en
fiscale wetgeving te kunnen toepassen.
Elke adreswijziging en elke wijziging in de burgerlijke staat van de werknemer of in
de samenstelling van zijn huishouden moeten zo snel mogelijk aan de werkgever
worden meegedeeld.
Deze laatste is niet verantwoordelijk voor een fout bij de toepassing van de sociale
en fiscale wetgeving ten gevolge van een nalatigheid van de werknemer in dit
verband.
De identiteitskaart, de SIS-kaart en, voor sommige categorieën van buitenlanders,
de arbeidskaart, zijn steeds opvorderbaar.
4.2.1
Werk
De werknemer stelt zijn arbeidskracht ter beschikking en is verplicht zijn werk zoals
omschreven in de arbeidsovereenkomst zorgvuldig, eerlijk en nauwgezet uit te
oefenen op de tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen. De werknemer is
verplicht de uurroosters in acht te nemen. Te laat komen, te vroeg vertrekken of
ongerechtvaardigd afwezig zijn is principieel niet toegelaten.
4.2.2
Ondergeschiktheid
De werknemer moet handelen volgens de instructies en bevelen van de werkgever
of diens lasthebber of aangestelde. De werkgever of diens lasthebber of diens
aangestelde geeft de nodige onderrichtingen en de werknemer volgt ze op . De
ondergeschiktheid is hier van essentieel belang; de werknemer moet de
dienstbevelen ontvangen, naleven en de gevolgen ervan aanvaarden.
Bijvoorbeeld: de werknemer moet iedere afwezigheid op het werk rechtvaardigen
zoals bijvoorbeeld de afgifte van een doktersattest.
4.2.3
Teruggave materialen
Het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen
moeten in goede staat aan de werkgever worden teruggegeven.
4.2.4
Ontoelaatbaarheden
Zowel gedurende de overeenkomst als na de beëindiging ervan moet de werknemer
zich ervan onthouden:
 persoonlijke en vertrouwelijke aangelegenheden bekend te maken waarvan hij bij
de uitoefening van zijn beroepsarbeid in kennis is gekomen;
 daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mee te werken.
4.2.5
Welzijn
Iedere werknemer moet in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig
zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar zijn beste
vermogen zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van de
andere betrokken personen.
86
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en door de
werkgever gegeven instructies:
 op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen,
gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen;
 op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die
hun ter beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;
 de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen,
gereedschappen, installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen,
veranderen of verplaatsen en deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken;
 de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere werksituatie
waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk
gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk
vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen;
 bijstand verlenen aan de werkgever zolang dat nodig is om hem in staat te stellen
alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die met het oog op
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk zijn opgelegd;
 bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan
zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen
risico's opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein;
 wegens de specifieke arbeidssfeer is de werknemer er toe verplicht rekening te
houden met de eisen, de kennis en de gedragingen of reacties van de kleuters
en de leerlingen. ”Een veilige situatie voor volwassenen is er nog altijd niet een
voor kinderen”.
4.2.6
Rookverbod
Binnenin de schoolgebouwen en CLB’s
Het is verboden te roken in de gesloten plaatsen van de instellingen:
 klassen, werkruimten, inkomhal, gangen, liften, gesloten parkeergarages;
 sociale voorzieningen zoals de sanitaire voorzieningen, refter en lokalen bestemd
voor rust of eerste hulp;
 vervoermiddelen bestemd voor gemeenschappelijk vervoer.
Dit rookverbod geldt 24u/24u en 7d/7d. Dus ook niet ’s avonds of in het weekend.
Een aparte rookkamer is niet ter beschikking.
Open plaatsen binnen de school of het CLB
Het is verboden te roken in de open plaatsen van de instellingen op weekdagen
tussen 6.30 uur ‘s morgens en 18.30 uur ’s avonds:
 op de speelplaats/recreatieruimte;
 op de terreinen van de school en dit eventueel ook in het kader van andere
activiteiten die niets met de school te maken hebben.
Extra-murosactiviteiten
Het is verboden te roken tijdens extra-murosactiviteiten tussen 6.30 uur ’s morgen
en 18.30uur ’s avonds, ongeacht of de activiteit op een weekdag of een weekend
valt. Het is dus verboden te roken op weg naar het zwembad, de sporthal, een
museum, het CLB, …
87
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Sancties
In geval van overtreding van het rookverbod kan klacht worden ingediend, hetzij
mondeling, hetzij schriftelijk bij de algemeen directeur van de scholengroep of de
directeur van de instelling.
Indien na een tegensprekelijk onderzoek blijkt dat er een overtreding heeft
plaatsgevonden, zullen volgende sancties toegepast worden:
1ste overtreding: 1ste schriftelijke verwittiging
2de overtreding: 2de schriftelijke verwittiging.
3de overtreding: 3de schriftelijke verwittiging. In deze verwittiging zal verwezen
worden naar het feit dat bij de 4de overtreding ‘ontslag om dringende redenen’
volgt.
4de overtreding: ontslag om dringende redenen.
Deze opeenvolgende overtredingen worden vastgesteld binnen een redelijke
termijn.
4.2.7
Alcohol- en drugsbeleid
Algemene doelstelling
De scholengroepen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap hebben
in een beleidsverklaring vastgelegd dat ze werk maken van een preventief alcoholen drugsbeleid. Deze beleidsverklaring is in principe algemeen geldend.
Specifieke doelstelling
Het alcohol- en drugsbeleid van de scholengroepen is erop gericht het welzijn en de
veiligheid van onze personeelsleden bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.
Het is een geïntegreerd onderdeel van het algemeen beleid van het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap.
Het gebruik van alcohol of andere drugs op het werk kan de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn van het personeel en zijn omgeving negatief beïnvloeden.
Het kan ook schadelijk zijn voor de productiviteit en de kwaliteit van het werk èn
voor het imago van de scholengroep en van het GO! als net. Onze personeelsleden
behartigen de belangen van het onderwijs, van de leerlingen, de cursisten en de
consultanten. Zij werken in een pedagogische en didactische context. Alcohol- en
drugsgebruik houdt duidelijke risico’s in voor de veiligheid van de leerlingen,
cursisten, consultanten, collega’s, ouders, voordrachthouders, bezoekers. Wij zijn
dan ook voorstander van een expliciet preventief alcohol- en drugsbeleid met een
nultolerantie inzake gebruik. Onze nultolerantie geldt voor leerlingen, cursisten,
ouders, voordrachthouders, bezoekers, klanten en personeelsleden van aannemers
binnen onze instelling.
Wij leggen de nadruk op preventie. De scholengroepen van het GO! willen met dit
beleid het disfunctioneren op het werk door alcohol- of drugsgebruik bespreekbaar
maken, voorkomen en verhelpen.Er worden duidelijke regels uitgewerkt over
beschikbaarheid en gebruik van alcohol en andere drugs op het werk. Verder wordt
ook aandacht besteed aan voorlichting en vorming om zodoende alle
personeelsleden te informeren en te sensibiliseren. Er zullen praktische procedures
worden uitgewerkt voor het geval er zich toch problemen voordoen door alcohol- of
drugsgebruik. Met voldoende informatie over de hulpverleningsmogelijkheden.
88
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Het alcohol- en drugsbeleid in het GO! steunt op onderstaande uitgangspunten en
doelstellingen:
• Het beleid geldt voor iedereen.
• Het beleid verbiedt het gebruik van alcohol of andere drugs tijdens het werk en
voorkomt dat medewerkers zich op het werk aanmelden onder invloed van
alcohol of drugs.
• Na goedkeuring van de beleidsverklaring volgt een afsprakenkader over de
omstandigheden en de voorwaarden waaronder afwijkingen op het principieel
verbod mogelijk zijn (bv. school- of personeelsfeest, scholen met
horecaopleidingen, hotelscholen, volwassenenonderwijs, …).
• Voor veiligheidsfuncties of functies met verhoogde waakzaamheid geldt een
absolute nultolerantie.
• Het beleid wil voorkomen dat sociaal gebruik (in de privésfeer) overgaat in
probleemgebruik. Daarom zal er bijzondere aandacht gaan naar het zo vroeg
mogelijk herkennen van probleemsituaties, met bijzondere aandacht voor de
bepalende rol van de “hiërarchische lijn” hierin.
• Het beleid stelt het functioneren, de werkomgeving en de werkrelaties centraal.
Dit betekent dat de “hiërarchische lijn” het personeelslid niet confronteert met het
(vermoedelijk) gebruik zelf, maar wel met de mogelijke gevolgen ervan voor de
werksituatie (de prestaties en/of de werkomgeving van het personeelslid).
• Het beleid hanteert de structuren en instrumenten die voorhanden zijn om het
functioneren te bespreken, zoals opgenomen in het arbeidsreglement, de
functiebeschrijving, de orde- en tuchtprocedure en het ontslag.
•Het beleid heeft betrekking op alle genotmiddelen die een gedragsverandering
kunnen teweegbrengen en/of die een risico op afhankelijkheid inhouden. Het
gaat dus meer bepaald over alcohol, drugs en medicatie die het functioneren
negatief beïnvloeden.
• Het beleid wil een aanpak uitschrijven voor zowel acuut als chronisch overmatig
gebruik. De aandacht wordt dus niet enkel op de afhankelijkheidsproblematiek
gericht maar ook op eenmalig of incidenteel overmatig gebruik. Er zal werk
worden gemaakt van een procedure die moet gevolgd worden wanneer een
geval van alcohol- of druggebruik wordt vastgesteld. De procedure beschrijft de
werkwijze in verband met het vervoer van het betrokken personeelslid naar huis,
zijn begeleiding en de kostenregeling.
• Behandeling van personeelsleden met een afhankelijkheidsproblematiek berust
op vrijwillige basis. Het verbeteren van het eigen functioneren blijft een plicht van
de werknemer zelf.
• Er wordt een aanpak uitgewerkt voor adequate opvang en begeleiding van
probleemgebruikers, in overleg met de preventiedienst(en) en de curatieve
sector. Een informeel gesprek met de vertrouwenspersoon is te allen tijde
mogelijk op dezelfde wijze als bepaald in het arbeidsreglement in verband met
grensoverschrijdend gedrag.
• Het beleid is een meerkansenbeleid (graduele aanpak). Als de werkprestaties
niet verbeteren en eventuele begeleiding niet werkt, kunnen er sancties genomen
worden zoals bepaald in het arbeidsreglement.
Bovenstaande doelstellingen en acties gelden voor alle personeelsleden, stagiairs en
vrijwilligers van de scholengroepen van het GO!.
De uitvoering van dit alcohol- en drugsbeleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van
alle personeelsleden.
89
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Wij verwachten dan ook dat iedereen, binnen de hem of haar toebedeelde taken en
verantwoordelijkheden, meewerkt aan de realisatie van deze doelstellingen en acties.
Iedereen zal daartoe de nodige informatie, opleiding en middelen krijgen.
Het is elke scholengroep toegestaan om testen, zoals ademtesten en
psychomotorische testen, toe te passen onder bepaalde voorwaarden en in overleg
met de vakorganisaties. Samen met de vakorganisaties zal men de beperkende
voorwaarden, de procedures en de werkwijze daartoe moeten bepalen.
Voor de volledige versie van de beleidsverklaring “Een preventief alcohol- en
drugsbeleid in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap” kan u terugvinden
op de website GO!: http://www.go.be/sites/portaal_nieuw/subsites/personeel/contractueel/Pages/default.aspx
90
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
4.3
De aansprakelijkheid
4.3.1
Burgerlijke aansprakelijkheid
 De werkgever is in principe aansprakelijk voor de schade die door de werknemer
wordt berokkend.
De schade dient toegebracht tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Hierbij volstaat dat de onrechtmatige daad van de werknemer verricht is tijdens
de duur van de dienst en met de dienst in verband staat, ook al is het slechts
onrechtstreeks en occasioneel.
 Indien de werknemer bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst de
werkgever of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk indien er
bewezen wordt dat hij bedrog pleegde of een zware schuld draagt. Voor lichte
schuld is hij slechts aansprakelijk indien die bij de werknemer eerder gewoonlijk
dan toevallig voorkomt.
 bedrog of opzettelijke fout: de bewust begane tekortkoming van de werknemer
aan de verplichtingen die voor hem uit de arbeidsovereenkomst volgen met
het opzet te schaden.
De werkgever die een werknemer aansprakelijk houdt wegens bedrog of
opzettelijke fout zal het opzet moeten bewijzen.
 zware fout: elke niet-intentionele fout (het intentioneel element dat bij bedrog
aanwezig is, ontbreekt) die zo grof en buitenmatig is dat zij in hoofde van
degenen die ze begaat niet te verontschuldigen is. De dader hoorde er van
bewust te zijn dat zijn foutieve handeling schade zou berokkenen.
 de gewoonlijk voorkomende lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt:
gewoonlijk wijst op herhaling. De lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig
voorkomt is de herhaaldelijke voorkomende fout zowel verschillend van aard
als op verschillende manieren begaan.
De gewoonlijk voorkomende lichte fout wijst op herhaling van de gebrekkige
afwerking, van de verkeerde aanwending van materialen of van de
beschadiging. De gewoonlijk voorkomende lichte fout wijst als het ware op
een geestesgesteldheid van de betrokken werknemer, die getuigt van een
gebrek aan beroepszorg.
De werkgever is ertoe gehouden deze fouten op een correcte en degelijke
wijze vast te stellen. De fouten mogen qua aard en qua tijd niet te ver uit
mekaar liggen.
De beoordeling van de fout is een feitenkwestie. Daarbij dient rekening
gehouden met:
 de functie- en taakomschrijving van de arbeider;
 het toevertrouwde werk (overbelasting, stielvaardigheid);
 het uitbetaalde loon.
Ingeval van betwisting zal de rechter soeverein beslissen.
 De werknemer is niet aansprakelijk voor de beschadiging of de sleet toe te
schrijven aan het regelmatig gebruik van het voorwerp (materialen), noch voor
het toevallig verlies ervan. Indien de gebrekkige uitvoering van het werk te wijten
is aan de slechte hoedanigheid van de door de werkgever geleverde
grondstoffen, gegevens, gereedschappen of apparatuur dan is dus niet de
werknemer maar de werkgever daarvoor aansprakelijk.
91
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De werkgever is steeds aansprakelijk ook al wordt alleen de werknemer door de
derde aangesproken. In de “gevallen” van bedrog, zware en lichte schuld is een
verhaalrecht op de werknemer mogelijk.
 Indien er in hoofde van de werknemer bedrog, een zware schuld of herhaaldelijk
voorkomende lichte schuld bewezen wordt, kan de werkgever de door hem
betaalde vergoeding inhouden op het loon van de werknemer, en dit van zodra
de feiten en het bedrag met de werknemer zijn overeengekomen of door de
rechter zijn vastgesteld.
“Inhoudingen op het loon” is te onderscheiden van andere begrippen zoals
loonoverdracht, loondelegatie en loonbeslag (zie hoofdstuk 5).
Het totaal van de inhoudingen mag niet meer bedragen dan één vijfde (20 %)
van het bij elke uitbetaling verschuldigde loon in specie na aftrek van de
inhoudingen op grond van de belastingwetgeving, van de wetgeving op de
sociale zekerheid en van particuliere of collectieve overeenkomsten betreffende
bijkomende voordelen inzake sociale zekerheid.
4.3.2
Strafrechtelijke aansprakelijkheid
 De werkgever is in principe niet aansprakelijk voor de strafrechtelijke feiten die
zijn werknemer heeft begaan, aangezien strafrechtelijke aansprakelijkheid een
persoonlijke aansprakelijkheid is.
 Uitzondering: Boetes
Alhoewel verkeersboetes in het strafrecht thuis horen, kunnen ze burgerlijke
gevolgen hebben. De gerechtelijke instanties spreken in eerste orde diegene aan
op wiens naam het voertuig staat ingeschreven.
Mogelijkheden:
 de werkgever wordt aangesproken (de werknemer is bestuurder)
Kan de werkgever de betrokken boete door zijn werknemer doen
terugbetalen?
 de werknemer wordt aangesproken (de werknemer is bestuurder)
Kan de werknemer de betrokken boetes op zijn werkgever verhalen ?
Voor een antwoord op beide vragen is in principe daaromtrent in de
arbeidsovereenkomstenwet niets geregeld.
De beoordeling voor ofwel de invordering door de werkgever ofwel de
terugbetaling aan de werknemer is enkel mogelijk door rekening te houden met
volgende principes:
 al dan niet in dienstopdracht zijn;
en/of
 al dan niet een zware fout of een herhaaldelijk lichte fout kunnen toeschrijven
in hoofde van de werknemer;
en/of
 al dan niet rapportering heeft plaatsgevonden van slijtage van of defecten
aan het voertuig.
 Het begrip “zware fout” dient hier te worden aanzien als een krenking van
een essentiële contractbepaling en houdt geenszins verband met het
begrip “zware fout” zijnde de overtreding van het verkeersreglement (te
snel rijden, verkeerd parkeren...).
Indien de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade
berokkent aan de werkgever of aan derden, is zijn aansprakelijkheid door de wet
beperkt.
92
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
4.4
Preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel
gedrag op het werk
De werkgever en de personeelsleden alsmede de personen die in contact komen
met de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk, zijn ertoe gehouden zich te
onthouden van iedere daad geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk.
4.4.1
Algemene bepalingen en definities
De strijd tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk heeft
betrekking op zowel de personeelsleden en op de door de wet aan deze
personeelsleden gelijkgestelde personen, als op de werkgevers en zelfs op de
andere personen die zich op de werkvloer bevinden (ouders, leveranciers…).
Definities
1° geweld op het werk: elke feitelijkheid waarbij een personeelslid of een andere
persoon waarop art. 32bis van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 van
toepassing is, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen
bij de uitvoering van het werk;
2° pesterijen op het werk: meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige
gedragingen, buiten of binnen de school of instelling, die plaats hebben
gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een
werknemer of een ander persoon waarop art. 32bis van de Welzijnswet van
4 augustus 1996 van toepassing is bij de uitvoering van zijn werk wordt
aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd
en die zich inzonderheid uiten in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren
of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband
houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid,
geslacht, ras of etnische afstemming;
3° ongewenst seksueel gedrag op het werk: elke vorm van ongewenst verbaal, nonverbaal of lichamelijk gedrag, met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg
heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende,
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
4.4.2
Preventieve maatregelen en informatie aan de personeelsleden
De werkgever neemt de nodige maatregelen om de personeelsleden te beschermen
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Hij verschaft
de personeelsleden alle nodige inlichtingen met betrekking tot deze maatregelen, in
het bijzonder wat betreft de te volgen procedure in geval van geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De vertrouwenspersoon
De persoon die meent slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk kan opvang, hulp of raad vinden bij de aangestelde
vertrouwenpersoon.
93
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Een werkgever kan een vertrouwenspersoon aanduiden die of personeelslid is of
extern is aan de organisatie/instelling. Wanneer de psychosociale preventieadviseur
deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk,
moet de vertrouwenspersoon wel verplicht deel uitmaken van het personeel van de
organisatie/instelling (behalve als de werkgever minder dan 20 personen
tewerkstelt) (zie art. 32sexies §2 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996).
De preventieadviseur psychosociale aspecten
Iedere persoon die meent slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk, wie de dader ook mag zijn, heeft het recht klacht in te
dienen en dit zonder represailles of vergelding te vrezen, bij de preventieadviseur
gespecialiseerd in psychosociale aspecten op het werk.
Procedures
Wanneer u denkt slachtoffer te zijn van ontoelaatbaar gedrag van collega’s,
leidinggevenden, ouders, externen … dan kunt u verschillende wegen bewandelen.
U kunt kiezen voor de interne procedure, u kunt zich wenden tot de ambtenaren
belast met het toezicht van het welzijn op het werk of u kunt kiezen voor een
procedure voor het bevoegde rechtscollege.
Indien u denkt slachtoffer te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst
seksueel gedrag op het werk contacteert u in eerste instantie de
vertrouwenspersoon. U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de preventieadviseur
psychosociale belasting op het werk. Binnen de 8 kalenderdagen na dit eerste
contact, moet u gehoord worden en een eerste informatie ontvangen over de
verschillende actiemogelijkheden die de interne procedure u biedt.
U kunt er voor kiezen een informele oplossing te zoeken hetzij door de interventie te
vragen van de vertrouwenspersoon bij een lid van de hiërarchische lijn, hetzij door
aan de vertrouwenspersoon te vragen een verzoeningsprocedure op te starten met
de aangeklaagde (en dit zelfs zonder dat er enige informatie wordt gegeven aan de
werkgever). De vertrouwenspersoon behandelt uw klacht op een vertrouwelijke
manier. De vertrouwenspersoon mag enkel handelen of andere personen betrekken
met uw voorafgaand akkoord. Het verzoeningsproces vereist het akkoord van alle
partijen. Het zoeken naar een oplossing op informele wijze heeft als ultieme doel het
ontoelaatbaar gedrag te stoppen zonder dat er een confrontatie komt tussen klager
en aangeklaagde. Alle betrokken partijen mogen hierbij hun versie van de feiten
geven waarbij ze kunnen rekenen op discretie en waaraan geen sancties verbonden
zijn.
Indien de informele weg niet tot de gewenste resultaten leidt, kunt u een met
redenen omklede klacht indienen bij de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur, nadat u een persoonlijk onderhoud hebt gehad met één van deze
personen. Dit onderhoud is verplicht. Deze gemotiveerde klacht is een door u, als
personeelslid, ondertekend en gedateerd document met onder meer een
nauwkeurige omschrijving van de feiten en de identiteit van de betrokken partijen.
Vanaf het ogenblik dat een met redenen omklede klacht is neergelegd, verwittigt de
bevoegde preventieadviseur de werkgever hiervan en verzoekt hem na onderzoek
van de klacht de nodige maatregelen te nemen. De werkgever moet vervolgens
tussenkomen om een einde te stellen aan iedere daad van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk.
De klager kan zich ook rechtstreeks wenden tot de inspectie belast met het toezicht
op het welzijn van het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
94
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Arbeid en Sociaal Overleg en beschikt ook over de mogelijkheid een
rechtsvordering in te stellen bij een bevoegd rechtscollege. De partijen zullen
desondanks verzocht worden voorrang te geven aan de interne procedure. Meer
informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Federale
Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
http://www.werk.belgie.be.
Vanaf het ogenblik dat de met redenen omklede klacht wordt ingediend, geniet u
specifieke rechtsbescherming.
Wanneer de werkgever, de preventieadviseur en/of de vertrouwenspersoon in
kennis worden gesteld van klachten of daden van geweld, pesterijen en ongewenst
seksueel gedrag op het werk, verbinden zij zich ertoe absolute discretie in acht te
nemen betreffende de betrokken partijen, de eventuele feiten en de
omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
De procedure voor het voorkomen en behandelen van klachten inzake feiten van
geweld, pesterijen of ongewenst gedrag op het werk mag niet wederrechtelijk
gebruikt worden. Dit betekent dat er geen misbruik van gemaakt mag worden.
4.4.3
Sancties
Personeelsleden die zich schuldig maken aan enige vorm van geweld, pesterijen of
ongewenst seksueel gedrag op het werk zullen gesanctioneerd worden.
Personeelsleden die ten onrechte iemand beschuldigen van daden van geweld,
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kunnen eveneens gesanctioneerd worden.
Zonder afbreuk te doen aan de regels die van toepassing zijn in geval van ontslag
en de sancties die zouden opgelegd worden in geval van een rechtelijke actie,
zullen de maatregelen of straffen die in deze gevallen uitgesproken worden in
overeenstemming zijn met één van de straffen opgenomen in het arbeidsreglement.
4.4.4
Het klachtenregister
Wanneer u het slachtoffer bent van ontoelaatbaar gedrag gesteld door personen die
extern zijn aan de school of instelling, bent u ertoe gehouden hierover een
verklaring af te leggen. Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten
evenals de data van deze feiten. Uw identiteit wordt niet vermeld. De werkgever
moet systematisch de verklaring van het personeelslid noteren in een register over
feiten van geweld op het werk. De werkgever zorgt ervoor dat de verklaringen
worden meegedeeld aan de bevoegde preventieadviseur.
Alleen de werkgever, de bevoegde preventieadviseur en de vertrouwenspersoon
hebben toegang tot dit register. De verklaringen worden door de werkgever
gedurende 5 jaar bijgehouden vanaf de dag waarop het personeelslid zijn/haar
verklaring heeft laten optekenen.
4.4.5
Psychologische ondersteuning
De werkgever waakt erover dat de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een
daad van geweld, pesterijen of ongewenst gedrag op het werk passende
psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen.
95
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 5: Bezoldigingsregeling
De bezoldigingswijze voor werknemers is vastgelegd op basis van volgende
principes:
1° aan iedere functie is een loonschaal verbonden;
2° bij de aanwerving van een contractueel personeelslid moet de toegekende
loonschaal welke op het personeelslid wordt vastgelegd, gemotiveerd;
3° de concrete bezoldiging is tevens onderhevig aan:
 de leeftijd van het personeelslid;
 de hem toegekende weddenanciënniteit;
 de toekenning van haard - standplaatstoelage.
97
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.1
Bezoldigingswijze
Het loon dient te worden uitbetaald ten laatste de 4de werkdag volgend op de
periode waarvoor het verschuldigd is.
5.1.1
De loonschaal
De wedden/lonen zijn vastgesteld in loonschalen. Aan iedere functie is een
loonschaal (met aparte vermelding van haard- of standplaatstoelage) verbonden,
bestaande uit een minimum- en een maximum -bedrag, met daartussen een reeks
opklimmende bedragen, overeenstemmend met het aantal dienstjaren
(weddenanciënniteit). Zie verderop de tabellen met brutobezoldigingen voor
arbeiders en bedienden.
5.1.2
Leeftijdsklasse
 De leeftijdsklasse is deze geldig vanaf de maand die volgt op deze waarin de
vereiste leeftijd wordt bereikt. Wanneer de verjaardag van de betrokkene op de
eerste van de maand valt, wordt deze maand wel meegerekend.
 Het loon van het personeelslid dat de met zijn schaal overeenstemmende leeftijd
niet bereikt, heeft recht op een bepaald percentage van de loonschaal voor de
werknemers die 18 jaar of ouder zijn, m.n.:
 op 17 jaar: 76 %
 op 16 jaar en minder: 70 %
Onder andere van kracht voor jobstudenten jonger dan 18 jaar en werknemers
die bij hun indiensttreding de leeftijd van 18 jaar nog niet volledig bereikt hebben.
5.1.3
De koppeling aan de index
De wedden/lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Telkens wanneer een indexaanpassing van de lonen dient doorgevoerd, worden de
nieuwe brutomaandlonen (voor volledige prestaties) via deze handleiding
medegedeeld.
5.1.4
Weddenanciënniteit
De werknemer dient een bepaalde geldelijke of weddenanciënniteit te verwerven om
aanspraak te kunnen maken op tussentijdse verhoging. Hierbij bepalend zijn:
 vanaf welke leeftijd de diensten worden meegerekend;
 welke diensten in aanmerking komen;
 bepaling van de duurtijd van de gepresteerde diensten tijdens de
arbeidsovereenkomst.
Leeftijd
Komen in aanmerking de gepresteerde diensten vanaf de ouderdom van 18 jaar.
99
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
In aanmerking komende diensten
De werkelijke diensten die het personeelslid vanaf zijn 18de heeft gepresteerd:
1.
In diensten van de Staat (elke niet-rechtspersoonlijke dienstbehorende

onder de wetgevende-, de uitvoerende - of de rechterlijke macht);
In diensten van Afrika (elke niet-rechtspersoonlijke dienst die onder het

gouvernement van Belgisch-Kongo of onder het gouvernement van
Ruandi-Urundi behoorde);
In de andere openbare diensten zijnde:

elke dienst, die onder de uitvoerende macht ressorteert en

rechtspersoonlijkheid heeft;
elke dienst, die ressorteerde onder het gouvernement van

Belgisch-Kongo of onder het gouvernement van Ruandi-Urundi en
rechtspersoonlijkheid had;
elke gemeente- of provinciale dienst;

elke andere instelling onder Belgisch recht, die voldoet aan

collectieve noodwendigheden van lokaal of algemeen belang en
in de oprichting of bijzondere leiding waarvan de openbare
overheid een overwegend aandeel heeft, alsook elke instelling
onder koloniaal recht die beantwoordde aan dezelfde
voorwaarden. VZW’s dienen te voldoen aan volgende
voorwaarden:
 de instelling is opgericht met specifiek doel te voorzien in
behoeften van algemeen belang andere dan die van industriële
of commerciële aard;
 de instelling heeft rechtspersoonlijkheid;
 de activiteiten ervan worden in hoofdzaak door de Staat, de
territoriale of andere publiekrechterlijke instellingen
gefinancierd, het beheer van de instelling is aan hun toezicht
onderworpen, of de leden van de directie, de / of van toezicht
worden voor meer dan de helft door de genoemde
overheidsinstanties aangewezen.
De werknemers die in voornoemde diensten tewerkgesteld zijn geweest
hebben deze functies uitgevoerd als:
 Beroepsmilitair (inclusief aalmoezeniers en
reserveaalmoezeniers);
 Burgerlijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met
volledige prestaties.
2.
In de onderwijsinstelling van een provincie of gemeente, wanneer die
onderwijsinstelling door de Staat is overgenomen, als titularis van een
bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties.
3.
In de onderwijsinstellingen van de Staat of van de Gemeenschappen, als
burgerlijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met volledige of
onvolledige prestaties.
4.
In de psycho-medisch-sociale centra of in de vormingscentra van de Staat of
van de Gemeenschappen, als burgerlijk of geestelijk titularis van een
bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties.
5.
In de gesubsidieerde officiële onderwijsinstellingen, als burgerlijk of geestelijk
titularis van een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige prestaties.
6.
In de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen als burgerlijk of geestelijk
titularis van een door middel van een weddentoelage bezoldigd ambt met
100
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.
8.
9.
10.
volledige of onvolledige prestaties.
In de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra, als burgerlijk of
geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met volledige of onvolledige
prestaties.
In de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra, als burgerlijk of
geestelijk titularis van een door middel van een weddentoelage bezoldigd
ambt met volledige of onvolledige prestaties.
Voor een periode van max. 2 jaar als tewerkgestelde werkloze in een ambt
met volledige prestaties in de diensten, onderwijsinstellingen, psychomedisch-sociale centra en vormingscentra vermeld in de voornoemde punten
1 tot en met 8.
Als burgerlijk of geestelijk titularis van een bezoldigd ambt met volledig of
onvolledige prestaties bij:
a) een Huis van het Nederlands;
b) de sportfederaties: Gemeentelijk en Provinciaal Onderwijs
Schoolsportfederatie, Nationaal Sportverbond van het Vrij Katholiek
Onderwijs, Vlaams Sportverbond van het Vrij Katholiek Onderwijs,
Rijksonderwijs Organisatie Omni-Sport en de Vlaamse Studentensportfederatie;
c) de Stichting voor de Vlaamse Schoolsport;
d) het Vlaams Centrum voor Onderwijsgebonden Sport;
e) de organisatie die in het kader van een overeenkomst gesloten met de
Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, aan de kleuters van
binnenschippers onderwijs verschaft dat niet in het reguliere
scholenaanbod is opgenomen.
De werkelijke diensten die een personeelslid, onderdaan van een lidstaat van
de Europese Unie, heeft verstrekt in een lidstaat van de Europese Unie, met
inbegrip van diensten verstrekt aan een Europese school, komen eveneens
in aanmerking als die diensten kunnen worden gelijkgesteld met of onder
vergelijkbare omstandigheden werden gepresteerd als de diensten bedoeld in
de voornoemde punten 1 tot en met 9.
Het personeelslid wordt geacht werkelijke diensten te verrichten, zolang hij zich
bevindt in een administratieve toestand op grond waarvan hij krachtens zijn statuut,
zijn activiteitswedde of, bij gemis daarvan, zijn aanspraak op bevordering tot een
hogervermeld ambt behoudt.
Volledige prestaties, zijn de prestaties waarvan de uurregeling een normale
beroepsactiviteit volkomen in beslag neemt.
Komen eveneens in aanmerking de diensten die het personeelslid heeft gepresteerd
als tijdelijk personeelslid, in de hoedanigheid van werknemer in het Bijzonder
Tijdelijk Kader en in het Derde Arbeidscircuit, als economisch stagiair in het raam
van de wet op de stage der jongeren en als gesubsidieerd contractueel.
In overleg met het BOC, kan de nuttige ervaring die het personeelslid heeft
opgedaan in de privé-sector voor maximaal de helft van deze prestaties in
aanmerking komen voor het berekenen van de dienstanciënniteit (met een
maximum van 12 jaar).
Indien de wedde, berekend op basis van de beschreven principes lager zou
uitvallen dan die welke het personeelslid voordien genoot, behoudt het die hogere
wedde tot op het ogenblik waarop - conform de geldende bezoldigingsregeling - de
betrokkene minstens een wedde bekomt die gelijk is aan zijn vroegere bezoldiging.
101
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Voor de samenstelling van de totaliteit van in aanmerking komende diensten maakt
men gebruik van modelformulier 5. Het document is permanent aanwezig in het
persoonlijk dossier van de werknemer.
Duurtijd van de gepresteerde diensten tijdens de arbeidsovereenkomst
Indien bij aanvang van de arbeidsovereenkomst de eerste dag van de maand een
zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de eerstvolgende werkdag als de datum van
indiensttreding (= datum van aanvang op de arbeidsovereenkomst) beschouwd.
In de regel geven alleen de werkelijk verrichte prestaties recht op tussentijdse
weddenverhogingen.
Voor de periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst gelden volgende
regels:
 In aanmerking te nemen afwezigheden:
 gewaarborgd uitbetaald dagloon (voor arbeiders);
 ziekte of ongeval van gemeenrecht, zolang die een recht openen op
gewaarborgd loon en / of een aanvullende vergoeding, voor arbeiders met
inbegrip van de carensdag;
 arbeidsongeval, beroepsziekte;
 moederschapsrust (15 weken) indien de volledige periode valt tijdens de
lopende arbeidsovereenkomst;
 klein verlet (niet buiten de max. duur);
 gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking;
 jaarlijkse vakantie;
 feestdagen;
 voorbehoeds- of profylaxeverlof;
 staking;
 verlof voor vakbondsopdrachten.
 Niet in aanmerking te nemen afwezigheden:
 vanaf de 31ste dag wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval van
gemeenrecht;
 overmacht;
 wegens het zetelen als rechter of raadsheer in sociale zaken;
 verlof om dwingende reden;
 periode van voorlopige hechtenis;
 ingevolge militieverplichtingen.
Voor de opvolging van de weddenanciënniteit voor de diensten tijdens de
arbeidsovereenkomst maakt men gebruik van modelformulier 6. Maandelijks brengt
men het eindresultaat over op het modelformulier 7 dat een overzicht biedt van de
totale loopbaan van de werknemers in de instelling. Deze documenten zijn
permanent aanwezig in het persoonlijk dossier van de werknemer.
Berekening van de geldelijke anciënniteit
De in aanmerking komende diensten worden berekend per kalendermaand; die
welke geen volle maand bedragen, worden niet meegeteld.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deeltijdse en voltijdse diensten in het
onderwijs.
102
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Begrip “volledige (kalender)maand”:
 van 1.12 tot en met 31.12 = 1 volledige kalendermaand;
 van 3.3 tot en met 23.5 = 1 volledige kalendermaand;
 van 15.4 tot en met 20.5 = géén volledige kalendermaand.
Voor arbeiders: carensdagen worden gevaloriseerd; d.w.z. maanden waarin
carensdagen aangerekend werden, komen wel in aanmerking als “volledige
kalendermaanden” bij de berekening van de geldelijke anciënniteit.
Vanaf het moment waarop de ziekteuitkeringen van een personeelslid volledig ten
laste valt van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (m.a.w. vanaf de 31ste dag van
de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte) komt de schorsingsperiode niet langer in
aanmerking als anciënniteit.
Voorbeeld: iemand is ziek van 21 april tot en met 10 juni; vanaf 21 mei valt zijn
uitkering volledig ten laste van de mutualiteit; mei en juni zijn bijgevolg “onvolledige
kalendermaanden” die niet in aanmerking komen als anciënniteit.
5.1.5
De haard- en standplaatstoelage
De haard- of standplaatstoelage is een bijkomende vergoeding welke integrerend
deel uitmaakt van het loon, dat wil zeggen dat zij verschuldigd is in de mate dat het
loon verschuldigd is. De som is verschuldigd vanaf de eerste dag dan de maand
waarin het recht verworven wordt. De bedragen van toekenning zijn afleesbaar in de
lijsten van de maandelijkse brutobezoldigingen.
Schematisch overzicht van toekenning:
Alleenstaand
Kinderen
H
Geen Kinderen
S
Gehuwd
Man
H
of
S
H
of
S
Vrouw
H
of
S
H
of
S
Samenwonend
Man
Vrouw
H
H
of
of
S
S
H
H
of
of
S
S
Deze toelage wordt toegekend in verhouding tot het basisloon (de maandwedde).
Bij cumulatie van verschillende functies kan het bedrag van de haard- of
standplaatstoelage niet meer bedragen dan het corresponderende bedrag van de
maandwedde. Bij indexaanpassing zullen de nieuwe bedragen van haard- of
standplaatstoelage samen met de nieuwe brutolonen via deze handleiding
medegedeeld worden.
Haardtoelage
 Rechthebbenden
 gehuwde, niet van tafel en bed gescheiden personeelsleden, behalve
wanneer de toelage aan hun echtgenoot of echtgenote wordt toegekend;
 de andere personeelsleden van beiden, die één of meer kinderen ten laste
hebben, voor welke hun kinderbijslagen toegekend en uitbetaald worden,

 behalve als zij samenwonen met een personeelslid van het andere geslacht
dat de haardtoelage geniet;
103
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 als beide echtgenoten personeelslid zijn van het Rijk, wordt de haardtoelage
toegekend aan degene die de laagste wedde geniet;
 wanneer één van de echtgenoten of beiden, zonder de eventueel toe te
kennen haardtoelage in aanmerking te nemen, het gewaarborgd minimumloon
genieten wordt de haardtoelage toegekend aan degene die de hoogste wedde
heeft, indien deze laatste er recht op heeft;
 bij gelijke jaarbedragen kunnen de echtgenoten met wederzijds akkoord
(verklaring op erewoord) bepalen wie van beiden begunstigde zal zijn van de
haardtoelage (zie modelformulier 8);
 personeelsleden die samenwonen. De bewijskracht van het samenwonen kan
bekomen worden door de werknemer te verzoeken een uittreksel uit het
bevolkingsregister (te bekomen bij de gemeentediensten) van hem en
zijn/haar samenwonende partij te bezorgen.
 Aanvraag tot het bekomen van haardtoelage
Teneinde het recht op haardtoelage te kunnen vaststellen dient het personeelslid
een aanvraagformulier in te dienen. Al naar gelang het geval beide echtgenoten
als dan niet personeelslid zijn van het Rijk moet een formulier modelformulier 8 of
modelformulier 9 ingevuld worden, dat in het persoonlijk dossier van de
werknemer bewaard wordt (zie modelformulieren 8 en 9).
Standplaatstoelage
De personeelsleden die geen haardtoelage bekomen, hebben recht op
standplaatstoelage. Deze toelage wordt automatisch uitbetaald indien het
personeelslid geen aanvraag voor haardtoelage heeft ingediend of indien hij
helemaal geen recht op haardtoelage kan hebben.
104
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.1.6
Brutobezoldiging arbeiders
Maandelijkse brutobezoldiging voor onderhoudswerkman niet belast met
stookdienst of met het besturen van een voertuig, nachtwaker, geschoold
hulpwerkman (met aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Maandwedde
Standplaatstoelage
1675.50
1675.50
1693.65
1715.68
1731.22
1746.75
1801.12
1822.04
1842.97
1863.90
1884.82
1905.75
1926.67
1947.60
1968.52
1989.45
97.40
97.40
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
1724.19
1724.19
1724.19
1724.19
1731.22
1746.75
1801.12
1822.04
1842.97
1863.90
1884.82
1905.75
1926.67
1947.60
1968.52
1989.45
48.71
48.71
48.71
48.71
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
Maandelijkse brutobezoldiging voor onderhoudswerkman belast met
stookdienst of met het besturen van een voertuig, hulpkok (met
aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1728.19
1750.31
1772.44
1794.56
1810.19
1825.81
1880.47
1901.50
1922.54
1943.58
1964.61
1985.65
2006.68
2027.72
2048.74
2069.78
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
105
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Maandelijkse brutobezoldiging voor geschoold onderhoudswerkman en kok
(met aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1771.95
1794.07
1816.19
1838.32
1853.95
1869.56
1890.59
1911.63
1932.66
1953.70
1974.74
1995.77
2016.81
2037.84
2058.88
2079.92
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
Maandelijkse brutobezoldiging voor geschoold werkman en amanuensis (met
aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1859.84
1881.97
1904.09
1926.21
1941.84
1957.47
1978.49
1999.52
2020.56
2041.60
2062.63
2083.67
2104.70
2125.74
2146.78
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
85.26
65.80
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
37.97
23.63
106
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Maandelijkse brutobezoldiging voor operator-technicus (met aanpassingen
vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
29 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1846.05
1865.16
1884.27
1903.38
1946.10
1988.82
2031.54
2074.24
2116.96
2159.67
2202.39
2245.10
2287.81
2330.53
2373.25
2415.95
2458.67
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
93.38
53.86
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
40.49
0.99
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
46.07
23.63
23.63
23.63
23.63
23.63
23.63
16.85
0
Maandelijkse gewaarborgde minimum brutobezoldiging
met haardgeld 1675,50 € + 97,40 € = 1772,90 €
met standplaatstoelage 1724,19 € + 48,71 = 1772,90€
Berekening van het bruto uurloon = maandelijkse bezoldiging x 12
1976
(1976 = 52 weken x 38uur/week)
Waarde van de huisvesting van de huisbewaarder - zie ook punt 9.1
Dit is een forfaitair bedrag dat niet rechtstreeks wordt uitbetaald aan de
huisbewaarders maar wordt verrekend in de bedrijfsvoorheffing.
In dienst vóór 01.01.1976: 217,71 €
In dienst na 31.12.1975: 208,57 €
Vergoeding busbegeleiders
Vanaf 01/09/2008 is er uitvoering gegeven aan CAO VIII punt 4.7.2.2.
Vanaf 01/06/2011 bedraagt het brutoloon 11,49 € haard- en standplaatsvergoeding
inbegrepen.
In uitvoering van CAO VIII art. 4.7.2.2 voor de busbegeleiders niet-zonaal
leerlingenvervoer of in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering voor de
busbegeleiders zonaal leerlingenvervoer kan er geen vrijstelling meer worden
gegeven voor het niet betalen van de sociale zekerheidsbijdragen.
107
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.1.7
Brutobezoldiging bedienden
Maandelijkse brutobezoldiging algemeen bediende/klerk (met aanpassingen
vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
4 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
29 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1922.56
1960.15
1997.60
2050.05
2064.93
2123.69
2194.35
2270.31
2286.93
2359.97
2432.97
2505.96
2578.94
2651.94
2749.39
2823.96
2898.53
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
87.15
47.29
47.29
47.29
47.29
24.77
0
0
0
0
0
0
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
39.86
23.63
23.63
23.63
23.63
1.11
0
0
0
0
0
0
Maandelijkse brutobezoldiging hoofd secretariaatswerk/rekenplichtig
correspondent (met aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
4 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
29 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1922.56
1960.15
1997.60
2050.05
2064.93
2145.40
2249.76
2555.07
2664.20
2783.48
2902.73
3022.00
3141.26
3260.52
3379.79
3499.06
3618.32
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
67.06
47.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
23.63
23.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Maandelijkse brutobezoldiging opvoeder of administratief medewerker –
niveau HSO (met aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
4 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
29 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1922.56
1960.15
1997.60
2050.05
2064.93
2145.40
2249.76
2555.07
2664.20
2783.48
2902.73
3022.00
3141.26
3260.52
3379.79
3499.06
3618.32
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
67.06
47.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
23.63
23.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maandelijkse brutobezoldiging opvoeder of administratief medewerker –
niveau HOKT(met aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
2157.36
2231.90
2306.44
2380.96
2503.22
2625.46
2747.70
2869.94
2992.20
3114.44
3236.68
3358.92
3481.18
3603.42
3725.66
3847.90
56.02
47.29
47.29
47.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.63
23.63
23.63
23.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Maandelijkse brutobezoldiging hoofdboekhouder/beheerder-secretaris (met
aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
29 jaar dienst
31 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
2594.88
2632.41
2669.93
2707.46
2790.83
2874.20
2957.57
3040.93
3124.30
3207.67
3291.04
3374.41
3457.78
3541.13
3624.50
3707.88
3791.25
3874.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maandelijkse brutobezoldiging opvoeder of administratief medewerker –
niveau HOLT (met aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
2682.12
2774.54
2866.98
2959.40
3132.34
3305.26
3478.20
3651.14
3824.06
3997.00
4169.94
4342.86
4515.80
4688.74
4861.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Maandelijkse brutobezoldiging middle-manager/adjunct van de directeur (met
aanpassingen vanaf 01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
6 jaar dienst
9 jaar dienst
12 jaar dienst
15 jaar dienst
18 jaar dienst
21 jaar dienst
24 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
2951.56
3052.22
3152.75
3252.42
3454.71
3655.79
3857.11
4058.91
4259.61
4427.33
4595.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maandelijkse brutobezoldiging kinderverzorgster (met aanpassingen vanaf
01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
4 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
29 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
1922.56
1960.15
1997.60
2050.05
2064.93
2145.40
2249.76
2555.07
2664.20
2783.48
2902.73
3022.00
3141.26
3260.52
3379.79
3499.06
3618.32
94.59
94.59
94.59
94.59
94.59
67.06
47.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47.29
47.29
47.29
47.29
47.29
23.63
23.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Maandelijkse brutobezoldiging verpleegster (met aanpassingen vanaf
01.03.2012)
0 jaar dienst
1 jaar dienst
2 jaar dienst
3 jaar dienst
5 jaar dienst
7 jaar dienst
9 jaar dienst
11 jaar dienst
13 jaar dienst
15 jaar dienst
17 jaar dienst
19 jaar dienst
21 jaar dienst
23 jaar dienst
25 jaar dienst
27 jaar dienst
Maandwedde
Haardgeld
Standplaatstoelage
2279.60
2354.14
2428.68
2503.22
2625.46
2747.70
2869.94
2992.20
3114.44
3236.68
3358.92
3481.18
3603.42
3725.66
3847.90
3970.16
47.29
47.29
28.74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.63
23.63
5.09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.2
De berekening van het loon
5.2.1
De individuele Rekening
De berekening van het loon gebeurt maandelijks op de individuele rekening
(weddefiche) - zie modelformulier 10. Dit document bestaat uit 2 delen:
Voorpagina
De voorpagina omvat alle informatie aangaande werkgever en werknemer (dossier
per werknemer) aangehaald in hoofdstuk 4. Het onderstaande gedeelte van deze
voorpagina is bestemd voor de berekening van de brutobezoldiging per maand. Dit
omvat vooreerst de berekening van het aantal dagen werkelijk gepresteerde arbeid,
het aantal dagen niet-werkelijk gepresteerde arbeid, doch gelijkgesteld (zoals de
eerste 7 dagen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval bij arbeiders en na
de eerste maand voor bedienden, klein verlet en andere schorsingsvormen), het
aantal niet-gelijkgestelde arbeidsdagen (zoals de periode na de eerste 7 dagen
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval voor arbeiders, niet-bezoldigde
vormen van schorsing, ...) en de reden van de gelijkgestelde en niet-gelijkgestelde
werkelijke arbeidsdagen (zie hoofdstuk 7 - schorsingen van de
arbeidsovereenkomst).
 Berekening:
 in geval van onvolledige opdracht wordt het maandloon vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal uren van een onvolledige
opdracht en de noemer aan het aantal uren van een volledige opdracht (38urenweek);
 het maandloon met volledige of onvolledige opdracht is alleen verschuldigd
aan iemand die een volledige maand heeft gewerkt. Is dit niet het geval, dan
wordt het maandloon verdeeld in dertigsten (ongeacht het aantal
kalenderdagen van de betrokken maand) en berekent men het loon met
inachtname van volgende regels:
 bedraagt het aantal gewerkte dagen vijftien of minder, dan is het aantal
verschuldigde dertigsten gelijk aan het aantal gewerkte dagen;
 bedraagt het aantal gewerkte dagen meer dan vijftien, dan is het aantal
verschuldigde dertigsten gelijk aan dertig min het aantal niet-gewerkte
dagen;
 wanneer het loon per uur berekend wordt, dan is het volledige maandloon
gelijk aan het uurloon vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren.
 Voorbeelden berekening aantal te betalen dertigsten
Een onderhoudswerkman, niet belast met stookdienst of met het besturen van
een voertuig; met recht op haardtoelage en met geldelijke anciënniteit van 5 jaar.
komt in dienst op 11 april met deeltijdse opdracht 24/38
basisloon = 1212,22 € + 68,89 € (haardgeld)
gewerkte dagen in april = 20
niet gewerkte dagen april = 10 te betalen dertigsten =
30 -10 = 20
dus:1212,72 € x 20/30 x 24/38 = 510,41 € = bruto maandloon
2.779 x 20/30 x 24/38 = 29 € = bruto haardgeld
539,42 € = totale brutoloon
113
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
komt in dienst op 21 april (24/38):
gewerkte dagen = 10 = te betalen dertigsten
komt in dienst op 11 maart (24/38):
gewerkte dagen = 21
niet gewerkte dagen = 10 te betalen dertigsten = 30-10 = 20
komt in dienst op 21 februari (24/38):
gewerkte dagen = 11 = te betalen dertigsten
komt in dienst op 11 februari (24/38):
gewerkte dagen = 19
niet gewerkte = 10 te betalen dertigsten = 30-10 = 20
(het jaar is een schrikkeljaar)
komt in dienst op 21 februari:
gewerkte dagen = 9 = te betalen dertigsten
(het jaar is een schrikkeljaar)
komt in dienst op 01 april met deeltijdse opdracht 15/38;
krijgt vanaf 11 april vijf uur bij (20/38) en vanaf 21 april nog 5 u. meer loon
april = (10/30 à 15/38) + (10/30 à 20/38) + (10/30 à 25/38)
komt in dienst op 01 maart met 15/38; krijgt vanaf 11 maart 20/38 en vanaf 21
maart 25/38
aangezien de maand maart uit 31 kalenderdagen bestaat,
zouden we 1/30 te veel uitbetalen indien we voor elke contractperiode
afzonderlijk de gewerkte dagen honoreren
we moeten in dit geval als volgt redeneren:
aantal gewerkte dagen in maart = 31
aantal niet-gewerkte dagen = 0
dus: te betalen dertigsten = 30 - 0 = 30
betrokkene werkte minimaal 15/38 en krijgt dus al zeker
30/30 à 15/38
hierbij komt nog: 10/30 à 5/38
(voor de periode van 11/3 t/m 20/3)
en 11/30 à 10/38
(voor de periode van 21/3 t/m 31/3)
komt in dienst op 1 februari (het jaar is een schrikkeljaar) met 15/38; vanaf
11 februari 20/38;
vanaf 21 februari 25/38;
te betalen: 30/30 à 15/38
+ 10/30 à 5/38
+ 9/30 à 10/38
Op basis van dezelfde regelgeving wordt het bedrag van de haard- of
standplaatstoelage berekend.
 Aanwezigheidsblad
Voor het bepalen van het aantal werkelijk gepresteerde arbeidsdagen per
maand, wordt dagelijks per personeelslid de aanwezigheid ingevuld op zijn
aanwezigheidsblad, geparafeerd door de aangestelde verantwoordelijke (zie
modelformulier 11).
Afwijkingen dienaangaande zijn verantwoord indien de opname gebeurt onder
een elektronische vorm (vb. prikklok).
Achterpagina
Deze pagina is bestemd voor de berekening van de maandelijkse nettobezoldiging.
114
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.2.2
De loonstaat
Eens het loon berekend, worden de gegevens van elke individuele weddenfiche
overgebracht op de maandelijkse loonstaat, dit tot staving van het totale bedrag dat
uitgegeven werd aan de bezoldiging van het contractueel personeel.
Wanneer we de loonstaat (zie modelformulier 12) bekijken stellen we vast dat deze
ingedeeld is in een aantal kolommen overeenstemmend met de looncomponenten
die we terugvinden op de Individuele Rekening (weddenfiche – model).
Onderaan de loonstaat vinden wij de samenvatting van het totaal uitgegeven
bedrag.
Dit bestaat uit:
 het bedrag dat werkelijk werd uitbetaald aan de betrokken personeelsleden = de
nettolonen;
 de op de lonen ingehouden bedrijfsvoorheffing die gestort werd aan de
belastingdiensten;
 het totaal bedrag van de gestorte RSZ-bijdragen d.w.z.: werknemers- én
werkgeversbijdragen (de berekening van het maandelijks aan de RSZ te storten
bedrag gebeurt onderaan links op de loonstaat).
5.2.3
Afrekening
De werkgever moet de werknemer bij elke definitieve regeling van het loon een
afrekening afleveren. Dit moet de werknemer de mogelijkheid bieden na te gaan
hoe zijn loon werd berekend en hoeveel er op de door hem verdiende sommen
wordt ingehouden (zie modelformulier 13).
115
Versie 30-03-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.3
Arbeidsduur
Voor de berekening van de arbeidsduur is volgende regelgeving van kracht:
5.3.1
Algemeen
De normale arbeidsduur met een volledige opdracht bedraagt 38 uren per week
voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel. Vanaf 1.9.2001 bedraagt de normale
arbeidsduur uitsluitend voor het administratief personeel 36 uren per week.
De tijd waarin de werknemer zich voor rekening van eenzelfde werkgever
(algemeen directeur zelfde scholengroep) verplaatst tussen twee arbeidsplaatsen is
inbegrepen in de arbeidsduur.
5.3.2
Begrenzingen
Maximumgrens van de arbeidsduur: de dagelijkse arbeidsduur mag 12 uren niet
overschrijden, de maximumgrens voor de totale wekelijkse arbeidsduur is 50 uren.
De arbeidsduur mag niet meer dan 50 uren per week bedragen behalve:
1° in geval van dringende werken aan machines of materieel;
2° om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval;
3° in opvoeding- en opvangtehuizen.
Gemiddelde arbeidsduur: de normale wekelijkse arbeidsduur moet gemiddeld over
een periode van vier maanden worden gerespecteerd.
1. Grens van de overschrijdingen van de gemiddelde arbeidsduur: tijdens de
periode van vier maanden mag op geen enkel ogenblik de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur met meer dan 50 uren overschreden worden. M.a.w. er moet
geregeld inhaalrust worden toegekend. Zie modelformulier 14.
2. Voorbeelden
Voorbeeld voltijdse arbeid
Verrichte
totaal
gemiddelde
Totaal
Verschil
arbeid
duur
1ste week 50u
50u
38u
12
+ 12
2de week
50u
100
38u
76
+ 24
3de week
50u
150
38u
114
+ 36
4de week
50u
200
38u
152
+ 48
5de week
50u
250
38u
190
+ 60
6de week
0u
250
38u
228
+ 22
Voor de deeltijdse arbeid stellen wij voorop dat de calculatie van overuren dient te
gebeuren à rato van de wekelijkse gemiddelde arbeidsduur vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst.
Voorbeeld deeltijdse arbeid
Verrichte
totaal
gemiddelde
Totaal
Verschil
arbeid
duur
1ste week 25 u
25
19 u
19
+6
2de week
25 u
50
19 u
38
+ 12
3de week
25 u
75
19 u
57
+ 18
4de week
25 u
100
19 u
76
+ 24
5de week
0u
100
19 u
105
+5
116
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.3.3
Pauze’s
Wanneer de arbeidstijd per dag meer dan zes uur bedraagt, wordt een half uur rust
toegekend. De opname ervan wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De
middagonderbreking behoort niet tot de arbeidsduur van 38 uren.
5.3.4
Overuren
Staat overuren: zie modelformulier 14.
1. Overuren worden binnen het kwartaal waarin ze werden gepresteerd
gerecupereerd in tijd.
2. Overuren die, wegens dienstredenen of overmacht binnen het kwartaal niet
kunnen worden opgenomen, worden overgedragen naar het volgende kwartaal
en worden genomen, zonder evenwel dat hierdoor de normale werking van de
instelling in het gedrang mag worden gebracht.
3. Reeds overgedragen overuren kunnen niet meer naar een volgend kwartaal
worden overgedragen.
Indien bovenvermelde richtlijnen niet kunnen worden uitgewerkt, dienen de overuren
uitbetaald.
Deze uitzonderingsmaatregel kan slechts in die mate dat, vooreerst alle
mogelijkheden onderzocht zijn om recuperatie in tijd voorop te stellen.
5.3.5
Zaterdag- en zondagwerk
 Voor een werknemer wiens normale arbeidsprestaties, zoals bepaald in de
arbeidsovereenkomst, geen zaterdag- of zondagwerk behelzen, kan in onderling
akkoord worden beslist of hij prestaties in uitzonderlijke gevallen levert op een
zaterdag of zondag.
Ook hier zal alleen de mogelijkheid bestaan bij absoluut noodzakelijke
dienstnoodwendigheden en mits toestemming van de algemeen directeur van de
scholengroep.
 De werknemers die zaterdag en/of zondagwerk verrichten hebben recht op
inhaalrust ten belope van de gepresteerde uren.
Deze dienen binnen het kwartaal opgenomen overeenkomstig voormelde
richtlijnen.
5.3.6
Feestdagen
De feestdagen zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, hemelvaartdag,
pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december,
11 juli, 2 november, 15 november en 26 december.
1. De betaling van de feestdagen (= loon) dient te gebeuren aan 100% met de
gebruikelijke RSZ – bijdrageregeling en bedrijfsvoorheffing.
2. Wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag
samenvalt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. Bij het begin van
elk kalenderjaar moeten deze vervangingsdagen vastgelegd worden samen met
het vakantieplan. Dit moet voor advies worden voorgelegd aan het
Basisoverlegcomité.
117
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
3. De werknemers die tijdens een feestdag tewerkgesteld werden, hebben recht op
inhaalrust ten belope van de gepresteerde uren. Deze dienen binnen het
kwartaal opgenomen overeenkomstig de voorafgaande richtlijnen.
4. Feestdagen en deeltijdse tewerkstelling
Deeltijdse werknemers met een vast werkrooster hebben recht op het loon voor
de feestdagen in verhouding tot de arbeidsuren die op die dag volgens hun
werkrooster normaal zouden zijn gepresteerd.
5. Voorbeelden:
 Een deeltijdse werknemer werkt maandag en dinsdag telkens 7.30 u. De
zaterdag is voor de instelling een gewone inactiviteitdag. Valt de feestdag op
een woensdag, dan is er geen aanleiding tot betaling.
 Een deeltijdse werknemer werkt maandag en dinsdag telkens 6.30 u en
woensdag 3.00u. De zaterdag is voor de instelling een gewone inactiviteitdag.
Valt de feestdag op een woensdag, dan heeft de werknemer recht op de
betaling voor die dag aan 3 uren. Voor een feestdag op maandag of dinsdag
worden 6.30 u betaald.
Valt een feestdag op donderdag of vrijdag, dan is er geen aanleiding tot
betaling. Wordt een feestdag die samenvalt met een zaterdag of een zondag
door de instelling vervangen door een vervangingsdag op maandag, dinsdag
of woensdag, dan heeft de deeltijdse werknemer recht op loon voor die dag
zoals hierboven beschreven. Valt de vervangingsdag op donderdag of vrijdag,
dan is er geen aanleiding tot betaling.
Ingeval de instelling geen vervangingsdag voorziet, dan wordt de
vervangingsdag automatisch de eerste maandag en dus heeft - in dit
voorbeeld - de deeltijdse werknemer recht op de betaling van die dag van
6.30 uren.
6. Te betalen feestdagen bij afwezigheid of uitdiensttreding
 Ongerechtvaardigde afwezigheid:
Geen recht op loon voor de feestdag voor ongerechtvaardigde afwezigheid op
de gewone arbeidsdag welke aan die feestdag voorafgaat of erop volgt.
 Schorsing van de arbeidsovereenkomst:
Altijd recht op loon voor de feestdag tijdens vakantieperiodes of bij
wederoproeping onder de wapens.
Recht indien de feestdag valt binnen 30 dagen na aanvang van gewone
ziekte, gewoon ongeval, arbeidsongeval, beroepsziekte, zwangerschaps- of
bevallingsrust en werkstaking.
 Einde van de arbeidsovereenkomst:
 Geen recht op loon voor de feestdag indien ontslag wegens dringende
redenen of indien de werknemer zelf ontslag neemt (tenzij bij ernstige
tekortkoming van de werkgever of ingeval van staking) en indien de
werknemer ondertussen al terug aan de slag is bij een andere werkgever.
Bij deze laatste mogelijkheid stelt zich vaak een praktisch probleem, want
hoe weet men of die werknemer al terug aan de slag is?
118
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Recht indien de feestdag valt binnen 30 dagen na aanvang van een
arbeidsongeval met algehele arbeidsongeschiktheid of bij werkstaking.
 Recht indien de feestdag valt binnen 30 dagen na aanvang van normaal
ontslag vanwege de werkgever (tenzij er een nieuwe tewerkstelling is).
In dit laatste geval dient men echter drie mogelijkheden te onderscheiden:
 wanneer de duur van tewerkstelling lager is dan 15 kalenderdagen
zonder een onderbreking die aan hem is toe te schrijven, dient men
geen loon uit te betalen voor de feestdag(en) die vallen na de
beëindiging;
 wanneer de duur van tewerkstelling ligt tussen 15 kalenderdagen en
1 maand zonder onderbreking die aan de werknemer is toe te schrijven,
dan is men verplicht het loon voor 1 feestdag te betalen die valt binnen
14 kalenderdagen na het einde van de overeenkomst;
 wanneer de duur van tewerkstelling langer is dan een maand dan is het
bovenstaande bolletje drie van toepassing.
5.3.7
Activiteiten niet ingericht door de raad van bestuur
Wanneer arbeidsprestaties worden geleverd door contractueel personeel tijdens en
voor activiteiten, georganiseerd door een andere instantie dan de raad van bestuur,
dan kunnen deze prestaties enkel op vrijwillige basis geschieden. De betaling voor
deze prestaties valt ten laste van de organiserende instantie.
119
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
120
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.4
Jaarlijks vakantiegeld
Zie hoofdstuk 7.
121
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.5
Eindejaarstoelage
 De eindejaarstoelage bestaat uit een vast (forfaitair) gedeelte en een wijzigbaar
gedeelte.
De gedetailleerde berekening van de eindejaarspremie gebeurt aan de hand van
modelformulier 15 en wordt bewaard in het individueel dossier van de
werknemer.
 Voor de personeelsleden van wie de wedde onderworpen is aan de inhoudingen
voor de RSZ is de eindejaarstoelage eveneens onderworpen aan deze
afhoudingen.
 De eindejaarstoelage is voor de belastingswetgeving een exceptionele
vergoeding. De af te houden bedrijfsvoorheffing wordt vastgesteld volgens een
percentage op het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen.
 De gedetailleerde berekening van de eindejaarstoelage wordt bewaard in het
individueel personeelsdossier van de werknemer.
 De eindejaarstoelage wordt voor de in dienst zijnde personeelsleden uitbetaald in
de loop van de maand december. Dit geldt evenzeer voor de personeelsleden
wiens arbeidsovereenkomst tijdens het lopende jaar werd beëindigd en
hernieuwd.
5.5.1
Forfaitair gedeelte
(Y = jaar van uitbetaling)
Forfaitair gedeelte jaar Y =
Forfaitair gedeelte jaar (Y -1) x indexcijfer consumptieprijzen oktober jaar Y
indexcijfer consumptieprijzen oktober jaar Y - 1
Berekening gebeurt tot op 4 decimalen.
Het bedrag van het forfaitair gedeelte wordt in de maand november meegedeeld.
voor 2010 (jaar Y-1) bedraagt dit: 339,29 €
2011 (jaar Y) bedraagt dit:
5.5.2
Wijzigbaar gedeelte
 Het wijzigbaar gedeelte bedraagt 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging. De
grondslag hiervoor is de berekening van de bezoldiging van de gerechtigde voor
de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar.
 Werknemers die gedurende de referentieperiode niet in dienst waren kunnen
geen aanspraak maken op een eindejaarstoelage.
5.5.3
Toepassing op contractuelen met voltijdse opdracht
Volledig loon genoten tijdens de volledige referentieperiode: 01/01/Jaar Y tot en met
30/09/Jaar Y.
(X = forfaitair gedeelte jaar Y)
De volledige eindejaarstoelage wordt uitsluitend toegekend aan de personeelsleden
die gedurende de volledige referentieperiode een volledig maandloon voor fulltime
prestaties genoten hebben. In alle overige gevallen dient de berekeningswijze ‘EJTonvolledig’ toegepast te worden bv. niet altijd volledig loon ontvangen wegens
aanrekening carenzdag.
122
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
JT voltijds = (X) + 2,50 % van de jaarlijkse brutobezoldiging van oktober jaar Y
De jaarlijkse brutobezoldiging van oktober jaar Y = het totale brutoloon ( met
inbegrip van het haardgeld of de standplaatstoelage) dat het betrokken
personeelslid zou hebben genoten indien het tijdens de maand oktober jaar Y
ononderbroken een volledige opdracht vervulde x 12.
Voorbeeld
Kok met volledige opdracht (met recht op haardgeld) die voor oktober recht had op
de weddenschaal die overeenstemt met 5 jaar anciënniteit jaarlijkse
brutobezoldiging van oktober:
Jaarlijkse bezoldiging van oktober jaar Y =
1.447,57 € + 76,08 € x 12 = 1.523,65 € x 12 = 18.283,83 €
X = forfaitair gedeelte jaar Y
EJT volledig =
287,09 € + (0,025 x 18.283,83 €) = 744,19 €
5.5.4
Toepassing op contractuelen met deeltijdse opdracht en/of onvolledig
gewerkte perioden tijdens de referentieperiode
EJT onvolledig =
EJT toelage voltijds x ontvangen”beloning” van jan. Y t.e.m. sept. Jaar Y
beloning van voltijdse opdracht van jan.jaar Y t.e.m. sept.jaar Y
Onder “ontvangen beloning” wordt verstaan:
o de ontvangen brutolonen (haard- of standplaatstoelage inbegrepen);
o de gewaarborgde maandlonen uitbetaald door de raad van bestuur;
o de moederschapsuitkeringen;
o de vervangingsinkomens die werden uitgekeerd door de mutualiteit.
Voorbeeld
Voor de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte zie hoofdstuk 7.
Onderhoudswerkman – tewerkstelling 24/38 (deeltijds)
Aanvang van de werkzaamheden: 1 maart.
Bruto bezoldiging –voltijds: 1.308,70euro €; haardgeld 76,07 € - Totaal: 1.384,78 €
o maart: volledige maand – normale tewerkstelling 30 dagen 30/30
24/38 van 1.384,78 € = 874,59 €
o april: ziekte van 1 dag –carensdag; er wordt bijgevolg maar 29/30 van het
normale loon uitbetaald: 874,60 € (30/30) x (29/30) = 845,44 €
o mei: ziekte van 5 dagen: er wordt een carensdag aangerekend 1/30 aan 0%; de
volgende
4 dagen worden uitbetaald aan 100% (= gewaarborgd loon);
29/30 van het normale loon wordt uitbetaald: 845,45 €
o juni ziekte van meer dan 14 dagen, dus geen carensdag;
12 dagen normale tewerkstelling, 7 dagen gewaarborgd loon aan 100%, 7 dagen
à 85,88% en 4 dagen aan 25,88% = 349,83 € + 204,07 € + 175,26 € + 30,17 € +
(4 dagen mutualiteit aan 60%) 69,96 € = 829,29 €
o juli geen arbeidsovereenkomst – geen betalingen
o augustus: nieuwe arbeidsovereenkomst op 27/08, gewerkte dagen = 5
5/30 van 874,60 € = 145,76 €
o september: volledige maand normale tewerkstelling: 874,59 €
o oktober: volledige maand normale tewerkstelling: 874,59 €
Eindejaarstoelage (X = forfaitair gedeelte jaar Y = 287,09 €
EJT voltijds = (X) + 2,50% van de jaarlijkse brutobezoldiging van oktober Y
EJT (onvolledig) = EJT voltijds x ontvangen beloning jan.sept. =
belonen voltijds jan-sept.
123
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
287,09 + (2,50% van 12 x 1.384,78 ) x 874,59+845,44+ 845,44+829,29+145,76+874,59
(1.357,71 x 6)+(1.384,78 x 3)
= (287,09 + 415,43) x 4.415,11 = 252,16 € bruto
12.300,60
5.5.5
Toepassing op busbegeleiders
In de uitvoering van CAO VIII is de berekening van de eindejaarspremie voor
busbegeleiders als volgt toe te passen.
Voorbeelden
1. Voltijdse betrekking: 38 uur/week
Berekening van het brutouurloon voltijds: 52 weken x 38 uur/week x 10,82 € /uur
= 21 380,32 €.
EJP voltijds: 338,86 € + 2,50 % van de jaarlijkse brutobezoldiging van oktober
jaar Y (10,82 €).
EJP voltijds: 338,86 € + (2,50 % x 21 380,32 €) = 873,37 €.
2. Deeltijdse betrekking
EJT deeltijds = EJT voltijds x ontvangen ‘beloning’ januari jaar Y t.e.m. sept. jaar Y
Beloning van voltijdse opdracht van januari jaar Y t.e.m.
september jaar Y
EJT deeltijds = 873,37 € x ontvangen ‘beloning’ januari jaar Y t.e.m. september jaar Y
15 758,57 €
15 758,57 € =
a. Januari tot augustus: 10,61 € x 38 x 52/12 = 1 747,11 € x 8 = 13 976,88 €
b. September: 10,82 x 38 x 52/12 = 1 781,69 €
a + b = 15 758,57 €.
Op deze wijze worden de busbegeleiders voor de eindejaarspremie identiek
vergoed zoals de andere AMVD-personeelsleden.
124
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.6
Voordelen in natura: maaltijden/huisvesting/geschenken en
geschenkcheques
Onder de voordelen in natura kunnen wij catalogeren:
 kosteloze maaltijden: de personeelsleden die hiervan kunnen gebruik maken
worden aangeduid door de scholengroep.
N.B.: - de scholengroep kan om financiële redenen een beperkende regeling
treffen;
- de kosteloze maaltijden zijn niet onderworpen aan RSZ- en
bedrijfsvoorheffingsafhoudingen.
 huisbewaarderswoning: zie punten 5.1.6, en 9.1.6 (waarde huisvesting)
 maaltijdcheques: is een sociaal voordeel dat voor de werknemer vrijgesteld is
maar fiscaal niet aftrekbaar voor de werkgever indien volgende voorwaarden
nageleefd worden:
 de cheques mogen niet toegekend worden ter vervanging van om het even
welke vorm van loon (loonsverhoging, eindejaarspremie, vakantiegeld, enz…),
noch volledig of gedeeltelijk van het loon worden afgetrokken;
 de toekenning is geregeld door een individuele schriftelijke overeenkomst, bv.
door een bijvoegsel bij de arbeidsovereenkomst;
 er mag slechts één enkele cheque per effectief gepresteerde arbeidsdag
worden toegekend;
 het aandeel van de werkgever in de maaltijdcheque mag niet meer dan
5,91 €/dag bedragen;
 de persoon die recht heeft op de maaltijdcheque moet ten minste 1,09 €/dag
bijdragen; betaalt hij minder dan 1,09 €/dag, dan ontstaat een voordeel dat
voor de werknemer belastbaar is; het is gelijk aan het verschil tussen de prijs
die hij betaalde en de nominale waarde van de cheque; dit voordeel moet
worden vermeld in vak 2, c van de fiscale fiche 281.10;
 de maaltijdcheque moet op naam zijn. Deze voorwaarde is vervuld, indien de
toekenning ervan en de gegevens die er betrekking op hebben (aantal
maaltijdcheques, brutobedrag van de cheques verminderd met het persoonlijk
aandeel van de werknemer) voorkomen op de individuele rekening van de
werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van
de sociale documenten. Alle cheques toegekend zonder dat deze voorwaarde
vervuld is, zijn loon;
 op de maaltijdcheque moet duidelijk worden vermeld dat hij slechts
3 maanden geldig is;
 op de cheque staat vermeld dat hij alleen kan gebruikt worden om een
maaltijd te betalen of voor de aankoop van verbruiksklare voedingswaren;
 de cheques moeten elke maand worden toegekend, in één of meerdere keren.
In de driemaandelijkse aangiften aan de RSZ dienen vermeld: het aantal
werknemers dat recht heeft op maaltijdcheques, het toegekende aantal en het
totaalbedrag van de werkgeverstegemoetkoming voor deze maaltijdcheques.
Alle maaltijdcheques die niet aan deze voorwaarden beantwoorden, vormen een
loon waarop sociale bijdragen betaald moeten worden. Als de werknemer
onvoldoende cheques krijgt ten opzichte van de arbeid die hij effectief
presteerde, dan wordt het bedrag van de werkgeverstegemoetkoming ten opzicht
van het aantal te weinig toegekende cheques,
125
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
beschouwd als een loon waarop sociale bijdragen betaald moeten worden.
Indien maaltijdcheques loon zijn betekent dit dat er sociale zekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn op het werkgeversaandeel in de cheques, NIET op het
werknemersaandeel.
 Geschenken en geschenkcheques
Zijn geen loon, de geschenken in natura, in speciën of in de vorm van
betaalbons,
geschenkcheques genaamd, die aan de volgende voorwaarden voldoen:
 ze overschrijden per jaar en per werknemer niet een totaal bedrag van
35,00 €, eventueel te vermeerderen met 35,00 € per jaar voor elk kind ten
laste van deze werknemer;
 ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.
Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op
basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op
basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een
werkgever bv. aan al zijn werknemers een geschenk van 100,00 € geeft, zijn al
die geschenken loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer
kinderen ten laste hebben.
Voor de toepassing van deze regel neemt men aan dat het kind ten laste van de
werknemer is, indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van
dat kind draagt.
Zijn evenmin loon, de geschenken in speciën of in de vorm van
geschenkcheques:
 verleend aan de werknemer naar aanleiding van een eervolle onderscheiding
indien ze een totaal bedrag van 105 € per jaar per werknemer niet
overschrijden; onder ‘eervolle onderscheiding’ moet worden verstaan, een
officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming zoals
een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid, enz. (een
erkenning n.a.v. een jubileum binnen de onderneming - bv. 20 jaar dienst wordt dus niet beschouwd als een eervolle onderscheiding).
 overhandigd aan de werknemer ter gelegenheid van zijn pensionering, voor
zover ze een bedrag van 35 € per dienstjaar bij die werkgever niet
overschrijden en voor zover de totale waarde minimum 105 € en maximum
875 € bedraagt.
 huwelijkspremie: overhandigd aan de werknemer ter gelegenheid van zijn
huwelijk of bij het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning,
geschenkcheques (natura, speciën of betaalbons) voor zover het toegekende
bedrag geen € 200 per werknemer overschrijdt.
Indien de waarde van de geschenken deze grenzen overschrijdt, zijn sociale
zekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan.
Voor de geschenkcheques geldt bovendien dat:
 ze enkel mogen worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een
akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
 ze een beperkte looptijd moeten hebben;
 ze noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën mogen worden uitbetaald aan de
begunstigde.
126
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.7
Vervoerskosten
5.7.1
Openbaar vervoer
Terugbetaalbaar aan 100%
5.7.2
Eigen vervoer
De raad van bestuur kan beslissen tussen te komen in bepaalde
verplaatsingskosten andere dan deze met openbaar vervoer. De terugbetaling van
verplaatsingskosten met eigen vervoer, gebruikt voor uitzonderlijke dienstreizen,
kan maximaal gebeuren tegen het tarief van het goedkoopste openbaar vervoer.
5.7.3
Fietsvergoeding
Rechthebbende
Het personeelslid dat de fiets gebruikt voor:
 het volledige woon-werktraject: is de verplaatsing met de fiets van de woonplaats
of verblijfplaats tot aan de werkplaats, zonder dat een ander transportmiddel
wordt gebruikt;
 een gedeelte van het woon-werktraject: is de verplaatsing met de fiets vanaf de
woonplaats of verblijfplaats tot op een plaats van waaruit het openbaar vervoer of
een ander transportmiddel (bv. bij carpooling) wordt gebruikt voor de verdere
woon-werkverplaatsing, of de verplaatsing met de fiets vanaf een halte van het
openbaar vervoer of de plaats waar een ander transportmiddel wordt verlaten, tot
aan de werkplaats.
Het personeelslid heeft recht op een maandelijkse fietsvergoeding voor de effectief
gewerkte dagen waarop hij/zij de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer. Voor
hetzelfde traject kan je slechts éénmaal vergoed worden.
De fietsvergoeding bedraagt 0,15€ per kilometer.
De fietsvergoeding is niet onderworpen aan enige vorm van fiscaliteit. Op de
loonfiche 281.10 wordt door de werkgever het totaal aantal afgelegde kilometers,
evenals het totale jaarbedrag van de toegekende fietsvergoeding vermeld.
Regeling tussen het personeelslid en de instelling
De fietsvergoeding wordt de laatste dag van de maand waarop de prestaties verricht
zijn aangevraagd door middel van een verklaring op eer (model op adres:
http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13060 bijlage2.doc).
De verklaring moet worden ingediend bij de instelling van plaats van tewerkstelling.
Indien in meer dan één instelling tewerkgesteld is bij elke instelling een indiening
noodzakelijk.
Als wordt vastgesteld dat het personeelslid valse verklaringen aflegt, worden de
uitbetaalde bedragen teruggevorderd. Valse verklaringen kunnen eveneens
aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.
De verklaringen op eer worden gedurende vijf jaren bewaard in de instelling. Deze
verklaringen moeten op elk ogenblik kunnen worden voorgelegd aan de verificateur
die de juistheid van de verklaring van schuldvordering zal nagaan aan de hand van
de ingediende verklaringen op eer.
127
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Regeling tussen de instelling en de Vlaamse Gemeenschap
Elke instelling ontvangt jaarlijks en telkens in juni het bedrag van de afrekening van
de fietsvergoedingen van het voorgaande jaar en een voorschot op de middelen
voor de vervoerskosten van hetzelfde jaar op basis van de gegevens van het
voorgaande jaar.
Jaarlijks moeten ten laatste op 28 februari op straffe van verval van het recht op
terugbetaling (de poststempel is bewijskrachtig), de verklaring van schuldvordering
model op adres: http://edulex.vlaanderen.be/edulex/ozb/13060bijlage1.doc) voor de
terugbetaling van de door hen gedragen vervoerskosten, worden ingediend en dit
op volgend adres:
Administratie Ondersteuning
Afdeling PLB – Cel Boekhouding
T.a.v. d heer Philip Rouselle
Hendrik Consciencegebouw, 1ste verdieping, Toren B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
128
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.8
Vakbondspremie
Personeelsleden bekomen een vakbondspremie, uitbetaald door hun
representatieve vakbondsorganisatie, indien zij voldoen aan de volgende
voorwaarden:
 tijdens het volledige referentiejaar (het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar
tijdens hetwelk het recht op de uitbetaling van de vakbondspremie ontstaat)
ononderbroken bijdrage betalend lid geweest zijn van een representatieve
vakorganisatie;
 in de loop van het referentiejaar tot het personeelsbestand behoord te hebben, al
dan niet voltijds, ongeacht de duur van de tewerkstelling en de administratieve
stand of toestand.
Deze vakbondspremie wordt door de personeelsleden aangevraagd door middel
van een aanvraagformulier. Deze formulieren worden afgeleverd door de raad van
bestuur aan de werknemer.
Volledige informatie over de procedures van toekenning en verdere verhandeling
van de vakbondspremie is terug te vinden op de website van het GO!:
http://www.go.be/sites/portaal_nieuw/subsites/personeel/contractueel/Pages/default.aspx
129
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.9
De Sociale Zekerheid
Als werkgever bekomt de raad van bestuur, na inschrijving bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid - Waterloolaan 76 - 1000 Brussel, van de RSZ een eigen
inschrijvingsnummer. Dit is een refertenummer waaronder de werkgever bij de RSZ
bekend is.
Voor de contractuele personeelsleden worden alleen bijdragen betaald voor
volgende risico's:
 ziekte en invaliditeit (geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering);
 werkloosheid en arbeidsvoorziening;
 pensioen (zowel rust- als overlevingspensioen).
5.9.1
Dimona: de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
Met Dimona wordt de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling bedoeld. Vanaf
1 januari 2003 wordt de Dimona-aangifte verplicht voor alle werkgevers voor al hun
werknemers, ook indien de tewerkstelling van een personeelslid niet leidt tot
bijdragebetaling in de sociale zekerheidsregeling voor de werknemers.
De aangifte moet gebeuren voor alle personen die onder het gezag van de
werkgever tewerkgesteld zijn, ongeacht of zij in België of in het buitenland wonen.
Zij betreft zowel arbeiders, bedienden, erkende of industriële leerlingen, stagiairs,
studenten, ....., zelfs de personen die de werkgever niet op zijn kwartaalaangifte
moet vermelden. Er moet geen Dimona – aangifte worden ingediend voor
vrijwilligers.
Wanneer de aangifte gebeurt voor een werknemer die nog geen SIS-kaart heeft, zal
dat op het Dimona-bericht worden vermeld. In dat geval geeft de werkgever een
kopie van het Dimona-bericht aan de werknemer, waarmee deze zich tot een
Belgische mutualiteit van zijn keuze moet wenden om een SIS-kaart aan te vragen.
Manier om de aangifte te doen
De onmiddellijke aangifte moet in de vorm van een elektronisch bericht bij de RSZ
toekomen. Wie zelf rechtstreeks de aangifte aan de RSZ wil doen, kan één van de
volgende kanalen gebruiken.
Vocale server
Deze techniek biedt de mogelijkheid de aangifte per telefoon te doen. U vormt het
nummer 02 511 51 51 van de vocale server en beantwoordt de u gestelde vragen
met de druktoetsen van uw toestel. De aangifte via vocale server is alleen mogelijk
indien u als werkgever reeds een (voorlopig) inschrijvingsnummer bij de RSZ hebt,
en u de gegevens op de SIS-kaart van de werknemer kent. Via de vocale server
kunt u immers alleen cijfergegevens doorgeven.
Internet
De portaalsite van de sociale zekerheid biedt u de mogelijkheid met uw PC op een
eenvoudige interactieve manier de aangifte te doen (adres http://www.socialezekerheid.be). Op deze website vindt u meer uitleg over de aangifte via internet.
130
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
File transfer
Voor wie een groot aantal aangiften moet kan een specifieke oplossing op basis van
file transfer worden uitgewerkt. Wie meer uitleg wenst over de aangifte via file
transfer, of wie bij het verrichten van de aangifte via één van de genoemde kanalen
technische problemen ondervindt, kan contact opnemen met het contactcenter
Eranova op het telefoonnummer 02 511 51 51 of per e-mail:
[email protected].
Mee te delen gegevens en tijdstip van mededeling
Er bestaat een onderscheid tussen de aangifte van een indiensttreding, de aangifte
van een uitdiensttreding en de wijziging of annulatie van een aangifte.
 Aangifte bij indiensttreding
Voor iedere nieuw aangeworven werknemer moet men uiterlijk op het moment
dat hij begint te werken de volgende gegevens meedelen:
 het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ of bij ontstentenis alle
gevraagde identificatiegegevens;
 het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer (INSZ) en
het nummer van zijn SIS-kaart, of bij ontstentenis de volledige identiteit, met
inbegrip van de geboorteplaats en -datum;
 de datum van indiensttreding en/of uitdiensttreding;
 de hoedanigheid van het personeelslid: hier hoeft u enkel te vermelden of het
aangegeven personeelslid al dan niet een student is.
Indien met een contractueel personeelslid, waarmee het reeds verbonden is door
een arbeidsovereenkomst die niet beëindigd wordt, een tweede
arbeidsovereenkomst afsluit voor een bijkomende tewerkstelling, moet geen
nieuwe indiensttreding worden gemeld.
Een indienstmelding voor een contractueel personeelslid dat aangeworven is met
een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, mag bij de indienstmelding ook
reeds de datum “uit dienst” worden gemeld. Indien echter later blijkt dat de
opgegeven datum “uit dienst” niet de juiste is, moet men de oorspronkelijke
aangifte wijzigen of annuleren.
Indien een personeelslid een contract van bepaalde duur heeft, maar na verloop
van dit contract in dienst blijft ingevolge het afsluiten van een nieuw contract, is
alleen een nieuwe aangifte nodig indien er bij de oorspronkelijke aangifte een
“uitdiensttreding” opgegeven werd.
Voor de studenten moet men ook de correcte plaats van tewerkstelling opgeven
als zij niet op de sociale zetel werken. Bij de studentenovereenkomst is men
verplicht de datum “uit dienst” te melden bij de indiensttreding.
De RSZ stuurt de verzender onmiddellijk een ontvangstbewijs onder de vorm van
een DIMONA-code, en bevestigt de ontvangen gegevens ten laatste binnen de
tien werkdagen. De verzender kan dan indien nodig verbeteringen of annulaties
doen.
 Aangifte van een uitdiensttreding
De datum van uitdiensttreding moet aan de RSZ worden gemeld uiterlijk de
eerstvolgende werkdag. Ook van deze aangifte ontvangt de verzender
onmiddellijk een ontvangstbewijs en binnen de tien werkdagen een bericht.
Schorsingen in de uitvoering van de arbeidsprestaties maken geen
uitdiensttreding uit en geven geen aanleiding tot een uitdiensttreding.
131
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Wijziging of annulatie van een aangifte
Volgende situaties zijn mogelijk.
 U deed een aangifte van indiensttreding en de werknemer is niet beginnen
werken op de voorziene datum. Annuleer de aangifte uiterlijk op de
meegedeelde datum van indiensttreding.
 U deed een aangifte van indiensttreding en de werknemer is later beginnen
werken dan op de voorziene datum. Annuleer de oorspronkelijke
indienstmelding en maak een nieuwe indienstmelding met de juiste (nieuwe)
datum van indiensttreding.
 U deed een aangifte van een indiensttreding en de werknemer begint te
werken vóór de opgegeven datum. Wijzig de datum ten laatste op het moment
waarop de werknemer in dienst treedt.
 U deelde de datum van uitdiensttreding mee en de overeenkomst eindigde
vroeger dan voorzien. Wijzig de datum van uitdiensttreding uiterlijk de
werkdag na de effectieve beëindiging van de overeenkomst.
Als de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, moet een nieuwe aangifte van
indiensttreding gebeuren.
 U deelde de datum van uitdiensttreding mee en de overeenkomst eindigt later
dan de door u gemelde datum. U mag de aangifte niet wijzigen of annuleren,
maar U doet een nieuwe indienstmelding voor hetzelfde personeelslid, met als
datum de eerste dag die volgt op de eerder (foutief) gemelde datum van
uitdiensttreding.
 U geeft er zich rekenschap van dat u een fout maakte bij het doorgeven van
de identificatiegegevens van de werknemer of van de werkgever. Meld die
vergissing zo spoedig mogelijk per telefoon 02 511 51 51.
 Algemeenheden
Van zodra uw Dimona-aangifte binnenkomt, ontvangt u een ontvangstbewijs. Dit
ontvangstbewijs wordt u medegedeeld onder de vorm van een nummer en wordt
u toegestuurd langs dezelfde weg als deze waarlangs u de aangifte heeft
gedaan. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid de aangifte per telefoon
door te sturen, dan wordt het nummer uitgesproken op het einde van de aangifte.
Een aangifte via de website heeft als resultaat een bericht op uw scherm. Heeft u
de aangifte doorgestuurd via bestandsoverdracht, dan krijgt u het
ontvangstbewijs door middel van een elektronisch bericht.
De RSZ zal uiterlijk binnen de tien werkdagen na de ontvangst van iedere
aangifte van een aanwerving of van een uitdiensttreding, de ontvangen gegevens
bevestigen en daarbij eventueel bepaalde vervolledigingen en/of wijzigingen
voorstellen.
U heeft vijf werkdagen de tijd om de in dat bericht vermelde gegevens te
betwisten, zo niet worden ze als definitief beschouwd, behoudens materiële
vergissing.
Om identificatieproblemen in de mate van het mogelijke te vermijden, wordt
gevraagd steeds de Dimona-code mee te delen bij iedere aangifte van een
uitdiensttreding of bij iedere annulatie of wijziging van een aangifte.
Zowel wijzigingen als annulaties van aangiften kunnen gebeuren via om het even
welk aangiftekanaal. U bent dus niet verplicht om voor wijzigingen of annulaties
hetzelfde kanaal te gebruiken als dat waarmee de aanwerving werd gemeld.
132
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Sancties
Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, wordt gestraft met
een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en/of met een geldboete:
 de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die zich niet schikt naar de
bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 1998 tot invoering van
een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en van het koninklijk besluit van
24 september 1998 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van
tewerkstelling van uitzendkrachten. De geldboete wordt zoveel maal
toegepast als er werknemers zijn voor wie een inbreuk is gepleegd, zonder
dat het totaal bedrag van de geldboeten evenwel hoger mag zijn dan
125.000 €;
 al wie het wettelijk georganiseerde toezicht verhindert.
De bedragen van de geldboetes worden nog verhoogd met de toepasselijke
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes.
Bij herhaling binnen een jaar na een vorige veroordeling kan de straf op het
dubbel van het maximum worden gebracht.
De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de
geldboeten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers zijn veroordeeld.
Artikel 85 van het Strafwetboek is toepasselijk zonder dat het bedrag van de
geldboete lager mag zijn dan 40 % van het bovengenoemde minimumbedrag.
Aan de werkgever die zich niet schikt naar de bepalingen van bovengenoemde
besluiten kan in voorkomend geval een administratieve geldboete worden
opgelegd overeenkomstig de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve
geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.
5.9.2
De bijdragen
Zowel werknemer als werkgever betalen een bij wet vastgesteld % aan RSZ. Dit
percentage wordt berekend op het volledige brutobedrag van het loon.
RSZ
Werkloosheid
Geneeskundige verzorging
Pensioenen
Uitkeringsverzekering
Fonds voor sluiting van
ondernemingen bijzondere
bijdrage
Asbestfonds
Kinderopvang
Werknemersbijdragen
0,87
3,55
7,50
1,15
-
13,07
Werkgeversbijdragen
1,46
3,80
8,86
2,35
0,29
0,01
0,05
16,82
 Voor studenten: hoofdstuk 9
Wanneer de werkgever nagelaten heeft de werknemersbijdragen bij elke maandelijkse loonberekening in te houden, mag hij die achteraf niet meer verhalen op
de werknemer. In dit geval moet de werkgever zowel de werknemers - als
werkgeversbijdrage betalen.
133
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De sociale zekerheidsbedragen zijn verschuldigd op het eigenlijke brutoloon
 de eigenlijke lonen;
 het loon voor de overuren;
 de haardtoelage;
 de standplaatstoelage;
 de eindejaarstoelage;
 het loon voor de wettelijke feestdagen en voor de dagen die een op een
zondag vallende wettelijke feestdag of een dag waarop er gewoonlijk niet
gewerkt wordt, vervangen;
 het gewaarborgd dag- en weekloon (aan 100%) bij ziekte of ongeval van
gemeen recht;
 het gewaarborgd loon bij arbeidsongeval en beroepsziekte;
 het loon voor de afwezigheidsdagen, waarop de opgezegde werknemer
wettelijk recht heeft om een nieuwe betrekking te zoeken;
 het loon verschuldigd voor de dagen van klein verlet.
 De sociale zekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd op het vakantiegeld (zie
hoofdstuk 7).
5.9.3
De multifunctionele aangifte (Dmfa) – samenvatting
Het concept van de driemaandelijkse Dmfa is gebaseerd op het basisprincipe dat er
geen personeelsstaten en boekhoudramen meer zijn, maar dat alle gegevens
worden vermeld op het niveau van de werknemer en dat ook de bijdrageberekening
(met inbegrip van de bijzondere bijdrage) gebeurt op het niveau van de werknemer.
Eén werknemer wordt per kwartaal per werkgever slechts één keer geïdentificieerd.
De aangifte moet steeds elektronisch gebeuren (systeem van file transfer – FTP,
websitetoepassing.
De Dmfa is als volgt gestructureerd:
 één aangifte per werknemer (ongeacht of er één of meerdere
categoriekengetallen zijn) waarop alle werknemers worden vermeld;
 alle gegevens worden gegroepeerd per werknemer, die dus slechts één maal
geïdentificieerd wordt;
 per werknemer is er een werknemerslijn. Dit is het niveau waarop de bijdragen
voor die werknemer worden berekend en waarop een aantal gegevens moeten
worden vermeld die voor het ganse kwartaal gelden. Slechts in vrij uitzonderlijke
gevallen dat er tijdens het kwartaal voor de werknemer verschillende
bijdragepercentages van toepassing zijn, moet men meerder werknemerslijnen
gebruiken (bv. een arbeider wordt in de loop van het kwartaal bediende).
 Per werknemerslijn zijn er eventueel meerdere tewerkstellingslijnen ( bv. een
werknemer stapt over van een voltijdse naar een deeltijdse betrekking, een
deeltijdse werknemer die 80 % werkt stapt over naar een 50 % regeling).
De werknemerslijn
De werknemer wordt op de driemaandelijkse aangifte als persoon slechts één keer
geïdentificeerd aan de hand van het identificatienummer voor de Sociale Zekerheid
(INSZ) en een paar andere gegevens (naam, voornaam, geslacht en
geboortedatum).
Per werknemer is er één werknemerslijn.
134
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Op basis van deze werknemerslijn worden alle basisbedragen, bijzondere bijdragen
en bijdrage-verminderingen individueel per werknemer berekend. De werknemerslijn
zal elk kwartaal informatie over volgende rubrieken vermelden:
 de werkgeverscategorie: toegekend door de RSZ. Deze laat toe een onderscheid
te maken tussen de werkgevers naargelang hun verplichtingen in functie van de
bijzondere kenmerken die eigen zijn aan de uitgeoefende activiteit;
 het werknemerskengetal: op basis van dit getal is het mogelijk te bepalen welke
bijdragen door de werknemer verschuldigd zijn;
 begin- en einddatum van het kwartaal (verschillend van de begin- en einddatum
van de tewerkstellingslijn). De begin- en einddatum valt in de meeste gevallen
samen met de eerste dag (01/01, 01/04, 01/07 en 01/10) of de laatste dag (31/3,
30/06, 30/09, 31/12) van het burgerlijk kwartaal.
De tewerkstellingslijn
Hiermede worden de loon- en arbeidsgegevens van de werknemer door de
verschillende instellingen die deze gegevens gebruiken aangewend.
Volgende gegevens moet men vermelden voor iedere tewerkstellingslijn (van zodra
er één van deze gegevens verandert, moet er een nieuwe tewerkstellingslijn
beginnen).
 Begin- en einddatum van de tewerkstellingslijn.
Indien er geen nieuwe tewerkstelling begonnen is sedert de indiensttreding, is de
begindatum gelijk aan de datum van indiensttreding. Deze datums zijn dus niet te
verwarren met de begin- en einddatum van de werknemerslijn welke steeds
betrekking heeft op het lopende kwartaal;
 Drie opmerkingen:
Verbrekingsvergoedingen: begin- en einddatum van de tewerkstellingslijn zijn de
begin- en einddatum van de door de verbrekingsvergoeding gedekte periode.
Feestdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst aangeven met
prestatiecode 1 op de aangifte van het kwartaal waarin de arbeidsovereenkomst
eindigt, en dit ongeacht of die feestdag in hetzelfde dan wel in het
daaropvolgende kwartaal valt.
Opeenvolgende contracten: steeds een nieuwe tewerkstellingslijn gebruiken en
de loon- en prestatiegegevens per lijn opsplitsen. Indien de verschillende
overeenkomsten elkaar opvolgen zonder dat er zich tussen de contracten andere
dan de normale rustdagen bevinden dan mogen de loon- en prestatiegegevens
van de verschillende contracten op één tewerkstellingslijn samengevoegd
worden (als de verschillende contracten dezelfde kenmerken hebben).
 Het nummer van het Paritair Comité: voor het GO niet van toepassing, het
nummer 999 invullen.
 Aantal dagen per week van het arbeidsstelsel
 werknemer met vaste arbeidsregeling: het vast aantal dagen per week
aangeven. Het heeft geen belang hoeveel uren per dag als het maar elke
week gaat om: een gelijk aantal dagen. Het aantal te vermelden dagen is een
geheel getal 1,2,3,4,…
 werknemer met variabele arbeidsregeling (een niet vast aantal dagen per
week): gemiddeld aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
aangeven. Dit gemiddelde aantal wordt vastgesteld door rekening te houden
met de te werken dagen tijdens het geheel van de arbeidscyclus.
 Gemiddeld aantal uren per week: alleen voor deeltijdse werknemers en voor
voltijdse werknemers voor wie uren moeten worden medegedeeld (bv.
Gedeeltelijke werkhervatting na ziekte of ongeval, al dan niet gedeeltelijke
onderbreking van de loopbaan).
135
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Type arbeidsovereenkomst: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling.
 Maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd: bij volledige of gedeeltelijke
loopbaan onderbreking.
 Maatregelen tot bevordering van de werkgelegenheid: bij
startbaanovereenkomsten.
 Gepensioneerd: te vermelden voor personen die met wettelijk pensioen zijn
 Type leerling:
Code 1: erkende leerling
Code 2: industriële leerling
Code 3: opleiding tot ondernemingshoofd
Code 4: leerlingen met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing
 Wijze van bezoldiging/Functienummer voor met fooien bezoldigden/Categorie
van vliegend personeel/Betaling in tienden of twaalfden: NIHIL
 Werkhervatting na arbeidsongeschiktheid met toestemming van de adviserende
geneesheer. Wat betreft het loon, zijn er twee mogelijkheden: ofwel krijgt hij zijn
normale loon, ofwel heeft hij slechts recht op een gedeelte van zijn vroeger loon
als gevolg van en lagere rendabiliteit.
Voor de aangifte van een werknemer tijdens een dergelijke periode van
werkhervatting gelden volgende regels:
 De gegevens m.b.t. de periode van werkhervatting geeft men steeds aan op
een aparte tewerkstellingslijn;
 In het veld “maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd” wordt steeds de
aanduiding “aangepaste arbeid met loonverlies” aangebracht, dus ook in de
gevallen dat de werknemer hervat met zijn normale (uur)loon;
 Tijdens de periode van werkhervatting moet men voor alle werknemers (dus
ook zij die contractueel voltijds zijn) per prestatiecode de uren aangeven; het
gemiddeld aantal uren van de werknemer en van de maatpersoon in het geval
van een contractueel voltijdse werknemer zijn uiteraard aan elkaar gelijk, bv.
38/38;
 In de zone “type arbeidsovereenkomst” vermeldt men “voltijds” indien het gaat
om een werknemer die voor de arbeidsongeschiktheid en de herneming
arbeidsrechterlijk voltijds werd tewerkgesteld.
 De aangifte in te dienen door een betalende derde/De aangifte in te vullen voor
de onthaalouders niet verbonden met een arbeidsovereenkomst: NIHIL
De aangifte van de loongegevens
De loongegevens van het kwartaal moeten opgesplitst worden per tewerkstellingslijn
(die overeenkomt met elke werknemerslijn). De verschillende looncomponenten
krijgen de code 1, 2, 3, 4, 5, enz. … en om de drie maanden worden de lonen per
code geglobaliseerd.
De bezoldigingscodes zijn terug te vinden op de website van de RSZ:
http://www.socialezekerheid.be onder de rubriek administratieve instructies
multifunctionele aangifte – vijfde deel – hoofdstuk 5 (richtlijnen om de aangifte in te
vullen)
136
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De aangifte van de prestatiegegevens
De prestatiegegevens van het kwartaal moeten opgesplitst worden per
tewerkstellingslijn, overeenkomt met elke werknemerslijn. Binnen dit niveau gebeurt
er een globalisatie van de prestatie per code. M.a.w. indien een werknemer
verschillende soorten aan- of afwezigheden heeft die onder dezelfde code vallen,
worden hun totalen geglobaliseerd. Naast de gewone codes zijn er ook indicatieve
codes (vijfde deel – hoofdstuk 5)
Termijn voor de overdracht van de Dmfa
De aangifte moet ten laatste op de laatste dag van de maand volgend op het
kalender-kwartaal worden overgemaakt. Indien de werkgever is aangesloten bij een
sociaal secretariaat is dit uiterlijk op de 20ste werkdag van de 2de maand die volgt op
het kwartaal.
Opgelet sancties bij niet naleving zijn voorzien.
5.9.4
De verplichting tot en het tijdstip van betaling van de bijdragen
Algemene regel
Bij iedere loonuitbetaling moet de werkgever de persoonlijke bijdragen bij de
werknemer inhouden. Bij dit ingehouden aandeel voegt de werkgever het bedrag
van zijn eigen bijdragen. De werkgever betaalt de bijdragen per kwartaal en dit
uiterlijk de laatste dag van de maand die op het kwartaal volgt.
1ste kwartaal
30 april
2de kwartaal
31 juli
3de kwartaal
31 oktober
4de kwartaal
31 januari
Voorschotten
Voor elk kwartaal moet de werkgever zich de vraag stellen of hij voorschotten moet
betalen:
 indien het totaal bedrag aan bijdragen voor het voorgaande kwartaal minder is
dan 6197,34 € dan is de werkgever voor dat kwartaal niet gebonden tot het
betalen van voorschotten;
 indien het totaal bedrag aan bijdragen voor het voorgaande kwartaal meer is dan
6197,34 € dan is de werkgever voor dat kwartaal gebonden tot het betalen van
voorschotten.
De werkgever moet uiterlijk de vijfde dag van de tweede, derde en vierde maand die
op dat kwartaal volgt aan de RSZ een voorschot betalen dat gelijk is aan 30 % van
de bijdragen van het voorlaatste vervallen kwartaal. De voorschotten die betrekking
hebben op het vierde kwartaal en die bij de RSZ uiterlijk op 5 november, 5
december en 5 januari moeten toekomen, bedragen respectievelijk 35, 30 en 15 %
van de bedragen van het overeenkomstig kwartaal van het voorafgaande jaar.
Het totaal van die maandelijkse voorschotten en het totaal te betalen bedrag, zoals
dit voorkomt in de kwartaalaangifte, moet uiterlijk de laatste dag van de maand die
op het kwartaal volgt, bij de RSZ toekomen.
137
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Schema van uiterste data waarop de betalingen moeten toegekomen zijn
Aard van de stortingen
Eerste maandelijks voorschot
Tweede maandelijks voorschot
Derde maandelijks voorschot
Vierde storting als saldo
1ste kwart.
5 februari
5 maart
5 april
30 april
2de kwart.
5 mei
5 juni
5 juli
31 juli
3de kwart.
5 augustus
5 september
5 oktober
31 oktober
4de kwart.
5 november
5 december
5 januari
31 januari
Opmerking
De bedragen van de te betalen voorschotten worden berekend op basis van de
verschuldigde bijdragen voor het overeenkomstige kwartaal van het voorafgaande
jaar (K-4).
De 3 voorschotten voor de eerste 3 kwartalen zijn respectievelijk 30%, 30% en 25%
van het te betalen bedrag. Voor het 4e kwartaal bedragen ze respectievelijk 30%,
35% en 15%.
Wijze van betaling
De betalingen aan de RSZ gebeuren uitsluitend door storting of overschrijving op de
postrekening 000-0261811-08 van de RSZ; als datum van storting geldt deze van
het crediteren van de postrekening van de RSZ.
Voor het betalen van de bijdragen van het lopende kwartaal en van de maandelijkse
voorschotten voor het volgende kwartaal gebruiken de werkgevers bij voorkeur de
bij de kwartaalaangiften gevoegde bulletins; deze kunnen aangewend worden als
stortingsformulier op het postkantoor of als overschrijvingsformulier langs een
financiële instelling. In dit laatste geval moet de werkgever in de vakjes die de
aanduiding “rekening van de opdrachtgever” dragen, het nummer vermelden van de
rekening bij de financiële instelling die de opdracht zal uitvoeren; de werkgever moet
het luik A dateren en ondertekenen. Op de delen A en B van de met de
kwartaalaangiften toegezonden betalingsformulieren drukt de RSZ reeds vooraf de
identificatiegegevens en het kwartaal van toerekening van de te betalen bijdragen.
In de zone “mededeling” komen deze gegevens nogmaals voor onder de vorm van
een gestructureerde mededeling. Daarom kunnen deze betalingsformulieren enkel
gebruikt worden voor de betaling van de bijdrage van het vermelde kwartaal.
Wanneer een bank of een andere lasthebber de betalingen verricht, moet de
werkgever de derde, die namens hem betaalt, uitdrukkelijk verzoeken op de
betalingstitel zijn naam, adres, inschrijvingsnummer, alsook de juiste bestemming
van de betaling te vermelden.
5.9.5
Bijzondere bijdrage RSZ
De reglementering
De werkgever berekent de bijzondere bijdrage RSZ op basis van het trimestrieel
brutoloon van de werknemer (zijnde de loutere optelling van de maandelijkse
brutolonen inclusief haard- en standplaatstoelage), zoals dat aan de RSZ voor het
kwartaal wordt aangegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang de
echtgeno(o)t(e) zelf een beroepsinkomen heeft of niet. Een alleenstaande wordt
hierbij gelijkgesteld met een werknemer van wie de echtgeno(o)t(e) geen
beroepsinkomen heeft.
138
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Beroepsinkomen: de inkomsten verkregen uit beroepswerkzaamheden (werknemer
loontrekkenden zowel uit de privé als uit de publieke sector), de baten van vrije
beroepen, inkomsten als zelfstandige, bezoldigingen van bestuurders in een
aandelenvennootschap en de zogenaamde vervangingsinkomens (pensioenen,
brugpensioenen, werkloosheidsvergoedingen, uitkeringen na een arbeidsongeval,
vergoedingen voor ziekte en invaliditeit ...). De bedragen van het inkomen worden
ingedeeld in schijven. De werknemer is aan de werkgever verplicht de inkomsten
van de echtgen(o)t(e) mede te delen.
Deze corresponderen met de verschuldigde inhouding:
27,90 €
7,60 %
55,80 €
154,92 €
182,82 €
per kwartaal voor de werknemer van wie de echtgenoot eveneens
beroepsinkomen heeft en van wie het aan te geven kwartaalloon
begrepen is in de schijf van 3285,29 € tot 5836,14 €
van het gedeelte van het maandloon dat 1945,38 € overschrijdt en dat
begrepen is in de schijf van 1945,38 € tot 2190,18 € en voor zover het
aan te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf van 5836,14 € tot
6570,54 €. Voor de werknemer van wie de echtgenoot eveneens
beroepsinkomsten heeft bedraagt de inhouding echter minimum 27,90 €;
verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat
2190,18 € overschrijdt en dat begrepen is in de schijf van 2190,19 € tot
6038,82 € en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen is in
de schijf van 6570,55 € tot 18116,46 €. Voor de werknemer van wie de
echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft, mag de totale inhouding
evenwel niet meer dan 154,92 € per kwartaal belopen;
per kwartaal voor de werknemer van wie de echtgenoot eveneens
beroepsinkomsten heeft en van wie het aan te geven kwartaalloon meer
dan 18116,46 € bedraagt;
per kwartaal voor de alleenstaande werknemer of voor de werknemer
van wie de echtgenoot geen beroepsinkomsten heeft en van wie het
kwartaalloon meer dan 18116,46 € bedraagt.
139
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Aangezien het bedrag van de inhouding bepaald wordt op basis van het loon van
een volledig kwartaal, is het slechts mogelijk bij de laatste loonbetaling van het
kwartaal het juiste bedrag van de inhouding te kennen. Bij de loonbetaling van de
eerste en de tweede maand van het kwartaal moet men dus nakijken of het totale
loon voor die maand tenminste 1/3 bedraagt van de ondergrens van één van de
schijven. Indien dit het geval is, moet men voor die maand het bedrag inhouden dat
met die schijf overeenstemt.
9,30 €
7,60 %
18,60 €
51,64 €
60,94 €
voor de werknemer van wie de echtgenoot eveneens beroepsinkomen
heeft en van wie het maandloon begrepen is in de schijf van 1095,10 €
tot 1945,38 €
van het gedeelte van het maandloon dat 1945,38 € overschrijdt en dat
begrepen is in de schijf van 1945,38 € tot 2190,18 €. Voor de
werknemer van wie de echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft
bedraagt de inhouding echter minimum 9,30 €
verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat
2190,18 € overschrijdt en voor zover dit maandloon begrepen is in de
schijf van 2190,19 € tot 6038,82 €. Voor de werknemer van wie de
echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft, mag de totale inhouding
evenwel niet meer dan 51,64 € per maand belopen;
voor zover het maandloon meer dan 6038,82 € bedraagt en voor zover
de echtgenoot van de werknemer eveneens beroepsinkomsten heeft;
voor zover het maandloon meer dan 6038,82 € bedraagt en voor zover
de werknemer alleenstaande is of zijn echtgenoot geen
beroepsinkomsten heeft.
Bij de laatste loonbetaling van het kwartaal berekent men op basis van de
bovenvermelde gegevens het juist bedrag voor de inhouding van het hele kwartaal.
Men moet hierbij het verschil inhouden tussen driemaal het correcte maandbedrag
en de reeds ingehouden bedragen. Eventueel teveel ingehouden bedragen worden
aan de werknemer teruggestort.
Het definitief door de werknemer te betalen bedrag (dat op het einde van de
belastbare periode wordt vastgesteld) hangt af van het belastbaar netto-inkomen
van de werknemer. Deze definitieve afrekening gebeurt door de fiscus, onze
instellingen hebben hier geen verantwoordelijkheid meer.
Opmerkingen
 De inhoudingen gebeuren op het nettoloon, d.w.z. op het loon na aftrek van de
“gewone” bijdragen voor de Sociale Zekerheid en na aftrek van de
bedrijfsvoorheffing.
 Het totale bedrag van de inhouding wordt per werknemer op de personeelsstaat
vermeld en op het boekhoudraam geglobaliseerd in het daartoe voorzien vak.
 Het totale ingehouden bedrag van de speciale bijdrage moet afzonderlijk worden
vermeld op de jaarlijkse loonfiche 281.10 B.AUT die men volgens de fiscale
wetgeving aan de werknemer moet uitreiken.
 Wat de aangifte en de betaling betreft, wordt deze bijdrage gelijkgesteld met
sociale bijdragen. Zij maakt zodoende deel uit van de (drie)maandelijkse
verschuldigde “gewone” bijdragen. Te late en/of niet-betaling zal de wettelijke
sanctie tot gevolg hebben.
140
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.9.6
Sancties
De werkgever die de voorschotten op de sociale bijdragen niet betaalt binnen de
wettelijke termijn moet de RSZ een forfaitaire vergoeding betalen.
Dit forfaitair bedrag wordt vanaf 01.10.2000 als volgt bepaald:
Bedrag van de aangegeven
Sanctie Bedrag van de aangegeven
Sanctie
RSZ - bijdragen
RSZ – bijdragen
0 – 18592,03 € 123,95
123946,79 – 198314,84 € 1239,47 €
€
18592,04 – 24789,37 € 185,92
198314,85 – 247893,54 € 1983,15 €
€
24789,38 – 37184,04 € 247,89
247893,55 – 495787,06 € 2500,00 €
€
37184,05 – 49578,72 € 371,84
495787,07 – 743680,59 € 4957,87 €
€
49578,73 – 61973,40 € 495,79
743680,60 – 991574,11 € 7436,81 €
€
61973,41 – 74368,07 € 619,73
991574,12 – 1239467,62 € 9915,74 €
€
74368,08 – 99157,42 € 743,68
+ 1239467,62 €
12394,68
€
€
99157,43 – 123946,78 € 991,57
€
5.9.7
Contact met de RSZ en de regionale antennes
Volgende suggesties kunnen uw telefonische en schriftelijke contacten met de RSZ
vereenvoudigen:
 vermeld steeds het inschrijvingsnummer van de werkgever;
 opzoekingen in verband met een bepaalde werknemer verlopen het snelst indien
het rijksregisternummer gekend is;
 behandel per brief liefst slechts één onderwerp;
 richt uw vragen naar de dienst die het meest geschikt is het antwoord te
verstrekken t.t.z.:
 de directie “informatie” i.v.m. de toepassing van de wetgeving;
 het bestuur der inningsdiensten i.v.m. de stand van een werkgeversrekening;
 het bestuur der controlediensten voor gegevens die op de ingediende
kwartaalaangiften voorkomen;
 de directie “gerechtelijke navordering” voor de stand van zaken in
gerechtelijke procedures;
 de dienst “migrerende arbeiders” voor de formaliteiten i.v.m. grensoverschrijdende tewerkstelling;
 de directie “statistische studies” voor cijfergegevens i.v.m.
verzekeringsplichtige werkgevers en werknemers, per activiteit, regio ...
Opmerking: de verschillende diensten hebben rechtstreekse telefoonnummers.
Aarzel niet om de naam en het telefoonnummer van uw correspondent te vragen
zodat u hem/haar later rechtstreeks kunt bellen.
Het postadres van de Rijksdienst is Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel.
Het algemeen telefoonnummer is 02 509 31 11
Tevens kunt u contact opnemen met één van de regionale antennes, waarvan
een lijst hieronder. Faxberichten verstuurt u best vlak voor of tijdens de
openingsuren; de inlichtingskantoren (zie onderstaande tabel) worden immers
niet permanent door de RSZ bemand.
Het internetadres is
http://www.rsz.fgov.be
141
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Localiteiten
Adressen
Telefoonnummers
Faxnummer
Openingsdagen en – uren
BRUSSEL
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
02/509.91.00
02/509.91.99
Alle werkdagen behalve zaterdag:
9.30u tot 12.00u
en van 13.00u tot 16.00u
ANTWERPEN
Maritiem Huis
Olijftakstraat 7-13
2060 Antwerpen
Philips site
FAC-gebouw 3 A bus 7
Pleinstraat 135
3001 Leuven
Socrates Business
Center
Kortrijksesteenweg
398
(5de verd.)
9000 Gent
Maastrichterstraat 99
3500 Hasselt
Kennedypkark 5d
8500 Kortrijk
03/220.75.75
03/220.75.77
Alle werkdagen behalve zaterdag:
9.30u tot 12.00u
016/29.96.46
016/62.28.49
Donderdag: 9.00u tot 12.00u.
09/242.04.48
09/220.94.23
Alle werkdagen behalve zaterdag:
9.00u tot 12.00u.
011/26.22.56
011/26.22.57
056/25.23.32
056/25.23.33
Alle werkdagen behalve zaterdag:
9.00u tot 12.00u.
Alle werkdagen behalve zaterdag:
9.00u tot 12.00u.
LEUVEN
GENT
HASSELT
KORTRIJK
5.9.8
Werkbonus - Vermindering RSZ
Vermindering van de werknemersbijdrage voor de werknemers met lage lonen. Dit
laat toe hun nettoloon te verhogen en de strijd tegen de werkloosheidsvallen aan te
gaan. Men berekent de vermindering voor iedere werknemer apart. Deze
berekening omvat drie stappen:
1. Vaststelling van het refertemaandloon (S):
Het refertemaandloon (S) kan men afleiden uit het brutoloon van de werknemer
dat op de kalendermaand betrekking heeft (W).
 Voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties geldt: J=D
J= het aantal dagen van de werknemer aangegeven met de prestatiecodes
1,3,5 en 20
D= het maximum aantal dagen prestaties voor de betrokken maand in het
betrokken arbeidsstelsel
 Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige prestaties geldt:
S=W
 Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer met onvolledige prestaties geldt:
S= (W/J) x D
 Voor een deeltijdse werknemer geldt: S = (W/H) x U
H = het aantal aangegeven uren met de prestatiecodes 1,3,4,5 en 20
U = het aantal uren op maandbasis dat overeenstemt met D
2. Berekening van het basisbedrag van de vermindering R
Het basisbedrag van de vermindering R wordt vastgesteld in functie van de
hoogte van het refertemaandloon (S).
142
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Basisbedrag van de vermindering van de persoonlijke bijdragen vanaf 1 mei
2011.
Bruto referentiemaandloon tegen 100%
< 1.472,40 €
van 1.472,40 € tot 1.797,13 €
van 1.797,13 € tot 2.338,58 €
meer dan 2.238,58 €
Bedrag vermindering arbeiders en bedienden
175,00 EUR
175,00 EUR – [0,2636 x (loon tegen 100%
- 1.472,40 €]
143,00 EUR – [0,1651 x (loon tegen 100%
- 1.472,40 €]
0 EUR
3. Vaststelling van het verminderingsbedrag (P)
 Voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties stemt het
verminderingsbedrag (P) overeen met R.
 Voor voltijdse werknemers met onvolledige prestaties geldt: P = (J/D) x R
 Voor deeltijdse werknemers geldt: P = (H/U) x R
Op de website van de RSZ (http://www.rsz.fgov.be) vindt u een downloadbaar
programma waarmee u deze vermindering kunt berekenen.
143
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.10
De bedrijfsvoorheffing (BV)
5.10.1 Begripsomschrijving
De bedrijfsvoorheffing is een verplichte bronheffing die wordt ingehouden op het
ogenblik van uitbetaling of toekenning van het beroepsinkomen. De heffing is een
voorschot op de globale belasting die door de genieter van de aan
bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten verschuldigd is op zijn totaal inkomen.
Elke werkgever die personeelsleden tewerkstelt dient zich vooreerst aan te melden
bij de administratie van de directe belastingen, zijnde voor de instellingen uit:
 de Brusselse agglomeratie: Ontvangkantoor Brussel - Belliardstraat 45
1040 Brussel (Tel: 02.230.87.30);
 het Nederlandstalig landsgebied: Ontvangkantoor Denderleeuw - Kruisstraat 28
9470 Denderleeuw (Tel: 053.66.26.22);
waarvan hij een DOC-OD-nummer bekomt welke als refertenummer fungeert
waaronder de werkgever bij de belastingen bekend is. Na contactname zullen deze
instanties de nodige formulieren overmaken tot het bekomen van het nummer.
De bedrijfsvoorheffing is in principe verschuldigd op alle bezoldigingen die worden
betaald of toegekend uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.
De bedrijfsvoorheffing wordt vastgesteld op basis van de werkelijk betaalde of
toegekende maandelijkse brutobezoldigingen min de bijdragen voor de sociale
zekerheid (niet min de bijzondere bijdrage RSZ).
Alle mogelijke correspondentie en betalingen dienen via bovenvermelde instanties
afgehandeld te worden, dit geldt eveneens voor de aanvraag van de diverse
formulieren.
5.10.2 Algemene bepalingen
Belastbare inkomsten
Bedrijfsvoorheffing is verschuldigd op:
 het normale loon;
 de haard- of standplaatstoelage;
 vergoedingen voor extra-werkzaamheden;
 het loon voor inactiviteitsperiodes:
 het gewaarborgd dag- en weekloon vanaf de 8ste tot en met de 30ste dag in
geval van ziekte of ongeval van gemeen recht;
 het gewaarborgd loon bij beroepsziekte of arbeidsongeval;
 de betaalde lonen voor wettelijke feestdagen, vervangingsdagen of
inhaalrustdagen;
 de doorbetaalde lonen bij technische stoornis in de inrichting;
 het verschuldigd loon bij kort verzuim;
 het jaarlijks vakantiegeld
 de eindejaarspremie;
 het gedeelte van de tussenkomst van de werkgever in de persoonlijke reiskosten
van zijn personeel van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling dat niet
vrijgesteld is;
 voordeel van kosteloze beschikking over een onroerend goed (zie huisbewaring
hoofdstuk 9).
144
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Niet-belastbare inkomsten
Bedrijfsvoorheffing is niet verschuldigd op:
 de gezinstoelagen (kraamgeld en kinderbijslag);
 de tussenkomst in de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van
tewerkstelling, door de werkgever aan de loontrekkende toegekend, in de mate
dat ze vrijgesteld is;
 de waarde van de genuttigde maaltijden;
 de waarde van de bedrijfskledij ter beschikking gesteld door de werkgever.
 de begrafenisvergoeding;
 de uitkeringen naar aanleiding van zwangerschaps- en bevallingsverlof (deze
worden integraal uitbetaald door het ziekenfonds zie hoofdstuk 7);
 sociale voordelen: dit zijn een aantal “onbelangrijke” voordelen die door de
werkgever worden verstrekt aan personeelsleden, oud-personeelsleden en hun
rechthebbenden, met de bedoeling de onderlinge omgang van de
personeelsleden te verbeteren en om hun binding aan de instelling te
bevorderen; zoals:
 verstrekken van middagmalen tegen sociale prijzen;
 ter beschikking stellen van sportinstallaties;
 hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden (bv. heelkundige ingrepen,
overlijden van een familielid,enz...);
 geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken (bv. huwelijk, geboorte,
jubeleum);
 gezelschapsreizen van maximaal één dag voor het personeel;
 organisatiekosten en geringe geschenken ter gelegenheid van St. Niklaas,
St. Maarten, Kerst- of nieuwjaarsfeesten voor het personeel;
 occasionele terbeschikkingstelling van een vergaderzaal aan een groep die
deel uitmaakt van het personeel;
 bedeling van soep, koffie, thee, bier of frisdranken tijdens de werkuren;
 voordeel uit de aansluiting bij een medische of farmaceutische dienst;
 geringe geschenken en deelneming aan feestelijkheden bij de overhandiging
van eretekens aan personeelsleden en bij hun pensionering;
 collectief vervoer - kosteloos of beneden kostprijs- - van personeelsleden van
de woonplaats, het station, de bushalte, enz... naar de plaats van
tewerkstelling en terug door de werkgever georganiseerd met eigen
vervoermiddelen of met die van een autocarexploitant.
Beroepsinkomen
Het netto-beroepsinkomen van de echtgenoot wordt vastgesteld als volgt:
 de bruto-beroepsinkomsten verminderen met de verplichte inhoudingen of
bedragen gedaan ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een ermee
gelijkgesteld wettelijk of reglementair statuut;
 vervolgens het bekomen verschil verminderen met 20% (beroepskosten)
Ten laste zijn - voorwaarden
 Deel uitmaken van het gezin van de genieter van het inkomen op 1 januari van
het jaar waarin de inkomsten werden behaald;
 Tijdens het jaar waarin de belastbare inkomsten worden uitbetaald of toegekend,
geen bezoldigingen genieten die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn.
145
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Gezinstoestand
De werknemer moet steeds alle nuttige inlichtingen die verband houden met zijn
gezinstoestand aan de werkgever mededelen. De in aanmerking te nemen
gezinstoestand is die op één januari van het jaar waarin de inkomsten worden
betaald. Indien in de toestand in de loop van dat jaar wijzigingen optreden mag de
werkgever met deze toestand rekening houden zodra de verandering hem is
medegedeeld. Wanneer een kind ten last of een andere persoon ten laste, overlijdt,
wordt de vermindering voor dat kind of die persoon verder toegestaan tot het einde
van het jaar van het overlijden.
5.10.3 Berekening van de bedrijfsvoorheffing
Het bedrag van de maandelijkse verschuldigde bedrijfsvoorheffing wordt berekend
aan de hand van de schalen van de aan de bron verschuldigde bedrijfsvoorheffing
op lonen. Deze schalen worden ieder jaar ambtshalve door de Administratie der
Directe Belastingen naar alle werkgevers toegestuurd.
Wanneer beide echtgenoten beroepsinkomsten verkrijgen, moeten zij zelf kiezen
wie van hen voor de toepassing van de reglementering inzake bedrijfsvoorheffing
aanspraak zal maken op de verminderingen voor gezinslasten. De vermindering
voor gehandicapte echtgenoot blijft aan de betrokkene zelf toegekend. De keuze
van de echtgenoten moeten worden uitgedrukt door middel van een attest aan te
vragen bij de administratie der directe belastingen of u gebruikt het model uit de
PERS/2003/14(13AC) van het departement Onderwijs. Dat attest moet door beide
echtgenoten volledig worden ingevuld, ondertekend en gedagtekend en moet
worden bezorgd aan de schuldenaar van de inkomsten van die echtgenoot die voor
de toekenning van de bedoelde vermindering heeft geopteerd.
De echtgenoot die afziet van de toekenning van de verminderingen voor
gezinslasten is er bovendien toe gehouden de schuldenaar(s) van zijn persoonlijke
beroepsinkomsten van deze beslissing op de hoogte te brengen, behalve wanneer
die beroepsinkomsten niet of tegen een vast tarief zonder vermindering aan de
bedrijfsvoorheffing zijn onderworpen (vb. werkloosheidsuitkeringen, wettelijke
ziekte- en invaliditeitsvergoedingen, winst, enz.).
Vanaf 1 januari 2004 mogen de verminderingen voor gezinslasten in het stadium
van de berekening van de bedrijfsvoorheffing enkel nog worden verleend indien de
schuldenaar van de inkomsten in het bezit is van een behoorlijk ingevuld,
ondertekend en gedagtekend attest.
Nieuwe schalen van kracht vanaf 01/01/2012
 Schaal I dient geraadpleegd te worden indien de verkrijger van de inkomsten:
 een alleenstaande is:
Niet gehuwden
Gehuwden
 voor het jaar van het huwelijk;
 in het jaar dat volgt op het jaar van feitelijke
scheiding, voor zover die scheiding in de loop
van het jaar niet ongedaan werd gemaakt;
 voor het jaar van ontbinding van het huwelijk of
van scheiding van tafel en bed.
146
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 een echtgenoot heeft die zelf beroepsinkomsten heeft:
 van meer dan 7500,00 € per jaar en die rijksinwoner is;
 van meer dan 7500,00 € per jaar en die niet-rijksinwoner is en niet in België aan
de belasting onderworpen is.
 Schaal II wordt gehanteerd als de verkrijger van de inkomsten:
 een echtgenoot heeft die geen beroepsinkomen heeft;
 een echtgenoot heeft die een pensioen of rente of ermee gelijkgestelde
inkomsten heeft niet hoger dan 124,00€ netto per maand. In elke schaal kan
voor elk bedrag de BV worden afgelezen die verschuldigd is op bezoldigingen
van de werknemers: kolom 1
 Schaal III (niet van toepassing)
Wanneer de belastbare grondslag van de bezoldigingen zich in de schaal tussen
twee inkomstenbedragen bevindt, is de BV verschuldigd die overeenstemt met het
laagste van de twee bedragen.
Maandelijkse verminderingen vanaf 01/01/2012
Van de BV berekend volgens schaal I of II mogen nog bijkomende verminderingen
maandelijks voor kinderen ten laste en voor andere gezinsleden worden
afgetrokken. Alle verminderingen mogen worden samengevoegd.
 De verminderingen voor kinderen ten laste:
 de (wettige, geadopteerde, natuurlijke) kinderen van de genieter van de
inkomsten;
 de kinderen van diens echtgenoot;
 andere kinderen die de genieter volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft en die
voor hun meerderjarigheid ten laste werden genomen.
Aantal kinderen ten
laste
1
2
3
4
5
6
7
8
Per kind boven het
achtste
Vermindering in €
33,00 €
84,00 €
237,00 €
433,00 €
640,00 €
846,00 €
1 053,00 €
1 275,00 €
230,00 €
bovenop de 1 275,00 €
Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld.
147
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De verminderingen voor andere gezinsleden
Alle verminderingen mogen worden
samengevoegd.
Reden van de vermindering
De verkrijger van de inkomsten is
een alleenstaande (behalve
wanneer zijn inkomsten uit
pensioenen (brug)pensioenen
bestaan).
De verkrijger van de inkomsten is
 Een niet-hertrouwde
weduwnaar/-weduwe
 Een ongehuwde vader of moeder
En heeft één of meer kinderen
ten laste.
De verkrijger van de inkomsten is
zelf gehandicapt
De verkrijger van de inkomsten
heeft één van de volgende personen
ten laste:
 Ascendanten van de verkrijger of
van zijn echtgenoot; die de
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
 Zijverwanten tot en met de
tweede graad, van de verkrijger
of van zijn echtgenoot;
Personen van wie verkrijger of
zijn echtgenoot een pleegkind
zijn,
Wanneer de in vorige paragraaf
bedoelde personen ten laste van de
verkrijger van de inkomsten
gehandicapt zijn, bijkomend per
persoon.
De echtgenoot van de verkrijger van
de inkomsten is gehandicapt en
heeft zelf geen beroepsinkomsten.
Vermindering in €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
66,00 €
per persoon
33,00 €
33,00 €
 Vermindering voor groepsverzekering en voor extra-wettelijke verrekening tegen
ouderdom en vroegtijdige dood
Na toekenning van de twee voorgaande categorieën van verminderingen wordt
de bedrijfsvoorheffing nog verminderd met 30 % van:
 de verplichte inhoudingen ten uitvoering van een groepsverzekeringscontract;
 de verplichte inhoudingen ten uitvoering van een extra-wettelijke
voorrangsregeling van verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood.
Alle verminderingen mogen worden samengevoegd
Indien de gehandicapte echtgenoot zelf geen beroepsinkomsten heeft wordt de
vermindering als gehandicapte toegevoegd aan die van de werkende
echtgenoot.
 Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers
met een laag inkomen die recht hebben op de werkbonus. Er wordt een
148
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
vermindering verleend aan de werknemers die recht hebben op een werkbonus
bedraagt 5,7 pct. Van het bedrag van de daadwerkelijke verleende werkbonus.
5.10.4 Bijzondere regels
Exceptionele vergoedingen: vakantiegeld en eindejaarspremie vanaf
01.01.2012
 Dit zijn vergoedingen die buiten de normale bezoldigingen door de werkgever
aan zijn personeelsleden worden betaald. Deze vergoedingen zijn aan de BV
onderworpen tegen een veranderlijk percentage, afhankelijk van het bruto
belastbaar jaarbedrag van de normale bezoldigingen van de werknemer.
Bruto belastbaar jaarbedrag van
de normale bezoldigingen
€
tot 7045,00 EUR
7 045,01 € – 8 700,00 €
8 700,01 € –10 755,00 €
10 755,01 € – 12 710,00 €
12 710,01 € – 14 760,00 €
14 760,01 € – 16 825,00 €
16 825,01 € – 20 875,00 €
20 875,01 € – 22 935,00 €
22 935,01 € – 31 160,00 €
31 160,01 € – 41 440,00 €
Percentage als voorheffing
Verschuldigd op
Vakantiegeld
Eindejaarspremie
0%
0%
19,17 %
23,22 %
21,20 %
25,23 %
26,25 %
30,28 %
31,30 %
35,33 %
34,33 %
38,36 %
36,34 %
40,38 %
39,37 %
43,41 %
42,39 %
46,44 %
47,44 %
51,48 %
boven 41 440,00 €
53,50 %
Wanneer het bruto belastbaar jaarbedrag van de normale bezoldigingen niet meer
bedraagt dan het grensbedrag dat volgens het aantal kinderen ten laste vermeld in
volgende tabel dan wordt het vakantiegeld en de eindejaarspremie vrijgesteld ten
belope van het verschil tussen het grensbedrag en het bruto belastbaar jaarbedrag
van de normale bezoldigingen.
Aantal kinderen
ten laste
Grensbedrag in €
1.
9 163,00 €
2.
11 655,00 €
3.
16 507,00 €
4.
21 850,00 €
5.
27 160,00 €
6.
32 469,00 €
7.
37 778,00 €
8.
43 088,00 €
9.
48 397,00 €
10.
53 706,00 €
11.
59 015,00 €
12.
64 250,00 €
Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld.
 Wanneer het bruto belastbaar jaarbedrag niet hoger is dan het bedrag dat
volgens het aantal kinderen ten laste met een max. van 5 kinderen en meer - in
onderstaande tabel is vermeld, wordt een vermindering op de bedrijfsvoorheffing
149
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
toegekend die volgens de twee voorgaande tabellen op het vakantiegeld en de
eindejaarspremie is verschuldigd. Die vermindering wordt bepaald door de
berekende bedrijfsvoorheffing te verminderen met het percentage dat
overeenstemt met het aantal kinderen ten laste.
Aantal
Kinderen
ten laste
Percentage
van de
vermindering
1
2
3
4
5
7,5 %
20 %
35 %
55 %
75 %
Jaarbedrag van de
normale bruto
bezoldigingen waarboven
geen vermindering wordt
verleend
20 575,00 €
20 575,00 €
22 635,00 €
26 750,00 €
28 805,00 €
Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld.
Achterstallen: van kracht vanaf 01/01/2012
Dit zijn de bezoldigingen betaald of toegekend na het verstrijken van het belastbaar
tijdperk waarop zij betrekking hebben. Dit omwille van het bestaan van een geschil
tussen werkgever en werknemer waarbij als gevolg van onderhandelingen tussen
de partijen de aanspraken van de werknemer met vertraging toch worden
ingewilligd. De betwisting moet geen aanleiding hebben gegeven tot een geding
voor de rechtbank.
Opzeggingsvergoedingen: van kracht vanaf 01/01/2012
Het gaat hier om de totaliteit van alle al dan niet contractueel betaalde
vergoedingen, in welke vorm en onder welke benaming ook (m.a.w. inclusief
vakantiegeld en eindejaarspremie).
 De bedrijfsvoorheffing is verschuldigd volgens de regels van de exceptionele
vergoedingen met dien verstande dat voor het bepalen van het tarief van de
bedrijfsvoorheffing de in aanmerking te nemen refererentiebezoldiging die is
welke tot grondslag diende voor het instellen van de vergoeding of, bij gebreke
daaraan, de bezoldiging die de verkrijger heeft ontvangen tijdens de laatste
periode van normale activiteit in dienst van de werkgever die de vergoeding
uitbetaalt.
150
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Bruto belastbaar jaarbedrag van
de normale bezoldigingen
tot 8 430,00 €
8 430,01 € – 10 120,00 €
10 120,01 € – 11 240,00 €
11 240,01 € – 13 495,00 €
13 495,01 € – 14 620,00 €
14 620,01 € – 16 305,00 €
16305,01 € – 19 115,00 €
19 115,01 € – 24 730,00 €
24 730,01 € – 30 350,00 €
30 350,01 € – 39 350,00 €
39 350,01 € – 44 405,00 €
44 405,01 € – 50 590,00 €
50 590,01 € – 59 015,00 €
59 015,01 € – 70 825,00 €
70 825,01 € – 88 810,00 €
88 810,01 € – 102 300,00 €
102 300,01 € – 120 285,00 €
boven 120 285,00 €
Percentage als
voorheffing
verschuldigd
0%
2,68 %
6,57 %
10,77 %
13,55 %
16,55 %
19,17 %
24,92 %
29,93 %
31,30 %
36,90 %
38,96 %
40,93 %
42,92 %
44,99 %
46,47 %
47,48 %
48 %
 Wanneer nochtans de referentiebezoldiging (= jaarbedrag van de normale
brutobezoldigingen) niet méér bedraagt dan het grensbedrag dat volgens het
aantal kinderen ten laste vermeld is in de tabel hierna, worden de bezoldigingen
vrijgesteld ten belope van het verschil tussen het voornoemde grensbedrag en
de referentiebezoldiging.
Aantal kinderen ten laste
Grensbedrag in €
1
9 163,00 €
2
11 655,00 €
3
16 507,00 €
4
21 850,00 €
5
27 160,00 €
6
31 469,00 €
7
32 469,00 €
8
43 088,00 €
9
48 397,00 €
10
53 706,00 €
11
59 015,00 €
12
64 250,00 €
Het gehandicapte kind ten laste wordt voor twee geteld.
5.10.5 Aangiften in de bedrijfsvoorheffing
Mogelijkheid van aangifte
Met het internetproject FINPROF van het Ministerie van Financiën kan men de
aangiften rechtstreeks langs elektronische weg indienen.
Bij de organisaties E-Trust,GlobalSign en Isabel kan men een toegangscertificaat tot
FINPROF bekomen Deze twee organisaties staan in voor de beveiliging van de
elektronische verbindingen.
151
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Aangifte- en betalingstermijnen
De schuldenaars van inkomsten waarop bedrijfsvoorheffing moet worden
ingehouden, moeten periodiek (maandelijks of trimestrieel) de bedrijfsvoorheffing
aangeven bij het ontvangstkantoor tot wiens ambtsgebied zij bijbehoren.
Een aangifte in de BV moet ook worden ingediend wanneer belastbare inkomsten
zijn betaald of toegekend waarop, wegens het geringe bedrag, geen BV moest
ingehouden worden.
Periodiciteit van aangiften en betalingen
 Maandelijks
De aangiften en de betalingen van de BV moeten ten laatste de vijftiende van de
maand volgend op deze waarin de belastbare inkomsten werden betaald of
toegekend worden verricht. In afwijking van de algemene regel, dienen
werkgevers die voor het vorig jaar meer dan 2.500.000,00€ bedrijfsvoorheffing
verschuldigd waren, de bedrijfsvoorheffing m.b.t. lonen en wedden van de eerste
helft van de maand december, voor de 25 ste van diezelfde maand, te betalen.
Uiterlijk op 24 december moet eveneens de aangifte bedrijfsvoorheffing
ingediend worden bij de bevoegd ontvanger.
 Trimestrieel
Wanneer de BV op de inkomsten van het vorige jaar minder dan 25.000,00€
(voor indexatie) bedroeg dan moet de BV aangegeven en betaald worden binnen
de 15 dagen na het verstrijken van ieder trimester waarin de inkomsten zijn
betaald of toegekend. Op 15 december dient men een “voorschot” op de BV van
het vierde trimester te betalen. Dat voorschot bedraagt 66% van de BV die op het
tweede trimester van het lopende jaar betrekking heeft. Ingevolge een bericht in
het Belgisch Staatsblad mag, in afwachting van een wetswijziging, dit voorschot
ook gelijk zijn aan de werkelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing met betrekking
tot de belastbare inkomsten van oktober en november samen.
Indien de vijftiende van de maand een zaterdag, een zondag of een wettelijke
feestdag is, moeten de aangifte en de betaling de laatst voorafgaande werkdag
geschieden. Men moet er tevens rekening mee houden dat er tussen de
opdracht tot betalen en de uitvoering ervan door de financiële instellingen, soms
meerdere werkdagen liggen.
Aangifte- en betaling met het aangifteformulier 274
Het gebruik van een formulier 274 is verplicht voor de aangifte van de BV. De
aangifte 274 (bovenste gedeelte van het drukwerk) moet worden ingediend bij het
bevoegde ontvangkantoor dat vermeld is in vak 11 van het formulier. U kunt uw
aangifteformulier terugzenden in een vensteromslag, ervoor zorgend dat het adres
van het ontvangkantoor (vak 11) in het venster verschijnt.
De betaling moet geschieden door storting of overschrijving op het rekeningnummer
van het voormeld ontvangkantoor. Gebruik bij voorkeur het aangehecht
betalingsformulier aangezien de gestructureerde mededeling daarop verwijst naar
het aangiftenummer (vak 1). Indien u gebruik wil maken een andere betalingswijze,
zoals telefonisch of zelf-bankieren e.a., moet de voorgedrukte mededeling van het
aangehecht betalingsformulier alleszins nauwgezet worden overgenomen.
152
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Alleen de vakken 2 tot 6 en vak 10 moeten ingevuld worden door de
belastingplichtige.
Vak 2
Vak 3
Vak 4
Vak 5
Vak 10
Jaar en periode moeten worden aangeduid als volgt:
 voor een maandaangifte: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd
door het maandnummer in twee cijfers.
Vb. december 2004 = 0412.
 voor een kwartaalaangifte: de laatste twee cijfers van het jaar gevolgd
door de eerste en de laatste maand van het kwartaal. Vb. eerste
kwartaal 2004 = 040103.
 bij een aangifte “voorschot” (zie punt 1 hierboven): de laatste twee
cijfers van het jaar gevolgd door 1011. Vb. voorschot 4de trimester
2004 = 041011.
 bij een aangifte “belastingplichtige boven de 2.500.000,00€: de laatste
twee cijfers van het jaar gevolgd door 1215. Vb.: 041215.
Vul uitsluitend één der volgende codes in en gebruik dus één
aangifteformulier en verricht één betaling per inkomstencategorie:
08: overuren
10: gewone bezoldigingen
11: pensioenen en gelijkgestelde inkomsten
12: vervangingsinkomsten die gelijkgesteld worden met wettelijke
uitkeringen bij ziekte of invaliditeit en die effectief aan de
bedrijfsvoorheffing worden onderworpen
13: werkloosheidsuitkeringen
30: presentiegelden, prijzen, subsidies, diverse inkomsten, enz.
Vermeld het bruto-belastbaar bedrag van de inkomsten, d.w.z. het bedrag
dat als basis geldt voor de berekening van de verschuldigde BV. Voor
bijkomende inlichtingen wordt verwezen naar het bericht aan de
werkgever dat jaarlijks in december wordt gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad en waarvan een exemplaar naar elke werkgever wordt
verzonden. Als bedrag van de belastbare inkomsten mag “0,00” worden
vermeld indien het gaat om de aangifte van het voorschot dat berekend
werd op 66% van het tweede kwartaal. Indien het om een negatief bedrag
gaat, vermeld “NEG” na het bedrag.
Vermeld het bedrag van de verschuldigde BV. Indien het bedrag negatief
is, vermeld “NEG” na het bedrag.
De bedragen vermeld in de vakken 4 en 5 moeten verplicht een komma
en 2 cijfers na de komma bevatten (twee nullen als er geen decimalen
zijn). Wanneer het bedrag alleen uit decimalen bestaat, moet het bedrag
verplicht een 0 (nul) vóór de komma, een komma en twee cijfers na de
komma bevatten.
Bestemd voor de handtekening van de belastingschuldige of zijn
mandataris. De mandataris vermeldt ook zijn naam en hoedanigheid.
De werkgever moet een aangifte 274 invullen per onderscheiden periode BV en per
categorie van belastbare inkomsten.
Voor de aangifte die gedaan wordt bij het voorschot op het vierde kwartaal mag van
die laatste regel afgeweken worden indien men met één voorschot de verschuldigde
BV aangaande meerdere categorieën van belastbare inkomsten wil aangeven. Het
voorschot aan BV mag gegroepeerd worden en als aard van inkomsten mag dan 00
ingevuld worden
153
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Bovendien kan, bij de aangifte van het voorschot, steeds 0 ingevuld worden als
belastbare inkomsten. Voor het overige wordt de aangifte en betaling van het
voorschot als een gewone periode BV behandeld. Dit heeft o.m. tot gevolg dat
wanneer het voorschot nadien te groot blijkt te zijn, er ten belope van het verschil
een negatieve aangifte inzake het voorschot zelf moet ingediend worden. Bij die
gelegenheid dient aan het ontvangkantoor de nieuwe bestemming van het
eventueel teveel betaalde te worden meegedeeld.
De definitieve aangifte van het vierde kwartaal zelf bevat dan, per categorie van
inkomsten, het totaal bedrag van de belastbare inkomsten van het kwartaal en het
nog aan te geven saldo aan BV (waarbij het voorschot eventueel proportioneel in
mindering is gebracht).
Aanvullende aangiften
Als de werkgever vaststelt dat het bedrag van de aangegeven BV en/of het bedrag
van de aangegeven belastbare inkomsten moeten gewijzigd worden, moet hij een
aanvullende aangifte indienen ten bedrage van het verschil in meer of in min. Hij
gebruikt daarvoor een nieuw gecombineerd aangifte/betalingsformulier. Er mag niet
gewerkt worden met een “ vervangende aangifte” die het correcte totaalbedrag
vermeldt. Dergelijke vervangende aangifte kan immers bij massaregistratie als een
gewone aangifte aangezien worden, zodat van de werkgever meer BV zal
gevorderd worden dan hij werkelijk verschuldigd is.
Eveneens om een foutieve interpretatie te vermijden bij de registratie van de
aangiften, moeten de negatieve bedragen op het aangifteformulier gevolgd worden
door de vermelding “NEG”.
Aangifte in de bedrijfsvoorheffing via Internet (internetproject FINPROF)
Dankzij het nieuwe internetproject FINPROF van het Ministerie van Financiën
kunnen voortaan alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing
rechtstreeks langs elektronische weg indienen.
Omdat de te verzenden gegevens vertrouwelijk zijn werd de beveiliging van de
elektronische verbinding toevertrouwd aan twee organisaties: E-Trust , GlobalSign
en Isabel. Richt u tot een van beide om een toegangscertificaat tot FINPROF te
bekomen.
De FINPROF server zal 24 uur op 24 te uwer beschikking staan zodat u op ieder
tijdstip uw aangifte kan indienen, alhoewel om overbelasting te voorkomen, de
verbinding na 20 minuten zal verbroken worden. Bovendien wordt om dezelfde
reden het aantal verzendingen per dag beperkt.
Om aangifte te doen in de bedrijfsvoorheffing bestaan volgende mogelijkheden:
 Ofwel doet uzelf aangifte, als werkgever.
In dat geval is het gevraagde refertenummer het nummer dat u door het
ontvangkantoor werd toegekend.
 Ofwel beschikt u over een mandaat om aangifte te doen voor één of meerdere
werkgevers. Dit zal het geval zijn voor de erkende en de niet-erkende sociale
secretariaten, boekhoudkantoren, enz…
In beide bovenstaande gevallen heeft u de keuze tussen de enkelvoudige of de
meervoudige aangifte:
 bij de enkelvoudige aangifte krijgt u op het scherm een formulier aangeboden,
gelijkaardig aan de vroegere toegezonden formulieren, waarop u dan de
nodige gegevens moet aanvullen.
 bij de meervoudige aangifte is een bestand in XML-formaat waarbij
verschillende aangiften gelijktijdig kunnen doorgezonden worden. Dit bestand
154
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
moet uiteraard aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen. Voor verdere
inlichtingen: klik Bestandsbeschrijving SS274EUR-XML.
Na de verzending van de enkelvoudige of meervoudige aangifte (beide kunnen
niet gelijktijdig verzonden worden) ontvangt u onmiddellijk een ontvangstbewijs.
Het hierop vermelde nummer is het identificatienummer van uw aangifte en moet
verder bij elke contactname vermeld worden. Opgelet: op dat ogenblik is uw
aangifte nog niet geregistreerd.
Korte tijd nadien zullen alle ontvangen gegevens geregistreerd worden in het
computersysteem. Vervolgens ontvangt u hiervan per e-mail een bericht van
verwerking, waarbij u wordt medegedeeld dat de gegevens geregistreerd werden
of, indien dit niet het geval is, de reden waarom dit niet mogelijk was.
Houd er rekening mee dat noch het ontvangstbewijs, noch het bericht van
verwerking betekenen dat u volledig aan uw verplichtingen heeft voldaan. Om
volledig in orde te zijn met de bedrijfsvoorheffing moet het door u aangegeven
bedrag immers binnen de wettelijke termijn betaald zijn. Om zeker te zijn dat uw
betaling tijdig wordt geboekt en om nalatigheidsinteresten te vermijden is het dan
ook ten zeerste aangeraden de op het ontvangstbewijs vermelde gestructureerde
mededeling te gebruiken bij de betaling.
5.10.6 De taksfiche (of loonfiche) model 281.10
Deze fiche bestemd voor de belastingsdiensten is te onderscheiden van de
weddenfiche (de individuele rekening), welke een intern administratief document
van de instelling is, waar zowel de berekening op gemaakt worden voor de RSZ als
voor de bedrijfsvoorheffingsafhoudingen.
Principes
 Bij het verstrijken van ieder kalenderjaar moet de rekenplichtige voor ieder
personeelslid dat in de loop van dat jaar door hem bezoldigd werd, een taksfiche
model 281.10 opmaken. De taks- of loonfiche wordt in 2 exemplaren opgemaakt.
Het tweede exemplaar is bestemd voor de werknemer en moet hem toelaten zijn
jaarlijkse aangifte in de personenbelasting in te vullen.
 De taksfiches van alle werknemers moeten tezamen met een samenvattende
opgave uiterlijk tegen 30 april van het jaar dat volgt op het jaar waarop de
inkomsten betrekking hebben, overgemaakt worden aan bovenvernoemd
ontvangkantoor.
De werkgevers die tot het BELCOTAX-systeem zijn toegetreden, moeten de
magnetische informatiedragers die de gegevens van de fiches 281 bevatten, ten
laatste op 5 april indienen.
 Voor de gehuwde vrouwen moet eveneens de naam van de echtgenoot op de
fiches en op de opgaven worden vermeld.
 De wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden als eveneens
een wettelijk samenwonende met een echtgenoot.
 De fiches 281 en de samenvattende opgaven kunnen op magnetische
informatiedragers in plaats van papier worden ingediend (project BELCOTAX).
De brochure met de technische beschrijving en de record lay-out kan besteld
worden bij de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit –
Directe belastingen – Directie VI/6 – B. VAN HOSTE – Eerste attaché van
financiën – RAC Financietoren – Kruidtuinlaan 50 bus 61 – 1010 Brussel.
Tel: 02.210.25.33 / e-mail: [email protected]
155
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Toelichtingen betreffende de taksfiche 281.10
De taksfiche 281.10 wordt opgesteld op basis van de gegevens van de individuele
rekening model.
Jaar: het jaar van betaling of toekenning van de inkomsten. Het jaartal moet worden
vermeld in cijfers.
Vak 1 Rangschik de geadresseerden per postnummer, te beginnen met het
laagste postnummer;
Rangschik de geadresseerden met eenzelfde postnummer telkens in
alfabetische volgorde;
nummer de fiches doorlopend, te beginnen met het cijfer 1.
Al de individuele fiches 281.10 moeten in dezelfde volgorde worden
overgenomen op de samenvattende opgave 325.10
Vak 2 Datum van indiensttreding en van vertrek:
Is de werknemer in de loop van het jaar in dienst getreden: ja/neen
Deze data moeten slechts worden vermeld wanneer de gebeurtenis zich
heeft voorgedaan.
Vermelding van de datum: DD/MM/JJJJ vb.: 01.02.2005
Vak 3 Schuldenaar van de inkomsten:
Volledige identiteit vermelden (naam en volledig adres) van de natuurlijke
persoon / rechtspersoon / vereniging die de inkomsten heeft betaald.
Tegenover de letters “N.N.” tevens het nationaal nummer van de
schuldenaar van voormelde inkomsten vermelden.
Vak 4 Afzender:
Naam van de werkgever met volledig adres (in drukletters) of sociaal
secretariaat die de individuele fiche heeft opgesteld.
Geadresseerde:
in drukletters; de naam en in kleine letters, de voornamen (of, ten minste de
eerste voornaam gevolgd door de initialen van de andere voornamen) van
de verkrijger van de inkomsten;
voor de gehuwde vrouwen, ook de naam van de echtgenoot vermelden;
de woonplaats op 1 januari (gemeente, straat en nr.) van de verkrijger van
de inkomsten of tenminste het laatstgekend adres.
Vak 5 Gezinstoestand:
Algemene regels:
Het betreft de gezinstoestand of ten minste de laatste door de schuldenaar
van de inkomsten op die datum gekende gezinstoestand. Wanneer die hem
zou zijn medegedeeld door de sector directe belastingen van de
Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit, moet die
toestand, eventueel aangepast aan de na die mededeling ingetreden
wijzigingen, worden vermeld.
Onder “gezinstoestand”, verstaat men die welke normaal in aanmerking
moet worden genomen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op
de belastbare inkomsten van de verkrijger.
In de bovenste rij vakjes met de opschriften “Echt.”, “Kind”, “Andere” en
“Diverse” van de kolommen tegenover de rubriek “Gezinstoestand”, moeten
respectievelijk worden vermeld:
ECHT.:
“0” indien de verkrijger van de inkomsten een alleenstaande is;
“1”, “2” of “3” respectievelijk naargelang de echtgenoot van de verkrijger
van de inkomsten:
 beroepsinkomsten heeft (1);
156
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 geen beroepsinkomsten heeft of persoonlijke beroepsinkomsten heeft
die uitsluitend bestaan uit pensioenen, renten of ermede gelijkgestelde
inkomsten waarvan het bedrag niet hoger is dan 105,00 € netto/maand
(2);
 persoonlijke beroepsinkomsten heeft, andere dan pensioenen, renten of
ermede gelijkgestelde inkomsten, die niet meer bedragen dan 175,00€
netto per maand of persoonlijke beroepsinkomsten heeft die uitsluitend
bestaan uit pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten en die
niet meer bedragen dan 350,00€ NETTO per maand (3).
Vermeld de letter “H” (in het onderste balkje) indien de echtgenoot of de
wettelijk samenwonende van de inkomsten een zwaar gehandicapt
persoon is.
KIND.:
het aantal kinderen ten laste op 1 januari. In de veronderstelling dat de
gezinstoestand medegedeeld werd door de sector directe belastingen van
de Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit, moet met
deze toestand, eventueel aangepast, aan de na die mededeling ingetreden
wijzigingen, rekening gehouden.
Een zwaar gehandicapt kind moet voor twee worden geteld.
Een doodgeboren kind of een kind verloren bij een miskraam na ten minste
180 dagen zwangerschap moet eveneens als een kind ten laste worden
beschouwd, op voorwaarde dat de gebeurtenis zich gedurende het
belastbaar jaar heeft voorgedaan.
ANDERE
het aantal personen ten laste van de betrokkene, andere dan de
echtgenoot en de kinderen. Ook hier de toestand op 1 januari met dezelfde
veronderstelling zoals bij kind.
Vermeld (in het onderste balkje) het aantal zwaar gehandicapte personen
ten laste van de verkrijger, andere dan de echtgenoot en de kinderen.
Een zwaar gehandicapt persoon ten laste moet voor twee worden geteld.
Wordt eveneens als een persoon ten laste beschouwd, iedere ascendent of
zijverwant tot en met de tweede graad voor zover die persoon:
 De leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;
 Deel uitmaakt van het gezin op 1 januari van het belastingsjaar;
 Hij voor het belastbaar jaar niet over eigen bestaansmiddelen heeft
beschikt die meer bedragen dan 2.540€ netto.
Diverse
Vermeld de letter “X” indien de verkrijger, ofwel een niet hertrouwde
weduwnaar of weduwe is met één of meer kinderen ten laste, ofwel een
ongehuwde vader of moeder is die één of meer kinderen ten laste heeft.
Ook hier de toestand op 1 januari en dezelfde veranderstelling als bij KIND.
Vermeld (in het onderste balkje) de letter “H” wanneer de verkrijger van de
inkomsten een zwaar gehandicapt persoon is.
Bijzondere regel geldend voor de voornoemde vier vakken:
Voor een gastarbeider wiens gezin gevestigd blijft in een land dat geen
deel uitmaakt van de Europese Gemeenschappen, wordt de in aanmerking
te nemen gezinstoestand beperkt tot de volgende personen:
a) zijn echtgenote (behalve wanneer er ernstige redenen zijn om aan te
nemen dat de gastarbeider haar verlaten heeft);
b) de kinderen waarvoor Belgische kinderbijslagen worden uitbetaald in het
land van herkomst van de werknemer.
157
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Vak 6
Vak 7
Vak 8
Vak 9
Burgerlijke stand:
De burgerlijke stand vermelden (op 1 januari) of tenminste de door de
schuldenaar van de inkomsten laatstgekende burgerlijke stand.
Voor de vermelding van de burgerlijke stand, is het gebruik van de
volgende afkortingen toegestaan: O (ongehuwd) – G (gehuwd) – W
(weduwnaar of weduwe) – E (uit de echt gescheiden of gescheiden van
tafel en bed) – S (feitelijk gescheiden).
Nummer paritair comité:
NIHIL
Nationaal nr., FIN, of geboortedatum:
Inschrijvingsnummer in het Rijksregister van de schuldenaar of bij gebreke
van dit nummer, zijn geboortedatum vermelden.
a) Bezoldigingen: De vaste of veranderlijke brutobelastbare bezoldigingen
die in geld of in natura in het belastbaar jaar werden betaald of
toegekend (weddenfiche kolom nr. 5).
Het brutobelastbaar bedrag is het brutobedrag van de bezoldigingen
verminderd met de persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de sociale
wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut (evenwel met
uitsluiting van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid die
betrekking heeft op de bezoldigingen van het belastbaar jaar) en met
inbegrip van de eventueel verschuldigde bedrijfsvoorheffing (zowel
ingehouden als niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing).
b) Vakantiegeld: aantal dagen en het bedrag.
c) Voordelen van alle aard:
 de voordelen in natura welke voortvloeien uit het gratis verstrekken
van maaltijden (zie hoofdstuk 5) – afkorting Voed gebruiken;
 de voordelen in natura welke voortvloeien uit het kosteloos of tegen
voordelige voorwaarden verleende lening,huisvesting, verwarming,
verlichting. respectievelijk de afkortingen L/ H / Verw. / Verl.
gebruiken;
 het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik
van een autovoertuig dat kosteloos of tegen voordelige voorwaarden
door de werkgever aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld.
 andere dan voordelen in natura: de afkorting “Div” gebruiken.
Totaal: het totaal van de bedragen van a) tot c) vermelden.
Vak 10 Aandelenopties:
Nihil.
Vak 11 Afzonderlijk belastbare inkomsten:
a) Vervroegd vakantiegeld:
Alleen te vermelden in geval het vakantiegeld betreffende prestaties van
het jaar waarop de loonfiche betrekking heeft tijdens ditzelfde jaar werd
uitgekeerd; bv. bij uitdiensttreding van het personeelslid
(Berekeningswijze zie hoofdstuk 5).
b) Achterstallen:
De bezoldigingen betreffende één of eer jaren die het belastbaar jaar
voorafgaan en die normaal tijdens die jaren zouden kunnen betaald of
toegekend geweest zijn, maar die door toedoen van een openbare
overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de schuldenaar
en de verkrijger slechts in het belastbaar jaar werd betaald of
toegekend.
c) Opzeggingsvergoedingen:
De vergoedingen die door de werkgever wettelijk, contractueel of
158
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
goedgunstig, onder eender welke vorm of onder eender welke
benaming, worden toegekend ten gevolge van de stopzetting van de
arbeid of de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en die niet meer
dan 790,00€ per jaar bedragen.
Vak 12 Bijdrage in de reiskosten:
a) Openbaar gemeenschappelijk vervoer:
De vergoedingen (totale jaarbedrag) waarvan de werkgever kan
vaststellen dat ze betrekking hebben op de betaling of terugbetaling van
kosten voor woon- werkverkplaatsingen met één of meerder openbare
gemeenschappelijk vervoermiddelen.
b) Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer:
Is het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden met elk voertuig
dat geschikt is voor het vervoer van minimum 2 personen zoals
inzonderheid een autocar, autobus, minibus, personenauto, motorfiets,
... dat door de werkgever of door een groep van werkgevers wordt
georganiseerd, eventueel door tussenkomst van een maatschappij voor
personenvervoer.
Ja of neen aankruisen en het totale jaarbedrag vermelden die de
werkgever toekent aan de werknemer.
c) Ander vervoermiddel:
Zijn alle vervoerswijzen, andere dan degenen van a) en b).
d) Totaal: = a) + b) + c)
Ter beschikking gesteld voertuig:
Het totale kilometeraantal dat voor de berekening van het belastbare
voordeel van alle aard in aanmerking werd genomen. Dit aantal bevat
zowel de kilometers die tijdens het belastbaar jaar werden afgelegd voor de
woon-werkverplaatsingen als die afgelegd voor de eigenlijke privéverplaatsingen.
Voor de vaststelling van het voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk
gebruik van een kosteloos of tegen een bijdrage ter beschikking gesteld
voertuig, mag het aantal kilometers voor een jaar als volgt worden
vastgesteld:
5.000 km wanneer de afstand in kilometers (enkel) tussen de woonplaats
en de vaste plaats van tewerkstelling gelijk is of kleiner dan 25 km. En
7.500 km als de afstand groter is dan 25 km.
Vak 13 a) Uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval of
andere gebeurtenissen.
o Ziekte of invaliditeit:
het betreft het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval
van gemeen recht, te rekenen vanaf de 15de kalenderdag van de
ongeschiktheid (voor de bedienden die niet zijn aangeworven voor
een onbepaalde duur en voor de arbeiders) en vanaf de 31ste
kalenderdag van de ongeschiktheid (voor bedienden die zijn
aangeworven voor een onbepaalde duur);
Te vermelden bedrag: het brutobelastbaar bedrag (= de inkomsten
verminderd met de persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de
sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut en met
inbegrip van de eventueel verschuldigde bedrijfsvoorheffing) van de
uitkeringen.
Bedoelde inkomsten zijn:
 de conventionele uitkeringen betaald aan de arbeiders en aan de
bedienden die niet zijn aangeworven voor een onbepaalde duur,
van de 8ste tot de 30ste dag van arbeidsongeschiktheid bij een
159
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
andere ziekte dan een beroepsziekte of bij een ongeval van
gemeen recht (“gewaarborgd maandloon”);
 de extra-wettelijke vergoedingen van alle aard die vanaf de
31ste kalenderdag van de ongeschiktheid worden toegekend als
herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen, wegens een
andere ziekte dan een beroepsziekte of wegens een ongeval van
gemeenrecht;
 het gewaarborgd loon voor de 2de week van de
arbeidsongeschiktheid voor arbeiders en bedienden die niet voor
een onbepaalde duur zijn aangeworven;
 de extra-wettelijke vergoedingen wegens een andere ziekte dan
een beroepsziekte of wegens een ongeval van gemeen recht, die
door de werkgever worden betaald;
o beroepsziekte of arbeidsongeval:
het betreft het aantal dagen afwezigheid te rekenen vanaf de 31ste
kalenderdag van de ongeschiktheid.
Te vermelden bedrag: het brutobelastbaar bedrag (= de inkomsten
verminderd met de persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de
sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut en met
inbegrip van de eventueel verschuldigde bedrijfsvoorheffing) van de
uitkeringen.
Bedoelde inkomsten zijn: de extra-wettelijke uitkeringen van alle aard
betaald
Vanaf de 31ste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid bij
beroepsziekte of arbeidsongeval.
o andere gebeurtenissen: Nihil
b) Afzonderlijk belastbare achterstallen van sub a bedoelde uitkeringen:
Het globale bedrag van de uitkeringen voor tijdelijke
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit, beroepsziekte of
arbeidsongeval die betrekking hebben op een of meer jaren die het
belastbaar jaar voorafgaan en die normaal tijdens die jaren zouden
betaald of toegekend geweest zijn maar die door toedoen van een
openbare overheid of wegens het bestaan van een geschil tussen de
schuldenaar en de verkrijger slechts in het belastbaar jaar werden
betaald of toegekend.
Vak 14 Inhoudingen voor aanvullend pensioen
a) Gewone bijdragen en premies
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting
Nihil
Vak 15 Overuren die recht geven op een overwerktoeslag (vanaf 1.7.2005)
a) Totale aantal werkelijk gepresteerde overuren
b) Erkenningsgrondslag van de overwerktoeslag voor die overuren
Nihil
Vak 16 Bedrijfsvoorheffing
Onder deze rubriek moet het totaal van de bedrijfsvoorheffing worden
vermeld met betrekking tot de in de vakken 9 tot 13 vermelde inkomsten,
ongeacht of die voorheffing al dan niet werkelijk werd ingehouden of door
de werkgever werd gedragen.
Vak 17 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
Het totaal van de afgehouden bijzondere bijdrage RSZ (weddenfiche zie
kolom nr. 11).
Vak 18 Overheidspersoneel zonder arbeidsovereenkomst
Nihil
160
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Vak 19 Inlichtingen:
a) Verplaatsing met de fiets: 0,15€ per kilometer
Vermelding van het totaal aantal afgelegde kilometers (heen en terug),
tijdens het jaar …...
Vermelding van het totale jaarbedrag van de in …… toegekende
vergoeding, met inbegrip van het vrijgestelde gedeelte van die
vergoeding.
b) Eigen kosten van de werkgever: Nihil
c) Fooien: Nihil
Toelichtingen betreffende de samenvattende opgave 325.10
 Titelblad
 Samenvattende opgave 325….. (kengetal = 10 = bezoldigingen van
werknemers)
 Nr. nummering 1,2,… wanneer er meerdere opgaven met hetzelfde kengetal
(10) worden gebruikt
 Jaar: jaar van betaling of toekenning van de inkomsten (in cijfers)
 Aanduiding van de fiche: vermelding van het kengetal (10,11,12,13,…) van de
individuele fiches waarop de tussenbladen, ingevoegd bij het titelblad
betrekking hebben
 Vak 1: Refertenummer: nationaal nummer van de schuldenaar van de
inkomsten
 Vak 2: Telefoonnummer: nummer van de schuldenaar van de inkomsten
 Vak 3: Identiteit van de schuldenaar : is diegene die de inkomsten betaald
heeft of toegekend
 Vak 4: Woonplaats, maatschappelijke zetel of voornaamste bestuursinrichting
 Vak 5: Administratieve- of exploitatiezetel
 Samenvattende tabel van sommige gegevens van de opgaven 325:
Wanneer verschillende opgaven worden ingediend. Indien ja, gaat het over
opgaven van een zelfde categorie. Indien ja dan enkel de tabel invullen van
de opgave met het hoogste volgnummer, indien neen enkel de tabel invullen
van de opgave met het hoogste kengetal.
Wanneer niet-officiële modellen van tussenbladen 325 worden gebruikt, moet
bovendien een officieel model van het titelblad 325 worden toegevoegd,
waarvan de eerste en de laatste bladzijden zijn ingevuld.
Wanneer verschillende opgaven worden ingediend, moet op 1 van deze
formulieren de samenvattende tabel worden ingevuld.
Op deze samenvattende tabel moeten alleen de opgaven 325 worden vermeld
die op papier zijn ingediend. Opgaven die via de geautomatiseerde
BELCOTAX zijn ingediend, moeten niet worden vermeld. Indien men ze toch
wil vermelden, schrijft men de letter B in de kolom “Wijze van indienen”, voor
de op papier ingediende opgaven gebruikt men de letter P.
 Tussenbladen
a. Kolom onderaan links:
 Refer: het referentienummer dat door de Administratie van de
Ondernemings- en Inkomstenfiscaliteit of door de Administratie van de
Invordering werd medegedeeld;
Nr. Controle: het nummer van de bevoegde controle der belastingen. Het gaat
om gegevens bovenaan de zelfklevende etiketten aangebracht op de
161
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 aan de werkgever gerichte administratieve brieven. De vier cijfers
voorafgegaan door de letters CR vormen het nummer van de controle.
 Nr. Ont: het nummer van het ontvangkantoor der belastingen waarvan de
schuldenaar van de inkomsten afhangt. Het gaat om gegevens bovenaan
de zelfklevende etiketten aangebracht op de aan de werkgever gerichte
administratieve brieven. De vier laatste cijfers – uiterst rechts – vormen het
nummer van het ontvangkantoor.
 P.R.K: het door de administratie meegedeelde P.R.-nummer van datzelfde
ontvangkantoor.
b. Bijzondere vermeldingen aan te brengen in de kolom opmerkingen
 Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: wanneer de werknemer het
georganiseerd collectief vervoer gebruikt met een ander voertuig dan door
de wekgever ter beschikking gesteld wordt dan een autocar, een autobus
of een minibus in de zin van de reglementering inzake inschrijving van
motorvoertuigen, moeten in de kolom opmerkingen de vermelding
“Overeenk.ggv bijgevoegd” of “Overeenk.ggv” worden aangebracht
naargelang het gaat om de eerste toepassing in hoofde van de werknemer
of niet. Al de overeenkomsten die door de werkgevers individueel met elke
werknemer-gebruiker van het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer
individueel zijn gesloten, moeten bij de opgave 325 worden bijgevoegd,
evenals alle aan die individuele overeenkomsten aangebrachte wijzigingen.
 Voordelen van alle aard: in de kolom “opmerkingen” van de tussenbladen
325.10 moet de aard van de belastbare voordelen van alle aard worden
vermeld.
 Fietsvergoeding: in de kolom “opmerkingen” van de tussenbladen 325.10
moet het totale bedrag van de fietsvergoeding worden vermeld dat in vak
19,a van de fiches 281.10.
 Werknemers tewerkgesteld in het kader van een activeringsprogramma: in
de kolom “opmerkingen” van de tussenbladen 325.10 moet per werknemer
het bedrag van de uitkeringen ten laste van de RVA waarop bepaalde
categorieën van werklozen die tewerkgesteld zijn in een
inschakelingsproject met het oog op de bevordering van hun integratie op
de arbeidsmarkt recht hebben en die in mindering worden gebracht van het
loon dat zij ontvangen worden aangebracht gevolgd door de vermelding
“…EUR ten laste van de RVA begrepen in totaal 3,e”. Het betreft de
integratie-uitkering in het kader van een doorstromingsprogramma, de
herinschakelingsuitkering en de werkuitkeringen zoals die door de
werkgever respectievelijk op de formulieren C78.3, C78 SINE en C78
ACTIVA van de RVA moeten worden vermeld.
Te volgen richtlijnen in geval van vergissingen bij het opstellen van
individuele fiches en opgaven
De verbeterde fiches en opgaven dienen te worden opgesteld zodra de vergissing is
vastgesteld. Het te gebruiken model van fiches en opgaven alsmede de richtlijnen
zijn deze voorgeschreven voor het jaar van betaling of toekenning van het inkomen
waaromtrent een vergissing werd begaan.
 Bedrag niet vermeld of lager dan het juiste bedrag: de nieuwe fiche alsmede de
opgave 325 moet een nieuw nr. dragen.
 Vermelde bedragen zijn hoger dan de juiste bedragen / vermelde bedragen in
een verkeerde rubriek / bedrag vermeld op een verkeerde fiche.
162
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Procedure:
FASE
1
2
3
4
5
6
OMSCHRIJVING
voor ieder betrokken verkrijger, een fiche van hetzelfde model als de
verkeerde fiche opmaken en erop de vermelding “verbeterende fiche,
vernietigt en vervangt de vorige” aanbrengen, in het rood en in hoofdletters;
Aan deze fiche hetzelfde volgnummer toekennen als de onjuiste fiche en in
de overeenkomstige rubriek het juiste bedrag (of bedragen als er
verschillende zijn) invullen dat moest vermeld zijn;
alle andere vermeldingen (met betrekking tot bedragen of andere) die op de
oorspronkelijke fiche juist waren ingevuld moeten eveneens op de
verbeterende fiche worden overgenomen hoewel zij niet gewijzigd zijn
onmiddellijk het dubbel aan de bovenbedoelde verkrijger overhandigen;
Een verbeterende opgave 325 tussenblad opstellen, rekening houdend met
de hierna volgende richtlijnen:
 in de voor de overdrachten bestemde vakken al de algemene totalen
van de te verbeteren opgave overnemen
 voor elke betrokken begunstigde 2 inschrijvingen doen:
 al de oude gegevens in min door de vermelding “er stond “ laten
voorafgaan;
 al de nieuwe gegevens in plus door de vermelding “er moet staan” laten
voorafgaan;
 onderaan de bladzijde van de verbeterende opgave de nieuwe algemene
totalen vermelden;
 de vermelding “VERBETERENDE OPGAVE” in het rood en in
hoofdletters op de opgaven 325 (tussenblad, tittelblad en bijlage)
aanbrengen;
De originelen van de fiches en opgaven aan de bevoegde dienst toezenden
5.10.7 Niet - naleving van de verplichtingen inzake aangifte en betaling van
bedrijfsvoorheffing door de werkgever
Indien aan de voormelde verplichtingen inzake aangifte en betaling van de
bedrijfsvoorheffing niet voldaan wordt, zijn volgende sancties voorzien:
 Incohiering van de bedrijfsvoorheffing:
na ontvangst van een waarschuwing volgt een aanslagbiljet. Deze incohiering
maakt de bedrijfsvoorheffing onmiddellijk eisbaar.
 Boete door belastingsverhoging: naargelang de aard en de frequentie van de
overtreding wordt de verschuldigde bedrijfsvoorheffing verhoogd met 10% tot
200%.
 Administratieve boete: vanaf de 2de overtreding zijn boetes voorzien van 50,00 €
tot 1250,00 € vanaf de 6de overtreding.
 Nalatigheidsinteresten: bij niet-betaling binnen de gestelde termijnen is
nalatigheidsinterest verschuldigd van 0,8 % per kalendermaand.
163
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.11
(Rechts)vorderingen aangaande uitbetaling loon
De rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst ontstaan verjaren:
 één jaar na het einde van deze arbeidsovereenkomst OF
 in de loop van de arbeidsovereenkomst 5 jaar na het feit waaruit de vordering is
ontstaan zonder dat deze termijn één jaar, na het einde van deze
arbeidsovereenkomst, mag overschrijden.
In geval van terugvordering van ten onrechte uitbetaalde lonen dient aan de
betrokken werknemer de nodige bewijsstukken te worden voorgelegd ter staving
van de terugvordering. Men moet zoveel mogelijk streven naar een onderling
akkoord. Indien geen onderling akkoord wordt bereikt moet de betrokken werknemer
bij aangetekend schrijven in gebreke worden gesteld en dit binnen de hier
voorvermelde termijnen.
Indien de werknemer problemen aangaande de uitbetaling van zijn loon aankaart,
dient aan de hand van het bezoldigingsdossier een onderzoek te worden ingesteld
en al naar gelang het resultaat ervan in onderling overleg met de werknemer naar
een oplossing te worden gezocht.
164
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
165
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5.12
Beslag op en overdracht van het loon
5.12.1 Onderscheid
 Loonoverdracht: vooral toegepast bij leningen. Het is een overeenkomst die al
wordt afgesloten vooraleer het krediet wordt verstrekt. De kredietverlener vraagt
hierbij aan de lener de toestemming om een gedeelte van zijn loon te mogen
ontvangen indien de verplichtingen niet worden nageleefd.
 In geval van een authentieke akte (bv hypothecaire lening) zal deze
overdracht de werkgever bij deurwaardersexploot betekend worden.
De loonoverdracht moet dan onmiddellijk en zonder verdere formaliteiten
worden doorgevoerd.
 In geval van een onderhandse akte (bv. persoonlijke lening): de intentie tot
loonoverdracht wordt door de schuldeiser bij aangetekend schrijven of bij
deurwaardersexploot aan de werkgever betekend.
De werknemer kan bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot binnen
10 dagen vanaf verzending van de kennisgeving verzet aantekenen bij de
bank. Dit moet aan de werkgever worden gemeld. Deze moet dan binnen de
5 dagen na de verzending van het verzet de bank, bij aangetekend schrijven
of deurwaarders-exploot, verwittigen.
Veiligheidshalve moet de werkgever ook nagaan bij de Griffie van de
vrederechter van de woonplaats van de werknemer of er inderdaad verzet
werd betekend.
Ingeval van verzet kan de werkgever pas de loonsoverdracht doorvoeren van
zodra hij kennis heeft van het vonnis van de vrederechter.
Wanneer de werknemer geen verzet heeft aangetekend, moet de schuldeiser
een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van loonoverdracht aan
de werkgever zenden (bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot). Na
deze kennisgeving moet de werkgever tot uitbetaling overgaan.
 Loondelegatie: wordt alleen door een rechter toegestaan. Dit gebeurt wanneer de
rechter, in toepassing van de onderhoudsplicht, uitspraak doet over de betaling
van onderhoudsgeld. De begunstigde kan hierdoor rechtstreeks bij de werkgever
of de uitbetalingsinstelling vragen een gedeelte van het inkomen over te maken.
Vooraleer over te gaan tot loondelegatie moet de werkgever beschikken over de
gerechtelijke uitspraak die loondelegatie toestaat.
 Loonbeslag: gebeurt op grond van een vonnis van de beslagrechter.
De betekening van de akte van beslag gebeurt bij de werkgever bij
deurwaardersexploot. Binnen de 15 kalenderdagen na die betekening moet de
werkgever een verklaring doen met vermelding van het netto-inkomen, het voor
beslag vatbaar deel en mogelijke andere inhoudingen. Deze verklaring moet
aangetekend verstuurd worden naar de schuldeiser (met een afschrift van de
nodige stukken) en de werknemer. Indien de werkgever deze verklaring niet
binnen de wettelijke termijn heeft gedaan of niet met de nodige nauwkeurigheid,
kan hij veroordeeld worden om zelf persoonlijk de schuld te betalen.
5.12.2 Bedragen waarop beslag en overdracht toegelaten is
 Algemeen
Deze bedragen zijn alle bedragen die in het kader van de uitvoering van een
arbeidsovereenkomst worden uitgekeerd. Het betreft o.a. loon, in geld
waardeerbare voordelen, vakantiegeld, eindejaarstoelage en
166
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
opzeggingsvergoeding. Uitkeringen zoals kinderbijslag, kraamgeld en
maaltijdcheques (voor zover zij niet als loon worden beschouwd in de zin van de
RSZ-reglementering) kunnen onder geen enkel beding het voorwerp van
loonoverdracht of loonbeslag uitmaken. Verder is er een beperking vastgesteld
wat het bedrag betreft dat kan worden overgedragen of waarop beslag kan
worden gelegd. Deze bedragen vindt u in de tabel hieronder.
Deze nieuwe regeling loonbeslag geldt vanaf 01.01.2012.
Nettotloon
0 – 1.037 €
1.037.01 € – 1.113 €
1.113.01 € – 1.228 €
1.228.01 € – 1.344 €
> 1.344,0 €
Beslag-baar gedeelte
Geen
20 %
30 %
40 %
onbeperkt
Maximale inhouding
0€
15,20 €
34,50 €
46,40 €
onbeperkt
Vanaf 01.01.2011 worden de grensbedragen waarop de inhoudingspercentages
voor beslag of overdracht worden toegepast per kind verhoogd met 62 €.
 Uitzonderingen
 De minderjarigen.
De wet tot regeling van verkoop op afbetaling en van zijn financiering bepaalt
dat het loon van de minderjarige, zelfs ontvoogde kinderen, niet vatbaar is
voor overdracht en beslag uit hoofde van de bij de voormelde wet geregelde
verkopingen, leningen op afbetaling en persoonlijke leningen op afbetaling.
 Onderhoudsuitkeringen en inkomstendelegatie.
Wanneer er een uitspraak is om alimentatievergoeding mag er onbeperkt
beslag gelegd worden op het loon of loonafstand worden doorgevoerd.
Tevens heeft deze vorm van inhouding absolute voorrang op andere
schuldeisers.
5.12.3 Einde van de arbeidsovereenkomst
Als de dienstbetrekking eindigt voor alle schulden betaald zijn, moet de werkgever
de schuldeiser hiervan verwittigen (aangetekend schrijven) met vermelding van het
totaal dat reeds werd ingehouden.
Een afschrift moet aan de werknemer overgemaakt worden.
Als er een overdracht werd uitgevoerd op basis van een bekrachtiging vanwege de
vrederechter moet de bekrachtiging die door de griffier aan de werkgever was
overgemaakt aan de schuldeiser teruggestuurd worden.
167
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 6: Gezinsbijslag
De regeling inzake de gezinsbijslagen is georganiseerd rond volgende figuren:
De rechthebbende: de rechthebbende is de persoon die, ongeacht zijn nationaliteit,
ingevolge zijn huidige arbeidsprestaties (situatie van tewerkstelling) of daarmee
gelijkgestelde toestand (situatie van gelijkstelling) een recht op kinderbijslag doet
ontstaan.
In een aantal gevallen kan de persoon die niet tewerkgesteld is en zich niet in een
gelijkgestelde toestand bevindt eveneens de hoedanigheid van rechthebbende
bekomen (situatie van toekenning).
De rechtgevende kinderen: de kinderen die recht geven op gezinsbijslag. De
rechthebbende opent geen recht op gezinsbijslag voor om het even welk kind.
Tussen de rechthebbende en het rechtgevend kind dient een bepaalde band te
bestaan, met name door afstamming of door economische afhankelijkheid.
De bijslagtrekkende: is de rechts- of natuurlijke persoon aan wie de gezinsbijslag
wordt uitbetaald. In principe wordt de kinderbijslag aan de moeder betaald, het
kraamgeld altijd aan de moeder. Indien de moeder niet werkelijk het kind groot
brengt, komt de kinderbijslag toe aan de (natuurlijke- of rechts-) persoon die de taak
van opvoeder vervult.
De uitbetalende kinderbijslaginstelling: in het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap is de raad van bestuur/DAB zelf het bevoegde fonds voor de
uitbetaling van de gezinsbijslag.
De administratieve verwerking van de RKW dossiers wordt vanaf 1/10/2008
rechtstreeks waargenomen door de Rijksdienst voor Kinderwelzijn.
Nadere info aangaande personeeldossiers kunnen bekomen worden bij:
 mevrouw Van der Cruyssen Christine: 02/237 24 50
 mevrouw Nele Lievens: 02/237 26 04
168
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
169
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 7: Schorsing van de uitvoering van de overeenkomst
Algemene beginselen
Kenmerkend voor wederkerige overeenkomsten zoals de arbeidsovereenkomst, is
dat beide partijen een aantal verplichtingen op zich nemen waar bepaalde rechten
tegenover staan.
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij één der partijen of beiden hun
verplichtingen of bepaalde van die verplichtingen niet (kunnen) naleven. Dan rijst de
vraag naar de gevolgen voor de rechten en plichten van de wederpartij en naar het
voortbestaan van de arbeidsovereenkomst zelf.
Het kan bijgevolg haast niet anders dan dat er zich onderbrekingen (feiten of
gebeurtenissen van diverse aard en oorsprong) in de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst voordoen.
De wetgever heeft het nodig gevonden de toestand en de rechtsgevolgen van
sommige onderbrekingen in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wettelijk te
regelen.
De totstandkoming van wettelijke schorsingsgronden moet gesitueerd worden
binnen het streven van de wetgever naar een grotere vastheid van betrekking en
bestaanszekerheid.
De regelgeving voorziet zelfs:
 in bepaalde gevallen, ondanks het niet presteren van arbeid, de uitbetaling van
een loon voor te schrijven;
 tijdens een aantal schorsingsperiodes het ontslagrecht van de werkgever in
mindere of meerdere mate te beperken;
 in bepaalde gevallen de dienstanciënniteit van de werknemer tijdens de
schorsing te laten doorlopen.
171
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
172
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.1
Onvolledige arbeidsdag
De werknemer die geschikt is om te werken op het ogenblik dat hij zich naar het
werk begeeft en die in de onmogelijkheid is zijn arbeidsdag te vervolledigen heeft in
3 gevallen recht op loon dat hij zou verdiend hebben indien hij zijn dagtaak normaal
had kunnen volbrengen.
Een normaal loon wordt uitbetaald, inclusief eventuele overuren en/of voordelen in
natura.
7.1.1
Eerste geval: verhindering op de weg naar het werk
De werknemer die geschikt is om te werken en zich normaal naar zijn werk begeeft,
heeft recht op gewaarborgd dagloon wanneer hij te laat of niet op de plaats van het
werk aankomt omwille van een gebeurtenis, die hem overkomen is op de weg naar
het werk en die te wijten is aan een oorzaak, onafhankelijk van zijn wil. De oorzaak
van de vertraging of afwezigheid moet overkomen zijn op de weg naar het werk, met
andere woorden dat de werknemer zijn woonplaats moet verlaten hebben.
Verduidelijking
 geschikt om te werken: zich in een zodanige toestand bevinden dat op normale
wijze het gewone werk kan worden verricht;
 zich normaal naar het werk begeven: zich op de weg bevinden of op de weg zijn
waarlangs men, gelet op de concrete omstandigheden, redelijkerwijze ter
bestemming kan komen. De werknemer moet al het mogelijke doen om de
verhindering te vermijden en de gevolgen van een hindernis zo gering mogelijk te
houden. Bij een defect aan een eigen vervoermiddel moet de werknemer alle
andere vervoermiddelen gebruiken die te zijner beschikking zijn om zich naar het
werk te begeven of zo spoedig mogelijk zijn eigen vervoermiddel herstellen of
laten herstellen. Bij staking in het openbaar vervoer moet de werknemer andere
mogelijkheden uitputten om op het werk te geraken.
7.1.2
Tweede geval: verhindering om het werk voort te zetten of aan te
vangen
De werknemer die geschikt is om te werken - buiten het geval van staking - en die
de plaats van het werk heeft bereikt, heeft recht op gewaarborgd dagloon wanneer
hij onafhankelijk van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan aanvangen hetzij de reeds
aangevatte arbeid niet kan voortzetten.
Verduidelijkingen
 Buiten het geval van staking: hier betreft het een staking in de instelling door
de andere werknemers van dezelfde instelling.
 Een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil: een plotse niet voorzienbare
gebeurtenis volledig onafhankelijk van de partij die er zich op beroept maakt de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk. De plotse niet voorzienbare
gebeurtenis moet tijdelijk zijn. Indien daarentegen de plotse niet voorzienbare
gebeurtenis definitief of voor een zeer lange tijd de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt, geeft dit aanleiding tot de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst.
173
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.1.3
Derde geval: kiesrecht - kiesplicht
Een werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden om bij volmacht te stemmen,
heeft recht om met behoud van zijn normaal loon van het werk afwezig te zijn om
zijn kiesplicht op het Belgisch grondgebied te vervullen.
Verduidelijkingen
 vreemdelingen die in België hun stem moeten of kunnen uitbrengen voor
verkiezingen in hun land van herkomst, kunnen zich op deze bepaling beroepen;
 de werknemer die bij volmacht kan stemmen moet van die mogelijkheid gebruik
maken;
 slechts de werknemer die niet voldoet aan de voorwaarden om bij volmacht te
stemmen mag afwezig zijn op het werk;
 de werknemer kan zijn stemplicht vervullen voor de aanvang van zijn werk of
tijdens de werktijd. Er moet hem de nodige tijd gegeven worden om zich naar het
stemlokaal te begeven.
7.1.4
Anciënniteit
Voor de drie besproken gevallen blijft de anciënniteit verder doorlopen.
7.1.5
Vakantieregeling
De voorgenoemde afwezigheidsgevallen worden met werkelijk gepresteerde
arbeidsdagen voor de vakantieregeling gelijkgesteld.
174
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
175
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.2
Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
Deze arbeidsongeschiktheid is elke ziekte of ongeval (is een plotse gebeurtenis die
een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken
buiten het organisme van de getroffene ligt) die zich voordoet buiten de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst. Zij onderscheidt zich van arbeidsongeschiktheid
wegens beroepsziekte of arbeidsongeval.
Arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval schorst de uitvoering van de
overeenkomst als de werknemer in de onmogelijkheid is zijn normale arbeid te
verrichten.
7.2.1
Verplichtingen te vervullen door de werknemer
De werknemer die omwille van ziekte of ongeval niet in staat is zich naar zijn werk
te begeven of niet in staat is zijn werk tijdens de reeds aangevatte arbeidsdag voor
te zetten moet persoonlijk of door tussenkomst van een derde onmiddellijk en
spontaan zijn werkgever hiervan op de hoogte te stellen.
 Indien de arbeidsongeschiktheid slechts één dag duurt, moet de werknemer
diezelfde dag de werkgever onmiddellijk (bv. telefonisch) contacteren om hem
van zijn afwezigheid in kennis te stellen.
 Indien de arbeidsongeschiktheid één dag overschrijdt moet de werknemer ook
hier de werkgever onmiddellijk (bv. telefonisch) verwittigen. Dezelfde dag is de
werknemer verplicht zich door een dokter te laten onderzoeken. Het medisch
getuigschrift, dat de arbeidsongeschiktheid bevestigt, moet binnen de
2 werkdagen (= alle dagen behalve zon- en feestdagen) na het doktersbezoek
aan de werkgever toegestuurd of afgegeven worden. De werknemer begaat
echter geen fout wanneer hij het geneeskundig getuigschrift niet tijdig indient ten
gevolge van overmacht, of om een andere reden, onafhankelijk van zijn wil.
 Vermeldingen in het medisch getuigschrift
In ieder geval zouden volgende elementen in het medisch getuigschrift aanwezig
moeten zijn: naam, voornaam, adres en hoedanigheid van degene die het attest
aflevert, oorzaak van de afwezigheid (ziekte, sportongeval, enz.), de
vermoedelijke duur van de afwezigheid, of het gaat om een eerste getuigschrift of
een verlenging, of bij hervallen de tweede ongeschiktheid al dan niet aan een
andere ziekte te wijten is en/of de werknemer zich al dan niet mag verplaatsen.
 Ook in geval van verlenging van de periode van arbeidsongeschiktheid is de
werknemer verplicht alle voornoemde verplichtingen te vervullen.
 Als sanctie voor niet-naleving van de verplichtingen wordt voor de dagen dat men
naliet tijdig de werkgever te verwittigen geen loon uitbetaald.
 Het personeelslid is er tevens toe gehouden aangifte te doen van zijn
arbeidsongeschiktheid aan zijn ziekenfonds of aan de Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering.
Indien de werknemer een andere ziekte oploopt, verplicht de wet hem per
geneeskundig getuigschrift te bewijzen dat de ongeschiktheid toe te schrijven is
aan een andere oorzaak.
Sanctie: Indien het
176
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
geneeskundig getuigschrift niet of pas na de voorgeschreven termijn wordt
ingediend, kan de werkgever – echter niet bij overmacht – weigeren het
gewaarborgde loon uit te betalen voor de dagen van ongeschiktheid voor de
overhandiging of de verzending van het getuigschrift.
De werknemer die het gevraagde geneeskundige getuigschrift niet voorlegt, is
ongerechtvaardigd afwezig. In dit geval ziet de werkgever er evenwel van af op
hier onmiddellijk werkverlating uit af te leiden of deze nalatigheid te beschouwen
als een dringende reden die de beëindiging van de overeenkomst zonder
opzegging of te compenserende vergoeding zou rechtvaardigen.
Bij langdurige ziekte kan het niet of laattijdig indienen van het geneeskundig
getuigschrift immers moeilijk worden beschouwd als de uitdrukking van de wil
van de werknemer om een einde te stellen aan zijn arbeidsovereenkomst.
 Werkverlating kan pas worden vastgesteld indien de werknemer niet antwoordt op
herhaaldelijke aansporingen om het werk te hervatten en zijn afwezigheid te
rechtvaardigen
 Een onrechtvaardige afwezigheid kan niet de aanleiding zijn voor een dringende
reden indien deze nalatigheid een alleenstaand karakter heeft.
7.2.2
Verplichtingen te vervullen door de werkgever
Indien een derde aansprakelijk is voor een ongeval overkomen aan een werknemer,
onder omstandigheden die niets met de arbeid te maken hebben en die tot
arbeidsongeschiktheid heeft geleid, kan de werkgever het loon en de sociale
bijdragen op dat loon rechtstreeks terugvorderen van die derde.
De werknemer moet de werkgever onmiddellijk van het ongeval en de identiteit van
de aansprakelijke derde in kennis stellen.
De directeur van de instelling, bij delegatie, dient de nodige formulieren volledig in
te vullen en deze vervolgens door te sturen aan de raad van bestuur van de
scholengroep.
7.2.3
Controle
De werkgever heeft het recht de echtheid van de arbeidsongeschiktheid te
doen controleren gedurende de ganse periode van de
arbeidsongeschiktheid, ook buiten de periode van het gewaarborgd loon
De contolearts behoort tot de lijst van artsen-scheidrechters welke is samengesteld,
bijgehouden, bewaard en ter beschikking gehouden door de Administratie van
arbeidshygiëne en –geneeskunde. Bij elke opdracht moet de controlearts een
verklaring van onafhankelijkheid ondertekenen die dient als garantie dat de
controlearts onafhankelijk is van de betrokken werkgever en werknemer ten aanzien
van wie bij de controlegeneeskunde uitoefent. De controlearts gaat na of de
werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is, verifieert de waarschijnlijke duur van de
arbeidsongeschiktheid en andere medische gegevens voor zover die noodzakelijk
zijn. Alle andere vaststellingen blijven onder het beroepsgeheim. Het eerste
exemplaar van de onafhankelijkheidsverklaring overhandigt de controlearts aan de
werknemer, het tweede exemplaar maakt hij over aan de werkgever.
177
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De werknemer moet de controle mogelijk maken
Hij mag niet weigeren de controlearts te ontvangen, noch zich door deze te laten
onderzoeken. De controle moet op normale uren gebeuren, eventueel ook op zonen feestdagen voor personeelsleden die normaal op deze dagen arbeidsprestaties
dienen te leveren.
Uit de wet valt af te leiden dat de werknemer die zich op een onrechtmatige wijze
onttrekt aan de controle, of de controle weigert, zijn recht op gewaarborgd loon
verliest vanaf de aanvang van de ziekte. Uitzonderingen zijn mogelijk: vb. omdat de
controle gebeurt na een verlenging van een bewezen periode van ongeschiktheid of
wanneer de werkgever zonder reden zeer lang wacht alvorens de controle te laten
uitvoeren.
Onverminderd de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken worden de geschillen
van medische aard welke rijzen tussen de werknemer en de controlearts bij wijze
van scheidsrechterlijke procedure beslecht. De beslissing die voortvloeit uit deze
scheidsrechterlijke procedure is definitief en bindt de partijen. De werknemer kan
aan de geneesheer die het medisch getuigschrift heeft opgesteld een dringend
mandaat vragen voor de aanduiding van een arts-scheidsrechter. Binnen de twee
werkdagen na de overhandiging van de bevindingen door de controlearts, kan de
meest gerede partij met het oog op het beslechten van het medisch geschil een
arts-scheidsrechter aanwijzen.
De kosten van de procedure omdat een beroep wordt gedaan op een artsscheidsrechter en die ten laste vallen van de verliezende partij worden als volgt
vastgesteld:
 het bedrag van het honorarium van de artsscheidsrechter wordt vastgesteld op
75 €;
 de administratieve kosten verbonden aan de beslissing van de artsscheidsrechter worden vastgesteld op 38 €.
7.2.4
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
ander dan arbeidsongeval of beroepsziekte - arbeiders
Principes
 Sociale anciënniteit
Een arbeider die ten minste nog geen volledige maand ononderbroken in dienst
is heeft bij arbeidsongeschiktheid geen enkel recht op enig gewaarborgd loon.
Gewaarborgd loon is het loon dat tijdens deze schorsingsperiode door de
werkgever wordt uitbetaald en omvat niet het gedeelte dat door het ziekenfonds
aan de werknemer rechtstreeks wordt overgemaakt.
De werkman heeft recht op gewaarborgd loon, indien hij zonder onderbreking,
gedurende ten minste 1 maand in het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap in dienst is geweest (dienstmaand). De periode van een maand
kan 31, 30, 29 of 28 kalenderdagen bevatten. Men begint te rekenen vanaf de
dag van de indiensttreding en de maand loopt tot en met de dag vóór de
zoveelste van de volgende maand (bv. vanaf 15 januari tot en met 14 februari)
 Indien de werknemer geen maand zonder onderbreking in dienst is, dan heeft hij
geen recht op gewaarborgd loon maar valt hij vanaf de eerste dag afwezigheid
ten laste van Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (60 % van het normale loon,
uitgekeerd door het Ziekenfonds).
178
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Wanneer de werknemer de sociale anciënniteit bereikt in de loop van de
ziekteperiode, dan heeft hij recht op deze loonwaarborg voor de overblijvende
dagen.
Voorbeeld
De werknemer treedt in dienst op 10 november; wordt arbeidsongeschikt vanaf 1
december. De sociale anciënniteit wordt bereikt op 9 december. Recht op
gewaarborgd loon is er vanaf 10 december. Conclusie: de werknemer ontvangt
gewaarborgd loon van 10 tot 15 december.
 De sociale anciënniteitsvereiste hoeft niet vervuld te zijn bij het vervolledigen van
de onderbroken arbeidsdag (= gewaarborgd dagloon).
Periodes gewaarborgd loon na de periode van sociale anciënniteit
Periodes
(kalenderdagen)
1ste tot 7e dag
8ste tot 14e dag
15de tot 30ste dag
Vanaf de 31ste dag
Ten laste van de werkgever
(gewaarborgd maandloon)
Gewaarborgd loon aan 100%
(RSZ- en
bedrijfsvoorheffingsafhouding)
Gewaarborgd loon à 85,88 %
(geen RSZ-afhouding, wel
bedrijfsvoorheffingsafhouding)
- gewaarborgd loon aan 25,88
% van het gedeelte van het
loon dat de grens (2792,75 €
bruto maandloon) vastgesteld
door de ZIV niet overschrijdt
85,88 % van het loon dat deze
grens (2792,7599€ bruto
maandloon) wel overschrijdt
Geen RSZ-afhouding , wel
bedrijfsvoorheffingsafhouding
-
Ten laste van de
ziekteverzekering (ZIV)
-
-
60 % (beperkt tot de grens
vastgesteld door de ZIV)
60 % (beperkt tot de grens,
vastgesteld door de ZIV)
Carenzdag
De carensdag is de eerste werkdag van de arbeidsongeschiktheid, tijdens welke de
werknemer geen recht heeft op gewaarborgd loon, noch door het ziekenfonds ten
laste wordt genomen. De periode van de eerste zeven dagen gewaarborgd loon
begint na deze carenzdag.
Let op! Er is slechts sprake van de carenzdag als de arbeidsongeschiktheid kleiner
is dan 14 dagen.
Mogelijkheden:
 de arbeidsongeschiktheid duurt geen 14 kalenderdagen: de vergoedbare periode
vangt aan de dag volgend op de eerste werkdag na het begin van de
arbeidsongeschiktheid;
 de arbeidsongeschiktheid duurt minstens 14 kalenderdagen: er is geen
carenzdag en de eerste dag is een vergoedbare dag;
indien de arbeidsongeschiktheid zich heeft voorgedaan tijdens het werk, dan is
het loon verschuldigd voor de volledige arbeidsdag. Deze dag geldt als eerste
dag van de periode van gewaarborgd loon. De carenzdag is dan de
eerstvolgende werkdag;Carenzdag en deeltijdse tewerkstelling
179
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
voor deeltijdse tewerkgestelden is de carenzdag de eerste dag van de
periodearbeids-ongeschiktheid waarop de werknemer gewerkt zou hebben, moet
hij niet ziek zijn geweest. De periode gewaarborgd loon begint de dag na de
carenzdag.
Hervalling - Nieuwe arbeidsongeschiktheid
Nadat een werknemer zijn arbeid normaal hervatte kan hij opnieuw
arbeidsongeschikt worden door dezelfde ziekte of door hetzelfde ongeval; in dit
geval spreekt men van “hervalling”.
Bij een hervalling gaat de wet uit van het principe dat het gewaarborgde loon ten
laste van de werkgever niet opnieuw verschuldigd is indien deze nieuwe periode
ongeschiktheid zich binnen de 14 eerste kalenderdagen (geen werkdagen) voordoet
die volgen op het einde van de periode arbeidsongeschiktheid waarvoor de
werknemer gewaarborgd loon werd betaald.
Voor eventuele hervallingen binnen een periode van de eerste 14 kalenderdagen
volgend op het einde van de periode waarvoor gewaarborgd loon werd uitbetaald,
komt geen nieuwe carensdag in rekening; de nieuwe arbeidsongeschiktheid kan
bovendien niet bij de eerste periode worden gevoegd zodat de carensdag voor de
eerste periode eventueel geschrapt zou worden.
Een gedeeltelijke werkhervatting met goedkeuring door de ziekenfondsarts (b.v.
voor een werknemer die niet volledig genezen is), blijft de overeenkomst schorsen.
Bij een hervalling na een deeltijdse hervatting, wordt geen rekening gehouden met
de termijn van 14 dagen vermits de ongeschiktheid in feite niet onderbroken werd.
Het gewaarborgde loon ten laste van de werkgever blijft nochtans verschuldigd
wanneer de eerste periode ongeschiktheid geen aanleiding gaf tot het volledig
gewaarborgd loon tegen 100 % betaald door de werkgever, of tegen 85,88 %
(arbeiders). De werkgever is verplicht het saldo van dit loon te betalen.
Ook blijft het gewaarborgde loon ten laste van de werkgever wanneer de werknemer
aan de hand van een nieuw geneeskundig getuigschrift bewijst dat hij opnieuw
arbeidsongeschikt is als gevolg van een andere ziekte of een ander ongeval en die
zich binnen een periode van 14 kalenderdagen voordoet na het beëindigen van de
arbeidsongeschiktheid waarvoor gewaarborgd loon werd uitbetaald.
180
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Voorbeelden
Werknemer komt in dienst op woensdag 01 januari met deeltijdse opdracht
24/38en wordt ziek vanaf woensdag 21 februari tot en met vrijdag 23 maart.
De ziekte duurt langer dan 14 dagen dus is er geen carensdag.
Loon voor februari : gewerkte dagen: 20, niet-gewerkte: 8,
te betalen dertigsten: 30-8=22
Dus: 22/30 normaal loon
+7/30 gewaarborgd loon aan 100%
29/30
+1/30 gewaarborgd maandloon aan 85,88 % (hierop geen RSZ)
30/30
Loonberekening
1212,22 € x 29/30 x 24/38 = 740,09 €
68,89 € x 29/30 x 24/38 = 42,07 €
782,16 €
-102,23 € (RSZ-13,07 %)
679,92 € (subtotaal)
1212,22 € + 68,89 € x 1/30
x 24/38 x 0,8588 =
+ 23,16 € (gewaarborgd maandloon)
703,08 € (tot. belastbaar)
Loon voor maart : gewerkte dagen 8
Dus:
8/30 normaal loon
+ 6/30 gewaarborgd loon aan 85,88 %
+ 16/30 gewaarborgd loon aan 25,88 %
30/30
Werknemer komt in dienst op dinsdag 03 maart met voltijdse opdracht en wordt
ziek vanaf zaterdag 28 maart tot en met dinsdag 07 april.
De ziekte duurt minder dan 14 dagen; er is dus een carensdag (zaterdag
28 maart)
De sociale anciënniteit wordt pas bereikt op donderdag 02 april ‘s avonds; het
gewaarborgd weekloon is er voor de dagen zondag 29 maart, maandag
30 maart, dinsdag 31 maart, woensdag 01 april – donderdag 02 april is niet
verschuldigd.
 Loon voor maart: gewerkte dagen: 25, niet-gewerkte dagen: 6
te betalen dertigsten normaal loon: 30-6 = 24
 Loon voor april: gewerkte dagen: 23, niet-gewerkte dagen: 7
te betalen dertigsten normaal loon: 30-7 = 23
aan te vullen met: 2/30 (3 en 4 april) à 100 % = overschot gewaarborgd
weekloon dat verschuldigd is
zodra de sociale anciënniteit
bereikt werd (3 april)
aan te vullen met 3/30 (5,6,7 april) à 85,88 % = gewaarborgd maandloon
Een (voltijds) werknemer heeft de griep en blijft van maandag 4 oktober tot en
met maandag 11 oktober thuis (8 kalenderdagen). Op dinsdag 12 oktober voelt
hij zich beter en begint weer te werken. De griep slaat echter weer toe en van
vrijdag 15 oktober tot en met woensdag 20 oktober blijft hij thuis
(6 kalenderdagen).
181
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Er doen zich hier twee periodes van arbeidsongeschiktheid voor:
 voor de eerste periode moet de werkgever het gewaarborgd loon uitbetalen.
De eerste dag (4 oktober) is een carensdag, aangezien de ziekte geen
14 dagen duurt. Voor de daaropvolgende 7 kalenderdagen gewaarborgd loon
(van 5 oktober tot 11 oktober ) moet het loon tegen 100 % uitbetaald worden.
 de tweede periode van ongeschiktheid valt binnen de 14 dagen na de eerste
en wordt veroorzaakt door dezelfde ziekte. We kunnen dus stellen dat de
werknemer hervallen is. De werkgever is bijgevolg geen volledig nieuw
gewaarborgd loon verschuldigd. De dagen dat de werknemer tussen de twee
ziekteperiodes heeft gewerkt zijn natuurlijk te verrekenen aan 100 %. Om te
berekenen wat de werknemer alsnog moet betalen aan gewaarborgd loon
gaat men net doen of de werknemer na de eerste ongeschiktheid niet terug is
komen werken en ziek is gebleven. M.a.w. vrijdag 15 oktober is de negende
(carensdag + 7 kalenderdagen gewaarborgd loon van 5 oktober tot en met
11 oktober) kalenderdag. Hij moet dus enkel nog het saldo (of het resterende)
van het vorige gewaarborgd loon betalen. Dit saldo is het gewaarborgd loon
aan 85,88 % voor de dagen van vrijdag 15 oktober tot woensdag 20 oktober
(9de tot en met de 14de dag). Daar woensdag 20 oktober de veertiende
kalenderdag is, vervalt de carenzdag en dient een herberekening gemaakt.
Een werknemer blijft thuis wegens ziekte van woensdag 1 juni tot en met
maandag 6 juni (6 kalenderdagen). Aangezien hij niet vlug genoeg herstelt, krijgt
hij van zijn huisarts nog enkele dagen bij in aansluiting op die eerste
ziekteperiode. In dit geval gaat het niet om een hervalling, omdat de werknemer
het werk tussen die twee periodes van arbeidsongeschiktheid niet hervatte. Men
spreekt hier van een verlenging. De twee periode worden dan gewoon als één
beschouwd. Dat wil zeggen dat er één gewaarborgd loon verschuldigd is en dat
als die periode van arbeidsongeschiktheid uiteindelijk langer is dan 14 dagen, de
eerste werkdag niet meer beschouwd kan worden als een carenzdag, maar als
de eerste dag dat het gewaarborgd loon verschuldigd is.
Na een werkhervatting van drie dagen die volgt op een ziekte, is de werknemer
het slachtoffer van een verkeersongeval waardoor hij vier weken niet in staat is
om arbeid te verrichten. Niettegenstaande deze ongeschiktheid binnen een
periode van 14 dagen valt na de periode van de ziekte, moet de werkgever
opnieuw het volledige gewaarborgde loon betalen, vermits de nieuwe
ongeschiktheid toe te schrijven is aan een andere reden, met name een ongeval.
Verlies op het recht van gewaarborgd loon
Indien er uitsluitingsredenen voorhanden zijn, moet de werkgever het gewaarborgd
loon niet uitbetalen.
Twee mogelijke gevallen:
 De werkman die een ongeval heeft opgelopen naar aanleiding van een lichaamsoefening uitgevoerd tijdens een sportcompetitie of -exhibitie waarvoor de inrichter
toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers in om het even welke vorm
een loon ontvangen. Het loon moet meer zijn dan de tegenwaarde van de
gemaakte kosten. Deed het ongeval zich echter voor tijdens de voorbereiding
voor de sportcompetitie, dan is er geen verlies van gewaarborgd maandloon.
182
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De werkman wiens arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een door hem
gepleegde zware fout. Dit houdt in dat men zich schuldig maakt aan een daad
waarvan men het klaarblijkelijk gevaar kent of moet kennen, ofwel indien men de
elementaire omzichtigheid niet heeft aan de dag gelegd. Het is de werkgever die
de bewijslast heeft dat de uitsluitingsredenen voorhanden zijn.
Volgende feiten werden als “zware fout” beoordeeld:
 Dronken een wagen besturen;
 plaatsnemen in een wagen waarvan de chauffeur zichtbaar dronken
is;
 deelnemen aan een ruzie/vechtpartijen;
 het niet tijdig omwisselen van versleten banden.
Het begrip “zware fout” inzake gewaarborgd loon staat volledig los van hetzelfde
begrip in de verkeerscode of het begrip dat in aanmerking wordt genomen voor
de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.
7.2.5
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
ander dan arbeidsongeval of beroepsziekte - bedienden
Bediende in proeftijd of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
minder dan 3 maanden of met een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk dat niet langer dan 3 maanden duurt en met minder dan
één maand anciënniteit
De werkgever betaalt voor deze bedienden geen enkel loon voor de ziektedagen
tijdens de eerste maand tewerkstelling. De bediende moet zich onmiddellijk tot zijn
ziekenfonds wenden om de betaling hiervoor te verkrijgen.
Bediende in proeftijd of met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
minder dan 3 maanden of met een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk
omschreven werk dat niet langer dan 3 maanden duurt en met ten minste
één maand anciënniteit
De werkgever zal voor de eerste dertig kalenderdagen arbeidsongeschiktheid als
volgt tegemoet komen:
Indien de maand anciënniteit wordt bereikt tijdens de eerste 30 dagen
ongeschiktheid, moet de werkgever het saldo betalen van het gewaarborgde loon
voor alle dagen na de maand tewerkstelling.
De werkgever zal voor de eerste dertig kalenderdagen arbeidsongeschiktheid als
volgt tegemoet komen:
1e tot 7e kalenderdag
100 % van het brutomaandloon.
8e tot 14e kalenderdag
86,93 % van het brutomaandloon.
15e tot 30e kalenderdag
-26,93 % van het brutomaandloon begrensd tot loongrens ZIV
-86,93 % op het deel boven dit loon.
De periode van 30 dagen gewaarborgd loon vangt aan op de eerste kalenderdag
van de ongeschiktheid, maar in principe zal het gewaarborgd loon als dusdanig
slechts worden uitbetaald vanaf de 1e werkdag van deze ongeschiktheidsperiode.
Onder “arbeidsdag” wordt de dag verstaan waarop gewoonlijk gewerkt wordt.
Zon- en feestdagen en dagen inactiviteit in een vijfdagenweek worden dus in
principe niet beschouwd als werkdagen.
Voorbeeld: Een werknemer wordt ziek op zaterdag (= dag inactiviteit in een
vijfdagenweek). De periode van 30 dagen gewaarborgd loon begint dus op zaterdag
en het gewaarborgd loon wordt uitbetaald vanaf de daaropvolgende maandag.
183
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Bediende aangeworven voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van ten
minste 3 maanden of voor een duidelijk omschreven werk met een
minimumtewerkstelling van ten minste 3 maanden
Indien de bediende voor onbepaalde tijd wordt aangeworven ofwel omdat de
proeftijd werd beëindigd, ofwel omdat er geen proeftijd bestond, ofwel omdat die niet
geldig was, moet de werkgever tijdens de eerste 30 dagen van de ongeschiktheid
een loon tegen 100 % waarborgen. Dit geldt voor alle bedienden, ongeacht hun
anciënniteit en hun loon.
De periode gewaarborgd loon vangt aan op de eerste werkdag van de
ongeschiktheid. Indien de ongeschiktheid in de loop van een arbeidsdag begint,
wordt deze dag beschouwd als de eerste dag van de periode van 30 kalenderdagen
van het gewaarborgde loon.
7.2.6
Weddenanciënniteit
Voor de berekening van de weddenanciënniteit zijn het alleen de eerste 30 dagen
afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval van
gemeenrecht, met inbegrip van de carensdag, die in aanmerking komen.
7.2.7
Vakantieregeling
De duur van afwezigheid die met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen wordt
gelijkgesteld is beperkt tot de eerste twaalf maanden van de arbeidsonderbreking.
Iedere nieuwe arbeidsonderbreking ten gevolge van een ongeval of ziekte die zich
voordoet na een werkhervatting van een duur van minder dan 14 dagen, wordt
beschouwd voor de bepaling van het maximum van 12 maanden, als een
voortzetting van de vorige arbeidsongeschiktheid.
Opname jaarlijkse vakantie en ziekte
Een werknemer behoudt zijn recht op vakantie, indien hij ziek wordt of hem een
ongeval overkomt tijdens het weekeinde net voor zijn jaarlijkse vakantie. De ziekte
of het ongeval zijn dan gebeurd voor de eerste dag schorsing van de
arbeidsovereenkomst door de jaarlijkse vakantie. Ziekte welke aanvat tijdens de
vakantie schorst de vakantieperiode niet.
Indien de ongeschiktheid langer duurt dan de geplande vakantieperiode, dan moet
de werkgever het gewaarborgde loon betalen voor het eventuele saldo van de
30 kalenderdagen vanaf het begin van de ongeschiktheid.
7.2.8
Einde van de arbeidsovereenkomst in geval van arbeidsongeschiktheid
door ziekte of ongeval
Zie hoofdstuk 8.
184
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
185
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.3
Arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval/arbeidswegongeval of
beroepsziekte
Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door het
feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat een letsel veroorzaakt.
Verduidelijkingen:
 ongeval:
is een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de
oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt;
 letsel:
iedere aantasting van de fysische of psychische integriteit, die niet noodzakelijk
arbeidsongeschiktheid of overlijden voor de getroffene teweegbrengt.
 Uitvoering van de arbeidsovereenkomst: arbeidsongeval/arbeidswegongeval
zowel wanneer de getroffene zich op de plaats van het werk (arbeidsongeval) als
op de weg naar en van het werk (arbeidswegongeval) bevindt. Weg naar en van
het werk is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn
verblijfplaats naar de plaats van het werk te begeven en omgekeerd.
7.3.1
Verplichtingen te vervullen door de werknemer
 Arbeidsongeval:
de werknemer die omwille van een arbeidsongeval niet in staat is zijn werkzaamheden tijdens de reeds aangevatte arbeidsdag voort te zetten, dient persoonlijk
of door tussenkomst van een derde onmiddellijk zijn werkgever hiervan op de
hoogte te stellen.
 Arbeidswegongeval: de werknemer die omwille van een arbeidswegongeval niet
in staat is zich verder naar zijn werk te begeven, dient persoonlijk of door
tussenkomst van een derde onmiddellijk en spontaan zijn werkgever hiervan op
de hoogte te stellen.
De werknemer dient zich onmiddellijk na het ongeval door een dokter van zijn
keuze te laten onderzoeken. Binnen de kortste termijn na het ongeval dienen de
nodige formulieren opgemaakt ter verrechtvaardiging van het ongeval.
Daar de erkenning van het arbeidsongeval of van het arbeidswegongeval van
een administratieve beslissing van het Departement Onderwijs afhangt, die pas
later zal worden genomen wanneer reeds uitgaven zullen zijn veroorzaakt voor
geneeskundige verzorging, ziekenhuisverpleging enz... is het van belang dat de
getroffene, onmiddellijk zijn ziekenfonds verwittigt. Op die wijze behoudt hij zijn
rechten op de tegemoetkomingen van zijn ziekenfonds indien de eindbeslissing
voor hem ongunstig zou uitvallen.
7.3.2
Verplichtingen te vervullen door zowel de werkgever als de werknemer
Opstellen van de aangifte door werknemer en werkgever
Bij elk arbeidsongeval of arbeidswegongeval dient ten spoedigste en uiterlijk binnen
de 48 uren een aangifte van ongeval te worden ingevuld.
Model A van het formulier wordt ingevuld door het slachtoffer, de rechthebbenden,
de hiërarchische meerdere of een belanghebbende persoon.
Model B wordt ingevuld door de behandelende geneesheer.
 Opgave van aanvullende informatie over een arbeidsongeval Deel 1:
Gegevens van het slachtoffer, gegevens van de onderwijsinstelling, gegevens
van het ongeval, bij te voegen bewijsstukken, ondertekening van de
186
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
hiërarchische meerdere.
Opgave van informatie over
een arbeidsongeval met een aansprakelijke derde Deel 2:
 Getuigenverklaring
De modelformulieren alsmede de volledige toelichting voor het invullen ervan zijn
terug te vinden in de Coördinatie der Omzendbrieven – PERS/I/Administratieve
documenten – 13AC/IF/ONG.28.1 7.3.2.2
Als een slachtoffer van een arbeidsongeval minstens één dag tijdelijk
arbeidsongeschikt is tengevolge van het arbeidsongeval, dan dient door de
behandelende dokter het Medisch attest Medex ingevuld te worden
Dit getuigschrift moet gestuurd worden naar het geneeskundig centrum van de
getroffene. Als bij het verstrijken van de voorziene duur van de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid de betrokkene nog niet in staat is om het werk te hervatten,
moet op de vooravond van de dag waarop de toegekende periode eindigt, een
nieuw medisch attest Medex ingevuld en opgestuurd worden.
De behandelende dokter moet zeer duidelijk de diagnose, de datum van het
arbeidsongeval en het aantal dagen arbeidsongeschiktheid dat hij noodzakelijk acht
vermelden. Hij dient ook te vermelden of de patiënt zich al dan niet voor controle
naar het medisch centrum kan begeven.
De dokter moet zijn naamstempel op het getuigschrift aanbrengen.
U kunt het formulier downloaden van de website van Medex-AGD
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,664360&_dad=portal&_schem
a=PORTAL.
Indienen van de aangifte door de werkgever bij het Departement Onderwijs
Bovenvermeld document (origineel) dient binnen de 4 dagen integraal ingediend te
worden bij:
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel (AOP)
Arbeidsongevallen
Hendrik Consciencegebouw
Albert II – laan 15
1210 Brussel.
Een kopie blijft tevens bewaard in de instelling in het personeelsdossier van de
werknemer.
7.3.3
Indienen van de aangifte door de werkgever bij het Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid
Voor de overheidssector bestaat een aangifteverplichting voor de ernstige
arbeidsongevallen bij de provinciale Technische Inspectie van het Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid.
In het kader van de Wet op het Welzijn gelden voor de onderwijsinstellingen
volgende verplichtingen:
Voor ieder ongeval met minstens één dag werkverlet moet het diensthoofd VGV (de
preventieadviseur) een ongevallensteekkaart opmaken en een afschrift ervan naar
de arbeidsgeneeskundige dienst sturen. De ongevallensteekkaarten moeten ter
beschikking gehouden worden van de Technische Inspectie ter gelegenheid van
een controleonderzoek.
187
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
188
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Voor ieder ernstig arbeidsongeval (Onder ernstig arbeidsongeval wordt verstaan
een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval dat volgens de eerste
medische diagnose, hetzij de dood, hetzij een algehele of gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid, hetzij een algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid van
meer dan één maand tot gevolg kan hebben. De ongevallen van en naar het
werk worden niet in aanmerking genomen) moet er aangifte gedaan worden bij
de technische inspectie van het gebied binnen de twee werkdagen volgend op de
dag van het ongeval. Deze aangifte gebeurt per brief of door het sturen van een
afschrift van de officiële aangifte van het ongeval aan de verzekeraar.
 Voor ieder zeer ernstig arbeidsongeval, dit is een dodelijk ongeval of een
arbeidsongeval dat volgens de eerste medische diagnose de dood of een
blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 25 % tot gevolg kan hebben, moet
naast de aangifte bedoeld onder punt 2 de technische inspectie onmiddellijk
telefonisch of per fax op de hoogte gebracht worden van het ongeval.
7.3.4
Tussenkomst in medische zorgen en kosten
De kosten van dokter, chirurg, apotheker, ziekenhuis, prothese, orthopedie en
verplaatsingsonkosten voortspruitend uit een arbeidsongeval of een
arbeidswegongeval worden door Medex – AGD ten laste genomen.
Deze kosten zullen rechtstreeks betaald worden aan de verzorgingsinstellingen, de
geneesheren, de apothekers of de prothesisten, mits overlegging bij het
geneeskundig centrum waarvan het slachtoffer afhangt, van de ereloonnota’s,
facturen of rekeningen die verplicht de naam en voornamen van het slachtoffer
alsmede de datum en het detail van elke prestatie, bewerking of levering moeten
vermelden. Indien het slachtoffer zelf deze kosten zou gedragen hebben zullen ze
hem terugbetaald worden op overlegging van de gedetailleerde ereloonnota’s,
facturen of rekeningen die dan voor voldaan zullen moeten ondertekend zijn.
Adres:
Medex – AGD
cel Medische kosten
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel.
7.3.5
Gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid wegens
arbeidsongeval/arbeids-wegongeval
Vergoeding tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst
De periode van het gewaarborgd loon (aan 100 %) vangt aan vanaf de eerste dag
van de arbeidsongeschiktheid. De sociale anciënniteit in hoofde van de werknemer
en het principe van de carensdag zijn niet van toepassing. De weddenanciënniteit
blijft gedurende de arbeidsongeschiktheid voortlopen. Op bovenvernoemde
vergoeding zijn de normale afhoudingen voor RSZ en bedrijfsvoorheffing van kracht.
Einde van de arbeidsovereenkomst
 arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur: de arbeidsovereenkomst loopt ten
einde op de contractueel voorziene datum (ook in geval van arbeidsongeval).
 arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur:
de arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden mits het betalen van een
verbrekingsvergoeding. De verbreking mag echter niet gebeuren omwille van de
arbeidsongeschiktheid als dusdanig.
Als de uitvoering van de overeenkomst sinds meer dan zes maanden is
189
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
geschorst wegens ongeval of ziekte, kan de werkgever de overeenkomst
beëindigen, mits hij de werknemer een vergoeding betaalt die overeenstemt met
de duur van de opzeggingstermijn , hetzij met het nog open gedeelte van die
termijn. Voor bedienden dient het loon afgetrokken dat werd uitbetaald sedert het
begin van de arbeidsongeschiktheid, of, in voorkomend geval, sedert de datum
waarop de opzegging is beginnen te lopen. De periodes van verlof of van
arbeidsonderbreking worden niet meegerekend voor de berekening der zes
maanden.
Vergoeding bij het einde van de arbeidsovereenkomst
Bij het einde van de arbeidsovereenkomst wordt het dossier integraal overgenomen
door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi). Hiervoor dient het dossier tijdig te worden overgemaakt
aan hun Juridische Dienst – Hendrik Consciencegebouw, Albert II-laan 15,
1210 Brussel.
7.3.6
Verhaal- en aansprakelijke derde
 Bevoegde instelling
Indien bij een arbeidsongeval een aansprakelijke derde betrokken is, zal het
Departement Onderwijs, die de last van de vergoeding wegens arbeidsongeval
draagt ook bevoegd zijn om tegen de aansprakelijke persoon een vordering in te
stellen.
 Principe van de subrogatie
In de praktijk verloopt deze procedure via de subrogatieverklaring door het
slachtoffer. De juridische figuur van de subrogatie laat een instelling
(departement) toe in alle vorderingen, rechten en rechtsmiddelen te treden die
het slachtoffer of de rechthebbenden tegen de aansprakelijke derde kan doen
gelden.
 Praktische afhandeling
Het slachtoffer ondertekent een subrogatieverklaring die dan via de school aan
het departement wordt doorgestuurd. Het departement kan dan, op basis van
deze verklaring, de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke derde
aanspreken (indien deze onmiddellijk gekend is) ofwel de derde aanmanen de
identiteit van zijn/haar verzekeraar kenbaar te maken. De zaak wordt dan verder
tussen het departement onderwijs en de verzekeraar van de aansprakelijke partij
afgehandeld.
7.3.7
Burgerlijke aansprakelijkheid
Burgerlijke aansprakelijkheid dient hier bekeken in functie van de gevallen waarin
het slachtoffer van een arbeidsongeval als gevolg van dit ongeval tevens
aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan derden. Dit laatste moet
vervolgens aan de verzekeringsmaatschappij via de geëigende weg
(aangifteformulier) worden gemeld.
Ethias dekt zulke schade wanneer het is aangericht in het kader van een
“schoolactiviteit”zoals dit in de schoolpolis is gedefinieerd waarbij rekening dient te
worden gehouden met de uitzonderingen of uitsluitingsclausules die verder in de
schoolpolis zijn opgenomen en waarnaar u reeds gedeeltelijk verwijst (persoonlijk
initiatief) naast o.m. geweld- of roekeloze daden, toxische invloeden (alcohol,
druggebruik)…).
Algemeen wordt door Ethias gesteld dat zij slechts de burgerlijke aansprakelijkheid
zoals voorzien in de schoolpolis dekt wanneer bij een schadegeval waar de
190
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
burgerlijke aansprakelijkheid van een personeelslid in het gedrang komt, de
eventuele lichamelijke schade van de betrokkene in zulke situatie door het
Departement Onderwijs als arbeidsongeval zou kunnen worden erkend.
7.3.8
Ongeval met uitsluitend stoffelijk schade
 De raad van bestuur is als werkgever aansprakelijk voor de schade aan zijn
personeelsleden tijdens en in opdracht van de dienst overkomen.
 werknemer beschikt over een familiale polis: het gedeelte dat niet vergoed
werd door zijn verzekeringsmaatschappij, die zelf eerst een onderzoek zal
verrichten
naar de gegrondheid en omvang van de schadeeis, zal door de raad van
bestuur terugbetaald worden;
 werknemer beschikt niet over een familiale polis: de raad van bestuur zal het
totale schadebedrag vergoeden.
 In beide gevallen wordt echter voorafgaandelijk een franchisebedrag van
123,95 € verrekend.
Het is de raad van bestuur die zal beslissen over de al dan niet toekenning van
de schadevergoeding op basis van het door de verzekeringsmaatschappij
ingesteld onderzoek en de eigen controle van de ingediende vordering met
bewijsstukken.
Let wel: dit is geen automatisme. De te vergoeden schade veronderstelt tevens
een fout en een oorzakelijk verband hiermee.
Dit betekent met andere woorden dat een personeelslid zijn eigen materiële
schade na een ongeval in dienstverband slechts bij de raad van bestuur kan
terugvorderen wanneer er door het personeelslid in hoofde van zijn werkgever,
de raad van bestuur, én een fout én een oorzakelijk verband met de
opgevorderde schade wordt bewezen.
7.3.9
Anciënniteit
De weddenanciënniteit blijft verder doorlopen.
7.3.10 Vakantieregeling
De duur van afwezigheid die met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen wordt
gelijkgesteld is:
 de periode van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 de eerste twaalf maanden van de periode van gedeeltelijke tijdelijke
arbeidsongeschiktheid, die volgt op een volledige tijdelijke ongeschiktheid, op
voorwaarde dat het percentage van de erkende gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) ten minste gelijk is aan 66 %.
191
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
192
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.4
Zwangerschap en bevalling
De rechten van de zwangere werkneemster (al of niet gehuwd) zijn:
 toekenning van het moederschapsverlof vóór en na de bevalling;
 verbod om bepaalde arbeidstaken te verrichten en de mogelijkheid om
vervangend werk aan te vragen;
 recht op een moederschapsuitkering;
 kraamgeld;
 afdankingsbeperking vóór en na de bevalling.
7.4.1
Moederschapsverlof
Duur
Gewone moederschapsrust
Moederschapsrust bij
meerlinggeboorte
Duur van de prenatale rust
6 weken
8 weken
1 week
1 week
5 weken
7 weken
Duur van postnatale rust
9 weken*
9 weken + 2 weken extra rust*
op verzoek van de
werkneemster
Totale minimumduur van de
moederschapsrust
10 weken (1 week verplichte
prenatale rust + 9 weken
postnatale rust)
10 weken (1 week verplichte
prenatale rust + 9 weken
postnatale rust)
Totale maximumduur van de
moederschapsrust
15 weken (6 weken prenatale
rust + 9 weken postnatale rust)*
19 weken (8 weken prenatale
rust + 9 weken postnatale rust +
2 weken extra rust)*
Geval van verlenging van de
postnatale rust bij
hospitalisatie van de
pasgeborene
Bij hospitalisatie van de pasgeborene na de 7 eerste dagen te
rekenen vanaf de geboorte heeft de werkneemster de mogelijkheid
om haar postnatale rust te verlengen met een duur die gelijk is aan
de periode waarin het kind gehospitaliseerd is gebleven na de 7
eerste dagen, met een maximum van 24 weken.
- Verplichte prenatale rust
- Facultatieve prenatale
rust
*Verlenging mogelijk met 7 kalenderdagen
Deze schorsingsvorm heeft betrekking op twee periodes, met name de
zwangerschapsrust of prenataal verlof en het bevallingsverlof of postnataal verlof.
Een miskraam na de zesde maand van de zwangerschap (=180 dagen) of een
doodgeboren kind worden gelijkgesteld met bevalling. Deze vrouwen genieten
dezelfde “rechten” van de zwangere werkneemster.
Er mag echter worden aangenomen dat een miskraam voor de 6e maand na de
conceptie niet als een bevalling kan worden aangezien. De arbeidsongeschiktheid
van de vrouw als gevolg van zo’n miskraam valt onder de gewone regels van de
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.
Bij de geboorte van een twee- of meerling wordt het moederschapsverlof van
15 weken met 2 weken verlengd (8 weken prenataal verlof + 9 weken postnataal
verlof). Naargelang de keuze van de werkneemster kan deze periode opgenomen
worden aansluitend bij het pre- of postnataal verlof.
De werkneemster die tijdens de volledige periode van zes weken (acht weken bij
een meerling) voor de bevalling afwezig is wegens ziekte kan, enkel op haar
verzoek, haar bevallingsverlof verlengen met één week.
193
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Prenataal verlof
 Zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag de zwangere
werkneemster op haar verzoek zwangerschapsverlof nemen. De werkneemster
die om dit prenataal verlof verzoekt moet het krijgen; de werkneemster is echter
niet verplicht dit verlof te nemen.
 De werkneemster bezorgt de werkgever daartoe een medisch attest waaruit de
vermoedelijke bevallingsdatum blijkt. Dit attest wordt uiterlijk zeven weken voor
die datum voorgelegd, voor een meerling is deze termijn negen weken.
 De zwangere werkneemster heeft recht om naar eigen inzicht slechts een
gedeelte van dit prenataal verlof op te nemen en dus minder dan zes weken
verlof te nemen. Terugkomen uit prenataal verlof is niet mogelijk.
 Zo de bevalling plaatsheeft na de door de geneesheer voorziene datum, wordt
het prenataal verlof tot de werkelijke datum van bevalling verlengd. Dit doet geen
afbreuk aan de totaliteit van het postnataal verlof.
 Zeven dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum moet de zwangere
werkneemster zwangerschapsverlof nemen; de werkgever mag haar niet aan het
werk houden. Wie toch werkt kan deze dagen niet overdragen naar het
postnataal verlof. Het prenataal verlof is slechts voor vijf weken, en dit
naargelang de beslissing van de werknemer, facultatief. Het facultatief prenataal
verlof (= 5 weken) dat niet werd opgenomen kan worden overgedragen naar het
postnataal verlof.
 De periodes van afwezigheid wegens ziekte of gebrekkigheid gedurende de vijf
weken facultatief prenataal bevallingsverlof worden omgezet in bevallingsverlof.
Postnataal verlof
 Het postnataal- of bevallingsverlof is gedurende negen weken na de bevalling
verplicht. De werkneemster mag dan geen arbeid verrichten. Het
tewerkstellingsverbod is absoluut. Partijen kunnen hiervan niet afwijken. De
werkgever die zijn werkneemster toch arbeid zou doen of laten verrichten, kan
strafrechtelijk worden vervolgd.
 Op verzoek van de werkneemster kan het postnataal verlof worden verlengd met
het gedeelte van het facultatief prenataal verlof dat niet werd opgenomen. Het
niet opgebruikte gedeelte van het prenataal verlof is dus overdraagbaar, zij het
voor maximum vijf weken en zonder dat zeven dagen voor de bevalling kunnen
worden overgedragen. De verlenging van het postnataal verlof veronderstelt dat
effectief werd gewerkt tijdens de vijf weken facultatief prenataal verlof, die de
bevalling voorafgaan.
Bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden effectief
met periodes van arbeid gelijkgesteld; zodat die dagen van het prenataal verlof
kunnen overgedragen worden naar de periode van het postnataal verlof:
 wegens jaarlijkse vakantie;
 ingevolge het zetelen als raadsheer of rechter in sociale zaken in de schoot
van een arbeidshof of een arbeidsrechtbank;
 met toepassing van de regeling van het kort verzuim;
 omdat de werkneemster het recht had om van het werk afwezig te zijn wegens
dwingende redenen;
 omwille van toestanden die een recht openen op het gewaarborgd dagloon;
 tijdens de feestdagen, vervangingsdagen en inhaalrustdagen.
 Dagen afwezigheid als gevolg van ziekte of een ongeval worden niet met
effectieve arbeid gelijkgesteld.
194
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Na afloop van het postnataal verlof (eventueel verlengd met de periode van
facultatief prenataal verlof) kan de werkneemster enkel bij meerlinggeboorte nog
2 weken extra rust nemen. Deze 2 weken zijn ten laste van de mutualiteit.
Bij meerlinggeboorte kan het moederschapsverlof dus 19 weken duren:
 8 weken prenataal verlof
 9 weken postnataal verlof
 2 weken extra rust
 Indien de verplichte 7 dagen prenataal verlof niet of onvolledig werden
opgenomen ingevolge een geboorte voor de vermoedelijke bevallingsdatum, dan
kunnen deze niet worden overgedragen naar het postnataal verlof.
 Indien de bevalling plaatsheeft na de door de geneesheer voorziene datum,
wordt de duur van de verplichte week prenataal verlof verlengd tot de dag vóór
de werkelijke bevalling. Deze extra dagen kunnen niet in mindering gebracht
worden van het uitgesteld prenataal of het postnataal verlof.
 Sinds 1 april 2009 kunnen vrouwen 2 weken van hun moederschapsverlof
omzetten in verlofdagen van postnatale rust. Ze moeten die dagen opnemen
binnen de 8 weken die volgen op het einde van de ononderbroken periode van
postnatale rust. De omzetting is enkel mogelijk indien de 9 weken verplichte
postnatale rust met minstens twee weken kan verlengen. Deze twee weken
kunnen zijn: niet opgenomen prenatale rust, extra weken bij meerlinggeboorte of
extra weken bij hospitalisatie van de pasgeborene. Ten laatste 4 weken voor het
einde van de verplicht periode van postnatale rust, moet de werkneemster haar
werkgever schriftelijk meedelen dat ze haar moederschapsrust gedeeltelijk wil
omzetten in verlofdagen van postnatale rust. De werkneemster moet haar
planning meedelen en kan werkdagen en dagen postnatale rust afwisselen.
 Wanneer de werkneemster ongeschikt is geweest om te werken wegens ziekte
of ongeval gedurende de volledige periode van 6 weken (8 weken bij de
geboorte van een meerling) voorafgaand aan de werkelijke bevallingsdatum kan
de periode van postnatale rust van 9 weken, op haar verzoek, met een week (=
7 kalenderdagen) worden verlengd. Voor deze extra week rust maakt de
werkneemster aanspraak op uitkeringen van haar ziekenfonds.
Moederschapsrust bij hospitalisatie van het pasgeboren kind
Indien het pasgeboren kind tijdens de eerste dagen na de geboorte in het
ziekenhuis moet blijven kan de bevallingsrust verlengd worden met de duur van de
opname vanaf de achtste dag tot maximaal 24 weken.
Vaderschapsverlof
Ingeval de moeder van het kind overlijdt of in het ziekenhuis wordt opgenomen, mag
de vader van het kind het resterende bevallingsverlof opnemen en heeft hij recht op
“moederschapsuitkeringen”, althans in zoverre hij zelf gerechtigd is op ZIVuitkeringen. (Ontslagbescherming zie 8.12.6)
Beëindigen van de moederschapsrust
Binnen een periode van 8 dagen die volgen op het einde van moederschapsverlof,
moet de werkneemster aan haar ziekenfonds een getuigschrift overhandigen
waaruit blijkt dat zij het werk hervat heeft, dit getuigschrift moet behoorlijk worden
ingevuld, gedateerd en ondertekend door de werkgever.
195
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.4.2
Verbod om bepaalde arbeidstaken te verrichten
In het kader van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de
werknemer op het werk werden voor de zwangere werkneemsters of de
werkneemsters die borstvoeding geven een aantal specifieke bepalingen genomen.
Zo kunnen zij nachtarbeid weigeren, is het verboden hun overwerk te laten
verrichten en geldt er een verbod om hen bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten die een risico kunnen inhouden gezien hun toestand.
Om tegemoet te komen aan dit laatste verbod, maakt de werkgever, in
samenwerking met de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer van de externe dienst
preventie en bescherming op het werk en de preventiedienst (indien deze reeds
werd opgericht), reeds op voorhand, d.w.z. zonder dat er daarom al een
werkneemster moet zijn die zwanger is of borstvoeding geeft, een inventaris op van
de activiteiten die, gezien hun aard en duur, risico’s met zich kunnen meebrengen
voor zwangere werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven en de
algemene beschermingsmaatregelen die daaraan moeten gekoppeld worden.
In de regelgeving werd reeds een niet-limitatieve lijst opgenomen van enkele
risico’s, zoals ondermeer: het tillen van zware lasten;bewegingen, houdingen,
verplaatsingen, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en andere lichamelijke
belastingen in verband met werken met gevaar voor agressie (denken we
bijvoorbeeld aan de situatie in het bijzonder onderwijs waar men veelal te maken
krijgt met moeilijke leerlingen);
De resultaten van die evaluatie en de te nemen maatregelen worden beschreven in
een schriftelijk document, dat voor advies moet worden bezorgd aan het bevoegd
comité /preventiedienst of, bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging en dat aan
de werkneemsters wordt bekendgemaakt.
Vanaf het moment dat de werkgever wordt ingelicht door een werkneemster van het
feit dat zij zwanger is of borstvoeding geeft, moet hij in dat concrete geval de nodige
preventieve maatregelen treffen door het geval te toetsen aan de gemaakte risicoevaluatie (aard en duur van de blootstelling aan).
De werkgever zal ofwel onmiddellijk een beslissing nemen, ofwel pas na advies van
de arbeidsgeneesheer.
Indien de werkneemster aan bepaalde risico’s wordt blootgesteld (zoals opgesomd
in de regelgeving en in de inventaris) moet de werkgever onmiddellijk één van de
volgende maatregelen nemen:
 ofwel worden de arbeidsomstandigheden of de risicogebonden werktijden van de
bedoelde werkneemster tijdelijk aangepast;
 ofwel wordt een andere voor haar toestand toelaatbare arbeid gegeven indien de
aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de arbeidsduur technisch of
objectief niet mogelijk is, of om gegronde redenen redelijkerwijs niet kan worden
verlangd;
 ofwel wordt de arbeidsovereenkomst geschorst indien een overplaatsing
technisch of objectief niet mogelijk is, of om gegronde redenen redelijkerwijs niet
kan worden verlangd.
In de twee laatste gevallen wordt de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst
geschorst.
Het gaat o.a. om de gevallen waarin de werkneemster:
 arbeid uitvoert waardoor zij in contact komt met giftige producten;
 gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap zware lasten moet tillen;
196
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 tijdens de 9de en 10de week na de bevalling (voor werkneemsters tijdens de
lactatie) zware lasten moet tillen.
Pas nadien wordt de werkneemster onderzocht door de
preventieadviseur/arbeidsgeneesheer die de algemene maatregel kan aanpassen
aan het specifiek geval van de werkneemster. De werkgever moet dit advies dan
volgen. De werkneemster kan de beslissing van de geneesheer wel betwisten.
Indien de werkneemster aan een risico wordt blootgesteld dat specifiek is voor de
instelling (niet opgesomd in de regelgeving, maar wel opgenomen in de inventaris),
dan moet ze zich, op verzoek van de werkgever, onderwerpen aan een
geneeskundig onderzoek door de arbeidsgeneesheer.
Deze laatste zal dan vermelden:
 ofwel dat de werkneemster voldoende geschikt is om haar activiteiten voort te
zetten of ze voort te zetten onder voorwaarden die hij beslist;
 ofwel dat de werkneemster de nieuwe activiteit mag uitvoeren die haar wordt
voorgesteld, en voor een periode die hij bepaalt;
 ofwel dat de werkneemster niet geschikt is om haar activiteiten voort te zetten
tijdens een bepaalde periode, en ook niet om een nieuwe activiteit aan te vatten
tijdens een bepaalde periode;
 ofwel dat de werkneemster met ziekte- of zwangerschapsverlof moet.
Daarna zal de werkgever zijn beslissing nemen in overeenstemming met dat advies.
De werkneemster kan het advies van de arbeidsgeneesheer wel betwisten. Dit
verhaal schorst de beslissing echter niet. Wanneer de werkgever dit onderzoek niet
gevraagd heeft, kan hij beslissen op basis van het doktersattest van de
werkneemster.
Roept de werkneemster zelf een ziekte in of een gevaar in verband met haar
toestand, dat aan het werk kan worden toegeschreven, en dat niet vermeld wordt in
de regelgeving of de inventaris, dan zal de werkgever één van de bovenstaande
maatregelen ook moeten toepassen als die ziekte of het gevaar door de
arbeidsgeneesheer werd erkend.
Bij het verstrijken van de toepassingsperiode van de genomen maatregelen, omdat
het risico geweken is, moet de werkneemster in principe opnieuw worden
tewerkgesteld onder dezelfde voorwaarden als voordien.
Indien er een verwijderingsmaatregel werd genomen, zal de werkneemster echter
na de hervatting van haar arbeid, binnen de 8 dagen, onderworpen worden aan een
nieuw geneeskundig onderzoek door de arbeidsgeneesheer die:
 ofwel de werkhervatting kan voorstellen in de functie van de werkneemster van
voor de verwijderingsmaatregel;
 ofwel een verlenging kan voorstellen van de verwijderingsmaatregel of de
toepassing van een nieuwe maatregel, wanneer hij vaststelt dat er nog steeds
een risico bestaat voor de veiligheid of de gezondheid van de werkneemster.
Tijdens de looptijd van die verwijderingsmaatregel krijgt de werkneemster
vergoedingen van haar ziekenfonds. De werkgever is geen gewaarborgd loon
verschuldigd.
7.4.3
Moederschapsuitkering
De gerechtigde werkneemster ontvangt voor iedere werkdag of daarmee
gelijkgestelde dag die zich situeert in het tijdvak van de moederschapsrust, een
moederschapsuitkering uitbetaald door haar ziekenfonds of de Hulpkas voor ziekteen invaliditeitsverzekering.
Dienaangaande zijn de verplichtingen van de werkgever beperkt tot het vervullen
van bepaalde formaliteiten:
 naast de meldingsplicht aan de werkgever moet de zwangere werkneemster door
197
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
middel van het doktersattest ook de verzekeringsinstelling ZIV- het ziekenfonds
of de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van haar toestand op de
hoogte brengen. Deze instelling bezorgt aan de gerechtigde werkneemster een
“inlichtingsblad uitkeringen”. Dit formulier moet door de betrokkene zo spoedig
mogelijk worden ingeleverd, nadat het door haar werkgever werd ingevuld en
ondertekend;
na het einde van de moederschapsrust moet de betrokkene aan de
verzekeringsinstelling een bewijs van arbeidshervatting bezorgen, afgeleverd
door de werkgever, met vermelding van de datum waarop zij haar
werkzaamheden opnieuw heeft aangevat.
Moederschapsrust (15, 17 of 19 weken)
Toestand
Tijdens 30 eerste kalenderdagen
van de rust
Titularis met
arbeidsovereenkomst (arbeidster,
bediende, dienstbode)
Titularis is arbeidsongeschikt en
zonder arbeidsovereenkomst
Titularis is volledig
gecontroleerde werkloze
60%
+ 19,5 %
79,5 %
7.4.4
Vanaf de 31ste kalenderdag tot na
afloop van de rust
82% (1)
75 %(2)
79,5 % (2)
75 %(2)
(= basisuitkering
(2)(3)
(= aanvullende
uitkering) (2)
60 % (= basisuitkering)
(2)(3)
+ 15 % (= aanvullende
uitkering) (3)
75 %
(1)
Op een onbegrensd brutoloon; een KB zou eventueel een maximumbedrag kunnen vooropstellen.
(2)
Op een begrensd brutoloon.
(3)
Het bedrag van de basisvergoeding mag echter niet hoger zijn dan de werkloosheidsuitkeringen waarop de
werkneemster recht gehad zou hebben indien zij geen moederschapsrust zou hebben.
Borstvoedingsverlof
Borstvoedingsverlof kan op verzoek van de moeder worden toegekend, in principe
is de goedkeuring van de werkgever vereist.
Dit verlof moet onmiddellijk en ononderbroken aansluiten op het bevallingsverlof en
dit voor een duurtijd van 3 maanden. Dit verlof is onbezoldigd maar telt wel mee
voor de berekening van de anciënniteit.
Bij het ziekenfonds moet een aanvraag worden ingevuld met het doel “in
voortgezette verzekering” te gaan. Om hiervan te kunnen genieten moet het
personeelslid een verklaring op eer afleggen dat de borstvoeding ook gebeurt.
7.4.5
Ontslagbescherming
Zie hoofdstuk 8.
7.4.6
Anciënniteit
De weddenanciënniteit blijft in alle mogelijke gevallen verder doorlopen.
198
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
199
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.4.7
Vakantieregeling
De duur van afwezigheid die met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen wordt
gelijkgesteld is de periode van zes weken voor en negen weken na de bevalling.
Indien de betrokken werkneemster haar beroepsbezigheid minder dan 5 weken voor
de bevalling heeft stopgezet, wordt de periode van 9 weken na de bevalling
verlengd met een duur die overeenstemt met de periode tijdens dewelke zij verder
heeft gewerkt. Deze periode wordt bij vroeggeboorte verminderd met de dagen
waarop arbeid wordt verricht tijdens de periode van zeven dagen die de bevalling
voorafgaan. Wanneer de bevalling pas plaatsheeft na de door de geneesheer
voorziene datum, wordt de duur van de gelijkstelling van de periode voorafgaand
aan de bevalling verlengd tot en met de dag voor de bevalling. Ook de uitgestelde
bevallingsrust in geval van hospitalisatie of overlijden van de pasgeborene is
gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie, evenals het vaderschapsverlof bij overlijden of
hospitalisatie van de moeder.Het borstvoedingsverlof dat op verzoek van de moeder
wordt toegekend, wordt niet met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen gelijkgesteld
voor de berekening van de jaarlijkse vakantie.
200
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.5
Verlof voor het ondergaan van prenatale medische onderzoeken
7.5.1
Principe
De zwangere werkneemster heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om
zwangerschapsonderzoeken te kunnen ondergaan wanneer die niet kunnen
plaatsvinden buiten de arbeidsuren. De werkneemster behoudt haar normaal loon
voor de verloren arbeidsuren. Het is wel gekoppeld aan enkele voorwaarden:
 de werkneemster moet de werkgever op de hoogte hebben gebracht van haar
zwangerschap;
 om gerechtigd te zijn op loon, moet de werkneemster de werkgever vooraf op de
hoogte stellen van haar afwezigheid.
De zwangere werkneemster heeft echter niet het recht om systematisch voor
onderzoek van het werk afwezig te zijn, het gaat enkel om een recht op afwezigheid
wanneer het werkelijk onmogelijk is om het onderzoek buiten de arbeidsuren te
laten plaatsvinden. Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de wet is bepaald, betreft het een
recht om gedurende de nodige tijd afwezig te blijven van het werk voor het
zwangerschapsonderzoek. Andere medische onderzoeken vallen buiten dit recht en
wanneer het een onderzoek betreft dat slechts een korte tijd in beslag neemt en
geen arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft, moet de vrouw het werk onmiddellijk
hervatten. Als het onderzoek bijvoorbeeld slechts in de namiddag plaatsvindt zal de
vrouw zo mogelijk het werk ‘s morgens normaal moeten aanvatten. De zwangere
werkneemster moet een geneeskundig getuigschrift van dit onderzoek aan de
werkgever voorleggen.
7.5.2
Anciënniteit
De weddenanciënniteit blijft verder doorlopen.
7.5.3
Vakantieregeling
De duur van de afwezigheid wordt met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen
gelijkgesteld.
201
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
202
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.6
Voorbehoeds- of profylaxeverlof
7.6.1
Omschrijving
Profylaxeverlof is een verlof dat verplicht dient te worden opgenomen wanneer een
familielid van een personeelslid, dat onder hetzelfde dak woont, aangetast is door
een besmettelijke ziekte.
7.6.2
Aanleiding en duur
Het profylaxeverlof wordt opgelegd door de geneesheer van de werkgever die de
controle op het ziekteverlof uitoefent, aan personeelsleden die niet ziek zijn, om te
voorkomen dat zij een besmettelijke ziekte, vastgesteld in hun huis of werkkring
zouden overbrengen.
Het aantal dagen verlof verschilt naargelang van de aandoening.
Enkele van de meest voorkomende aandoeningen die aanleiding geven tot
profylaxeverlof zijn:
difterie
(mogelijke verlenging indien de
betrokkene kiemdrager is)
epidemische encephalitis
typhus en paratyphus
meningilis cerebrospinalis
malleus
poliomyelitis
roodvonk
pokken
7.6.3
Aantal dagen
7 dagen
17 dagen
12 dagen
9 dagen
12 dagen
17 dagen
10 dagen
18 dagen
Voorwaarden
Een dokter dient de aard van de besmetting vast te stellen en na te gaan of de
ziekte voorkomt in de lijst van aandoeningen die aanleiding geven tot
profylaxeverlof. Het personeelslid richt zijn vraag aan de persoonlijke geneesheer
van de werkgever.
Ter staving stuurt hij een medisch attest mee, eventueel onder gesloten omslag.
Het hernemen van de werkzaamheden wordt slechts toegestaan mits instemming
van de geneesheer van de werkgever.
7.6.4
Gevolgen
Tijdens het profylaxeverlof heeft het personeelslid recht op zijn normale wedde.
Het verlof wordt niet aangerekend als ziekteverlof.
7.6.5
Opmerkingen
Het personeelslid is verplicht, zodra het de diagnose kent, onmiddellijk op te houden
in aanraking te komen met de zieke.
203
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Het profylaxeverlof wordt niet toegestaan:
 aan personeelsleden die een deel van het huis bewonen, wanneer de
besmettelijke ziekte uitbreekt bij personen die een ander gedeelte van het huis
betrekken;
 aan de personeelsleden die zelf door besmettelijke ziekten zijn aangetast. Vanaf
dit ogenblik wordt het profylaxeverlof omgezet in gewoon ziekteverlof.
7.6.6
Anciënniteit
De weddenanciënniteit blijft verder doorlopen.
7.6.7
Vakantieregeling
De duur van de afwezigheid wordt met werkelijk gepresteerde arbeidsdagen
gelijkgesteld.
204
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.7
Jaarlijkse vakantie
7.7.1
Aantal vakantiedagen
Het aantal vakantiedagen waarop het personeelslid aanspraak kan maken wordt
berekend op basis van:
De leeftijd van het personeelslid
De leeftijd is deze die bereikt wordt op 1 juli van het kalenderjaar. Onderstaande
tabel is van toepassing als het betrokken personeelslid een volledig kalenderjaar in
dienstactiviteit is en met een volledige wekelijkse opdracht is belast.
Leeftijd
 Minder dan 45 jaar
 Van 45 jaar tot minder dan 50 jaar
 Vanaf 50 jaar
 Vanaf 60 jaar
 Vanaf 61 jaar
 Vanaf 62 jaar
 Vanaf 63 jaar
 Vanaf 64 jaar
Aantal werkdagen
30
31
32
+1
+2
+3
+4
+5
Voor de bijkomende verlofdagen van personeelsleden die de leeftijd van 60 jaar
hebben bereikt, wordt de leeftijd vastgesteld op deze die hij heeft bereikt tijdens het
kalenderjaar:
De prestaties tijdens het vakantiejaar
Het aantal vakantiedagen waarop de werknemer aanspraak kan maken, hangt niet
af van zijn prestaties tijdens het voorafgaande jaar, maar wordt berekend op basis
van zijn verrichte diensten tijdens het betrokken vakantiejaar. Dit vormt een
belangrijk verschilpunt in vergelijking met de regeling voor de werknemers uit de
particuliere sector, voor wie het aantal vakantiedagen wordt bepaald door hun
prestaties tijdens het vakantiedienstjaar, zijnde het kalenderjaar dat het jaar
voorafgaat waarin de vakantie dient te worden toegekend. Een logisch gevolg
daarvan is ook dat het recht op vakantiedagen dat een contractueel personeelslid
tijdens het voorafgaande jaar heeft opgebouwd uit hoofde van zijn tewerkstelling bij
een werkgever uit de particuliere sector, niet overdraagbaar is in de publieke sector.
7.7.2
Berekening van het aantal vakantiedagen
Voltijdse tewerkstelling arbeiders: 38 u./week
Voltijdse tewerkstelling bedienden: 36 u./week
Bij het berekenen van het aantal vakantiedagen van een contractueel personeelslid
dient men rekening te houden met de wijze van tewerkstelling van dit personeelslid.
Het is m.a.w. belangrijk om na te gaan of het personeelslid voltijds of deeltijds werkt,
gedurende het volledige kalenderjaar of een gedeelte ervan.
205
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Bij iedere vorm van tewerkstelling zal een bepaalde formule gehanteerd worden
voor de berekening van het jaarlijks verlof waarbij de volgende letters staan voor:
F = aantal vakantiedagen per jaar
F’ = aantal uren verlof per jaar
A = aantal dagen vakantie per jaar (naargelang de leeftijd)
A’ = aantal uren verlof per jaar (naargelang de leeftijd)
B = aantal gewerkte dagen in het kalenderjaar
C = aantal dagen in een kalenderjaar (360 dagen)
D = aantal prestaties in uren per week
E = aantal prestaties in uren per week in voltijdse tewerkstelling (38u/w)
G = aantal werkdagen per week in deeltijdse tewerkstelling
H = aantal werkdagen per week in voltijdse tewerkstelling (5 werkdagen/w)
Voltijdse tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar
De gehanteerde formule is hier:
F = A x (B x D)
(C x E)
Als we dit invullen voor een personeelslid van minder dan 45 jaar, krijgen we:
F = 30 dagen x (360 dagen x 38u/w)
(360 dagen x 38u/w)
We stellen dus vast dat F = A
F = 30 vakantiedagen
Deeltijdse tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar
Effectieve prestaties op àlle dagen van de week
Voorbeeld: tewerkstelling van 19u/w, als volgt gespreid
Ma
5u
Di
3u
Wo
2u
Do
4u
Vr
5u
Za
Zo
De gehanteerde formule is hier:
F = A x (B x G)
(C x H)
Als we dit invullen, krijgen we:
F = 30 dagen x (360 dagen x 5 werkdagen/w)
(360 dagen x 5 werkdagen/w)
We stellen dus vast dat ook hier F = A
F = 30 vakantiedagen
De formule werd iets aangepast om de spreiding van de dagen waarop het deeltijds
personeelslid werkt in een week in rekening te brengen. Dit zal duidelijk worden
wanneer je deze berekening vergelijkt met de berekening van het aantal
vakantiedagen bij een deeltijds personeelslid dat niet alle dagen van de week werkt.
Iedere vakantiedag stemt overeen met een deeltijdse arbeidsdag naar rato van het
arbeidsrooster dat door werknemer en werkgever werd overeengekomen. Neemt
het personeelslid bijvoorbeeld op woensdag verlof, dan neemt het een dag verlof
206
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
naar rato van 2 uren. Verlof kan immers enkel opgenomen worden op de momenten
dat het personeelslid normaal gezien moest werken.
Overzicht van opneming vakantiedagen:
Vakantiedagen =
5
10
15
20
25
30
weken verlof =
1
2
3
4
5
6
Uren verlof
19
38
57
76
95
114
In dit voorbeeld komen de 30 vakantiedagen, zoals blijkt uit bovenstaande tabel,
overeen met 114 uren verlof of 6 weken verlof.
Effectieve prestaties op enkele dagen van de week
Voorbeeld: tewerkstelling van 19u/w, gespreid over 3 werkdagen
Ma
6u
Di
7u
Wo
6u
Do
Vr
Za
Zo
De gehanteerde formule is hier:
F = A x (B x G)
(C x H)
Als we dit invullen, krijgen we:
F = 30 dagen x (360 dagen x 3 werkdagen/w)
(360 dagen x 5 werkdagen/w)
We stellen dus vast dat F = A x G
H
F = 18 vakantiedagen
Opmerking: Er wordt uitgegaan van een voltijdse tewerkstelling van 5 werkdagen
per week, niet van een 6-dagenwerkweek (inclusief de zaterdag).
Overzicht van opneming vakantiedagen:
Vakantiedagen =
3
6
9
12
15
18
Weken verlof =
1
2
3
4
5
6
Uren verlof
19
38
57
76
95
114
In dit voorbeeld heeft het personeelslid maar recht op 18 vakantiedagen, alhoewel
het net zoals het deeltijds personeelslid dat alle dagen van de week werkt 19u/w
gepresteerd heeft.
207
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Nochtans komen deze 18 vakantiedagen óók overeen met 114 uren verlof of
6 weken verlof! Beide personeelsleden hebben dus recht op evenveel verlof. Het
personeelslid dat maar 3 dagen in de week werkt zal alleen minder vakantiedagen
moeten opnemen om een zelfde periode verlof te hebben dan het personeelslid dat
alle dagen van de week werkt omdat het eerste personeelslid meer uren op één dag
doet.
Voorbeeld: Stel dat het deeltijds personeelslid dat maar 3 dagen in de week werkt
één week verlof wil nemen, dan moet het personeelslid enkel 3 vakantiedagen
nemen. De andere twee dagen werkt het immers niet. Het deeltijds personeelslid
dat alle dagen van de week werkt, zal echter voor een zelfde week verlof
5 vakantiedagen moet nemen.
Wanneer men dus de personeelsleden enkel het aantal vakantiedagen zou
meegeven, zou het lijken alsof ze verschillend behandeld worden terwijl ze toch
evenveel uren gepresteerd hebben per week. Om de deeltijds tewerkgestelde
personeelsleden dan te kunnen aantonen dat ze recht hebben op evenveel, is het
belangrijk ook altijd het aantal uren verlof te berekenen!
Een ander voordeel van het berekenen van het aantal uren verlof bij deeltijds
tewerkgestelden is dat dit een veel preciezer resultaat geeft.
Stel dat een personeelslid 19u/w presteert over alle dagen van de week. Plots komt
hier midden in het jaar een wijziging in en zal het personeelslid de 19u/w over nog
maar 3 werkdagen per week presteren. Heb je dan het aantal uren verlof per jaar
berekend, dan zal dit niet wijzigen. Het aantal vakantiedagen per jaar zal echter wel
wijzigen!
Effectieve prestaties volgens een variabel uurrooster
Een variabel uurrooster betekent dat het personeelslid per week wel zijn uren
presteert, maar dat de spreiding kan verschillen. Soms is dit alle dagen van de
week, soms maar enkele.
Voorbeeld: tewerkstelling van 19u/w, per week verschillend gespreid
In dit geval kan je best niet met ‘dagen’ werken, maar met ‘uren’ omdat het aantal
uren per week de enige constante is. F (aantal vakantiedagen/jaar) wordt dus F’
(aantal uren verlof/jaar) en A (vakantiedagen/leeftijd) wordt dan A’ (uren
verlof/leeftijd).
De gehanteerde formule is dan:
F’ = A’ x (B x D)
(C x E)
Om dit in te vullen, moeten we eerst A’ berekenen:
A’ = A x 7,6 u/dag
(1 dag = 7u36 min = 7,6 uur)
A’ = 30 vakantiedagen/jaar x 7,6 u/dag = 228 uren verlof/jaar
209
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Als we nu de formule invullen, krijgen we:
F’ = 228 uren verlof/jaar x (360 dagen x 19u/w)
(360 dagen x 38u/w)
We stellen vast dat F = A x D
E
F’ = 114 uren verlof/jaar
Alhoewel men in dit geval niet weet hoe de uren zullen kunnen opgenomen worden,
omdat de spreiding per week niet vastligt, zegt de wet nochtans dat het verlof zoveel
mogelijk in vakantiedagen moet worden uitgedrukt. Rekent men de uren dus om in
vakantiedagen, dan moet men er zich wel van bewust zijn dat dit altijd maar een
berekening bij benadering kan zijn. Alleen het aantal uren verlof per jaar is zeker.
Tewerkstelling gedurende een deel van het kalenderjaar
Ook hier moet men eerst nagaan of het om een voltijdse, dan wel om een deeltijdse
tewerkstelling gaat. Afhankelijk van het antwoord, zullen de bovenvermelde
formules gewoon toegepast moeten worden.
Het enige verschil is dat de breuk B / C of het aantal gewerkte dagen in het
kalenderjaar / het aantal dagen in een kalenderjaar nu niet meer zal wegvallen. Bij
een tewerkstelling gedurende het volledige kalenderjaar bekwam men immers
telkens 360 dagen / 360 dagen. Het aantal dagen waarop de werknemer in de loop
van het kalenderjaar op het werk niet aanwezig was en geen bezoldiging of
aanvullend loon genoot doet nu het aantal dagen jaarlijkse vakantie in de deeltijdse
tewerkstelling in evenredige mate verminderen.
Voorbeeld: Stel dat een personeelslid van minder dan 45 jaar pas op 10 februari
19u/w begint te werken. De gehanteerde formule is dan:
F’ = A’ x (B x D)
(C x E)
F’ = 228 uren verlof/jaar x (320 dagen x 19u/w)
(360 dagen x 38u/w)
F’ = 101, 33 uren verlof/jaar (i.p.v. 114, zie boven)
Algemeen voorbeeld
Een onderhoudswerkman van 40 jaar met een contract van bepaalde duur (van
01 september 1997 tot en met 31 december 1997 = 4 maanden) in deeltijdse
tewerkstelling van 19u/w is 15 dagen niet aanwezig op het werk zonder bezoldiging
of aanvullend loon.
Wat opvalt is dat we uit het voorbeeld niets over de spreiding van het aantal te
werken uren weten over de dagen van de week. De man werkt 19u/w, maar is dit op
alle dagen of op enkele dagen van de week, of telkens verschillend?
Het is dus aangewezen het verlof in ‘uren verlof’ te berekenen!
210
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
F’ = A’ x (B x D)
(C x E)
A’ = 30 vakantiedagen x 7,6 u/d = 228 uren verlof/jaar
De man moest 4 maanden werken dat kalenderjaar x 30 dagen/maand = 120
dagen.
Hij is echter 15 dagen niet aanwezig geweest: 120 dagen – 15 dagen = 105
gewerkte dagen dat kalenderjaar.
F’ = 228 uren verlof/jaar x (105 dagen/jaar x 19u/w)
(360 dagen/jaar x 38u/w)
F’ = 33 uren verlof per jaar
Wil je dit absoluut in vakantiedagen omrekenen, ook al kan het niet omdat je niets
over de spreiding weet, dan bekom je:
33 uren verlof/ jaar = 4,3 vakantiedagen = 5 vakantiedagen
7,6 uren/dag
7.7.3
Wijze van opname
Bij het begin van elk kalenderjaar wordt er een vakantieplan opgesteld. Dit moet
voor advies worden voorgelegd aan het Basisoverlegcomité. Het dienstbelang en de
doelstellingen van de instelling zijn hierbij van primordiaal belang.
Vakantie wordt genomen tijdens het kalenderjaar waarop de vakantie betrekking
heeft.
De jaarlijkse vakantie moet worden genomen tijdens de periode juli/augustus van
het kalenderjaar. Op verzoek van het personeelslid en in overeenstemming met het
vakantieplan kan de jaarlijkse vakantie ook buiten de periode juli/augustus worden
genomen, maar dan uitsluitend op dagen waarop er volgens de geldende
beschikkingen geen lessen worden gegeven of diensten worden verleend.
Arbeidsovereenkomsten die voor een bepaalde duur werden afgesloten en eindigen
op 30 juni van het kalenderjaar, laten uiteraard niet toe dat de vakantie wordt
genomen in de periode juli/augustus. Daarom moeten de vakantieperiodes van het
contractueel personeel, in overleg met de betrokken personeelsleden, worden
vastgesteld op basis van de duur of de eventuele schorsingen van de
arbeidsovereenkomst. Daarbij wordt rekening gehouden met het dienstbelang en de
doelstellingen van de instelling.
Niet opgenomen vakantiedagen voor het einde van arbeidsovereenkomst dienen
uitbetaald.
7.7.4
Overdracht van vakantie
De raad van bestuur heeft beslist dat, indien omwille van dienstredenen, de totaliteit
van de vakantie tijdens het kalenderjaar niet is opgenomen het instellingshoofd kan
beslissen een overdracht naar het volgend kalenderjaar van maximaal 5 dagen toe
te staan.
211
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.7.5
Regeling opname van vakantiedagen bij beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
Zie hoofdstuk 8: beëindigingsvormen van de arbeidsovereenkomst.
7.7.6
Vakantiegeld - Principes
 Het vakantiegeld: 92% van de maandwedde van maart (= V).
 Het vakantiejaar loopt van 01 januari jaar x huidig jaar tot en met 31 december
jaar. Het referentiejaar loop van 1 januari jaar x -1 tot en met 31 december jaar x
-1. Onder bezoldigde uren worden de effectief door de instelling betaalde uren
verstaan en ook de uren waarvoor het personeelslid een in de plaats gestelde
vergoeding heeft ontvangen (bv. uitkering door het ziekenfonds).
 Het vakantiegeld moet worden uitbetaald tussen 1 mei en 30 juni van het jaar
waarin de vakantie moet worden toegekend.
 Vervroegd vakantiegeld
In geval van oppensioenstelling, overlijden, definitief ontslag of afdanking, wordt
het vakantiegeld uitbetaald tijdens de maand, die volgt op de datum van het feit,
op basis van de reglementering die geldt op de datum van de dienstverbreking.
 Het vakantiegeld is voor de belastingwetgeving een exceptionele vergoeding. De
af te houden bedrijfsvoorheffing wordt bijgevolg vastgesteld volgens een
percentage op het jaarbedrag van de normale brutobezoldigingen.
 Twee of meer vakantiegelden kunnen niet gecumuleerd worden boven een
bedrag overeenkomend met het hoogste vakantiegeld dat bekomen wordt
wanneer de vakantiegelden van al de uitgeoefende ambten of activiteiten
berekend worden op basis van volledige prestaties.
7.7.7
Vakantiegeld - Concrete toepassingen
Contractuele MVD’ers
 Volledige prestaties gedurende een gedeelte van het referentiejaar
Vakantiegeld = (V) x bezoldigde dagen in jaar X -1
360 dagen
 Onvolledige prestaties gedurende het volledige referentiejaar of een gedeelte
ervan
Vakantiegeld = (V) x bezoldigde uren in jaar X -1
1976 uren
1976 = arbeidstijdregeling van 38 uur per week, vermenigvuldigd met 52 weken
Busbegeleiders
Vakantiegeld = (V) x bezoldigde uren in jaar X -1
1976 uren
212
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.7.8
Vakantiegeld schoolverlaters
Buiten hun normale vakantie, berekend op de arbeidsdagen gepresteerd in het
vakantiedienstjaar, kunnen schoolverlaters aanspraak maken op aanvullende
vakantie (zowel dagen als geld). Ze dienen daarvoor volgende voorwaarden te
vervullen:
 Geen 25 jaar zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar .
 Binnen de vier maanden na het einde van de school voor het eerst tewerkgesteld
zijn. Een gelegenheidswerk uitgeoefend tijdens de vakantie wordt evenwel niet
beschouwd als een eerste tewerkstelling. Militaire dienst of dienst als
gewetensbezwaarde telt niet mee bij de berekening van de periode van
4 maanden. Deze periode van 4 maanden loopt m.a.w. gewoon door na het
einde van de dienst.
 Arbeiders-schoolverlaters kunnen slechts aanspraak maken op aanvullende
vakantie in het vakantiejaar wanneer ze gedurende minstens 60% van de
werkdagen tussen de datum van indiensttreding en het einde van het
vakantiedienstjaar verbonden waren door een arbeidsovereenkomst. Deze
voorwaarde geldt niet voor bedienden.
 Indien de arbeider-schoolverlater deeltijds werd tewerkgesteld, is een speciale
regeling van toepassing om uit te maken of hij aan de voorwaarde van de 60%
voldoet en om het bijkomend verlofgeld te berekenen. Daarenboven moeten zij
de aanvullende vakantie met een speciaal formulier PJ aanvragen bij de
vakantiekas van hun eerste werkgever.
 Jonge bedienden ontvangen hun aanvullend vakantiegeld rechtstreeks van de
werkgever, bij wie ze in dienst waren in het jaar van hun allereerste
tewerkstelling.
 Voor schoolverlaters-ambtenaren die op 31 december van het vakantiejaar
-25 jaar zijn en uiterlijk de laatste dag van de 4 maanden volgend op het
beëindigen van de studies, in dienst zijn opgenomen wordt ook de periode van 1
januari tot de dag van indiensttreding in aanmerking genomen voor de
berekening van het vakantiegeld.
213
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.8
Feestdagen
Zie hoofdstuk 5.
214
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.9
Overmacht
Men heeft te maken met overmacht wanneer een plotse onvoorzienbare
gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die er zich op beroept, de
uitvoering van de overeenkomst volstrekt onmogelijk maakt.
Dit betekent dat de partij die zich op de overmacht beroept, en dus de bewijslast
heeft, zeker niet mee oorzaak mag zijn van de overmacht. De overmacht moet zich
onafhankelijk van haar wil hebben voorgedaan.
De onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren ten gevolge van de overmacht
kan zowel van korte als van lange duur zijn.
Wanneer de uitvoering wegens overmacht slechts tijdelijk onmogelijk wordt
gemaakt, wordt de arbeidsovereenkomst niet beëindigd. Deze kortstondige
onmogelijkheid tot uitvoering schorst de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Daarentegen bij een langdurige onmogelijkheid tot uitvoering wordt de
arbeidsovereenkomst beëindigd (hoofdstuk 8 – overmacht).
Bij schorsing ten gevolge van overmacht geldt de algemene burgerrechtelijke regel
die inhoudt dat wanneer één partij haar hoofdverplichting niet nakomt, de andere
partij ook haar tegenprestatie niet moet leveren. Dit betekent dat er geen
loonwaarborg is.
De werknemer heeft onmiddellijk recht op werkloosheidsuitkeringen. De instelling
moet, zodra mogelijk, het bevoegde werkloosheidsbureau in kennis stellen van:
 de voorziene duur;
 de identiteit van de werknemer;
 de omstandigheden die de onderbreking hebben veroorzaakt.
De werkgever overhandigt een formulier C 3.2. aan de werknemer, uiterlijk de
eerste werkloosheidsdag, met de juiste reden van de tijdelijke werkloosheid.
215
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
216
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.10
Loopbaanonderbreking
7.10.1 Principes
Om bepaald misverstanden te voorkomen blijft het begrip loopbaanonderbreking in
zijn algemeenheid nog steeds van kracht in de openbare sector.
In de privé-sector maakt men een onderscheid tussen:
 de thematische verloven zijnde palliatieve verzorging, ouderschapsverlof en het
bijstaan van een zwaar ziek gezins- of familielid;
 tijdskrediet.
Daar de contractuelen in de openbare sector niet vallen onder het
toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is het oorspronkelijke stelsel van de
loopbaanonderbreking voor deze werknemers nog steeds van kracht.
Let wel: voor de thematische verloven is ouderschapsverlof en het bijstaan van een
zwaar ziek gezins- of familielid niet van kracht voor de contractuelen in de
openbare sector evenmin het stelsel van tijdskrediet.
Het recht op loopbaanonderbreking om een persoon bij te staan met palliatieve
verzorging is wel geldend.
Omschrijving
Beroepsloopbaanonderbreking is een systeem waarbij de werknemer zijn prestaties
tijdelijk kan verminderen of stopzetten zonder dat hierdoor aan het bestaan van de
arbeidsovereenkomst wordt geraakt. De loopbaanonderbreker ontvangt een
zogenaamde onderbrekingsuitkering in het kader van de werkloosheidsverzekering.
Men kan om verschillende persoonlijke redenen beslissen zijn loopbaan te
onderbreken zoals om bepaalde persoonlijke behoeften (een reis maken, een
nieuwe studie aanvatten, de nodige stappen zetten om zich als zelfstandige te
vestigen, enz.).
Soorten
Er bestaan drie soorten beroepsloopbaanonderbreking van toepassing in het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap:
 de volledige beroepsloopbaanonderbreking
Bij de volledige beroepsloopbaanonderbreking zet de werknemer gedurende een
bepaalde tijd zijn arbeidsprestaties volledig stop en wordt de
arbeidsovereenkomst geschorst.
 gedeeltelijke beroepsloopbaanonderbreking of beroepsloopbaanvermindering.
Bij de beroepsloopbaanvermindering kan de werknemer zijn arbeidsprestaties
verminderen met 1/5de, 1/4de , 1/3de of 1/2de van het normaal aantal
arbeidsuren van een voltijdse arbeidsregeling. In dit geval is er dus een tijdelijke
wijziging in het volume aan arbeidsprestaties. Zie ook verder voor de ¾-regeling.
 palliatieve zorgen
Onder “palliatieve verzorging” wordt verstaan elke vorm van bijstand, in het
bijzonder op medisch, sociaal, administratief en psychologisch vlak, evenals de
verzorging die wordt verstrekt aan een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte
lijdt en zich in een terminale fase bevindt. Om het recht op dit verlof te bekomen
is het niet nodig dat de persoon aan wie de bijstand wordt verleend een naaste of
een verwante van de werknemer is. De werknemer moet evenwel bewijzen dat
hij effectief voor die verzorging zal instaan.
217
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De werknemer kan vrij kiezen of hij het verlof wegens palliatieve zorg zal opnemen
in de vorm van een volledige schorsing van de arbeid dan wel in de vorm van een
vermindering van de arbeid van een voltijdse baan.
Loopbaanonderbreking voor het toekennen van medische zorgen en
ouderschapsverlof zijn niet van toepassing.
Loopbaanonderbreking, een recht?
Werkgever en werknemer kunnen enkel in gemeenschappelijk overleg de uitvoering
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schorsen. De onderbreking is voor de
werknemer nog altijd een gunst.
Personeelsleden die minstens ¾ van een voltijdse betrekking werken kunnen de
prestaties enkel verminderen tot de helft van een voltijdse betrekking.
Alle werknemers, dus ook de contractuelen in de openbare sector, hebben echter
recht op een gehele of gedeeltelijke onderbreking van hun loopbaan bij palliatieve
verzorging voor een persoon. Dit is een specifieke vorm van loopbaanonderbreking.
7.10.2 Toekenningsvoorwaarden
Instemming van de werkgever
De werkgever moet zijn principiële instemming geven om de arbeid geheel of
gedeeltelijk te onderbreken. Beide partijen moeten erop toezien dat in de
schriftelijke overeenkomst het begin, de duur en de reden van de schorsing wordt
vermeld.
Die instemming is echter niet vereist in het geval dat de werknemer een recht kan
doen gelden (met name bij palliatieve verzorging).
Om het palliatief verlof te bekomen, moet de werknemer de werkgever wel een
getuigschrift bezorgen dat werd uitgereikt door de behandelend geneesheer van de
persoon die palliatieve zorg nodig heeft en waaruit blijkt dat de werknemer zich
bereid heeft verklaard om die zorg te verzekeren. De identiteit van de persoon die
deze zorg nodig heeft, mag evenwel niet worden bekendgemaakt. Bij verlenging van
het verlof moet een nieuw getuigschrift worden ingeleverd. Een werknemer kan
maximaal twee attesten afleveren voor de palliatieve verzorging van eenzelfde
persoon.
Duur van de onderbreking
 Vanaf 01/01/2012: maximum 60 maanden i.p.v. 70 maanden
 De volledige onderbreking moet minstens 3 maanden duren. Die minimumduur
van 3 maanden is niet vereist bij verlenging van de loopbaanonderbreking. De
oorspronkelijke onderbrekingsperiode of de opeenvolgende verlengingen mogen
in geen geval meer dan 12 maanden (of één jaar) bedragen.
Na een werkhervatting (zelfs van 1 dag) of na het verstrijken van een
onderbrekingsperiode van 12 maanden moet een nieuwe aanvraag worden
ingediend (waarbij de minimumduur van 3 maanden moet worden in acht
genomen). In totaal mogen de onderbrekingen die op die manier tijdens de
loopbaan worden genomen niet meer dan 60 maanden (of 6 jaar) bedragen.
Om die 60 maanden te berekenen, wordt evenwel geen rekening gehouden met
het verlof wegens palliatieve verzorging en ook niet met schorsingen waarvoor
geen onderbrekingsvergoeding wordt toegekend (b.v. de werknemer zet zijn
activiteit als zelfstandige voort gedurende langer dan 12 maanden; hij geniet een
overlevingspensioen of zijn recht op een uitkering is geschorst).
218
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Voor de gedeeltelijke onderbreking geldt grotendeels dezelfde regeling. Het
enige verschil is dat de beperking van 60 maanden enkel geldt tot de leeftijd van
50 jaar.
Zodra ze de leeftijd van 50 hebben bereikt, kunnen werknemers hun arbeid voor
onbepaalde tijd verminderen; in principe kan dat tot ze de pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt. Tijdens die periode zullen ze een verhoogde
onderbrekingsuitkering genieten.
De maximumgrens van 6 jaar is dus niet op hen van toepassing, maar deze
afwezigheid van beperking wordt slechts éénmaal toegekend en het recht op een
verhoogde uitkering verdwijnt definitief als de werknemer weer voltijds gaat
werken.
Het krediet van 60 maanden dat wordt toegekend voor een volledige onderbreking
van de beroepsloopbaan staat los van het krediet van 60 maanden dat wordt
toegekend in het kader van de arbeidstijdvermindering. Een werknemer kan immers
zijn arbeid volledig onderbreken gedurende 60 maanden en vervolgens, een
vermindering vragen (en verkrijgen) van zijn arbeid gedurende een periode die
beperkt is tot maximum 60 maanden indien die aanvraag geformuleerd wordt voor
de leeftijd van 50 jaar.
Beide kredieten van 60 maanden zijn dus op éénzelfde loopbaan cumuleerbaar.
Wanneer het gaat om de aanvraag van een verlof wegens palliatieve verzorging
dan bedraagt de duur van het verlof een maand. Die periode kan worden verlengd
met een bijkomende maand (in totaal dus maximum 2 maanden).
Het verlof wegens palliatieve verzorging gaat in op de eerste dag van de week die
volgt op de week waarin de werknemer het gevergde attest aan zijn werkgever heeft
overhandigd. Het recht kan niettemin vroeger ingaan op voorwaarde dat de
werkgever ermee heeft ingestemd.
Vervanging van de werknemer
Is niet meer van toepassing.
Indienen van een aanvraag van onderbrekingsuitkering
De betrokkene moet een aanvraag tot het verkrijgen van onderbrekingsuitkeringen
indienen volgens de vooropgestelde richtlijnen en voorwaarden.
Arbeidsregeling bij loopbaanvermindering
Indien een deeltijdse werknemer waarvan het arbeidsrooster ten minste gelijk is
3/4de van dat van een voltijdse werknemer een vermindering van zijn arbeid heeft
gevraagd tot een halftijdse baan, dan moet zijn wekelijks arbeidsrooster na de
overschakeling op de halftijdse baan gelijk zijn aan de helft van het arbeidsrooster
van de voltijdse arbeidsregeling.
7.10.3 De onderbrekingsuitkering
Een werknemer die voldoet aan de vereiste voorwaarden om zijn loopbaan te
onderbreken, kan ten laste van de R.V.A. recht hebben op een
onderbrekingsuitkering, die hij moet aanvragen.
219
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De te volgen procedure voor het bekomen van de onderbrekingsuitkering
De uitkeringsaanvraag
De aanvraag van uitkeringen gebeurt met een formulier dat wordt uitgereikt door
het werkloosheidsbureau – Dienst onderbrekingsuitkeringen:
Het gaat om een formulier C61A bij volledige schorsing van de overeenkomst en
om het formulier C61B bij vermindering van de arbeid.
Dit formulier moet door werkgever en werknemer worden ingevuld
Werkgever: Luik 1, welke hij aan de R.V.A. moet afleveren (zie indienen van de
aanvraag)
Werknemer: Luik 2
In bepaalde omstandigheden moeten andere documenten worden opgesteld en
overgelegd.
Voor het bekomen van een verhoogde uitkering bij geboorte of adoptie van een
2de kind, van een 3de of volgend kind, moet de werknemer het R.V.A.-bureau
volgende documenten aangetekend toesturen:
Een uittrekstel uit de geboorteakte, of een afschrift van de beslissing om de akte
van adoptie te homologeren;
Een attest van het kinderbijslagfonds.
Deze documenten moeten worden verzonden voor het einde van de periode
waarvoor de uitkeringen worden aangevraagd.
Indien de documenten buiten die termijnen worden ontvangen, verliest de
werknemer het recht op de verhoogde uitkering. Zolang deze documenten niet
werden overgelegd, heeft de werknemer slechts recht op een gewone uitkering
die geregulariseerd wordt zodra de documenten ontvangen worden.
Indien men gebruik wil maken van zijn recht op loopbaanonderbreking in het
kader van het palliatief verlof, dient men de nodige attesten voor te leggen
waaruit blijkt dat men hier recht op heeft.
Indienen van de aanvraag
Het is de werknemer die de aanvraag van de uitkeringen en haar bijlagen naar
het werkloosheidsbureau “dienst onderbrekingen”, dat bevoegd is voor zijn
woonplaats
moet zenden. Dit moet gebeuren met een aangetekende zending, die geacht
wordt ontvangen te worden op de 3de dag nadat ze bij de post werd afgeleverd.
Het recht op uitkeringen bestaat vanaf de dag die op de aanvraag van de
uitkering staat, op voorwaarde dat het werkloosheidsbureau alle documenten
ontvangt binnen een termijn van 2 maanden, dag op dag berekend en ingaand
de dag na de datum vermeld op het verzoek.
Indien de aanvraag laattijdig wordt ingediend, ontstaat het recht op uitkeringen
slechts vanaf de dag van ontvangst.
Bij een conventionele verlenging van de periode van loopbaanonderbreking,
moet binnen dezelfde termijn een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Indien het recht op onderbrekingsuitkeringen erkend is, dan ontvangt de
werknemer in principe binnen een termijn van een maand in een aangetekend
schrijven een afschift van de onderbrekingsuitkeringskaart van het bedrag van de
uitkeringen en van de datum van inwerkingtreding.
220
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Mogelijkheid tot cumulatie met de vergoeding
De onderbrekingsuitkeringen kunnen worden gecumuleerd met inkomsten uit:
De uitoefening van een politiek mandaat;
Een bijkomende activiteit als loontrekkende die reeds uitgeoefend werd sinds ten
minste 3 maanden voor het begin van de loopbaanonderbreking of vermindering en
op voorwaarde dat:
Deze bijkomende activiteit niet wordt uitgebreid, dit wil zeggen dat er geen
verhoging komt van het aantal arbeidsuren;
Dat de werknemer dit vooraf aangeeft op het formulier C61A als hij zijn
onderbrekingsuitkeringen aanvraagt.
Een bijkomende activiteit is elke activiteit als loontrekkende waarvan het aantal
arbeidsuren gemiddeld niet hoger is dan het gemiddeld aantal uren van de job
waarvan de uitvoering geschorst is;
De uitoefening van een activiteit als zelfstandige (begonnen of voortgezet tijdens de
onderbreking) en wel tijdens een periode van maximum één jaar. Eens die termijn
voorbij kan het recht op onderbreking behouden blijven, maar zonder dat
onderbrekingsuitkeringen worden toegekend. Let wel, dit punt geldt enkel voor de
volledige onderbreking van de loopbaan.
Schorsing van het recht op onderbrekingsuitkering
Het recht op onderbrekingsuitkeringen wordt tijdelijk geschorst indien de werknemer
onder de wapens wordt geroepen, een dienst als gewetensbezwaarde verricht of in
de gevangenis wordt opgesloten.
Verlies van het recht op onderbrekingsuitkering
Het recht op onderbrekingsuitkering gaat verloren:
Bij het verstrijken van de periode van loopbaanonderbreking die tussen partijen
overeen werd gekomen (behalve bij verlenging van de periode in onderling overleg)
of van de maximumtermijn van de onderbreking.
 Vanaf de dag waarop de werknemer de arbeid hervat in de arbeidsregeling die
hij had voor zijn arbeid volledig werd onderbroken of werd verminderd.
 Vanaf de dag waarop de werknemer een activiteit beoefent die niet cumuleerbaar
is, met name:
een bijkomende activiteit als loontrekkende die werd begonnen of uitgebreid
indien ze reeds werd uitgeoefend voor het begin van de onderbreking;
een activiteit als zelfstandige bij vermindering van de arbeid.
Na een jaar activiteit als zelfstandige bij volledige onderbreking. De werknemer
verliest dan zijn onderbrekingsuitkering, maar behoudt wel zijn recht op
loopbaanonderbreking.
 Vanaf de dag waarop de arbeidsovereenkomst afloopt.
 Vanaf de dag waarop de werknemer een pensioen geniet. Als het om een
overlevingspensioen gaat, betekent het verlies van de onderbrekingsuitkering
geenszins dat ook het recht op de loopbaanonderbreking verloren gaat.
 Vanaf de dag waarop de werknemer niet langer in België gedomicilieerd is. Hij
mag zich naar het buitenland begeven en er verblijven op voorwaarde dat hij zijn
woonplaats behoudt in België. De onderbrekingsuitkering wordt enkel in België
uitbetaald.
Het recht op onderbrekingsvergoeding gaat niet verloren tijdens de periodes van
ziekte, jaarlijkse vakantie of tijdens de periode die gedekt wordt door een halftijdse
opzeggingsvergoeding.
221
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.10.4 De vervanging van de werknemer die loopbaanonderbreking neemt
Sinds 01.01.2002 is de werkgever niet langer verplicht de werknemer te vervangen
(art. 19 §3 van de wet van 10.08.2001).
7.10.5 Hervatting van het werk
Na afloop van de onderbreking, moet de werkgever de werknemer opnieuw in dienst
nemen tegen dezelfde voorwaarden als diegene die vóór de onderbreking van
kracht waren. Dit wil zeggen dat de werknemer in principe opnieuw moet worden
tewerkgesteld in de functie die hij/zij voor de onderbreking bekleedde, op basis van
hetzelfde loon en tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden.
De anciënniteit is de anciënniteit vanaf de datum van indiensttreding, met inbegrip
van de periode van de eigenlijke onderbreking van de beroepsloopbaan, die
beschouwd wordt als een gewone oorzaak voor de tijdelijke schorsing van een
overeenkomst.
7.10.6 Ontslagbescherming
Begin en duur van de bescherming
De bescherming begint vanaf de dag waarop de werkgever zijn akkoord geeft over
de onderbreking van de overeenkomst.
In alle gevallen waarin een werknemer een recht op de onderbreking kan inroepen,
begint de bescherming op het moment waarop hij zijn aanvraag tot
loopbaanonderbreking heeft ingediend. De bescherming begint op de datum van de
schriftelijke kennisgeving door de werknemer.
Ze eindigt in ieder geval 3 maanden na het einde van de onderbreking.
Aard van de bescherming
Tijdens de periode van de bescherming zal de werkgever geen daad mogen stellen
die éénzijdig een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst tenzij om een dringende
reden of een “voldoende” reden, met andere woorden om een door de rechter als
zodanig bevonden reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de
schorsing.
Daarom is het niet alleen verboden om onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen,
maar eveneens om een opzegging te betekenen tijdens deze periode.
Een opzegging die door de werkgever werd betekend vóórdat de werknemer zijn
aanvraag tot onderbreking indiende, is geldig. Maar de opzeggingstermijn zal
worden geschorst tijdens de ganse loopbaanonderbreking.
Sanctie
De werkgever die tijdens de beschermperiode onmiddellijk een einde maakt aan de
arbeidsovereenkomst of een opzegging betekent, zonder dat er een dringende
reden of een door de rechter “voldoende” reden kan worden ingeroepen, is een
forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd. Die schadevergoeding bedraagt 6 maanden loon
zonder rekening te houden met de uitkering die bij de beëindiging van de
overeenkomst altijd verschuldigd is en dit zelfs indien de betekende
opzeggingstermijn werd gepresteerd.
Deze uitkering kan nochtans niet worden gecumuleerd met de vergoeding wegens
222
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
willekeurig ontslag, met de beschermingsvergoeding inzake zwangerschap, met de
beschermingsvergoeding voor de vakbondsafvaardiging.
Voor de werknemer die zijn arbeid vermindert tot een halftijdse baan, zal de
opzeggingstermijn vastgesteld worden op basis van het loon dat hij verdiend zou
hebben indien hij in zijn vroegere arbeidsregeling was blijven werken. Na het
vaststellen van deze termijn (aantal maanden) wordt het bedrag van de aanvullende
opzeggingsvergoeding echter berekend op basis van het beperkt loon.
7.10.7 Aanmoedigingspremie van de Vlaamse Regering
De Vlaamse Regering keert een aanmoedigingspremie uit aan wie
loopbaanonderbreking neemt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Voor
specifieke informatie kan u altijd terecht bij de VDAB Servicelijn Tel: 0800 30 700.
Voorwaarden en modaliteiten tot het verkrijgen van een aanmoedigingspremie
Binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten kan aan het contractueel
personeelslid een aanmoedigingspremie worden toegekend indien het volledig of
gedeeltelijk de loopbaan onderbreekt mits naleving van de volgende voorwaarden.
Het contractueel personeelslid moet ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling
tewerkgesteld geweest zijn tijdens de periode van 6 maanden onmiddellijk
voorafgaand aan de aanvang van de loopbaanonderbreking,
Wanneer men zich in de vakantiemaanden juli en augustus als werkzoekende dient
in te schrijven, kan deze periode als gelijkgestelde activiteitsperiode worden
beschouwd.
Ook het verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit of het verlof – of afwezigheidstelsel
voor verminderde prestaties telt mee om tot die periode van 6 maanden te komen.
Bovendien moet het personeelslid gedurende de loopbaanonderbreking zijn
hiervoor uitgeoefende arbeidsprestaties met minstens één vijfde van het normaal
aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking verminderd hebben.
De aanmoedigingspremie kan tijdens de beroepsloopbaan gedurende maximum
twee jaar worden toegekend.
De aanmoedigingspremie kan niet gecombineerd worden met:
- een vervangende deeltijdse of voltijdse tewerkstelling;
- de uitoefening van een winstgevende activiteit (dit kan wel i.g.v. een
aanmoedigingspremie die uitgekeerd wordt voor de loopbaanonderbreking
opgenomen voor het starten van een activiteit als zelfstandige gedurende één jaar);
een uitkering in het kader van de werkloosheidsreglementering.
De aanmoedigingspremie blijft behouden voor het overeenstemmende bedrag
indien de werknemer overstapt van een volledige naar een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking, of van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking naar een
andere gedeeltelijke loopbaanonderbreking of naar een volledige
loopbaanonderbreking.Bedragen van de aanmoedigingspremie
De aanmoedigingspremie bedraagt bruto per volledige kalendermaand:
Volledige loopbaanonderbreking
Min. 75% van de voltijdse arbeidsregeling
Min. 50% van de voltijdse arbeidsregeling
123,95 €
74,37 €
Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Vermindering met 1/3de of ½de van een
voltijdse betrekking
Vermindering met ¼de of 1/5de van een
voltijdse betrekking
74,37 €
49,58 €
223
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De voormelde bedragen worden verdubbeld voor de periode dat het personeelslid
tijdens de loopbaanonderbreking, waarvoor een premie wordt toegekend, een
opleiding volgt.
Volgende opleidingen komen in aanmerking:
 de beroepsopleidingen georganiseerd door de VDAB;
 elke andere vorm van onderwijs en opleiding georganiseerd, gefinancierd,
gesubsidieerd of erkend door de overheid en waarvan het programma minstens
120 lesuren op jaarbasis omvat.
De periode van verdubbeling van de aanmoedigingspremie blijft beperkt tot de duur
van de opleiding, met een minimumuitkering voor één kwartaal.
De procedure tot het bekomen van de aanmoedigingspremie
De aanvraag tot het bekomen van de aanmoedigingspremie wordt door de
werknemer ingediend bij de administratie Werkgelegenheid van het departement
Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw.
De aanvraag bestaat uit:
 Het ingevulde aanvraagformulier.
 Een kopie van de onderbrekingsuitkeringskaart van de RVA (formulier C62)
waarop de ingangsdatum en de duur van de onderbrekingsperiode vermeld is.
 Het bewijs van vervanging voor het personeelslid dat een gedeeltelijke
loopbaanonderbreking opneemt en de arbeidsprestaties vermindert met 1/4de of
1/5de van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse tewerkstelling (is
nog steeds in het besluit voorzien).
 Een attest van de onderwijs- of opleidingsinstelling waaruit de inschrijving voor,
de aanvangsdatum, de duur en het aantal lesuren van de opleiding blijken,
ingeval het personeelslid een opleiding volgt. Om geldig te zijn, dient de
aanvraag ingediend te worden binnen 6 maanden na aanvang van de
loopbaanonderbreking. De indieningstermijn van 6 maanden begint te lopen
vanaf 30 januari 1999 (publicatie in het BS), voor de aanvragen van de
aanmoedigingspremie die betrekking hebben op een loopbaanonderbreking die
ingegaan is op 1 april 1998 of op een latere datum, maar voorafgaand aan
30 januari 1999.
Na beslissing en betalingsopdracht door de administratie wordt de premie per
kwartaal aan de werknemer uitgekeerd, in de loop van het daaropvolgende
kwartaal.
Controle en sancties
Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de werknemer niet
meer voldoet aan de voorwaarden waaronder de aanmoedigingspremie werd
toegekend, vervalt het recht op de aanmoedigingspremie.
Onrechtmatig verkregen aanmoedigingspremies, kunnen teruggevorderd worden.
De controle op de naleving van de voorwaarden, wordt uitgeoefend door de
inspectie van de administratie.
7.10.8 Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Volledige onderbreking van de beroepsactiviteit
Een werknemer die zijn beroepsactiviteit volledig schorst behoudt al zijn rechten in
de sector "geneeskundige verzorging".
Het recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (tengevolge van ziekte of
224
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
invaliditeit) daarentegen wordt tijdens de duur van de onderbreking geschorst;
indien de arbeidsongeschiktheid na de onderbreking echter verder loopt, krijgt de
werknemer een ZIV-uitkering vanaf de eerste dag volgend op de
onderbrekingsperiode.
Overstap naar een halftijdse beroepsactiviteit
Een voltijdse of ten minste 3/4-tijdse werknemer die overstapt naar een halftijdse
arbeidstijdregeling behoudt al zijn rechten in de sector van de medische verzorging.
Voor de toekenning van uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid (tengevolge van
ziekte of invaliditeit) wordt hij beschouwd als een halftijdse werknemer.
Na afloop van de periode gedurende dewelke de werknemer een
onderbrekingsvergoeding geniet, wordt de vergoeding wegens de
arbeidsongeschiktheid berekend op basis van de verloren vergoeding vóór de
overstap naar de halftijdse beroepsactiviteit.
Beëindiging van de beroepsloopbaan via een halftijdse arbeidsregeling
Een werknemer van ten minste 50 jaar die overgestapt is van een voltijdse
beroepsactiviteit naar een halftijdse arbeidstijdregeling behoudt al zijn rechten in de
sector van de geneeskundige verzorging.
Voor de toekenning van vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid (tengevolge
van ziekte of invaliditeit) wordt hij beschouwd als een halftijdse werknemer.
7.10.9 Kinderbijslag
In alle mogelijkheden van loopbaanonderbreking behoudt de werknemer volledig het
recht op kinderbijslag voor zijn daartoe rechtgevende kinderen.
De werknemer met loopbaanonderbreking die een zelfstandige activiteit uitoefent,
heeft geen recht in het stelsel van de loontrekkende indien hij een recht op
kinderbijslag kan verwerven in de regeling van de zelfstandigen.
7.10.10 Jaarlijkse vakantie
Volledige onderbreking van de beroepsactiviteit
In de jaarlijkse vakantieregeling wordt de periode van volledige onderbreking van de
beroepsactiviteit niet met een periode van tewerkstelling gelijkgesteld. De onderbrekingsperiode geeft geen recht op vakantiegeld of vakantiedagen.
Bovendien dient bij het ingaan van de onderbrekingsperiode al het op dat ogenblik
verschuldigde vakantiegeld te worden uitbetaald.
Overstap naar een halftijdse beroepsactiviteit
Een voltijdse (of daarmee gelijkgestelde) werknemer die overstapt naar een
halftijdse arbeidsregeling wordt in de vakantieregeling beschouwd als een halftijdse
werknemer.
Beëindiging van de beroepsloopbaan via een halftijdse arbeidsregeling
Een werknemer van tenminste 50 jaar die is overgestapt van een voltijdse
beroepsactiviteit naar een halftijdse arbeidsregeling wordt in de vakantieregeling
beschouwd als een halftijdse werknemer.
225
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.10.11 Pensioen
De eerste twaalf maanden worden automatisch en kosteloos gelijkgesteld voor de
berekening van het pensioen. Deze periode kan worden verlengd met 24 maanden
als de werknemer of zijn partner die onder hetzelfde dak woont, voor die maanden
kinderbijslag heeft ontvangen voor een kind van minder dan 6 jaar.
Voor werknemers van meer dan 50 jaar worden de “niet gepresteerde uren”
kosteloos gelijkgesteld tijdens de volledige deeltijdse arbeidsperiode die gedekt
wordt door onderbrekingsuitkeringen.
De gelijkstelling kan worden verlengd als de werknemer individuele bijdragen stort
aan de Rijksdienst voor Pensioenen. De loopbaanonderbreker moet de aanvraag
tot betaling van individuele bijdragen aangetekend en binnen een termijn van 3
maanden na het begin van de gelijk te stellen periode, bij de Rijksdienst voor
Pensioenen laten aankomen.
226
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
227
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.11
Gerechtelijke oproepen
1. Zetelen in een jury voor het assisenhof
Voor elke gepresteerde dag als jurylid of als vervangend jurylid na de 5de dag in
een assisenproces, ontvangt de werkgever die voor de werknemer nog steeds
het normale loon uitbetaalde, een vergoeding die gelijk is aan het dagelijkse
brutoloon verhoogd met de RSZ-werkgeversbijdragen, het vakantiegeld en de
eindejaarspremie. Deze vergoeding komt ten laste van het Ministerie van de
FOD Justitie.
2. Oproep als getuige voor de rechtbanken en hoven
Voor de oproeping als getuige voor de rechtbank, mag de werknemer de
getuigentaks en het loon ten laste van zijn werkgever cumuleren.
3. Arbeidsrechtbank
Het verschijnen in een andere hoedanigheid als die van getuige (hetzij als
eisende of verdedigende partij hetzij als beschuldigde) en wanneer men niet
persoonlijk voor een arbeidsrechtbank moet verschijnen, geeft geen recht op
‘kort verzuim’.
4. Familieraad
Om deel te nemen aan een vergadering van een familieraad die werd
bijeengeroepen door de vrederechter, mag de werknemer de nodige tijd afwezig
blijven met een maximum van één dag.
228
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.12
Voorlopige hechtenis
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst de tijd gedurende dewelke
de werknemer afwezig is wegens maatregelen van voorlopige vrijheidsberoving
waarvan hij het voorwerp uitmaakt.
Het feit van de voorlopige vrijheidsberoving op zich kan dus niet worden
gelijkgesteld met een handeling die overeenstemt met een verbreking van de
arbeidsovereenkomst van de kant van de werknemer, noch met een geval van
overmacht noch met een ontslag om dringende reden.
Maatregelen van voorlopige vrijheidsberoving maken op zichzelf geen dringende
reden uit, te meer daar zij sinds 1983 een wettelijke schorsingsgrond vormen. Dit is
logisch in die zin dat een voorlopige vrijheidsberoving niet noodzakelijk de schuld is
van de werknemer en daarenboven niet steeds tot een veroordeling leidt. Indien de
hechtenis uitloopt op een strafrechtelijke veroordeling, kan ontslag om dringende
reden verantwoord zijn. Dit neemt niet weg dat in het algemeen een strafrechtelijke
veroordeling niet noodzakelijk en in alle gevallen een dringende reden vormt.
Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat omgekeerd een daad die niet
resulteerde in strafrechtelijke veroordeling, evengoed een dringende reden kan zijn.
Evenwel dient gelet te worden op het feit dat de rechter die moet oordelen over de
dringende reden in zijn beoordeling rekening zal houden met “en zich zelfs zal laten
leiden door” de uitspraak van de strafrechter.
Gedurende deze vorm van schorsing wordt geen loon uitbetaald, evenmin is er
sprake van weddenanciënniteit.
229
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.13
Educatief verlof - sociale promotie - scholingsbeding
7.13.1 Educatief verlof
Art. 108, § 3, 1° van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale
bepalingen, sluit de diverse overheidsbesturen en- instellingen uit het
toepassingsgebied van de regeling van het betaald educatief verlof (het vroegere
stelsel van de kredieturen). Educatief verlof kan omschreven worden als zijnde het
recht toegekend aan een werknemer die voltijds tewerkgesteld is in de privé-sector
en die bepaalde algemene of beroepsopleidingen volgt, om op het werk afwezig te
zijn, met behoud van het normale loon dat op het gewone tijdstip moet worden
uitbetaald, en dit, gedurende een aantal uren dat in verhouding staat tot dit van de
gevolgde opleiding(en).
7.13.2 Sociale promotie
Omschrijving
Naast de wet op het educatief verlof blijft een andere wet van kracht die de
werknemer toelaat zijn werk te onderbreken om cursussen te volgen “om zijn
intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken”. In de praktijk gaat het
vooral om cursussen van syndicale vorming.
In tegenstelling tot het educatief verlof is deze wet wel van toepassing op het
contractueel meesters-, vak- en dienstpersoneel.
De uitvoering van de arbeidsovereenkomst is, ingevolge art. 28, 4, a en b van de
AOW, geschorst gedurende de tijd dat de werknemer afwezig is wegens het volgen
van de bedoelde cursussen.
Ook deeltijdse werknemers kunnen van het verlof van sociale promotie gebruik
maken.
Soorten
De sociale promotie beslaat twee soorten van vorming:
 De werknemers onder de veertig jaar hebben het recht van het werk afwezig te
zijn gedurende dagen waarop zij cursussen volgen om hun intellectuele, morele
en sociale vorming te vervolmaken.
Het programma van de cursussen moet betrekking hebben op:
Beroepsaangelegenheden, door te voorzien in lessen over sociale wetgeving,
zoals bv. de arbeidsveiligheid en –hygiëne, de beroepsorganisaties, enz…;
Sociale, economische en burgerlijke aangelegenheden, zoals de sociale leer, de
sociale betrekkingen, grondbeginselen van economische, industriële en
financiële organisatie, de staatsinrichting, de nationale en internationale
instellingen;
Persoonlijke aangelegenheden, zoals algemene cultuur, moraal, het gezin, de
mens en de gemeenschappen, organisatie en oriëntering van de studie door
lectuur.
De cursussen moeten ingericht worden hetzij door een erkende jeugdorganisatie,
hetzij door representatieve werknemersorganisaties, eventueel met medewerking
van de werkgever.
De duur van de afwezigheid die de werkgever moet toestaan is niet uitdrukkelijk
vermeld, hij is evenwel beperkt tot de dagen waarop de cursussen door de
werknemer worden gevolgd.
230
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De werknemer die aan de cursus wil deelnemen, moet zijn werkgever ten minste
4 weken vooraf verwittigen. Bij wederzijds akkoord tussen werkgever en
werknemer kan deze verwittigingstermijn worden ingekort. Ontstaan er
moeilijkheden in de organisatie van het werk omdat te veel aanvragen tot
deelneming aan de cursussen gelijktijdig worden ingediend, dan zal een
overeenkomst betreffende de spreiding van de afwezigheden tot stand worden
gebracht.
 De werknemers ongeacht de leeftijd hebben het recht van het werk afwezig te
zijn om een volledige cursus van avond- of zondagsonderwijs te volgen in een
inrichting van de Staat of in een door de Staat gesubsidieerde of erkende
inrichting met de bedoeling hun beroepsbekwaamheden te verbeteren. De
opleiding is bijgevolg uitsluitend op het beroep gericht.
Bezoldiging
De arbeidsovereenkomstenwet voorziet niet in een loonwaarborg. De
afwezigheidstijd, de tijd dat de werknemer het recht heeft van het werk afwezig te
blijven gedurende de uren dat de cursus plaatsvindt, wordt wel met werkelijke
arbeidsdagen gelijkgesteld voor de toepassing van de sociale wetgeving.
De werknemer wordt niet betaald door de werkgever, maar krijgt een vergoeding
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, eventueel aangevuld met een
vergoeding uitbetaald door een erkende vakorganisatie.
7.13.3 Scholingsbeding
Een scholingsbeding is “een beding waarbij de werknemer, die gedurende de
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een vorming volgt op kosten van de
werkgever, zich ertoe verbindt om aan de werkgever een gedeelte van de
vormingskosten terug te betalen ingeval hij de instelling verlaat voor het einde van
de overeengekomen periode”.
 Is alleen van kracht voor contracten van onbepaalde duur.
 Het jaarloon van de werknemer mag het bedrag van 31.467 € niet overschrijden.
 De vorming moet de werknemer toelaten nieuwe professionele vaardigheden op
te doen die ook buiten de instelling bruikbaar kunnen zijn. “Op de hoogte blijven
is niet van toepassing”.
 De duur van de vorming moet min. 80 uren bedragen.
 De vorming moet een waarde hebben van minimum het dubbel van het
gemiddeld minimum maandinkomen voor werknemers van 21 jaar of ouder.
Een scholingsbeding moet schriftelijk worden vastgelegd ten laatste op het ogenblik
waarop de opleiding aanvangt, dit kan zowel bij de indiensttreding als tijdens de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Elementen die in het geschrift moeten opgenomen worden (verplicht bij wet):
 Omschrijving van de vorming, de duur ervan en plaats waar de vorming zal
plaatsvinden.
 De kost van de vorming.
De beginduur en de geldigheidsuur van het scholingsbeding (nooit meer dan drie
jaar). Indien de vorming aanleiding geeft tot de aflevering van een attest, valt de
begindatum van de gelding van het scholingsbeding samen met de aflevering
ervan.
231
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Het gedeelte van de scholingskosten die ten laste zijn genomen door de
werkgever, dat de werknemer moet betalen na afloop van de vorming als hij de
onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode mag niet
groter zijn dan 30% van het jaarlijks loon van de werknemer: 80 % van de
vormingskost in geval van vertrek van de werknemer voor 1/3 van de
overeengekomen periode, 50% tussen 1/3 en 2/3 en 20% indien na 2/3.
232
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
233
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.14
Politiek verlof
Art. 1, eerste lid. van de Wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de
uitoefening van een politiek mandaat en de wet van 18 september 1986 tot instelling
van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten bepalen
dat deze schorsingsvorm van de arbeidsovereenkomst niet van toepassing is op
contractueel personeel.
234
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.15
Staking
7.15.1 Omschrijving
Staking is een werkonderbreking meestal ingegeven door sociaal-maatschappelijke
motieven en genomen op vrijwillige basis.
Het begrip “werkstaking” wordt als dusdanig niet wettelijk omschreven. In de
rechtsleer wordt werkstaking als volgt gedefinieerd: “het door alle werknemers of
een groep van werknemers zonder persoonlijke verhindering opzettelijk, tijdelijk niet
verrichten van de bedongen arbeid als dwangmiddel in bereiking van een bepaald
doel.”
Uit de rechtspraak kan samenvattend worden besloten:
 de staking is een wettige schorsingsgrond;
 deelneming aan een staking kan op zichzelf nooit een dringende reden tot
ontslag uitmaken (de begeleidende omstandigheden, bv. beschadigingen e.d.
kunnen er echter wel het karakter van een ernstige tekortkoming aan geven, die
het ontslag om dringende reden rechtvaardigen);
 het deelnemen aan een staking is een individueel recht.
7.15.2 Gevolgen
Niet-stakende personeelsleden
De personeelsleden die aanwezig waren en als niet-staker hun normale opdrachten
hebben vervuld of die niet aanwezig waren omdat zij op het moment van de staking
geen normale opdrachten dienden uit te voeren, evenals de personeelsleden die om
andere dan met de stakingsdeelneming verband houdende redenen niet aanwezig
waren of konden zijn, moeten een formulier model A (zie modelformulier 16)
invullen. Dit formulier is een individuele verklaring dat men aanwezig was en dient
door iedere niet-staker ingevuld op de dag van de staking zelf. Personeelsleden die
wegens verlof (bv. ziekte) tijdelijk niet in dienst zijn, maken deze verklaring binnen
7 dagen over aan hun inrichtende overheid. Afwezigheid wegens ziekte, verlof, ...
sluit niet uit dat men zich solidair kan verklaren met de stakers. Het modelformulier
dient dus door iedere niet-staker ingevuld te worden. Als geldige redenen van
afwezigheid van niet-stakenden gelden slechts de afwezigheden welke in normale
omstandigheden als dusdanig worden erkend. Zij moeten met de gekende en
gebruikelijke bewijzen worden gestaafd. Er is geen weddeninhouding. Het
formuliermodel A wordt in het individueel personeelsdossier bijgehouden.
Stakende personeelsleden
De personeelsleden die het formulier model A van aanwezig personeelslid niet
invullen of diegenen die zich onder welk voorwendsel ook aan hun aanwezigheidsof opdrachtvervulling hebben onttrokken, zullen als stakend personeelslid worden
aanzien voor de toepassing van de weddeninhouding. M.a.w. het enige gevolg van
de deelname aan een stakingsactie is de inhouding van het loon naar rata van de
duur van de staking. De afwezigheid wegens staking heeft geen invloed op de
weddenanciënniteit. Voor deze personeelsleden moet een formulier Pers 3 worden
ingevuld. Ook dit document wordt in het individueel personeelsdossier bijgehouden.
235
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.16
Syndicaal verlof
7.16.1 Omschrijving
Een personeelslid kan aangeduid worden om een vakbondsopdracht uit te oefenen.
7.16.2 Aanleiding, duur, aanvraag en gevolgen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en permanent verlof naargelang
het soort vakbondsopdracht / afvaardiging.
Vakbondsafgevaardigden zijn o.a.:
 De vaste afgevaardigden: d.w.z. de personen die regelmatig en doorlopend de
beroepsbelangen van het personeel behartigen en die als zodanig erkend zijn en
met verlof zijn gesteld;
 De leden van de afvaardiging van een vakorganisatie, die vertegenwoordigd is in
een onderhandelings – of overlegcomité, alsook de technici van die afvaardiging;
 De personen door een vakorganisatie aangewezen om in het bijzonder een of
meer prerogatieven uit te oefenen welke krachtens de wet aan die organisatie
zijn verleend;
 De personeelsleden die deelnemen aan de werkzaamheden van de in een
vakorganisatie opgerichte algemene commissies en comités;
 De afgevaardigde van een vakorganisatie bij de Commissie.
De vaste afgevaardigden – permanent verlof
De erkenning van een personeelslid als vaste afgevaardigde moet door de overheid
waaronder hij ressorteert (bestuur van de school en de Vlaamse Minister van
Onderwijs) op aanvraag van een verantwoordelijke leider van zijn vakorganisatie
worden verleend.
Wanneer de overheid het personeelslid erkent, geeft het hem een legitimatiekaart af
waarmee de vaste afgevaardigde alle aan zijn vakorganisatie toegekende
prerogatieven kan uitoefenen.
Zodra het personeelslid als vaste afgevaardigde is erkend, is het van rechtswege
met vakbondsverlof. Als zodanig is het niet onderworpen aan het hiërarchisch
gezag. Het wordt niettemin geacht in actieve dienst te zijn. Het blijft onderworpen
aan de bepalingen die zijn persoonlijke rechten in die stand regelen, inzonderheid
zijn recht op wedde en op bevordering tot hogere wedde en tot een hogere graad.
Aan het vakbondsverlof van de vaste afgevaardigde wordt een einde gemaakt
wanneer hij erom verzoekt, wanneer zijn vakorganisatie daartoe besluit of ook nog
wanneer zijn erkenning wordt ingetrokken.
Vóór het einde van ieder kwartaal stort de vakorganisatie aan de instelling een som
terug die gelijk is aan het totale bedrag van de betalingen die gedurende het vorige
kwartaal werden verricht aan de vaste afgevaardigde of aan zijn rechthebbenden op
grond van zijn hoedanigheid van personeelslid.
De andere vakbondsafgevaardigden – tijdelijk verlof
Hier dient men een onderscheid te maken tussen de vakbondsafvaardiging en het
verlof nodig voor het bijwonen van vormingscursussen.
Verkrijgen van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde tijd, vakbondsverlof:
 De leden van de afvaardiging van een vakorganisatie, die vertegenwoordigd is in
een onderhandelings – of overlegcomité, dat vooraf aan zijn hiërarchisch
236
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
meerdere een van een verantwoordelijk leider uitgaande persoonlijke
occasionele oproeping of doorlopende opdracht voorlegt om deel te nemen aan
de werkzaamheden van de onderhandelings – en overlegcomités waaronder het
ressorteert;
 De personeelsleden die vooraf hun hiërarchisch meerdere een van een
verantwoordelijk leider uitgaande persoonlijke oproeping voorleggen om deel te
nemen aan de werkzaamheden van de in de vakorganisatie opgerichte
algemene commissies en comités;
Verkrijgen van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde tijd, vrijstelling van
dienst:
Een personeelslid dat vooraf aan zijn hiërarchisch meerdere een van de voorzitter
van een onderhandelings – of overlegcomité uitgaande persoonlijke occasionele
oproeping of doorlopende opdracht voorlegt
om deel te nemen aan de werkzaamheden van dat comité;
De personeelsleden die vooraf hun hiërarchisch meerdere een van een
verantwoordelijk leider uitgaande persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht
voorleggen
voor het uitoefenen van één van de prerogatieven die toegekend werd bij de wet.
In de oproepingen en opdrachten wordt het onderhandelings – of overlegcomité
vermeld aan de werkzaamheden waarvan het personeelslid verzocht wordt deel te
nemen.
In de occasionele oproepingen worden bovendien de plaats, de dag en het uur van
de vergaderingen vermeld.
De voorzitter deelt de hiërarchisch meerdere de naam mede van de
personeelsleden die van de vergadering wegblijven.
De personeelsleden verkrijgen op voorafgaand verzoek aan de bevoegde overheid,
behalve bij volstrekte onverenigbaarheid met de behoeften van de dienst,
gedurende de daartoe benodigde tijd, vrijstelling van dienst om deel te nemen aan
de vergaderingen (vormingscursussen) die de representatieve vakorganisaties in de
lokalen beleggen.
Die cursussen moeten gericht zijn op de vervolmaking van de economische, sociale
en technische kennis in hun functie van werknemersvertegenwoordiger.
Alle vakbondsafgevaardigden
Het personeelslid dat vakbondsafgevaardigde is, wordt tijdens de duur van zijn
verlof of van zijn vrijstelling van de dienst en met het oog op de uitoefening van zijn
vakbondsopdracht, wat de toepassing van de wetgeving inzake de
arbeidsongevallen en de ongevallen op weg van en naar het werk betreft, geacht
zich te bevinden op de plaats waar het zijn functies uitoefent.
De bepaling betreffende het ontslag mag niet worden toegepast op de
vakbondsafgevaardigden voor de handelingen die zij in die hoedanigheid verrichten
en die rechtstreeks verband houden met de door hen uitgeoefende prerogatieven.
Inzake syndicale vorming hebben de werknemersvertegenwoordigers het recht om
met loonbehoud deel te nemen aan vormingscursussen die door de vakorganisaties
georganiseerd worden tijdens de normale arbeidstijd. Die cursussen moeten gericht
zijn op de vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis in hun
functie van werknemersvertegenwoordiger.
Bovendien moet deelneming gebeuren met inachtneming van de organisatorische
noodwendigheden van de instelling.
Er kan ook verlof worden toegestaan om een vakorganisatie op regelmatige wijze
en permanent te vertegenwoordigen. Het verlof neemt een einde wanneer de
betrokken vakorganisatie daartoe beslist.
237
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Aanvraag
De aanvraag voor tijdelijk verlof gebeurt bij de inrichtende macht.
De aanvraag is enkel geldig wanneer deze ondertekend is door één der
personen van de syndicale organisatie wier naam bekend is bij de Vlaamse
Minister van Onderwijs, en eveneens plaats, dag en uur van de activiteit
vermeldt.
De aanvraag voor permanent verlof moet door de betrokken vakorganisatie
gericht worden aan het bestuur van de school waar het personeelslid fungeert.
 Bewijsstukken
De bewijsstukken voor tijdelijk verlof moeten door het personeelslid afgegeven
worden aan het schoolbestuur.
 Gevolgen
Dit verlof wordt bezoldigd en gelijkgesteld met dienstactiviteit. R.S.Z.-bijdragen
moeten betaald worden. De dagen waarvoor de werkgever géén loon moet
betalen, worden toch met arbeidsdagen gelijkgesteld in de socialezekerheidsregelingen en moeten aan de R.S.Z. aangegeven worden.
Een ongeval, overkomen aan een personeelslid tijdens een tijdelijk verlof wordt
beschouwd als een arbeidsongeval of als een ongeval op de weg van of naar de
school.
De syndicale organisatie betaalt de wedde of weddentoelage terug aan de
instelling.
238
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
239
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.17
Klein verlet - Verlof om dwingende redenen
7.17.1 Klein verlet
De arbeidsovereenkomst wordt geschorst omwille van volgende redenen:
Reden van de afwezigheid
1. Huwelijk (zowel kerkelijk als burgerlijk
huwelijk) van de werknemer. Deze
regeling geldt voor elk huwelijk, dus
niet allen voor het eerste huwelijk.
2. Het huwelijk van:
 een kind van de werknemer;
 een kind van zijn (haar)
echtgeno(o)t(e), indien het niet om
een gemeenschappelijk kind zou
gaan;
 een broer, zuster,
schoonbroer,schoonzuster, van de
vader, moeder, schoonvader,
stiefvader, schoonmoeder,
stiefmoeder, van een kleinkind van
de werknemer.
Hier zal men eventueel moeten
kiezen tussen het burgerlijk en het
religieus huwelijk, indien beide
gebeurtenissen niet op dezelfde dag
plaatsgrijpen.
3. Priesterwijding of intrede in het klooster
van een kind van de werknemer of van
zijn echtgeno(o)t(e), van een broer,
zuster, schoonbroer of schoonzuster
van de werknemer.
4. De geboorte van een kind van de
werknemer zo de afstamming van dit
kind langs vaderszijde vaststaat.
Duur van de afwezigheid
Twee dagen, door de werknemer te kiezen
tijdens de week waarin de gebeurtenis
plaats heeft of tijdens de daaropvolgende
week. Indien de twee gebeurtenissen
(kerkelijk en burgerlijk huwelijk) niet in
dezelfde week of in de opeenvolgende
weken plaatsvinden moet de werknemer
een keuze maken . Hij kan zijn dagen dan
niet verdelen over de beide
gebeurtenissen.
De dag van het huwelijk.
De dag van de plechtigheid.
Drie dagen, door de werknemer op te
nemen binnen een periode van
4 maanden te rekenen vanaf de dag van
de bevalling. Deze regeling geldt ook
indien het een doodgeboren kind betreft,
meer bepaald een kind dat geboren is na
de 180ste dag van de zwangerschap,
maar niet in geval van miskraam.
Aanvullend 7 bijkomende verlofdagen,
mogen op te nemen binnen een periode
van 4 maanden te rekenen vanaf de dag
van de bevalling, welke recht geven op
een uitkering ten laste van het stelsel van
de ziekte- en
240
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
5. Overlijden van de echtgenoot of
echtgenote (geldt niet indien men
gescheiden is), van een kind van de
werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e),
van de vader, moeder, schoonvader,
stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder
van de werknemer.
6. Overlijden van een broer, zuster,
schoonzuster, schoonbroer,
(over)grootvader, (over)grootmoeder,
(achter)kleinkind, schoonzoon of
schoondochter die bij de werknemer
inwoont.
7. Overlijden van een broer, zuster,
schoonzuster, schoonbroer,
(over)grootvader, (over)grootmoeder,
(achter)kleinkind, schoonzoon of
schoondochter die niet bij de
werknemer inwoont.
8. Plechtige communie van een kind van
de werknemer of van zijn
echtgeno(o)t(e).
9. Deelneming van een kind van de
werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e)
aan het feest van de "vrijzinnige jeugd"
daar waar dit feest plaats heeft.
10. Verblijf van de dienstplichtige
werknemer in een recruterings- en
selectiecentrum of in een militair
hospitaal tengevolge van zijn verblijf in
een recruterings- of selectiecentrum.
11. Verblijf van de werknemergewetensbezwaarde op de
administratieve Gezondheidsdienst of
in één van de verplegingsinrichtingen,
die overeenkomstig de wetgeving over
het statuut van de
gewetensbezwaarden door de Koning
zijn aangewezen.
12. Bijwonen van een bijeenkomst van
een familieraad, bijeengeroepen door
invaliditeitsverzekering. De uitkering
beloopt 82 % van het begrensd loon.
Voor het vaderschapsverlof moet de
werknemer een aanvraag indienen bij zijn
verzekeringsinstelling waarbij een
uittreksel uit de geboorteakte is gevoegd.
De werknemer ontvangt een
inlichtingenblad dat hij ingevuld en
ondertekend bij het einde van het verlof
aan de verzekeringsinstelling moet
terugbezorgen.
Drie dagen, door de werknemer te kiezen
tijdens de periode die begint met de dag
van het overlijden en eindigt met de dag
van de begrafenis.
Twee dagen, door de werknemer te kiezen
tijdens de periode die begint met de dag
van het overlijden en eindigt met de dag
van de begrafenis.
De dag van de begrafenis.
De dag van de plechtigheid. Wanneer
deze samenvalt met een zondag, feestdag
of gewone inactiviteitsdag: de gewone
activiteitsdag die onmiddellijk aan de
gebeurtenis voorafgaat of erop volgt.
De dag van het feest. Wanneer dit
samenvalt met een zondag, feestdag of
gewone inactiviteitsdag: de gewone
activiteitsdag die onmiddellijk aan de
gebeurtenis voorafgaat of erop volgt.
De nodige tijd, met een maximum van drie
dagen.
De nodige tijd, met een maximum van drie
dagen.
De nodige tijd, met een maximum van drie
dagen.
241
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
de vrederechter.
13. Deelneming aan een jury, oproeping
als getuige vóór de rechtbank of
persoonlijke verschijning op aanmaning
van de arbeidsrechtbank.
14. Uitoefening van het ambt van bijzitter
in een hoofdstembureau of enig
stembureau bij de parlements-,
provincieraads- en
gemeenteraadsverkiezingen.
15. Uitoefening van het ambt van bijzitter
in één van de hoofdbureaus bij de
verkiezing van het Europees
Parlement.
16. Uitoefening van het ambt van bijzitter
in een hoofdbureau voor stemopening
bij de parlements-, provincieraads- en
gemeenteverkiezingen.
17. Adoptie van een kind
18. Verlof voor pleegzorg
De nodige tijd, met een maximum van
5 dagen.
De nodige tijd.
De nodige tijd, met een maximum van 5
dagen.
De nodige tijd, met een maximum van
5 dagen.
Zie adoptieverlof.
Zie verlof voor pleegzorg.
 Opmerkingen
 een aangenomen kind of een erkend natuurlijk kind is gelijkgesteld met een
wettig kind wat de toepassingen van het kort verzuim betreft;
 de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de
echtgeno(o)t(e) van de werknemer zijn gelijkgesteld met de schoonbroer,
schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer zelf, wat betreft
de toepassing van de punten 6 en 7 hierboven;
 een halfbroer of halfzuster wordt gelijkgesteld met een broer of zuster;
 de partner met wie men “wettelijk samenwoont” wordt gelijkgesteld met de
echtgeno(o)t(e). Wettelijke samenwoning is de toestand van samenleven van
twee personen die een verklaring hebben afgelegd bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze verklaring
gebeurt schriftelijk en de ambtenaar overhandigt de partijen een
ontvangstbewijs en maakt melding van de verklaring in het
bevolkingsregister;
 aan verwantschap komt geen einde door overlijden, wel door echtscheiding.
 Recht op afwezigheid met behoud van loon
Om recht te hebben op afwezigheid met behoud van loon, moet de werknemer
aan volgende voorwaarden voldoen:
 de werknemer dient de werkgever vooraf te informeren. Indien zulks niet
mogelijk is, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen;
 de werknemer behoort het verlof te gebruiken waarvoor het is toegestaan;
 er is slechts recht op loon voor dagen kort verzuim als er loonverlies is, dus
voor de dagen van gewone activiteit (dus niet voor zondag, tijdens ziekte,
vakantie ...), behalve indien de gebeurtenis de werknemer de mogelijkheid
biedt naar keuze een andere dag afwezig te blijven of indien de gebeurtenis
binnen een bepaalde termijn plaatsvindt.;op het normale loon voor de dagen
kort verzuim dienen de gewone bijdragen RSZ afgehouden en betaald te
worden.
 Klein verlet en deeltijdse arbeid
De deeltijdse werknemers hebben het recht, met behoud van hun normale loon,
242
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
van het werk afwezig te zijn zoals de voltijdse werknemers, in zoverre het kort
verzuim samenvalt met de dagen en uren waarop zij normaal zouden hebben
gewerkt.
 Klein verlet en jaarlijkse vakantie
Wanneer een gebeurtenis die recht geeft op een bezoldigde afwezigheid zich
voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie, kan de werknemer geen aanspraak
maken op de recuperatie van die bezoldigde afwezigheidsdagen.
7.17.2 Verlof om dwingende redenen
 Onder verlof om dwingende redenen wordt verstaan: “elke niet te voorziene los
van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke
tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst deze tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt”.
 Drie categorieën van feiten worden aangeduid als een dwingende redenen:
 de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie overkomen aan een persoon die
met de werknemer onder hetzelfde dak woont zoals de echtgeno(o)t(e) of
partner, ouders, grootouders, kinderen of pleegkinderen, een tante of een
oom.
 de ziekte, het ongeval of de hospitalisatie overkomen aan een niet-inwonende
bloed- of aanverwant zoals een ouder, een schoonouder, een kind, een
schoonkind van de werknemer. De tussenkomst van de werknemer moet
"dringend en noodzakelijk zijn" en moet de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst onmogelijk maken;
 de ernstige materiële beschadiging van de bezittingen van de werknemer,
zoals de schade aan de woning door een brand of een natuurramp;
het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de
werknemer de partij is in het geding. De rechtbank moet uitdrukkelijk de
verschijning in persoon bevolen hebben. Een vrijwillige verschijning geeft
geen recht op afwezigheid.
 Het staat de werkgever en de werknemer vrij om in onderling akkoord andere
gebeurtenissen vast te stellen die als een dwingende reden beschouwd moeten
worden;
 De duur van de afwezigheid is beperkt tot 10 arbeidsdagen per kalenderjaar.
Voor deeltijdsen wordt de maximumduur herleid in verhouding tot de duur van de
arbeidsprestaties.
De afwezigheden voor verlof om dwingende redenen zijn niet bezoldigd en
worden niet als arbeidstijd (weddenanciënniteit) beschouwd. Naar de sociale
zekerheid toe moeten de dagen afwezigheid gelijkgesteld worden met
arbeidsdagen.
De werkgever kan langer verlof dan de 10 voorziene arbeidsdagen toestaan. Dit
verlof is tevens onbezoldigd, is niet afdwingbaar en wordt naar de sociale
zekerheid niet gelijkgesteld.
7.17.3 Adoptieverlof
Duur van het adoptieverlof
De adoptie van een kind door de weknemer geeft recht op een adoptieverlof dat
afhankelijk is van de leeftijd van het kind.
 Is het geadopteerde kind jonger dan 3 jaar (bij aanvang van het verlof) dan heeft
de werknemer recht op maximum 6 aaneengesloten weken.
243
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Is het geadopteerde kind 3 jaar of ouder (bij de aanvang van het verlof), dan
bedraagt het adoptieverlof maximaal 4 aaneengesloten weken.
 Is het geadopteerde kind ouder dan 8 jaar dan heeft de werknemer geen recht op
adoptieverlof. Het verlof neemt immers automatisch een einde wanneer het kind,
tijdens de uitoefening van het verlof, de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft.
 De 4 of 6 weken adoptieverlof zijn maxima. De weknemer beslist zelf hoeveel
weken adoptieverlof hij opneemt. Het verlof mag niet onderbroken worden.
 Het verlof moet opgenomen worden binnen de twee maanden volgend op de
inschrijving van het kind in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de
woonplaats van de werknemer.
 Bij adoptie van gehandicapte kinderen is er een verdubbeling van het verlof.
 De aanvraag van het adoptieverlof moet één maand vóór de opname van het
verlof per aangetekend schrijven aan de werkgever te gebeuren, hetzij met een
gewoon geschrift waarvan het dubbel door de werkgever voor ontvangst
getekend wordt. Deze kennisgeving met de begin- en einddatum van het verlof
vermelden.
Loon
 Tijdens de eerste drie kalenderdagen van het adoptieverlof heeft de werknemer
recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever.
 Tijdens het resterende gedeelte van het adoptieverlof ontvangt de werknemer
een uitkering via de uitbetalingsinstellingen van de ziekteverzekering.
Ontslagbescherming
Zie hoofdstuk 8.
7.17.4 Verlof voor pleegzorg
 De werknemer die is aangesteld als pleegouder door de rechtbank, door een
door de gemeenschap erkende dienst voor pleegzorg, door de diensten van
l’Aide à la Jeunesse of door het Comité Bijzondere Jeugdbijstand heeft het recht
om van het werk afwezig te zijn voor de vervulling van verplichtingen en
opdrachten of om het hoofd te bieden aan situaties die voortvloeien uit de
plaatsing in zijn gezin van één of meerdere personen die in het kader van die
pleegzorg aan hem zijn toevertrouwd. De duur van de afwezigheid mag 10
dagen per jaar niet overschrijden. Indien het pleeggezin bestaat uit twee
werknemers, die beiden zijn aangesteld als pleegouder, dienen deze dagen
onder hen te worden verdeeld.
 De soorten verplichtingen, opdrachten en situaties waarvoor het recht op
afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen geldt,
hebben betrekking op de volgende gebeurtenissen die specifiek verband
houden met de pleegzorgsituatie en waarbij de tussenkomst van de werknemer
vereist is, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze
tussenkomst onmogelijk maakt:
a) alle soorten van zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten
die bevoegd zijn voor het pleeggezin;
b) contacten van de pleegouder of het pleeggezin met de ouders of voor het
pleegkind en de pleeggast belangrijke derden;
c) contacten met de dienst pleegzorg.
In andere dan de hiervoor vermelde situaties geldt het recht op afwezigheid van
het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorgen slechts voor zover de
244
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
bevoegde plaatsingsdienst een attest aflevert dat verduidelijkt waarom dergelijk
echt noodzakelijk is en voor zover die situaties niet reeds worden gedekt door het
recht toegekend wegens dringende redenen.
 De werknemer die gebruik maakt van het recht op afwezigheid van het werk met
het oog op het verstrekken van pleegzorgen, is ertoe gehouden de werkgever
hiervan ten minste twee weken op voorhand te verwittigen. Indien dit niet
mogelijk is, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen.
 De werknemer die een uitkering wil genieten, dient daartoe een aanvraag in bij
het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in het
ambtsgebeid waar hij zijn hoofdverblijfplaats heeft.
De aanvraag dient bij een ter post aangetekende brief verzonden te worden en
wordt geacht ontvangen te zijn op het bureau de derde werkdag na de afgifte
ervan ter post.
245
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.18
Conventionele schorsing
Zoals elke andere wederkerige overeenkomst kan ook de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk worden door akkoord van beide partijen.
Onderstaande lijst van schorsingsvormen, die niet van toepassing zijn voor
contractuelen, kunnen voorbeelden uitmaken van conventionele schorsing van de
arbeidsovereenkomst.
De modaliteiten van schorsing kunnen dan autonoom door de betrokken partijen
worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de formaliteiten, de duur, de loonwaarborg.
Uiteraard doen partijen er goed aan de weerslag van deze conventionele schorsing
te onderzoeken op het sociaal zekerheidsstatuut van de betrokken werknemer.
Schorsingsvormen niet van toepassing voor contractuelen
 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte of gebrekkigheid.
 Verlof voor verminderde prestaties wegens arbeidsongeval, arbeidswegongeval
of beroepsziekte.
 Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen.
 Verlof om zich kandidaat te stellen voor de parlements- of provincieverkiezingen.
 Verlof om in vredestijd hetzij militaire prestaties, hetzij diensten bij de civiele
bescherming, hetzij andere taken als gewetensbezwaarde te verrichten.
 Verlof om cursussen bij te wonen van de school voor burgerlijke veiligheid als
vrijwillige dienstnemer of als leerling.
 Verlof om als vrijwillige dienstnemer in vredestijd prestaties te verrichten bij het
korps burgerlijke veiligheid.
 Verlof om een stage of proefperiode te vervullen in een andere betrekking of in
een gesubsidieerde onderwijs of daarmee gelijkgestelde inrichting.
 Verlof om een kabinetsfunctie uit te oefenen.
 Verlof voor werkzaamheden bij een in de wetgevende vergadering van de staat,
van een gemeenschap of van een gewest erkende politieke groep ofwel bij de
voorzitter van één van die groepen.
 Verlof bij terbeschikkingstelling van de Koning of een Prins of Prinses van België.
 Verlof voor opdracht.
 Preventieve schorsing.
 Halftijdse vervroegde uittreding.
 Vrijwillige vierdagenweek.
 Afwezigheid voor cumulatie.
 Verlof voor het afstaan van beenmerg.
 Verlof voor het afstaan van organen of weefsel.
 Verlof voor het vergezellen en bijstaan van gehandicapten en zieken.
 Verlof voor bloed- en plasmadonatie.
 Verlof voor preventief medisch onderzoek.
 Verlof ten behoeve van onbezoldigde topsporters.
 Gecontingenteerd verlof.
246
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
7.19
Oproeping onder de wapens en “aanverwante” afwezigheden
Voor de dienstplichtigen vanaf de lichting 1994 werd de militaire dienstplicht en de
vervangende dienst als gewetensbezwaarde afgeschat.
Personeelsleden die hun militaire dienstplicht reeds volbrachten en die zich
opgaven als reserveofficier kunnen in vredestijd wel nog weder opgeroepen worden
om aan vormingskampen deel te nemen die hen toelaten in rang te stijgen. Deze
wederoproeping is echter geenszins verplicht; de directeur kan de toelating dan ook
weigeren.
Ook de taken die in vredestijd bij het korps voor civiele bescherming worden
uitgevoerd zijn vrijwillig en moeten door het instellingshoofd dus niet worden
toegestaan.
Indien de toelating toch gegeven wordt, rekening houdend met de weerslag ervan
op de schoolorganisatie, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst
gedurende de duur van de oproep of van de cursussen.
De periode van afwezigheid wordt dan in aanmerking genomen voor het berekenen
van de anciënniteit, maar er wordt geen loon uitbetaald door de instelling. Het leger
zal de betrokken personeelsleden wel vergoeden.
247
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 8: De beëindiging van de arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst is een contract dat door beide partijen vrijwillig werd
aangegaan, maar strekt er niet toe dat de partijen zich voor het leven aan elkaar
zouden verbinden.
De beëindiging door wederzijdse toestemming
De beëindiging door overlijden
Overmacht
Afloop van de termijn of voltooiing van het werk
De opzegging
De opzeggingsvergoeding
Opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór de indiensttreding
Ontslag om dringende reden
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
Ontslag door de werkgever uitgevoerd tijdens een arbeidsongeschiktheid wegens
ziekte of ongeval
Collectief ontslag
248
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.1
De beëindiging door wederzijdse toestemming
8.1.1
Principes
Vermits een arbeidsovereenkomst ontstaat door wederzijdse toestemming, kan zij
ook op dezelfde wijze beëindigd worden (art 1134 Burgerlijk Wetboek).
Een overeenkomst over de beëindiging zelf aangaan, kan men met elke soort
arbeidsovereenkomst en dit op eender welk moment.
Deze vorm van beëindiging heeft dezelfde uitwerking als zou de werknemer zelf
ontslag nemen, d.w.z. dat de werknemer geen onmiddellijk recht heeft op
werkloosheidsuitkeringen
8.1.2
Modaliteiten
 De partijen kunnen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk een
einde zal nemen of na verloop van een bepaalde termijn. Zo kunnen werknemer
en werkgever overeenkomen, in de arbeidsovereenkomst, dat de
arbeidsovereenkomst onmiddellijk eindigt, op een bepaalde datum (niet te
verwarren met de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur), bij het bereiken van
een zekere leeftijd, wegens wanprestatie en bij het voorvallen van een zekere
gebeurtenis waarvan de datum onzeker is ( niet te verwarren met de
arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk) - zie modelformulier 17. De
arbeidsovereenkomst kan dus aan bepaalde ontbindende
voorwaarden/modaliteiten worden onderworpen.
In het arbeidsovereenkomstenrecht zijn echter niet alle ontbindende
voorwaarden toegelaten. Sommige zijn verboden door de artikelen 35 en 36 van
deze arbeidsovereenkomstenwet. Zo kan niet geldig worden overeengekomen
dat het huwelijk van de werknemer, het moederschap of het bereiken van de
wettelijke of conventionele pensioengerechtigde leeftijd een einde maken aan de
overeenkomst. Evenmin kan geldig worden overeengekomen dat ingeval van
beslag op het loon van de werknemer omdat hij een kredietovereenkomst niet
correct naleeft, die werd gesloten in het kader van de Wet op
Consumentenkrediet, de werkgever de arbeidsovereenkomst kan beëindigen
zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn. Niets belet nochtans dat
wanneer deze gebeurtenissen zouden voorgevallen zijn, dus op het ogenblik zelf,
de partijen besluiten een einde aan de arbeidsovereenkomst te stellen.
 Financiële modaliteiten
De vergoedingen die de partijen eventueel willen koppelen aan deze
beëindigingstechniek kunnen zij vrij opnemen in de arbeidsovereenkomst. Een
vergoeding die desgevallend wordt voorzien is geen opzeggingsvergoeding.
Sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing blijven verschuldigd.
8.1.3
Vormvoorschriften en bewijsmiddelen
De beëindiging door wederzijdse toestemming is aan geen enkel vormvoorschrift
onderworpen. Deze beëindigingswijze kan dus eventueel mondeling gebeuren.
Uiteraard is het aan te raden dergelijke overeenkomsten en de overeengekomen
modaliteiten in een geschrift (in tweevoud) vast te leggen en te laten ondertekenen
door werkgever en werknemer met de handgeschreven vermelding “Gelezen en
goedgekeurd”, dit met het oog op de bewijsvoering achteraf indien er problemen
zouden ontstaan.
249
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Bovendien is het nodig te verwijzen naar bepaalde geldigheidsvereisten i.v.m. alle
overeenkomsten: bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak (zie
hoofdstuk 2).
Controle door de rechtbank is steeds mogelijk, zodat een zogenoemd onderling
akkoord om de overeenkomst te beëindigen ongedaan kan worden gemaakt indien
de rechter vaststelt dat het akkoord onder morele dwang tot stand kwam. De
werknemer zal recht hebben op een vergoeding wegens onrechtmatige beëindiging
(de opzeggingsvergoeding die normaliter geldend zou zijn).
Degene die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij wederzijdse
toestemming betwist moet het bewijs van gebrek aan wederzijdse toestemming
leveren.
250
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.2
De beëindiging door overlijden van de werknemer
Het overlijden van de werknemer beëindigt automatisch de arbeidsovereenkomst.
Het overlijden van de werkgever daarentegen zal de overeenkomst niet automatisch
beëindigen. Als uitzondering op deze regel geldt dat de overeenkomst wel kan
worden beëindigd als zij de persoonlijke samenwerking tot voorwerp had (“intuitu
personae”) of indien de activiteit als gevolg van dat overlijden wordt beëindigd.
8.2.1
In de loop van de overeenkomst
Het overlijden van de werknemer beëindigt de arbeidsovereenkomst, zonder dat
een vergoeding verschuldigd is.
 Vóór het van kracht worden van de opzegging
Er is geen vergoeding verschuldigd, indien de werknemer tussen de betekening
van de opzegging en het ogenblik waarop de opzegging zal uitwerking hebben,
overlijdt.
 Tijdens het presteren van de opzeggingstermijn
In dit geval is de arbeidsovereenkomst eveneens beëindigd zonder vergoeding,
zoals dat voor niet-opgezegde werknemers het geval is. De overleden
werknemer heeft geen recht op vergoeding voor de niet-gepresteerde
opzeggingstermijn.
 Indien de arbeidsovereenkomst onmiddellijk mits betaling van een
opzeggingsvergoeding wordt beëindigd, is de vergoeding vanaf het ogenblik van
de verbreking verschuldigd ook al overlijdt de werknemer vóór de effectieve
uitbetaling van de vergoeding.
 Overlijden na onregelmatige of onvoldoende opzegging
Als de opzegging die werd betekend onregelmatig of ontoereikend is, is de
opzeggingsvergoeding of aanvullende opzeggingsvergoeding enkel verschuldigd
op het tijdstip dat de ontoereikende of onregelmatige opzegging werd betekend.
Dit recht gaat niet teniet door het overlijden van de werknemer. De werkgever
kan dus nog altijd worden veroordeeld tot het betalen van de
opzeggingsvergoeding bij onregelmatige opzegging of van de aanvullende
opzeggingsvergoeding bij ontoereikende opzegging.
8.2.2
Andere vergoedingen
 De erfgenamen hebben recht op vergoedingen indien deze op het ogenblik van
het overlijden vaststaan of openbaar zijn.
Met name tot op de dag van het overlijden:
 het nog te betalen loon vanaf de laatste uitbetaling tot op de dag van het
overlijden;
 eindejaarstoelage (tot op de dag van het overlijden);
 (vervroegd) vakantiegeld (tot op de dag van het overlijden).
 Tussenkomst in de begrafeniskosten is voor contractuelen niet onderworpen aan
een bepaalde reglementering. Niets sluit uit dat de raad van bestuur zelf instaat
voor een zekere tegemoetkoming (weliswaar zonder enige wettelijke
verplichting). De erfgenamen kunnen zich richten tot de ziekenkas van de
overledene, die een dergelijke tegemoetkoming eventueel wel kan verstrekken.
251
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.3
Overmacht
8.3.1
Principe
Overmacht wordt gedefinieerd als een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis,
volledig onafhankelijk van de partij die er zich op beroept, die de uitvoering van de
overeenkomst volstrekt en definitief (of gedurende lange tijd) onmogelijk maakt.
Overmacht doet de arbeidsovereenkomst zonder enige formaliteit of vergoeding
eindigen indien de overmachtsituatie niet tijdelijk is.
8.3.2
Mogelijke gevallen
 Oorlogsomstandigheden: sluiting van de instelling bij beslissing van de militaire
overheid.
 Indien een volledige of beperkte arbeidsongeschiktheid een permanent karakter
heeft en de werknemer definitief verhinderd is de overeengekomen arbeid uit te
oefenen, hebben wij te maken met overmacht. Het definitief en permanent
karakter van de arbeidsongeschiktheid moet expliciet blijken uit een medisch
attest opgesteld door de geneesheer van de werknemer of door de controlearts.
 Brand kan het verder zetten van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
definitief onmogelijk maken.
8.3.3
Definitieve arbeidsongeschiktheid
Principe
De arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval heeft enkel tot gevolg dat de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst wordt. Ongeacht de duur ervan
maakt deze ongeschiktheid geen einde aan de arbeidsovereenkomst en laat zij de
werkgever principieel niet toe de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder
opzegging of vergoeding. Een arbeidsongeschiktheid kan evenwel, onder bepaalde
voorwaarden, een overmacht uitmaken die de onmiddellijke beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder opzegging of vergoeding tot gevolg heeft. Volgens het
Hof van Cassatie is dit zo wanneer de arbeidsongeschiktheid permanent wordt en
de werknemer aldus definitief verhinderd is de overeengekomen arbeid te hervatten.
Permanente en definitieve ongeschiktheid
Het kan gebeuren dat een werknemer een geneeskundig getuigschrift overmaakt
waaruit blijkt dat hij niet meer mag werken. De werkgever dient de werknemer te
verzoeken een geneeskundig getuigschrift voor te leggen waaruit blijkt dat de
ongeschiktheid tijdelijk, van onbepaalde tijd of permanent is. Het attest moet
opgesteld zijn door de behandelende geneesheer van de werknemer of door de
arbeidsgeneesheer-preventieadviseur. Indien de vaststelling van de definitieve
arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de behandelende geneesheer van de
werknemer dan moet deze vaststelling bevestigd worden door de
arbeidsgeneesheer-preventieadviseur. Indien het advies van de arbeidsgeneesheerpreventieadviseur ontbreekt dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de
mogelijkheid om het einde van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht vast te
stellen.
Deze bijkomende vaststelling van de aard van de ongeschiktheid is zeer belangrijk
aangezien een tijdelijke ongeschiktheid (d.i. van voorbijgaande aard en begrensd in
252
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
de tijd), ongeacht de duur ervan, geen overmacht uitmaakt die een einde maakt aan
de arbeidsovereenkomst.
Enkel indien de ongeschiktheid echter permanent en definitief is en aldus de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst onmogelijk maakt, kan dit de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of vergoeding tot gevolg hebben.
Dit is de beëindiging wegens overmacht.
Overmacht kan slechts in de volgende 3 gevallen worden ingeroepen:
 een aanpassing van de arbeidsomstandigheden is technisch of objectief
onmogelijk of kan om gegronde redenen redelijkerwijze niet worden geëist;
 de werkgever kan aan de werknemer geen ander werk aanbieden dat
overeenstemt met zijn mogelijkheden;
 de werknemer weigert een aanbod van ander werk dat overeenstemt met zijn
mogelijkheden.
LET OP:
Indien een van de 3 gevallen zich voordoet, dan kan de beëindiging wegens
overmacht worden ingeroepen op voorwaarde dat de bevoegde geneesheer-sociaal
inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de werknemer vooraf definitief
ongeschikt verklaard om het overeengekomen werk te verrichten.
Beperkte arbeidsongeschiktheid
Het is eveneens mogelijk dat de werknemer na een arbeidsongeschiktheid terug
arbeidsgeschikt wordt maar slechts in beperkte mate. Hier dient eveneens met
zekerheid geweten of deze beperkte arbeidsongeschiktheid al dan niet definitief is.
Indien de beperkte ongeschiktheid definitief is en de uitvoering van het
overeengekomen werk volledig onmogelijk maakt, mag de werkgever overmacht
inroepen en de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder opzegging noch
vergoeding. Onder overeengekomen werk wordt uiteraard het geheel der taken
verstaan die de werknemer gewoonlijk uitoefende voor hij arbeidsongeschikt werd.
Indien de beperkte arbeidsongeschiktheid evenwel tijdelijk is, mag de werkgever
geen overmacht inroepen; hij moet de werknemer in dienst houden of indien hij
niettemin beslist de overeenkomst te beëindigen, de wettelijke bepalingen inzake de
beëindiging in acht nemen (betalen van een opzeggingsvergoeding).
Vormvereisten
Vooraleer de arbeidsovereenkomst wegens overmacht beëindigd kan worden, moet
de werkgever erop toezien dat een geneeskundig getuigschrift wordt overhandigd
dat expliciet het definitieve en permanente karakter van de ongeschiktheid bewijst.
Indien er geen overeenstemming bestaat in de geneeskundige getuigschriften
(tussen de behandelende geneesheer en de geneesheer-preventieadviseur), dan
moet een beroep worden gedaan op een derde arts. Een werkgever doet er
voorzichtigheidshalve goed aan, uitsluitend tot een beslissing over te gaan indien hij
beschikt over geneeskundige getuigschriften die met elkaar overeenstemmen.
Gevolgen
De arbeidsongeschiktheid en de beperkte arbeidsongeschiktheid waardoor een
werknemer het overeengekomen werk onmogelijk volledig kan uitvoeren, zijn een
overmacht die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of
vergoeding tot gevolg heeft.
253
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.3.4
Geen overmacht bij
 overheidsdaad: administratieve en budgettaire moeilijkheden van een instelling
ingevolge beslissingen van de Overheid;
 faillissement;
 economische moeilijkheden;
 militaire dienst;
 zwangerschap;
 sluiting van de instelling wegens toepassing van de wetgeving op de
milieuhinder;
 sluiting van de instelling wegens toepassing van de wetgeving op fiscale
verplichtingen;
 gevangenschap;
 staking.
254
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
255
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.4
Afloop van de termijn of voltooiing van het werk
8.4.1
Principe
Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eindigt automatisch wanneer die
termijn verstrijkt. Hiervoor is dus geen ingreep van één van de partijen meer vereist.
Hetzelfde gebeurt met een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven
werk. Hier eindigt het contract automatisch indien het werk waarvoor de werknemer
werd aangeworven, voltooid is.
8.4.2
Voortijdige beëindiging
 Voortijdig kunnen deze overeenkomsten slechts rechtmatig worden beëindigd
ingeval van wederzijds akkoord, overlijden werknemer, overmacht en dringende
reden.
 Indien een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een duidelijk omschreven
werk vóór het verstrijken van de termijn of de voltooiing van het werk wordt
beëindigd, in andere gevallen dan die hiervoor beschreven (dus onrechtmatig)
moet een vergoeding worden betaald.
Deze vergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd zou zijn geweest tot op
het einde van de termijn die werd bedongen, met evenwel als maximum het
dubbel van het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die in acht had
moeten worden genomen indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was
gesloten.
Voorbeeld bedienden: een bediende werd aangeworven voor 1 jaar. De
werkgever beëindigt de overeenkomst na verloop van de 4e maand. De
werkgever zou dus een vergoeding verschuldigd zijn van 8 maanden loon. Deze
vergoeding zal nochtans beperkt worden tot 6 maanden, met name het dubbel
van wat verschuldigd zou zijn voor een overeenkomst van onbepaalde duur
(3 maanden naargelang het loon).
256
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
257
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.5
De opzegging
Men spreekt van opzegging wanneer één partij eenzijdig haar wil geeft te kennen
aan de andere partij, dat zij zich na verloop van een bepaalde termijn niet meer
gehouden acht door de bestaande arbeidsovereenkomst.
8.5.1
Vormvereisten
Geschrift
De opzegging dient, op straffe van nietigheid, individueel en schriftelijk te gebeuren.
Een opzegging kan dus noch mondeling gebeuren, noch collectief (zie
modelformulier 18).
Betekening van de opzeggingsbrief
De opzegging moet aan de andere partij worden betekend en dit op één van de
volgende manieren:
 Ter post aangetekend schrijven
 Wanneer de opzegging per aangetekend schrijven is gebeurd (een
mogelijkheid die openstaat voor werknemer en werkgever), heeft de
opzegging uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending. Dit wil
zeggen dat de opzegging geacht wordt te zijn betekend de derde werkdag na
de datum van verzending.
Het ontvangstbewijs van de post volstaat om het bestaan van de kennisgeving
te bewijzen.
 De werkdag is elke dag van de week behalve de zondag en feestdagen.
 Is de bestemmeling afwezig of weigert hij de ontvangst, dan zal de opzegging
toch uitwerking vinden op de derde werkdag na de verzending.
 Indien de opzegging aan een verkeerd adres is gebeurd dan wordt de
betekening geacht niet te zijn gebeurd. In dat geval moet nogmaals een
betekening aan het juiste adres gebeuren.
Indien echter de werknemer nagelaten heeft zijn werkgever op de hoogte te
stellen van zijn adreswijziging of dat hij een fout adres opgegeven heeft blijft
de kennisgeving van opzegging geldig met uitwerking de derde werkdag na de
verzending.
 Deurwaardersexploot
 Wanneer de opzegging gebeurt bij gerechtsdeurwaardersexploot, dan wordt
de opzegging geacht ontvangen te zijn de dag zelf van de betekening, dit
exploot heeft een onmiddellijke uitwerking.
De werkgever die de opzeggingsbrief per aangetekend schrijven niet tijdig kan
versturen om de opzeggingstermijn tijdig te laten aanvangen (een
aangetekend schrijven heeft slechts uitwerking na drie werkdagen), zal (indien
nodig) de opzeggingsbrief per gerechtsdeurwaardersexpoot aan de
werknemer laten betekenen. Dit heeft tot gevolg dat het exploot onmiddellijk
uitwerking heeft en de opzeggingstermijn onmiddellijk doet aanvangen.
 De afwezigheid of de weigering van de werknemer heeft geen invloed op de
uitwerking van de opzegging.
Is de bestemmeling niet aanwezig, dan laat de gerechtsdeurwaarder een
kopie van het exploot in de brievenbus en verzendt het origineel per
aangetekend schrijven. Weigert de werknemer de ontvangst, dan wordt de
opzegging geacht toch uitwerking te krijgen de dag van de betekening zelf.
258
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Wat het adres van de werknemer betreft, zal de gerechtsdeurwaarder zelf de
woonplaats van de geadresseerde controleren.
 Betekening van hand tot hand
Deze mogelijkheid staat alleen open voor de werknemer en bestaat in de
overhandiging van een brief aan de werkgever waarin de werknemer uitdrukking
geeft aan zijn besluit om eenzijdig een einde te maken aan de overeenkomst.
Een kopie van dit schrijven dient door de werkgever te worden ondertekend. De
aanvaarding van de opzeggingstermijn is slechts voltrokken mits vermelding van
de clausules "voor akkoord" of "gelezen en goedgekeurd".
Indien de werkgever weigert te tekenen zal de werknemer zich tot één van de
andere betekeningsmodaliteiten moeten richten
Taalvereiste
De opzeggingsbrief moet in het Nederlands worden opgesteld.
8.5.2
Inhoudelijke vereisten
 De opzeggingsbrief moet het begin en de duur van de opzegging vermelden en
dit op straffe van nietigheid. De opzeggingsbrief mag de einddatum van de
opzeggingstermijn niet vermelden. Men moet er immers rekening mee houden
dat bepaalde afwezigheden, zoals ziekte, jaarlijkse vakantie een schorsend
effect hebben waardoor de einddatum immers niet met zekerheid kan worden
bepaald.
 De opzeggingsbrief moet worden gedateerd en ondertekend door de persoon
van wie de opzegging uitgaat en die hiertoe bevoegd is, hetzij de werknemer,
hetzij de werkgever of zijn afgevaardigde.
 De wet op de arbeidsovereenkomsten verplicht niet de motieven, die tot ontslag
en opzegging hebben geleid, in de opzeggingsbrief te vermelden. De wet op de
motiveringsplicht (die van een latere datum is dan de wet op de
arbeidsovereenkomsten) verplicht de overheid wel de motieven mede te delen.
Op die wijze kunnen gelijktijdig betwistingen worden vermeden.
 De opzegging moet bovendien onvoorwaardelijk zijn; de bestemmeling moet
daaruit met zekerheid kunnen afleiden dat de opzeggende partij de bedoeling
heeft de overeenkomst te doen eindigen.
 De opzegging heeft een definitief en onherroepelijk karakter. Eénmaal de
opzegging gegeven kan de partij wie de opzegging betekend heeft, er niet meer
éénzijdig op terugkomen. M.a.w. de wekgever kan nadien niet beslissen dat hij
aan de opzegging verzaakt. Om de opzegging ongedaan te maken is het
uitdrukkelijk akkoord van de werknemer nodig. Beide partijen kunnen de
opzeggingstermijn verlengen of inkorten, doch dit kan niet eenzijdig, een
overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer is noodzakelijk.
8.5.3
Opzeggingstermijn arbeiders
Begin
De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de
opzegging betekend werd.
Indien de opzegging betekend wordt bij deurwaardersexploot, zal de
opzeggingstermijn bijgevolg aanvangen de maandag volgend op de week waarin
het deurwaardersexploot werd betekend.
259
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Ook hier stelt zich het probleem i.v.m. de aangetekende brief, daar deze volgens de
wet slechts uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van de verzending: een
opzeggingsbrief verstuurd bij aangetekend schrijven op een donderdag heeft geen
uitwerking de eerstvolgende maandag doch slechts de maandag van de
daaropvolgende week: inderdaad de termijn van drie werkdagen begint te lopen
vanaf vrijdag, zodanig dat de derde werkdag, waarop de opzegging uitwerking heeft,
de maandag is, met als gevolg dat de opzeggingstermijn slechts de maandag van
de daaropvolgende week een aanvang neemt. Voor toepassing van deze regel dient
beklemtoond te worden dat ook zaterdagen werkdagen zijn, zelfs indien op zaterdag
gewoonlijk niet gewerkt wordt.
De opzeggingsbrief moet in de praktijk dus uiterlijk op woensdag aangetekend
verstuurd worden om de opzeggingstermijn de daaropvolgende maandag een
aanvang te doen nemen, behoudens wanneer de dagen na de woensdag een
feestdag bevatten; in dat geval zal de opzeggingsbrief nog eerder moeten
verzonden worden.
Een vergissing in de opzeggingsbrief met betrekking tot de aanvangsdatum van de
opzegging ingevolge de laattijdige versturing van de brief, heeft niet tot gevolg dat
de opzegging nietig is, doch wel dat deze slechts ingaat op de maandag van de
daaropvolgende week, waardoor één week verloren gaat.
Duur
Voor het bepalen van de duur van de opzeggingstermijn wordt de anciënniteit
berekend van datum tot datum. Als einddatum geldt hierbij de dag voor de
opzeggingstermijn ingaat.
Tabel opzeggingstermijnen voor arbeiders voor contracten afgesloten VOOR
01/01/2012
Anciënniteit
Arbeider
Opzegging door de
werknemer
14 kal. dagen
Aanvang
6 maand tot 5 jaar 35 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
5 jaar tot 10 jaar
42 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
10 jaar tot 15 jaar
56 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
15 jaar tot 20 jaar
84 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
20 jaar en meer
112 kal. dagen
28 kal. dagen
volg. maandag
- 6 maand
Opzegging door
de werkgever
28 kal. dagen
volg. maandag
260
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Tabel opzeggingstermijnen voor arbeids voor contracten afgesloten NA
01/01/2012
Anciënniteit
Arbeider
Opzegging door de
werknemer
14 kal. dagen
Aanvang
6 maand tot 5 jaar 40 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
5 jaar tot 10 jaar
48 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
10 jaar tot 15 jaar
64 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
15 jaar tot 20 jaar
97 kal. dagen
14 kal. dagen
volg. maandag
20 jaar en meer
129 kal. dagen
28 kal. dagen
volg. maandag
- 6 maand
Opzegging door
de werkgever
28 kal. dagen
volg. maandag
Voor werklieden die op het ogenblik van de ingangsdatum van de opzeggingstermijn
in dienst zijn bij dezelfde raad van bestuur kan van de wettelijke
opzeggingstermijnen worden afgeweken met evenwel een minimum van
7 kalenderdagen indien het ontslag uitgaat van de werkgever . De
opzeggingstermijn die de werknemer moet in acht nemen, mag de helft niet
overschrijden van de termijn die is overeengekomen ingeval de werkgever opzegt.
Deze clausule kan expliciet worden opgenomen bij het afsluiten van de
arbeidsovereenkomst. Deze clausule kan achteraf worden overeengekomen hetzij
schriftelijk hetzij mondeling.
De clausule dient schriftelijk opgenomen te worden bij het afsluiten van de
arbeidsovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten vergroten immers steeds de
bewijslast.
Deze afwijking tot inkorting van de opzeggingstermijn laat ook toe bij overeenkomst
te bepalen dat die opzeggingstermijn begint te lopen vanaf een andere dag dan de
maandag zoals bepaald bij de wet.
Een vergissing in de opzeggingstermijn vermeld in de opzeggingsbrief kan niet
worden hersteld tenzij mits onderling akkoord tussen de werkgever en de
werknemer. Indien er geen akkoord kan worden bekomen dient bijkomend een
opzeggingsvergoeding te worden betaald.
8.5.4
Opzeggingstermijn – bedienden
Begin
De opzegging aan een bediende vangt aan vanaf de eerste kalenderdag van de
maand die volgt op de dag waarop de opzeggingsbrief geacht wordt ontvangen te
zijn, zelfs indien deze eerste dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is.
Indien de aanvangsdatum samenvalt met een periode waarin de overeenkomst
wordt geschorst, zal het begin van de opzegging ingaan de dag waarop de
werknemer zijn effectieve prestaties hervat, ongeacht de datum van de maand of de
dag van de week.
De duur van de opzeggingstermijn voor bedienden varieert naargelang:
 De datum van het afsluiten van de arbeidsovereenkomst;
 de anciënniteit: is de periode tussen het begin van de prestaties en het ogenblik
waarop de opzegging aanvangt;
261
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 het jaarlijkse loon = de lonen die werden verdiend tijdens de twaalf maanden die
de maand voorafgaan waarin de opzegging aanvangt. Voor het berekenen van
de loongrens wordt niet alleen rekening gehouden met het maandloon, doch ook
met alle voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst (vakantiegeld,
eindejaarspremie, voordelen in natura, maaltijdcheques,…) Voor deeltijdse
betrekkingen is dit ook het werkelijke loon en niet het loon dat zou
overeenstemmen met het loon van een voltijdse betrekking.
Voor de berekening v/d opzeggingsvergoeding van bedienden wordt volgende
formule gebruikt: (maandloon X 3/91) X het aantal dagen v/d opzegginstermijn.
Tabel opzeggingstermijnen voor bedienden - voor contracten afgesloten
VOOR EN NA 01/01/2012 - met een loon minder dan 31.467€
Jaarloon
Bediende met
een loon van
minder dan
31.467 €
Duur van de
Aanvang
opzeggingstermijnen door
Werkgever
Bediende
minder dan 5 jaar
3 maand
1,5 maand 1° dag volgende
maand
Van 5 – tot minder 6 maand
3 maand
1° dag volgende
dan 10 jaar
maand
Van 10 – tot
9 maand
3 maand
1° dag volgende
minder dan 15 jaar
maand
Van 15 – tot
12 maand
3 maand
1° dag volgende
minder dan 20 jaar
maand
Van 20 – tot
15 maand
Blijft 3
1° dag volgende
minder dan 25
maand
maand
Enz.
+ 3 maand
per schijf
van 5 jaar
anciënniteit
Anciënniteit
Tabel opzeggingstermijnen voor bedienden - voor contracten afgesloten
VOOR 01/01/2012 - met een loon meer dan 31.467€
Duur van de
Aanvang
opzeggingstermijnen door
Werkgever
Bediende
Loon tussen
Formule
4,5 maand
1° dag volgende
31.467 € en
Claeys
maximum
maand
62.934 €
(overeen te
komen)
Loon boven
Formule
6 maand
1° dag volgende
62.934 €
Claeys
maximum
maand
(overeen te
komen)
De bediende verdient meer dan 31.467 € per jaar de termijnen zijn niet vastgesteld
bij wet. Ze moeten bepaald worden door een overeenkomst tussen de werkgever en
de werknemer en dit ten vroegste op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven
aan de andere partij.
Beëindiging uitgaande van de werknemer: niet lager dan 4,5 maanden indien het
loon meer dan 31.467 € en minder dan 62.934 € bedraagt en 6 maanden indien
het loon laatstgenoemd bedrag overschrijdt. Deze termijnen zijn overeen te komen,
indien geen overeenstemming wordt bereikt over de termijn, dan beslist de
rechtbank.
Beëindiging uitgaande van de
werkgever: de opzeggingstermijn mag niet minder
dan 3 maanden per aangevangen schijf van 5 jaar anciënniteit bedragen. Uit de
Jaarloon
Anciënniteit
262
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
rechtspraak blijkt dat de werkgever ertoe gehouden is een “behoorlijke”
opzeggingstermijn te betekenen. Een vaak gebruikte formule voor het berekenen
van de duur van de opzeggingstermijn is deze van Th. Claeys:
a) Jaarloon lager dan € 120.000:
(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,06) + (loon x 0,037) – 1,45
b) Jaarloon hoger dan € 120.000
(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,06) + (loon x 0,029) – 1,45
- De anciënniteit wordt berekend in jaar (8 jaar = 8) en in fracties van 1 jaar
(voorbeeld: 8 maanden = 8/12 = 0,67).
- De leeftijd wordt berekend in jaar (voorbeeld: 45 jaar en 6 maanden = 43,5)
- De bezoldiging wordt aangeduid in meervouden van 1000€ (voorbeeld: 50.000€
= 50).
De jaarlonen moeten herleid worden naar de indexvoet van de formule. Bij deze
nieuwe berekening is het niet de welbepaalde maandindex, maar wel het
gemiddelde van de index der consumptieprijzen van het voorbije jaar. Het jaarloon
wordt met het bekomen cijfer vermenigvuldigd en vervolgens gedeeld door het
indexcijfer van de maand van het ontslag.
263
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Tabel opzeggingstermijn voor bedienden - voor contracten afgesloten NA
01/01/2012 - met een loon hoger dan 31.467€
Anciënniteit
Opzeggingstermijn vanaf 01/01/2012
Opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014
Minder dan 3 jaar
91 dagen
91 dagen
Van 3 – tot minder dan 4 jaar
120 dagen
116 dagen
Van 4 – tot minder dan 5 jaar
150 dagen
145 dagen
Van 5 – tot minder dan 6 jaar
182 dagen
182 dagen
Van 6 – tot minder dan 7 jaar
210 dagen
203 dagen
Van 7 – tot minder dan 8 jaar
240 dagen
232 dagen
Vanaf 8 – tot minder dan 9 jaar
270 dagen
261 dagen
Vanaf 9 – tot minder dan 10 jaar
300 dagen
290 dagen
Vanaf 10 – tot minder dan 11 jaar
330 dagen
319 dagen
Vanaf 11 – tot minder dan 12 jaar
360 dagen
348 dagen
Vanaf 12 – tot minder dan 13 jaar
390 dagen
377 dagen
Vanaf 13 – tot minder dan 14 jaar
420 dagen
406 dagen
Vanaf 14 – tot minder dan 15 jaar
450 dagen
435 dagen
Vanaf 15 – tot minder dan 16 jaar
480 dagen
464 dagen
Vanaf 16 – tot minder dan 17 jaar
510 dagen
493 dagen
Vanaf 17 – tot minder dan 18 jaar
540 dagen
522 dagen
Vanaf 18 – tot minder dan 19 jaar
570 dagen
551 dagen
Vanaf 19 – tot minder dan 20 jaar
600 dagen
580 dagen
Vanaf 20 – tot minder dan 21 jaar
630 dagen
609 dagen
Vanaf 21 – tot minder dan 22 jaar
660 dagen
638 dagen
264
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Onderhandelen
Voor nieuwe arbeidsovereenkomsten is het vanaf 1 januari 2012 niet meer mogelijk
om te onderhandelen over de opzegtermijnen. De standaardtermijnen gelden voor
iedereen, ook voor de bedienden die meer dan 31.467 EUR bruto per jaar
verdienen.
Verdient een bediende bij aanvang van de arbeidsovereenkomst meer dan 62.934
EUR bruto per jaar, dan kan de opzegtermijn wel onderling worden
overeengekomen voor de arbeidsovereenkomst ingaat. De partijen moeten echter
de opzegtermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 dienstjaren
respecteren.
Tegenopzegging voor bedienden
De bediende die van de werkgever een betekening van opzegging heeft bekomen,
kan op zijn beurt zijn arbeidsovereenkomst beëindigen met een opzegging indien hij
een andere betrekking heeft gevonden: de tegenopzegging. De duur ervan wordt
bepaald op basis van het jaarloon van de werknemer.
Tabel tegenopzegging voor bedienden
Anciënniteit
Minder dan 5 jaar
Vanaf 5 – tot minder dan 10 jaar
Vanaf 10 – tot minder dan 15 jaar
Vanaf 15 jaar, maar alleen voor
bedienden die jaarlijks meer dan
61.071€ verdienen
8.5.5
Opzegtermijn
45 dagen
90 dagen
135 dagen
180 dagen
Schorsing van de opzeggingstermijn: einddatum opzegging
Opzegging van de overeenkomst door de werknemer
Ingeval de werknemer de overeenkomst opzegt heeft de schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst geen invloed op de aanvang noch op het
verloop van de opzeggingstermijn. De opzegging neemt een aanvang op het
normale tijdstip en de opzegging loopt verder tijdens de schorsing.
Opzegging van de overeenkomst door de werkgever
 In het geval dat de werkgever de overeenkomst opzegt hebben bepaalde
schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wel invloed op de
aanvang en het verloop van de opzeggingstermijn.
Schorsing bij de aanvang van de opzeggingstermijn kan niet ingaan op de
ingangsdatum die in de opzeggingsbrief wordt vermeld. Die ingangsdatum wordt
automatisch verschoven naar de eerste kalenderdag na het einde van die
schorsing. Dit betekent eveneens dat een opzeggingstermijn die reeds was
ingegaan, ophoudt te lopen tijdens dergelijke schorsingen en na het einde van
die schorsing gewoon terug verder loopt. In beide gevallen zal de einddatum van
265
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
de opzeggingstermijn verdaagd worden met een periode gelijk aan de duur dat
de opzeggingstermijn werd opgeschort. Bijgevolg is de einddatum van de
opzeggingstermijn niet altijd met zekerheid vooraf te bepalen.
Schorsingsoorzaken en invloed op de beëindiging van de overeenkomst
Invloed op de
aanvang van de
opzegging
Invloed op het
verloop van de
opzegging
Sanctie bij onregelmatige
beëindiging
1. Ziekte of ongeval
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding
(bedienden: verminder na 6
maanden onbekwaamheid)
2. Verlof
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding
3. Moederschapsrust en
vaderschapsverlof
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
4. Overmacht
Vangt normaal
aan
Loopt normaal door
Opzeggingsvergoeding
5. Militaire
verplichtingen
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
6. Afwezigheden om
dringende redenen
7. Verwijdering van de
zwangere vrouw
buiten de
bevallingsrust
8. Periode voor
borstvoeding
Vangt normaal
aan
Loopt normaal door
Opzeggingsvergoeding
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding
9. Loopbaanonderbreking
(volledige schorsing)
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
10. Zondagen en
feestdagen
11. Palleatief verlof
(volledige schorsing)
Vangt normaal
aan
Loopt normaal door
Opzeggingsvergoeding
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
12. Voorlopige hechtenis
Overgedragen tot
de werkhervatting
Schorsing van de
opzeggingstermijn
Opzeggingsvergoeding
13. Adoptieverlof
Vangt normaal
aan
Loopt normaal door
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
14. Klein verlet
Vangt normaal
aan
Loopt normaal door
Opzeggingsvergoeding
15. Verlof voor syndicale
vorming
Vangt normaal
aan
Loopt normaal door
Opzeggingsvergoeding +
beschermingsvergoeding
266
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
267
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.5.6
Rechten en plichten van de partijen tijdens de opzeggingsperiode
Tijdens de opzeggingstermijn blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. Bijgevolg
blijven ook alle daarmee samenhangende rechten en plichten van kracht.
 Dit betekent dat de werknemer verder normaal zijn werk moet blijven doen en dat
de werkgever de werknemer verder normaal moet blijven tewerkstellen in
dezelfde functie tegen de geldende loon- en arbeidsvoorwaarden. De werkgever
kan de werknemer niet vrijstellen van arbeidsprestaties en moet het loon verder
op gebruikelijke tijdstippen blijven uitbetalen, tenzij mits schriftelijk akkoord van
de werknemer.
Eén der partijen mag geen substantiële wijzigingen aanbrengen aan de
essentiële arbeidsvoorwaarden tenzij mits onderling akkoord. Bepaalde zware
fouten kunnen een dringende reden uitmaken, die - mits naleving van de
geldende procedure - resulteren in de onmiddellijke beëindiging van de
arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.
 Tijdens de opzeggingstermijn mag de werknemer onder bepaalde voorwaarden,
met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te
zoeken. De werknemer moet zijn afwezigheden niet verantwoorden.
Voor arbeiders beloopt dit verlof 1 werkdag per week gedurende de ganse
opzeggingstermijn. Wanneer de opzeggingstermijn korter is dan zeven dagen,
mag evenwel slechts een halve dag worden verlet.
Voor bedienden die jaarlijks meer dan 31.467€ verdienen, is de afwezigheid
beperkt tot 1 halve werkdag per week voor de periode die de 6 laatste maanden
van de opzegging voorafgaat.
Het recht op verlof is per week geregeld, zodat er geen sprake kan zijn van
recuperatie of van overdracht indien tijdens een bepaalde week het recht niet zou
zijn uitgeput, tenzij de werkgever zich hiermee akkoord zou verklaren.
 Het verder zetten van arbeidsprestaties na de bedongen opzeggingstermijn doet
een nieuwe overeenkomst van onbepaalde tijd ontstaan, die dan opnieuw
volgens de gebruikelijke regels moet worden beëindigd.
268
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.5.7
Opzegging bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd arbeiders
De betekening van een opzegging
De arbeidsovereenkomst wordt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
niet automatisch beëindigd.
Een opzegging zal moeten betekend worden op het ogenblik dat de arbeider de
wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, zo niet zal de arbeidsovereenkomst verder
uitwerking hebben zelfs na de pensioengerechtigde leeftijd.
De opzeggingstermijn
 Door de werkgever: naargelang de anciënniteit van de werknemer.
Voor werklieden die minder dan 6 maanden ononderbroken in dienst van
dezelfde werkgever zijn, kan de arbeidsovereenkomst van de hierboven gestelde
opzeggingstermijnen uitdrukkelijk afwijken, doch de door de werkgever in acht te
nemen termijn mag niet korter zijn dan 7 dagen.
 Door de werknemer: 14 dagen of 28 dagen naargelang zijn anciënniteit
(anciënniteit minder dan 20 jaar en vanaf 20 jaar). Indien minder dan 6 maanden
in dienst kan de opzeggingstermijn teruggebracht worden tot 3 dagen, indien dit
uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst bepaald staat.
Afwezigheidsdagen
De arbeider mag van het recht om van het werk weg te blijven gebruik maken één of
tweemaal per week, mits de duur van de afwezigheid in totaal die van één dag per
week niet overschrijdt.
8.5.8
Opzegging bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd –
bedienden
De betekening van een opzegging
De arbeidsovereenkomst wordt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
niet automatisch beëindigd. Een opzegging zal moeten betekend worden, zoniet zal
de arbeidsovereenkomst verder uitwerking hebben zelfs na de pensioengerechtigde
leeftijd.
269
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De opzegtermijn
 Betekening van de opzegging door de bediende
Sinds 1.1.1991 kan een bediende die ten vroegste op 60 jaar of na deze leeftijd
met pensioen gaat, een verkorte opzeggingsduur betekenen.. De duur van deze
termijn bedraagt 3 maanden of 1,5 maanden naargelang de anciënniteit al dan
niet meer dan 5 jaar bedraagt.
 Betekening van de opzegging door de werkgever
Ook hier is een verkorte opzegperiode mogelijk. De werkgever kan echter de
arbeidsovereenkomst slechts beëindigen met een verkorte opzegperiode ten
vroegste wanneer de werknemer de leeftijd van 64 en een half jaar bereikte (of
na deze leeftijd). De verkorte opzegtermijn bedraagt 3 of 6 maanden naargelang
de werknemer een anciënniteit heeft van meer of minder dan 5 jaar. M.a.w. de
verkorte opzegging kan slechts worden betekend indien de vervaldag ervan ten
vroegste samenvalt met de leeftijd van 65 jaar.
Tabel (verkorte) opzeggingstermijn voor bedienen van ten minste 60 jaar
Anciënniteit
bediende
- de 5 jaar
5 jaar en +
Duur opzegging na te leven door:
Werkgever
Werknemer
Vanaf 60 jaar of na
Vóór 65 jaar
Vanaf 65 jaar
deze leeftijd
Algemene regels
3 maanden
1,5 maanden
Algemene regels
6 maanden
3 maanden
De aanvraag tot het bekomen van een rust- of een overlevingspensioen kan de
werknemer (arbeider of bediende) indienen bij het gemeentebestuur, één jaar voor
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
8.5.9
Opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode
Zie hoofdstuk 3 – modelformulier 19.
Statuut
Arbeider
Bedienden
Anciënniteit
Opzegging door
Aanvang
Werkgever
Werknemer
7 dagen en
minder
Beëindiging
verboden
Beëindiging
verboden
-
Van 7 tot 14
dagen (21
dagen max. bij
schorsing
Beëindiging zonder
opzeggingstermijn
Beëindiging zonder
opzeggingstermijn
-
Na 7 dagen
ongeschiktheid
Beëindiging zonder
opzeggingstermijn
-
-
Minder dan 1
maand
7 kal./dag*
7 kal./dag*
Volgende
dag**
1 maand tot
einde proef
7 kal./dag
7 kal./dag
Volgende
dag**
*Deze termijn moet ten vroegste op de laatste dag van de eerste maand stoppen.
**Een opzegging waarvan kennis werd gegeven door de werkgever, kan ten vroegste de derde
werkdag beginnen die volgt op de verzending van de aangetekende opzegging
270
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.5.10 Opzegging bij vervangingsovereenkomst
Zie hoofdstuk 3.
8.5.11 Opzegging bij studentenovereenkomsten
 Ziekte of ongeval
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen, indien de ongeschiktheid
ingevolge ziekte of ongeval langer duurt dan zeven kalenderdagen. De
verschuldigde vergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de
opzeggingstermijn of het nog te lopen gedeelte van die termijn.
 Op de voorziene einddatum
Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt op de voorziene datum zonder dat
daarbij een opzegging gegeven moet worden, zelfs wanneer de uitvoering van de
overeenkomst op dat ogenblik geschorst zou zijn (zie alg. bepalingen inzake
contracten van bepaalde duur).
 Vóór de voorziene einddatum: verkorte opzeggingstermijnen
Duur van de overeenkomst
(= tewerkstellingsduur
 effectief gewerkte
periode)
minder of = 1 maand
meer 1 maand
Opzeggingstermijn die de opzeggevende partij
moet respecteren
Werkgever
3 kalenderdagen
7 kalenderdagen
Werknemer
1 kalenderdag
3 kalenderdagen
De opzegging moet schriftelijk gebeuren en de opzeggingstermijn gaat in de
maandag volgend op de week waarin de betekening van de opzegging gebeurde.
Dit geschrift moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn aanduiden.
271
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.6
Opzeggingsvergoeding
8.6.1
De algemene regel
 De wet op de arbeidsovereenkomsten stelt uitdrukkelijk dat een vergoeding moet
betaald worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zonder
dringende reden of zonder inachtneming van de normale opzeggingstermijn.
Er zal derhalve een opzeggingsvergoeding verschuldigd zijn als de
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd:
 met onmiddellijke ingang, zonder zich op de dringende reden te beroepen;
 om een dringende reden die nadien niet door de rechter wordt erkend;
 indien een te korte opzeggingstermijn wordt gegeven. In dit geval ontstaat er
voor de ontslagene een recht op een aanvullende compenserende
opzeggingsvergoeding, overeenstemmend met het loon van het gedeelte van
de termijn die had moeten gerespecteerd worden, maar het niet is.
 De beëindiging van de arbeidsovereenkomst, d.m.v. de betaling van een
opzeggingsvergoeding is, ingevolge de wet op de arbeidsovereenkomsten, niet
onderworpen aan enige formaliteit. M.a.w. de verplichting dat de opzegging
slechts ingaat de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd
betekend, alsmede de verplichte 3-dagen regeling van kennisgeving van de
opzegging per aangetekend schrijven zijn hier niet van kracht. Deze vorm van
beëindiging kan dus ook mondeling gebeuren, wat echter de bewijslast ervan, in
hoofde van de ontslaggevende partij, vergroot.
De beëindiging met opzeggingsvergoeding dient schriftelijk bevestigd (zie
modelformulier 20).
8.6.2
Toepassingen
 Bij een overeenkomst van onbepaalde duur moet de partij die de overeenkomst
beëindigt zonder opzeggingstermijn (of een te korte opzeggingstermijn) of zonder
dringende reden aan de andere partij een vergoeding betalen, gelijk aan het
lopende loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de normale
opzeggingstermijn, hetzij met het resterend gedeelte ervan.
 Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een duidelijk omschreven
werk dient de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden voor
het verstrijken van de termijn of de voltooiing van het werk eveneens aan de
andere partij een vergoeding betalen. Deze vergoeding is gelijk aan het loon dat
verschuldigd zou zijn geweest tot op het einde van die termijn, met evenwel als
maximum het dubbel van het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn
die in acht had moeten worden genomen, indien de overeenkomst zonder
tijdsbepaling was gesloten. Deze vergoeding wordt ook een
verbrekingsvergoeding genoemd.
8.6.3
De berekening van de opzeggingsvergoeding
De wet op de arbeidsovereenkomsten omschrijft de opzeggingsvergoeding als het
lopend loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn of met het resterende
gedeelte ervan. Het vermeldt verder uitdrukkelijk dat het niet enkel het lopend loon,
maar ook de voordelen verworven krachtens overeenkomst omvat.
272
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Het lopend loon
Het hier bedoelde loon is het brutoloon, d.w.z. het nettoloon van de werknemer + de
bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheidsbedragen van de werknemer.
Het “lopend loon”(het normale loon dat de werknemer werd uitbetaald in de maand
voorafgaand aan de beëindiging) is niet onderworpen aan loon- en
indexverhogingen die na het beëindigen van de overeenkomst plaatsvinden (die hij
zou genoten hebben indien hij was blijven werken tijdens de opzeggingstermijn). In
dit “lopend loon” zijn tevens, indien toegekend, de haard- en standplaatstoelage
inbegrepen.
Voordelen verworven krachtens overeenkomst
Het brutoloon uit voorgaande paragraaf dient verhoogd met bepaalde voordelen
verworven krachtens overeenkomst, het is niet vereist dat deze voordelen
uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst werden overeengekomen. De verplichting
deze voordelen toe te kennen kan evenzeer voortkomen uit de wet.
Deze voordelen zijn:
 overuren: is het loon voor het resterend aantal overuren waarop de werknemer
nog recht heeft en die hij in ”tijd” niet heeft kunnen opnemen;
 eindejaarspremie: voor de periode van tewerkstelling in het lopende dienstjaar
(periode van vergoede opzeggingstermijn inbegrepen);
 vakantiegeld: voor de periode van tewerkstelling in het lopende dienstjaar
(periode van vergoede opzeggingstermijn inbegrepen);
 vakantiedagen: het loon voor het resterende aantal vakantiedagen waarop de
werknemer nog recht heeft (in verhouding tot zijn prestaties in het kalenderjaar)
en die hij niet heeft kunnen opnemen.
Inhoudingen
Op het totale bruto bedrag van de vergoedingen zijn vooreerst de gebruikelijke
bijdragen voor de sociale zekerheid verschuldigd, waarna de aftrek van
bedrijfsvoorheffing.
Indien de opzeggingsvergoeding minder bedraagt dan 870,00 € bruto belastbaar,
wordt de bedrijfsvoorheffing berekend zoals op de gewone wedde (zie hoofdstuk 5).
Indien de opzeggingsvergoeding meer bedraagt dan 870,00 € bruto belastbaar, dan
wordt de bedrijfsvoorheffing berekend volgens een bepaald percentage (zie
hoofdstuk 5).
8.6.4
De betaling van de opzeggingsvergoeding
 De opzeggingsvergoeding moet in zijn geheel worden betaald op het ogenblik
van het vertrek van de werknemer of ten laatste op de eerste normale betaaldag
die daarop volgt.
 De betaalwijze is deze zoals voor het normale loon.
 De opzeggingsvergoeding is vatbaar voor beslag of overdracht binnen dezelfde
perken als het loon.
 Het recht om een opzeggingsvergoeding te eisen, verjaart één jaar na het
beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
De opzeggingsvergoeding brengt interest op vanaf het ogenblik waarop ze
verschuldigd is.
273
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.7
Opzegging van de arbeidsovereenkomst voor elk begin van uitvoering
van de arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten en getekend. Voor de aanvang van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst (aanvangsdatum zoals bepaalt in de
arbeidsovereenkomst) laat één van de partijen weten dat zij aan het contract
verzaakt en de prestaties niet zullen aanvatten.
8.7.1
Arbeiders
Door de werkgever
De werkgever moet een opzeggingsvergoeding uitbetalen:
 indien de arbeidsovereenkomst een proefbeding bevat zal de
opzeggingsvergoeding gelijk zijn aan het loon overeenstemmend met de
minimum proefperiode van 7 dagen;
 indien geen proefbeding is voorzien zal de opzeggingsvergoeding gelijk zijn aan
het loon overeenstemmend met de normale opzeggingstermijn of de verkorte
opzeggingstermijn.
Door de werknemer
Een arbeidsovereenkomst wordt door de partijen ondertekend en voor het begin der
prestaties, laat de werknemer aan de werkgever weten dat hij aan de
arbeidsovereenkomst verzaakt en dat hij zijn arbeidstaak niet wenst aan te vatten,
ofwel stelt de werkgever vast dat de werknemer op de aanvangsdatum van de
arbeidsovereenkomst niet is komen opdagen. In dit laatste geval is het aangewezen
dat de werkgever vooraleer de verbreking van de arbeidsovereenkomst door de
werknemer schriftelijk vast te stellen, deze vooreerst schriftelijk in gebreke stelt op
grond van het niet-aanvatten van het werk.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst moet die werknemer een opzeggingsvergoeding betalen:
 indien de arbeidsovereenkomst een proefbeding bevat zal de
opzeggingsvergoeding gelijk zijn aan het loon overeenstemmend met de
minimum proefperiode van 7 dagen;
 indien geen proefbeding is voorzien zal de opzeggingsvergoeding gelijk zijn aan
het loon overeenstemmend met de normale opzeggingstermijn van 14 dagen of
volgens de regels van de verkorte opzeggingstermijn.
8.7.2
Bedienden
Arbeidsovereenkomst met proeftijd
Het loon dat zou kunnen worden geëist door werkgever of werknemer is gelijk aan
het loon van 1 maand en 7 kalenderdagen..
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zonder proefperiode
 Uitgaande van de werkgever:
 3 maanden indien het jaarlijkse brutoloon van de werknemer 31.467 € niet
overschrijdt (anciënniteit minder dan 5 jaar);
274
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De vergoeding is afhankelijk van de opzeggingstermijn die overeengekomen
zal moeten worden zonder dat deze termijn korter mag zijn dan de voorziene
minima indien het loon 30.327 € overschrijdt.
 Uitgaande van de werknemer:
 1,5 maanden indien het jaarlijkse brutoloon van de werknemer 30 535 € niet
overschrijdt;
 4,5 maanden indien het jaarlijkse brutoloon tussen 30 535 € en 61 071 € ligt
en niet meer dan 6 maanden indien het jaarlijkse loon meer dan 61 071 €
bedraagt.
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een overeenkomst m.b.t. de
uitvoering van een bepaald werk (zonder proeftijd)
De vergoeding die moet worden betaald door de partij die de overeenkomst
beëindigt, stemt overeen met het loon dat zou moeten betaald worden indien de
overeenkomst na de bepaalde duur of na de uitvoering van het werk zou beëindigd
worden. Ze kan echter niet meer bedragen dan het dubbele van het loon dat
overeenkomt met de opzeggingstermijn die nageleefd had moeten worden indien de
werknemer voor onbepaalde tijd was aangeworven.
275
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
276
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.8
Ontslag om dringende redenen
 Aan elk type arbeidsovereenkomst en in elk stadium van de uitvoering ervan kan
zowel door de werkgever als door de werknemer onmiddellijk een einde worden
gemaakt zonder dat een opzeggingstermijn moet worden nageleefd of een
opzeggingsvergoeding verschuldigd is, op voorwaarde dat aan volgende vereiste
is voldaan:
“de ernstige tekortkomingen die elke professionele samenwerking tussen de
werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt".
 De fout moet effectief gemaakt zijn. De loutere intentie, zelfs wanneer deze werd
geuit, volstaat niet.
 Een dringende reden is
 een tekortkoming
 die ernstig is
 en die elke professionele samenwerking
 onmiddellijk
 en definitief
 onmogelijk maakt.
 Het is niet eenvoudig de grenzen aan te geven van de dringende reden. Men zal
een bepaald geval steeds moet beoordelen, rekening houdend met de concrete
en bijzondere omstandigheden. Sommige aspecten zullen nu eens als een
verzachtende omstandigheid, dan weer als een verzwarende omstandigheid
worden aangezien, dit maakt dat er vrijwel geen identieke gevallen bestaan.
Zijn eventueel verzachtende omstandigheden: het ontbreken van de bedoeling
schade te berokkenen, de leeftijd van de werknemer, zijn anciënniteit, de
houding van de werkgever of zijn afgevaardigde, het éénmalige karakter, ...
Vormen mogelijke verzwarende omstandigheden: voorafgaande verwittigingen,
de intentie om schade toe te brengen, het repetitieve karakter van de fout, ...
 Indien een partij meent dat ze ten onrechte om een dringende reden ontslagen
werd kan hij aan de rechter de beoordeling van de feiten vragen. Het is de
rechter die aan de hand van die feiten soeverein over de kwalificatie “dringende
reden” zal beslissen.
8.8.1
Voorbeelden uit de rechtspraak
Door de rechter in bepaalde gevallen gekwalificeerd als een dringende reden




Diefstal, ongeacht de waarde, zij het niet noodzakelijk.
Vervalsing van medische getuigschriften en prikkaarten.
Blijvende weigering om zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen.
Het uitvoeren van een werk gedurende een ongeschiktheidsperiode gestaafd
door een geneeskundig attest.
 Insubordinatie, d.w.z. wanneer de werknemer weigert het overeengekomen werk
uit te voeren en de bevelen die ermee verbonden zijn, of een fout herhaalt die
dermate ernstig is dat zij onmiddellijk en definitief de voortzetting van de
samenwerking onmogelijk maakt.
 Het feit dat een werknemer de indruk gaf een universitair diploma te hebben,
terwijl dit niet het geval bleek te zijn.
277
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Sabotageactiviteiten die begaan worden naar aanleiding van een staking.
 Ondanks een verbod, toch roken op een gevaarlijke plaats.
 Ernstige en beledigende verwijten of geweldpleging ten overstaan van de
werkgever, die zijn gezag ondermijnen.
 Gewelddaden, zelfs in het geval van uitlokking.
 Zware en vrijwillige nalatigheid.
 Alcoholintoxicatie op de arbeidsplaats, wanneer deze het werk van de
werknemer en de ploeg verstoort en wanneer deze zich voordoet
niettegenstaande herhaalde verwittigingen.
 Het overmaken van valse rapporten of de weigering verslagen door te sturen.
 Feiten uit het privéleven, wanneer de feiten een nefaste invloed hebben op het
werk van de betrokkene, als zij direct of indirect zorgen voor ernstige
verstoringen in de onderneming of als zij alle vertrouwen van de werkgever in de
persoon van de werknemer vernietigen.
 Het feit dat het merendeel van de arbeidstijd wordt besteed aan het surfen naar
internetsites die volkomen vreemd zijn aan de beroepsactiviteit, in dit geval sites
met een pornografisch karakter, of het uitwisselen van honderden privémails in
de weken die het ontslag voorafgaan.
In de rechtspraak niet als dringende reden gekwalificeerd








8.8.2
Ziekte van zeer lange duur.
Het niet of laattijdig verantwoorden van een arbeidsongeschiktheid.
Een meningsverschil tussen de behandelend en de controlerend geneesheer.
Het verzwijgen van bepaalde gegevens bij de aanwerving, tenzij de werkgever
bewijst dat hij de persoon in kwestie niet zou hebben aangeworven indien hij op
voorhand over die verzwegen informatie had beschikt.
Kwaadwillige uitingen ten aanzien van de werkgever maar door deze laatste
uitgelokt.
Weigering om een werk uit te voeren dat beneden de beroepskwalificatie van de
werknemer ligt of gevaarlijk is en dat niet in de arbeidsovereenkomst was
voorzien.
Gebrek van rendement of beroepsbekwaamheid, tenzij bij kwaadwilligheid of
opzet.
Geïsoleerde of lichte dronkenschap.
Bijzondere gevallen
 Ongerechtvaardigde afwezigheid
 Wat ?
Er is sprake van ongerechtvaardigde of ongewettigde afwezigheid van het
werk, indien de afwezigheid niet gestaafd wordt door één of ander bewijsstuk,
zoals bijvoorbeeld een geneeskundig attest en de werkgever volledig
onwetend is omtrent de motieven voor de afwezigheid.
Een werknemer die ongewettigd afwezig is van het werk, begaat een zware
tekortkoming op het vlak van één van zijn meest essentiële contractuele
plichten, namelijk de verplichting om arbeid te presteren.
278
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Mogelijkheden:
 Dringende reden
De ongerechtvaardigde afwezigheid van één dag of zelfs van enkele dagen
maakt, op zichzelf beschouwd, doorgaans geen dringende reden uit.
Anders is het bij herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheden, zeker als de
werknemer werd verwittigd.
De werkgever moet de werknemer schriftelijk uitnodigen om een verklaring
te geven van zijn afwezigheid. Indien die verklaring niet wordt gegeven of
niet gestaafd wordt door één of ander bewijsstuk kan worden overgegaan
tot ontslag om dringende reden.
 Vermoedelijke wil tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Een dergelijke handelwijze vanwege de werknemer zou de indruk kunnen
wekken dat hij de bedoeling heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Vooraleer te besluiten tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst
wegens werkverlating, dient de nodige omzichtigheid aan de dag te worden
gelegd.
In voorkomend geval komt het aan de werkgever toe in de mate van het
mogelijke de impliciete wil tot verbreking vanwege de werknemer vast te
stellen.
Daartoe zendt de werkgever vooreerst een aangetekende brief aan de
werknemer waarin hij deze laatste erom verzoekt zo snel mogelijk zijn
afwezigheid te rechtvaardigen. Indien de werknemer hieraan geen gevolg
geeft, zal de werkgever daaruit afleiden dat de werknemer vrijwillig het
werk verlaten heeft.
Door middel van een nieuwe aangetekende brief zal de werkgever
vervolgens aan de werknemer meedelen dat hij diens houding als een
werkverlating beschouwt en zich derhalve automatisch ontheven acht van
zijn verplichtingen.
In die hypothese dient noch een opzeggingstermijn, noch een
opzeggingsvergoeding te worden toegestaan. Integendeel kan de
werkgever van de betrokken werknemer een vergoeding eisen die
overeenstemt met het loon voor de opzeggingstermijn die door de
werknemer had moeten worden nageleefd in geval de opzegging van zijn
kant was uitgegaan.
(zie modelformulier 22)
 Voorlopige vrijheidsberoving
Maatregelen van voorlopige vrijheidsberoving maken op zichzelf geen dringende
reden uit, te meer daar zij sinds 1983 een wettelijke schorsingsgrond vormen. Dit
is logisch in die zin dat een voorlopige vrijheidsberoving niet noodzakelijk de
schuld is van de werknemer en daarenboven niet steeds tot een veroordeling
leidt.
Indien de hechtenis uitloopt op een strafrechtelijke veroordeling, kan ontslag om
dringende reden verantwoord zijn. Dit neemt niet weg dat in het algemeen een
strafrechtelijke veroordeling niet noodzakelijk en in alle gevallen een dringende
reden vormt.
Volledigheidshalve dient erop te worden gewezen dat omgekeerd een daad die
niet resulteerde in strafrechtelijke veroordeling, evengoed een dringende reden
kan zijn. Evenwel dient gelet te worden op het feit dat de rechter die moet
oordelen over de dringende reden in zijn beoordeling rekening zal houden met
“en zich zelfs zal laten leiden door” de uitspraak van de strafrechter.
279
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Dronkenschap
Onderscheid dient gemaakt tussen gewone dronkenschap en alcoholintoxicatie.
Een geroutineerd drinker met een redelijk hoog alcoholgehalte in het bloed kan
eventueel desondanks zijn werk behoorlijk uitvoeren. Onderscheid dient gemaakt
tussen geïsoleerde dronkenschap, dit na en ondanks diverse waarschuwingen.
De rechtspraak is eerder geneigd iemand met een drankprobleem eerder ziek
dan fout te beschouwen. Belangrijk hierbij is natuurlijk de soort van functie van de
werknemer. Verzwarende omstandigheden hierbij kunnen zijn: directe contacten
met directie en ouders binnen de instelling of het bedienen van voertuigen.
Rekening wordt hierbij ook gehouden met de anciënniteit die dan weer als
verzachtend kan beschouwd worden.
8.8.3
Vormvereisten
Zelfs indien een bepaalde tekortkoming als een dringende reden in aanmerking
komt, dan nog moet diegene die zich op die tekortkoming beroept bepaalde vormen
en termijnen respecteren om het ontslag op rechtsgeldige wijze doorgang te laten
vinden. Zo niet beëindigt hij zelf de arbeidsovereenkomst onrechtmatig.
In grote lijnen verloopt het ontslag in 2 fasen, waarbij telkens een termijn van
3 werkdagen moet worden gerespecteerd.
Het eerste stadium is de feitelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst
(ontslag).
Dit wordt gevolgd door bevestiging met opgave van redenen voor beëindiging.
Het geven van het ontslag
De partij die de dringende reden inroept, moet binnen een bepaalde termijn nadat hij
kennis kreeg van de feiten die de zware tekortkoming uitmaken, de
arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit ontslag is aan geen enkele vormvereiste
onderworpen, het kan dus ook mondeling geschieden. Het is aangeraden het
ontslag schriftelijk te geven met het oog op het bewijs ervan.
Het volstaat te vermelden dat men de overeenkomst zonder opzegging beëindigt.
Het ontslag moet worden gegeven binnen een termijn van 3 werkdagen nadat men
kennis heeft gekregen van de feiten.
Werkdagen zijn alle dagen waarop kan worden gewerkt, behalve de zondagen en
wettelijke feestdagen.
De termijn van 3 werkdagen gaat in na de dag waarop men voldoende zekerheid
heeft gekregen omtrent de ingeroepen feiten. Dit wil zeggen dat de partij die de
dringende reden wil inroepen die zekerheid mag trachten te verwerven door een
onderzoek in te stellen, betrokkene te horen enz. …
In geval van herhaalde tekortkoming neemt de termijn van 3 werkdagen een
aanvang ten laatste de dag na het laatste feit.
In geval van voortdurende tekortkomingen neemt de termijn van 3 werkdagen een
aanvang ten laatste de dag na het ophouden van de tekortkoming die wordt
ingeroepen.
Het ontslag moet uitgaan van de werkgever of zijn afgevaardigde. Ingevolge
uitzonderlijke omstandigheden kan een onbevoegde persoon optreden, doch dan
moet het ontslag binnen een termijn van 3 werkdagen worden bevestigd door de
bevoegde persoon.
Vanaf het ontslag houdt de arbeidsrelatie op te bestaan (zie modelformulier 21A). Er
mogen vanaf dan ook geen arbeidsprestaties meer geleverd worden.
280
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Kennisgeving van de dringende reden
Zie modelformulier 21B – Kennisgeving van de dringende reden
Eénmaal het ontslag gegeven is, beschikt de ontslaggevende partij over een nieuwe
termijn van 3 werkdagen volgend op die waarop het ontslag werd gegeven om aan
de andere partij kennis te geven van de zware tekortkoming.
De motieven die aanleiding hebben gegeven tot het ontslag om dringende reden,
dienen op straffe van nietigheid schriftelijk op een van de 3 volgende manieren ter
kennis gebracht van de ontslagen persoon:
 een aangetekend schrijven, waarbij de poststempel bepalend is om na te gaan of
de kennisgeving tijdig gebeurde;
 bij wijze van een deurwaardersexploot;
 door de overhandiging van een gedagtekend geschrift van hand tot hand, de
handtekening met de vermelding “Gelezen en goedgekeurd” van de
bestemmeling op het duplicaat van het geschrift geldt als ontvangstbericht. Bij
weigering van ondertekening dient men gebruik te maken van de twee
bovenstaande mogelijkheden.
Uit de inhoud van de brief moet de ontslagen persoon kunnen opmaken welke feiten
hem worden verweten. Deze feiten dienen ook zo concreet en omstandig mogelijk
in de brief opgesomd of uiteengezet te worden , want de rechter zal bij de
kwalificatie van de tekortkoming enkel rekening houden met de tekortkoming(en)
vermeldt in deze brief.
 plaats van het gebeuren;
 tijdstip en datum waarop de feiten plaatsvonden;
 voorafgaande verwittigingen (+ datum);
 verzwarende omstandigheden.
De zware tekortkoming kan echter al in de ontslagbrief zelf ter kennis gebracht
worden.
8.8.4
Gevolgen
De gerechtvaardigde verbreking
Indien de werknemer het ontslag wegens dringende redenen niet betwist of indien
het arbeidsgerecht het ontslag om dringende reden als rechtmatig oordeelt, is de
werkgever geen forfaitaire verbrekingsvergoeding noch eindejaarspremie noch uit
uitbetaling van de eventuele wettelijke feestdagen binnen 30 dagen na beëindiging
van de overeenkomst verschuldigd.
De werknemer kan voor een periode van 4 tot 26 weken uitgesloten worden op het
recht op een werkloosheidsuitkering.
Afrekening van het eventueel resterende gedeelte vakantiegeld is wel verschuldigd.
De werkgever die de dringende reden inroept om het onmiddellijk ontslag te
rechtvaardigen kan evenwel geen forfaitaire verbrekingsvergoeding opeisen van de
werknemer zelf, wiens foutieve handelwijze aanleiding heeft gegeven tot de
verbreking van de arbeidsovereenkomst. Wel kan hij schadeloosstelling eisen. Deze
schadeloosstelling beoogt de vergoeding van de schade veroorzaakt door de
contractuele fout van de werknemer, die als dringende reden werd ingeroepen en
niet de vergoeding van de schade die volgt uit de verbreking zelf. Indien de
werkgever zulke vergoeding eist, komt enkel de schade in aanmerking die de
werknemer bij de uitvoering van zijn overeenkomst aan de werkgever of derden
heeft berokkend ingevolge zijn bedrog, zijn zware schuld of de gewoonlijke lichte
schuld.
281
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De niet-gerechtvaardigde verbreking
 Forfaitair
Degene die een dringende reden inroept, moet niet alleen het bewijs aanbrengen
van de bestaande ernstige tekortkoming (d.i. bewijzen dat ernstige feiten
bestaan) maar ook bewijzen dat de voorgeschreven termijnen en formaliteiten
werden geëerbiedigd. Indien de zware tekortkoming wordt aanvaard door de
rechter of een procedurefout werd begaan, brengt dit met zich mee dat de
arbeidsovereenkomst onregelmatig werd beëindigd, hetgeen een forfaitaire
vergoeding verschuldigd maakt. De vergoeding is gelijk aan het loon, inbegrepen
de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst, overeenstemmend
met de duur van de opzeggingstermijn die de werkgever bij normale opzegging
dient in acht te nemen.
 Schadeloosstelling door de werkgever
Ook hier kan de werkgever een schadeloosstelling van de werknemer eisen,
niettegenstaande de werkgever een verbrekingsvergoeding verschuldigd is.
 De werknemer kan eventueel, in geval van afwijzing van het ontslag om
dringende redenen door de arbeidsrechtbank, een vergoeding wegens
rechtsmisbruik in hoofde van de werkgever opeisen. Wanneer de
arbeidsrechtbank het ontslag wegens dringende redenen niet aanneemt, duidt
deze afwijzing op zich niet aan dat de werkgever zijn ontslagrecht heeft
misbruikt. De werknemer zal het bewijs moeten leveren dat de werkgever bij
deze afdanking het hem toekomende ontslagrecht heeft misbruikt (zie ook
willekeurig ontslag).
282
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
283
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.9
Willekeurig ontslag of willekeurige afdanking
8.9.1
Begrip
Er bestaat een algemeen beginsel in het recht volgens hetwelk men ertoe gehouden
is zijn rechten op zorgvuldige wijze uit te oefenen. Een inbreuk op dit beginsel heet
rechtsmisbruik. Rechtsmisbruik bewijzen is moeilijk evenals dient de geleden
schade te worden bewezen door diegene die het slachtoffer beweert te zijn van
rechtsmisbruik.
In het kader van de arbeidsovereenkomstenwet is hiervoor een specifieke regeling
uitgewerkt rond het willekeurig ontslag van de arbeider en waarvoor de wet zelf een
sanctie, in de vorm van een schadevergoeding voorziet.
Art. 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet omschrijft willekeurige afdanking als het
ontslag van een arbeider die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen
die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die
niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de
instelling of de dienst.
Bij betwisting behoort het aan de werkgever het bewijs te leveren van de voor het
ontslag ingeroepen redenen.
In dit opzicht is het dan ook aangewezen elke vorm van ontslag te motiveren.
8.9.2
Constitutieve elementen
Wanneer kunnen we spreken van willekeurig ontslag ?
Enkel een werkman (een arbeider) kan zich beroepen op de regeling betreffende
het willekeurig ontslag.
De arbeider moet bovendien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben
(gehad). Deze tegemoetkoming aan de werklieden was bedoeld als compensatie
voor de korte opzeggingstermijnen waarvan ze genieten bij ontslag door de
werkgever.
Deze constructie vindt enkel uitwerking in geval van ontslag. Er kan bijgevolg geen
sprake zijn van willekeurig ontslag bij beëindiging met wederzijdse toestemming,
door overmacht, enz…
De afwezigheid van een geldige reden maakt de essentie uit van het willekeurig
ontslag. Uit art. 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan men afleiden op welke
gronden een gemotiveerd ontslag tot stand kan komen. Het betreft de geschiktheid
of het gedrag van de arbeider en de noodwendigheden inzake de werking van de
onderneming.
8.9.3
Bewijslast
De bewijslast rust op de werkgever.
 De afwezigheid van een geldende reden in hoofde van de werkgever maakt de
essentie uit van een willekeurig ontslag. Tegenover de rechter gaat de werkgever
moeten aantonen dat hij wel degelijk een reden (die verband houdt met de
geschiktheid of het gedrag van de arbeider of berust op de noodwendigheden
inzake de werking van de instelling of de dienst) bezat om tot het ontslag van de
werkman over te gaan.
 De rechter kan evenwel ook rekening houden met redenen die door de
werkgever niet werden ingeroepen maar die volgens de rechter hebben
bijgedragen tot het ontslag.
De appreciatie van de door de arbeider ingeroepen willekeurigheid is niet beperkt
284
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
tot de motieven van het ontslag zoals formeel vermeld in de ontslagbrief. Er moet
rekening gehouden worden met de reële motieven, zelfs indien deze door de
werkgever voor het eerst worden uitgedrukt wanneer hij, geconfronteerd met een
vordering tot vergoeding wegens willekeurige afdanking, ertoe geroepen wordt
de motieven van het gebruik van zijn afdankingsrecht bekend te maken.
De verplichting de afdanking te motiveren geldt slechts wanneer de werknemer
de afdanking als abusief bestempelt. Het feit voor de werkgever in de
afdankingsbrief motieven van persoonlijke aard te hebben aangevoerd, belet
hem niet naderhand het bewijs te leveren van de fouten die de grondslag
uitmaken van zijn beslissing.
8.9.4
Enkele gerechtelijke beslissingen
 De weigering van een buschauffeur om met een voertuig te rijden dat niet meer
voldoet aan de veiligheidsnormen;
 de niet-gerechtvaardigde vraag tot loonsverhoging van de werknemer;
 een afwezigheid met een geldige reden, nar een promotie;
 de weigering van de werknemer om een foutieve verklaring af te leggen wanneer
de werkgever hem dit verzoekt, overuren te presteren die niet verplicht zijn, op
een feestdag te werken;
 de ongeschiktheid van de werknemer, wanneer deze niet wordt betwist;
 de weigering van een werknemer om zijn steun te geven aan een onregelmatige
activiteit;
 de kandidatuur van de werknemer bij de volgende sociale verkiezingen;
 een dringende reden die “lichtzinnig” werd beoordeeld door de werkgever;
 vandalisme door een werknemer, wanneer dit niet met zekerheid aan hem kan
worden toegeschreven;
 het lidmaatschap van een werknemer bij een vakbond;
 de bedoeling van de werkgever andere werknemers aan te werven tegen
voordeliger voorwaarden.
8.9.5
Motivering van het ontslag op het document C4
Op het document C4 (document inzake werkloosheid), dat de werkgever bij de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient af te leveren, dient eveneens de
ontslagreden ingeschreven te worden. Hier dient ook de juiste ontslagreden vermeld
te worden, op gevaar af geconfronteerd te worden met een vordering vanwege de
arbeider tot het bekomen van een vergoeding gelijk aan 6 maanden loon wegens
willekeurige afdanking.
Het gebeurt dat sommige werkgevers op verzoek van de arbeider of in zijn belang
op de C4 een vage, onduidelijke of niet volledig met de werkelijkheid
overeenstemmende ontslagreden inschrijven; wij denken b.v. aan de vermelding
"economische redenen", wanneer het ontslag te wijten is aan het gedrag van de
arbeider; wanneer de arbeider nadien wordt vervangen is het evident dat het
werkelijk ontslagmotief niet "economische redenen" was; in dat geval loopt de
werkgever het risico het voorwerp te worden van een vordering tot vergoeding
wegens willekeurige afdanking.
285
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.9.6
Schadevergoeding
Indien de rechter oordeelt dat de willekeurigheid van de afdanking bewezen is, dan
is de werkgever een forfaitaire vergoeding van 6 maanden loon verschuldigd aan de
werkman. De vergoeding wegens willekeurig ontslag is geen loon, bijgevolg zijn
geen sociale bijdragen verschuldigd.
Deze vergoeding kan samen met de normale opzeggingsvergoeding genoten
worden.
Zij kan niet worden samengevoegd met de vergoedingen in geval van ontslag
gedurende de beschermingsperioden zijnde de duur van de oproeping onder de
wapens en de duur van de zwangerschaps- en bevallingsrust. De werknemer heeft
de keuze tussen de voor hem meest voordelige mogelijkheid.
286
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
287
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.10
Eénzijdige wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden ook genaamd
eenzijdige verbreking van het arbeidscontract
8.10.1 Begrip
Zoals we reeds gezien hebben kunnen de arbeidsvoorwaarden van de
overeenkomst slechts gewijzigd worden mits toestemming van beide partijen. Een
éénzijdige belangrijke wijziging van de essentiële arbeidsvoorwaarden door de
werkgever wordt door de rechtspraak beschouwd als een onrechtmatige verbreking
(is een uiting van de vermoedelijke wil van de werkgever tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst). Zo de werkgever éénzijdig het loon vermindert of een
bediende op plaats van een arbeider tewerk stelt, spreekt het voor zich dat hij
eenzijdig een belangrijke arbeidsvoorwaarde wijzigt. Door dergelijke wijzigingen
door te voeren stelt de werkgever zelf onrechtmatig een einde aan de
overeenkomst.
8.10.2 Constitutieve elementen
 Eénzijdig:
De wijziging moet éénzijdig zijn. Dit betekent dat de werknemer haar niet geldig
heeft aanvaard.
Een eerste vraag is of de clausule waarbij de werkgever zich het recht
voorbehoudt om in de toekomst zekere arbeidsvoorwaarden (werkplaats,
functie,...) te wijzigen, geldig is.
Art. 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft hier duidelijk komaf mee
gemaakt. De bedingen zijn allemaal nietig, of ze nu in de individuele geschreven
arbeidsovereenkomst zijn ingelast of in het arbeidsreglement. Zij zijn zelfs nietig
indien ze niet-essentiële voorwaarden betreffen. Dit betekent dat men een
desgevallend éénzijdig doorgevoerde wijziging moet beoordelen alsof die
clausule niet bestond.
De nietigheid van art. 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet betreft daarentegen
niet de clausule in een overeenkomst waarin de werknemer uitdrukkelijk
aanvaardt zijn prestaties op één of andere werkplaats te leveren.
 Essentiële arbeidsvoorwaarde:
Worden doorgaans als essentiële arbeidsvoorwaarden aangezien: de
arbeidsduur, de plaats van tewerkstelling, het loon, enz…
Om de essentiële van de niet-essentiële arbeidsvoorwaarden te onderscheiden,
werden door rechtspraak en rechtsleer tot op heden een drietal criteria
ontwikkeld.
Volgens een eerste criterium moet een arbeidsvoorwaarde als essentieel worden
aanzien, wanneer die in haar gewijzigde vorm de werknemer ervan zou
weerhouden hebben te contracteren.
Een tweede criterium verwijst naar het element "schade" en stelt dat essentieel
is, de arbeidsvoorwaarde waarvan de wijziging de werknemer schade berokkent,
hetzij materieel, hetzij moreel.
Een derde en laatste criterium houdt voor dat de rechter twee elementen tegen
elkaar moet afwegen: het belang van de instelling enerzijds, dat soms een
aanpassing van de arbeidsorganisatie en dus van de arbeidsvoorwaarden vereist
en het verwachtingspatroon van de werknemer anderzijds.
288
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Een belangrijke wijziging:
Niet elke eenzijdige wijziging van essentiële arbeidsvoorwaarden is een
verbreking. Het moet immers gaan om een belangrijke wijziging ervan.
Ook hier berust de beoordelingsmacht bij de rechter, die de feiten autonoom zal
appreciëren. Daarom overlopen we even de rechtspraak dienaangaande.
Werden aanvaard als wijzigingen die de verbreking veroorzaken bv:
 een éénzijdig belangrijke wijziging in de overeengekomen arbeidstijd;
 degradatie met wijziging van arbeidsplaats;
 de volgehouden niet-betaling van voldoende loon;
 de afschaffing van een overeengekomen autovergoeding;
 het verleggen over 100 km van de werkplaats;
 éénzijdige vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn

Moet de wijziging definitief zijn?
De éénzijdige wijziging moet duidelijk en effectief zijn. Dit betekent dat de
eenvoudige bekendmaking van een inzicht om wijzigingen aan te brengen niet
volstaat. Het is minstens vereist dat de werkgever reeds een vaststaande
beslissing heeft genomen.
Bepaalde rechtspraak oordeelde eveneens dat de verbreking niet kan worden
afgeleid uit een wijziging met een voorlopig of tijdelijk karakter. Ook hiertegen
heeft het Hof van Cassatie zich afgezet in een arrest van 17 maart 1986. Het
oordeelde daarin dat de partij die éénzijdig één der essentiële bestanddelen van
de overeenkomst wijzigt, onmiddellijk op onwettige wijze een einde stelt aan de
overeenkomst, zelfs al is het een tijdelijke wijziging.
8.10.3 Mogelijke stappen te ondernemen door de werknemer
De werknemer oordeelt dat een voor hem essentiële arbeidsvoorwaarde op
substantiële wijze en éénzijdig door de werkgever werd gewijzigd, kan op drie
wijzen reageren.
Vooreerst is het hem mogelijk om ontslag te nemen om dringende reden. Deze
handelwijze houdt het grote nadeel in dat de werknemer niet enkel zijn betrekking
verliest, maar ook dat hij op generlei wijze enige vergoeding kan bekomen.
Een tweede mogelijkheid bestaat erin aan de rechter de gerechtelijke ontbinding
van de overeenkomst te vragen.
Deze oplossing heeft als voordeel dat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan, zolang
de procedure aanhangig is en er geen ontbinding is uitgesproken. Ook zal, zo de
tekortkoming van de werkgever niet ernstig genoeg is om te ontbinden, eventueel
een schadevergoeding kunnen worden toegekend. Nadeel is wel dat de oplossing
moeilijk in te passen is in de context van een arbeidsovereenkomst.
De derde en meest gevolgde weg is deze van de éénzijdige verbreking door de
werkgever. De werknemer beschouwt de éénzijdige wijziging van een essentiële
arbeidsvoorwaarde door de werkgever als diens wilsuitdrukking om de
overeenkomst te beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een forfaitaire
opzeggingsvergoeding.
De werknemer die de verbreking in hoofde van de werkgever vaststelt, zal zelf het
werk niet verder zetten. Indien hij bijgevolg onterecht de verbreking inriep,
bijvoorbeeld omdat de aangevoerde wijziging niet voldoende belangrijk was volgens
de rechtbank, dan is het de werknemer zelf die onrechtmatig de overeenkomst
verbroken heeft door het werk niet langer uit te voeren!
289
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.11
Ontslag door de werkgever uitgevoerd tijdens een
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Een onderscheid moet worden gemaakt naargelang het een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd, dan wel voor bepaalde duur of een duidelijk omschreven werk
betreft en naargelang het ontslag voor of na het einde van de zesde maand
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval plaatsvindt.
8.11.1 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Ontslag na meer dan zes maanden arbeidsongeschiktheid
Na zes maanden arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever het recht om de
werknemer te ontslaan mits betaling van een vergoeding. Deze vervangt als het
ware de opzeggingsvergoeding, die normaal verschuldigd is naar aanleiding van het
ontslag van een arbeidsgeschikte werknemer, zonder dat de opzeggingstermijn
wordt nageleefd.
Voor arbeiders is die vergoeding gelijk aan het loon, dat overeenstemt hetzij met de
duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het nog te lopen gedeelte van die termijn.
Voor bedienden mag de werkgever van dit bedrag het loon aftrekken dat werd
uitbetaald sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid – het gewaarborgd
maandloon wegens ziekte of ongeval – of in voorkomend geval sedert de datum
waarop de opzegging is beginnen te lopen.
De zwangerschaps- en bevallingsrust worden niet meegeteld voor het bereiken van
de zes maanden (pré- en postnataal verlof).
Ontslag voor het einde van de zesde maand arbeidsongeschiktheid
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan door de werkgever niet rechtmatig
geschieden tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid wegens
ziekte of ongeval.
In de regel bestaat er een ontslagverbod, maar er is geen specifieke sanctie
voorhanden indien de werkgever dit verbod negeert, aangezien de in casu
verschuldigde vergoeding gelijk is aan de normale opzeggingsvergoeding.
De werkgever kan, wel degelijk zo’n overeenkomst tijdens de schorsing beëindigen
zelfs indien er nog geen 6 maanden arbeidsongeschiktheid verstreken is, doch niet
omwille van de ziekte zelf.
Definitieve arbeidsongeschiktheid zie hoofdstuk 8.
8.11.2 Arbeidsovereenkomst voor bedienden, gesloten voor een bepaalde tijd
of voor een duidelijk omschreven werk van meer dan drie maanden
Ontslag na meer dan zes maanden arbeidsongeschiktheid
Indien de arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval zes maanden overtreft,
kan de werkgever steeds een einde maken aan de arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd of voor een welomschreven werk van meer dan drie maanden, mits
vergoeding. Deze vergoeding stemt overeen met het loon dat nog moest worden
betaald tijdens de overeengekomen tijd of tijdens de termijn die nog nodig is voor de
verwezenlijking van het werk waarvoor de bediende werd aangeworven, met een
maximum van drie maanden loon en onder aftrek van wat werd betaald sinds het
begin van de arbeidsongeschiktheid.
290
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Ontslag voor het einde van de zesde maand arbeidsongeschiktheid
De arbeidsovereenkomst neemt automatisch en zonder vergoeding een einde
wanneer de bij overeenkomst vastgestelde tijd intussen is verstreken of het werk dat
het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, werd verwezenlijkt.
In het andere geval is een eventueel ontslag onrechtmatig. Dan zal de werkgever
een vergoeding moeten betalen gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd
is tot het verstrijken van de termijn, zonder het dubbele te mogen overtreffen van het
loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die had moeten
worden nageleefd, indien de overeenkomst zonder tijdsbeperking was afgesloten.
Daarvan mag het van bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid uitgekeerde
loon niet worden afgetrokken.
8.11.3 Arbeidsovereenkomst voor bedienden, gesloten voor een bepaalde tijd
of voor een duidelijk omschreven werk van minder dan drie maanden
ofwel met een proefbeding
Wanneer met een bediende een arbeidsovereenkomst werd gesloten voor een
bepaalde duur van minder dan drie maanden of voor een welomschreven werk
waarvan de uitvoering geen drie maanden in beslag zal nemen, mag de werkgever
bij arbeidsongeschiktheid die meer dan zeven dagen duurt, de overeenkomst
zonder vergoeding beëindigen.
Dezelfde regeling geldt ook voor arbeidsovereenkomsten met een proefbeding,
uiteraard enkel tijdens de proeftijd.
291
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
292
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.12
Collectief ontslag
Niet van toepassing voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
293
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.13
Ontslag wanneer het ontslag verband houdt met de reden van
bescherming
8.13.1 Moederschapsrust en Borstvoedingsverlof
 Principe
De werkgever die een zwangere werkneemster of een werkneemster met
borstvoedingsverlof tewerkstelt, mag geen handeling stellen die ertoe strekt
éénzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking van de zwangere of
bevallen werkneemster, behalve om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke
toestand als gevolg van de zwangerschap of van de bevalling. Het is voldoende
dat de reden een (bewijsbaar) objectief karakter vertoont. In geval van betwist
ontslag rust de bewijslast bij de werkgever.
 Periode
Het ontslagverbod neemt een aanvang op het ogenblik dat de werkgever is
ingelicht over de zwangerschap. Het is niet vereist dat de werkgever door de
werkneemster zelf op de hoogte wordt gebracht; dit kan gebeuren door een
derde. Aan de ontslagbescherming komt een einde één maand na afloop van het
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Borstvoedingsverlof dat na deze datum zou
worden toegekend, zal geenszins de termijn van de ontslagbeschermingsperiode
verlengen.
 Sanctie
Zo de ingeroepen reden tot staving van het ontslag niet vreemd is aan de
lichamelijke toestand van de werkneemster of bij ontstentenis van een reden,
moet de werkgever aan de werkneemster met moederschapsrust een forfaitaire
vergoeding betalen tot beloop van het brutoloon voor drie maanden;
onverminderd de vergoedingen aan de werkneemster verschuldigd in geval van
éénzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, i.e. de gewone
opzeggingsvergoeding. Voor een werkneemster met borstvoedingsverlof
bedraagt de forfaitaire vergoeding zes maanden.
8.13.2 Ongelijke behandeling man/vrouw
Een werknemer of werkneemster die bij de sociale inspectie een klacht indient op
grond van een ongelijke behandeling man/vrouw in het arbeidsproces of op basis
van een ongelijke beloning t.o.v. een mannelijke of vrouwelijke collega die zich in
dezelfde arbeidspositie bevindt, wordt van rechtswege beschermd tot 1 jaar na het
indienen van de klacht. De bescherming geldt ook indien een rechtsvordering wordt
ingesteld en wel tot 3 maanden na het bekomen van een definitief vonnis dat aan de
partijen betekend werd.
De werknemer of werkneemster mag gedurende de vooropgestelde termijn niet
worden afgedankt, ook mogen de arbeidsvoorwaarden van de persoon niet
éénzijdig door de werkgever gewijzigd worden.
8.13.3 Loopbaanonderbreking
De ontslagbescherming voor een werknemer die voltijds in loopbaanonderbreking
is, gaat in op de dag van het akkoord tussen werkgever en werknemer (waarbij de
loopbaanonderbreking wordt overeengekomen). De beschermingsperiode eindigt
3 maanden na het einde van de loopbaanonderbreking.
294
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.13.4 Vakbondsafgevaardigde
De vakbondsafgevaardigde mag niet worden ontslagen om redenen die eigen zijn
aan de uitoefening van zijn mandaat.
8.13.5 Adoptieverlof
 De werknemer die gebruik maakt van adoptieverlof, mag geen handeling stellen
die ertoe strekt éénzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking van de
werknemer,behalve om redenen die vreemd zijn aan de opname van het verlof.
 Het ontslagverbod neemt een aanvang twee maanden voor de aanvang van het
verlof en eindigt één maand na afloop van het verlof.
 Zo de ingeroepen reden tot staving niet vreemd is aan de opname van het
adoptieverlof of bij ontstentenis van een reden, moet de werkgever aan de
werknemer een forfaitaire vergoeding betalen tot beloop van het brutoloon voor
drie maanden (op de vergoeding moeten géén R.S.Z.-bijdragen betaald worden),
onverminderd de vergoedingen aan de werknemer verschuldigd in geval van
éénzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst, i.e. de gewone
opzeggingsvergoeding.
8.13.6 Vaderschapsverlof
 De ontslagbescherming gaat in vanaf het ogenblik dat de werkgever in kennis is
gesteld van het nemen van het vaderschapsverlof en eindigt na het verstrijken
van een termijn van één maand die ingaat op het einde van het
vaderschapsverlof.
 Tijdens de beschermingsperiode kan de werkgever geen handeling stellen om de
arbeidsovereenkomst van de werknemer die vaderschapsverlof neemt eenzijdig
te beëindigen, behalve omwille van redenen die vreemd zijn aan dit verlof. De
werkgever mag de beschermde werknemer dus enkel ontslaan om een
dringende reden of om een voldoende reden waarvan de aard en de oorsprong
vreemd zijn aan het vaderschapsverlof. De werkgever draagt de bewijslast van
deze redenen.
 Als de werkgever de ontslagbescherming niet respecteert tijdens de
beschermingsperiode dan is de werkgever een compenserende
opzeggingsvergoeding verschuldigd. De werknemer kan bovendien aanspraak
maken op een forfaitaire beschermingsvergoeding die gelijk is aan het brutoloon
voor 3 maanden.
295
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
8.14
Af te leveren sociale documenten bij de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst
8.14.1 De tewerkstellingsverklaring
Het getuigschrift van tewerkstelling vermeldt enkel de begin- en de einddatum van
de overeenkomst en de aard van de verrichte arbeid. Dit getuigschrift mag geen
enkele andere vermelding bevatten tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de
werknemer (zie modelformulier 23).
8.14.2 De afrekening van het nog verschuldigde loon
Wanneer de dienstbetrekking een einde neemt, moet het nog verschuldigde loon
onverwijld worden uitbetaald en dit uiterlijk op de eerste betaaldag die volgt op de
datum waarop de dienstbetrekking eindigt. Bij elke definitieve betaling wordt aan de
werknemer een afrekening overhandigd.
Deze afrekening moet de volgende gegevens bevatten:
 naam en adres van de werkgever;
 naam en eerste letter van de voornaam van de werknemer;
 inschrijvingsnummer van de werknemer bij de werkgever;
 de periode waarop de afrekening betrekking heeft;
 de omvang van de prestaties (uren, dagen, maanden, aantal stukken, enz.);
 de basisbezoldiging welke ook de berekeningseenheid is (uurloon, maandloon,
stukloon, taakloon, enz.);
 het in speciën verschuldigd bedrag:
 voor het gepresteerde werk;
 als vergoeding voor de overuren: voor de feestdagen en inhaalrustdagen;
 krachtens wettelijke en conventionele bepalingen betreffende het behoud van
de bezoldiging tijdens de schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst;
 als premies enz..;
 de voordelen in natura.
Alleen de bedragen verschuldigd als premies enz., evenals de voordelen in
natura mogen gegroepeerd worden onder één enkele benaming voor zover
hierdoor de helderheid niet wordt geschaad.
 het totaal van de brutobezoldiging;
 de inhoudingen voor de sociale zekerheid;
 de bedragen niet onderworpen aan de sociale zekerheidsinhoudingen;
 het belastbaar bedrag;
 het bedrag van de bedrijfsvoorheffing (fiscale wetgeving);
 de niet-belastbare bedragen;
 het toegekende nettobedrag;
 de af te trekken bedragen (voorschotten, voordelen in natura, boetes, overdracht
en beslag van loon enz.) indien noodzakelijk te detailleren in een bijlage;
 het nettobedrag te betalen in speciën.
8.14.3 De individuele rekening voor het lopende jaar
Een kopie van de individuele jaarrekening moet aan de werknemer worden
overgemaakt vóór de eerste maart van het volgende jaar. Wanneer de
296
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
arbeidsovereenkomst in de loop van een jaar een einde neemt, moet de werkgever
deze individuele rekening overmaken binnen twee maanden, die volgen op het
trimester tijdens hetwelk de arbeidsovereenkomst werd beëindigd.
Indien een bezoldiging of een ander bedrag aan de werknemer betaald wordt na de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dient de werkgever een kopie van de
afrekening die betrekking heeft op deze betaling over te maken binnen twee
maanden (zie hoofdstuk 5 – modelformulier 10).
8.14.4 De werkloosheidsverklaring C4
Principe
In alle gevallen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient de
werkloosheidsverklaring afgeleverd te worden, zelfs indien de beëindiging aan de
werknemer te wijten is.
De werkgever dient dit document aan de werknemer te overhandigen uiterlijk de
laatste arbeidsdag die de werkloosheidsperiode voorafgaat.
Opmerkingen
 De werknemer, wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd en wiens werkgever
nalaat het document C4 op te stellen, kan aan de R.V.A. een formulier C109
"persoonlijke werkloosheidsverklaring" aanvragen.
 Er bestaan nog talrijke formulieren die de werkgever moet invullen opdat de
werknemer effectief van de werkloosheidsuitkeringen kan genieten. Zo kan meer
bepaald aangehaald worden het getuigschrift C.4.1. waarop o.m. het aantal
gepresteerde dagen moet worden vermeld; dit getuigschrift wordt dikwijls
aangewend om na te gaan of de werknemer aan de toetredingsvoorwaarden
voldoet; een ander formulier C.5.1. moet worden ingevuld wanneer de
werknemer tewerkgesteld was in een deeltijdse betrekking op vrijwillige basis; het
formulier C.130 betreft deeltijds tewerkgestelde werknemers; andere documenten
hebben betrekking op leerkrachten, bruggepensioneerden, enz...
 Al deze formulieren evenals de nodige inlichtingen betreffende de wijze van
invullen ervan kunnen bekomen worden bij de plaatselijke Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening.
Inhoud
 Identificatiegegevens
Gegevens betreffende de werknemer en de instelling
 Gegevens betreffende de tewerkstelling
De begin- en einddatum van de tewerkstelling worden vermeld. De einddatum is
de laatste dag tijdens dewelke de werknemer nog verbonden was met een
arbeidsovereenkomst, met andere woorden de laatste dag van de
opzeggingstermijn.
De sociale zekerheidsbijdragen, die op het loon worden ingehouden, worden
eveneens vermeld.
Het beroep, de hoedanigheid van arbeider of bediende en de plaats van
tewerkstelling worden aangeduid.
Tevens wordt aangegeven of de werknemer ononderbroken heeft gewerkt of met
periodes van gedeeltelijke werkloosheid.
297
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
298
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Worden niet beschouwd als een onderbreking:
 de door de werkgever bezoldigde inactiviteitsdagen die onderworpen zijn
aan sociale zekerheidsbijdragen (b.v. klein verlet, sociale promotie,
betaalde compenserende rustdagen);
 de ziektedagen of dagen van bevallingsrust die geheel of gedeeltelijk
gedekt zijn door gewaarborgd loon en de carenzdag;
 de dagen van tijdelijke werkloosheid;
 de dagen van staking of lock-out;
 de verworven niet-betaalde compenserende rustdagen;
 de dagen van verlof zonder wedde of onbezoldigde afwezigheid ten belope
van maximum 10 dagen per kalenderjaar.
 Worden wel beschouwd als een onderbreking;
 de ziektedagen (behoudens de carenzdag) waarvoor de werkgever geen
enkel loon betaalt;
 de dagen van verlof zonder wedde die de eerste 10 dagen per jaar
overschrijden;
 de periodes van oproeping of wederoproeping onder de wapens.
 De normale arbeidsregeling
 Voltijdse tewerkstelling
Wanneer de werknemer steeds voltijds tewerkgesteld werd dan moet de factor
A vermeld worden met daarnaast de begin- en einddatum van de
tewerkstelling. Was de werknemer opeenvolgend in verschillende voltijdse
arbeidsregelingen tewerkgesteld dan wordt de factor A ingevuld, die
correspondeert met de laatste arbeidsregeling.
De factor A stemt overeen met het normaal gemiddelde wekelijks aantal
bezoldigde uren van de werknemer.
"Gemiddeld" beduidt dat men rekening houdt met de gemiddelde arbeidsduur
in een volledige arbeidscyclus. Er wordt rekening gehouden met alle uren die
overeenkomstig de normale arbeidsregeling bezoldigd werden. Betaalde
compenserende rust wordt dus in rekening gebracht a rato van een bepaald
aantal uren, niet-betaalde rust wordt buiten beschouwing gelaten. Werd de
arbeidsduurverkorting doorgevoerd door de toekenning van betaalde
rustdagen dan zal factor A hoger liggen dan het effectief gepresteerde aantal
uren.
Factor S en het rooster T moeten in geval van voltijdse tewerkstelling niet
ingevuld worden.
 Deeltijdse tewerkstelling
In de factor A wordt de deeltijdse wekelijkse arbeidsduur vermeld, met
daaronder de begin- en de einddatum van de tewerkstelling.
Ook de factor S (de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse
werknemer, betaalde compenserende rust inbegrepen) en het rooster T
(uurrooster) dienen te worden ingevuld.
In geval van een variabel uurrooster, betalende compenserende rust of een
arbeidsregeling gespreid over een cyclus van meer dan twee weken, wordt de
arbeidsregeling nader omschreven in de daartoe voorziene ruimte onder het
rooster. Indien de werknemer bijkomende uren heeft verricht, vermeldt de
werkgever "bijkomende uren verricht". Deze vermelding is van belang voor de
vrijwillig deeltijdse werknemer.
 Wijziging van regime
Is de werknemer overgestapt van deeltijds naar voltijdse arbeid of omgekeerd,
dan worden de respectievelijke periodes op de stippellijnen naast en onder de
factor A vermeld.
299
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Normaal brutoloon
De werkgever vermeldt het brutoloon, evenals de voordelen onderworpen aan de
sociale zekerheid. Is het loon variabel dan wordt het gemiddeld toegekende
bedrag vermeld, bv. berekend op de laatste 12 maanden.
 Gegevens betreffende de beëindiging van de tewerkstelling
De werkgever duidt de wijze aan waarop een einde werd gesteld aan de
arbeidsovereenkomst evenals de reden van verbreking.
Deze gegevens moeten toelaten na te gaan of de wettelijke bepalingen inzake
opzegging gerespecteerd werden. De vermeldingen laten ook de R.V.A. toe na te
gaan of de werknemer onvrijwillige werkloos is, zoniet zullen de
werkloosheidsuitkeringen hem worden ontzegd.
Indien anderzijds zou blijken dat het ontslag het redelijke gevolg is van een
foutieve houding van de werknemer, kan hij worden uitgesloten van het recht op
werkloosheidsuitkeringen voor een periode gaande van 8 tot 52 weken..
8.14.5 De fiche van de belastbare bezoldiging (fiche 281.10)
Het vakantiegeld en het bedrag van de opzeggingsvergoeding dienen in
afzonderlijke rubrieken te worden aangeduid.
Op dergelijke inkomsten is een bijzonder fiscaal regime van toepassing
(zie hoofdstuk 5).
300
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 9: Nadere toelichting bij specifieke arbeidsovereenkomsten
301
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.1
Personeelslid belast met huisbewaring
9.1.1
Definitie
Huisbewaring is een bijkomende taak waarmee contractuele of statutaire
personeelsleden kunnen belast worden (zie modelformulier 24).
9.1.2
Aanstelling
De oproep
Een oproep tot kandidaatstelling voor de bijkomende taak van huisbewaring moet
aan alle personeelsleden die aan de instelling zijn verbonden ter visering worden
voorgelegd. Dit geldt dus zowel voor de contractuele als voor de vastbenoemde
personeelsleden.
De algemene voorwaarden
 In de oproep worden de algemene voorwaarden voor de uitoefening van de
bijkomende taak van huisbewaring opgenomen, eventueel aangevuld met de
door de raad van bestuur vooraf vastgestelde criteria waarvan de minima zijn:
 beschikbaar zijn voor taken die in verband staan met het algemeen toezicht
op de infrastructuur en dit gedurende een dagelijkse periode die aanvangt bij
het beëindigen van de lesuren en eindigt op het ogenblik dat de lesuren
opnieuw beginnen;
 beschikbaar zijn voor eerstelijns - interventie bij onvoorziene of dwingende
omstandigheden.
Van de kandidaat-huisbewaarders mag in de eerste plaats worden verwacht
dat zij op een zo professioneel mogelijke wijze de grootst mogelijke
continuïteit in de uitoefening van hun taak kunnen waarborgen.
 De aanwervingsvoorwaarden zijn vastgelegd in hoofdstuk 2 van deze
handleiding.
9.1.3
Toewijzing
Uit de resultaten van de oproep tot kandidaatstelling voor de bijkomende taak van
huisbewaring blijkt of er al dan niet een kandidaat beschikbaar is.
 Indien een kandidaat beschikbaar is moet de toewijzing steeds gemotiveerd zijn,
waarbij de opgesomde criteria doorslaggevend zijn.
 Indien geen kandidaat beschikbaar is binnen de instelling, staan volgende
mogelijkheden open:
 personeelslid uit aan andere instelling binnen de eigen scholengroep;
 personeelslid uit een andere scholengroep;
 een nieuw personeelslid contractueel aanwerven dat op grond van voormelde
criteria geschikt bevonden is om de bijkomende taak van huisbewaring uit te
oefenen.
302
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.1.4
Rechten en plichten van de huisbewaarder t.o.v. de
huisbewaarderswoning
De huisbewaarder heeft volgende rechten en plichten t.o.v. de
huisbewaarderswoning:
 de huisbewaarder mag in het gebouw geen enkele commerciële activiteit
uitoefenen;
 de huisbewaarder bewoont met zijn gezin alleen het gedeelte dat hem is
toegewezen in het gebouw waarvan hij de bewaring heeft;
 de ruimten die ter beschikking van de huisbewaarder zijn gesteld, moeten altijd
net zijn. Normaal opfrissing- en onderhoudswerk dat nodig mocht blijken bij het
bewonen van de ruimten, moeten geregeld door de huisbewaarder en op zijn
kosten uitgevoerd worden;
 de huisbewaarder mag het meubilair, het materiaal en de uitrusting van de
diensten van de instelling, die niet tot zijn woning behoren, niet persoonlijk
gebruiken;
 de huisbewaarder is verplicht een brandverzekering af te sluiten wat de
huurrisico’s en het verhaal van buren betreft;
 indien de huisbewaarder zowel inzake ruimten als inzake energie wijzigingen
wenst aan te brengen, moet hij vooraf de toestemming krijgen van de lokale
raad;
 de huisbewaarder vermijdt elk misbruik in het energieverbruik, ingeval van niet
verantwoord gebruik komen de extra kosten ten zijnen laste;
 de huisbewaarder heeft recht op herstellingswerken veroorzaakt door
werkzaamheden die de instelling heeft bevolen en die schade hebben
toegebracht aan de ruimten van de huisbewaarderswoning;
 toevallige schade die niet toe te schrijven is aan nalatigheid van de
huisbewaarder dient door de instelling te worden hersteld;
 indien een medebewoner van de huisbewaarderswoning en mits voldaan aan
alle voorwaarden, als nieuwe huisbewaarder kan worden aangesteld moet de
huisbewaarderswoning niet worden ontruimd;
 bij ontruiming van de huisbewaarderswoning zijn de verhuiskosten van het eigen
meubilair ten laste van de huisbewaarder, behalve wanneer de diensten zelf het
gebouw verlaten en zich vestigen in een nieuw dienstgebouw waar de
betrokkene weer als huisbewaarder wordt aangesteld.
9.1.5
Mogelijke taken van de huisbewaarder
Volgende niet-limitatieve lijst maakt de taken uit van huisbewaring:
Deze niet-limitatieve lijst dient voor elke instelling afzonderlijk de nodige
aanvullingen te bekomen naargelang de noodwendigheden van de instelling zelf.
Controle van het gebouw.Onregelmatigheden worden ogenblikkelijk gemeld.
 Openen en sluiten van de deuren (’s morgens en ‘s avonds).
 Aansteken en doven van de lichten, eventueel ook buitenlichten.
 Waken over het dicht zijn van ramen en deuren.
 Aannemen van de telefoon, bij afwezigheid inschakelen van het
antwoordapparaat.
 Aannemen en controleren van leveringen, bederfbare goederen in ijskast of
diepvriezer plaatsen.
 Binnenlaten van aannemers.
 Naargelang de instructies en weersomstandigheden aan- en afzetten van de
verwarmingsinstallatie.
Verantwoordelijkheid over de sleutels.
303
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
304
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Halen en wegbrengen van de post en andere boodschappen.
 Waken over de veiligheid van het gebouw. Onveilige toestanden onmiddellijk
melden. Alle mogelijke voorzorgen nemen om brand en inbraak te voorkomen.
Deze niet-limitatieve lijst kan aangevuld worden voor zover de werkzaamheden
rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van de functie van huisbewaarder.
9.1.6
Vergoeding
De vergoeding voor de bijkomende taak van huisbewaarder bestaat uit de volgende
voordelen in natura: kosteloze huisvesting, verwarming, water en verlichting in een
woning op het domein van de infrastructuur die aan zekere confortnormen voldoet.
Voor de berekening van het nettoloon van de tewerkgestelde werknemer tevens
belast met huisbewaring dient volgende werkwijze nageleefd:
Basisloon
+ Haardtoelage of staandplaatstoelage
+ Waarde huisvesting (zie ook punt 5.1.6, voorlaatste paragraaf)
Totale Brutoloon
- RSZ werknemersbijdrage (13,07 %)
Totaal
+ RSZ (13,07 %) op waarde huisvesting
Belastbaar loon
- Bedrijfsvoorheffing
- Waarde huisvesting
Nettoloon
LET WEL: De scholengroep neemt de afhoudingen of bijdragen te zijnen laste welke
door de belanghebbenden uit hoofde van hun functie van huisbewaarder
verschuldigd zijn (art. 2 van KB van 29-04-1965). Op de waarde van de huisvesting
betaalt de scholengroep dus zowel de werknemers als de werkgevers RSZ bijdrage.
9.1.7
Continuïteit
 Het gebouw mag buiten de diensturen in geen geval zonder toezicht worden
gelaten.
 Huisbewaarder met vakantie
 de aanvraag tot het nemen van vakantie dient minstens 14 dagen vooraf te
gebeuren;
 indien de huisbewaarder de continuïteit van toezicht gedurende ten minste
één week niet kan bewerkstelligen zal, indien de noodzaak daartoe is
(bepaald door de raad van bestuur) een plaatsvervanger aangesteld worden;
 de plaatsvervanger (vertrouwenspersoon, personeelslid uit de instelling), die
met goedkeuring van de algemeen directeur van de scholengroep (voor DAB:
de ordonnateur) wordt aangesteld, vervult de voorwaarden die normaal de
huisbewaarder vervult. De tijdelijke belasting met deze taak zal in een
bijkomende overeenkomst vastgelegd worden.
 Overmacht
In omstandigheden van ernstige en/of langdurige ziekte, ongeval,
vrijheidsberoving..... heeft de huisbewaarder de verplichting alle mogelijke
voorzieningen en maatregelen te treffen teneinde de huisbewaring, in functie van
de woonst waarvan hij/zij het genot van bewoning heeft, maximaal te verzekeren.
Een vertrouwenspersoon kan met goedkeuring van de algemeen directeur van
de scholengroep worden aangeduid. Deze regeling dient binnen een “redelijke
termijn” voltrokken te zijn.
305
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.1.8
Beëindiging van de functie als huisbewaarder en de ontruiming van de
huisbewaarderswoning
De beëindiging van de functie van contrtactueel/statutair AMVD-personeelslid en/of
huisbewaarder en de ontruiming van de huisbewaarderswoning dient aan volgende
principes te voldoen:
De uitvoering van de huisbewaringsopdracht wordt door de algemeen directeur van
de scholengroep geregeld geëvalueerd. Indien de huisbewaring niet voldoet of
indien grove fouten worden begaan door de huisbewaarder (o.a. inbreuken op de
ondertekende voorwaarden van de huisbewaringsfunctie en –opdracht), kan het
personeelslid, na hem te hebben gehoord door de algemeen directeur van de
scholengroep, ontslagen worden van de functie van huisbewaarder en moet hij
bijgevolg met een aangetekende vooropzeg van 1 maand onmiddellijk daarop de
huisbewaarderswoning verlaten. Van deze 1 maand kan afgeweken worden
naargelang de situatie die zich voordoet, doch met een maximum van 3 maanden.
Het personeelslid kan in principe nog steeds zijn andere functies verder uitoefenen,
tenzij ook daarvoor motieven zijn om hem te ontslaan.
In het aangetekend schrijven, al naargelang de vorm van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst van huisbewaring dient steeds de termijn vermeld waarbinnen
de huisbewaarder de huisbewaarderswoning dient te verlaten.
Aan de opdracht van de huisbewaardersfunctie en inherent daaraan de bewoning
van het pand, komt een einde:
Einde van de arbeidsovereenkomst
van huisbewaring
1.Wederzijdse toestemming
Onmiddellijk na verloop van een
bepaalde termijn.
2.Overlijden
In de loop van de overeenkomst na de
opzegging.
3.Overmacht
Brand/oorlogsomstandigheden.
Arbeidsongeschiktheid met permanent
karakter.
4.Afloop van de termijn.
5.Opzegging door de werknemer.
6.Opzegging termijn door de werkgever.
7.Opzeggingsvergoeding.
8.Pensioenneming (met voorafgaandelijke
opzeggingstermijn).
9.Dringende reden.
10.Afschaffing van de functie
(eenzijdige wijziging).
Ontruiming van de huisbewaarderswoning
Onmiddellijk met een max. van 30 dagen
bij het einde van de termijn.
Max. van 3 maanden bij het einde van de
opzegging met een max. verlenging van
30 dagen.
 Max. van 3 maanden.




Bij einde van de termijn.
Bij het einde van de opzeggingstermijn.
Bij het einde van de opzeggingstermijn.
Max. van 30 dagen na betaling
opzeggings vergoeding.
 Bij het einde van de opzeggingstermijn
met een max. van 3 maanden.
 Max. van 30 dagen.
 Max. van 3 maanden.
306
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Van deze termijnen kan afgeweken worden naargelang de situatie die zich
voordoet, doch met een maximum van 3 maanden.
De beëindiging van de huisbewaardersfunctie heeft geen uitstaans met eventuele
andere contractuele/statutaire aanstellingen. Niets sluit uit dat beide
tewerkstellingsvormen gelijktijdig kunnen beëindigd worden, toch blijven het steeds
twee afzonderlijke overeenkomsten. De uitvoering van de overeenkomsten als
huisbewaarder en andere functies dienen steeds gescheiden te blijven; tenzij bij
ontslag om dringende reden in de contractuele/statutaire tewerkstellingsvorm waar
enige verdere samenwerking onmogelijk zou blijken. Dit laatste dient dan ook
uitdrukkelijk in het ontslag vermeld te worden.
307
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.2
Personeelsleden belast met ochtend-, avond- en middagtoezicht
9.2.1
Tijdsduur
 Het ochtend- en avondtoezicht is het toezicht dat buiten de “normale”
aanwezigheid van de leerlingen op school uitgevoerd wordt. “Normaal” is
15 minuten vóór de aanvang van de lessen ‘s morgens en 15 minuten
aansluitend op het beëindigen van de laatste les na de middag,
 Het middagtoezicht strekt zich uit over de tijdsduur van maximaal één uur.
9.2.2
Toepassingsgebied
 Toezicht kan verstrekt worden op gemeentelijk vlak en in gemeenschappelijke
lokalen (waarvoor de betrokken inrichtende machten hun instemming dienen te
betuigen) die als dusdanig de totale organisatie van het toezicht op zich neemt.
 Indien deze regeling niet voorhanden is dan kunnen de instellingen zelf instaan
voor het toezicht. De aanwerving en de bezoldiging van toezichters is ten laste
van de inrichters.
De gemeentelijke overheid kan remgeld aan de instellingen uitbetalen. Dit
remgeld kan bekomen worden indien aan de ouders van de leerlingen van de
instelling een bijdrage gevraagd wordt die gelijk is aan de bijdrage die de
gemeente vraagt aan de ouders van de leerlingen die gemeentelijk onderwijs
volgen.
De toekenning geschiedt in functie van en naar rata van het aantal
rechthebbende leerlingen rekening houdend met het vastgelegd onderscheid.
 Indien de gemeentelijke overheid zich onthoudt van enige medewerking dan
staat de instelling zelf in voor de volledige financiering van het toezicht.
Toezichters kunnen ook onbezoldigde vrijwilligers zijn of aangesteld worden via
een aannemingsovereenkomst.
Merke men erbij op dat voor de Brusselse gemeenten inzake de toekenning van
remgeld er een specifieke regeling van toepassing is.
Zie ook rubriek Vrijwilligerswerk.
9.2.3
Toezichters
Bezoldiging
De regeling wordt vastgelegd in een afzonderlijke deeltijdse arbeidsovereenkomst
met de exacte vermelding van de arbeidsregeling en het uurrooster; dit zowel indien
de taak van toezichter een bijkomende taak uitmaakt bovenop de normale
werkzaamheden zowel indien de taak van toezichter een uitsluitende activiteit in de
instelling uitmaakt.
 Indien de taak van toezichter een uitsluitende activiteit uitmaakt van de
arbeidsovereenkomst dan is deze in principe aan RSZ-afhoudingen
onderworpen.
 Indien de prestaties als “bijkomende taak” fungeren bovenop de normale
werkzaamheden dan zijn er geen RSZ-afhoudingen nodig.
 De instelling zelf moet contact opnemen met de RSZ om exact te weten of RSZafhoudingen al dan niet moeten gebeuren.
Er is geen loon verschuldigd voor de vaste verlofperiodes in het onderwijs
(herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en
andere lesvrije dagen).
308
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Toelagen en vergoedingen
 Er is geen recht op anciënniteitsvergoeding
 Haard/standplaatstoelge:
De haardtoelage of de standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemers met
onvolledige dienstverstrekkingen, naar rata van die verstrekkingen .
 Eindejaarstoelage/vakantiegeld
 Er is recht op eindejaarstoelage en vakantiegeld
 Enkelvoudigheid
Wanneer het personeelslid tewerkgesteld is via twee of meer
arbeidsovereenkomsten die volledige of onvolledige prestaties behelzen, dan
mag het bedrag van de eindejaarstoelage/vakantiegeld dat in hoofde daarvan
wordt toegekend niet hoger liggen dan het bedrag dat overeenstemt met de
hoogste toelage die verkregen wordt wanneer de toelagen berekend worden
op basis van volledige prestaties. Het teveel wordt afgetrokken van de
eindejaarstoelage/vakantiegeld, berekend op basis van volledige prestaties
die de minst hoge is.
 Ingeval van ziekte of ongeval hebben de toezichters recht op een gewaarborgd
weekloon en een gewaarborgd maandloon.
 Er is recht op vakbondspremie
Vergoeding: minimum brutobezoldiging (zie hoofdstuk 5).
 Feestdagen:
 de feestdagen die in de vaste verlofperiodes in het onderwijs vallen geven
geen recht op loon (1 januari, Paasmaandag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15
augustus, 1 november, 25 december, 26 december, 2 november, 11 juli).
 de feestdagen die niet in de vaste verlofperiodes in het onderwijs vallen geven
voor een voltijdse betrekking recht op loon (1 mei, Hemelvaartsdag, 11
november en 15 november). Voor een deeltijdse betrekking geven deze
dagen recht op loon zoals omschreven in hoofdstuk 5.
Individuele prestatiestaat
De individuele prestatiestaat (Aanwezigheidsblad - zie modelformulier 11) moet door
iedere persoon belast met bezoldigd middagtoezicht, voor- en nachoolse opvang,
onmiddellijk na elke prestatie worden ingevuld. Deze staten moeten worden
gehecht aan de maandelijke berekeningsfiches RB 12.B. (zie modelformulier 27).
309
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.3
Schoonmaakpersoneel
Zie handleiding GO! voor professionele schoonmaak op de
website GO!: www.g-o.be - over GO/personeel/contractueel personeel/handleiding
voor professionele schoonmaak. (nieuwe versie vanaf 30/03/2012 – nieuwe
wettelijke symbolen)
310
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.4
Nachtwaker/Nachtwerk
9.4.1
Nachtwaker
 De clausule luidt “Een arbeidscontract voor werklieden met de specifieke taak
van nachtwaker”
 De werknemer moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
 De voltijdse arbeidsduur is van kracht (38 u.)
 De prestaties dienen geleverd tussen 20u en 6u
 Een minimum rusttijd van 11 opeenvolgende uren is vereist
 De vergoeding gebeurt volgens de loonschaal van het contractueel personeel
“nachtwaker”
 Een duidelijke omschrijving van de prestaties moet in de overeenkomst
opgenomen worden (bv. afsluiten van deuren, toegankelijkheid der gebouwen,
opnemen van telefoon, aantal dienstorders, bij noodzaak de te contacteren
bevoegde personen of instanties...)
 Ter informatie kan hierbij verwezen worden naar de modellijst taken
huisbewaarder.
9.4.1
Nachtwerk
Nachtarbeid is in principe verboden, zowel voor mannen als vrouwen. Nachtarbeid
is de periode tussen 20u; en 6u. s’morgens.
Er zijn afwijkingen op dit verbod :
 Door toepassing van de collectieve overeenkomst nr. 42 van 2 juni 1987. Deze
CAO is niet van toepassing op de wekgevers die vallen onder het
toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 betreffende de CAO’s en de
paritaire comités. M.a.w. voor het GO! is hier dus ook geen toepassingsgebied.
 Daarnaast zijn er wettelijk bepaalde uitzonderingen (wet van 16 maart 1971).
Voor het GO! is hierbij enkel van toepassing : voor toezicht- en
bewakingswerkzaamheden die niet op een ander tijdsip kunnen plaatsvinden en
de opvoedings- en onthaaltehuizen. Voor het GO! kunnen we in deze tweede
afwijking terugvinden : nachtwakers, internaten, centra voor schipperskinderen
of kinderen van foorreizigers .
 Nachtarbeid kan ook worden toegelaten in sommige branches, ondernemingen
of beroepen of om sommige werken uit te voeren op basis van een koninklijk
besluit. Dergelijke koninklijke besluiten kunnen wel bijkomende voorwaarden
opleggen om nachtarbeid op te maken. Ook hier is het uitgangspunt
‘onderneming’.
 Men kan ook een afwijking op het verbod van nachtarbeid bekomen op basis van
de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid. Deze wet omvat de
wijzigingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 welke op hun beurt zijn
gewijzigd door de wetten van 4 februari 1987, 17 maart 1987, 21 maart 1995 en
het KB nr. 225 van 7 december 1983. Ook hier vinden we geen enkel
toepassingsgebied voor het GO!.
In zijn algemeenheid moeten we echter erkennen dat de basis van de reglementering
is dat elke werkgever een nieuwe arbeidsregeling kan invoeren behalve werkgevers uit
ondernemingen uit de openbare sector, enkele uitzonderingen uitgesloten (zoals
hierboven reeds aangegeven).
311
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.5
(Bus)Chauffeur
Zie handleiding GO! handleiding voor professionele buschauffeurs op de
website GO!: www.g-o.be - over GO/personeel/contractueel personeel/handleiding
voor professionele buschauffeurs.
312
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.6
Busbegeleider
9.6.1
Definitie
Busbegeleiding is een bijkomende taak waarmee contractuele/statutaire
personeelsleden (arbeidsovereenkomst busbegeleiders: Model) kunnen belast
worden. Ook externe personen aan de instelling kunnen deze taak op zich nemen.
(zie ook Vrijwilligerswerk)
9.6.2
Aanwervingsvoorwaarden
Naast de algemene aanwervingsvoorwaarden zijn de meer specifieke voorwaarden:
 minimum 18 jaar zijn;
 geen max. begrenzing qua leeftijd: de gepensioneerde kan op basis van een
arbeidsovereenkomst (dus ook als niet-vrijwilliger) aangeworven worden;
 van onberispelijk gedrag zijn
 lichamelijk geschikt zijn waarbij de gezondheid van de leerlingen niet in het
gevaar wordt gebracht.
9.6.3
Prestaties
 De maximum-prestatie van een busbegeleider begint en eindigt bij: het op- en
afstappen aan de school; het op- en afstappen aan de garage van de
beroepsvervoerder; het op- en afstappen aan de halte van de eerst opstappende
leerling.
 De duur van de prestatie kan echter nooit langer zijn dan die nodig voor het
afleggen van de afstand school/school.
Nadere informatie betreffende kledij, richtlijnen, taken, busreglement, uit te voeren
controles en de principes van evacuatieoefeningen kunnen teruggevonden worden
in de handleiding voor busbegeleid(st)ers niet zonaal leerlingenvervoer.
(zie website: www.g-o.be – over GO/personeel/contractueel personeel/handleiding
voor busbegeleid(st)ers niet-zonaal leerlingenvervoer)
9.6.4
Vergoeding
 Bij uitvoering van punt 4.7.2.2 van CAO VIII hebben de busbegeleiders recht op
een arbeidsovereenkomst met aanvangsdatum van 1 september tot en met 30
juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
 In de overeenkomst worden de dienstprestaties vastgelegd in uren en minuten;
m.a.w. prestaties per schooldag. Dagelijks dienen de prestaties per personeelslid
bijgehouden in de RB-12.B.staat (zie modelformulier 27).
Er is loon verschuldigd voor de korte verlofperiodes in het onderwijs
(herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en andere lesvrije
dagen).
 Ingeval van ziekte of ongeval hebben de busbegeleiders recht op een
gewaarborgd weekloon en een gewaarborgd maandloon.
 Feestdagen: zie hoofdstuk 5.
 De werknemer heeft recht op vakantiegeld, eindejaars- en vakbondspremie.
 Verlofdagen dienen opgenomen te worden in de korte vakantieperiodes
 Verloning zie hoofdstuk 5.
313
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Vanaf 01/09/2008 uitvoering van punt 4.7.2.2 van CAO VIII: € 11,49 haard- of
standplaatsvergoeding inbegrepen (01-03-2012).
 Bestaanszekerheidvergoeding
Aan de personeelsleden die door middel van een arbeidsovereenkomst
tewerkgesteld zijn als busbegeleiders en die behoren tot het zonaal en het nietzonaal leerlingenvervoer, wordt tijdens de maanden juli en augustus een
bestaanszekerheidvergoeding van € 5 per dag toegekend.
De personeelsleden/busbegeleiders die in aanmerking komen voor de
bestaanszekerheidvergoeding vragen deze aan bij de algemeen directeur (hierbij
verder genaamd de werkgever)
De werkgever staat in voor de uitbetaling van de bestaanszekerheidvergoeding;
m.a.w. de werkgever zal eerst nagaan welke personeelsleden hiervoor in
aanmerking komen. De personeelsleden dienen aan volgende criteria te voldoen:
 Behoren tot het niet-zonaal of zonaal leerlingenvervoer.
 Op 01.06 voorafgaand aan de maanden juli/augustus aangesteld zijn met een
arbeidsovereenkomst.
 Volledig uitkeringsgerechtigd werkloos of in de periode juli/augustus (al dan niet
volledig) in ziekteperiode zijn.
 Op eed verklaren op eed dat zij slechts één enkele aanvraag zullen indienen.
De rechthebbende personeelsleden doen deze aanvraag door middel van het
daartoe bestemde aanvraagformulier (zie modelformulier 26). Dit formulier van
rechthebbende laten zij staven bij hun uitbetalingsinstelling.
Een bestaanszekerheidvergoeding is een aanvulling op de werkloosheidsuitkering
door de ex-werkgever. De vergoeding wordt ook uitbetaald aan de personeelsleden
die tijdens de werkloosheid ziekte-uitkeringen ontvangen. Het bedrag wordt
berekend per dag werkloosheid (6 dagen/week).
Na ontvangst van de aanvraagformulieren van de rechthebbende personeelsleden
maakt de werkgever een schuldvordering op ten aanzien van het Agentschap voor
Onderwijsdiensten. Dit op basis van het formulier ‘verzamelstaat’ gevoegd bij de
desbetreffende omzendbrief. Formulier te downloaden via:
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=139
30
De individuele personeelsgebonden formulieren worden bewaard in de
scholengroep. Verificatie via steekproef is mogelijk.
Het agentschap betaalt de bestaanszekerheidvergoeding in de vorm van
werkingsmiddelen aan de scholengroep.
Het budget is een open budget en geen gesloten enveloppe.
De scholengroep betaalt de bestaanszekerheidvergoeding uit aan de
rechthebbende personeelsleden. De betaling gebeurt post factum.
9.6.5
Weddefiche
De weddefiche van busbegeleider moet afgescheiden blijven van de weddefiche die
de betrokkene eventueel heeft in zijn hoedanigheid van lid van het meesters-, vaken dienstpersoneel.
314
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.6.6
RSZ bijdragen
Bij uitvoering van CAO VIII punt 4.7.2.2 kan er aan de werknemer geen vrijstelling
meer gegeven worden voor het niet betalen van de sociale zekerheidsbijdragen.
9.6.7
Het invullen van de RB. 12. B. staat




Scholengroep: nummer: nr. lokale raad;
naam van de maand waarop de loonstaat slaat;
benaming, adres en telefoonnummer van de instelling;
de namen van de tewerkgestelde busbegeleiders moeten in alfabetische
volgorde vermeld worden;
 prestaties per schooldag: het aantal uren respectievelijk de prestaties die
dagelijks gepresteerd dienen te worden. vb. a) 2 ritten van 1u15 min. = 2u30 min
op de loonstaat invullen 2.5u
 2 maal daags een prestatie van maximum één uur, noteer dan 2 x (max. 1u)
 2 maal daags een prestatie die één uur overtreft, noteer 2 x (+ 1u)
 2 maal daags een prestatie van minimum 2u30 min. in de kernen van
gemeenschappelijk vervoer, noteer 2 x (kern)
 aantal dagen: het aantal dagen dat de begeleider presteerde (eventueel incl.
dagen gewaarborgd weekloon)
vb. a) 16 dagen gewerkt en 4 dagen ziek =
16 d. + 4 d - 1 carenzdag =19
b) 16 dagen ‘s morgens en ‘s avonds en 4 dagen enkel ‘s morgens =
16 + 4 (d)
2
 aantal maandelijkse prestatie: prestatie per schooldag x aantal dagen
vb.: 2,5u/d x 16 + 2,5u x 18: 45
 uurloon/vergoeding
 bruto: totale maandelijkse prestatie x uurloon of vergoeding
 H/S: niet in te vullen voor ophaaldiensten in het buitengewoon onderwijs
kinderbijslag: voor de berekening van de kinderbijslag dient men rekening te
houden met de voorschriften.
Opmerkingen
 De in te vullen bedragen moeten rechts gealigneerd worden
 De RB.12.B. staat wordt in de instelling bewaard.
(zie modelformulier 27)
9.6.8
Het invullen van de driemaandelijkse staat busbegeleiding
(zie modelformulier 28)
 schoolnummer: zie RB. 12.B.
 identificatie van de instelling
 de namen van de busbegeleiders worden in alfabetische volgorde vermeld.
 per maand en per persoon de netto bedragen, de werknemersbijdrage voor de
RSZ en de afgehouden bedrijfsvoorheffing invullen.
 RSZ werkgever: de werkgeversbijdrage voor de beschouwde maand
 De totalen/persoon en de algemene totalen worden vermeld.
315
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
316
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Opmerking
 Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden op de driemaandelijkse staat,
in het vak van de maand van uitkering genoteerd, per persoon en onder de
vergoeding van die maand.
 De driemaandelijke staat wordt in tweevoud opgemaakt, het ene exemplaar
wordt in de instelling bewaard, het andere wordt opgezonden.
9.6.9
Vervanging van busbegeleiders
In geval van afwezigheid wegens ziekte dient een busbegeleider te worden
vervangen door een lid van het AMVD-personeel of, bij gebrek aan kandidaten, door
een lid van het onderwijzend personeel.
Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang het gaat om vastbenoemde of
contractuele en voltijdse of deeltijdse personeelsleden.
Men mag deze personeelsleden echter niet tewerkstellen tijdens de arbeidsduur in
het kader van de normale opdracht (als lid van het AMVDP of als lid van het
onderwijzend personeel).
De werktijden als busbegeleider dienen m.a.w. te worden vastgesteld bovenop de te
presteren werktijd in het kader van de normale opdracht. De vervanging is
bovendien noodzakelijk en van tijdelijke aard.
Een arbeidscontract ter vervangen dient te worden afgesloten.
Hierin moet uitdrukkelijk worden opgenomen:
 de reden van afwezigheid evenals de identiteit van de te vervangen werknemer
(uiterlijk op het tijdstip dat de vervanger in dienst treedt);
 de uitdrukkelijke bepaling dat de vervangingsovereenkomst een einde neemt bij
de terugkeer van de te vervangen werknemer.
Indien men de vervangingsovereenkomst wil beëindigen vooraleer de te vervangen
werknemer terugkeert, dient men de normale regels inzake opzeggingstermijnen te
eerbiedigen.
De maximumduur van de overeenkomst bedraagt twee jaar.
Indien er verschillende opeenvolgende arbeidscontracten worden afgesloten,
zonder dat de onderbreking aan de werknemer te wijten is, mag de totale duur van
deze contracten de termijn van twee jaar niet te boven gaan.
9.6.10 Technische stoornis
Bij een defecte GO! -bus dient de busbegeleider aan 100% te worden uitbetaald, dit
voor de periode van de eerste 7 dagen. Het instellingshoofd kan het personeelslid
belasten met vervangingswerk, welke bestaat uit busbegeleiding op een vervangbus
die kan ingehuurd worden.
317
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
318
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.7
Studenten
9.7.1
Definitie
Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten die tegen loon arbeid verrichten
onder het gezag van een werkgever.
De arbeidsovereenkomst maakt geen onderscheid tussen arbeider of bediende, wat
ook de aard is van de werkzaamheden – hand- /hoofdarbeider - ongeacht de
bepalingen die er in de arbeidsovereenkomst bedongen worden, tenzij het
tegendeel wordt bewezen.
Zoals blijkt uit modelcontract is de vermelding “student” en niet “werknemer” (zoals
in de andere arbeidsovereenkomsten) verplichtend.
9.7.2
Toepassingsgebied
Studenten:
jongeren van 15 jaar of meer;
regelmatige scholieren of studenten, thesisstudenten, vrije leerlingen, pas
afgestudeerden.
Een clausule in de arbeidsovereenkomst opnemen waarin de bedoeling van
de student om voort te studeren mee door de betrokkene onderschreven
wordt is aangeraden.
 De studenten moeten onderwijs met volledig leerplan volgen.
 De studenten moeten deeltijds onderwijs volgen, op voorwaarde dat:
 zij niet met een deeltijdse arbeidsovereenkomst werken;
 zij niet met een deeltijdse stageovereenkomst werken;
 zij geen leertijd doormaken met een industriële leerovereenkomst of een
leerovereenkomst van de “Middenstand”;
 zij geen overbruggingsuitkeringen ontvangen (werkloosheidsverzekering);
 zij enkel werken als student gedurende de periodes van de schoolvakanties.
 Het gaat om de tewerkstelling zowel buiten als tijdens de schoolvakanties.
9.7.3
Uitgesloten
Een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kan niet afgesloten worden in
volgende gevallen:
 studenten die sedert een ononderbroken periode van zes maanden arbeid
verrichten en die daardoor geregelde werknemer geworden zijn. Wanneer de
student gedurende het hele schooljaar tewerkgesteld wordt, kan de geëigende
reglementering alleen gedurende de eerste zes maanden toegepast worden;
 studenten die een beroepstechnische, pedagogische of artistieke opleiding
volgen in een avondschool of onderwijs voor sociale promotie en dit gedurende
een beperkt aantal (max. 15) uren per week;
 studenten die als stage arbeid moeten verrichten die deel uitmaakt van hun
opleiding of studieprogramma.
9.7.4
Buitenlandse studenten
 De buitenlandse studenten afkomstig uit een staat van de Europese
Economische Ruimte hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de
Belgische studenten.
319
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De Europese Economische Ruimte omvat de lidstaten van de Europese Unie,
evenals Ysland, Lichtenstein en Noorwegen.
 De buitenlandse studenten afkomstig uit een land van buiten de EEG die
studentenarbeid wensen te verrichten, moeten in België hoger onderwijs met
volledig leerplan volgen en een geldige verblijfsvergunning (B.I.V.R.) bezitten.
Om een geldige verblijfsvergunning te kunnen hebben moet de buitenlandse
student in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven en een bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister (B.I.V.R.) bezitten.
 Arbeid tijdens de schoolvakanties: gedurende de kerst-, de paas- en de
zomervakantie kunnen de buitenlandse studenten studentenarbeid verrichten.
Zij zijn vrijgesteld van de formaliteiten inzake de arbeidskaart.
 Arbeid tijdens het schooljaar: de buitenlandse studenten kunnen
studentenarbeid verrichten op voorwaarde dat zij een aanvraag voor een
arbeidskaart hebben ingediend.
 Voor vragen in verband met de tewerkstelling van buitenlandse studenten kan
men zich wenden tot:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie werkgelegenheid
Bestuur migratie, arbeidsmarktbeleid en beroepsopleiding
Markiesstraat 1 - 1000 Brussel
Tel. (02) 507 39 42 - 507 43 99 - Fax.(02) 507 44 00
9.7.5
Bekwaamheid
 De student ouder dan 18 jaar heeft volledige handelingsbekwaamheid om een
arbeidsovereenkomst af te sluiten.
 De student, jonger dan 18 jaar en ouder dan 15 jaar, kan eigenmachtig zijn
overeenkomst sluiten en opzeggen en zijn loon in ontvangst nemen behalve
wanneer er verzet is vanwege de ouders of de voogd.
Bij verzet van de ouders of de voogd kan, indien de minderjarige dit vordert, de
jeugdrechtbank op verzoek van het openbaar ministerie of een lid van de familie,
hem machtigen het loon van zijn arbeid te ontvangen en er geheel of gedeeltelijk
over te beschikken of voor hem een te allen tijden afzetbare bijzondere voogd
aanstellen, gelast over dit loon te beschikken voor de behoeften van de onmondige.
9.7.6
Vormvereisten
 De geschreven arbeidsovereenkomst moet voor ieder student afzonderlijk
worden vastgelegd en ondertekend uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst
treedt;
 De geschreven arbeidsovereenkomst voor studenten is er steeds één van
bepaalde duur.
 De arbeidsovereenkomst voor studenten dient uitdrukkelijk de vermeldingen te
bevatten (ook de “verklaring op eer” waarin de student verklaart hoeveel dagen
hij zal werken dat kalenderjaar/overschrijding aantal arbeidsdagen) zoals deze in
modelformulier 29.
 De werkgever bewaart een exemplaar op de plaats waar de arbeid wordt
uitgevoerd en houdt dit bij tot vijf jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst.
Het tweede exemplaar is bestemd voor de student zelf.
Indien aan deze vormvereisten niet is voldaan kan de student de overeenkomst op
elk ogenblik beëindigen zonder een opzeggingstermijn te moeten geven of zonder
enige vergoeding te moeten betalen.
320
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.7.7
Bijkomende verplichtingen
 De reglementering inzake de arbeidsveiligheid verbiedt een aantal
werkzaamheden bij het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten met studenten,
zoals b.v. graafwerken, bouwen en afbreken van stellingen, werken onder
perslucht, enz... Voor welbepaalde vragen dienaangaande is het noodzakelijk
zich te richten naar de Inspectie van de sociale wetten van het district;
 de studenten moeten ingeschreven zijn in het personeelsregister van de
instelling;
 de werkgever moet voor alle studenten een arbeidsongevallenverzekering
afsluiten.
9.7.8
Arbeidsduur
 De arbeidsovereenkomst kan voor voltijdse of deeltijdse tewerkstelling afgesloten
worden. De jongeren van minder dan 18 jaar is het verboden, behalve in
uitzonderingsgevallen, meer dan 10 uur per dag te werken en overwerk te
verrichten.
 Jeugdige werknemers mogen niet meer dan vier en een half uur ononderbroken
arbeid verrichten.
 Wanneer de arbeidstijd op een dag meer dan vier en een half uur bedraagt,
wordt een half uur rust gegeven.
 Bedraagt de arbeidstijd meer dan zes uur, dan dient de rusttijd een uur te
bedragen, waarvan een half uur ineens moet worden genomen.
 Voor jongeren beneden de 18 jaar is de nachtarbeid (dit is in beginsel tussen 20
en 6 uur) verboden.
 De tijd tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid moet, wat jongeren
beneden de 18 jaar betreft, ten minste 12 achtereenvolgende uren bedragen.
 Jeugdige werknemers die overwerk verrichten, hebben recht op inhaalrust,
waarvan de duur gelijk is aan die van het verrichte werk. De inhaalrust wordt
ineens genomen vóór het einde van de week welke volgt op die waarin het
overwerk is verricht.
 Jongeren beneden de 18 jaar mogen geen arbeid op zondag en op betaalde
feestdagen verrichten behalve:
 indien de werkgever de Inspectie van de sociale wetten ten minste 5 dagen
vooraf schriftelijk hiervan in kennis stelt dan mogen deze studenten hun
medewerking verlenen aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke,
opvoedkundige of artistieke aard of deelnemen aan sportmanifestaties.
 indien de werkgever de Inspectie van de sociale wetten binnen 3 dagen
hiervan op de hoogte stelt dan kunnen de studenten tewerkgesteld worden in
geval van een dreigend of onverwacht ongeval in de instelling of voor het
verrichten van dringende arbeid aan materieel of arbeid die door een
onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist om een ernstige belemmering van
de werking van de instelling te voorkomen.
Zij hebben, zoals alle werknemers, recht op inhaalrust overeenkomstig de
wettelijke bepalingen m.b.t. de rust op zondag en op betaalde feestdagen
(zie hoofdstuk 5).
9.7.9
Loon
Zie hoofdstuk 5 – bezoldigingen.
321
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.7.10 Sociale Zekerheid
 De studenten tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten
behouden voor de verschillende regelingen van de sociale zekerheid hun
hoedanigheid van persoon ten laste.
 Voor studenten moeten sociale zekerheidsbijdragen betaald worden zoals dit het
geval is voor arbeiders en bedienden.
 Voor studenten is er ook de Dimona-verplichting.
 De student mag, mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd 46 arbeidsdagen
per kalenderjaar tewerkgesteld worden aan een voordelig RSZ-tarief
(solidariteitsbijdrage).
Begrip arbeidsdagen:
 het aantal arbeidsdagen zijn deze per kalenderjaar en niet per schooljaar;
 een begonnen arbeidsdag geldt als één volledige dag;
 niet enkel de effectief gepresteerde dagen worden meegeteld, maar ook de
dagen waarop geen arbeid wordt verricht waarvoor de werkgever loon betaalt
waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn ( bv.:feestdagen,
betaalde ziektedagen,…).
Nieuwe regeling vanaf janauari 2012
 Het aantal dagen dat studenten jaarlijks binnen de regeling van de
studentenarbeid kunnen presteren, wordt opgetrokken tot 50, gespreid over het
hele jaar.
 De twee bestaande periodes met hun uiteenlopende specifieke socialezekerheidsbijdragepercentages (23 dagen gedurende de zomer aan 7,51
procent, 23 dagen buiten de zomertijd aan 12,51 procent) worden vervangen
door een jaarlijks contingent aan dagen ‘studentenarbeid’ met één enkele
socialezekerheidsbijdrage van 8,13 procent, die dus voor het hele jaar geldt.
Aangezien het vastgelegde contingent 50 dagen bedraagt, is deze hervorming
budgettair neutraal. Deze socialezekerheidsbijdrage bestaat uit twee
deelbijdragen, namelijk een solidariteitsbijdrage van 5,42 procent ten laste van
de werkgever en een solidariteitsbijdraga van 2,71 procent ten laste van de
student, wat neerkomt op een nieuw evenwicht vertrekkend van de verschillende
percentages die nu worden toegepast.
 Momenteel kan een student slechts gedurende zes maanden met een
overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bij dezelfde werkgever worden
tewerkgesteld. Het optrekken van die beperking tot twaalf maanden zal het voor
werkgevers mogelijk maken contracten voor de duur van een jaar te sluiten en
bijvoorbeeld een student voor één weekenddag gedurende het hele jaar of
gedurende de twee volledige zomermaanden aan te werven. Wordt deze periode
van 12 maanden overschreden, dan wordt de student geacht verbonden te zijn
met een gewone arbeidsovereenkomst. Als een student langer dan de toegelaten
50 arbeidsdagen bij eenzelfde werkgever aan de slag is, dan zullen zowel de
werkgever als de student gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn
voor de volledige periode van tewerkstelling (het principe van de zogenaamde
‘retroactieve regularisering’ blijft dus behouden).Als een student het aantal dagen
toegelaten dagen overschrijdt nadat hij bij meerdere werkgevers aan de slag is
geweest, moet er geen retroactieve regularisering gebeuren. Als voorwaarde
geldt wel dat de werkgever waarbij de overschrijding plaatsvindt, vanaf de 51ste
dag een correcte aangifte heeft gedaan. De prestaties die de student na de 50e
dag levert, worden onderworpen aan de normale socialezekerheidsbijdragen.
 Bovendien wordt ook het systeem gemoderniseerd om het aantal effectief
322
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
gepresteerde dagen te tellen. Elke werkgever zal voortaan een « multi-Dimona »aangifte doen, waarin het aantal dagen studentenarbeid die de student op basis
van de gesloten overeenkomst verricht, per kwartaal vermeld worden. Deze
gegevens vormen de basis van de nieuwe « teller studentarbeid » van de RSZ,
die op elk moment door zowel de student als de werkgever geraadpleegd zal
kunnen worden. Deze laatste zal er voortaan dus zeker van kunnen zijn dat de
student het contingent van 50 dagen per jaar niet heeft overschreden!
 Het principe van Dimona bestaat erin dat men de RSZ via elektronische
communicatie op de hoogte brengt van de tewerkstelling van een werknemer,
aan de hand van een uniek identificatienummer, het RSZ-nummer van de
werkgever of zijn nummer van de Kruispuntbank van de ondernemingen, evenals
het INSZ-nummer van de werknemer. Dimona legt de arbeidsrelatie tussen de
werkgever en de werknemer met zekerheid en op eenvormige wijze vast.
 Zolang het contingent van 50 dagen wordt gerespecteerd, worden de
socialezekerheidsbijdragen van de regeling ‘studentenarbeid’ toegepast. Zodra
er een overschrijding van het contingent is bij eenzelfde werkgever of de
bepalingen met betrekking tot het contingent niet worden nageleefd, volgt er een
sanctie.
9.7.11 Bedrijfsvoorheffing
De bezoldigingen van de studenten zijn normaal aan de bedrijfsvoorheffing
onderworpen.
Bedrijfsvoorheffing is niet verschuldigd:
 er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
 de student werkt niet langer dan 50 dagen per jaar
 op de betrokken bezoldiging is alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd.
Voor elke tewerkstelling moet de werkgever een jaarlijkse fiscale fiche 218.10
afleveren met het totale belastbare bedrag van de bezoldigingen en de eventuele
ingehouden bedrijfsvoorheffing.
Indien de jobstudent een belastingsaangifte indient, zal hij de door zijn werkgever
afgehouden bedrijfsvoorheffing terugkrijgen.
9.7.12 Schorsing van de uitvoering van de studentenovereenkomst ingevolge
ziekte of ongeval
De normale principes inzake het gewaarborgd dagloon en/of het gewaarborgd loon
voor arbeiders moeten voor de studentenovereenkomst toegepast worden, indien
men gedurende  1 maand in dienst van de werkgever heeft gewerkt.
9.7.13 Beëindiging van de studentenovereenkomst
Zie hoofdstuk 8.
9.7.14 Feestdagen
Zie hoofdstuk 5.
323
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.7.15 Inlichtingen
Voor meer inlichtingen over verboden werkzaamheden, nachtarbeid, werk op
zondag of feestdagen, sociale documenten ... dient men zich te wenden tot het
bureau van de Inspectie van de sociale wetten die het dichtst bij het werk of de
woonplaats gelegen is.
9.7.16 Aanwerving als werknemer na tewerkstelling als jobstudent
Studenten die afgestudeerd zijn mogen nog 23 arbeidsdagen als jobstudent verder
werken in de daaropvolgende vakantiemaanden (tot en met 30 september).
De werkgever kan na deze studentenovereenkomst de werknemer onmiddellijk
daarna in dienst nemen met een gewone arbeidsovereenkomst. Enige voorwaarde
is dat het wel over een duidelijk verschillende functie moet gaan.
324
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.8
De uitzendkracht
9.8.1
Principes
De instelling kan beroep doen op een uitzendkracht (voor een tewerkstelling van
minimaal 5 werkende dagen), via een uitzendbureau, voor de uitvoering van
tijdelijke arbeid welke tot doel heeft
 om te voorzien in de vervanging van een werknemer toebehorende aan de
instelling;
 te beantwoorden aan een buitengewone vermeerdering van werk in de instelling
 te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk in de instelling.
De instelling (gebruiker) en het uitzendbureau sluiten een overeenkomst af. De
instelling sluit GEEN arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht af. De
arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen het uitzendbureau en de
uitzendkracht.
9.8.2
Verhouding uitzendbureau-gebruiker
De schriftelijke overeenkomst tussen uitzendbureau en gebruiker (raad van bestuur)
moet binnen 7 werkdagen, vanaf het tijdstip waarop de tewerkstelling van de
uitzendkracht aanving, worden opgesteld. Het uitzendbureau bezorgt de
uitzendkracht een geschreven mededeling van de verplichte inhoud van die
overeenkomst. Dezelfde verplichting is ook van kracht bij een wijziging in deze
overeenkomst.
Verplichte gegevens in de overeenkomst tussen gebruiker en uitzendbureau:
erkenningsnummer van het uitzendbureau;
 inschrijvingsnummer van het uitzendbureau bij de RSZ;
 benaming van de gebruiker;
 reden van tewerkstelling uitzendkracht;
 plaats en duur van tewerkstelling;
 arbeidstijdregeling bij gebruiker;
 beroepskwalificatie van uitzendkracht;
 loon van de vaste werknemer met dezelfde kwalificatie in de onderneming van de
gebruiker;
 de wijze van betaling van het loon aan de uitzendkracht (zie hierna).
9.8.3
Verplichtingen gebruiker en uitzendbureau
 Het uitzendbureau mag een uitzendkracht slechts ter beschikking stellen van een
gebruiker indien de gebruiker zich ertoe verbindt de toepassing van de wetgeving
inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid die gelden op de
plaats van het werk te eerbiedigen.
 Het uitzendbureau mag geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of
aan het werk houden ingeval van staking of van lock-out.
 De gebruiker en de uitzendkracht worden beschouwd als verbonden door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur indien:
 de gebruiker doorgaat met de tewerkstelling van de uitzendkracht na de
beëindiging van de overeenkomst tussen gebruiker en uitzendbureau;
 de gebruiker de uitzendkracht tewerksteld aan andere dan toegelaten arbeid.
Het uitzendbureau mag met de gebruiker niet bedingen dat de gebruiker een
schadevergoeding verschuldigd is aan het uitzendbureau in geval een
uitzendkracht zich zelf door een arbeidsovereenkomst met de gebruiker zou
verbinden.
325
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De eerste twee of drie arbeidsdagen (naargelang het uitzendbureau) worden als
proeftijd beschouwd. Gedurende deze termijn, bij het niet-voldoen van de
uitzendkracht, kan de gebruiker bij het uitzendbureau een vervangende kracht
opeisen.
9.8.4
Loon
 De uitbetaling van het loon (incl. vakantiegeld, eindejaarspremie) gebeurt door
het uitzendbureau aan de uitzendkracht (m.a.w. tussen de partijen van de
arbeidsovereenkomst). De gebruiker betaalt de door het uitzendbureau
opgestelde facturen ter uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen beide
partijen.
 Merk erbij op dat het door het uitzendbureau uitbetaalde loon (inclusief haard- en
standplaatstoelage) aan de uitzendkracht niet lager mag zijn dan waarop de
uitzendkracht recht zou hebben gehad, indien hij onder dezelfde voorwaarden als
werknemer met een arbeidsovereenkomst zou verbonden zijn met de gebruiker.
326
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.9
De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)
9.9.1
Activiteiten
 De PWA organiseren klusjesdiensten voor werklozen welke activiteiten omvatten
die door hun aard of hun occasioneel karakter niet werden uitgevoerd door het
gewone arbeidscircuit.
 PWA’ers kunnen niet worden ingezet om in de vervanging te voorzien van
afwezige personeelsleden of om taken uit te voeren waarvoor anders personeel
zou worden aangeworven.
 PWA’ers kunnen tewerkgesteld worden in nieuwe functies of in functies die reeds
geruime tijd niet meer ingevuld zijn door het gewone arbeidscircuit.
 Nieuwe functies kunnen niet worden ingevuld door verschillende PWA’ers in
beurtrol.
Bij niet-nalaving zijn er zware sancties voorzien voor zowel de PWA’er als zijn
opdrachtgever.
De activiteiten mogen ook niet in strijd zijn met de Schoolpactwet. Een PWA’er kan
niet worden ingezet met de bedoeling aan ongeoorloofde concurrentie te doen.
Er wordt geen arbeidsovereenkomst afgesloten tussen een raad van bestuur en de
werknemer
De beslissing van het al dan niet toewijzen van PWA’ers aan een raad van bestuur
ligt bij de PWA zelf. “Vragen staat VRIJ”
9.9.2
Modellijst van activiteiten












oppas of begeleiding van kinderen bij of naar ontspanningsactiviteiten;
animatie, buitenschoolse activiteiten;
begeleiding van kinderen naar inhaallessen;
vóór- en naschoolse opvang van kinderen;
toezicht of vergezellen van kinderen bij of naar extra-murosactiviteiten
(sportnamiddag, filmvoorstellen, museumbezoek ...);
hulp bij het ophalen van kinderen met een schoolbus;
optreden als gemachtigd verkeersopzichter bij de schoolpoorten;
administratieve hulp bij de organisatie van “open dagen”, tentoonstellingen,
feesten, conferenties ...;
hulp in het kader van ouderverenigingen;
hulp bij activiteiten die een sterk individuele begeleiding veronderstellen (muzisch
creatieve activiteiten);
kleine herstellingen die rechtstreeks met de kind-activiteiten te maken hebben
(speeltuigen, didactische materiaal, zandbak ...);
de activiteiten die verricht mogen worden ten bate van niet-commerciële
verenigingen, met name:
 kleine aanpassings- en onderhoudswerken aan het lokaal van de vereniging,
die vaklui weigeren uit te voeren wegens de beperkte omvang ervan;
 op-orde-plaatsen en opruimen vóór en na een activiteit;
 hulp onder de vorm van handenarbeid bij de realisatie van specifieke
activiteiten (jaarmarkten, tentoonstellingen, feesten);
 ontvangst, parkeertoezicht, aanmaak van decors, hulp bij licht- en klankregie
(bijvoorbeeld bij een voorstelling);
327
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 vergezellen van personen naar activiteiten (jeugdbewegingen op bivak, jonge
spelers naar een wedstrijd....);
 realisatie en begeleiding van en toezicht op vakantieactiviteiten voor jongeren
(sportkampen, spelnamiddagen, speelpleinen ...);
 begeleiding bij en initiatie in bepaalde hobby’s of sporten (sporttrainingen,
muzieklessen, tekenlessen, handvaardigheidslessen, toneelregie, alle andere
vrijetijdsactiviteiten);
 vormingsactiviteiten door verenigingen (taalcursussen, inhaallessen,
huistaaklessen);
 administratieve hulp bij de realisatie van uitzonderlijke activiteiten
(tentoonstellingen, feesten ...);
 aanmaak en verspreiding van folders en affiches met betrekking tot een
activiteit van de vereniging, werving van advertenties ...;
 typen van documenten bij overbelasting of uitzonderlijke activiteiten;
 maaien van grasperken;
 onderhoud van opritten;
 ruimen van sneeuw of bladeren;
 inventarissen van panden met historische of esthetisch belang;
 hulp bij de bedeling van warme maaltijden aan kansarmen;
 meewerken bij de opvang van personen zonder vaste verblijfplaats, vooral
tijdens de winter;
 inzamelen en sorteren van kleren, meubelen, voedsel voor een humanitaire of
liefdadigheidsvereniging.
9.9.3
Uitgesloten activiteiten
Gevaarlijke werkzaamheden (zoals bewaking van goederen, kleine
dakherstellingen...) mogen niet worden verricht.
Beperkingen:
 de reglementaire bepalingen van de PWA inzake de arbeidsduur en inzake de
arbeidsvoorwaarden dienen nageleefd;
 de activiteit mag niet uitgevoerd worden tussen 18 en 7 uur of tijdens weekends
of op feestdagen (de werkloze mag dit wel uit eigen beweging uitvoeren);
 voor activiteiten die buiten de gemeente van de werkloze uitgeoefend worden
moeten eventuele verplaatsingskosten door de instelling of het PWA worden
terugbetaald. Als in de gemeente waar de activiteit wordt uitgeoefend nog geen
PWA werd opgericht kan de instelling zich niet wenden tot het PWA van een
andere gemeente.
 de werkloze dient lichamelijk en intellectueel geschikt te zijn voor de uitoefening
van de activiteit;
 de werkloze moet beschikken over de vereiste vorming en beroepservaring,
tenzij deze op korte termijn kunnen worden verworven.
9.9.4
Aanvraag procedure
 De instelling (een school, een PMS-centrum, een internaat of een pedagogisch
centrum) dient bij het PWA van de gemeente waar de activiteit zal worden
uitgeoefend, een gebruikersformulier (1B) in te vullen.
 Het PWA valideert het gebruikersformulier als de activiteit mag worden
uitgeoefend.
 De aanvraag wordt goedgekeurd voor een periode van één jaar.
328
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De instelling kan de werkloze pas aan het werk zetten, als zij over een
gevalideerd gebruikersformulier beschikt en als de werkloze in het bezit is van
een prestatieformulier.
 Vindt de instelling zelf een kandidaat die in een PWA is ingeschreven en ermee
instemt de activiteit te verrichten, dan kan zij zijn naam op het gebruikersformulier
vermelden.
 De kandidaat hoeft geen inwoner van de gemeente te zijn. Het PWA geeft bij het
toewijzen van de opdracht voorrang aan dit onderlinge akkoord.
9.9.5
Vergoeding
De werkloze wordt vergoed met PWA-cheques. De PWA-cheques kunnen door de
instelling per tien of een veelvoud van tien worden besteld bij de
uitgiftemaatschappij Sodexho Pass Belgium N.V.. Ze worden besteld op naam van
de directeur, voor de instellingen die onder een scholengroep resorteren. Een eerste
bestelling gebeurt aan de hand van een aankoopformulier en door overschrijving
van het passende bedrag op rekening van Sodexho Pass Belgium N.V.. met als
mededeling het PWA-toelatingsnummer. Een kopie van het gevalideerde
gebruikersformulier wordt bij de bestelling gevoegd. Na een eerste bestelling krijgt
de instelling door de MC voorgedrukte overschrijvingsformulieren toegestuurd.
De prijs per cheque wordt vastgesteld door de raad van bestuur van het PWA en
bedraagt 4,10 €. Niet-gebruikte PWA-cheques worden door de MC terugbetaald,
als ze worden terugbezorgd, vergezeld van PWA-formulier 3, vóór 31 december van
het jaar waarin ze zijn aangekocht.
Naast deze gewone PWA-cheques kunnen bij het PWA naamloze cheques worden
verkregen (maximaal 10 cheques per keer). Zij kunnen alleen worden gebruikt voor
occasionele activiteiten. Niet-gebruikte naamloze cheques zijn terugbetaalbaar
tijdens hun geldigheidsduur, met inhouding van 0,25 €uro per cheque.
Op het einde van de dag of van de activiteit (en uiterlijk op het einde van de maand)
geeft de instelling aan de werkloze een PWA-cheque per begonnen arbeidsuur
(linker- en rechtergedeelte). De cheque wordt ingevuld en de werkloze tekent op de
verzamelstaat voor ontvangst. Hij kan zijn PWA-cheques inwisselen bij zijn
uitbetalingsinstelling.
Verplaatsingskosten:
Als de afstand tussen de werkplaats en de woonplaats van de PWA-werknemer
meer dan 5 kilometer bedraagt, moet de PWA tussenkomen in de
verplaatsingsonkosten. Deze tussenkomst moet minstens 0,15€per kilometer
bedragen. De PWA kan deze verplichting echter ook opleggen aan de gebruiker.
9.9.6
Administratieve verplichting
De instelling moet de verzamelstaat gedurende één jaar bijhouden, te rekenen
vanaf de dag waarop de laatste PWA-cheque werd uitgegeven. Op de
verzamelstaat worden vermeld: het nummer van de uitgegeven cheques, de naam
en de handtekening van de werkloze die de activiteit heeft verricht en de datum van
de activiteit. Multiservice Cheque bezorgt de instelling de cheques en de nodige
verzamelstaten;
De PWA-formulieren zijn verkrijgbaar bij het PWA van de gemeente.
329
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.9.7
Duur van de activiteiten
Een werkloze mag niet meer dan 45 uur per maand activiteiten uitoefenen in het
kader van de PWA-regeling. Overprestaties zullen op zijn uitkering worden
aangerekend.
Afwijkingen kunnen door de minister van Tewerkstelling en Arbeid worden
toegestaan in noodsituaties en in het algemeen belang.
Die beperking geldt niet voor de instelling: een school kan verschillende werklozen
inschakelen die elk niet meer dan 45 uur per maand PWA-activiteiten verrichten.
9.9.8
Verzekering
De PWA’er is verzekerd tegen arbeidsongevallen en tegen ongevallen op de weg
van en naar de plaats van tewerkstelling. De RVA heeft daarvoor een polis
afgesloten. De instelling hoeft dat dus niet te doen. De RVA heeft ook een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.
Bij ongeval of schade doet het PWA aangifte bij de verzekeringsinstelling, die
uitmaakt of de polis van toepassing is.
9.9.9
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u terecht bij het PWA van uw gemeente, of bij de PWAcoördinator bij een werkloosheidsbureau van de RVA.Het Plan Activa
Het plan activa herroept en vervangt sinds 1 januari 2002 het banenplan, de
banenplanuitkering, de activering van de werkloosheidsuitkeringen in het kader van
de dienstenbanen (ook “Smetbanen” genoemd).
Met deze maatregelen tracht men de tewerkstellingsgraad in het algemeen en die
van werknemers van 45 jaar(jonger) of ouder in het bijzonder op te trekken.
Om van deze maatregelen te kunnen genieten moet de onderwijsinstelling
contractueel onderhouds-, administratief- en dienstenpersoneel aanwerven.
330
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
331
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.10
Het plan activa
9.10.1 Activering financiële maatschappelijke hulp
Algemeen
Van toepassing op een aantal personen die recht hebben op een financiële
maatschappelijke hulp van het OCMW. De werkgever heeft recht op vermindering
van de RSZ-werkgeversbijdrage en een activering van de sociale uitkering van de
werknemer.
De financiële tussenkomst wordt rechtstreeks door het OCMW aan de werkgever
uitbetaald (financiële maatschappelijke hulp). De werkgever betaald aan de
werknemer het volledige netto-maandloon.
De werknemer moet van vreemde nationaliteit zijn, ingeschreven zijn in het
vreemdelingenregister, gemachtigd zijn tot een verblijf van onbepaalde duur, door
zijn nationaliteit geen aanspraak kunnen maken op het recht op maatschappelijke
integratie en recht hebben op voornoemd financiële maatschappelijke hulp. Tot
deze groep van personen behoren de geregulariseerden en personen van vreemde
nationaliteit die hier hun verblijfplaats hebben op basis van gezinshereniging. In een
eerste fase worden zij ingeschreven in het vreemdelingenregister met een
verblijfsvergunning van onbepaalde duur en pas in een tweede fase worden zij
ingeschreven in het bevolkingsregister waardoor zij dan wel aanspraak kunnen
maken op het recht op maatschappelijke integratie.
De financiële tussenkomst van het OCMW hangt af van de leeftijd van de betrokken
persoon en bedraagt max. 500 euro per kalendermaand in een voltijdse betrekking.
Voor een deeltijdse betrekking is het bedrag à rato van de arbeidsduur. Indien het
nettoloon minder bedraagt dan de voorziene financiële tussenkomst, wordt deze
begrensd tot het nettoloon.
De werknemer moet een werkkaart bezitten (aanvraag werkkaart zie formulier
C 63) De werkgever kan hierdoor de vrijstelling via zijn driemaandelijkse aangifte
doorgeven aan de RSZ.
Minder dan 25 jaar oud
De financiële tussenkomst vangt aan bij de indiensttreding tot de daarop volgende
35 kalendermaanden, mits: de persoon op het ogenblik van de aanwerving
gerechtigd is op financiële maatschappelijke hulp, werkzoekend is en aangeworven
wordt met een minimum halftijdse arbeidsovereenkomst.
Tussen 25 en 45 jaar oud
Dezelfde voorwaarden als voor iemand minder dan 25 jaar oud maar moet
bijkomend in de loop van de 36 voorafgaande maanden van indienstneming
werkzoekend geweest zijn gedurende ten minste 624 dagen.
Minstens 45 jaar oud
De financiële tussenkomst is beperkt tot de maand van indiensttreding en de elf
daarop volgende kalendermaanden. Ook hier gelden de voor de werknemer de
algemene voorwaarden van minder dan 25 jaar oud maar bijkomend moet hij in de
loop van de 9 voorafgaande kalendermaanden werkzoekend zijn geweest
gedurende ten minste 156 dagen of in de loop van de 18 voorafgaande
kalendermaanden 312 dagen werkzoekend geweest zijn.
332
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Bijdragevermindering RSZ
Bijdragevermindering RSZ personen van minder dan 45 jaar
Tussen 1 en 2 jaar werkloos
 bijdragevermindering met 75%
gedurende het kwartaal van de
aanwerving en de 4 daaropvolgende kwartaal;
 bijdragevermindering met 50% van
het 6de tot en met het 9de kwartaal
Minstens 2 jaar werkloos
 bijdragevermindering met 100%
gedurende het kwartaal van de
aanwerving en de 4 daarop volgende
kwartalen;
 bijdragevermindering met 75% van het
6de tot en met het 9de kwartaal
Bijdragevermindering RSZ personen van minstens 45 jaar oud
Tussen 6 maanden en
1 jaar werkloos
 bijdragevermindering
met 75% gedurende
het kwartaal van
aanwerving en de
4 daarop volgende
kwartalen;
 bijdragevermindering
met 50% van het 6de tot
en met het 21ste kwartaal
Tussen 1 jaar en 2 jaar
werkloos
 bijdrage met 100%
gedurende het kwartaal
van de aanwerving en
de 4 daarop volgende
kwartalen;
 bijdragevermindering
met 75% van het 6de tot
en met het
21ste kwartaal
Minstens 2 jaar werkloos
 bijdragevermindering
met 100% gedurende
het kwartaal van
aanwerving en de
4 daarop volgende
kwartalen;
 bijdragevermindering
met 75% van het 6de tot
en met het
21ste kwartaal
Verplichtingen van de werkgever
 De arbeidsovereenkomst - opgesteld in de Nederlandse taal - wordt afgesloten
door enerzijds de algemeen directeur van de scholengroep en anderzijds door
de werknemer met vermelding van zijn naam, woonplaats, leeftijd en
nationaliteit). De arbeidsovereenkomst omvat minimum een halftijdse
tewerkstelling voor bepaalde of onbepaalde duur. Model arbeidsovereenkomst:
modelformulier 1 (arbeiders) of modelformulier 2 (bedienden). Daarnaast dient
nog een bijlage “activa arbeidsovereenkomst” opgemaakt in drie exemplaren,
waarvan 1 voor de werkgever en werknemer en 1 door de werknemer in te
dienen bij zijn uitbetalingsinstelling.
 De werknemer werd niet recent tewerkgesteld (binnen de 12 maanden na de
beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur) via het
voordeelbanenplan;
 De werknemer werd niet recent (binnen de 12 maanden na de beëindiging van
de vorige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur) tewerkgesteld via het
Activa-plan. Indien wel zullen de voordelen van het Activa-plan worden
toegekend die golden vanaf de aanvang van de vorige arbeidsovereenkomst,
zowel voor de voordelen zelf als voor de toegekende periode van de voordelen.
 Maandelijks moet de werkgever het formulier C 78 aanmaken
(vergoedingsbewijs voor de werkuitkering in het kader van het activa-plan / zie
model). De werknemer moet persoonlijk dit document indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling.
333
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.10.2
Activering van de werkloosheidsuitkering
Algemeen
Van toepassing op personen die “werkzoekende” (=de werkloze werknemer die is
ingeschreven als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling)
zijn. De werkgever heeft recht op een gedeeltelijke vrijstelling van de RSZwerkgeversbijdrage en een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering) die
in mindering gebracht wordt van het nettoloon. De omvang van deze voordelen zijn
afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en de duur dat hij was ingeschreven
als werkloze werkzoekende (of gelijkgestelde).
De werknemer die werd aangeworven in het kader van het “plan Activa” hoeft niet
noodzakelijk een bijkomende werkeenheid te betekenen in verhouding tot het reeds
tewerkgesteld personeel.
Minder dan 45 jaar oud
De RSZ-vrijstelling geldt voor de niet – werkend werkzoekende ingeschreven bij de
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (minstens 12 maanden tijdens de
laatste 18 kalendermaanden, minstens 24 maanden tijdens de laatste 36
kalendermaanden, minstens 36 maanden tijdens de laatste 54 kalendermaanden of
minstens 60 maanden tijdens de laatste 90 kalendermaanden – inclusief
gelijkgestelde periodes) op het ogenblik van de indienstneming of op het ogenblik
van de aanvraag van de werkkaart. Indien de werknemer geen werkkaart bezit kan
de werkgever deze via het formulier C 63 ten laatste binnen de 30 dagen na de
indienstneming aanvragen bij de RVA.
Minstens 45 jaar oud
De RSZ-vrijstelling geldt voor de niet – werkend werkzoekende ingeschreven bij de
gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (minstens 6 maanden tijdens de laatste
9 kalendermaanden, minstens 12 maanden tijdens de laatste 18 kalendermaanden
of minstens 18 maanden tijdens de laatste 27 kalendermaanden – inclusief
gelijkgestelde periodes) op het ogenblik van de indienstneming of op het ogenblik
van de aanvraag van de werkkaart. Indien de werknemer geen werkkaart bezit kan
de werkgever deze via het formulier C 63 ten laatste binnen de 30 dagen na de
indienstneming aanvragen bij de RVA.
Financiële voordelen voor de werkgever
Werkuitkering
De werkgever betaalt niet het totale nettoloon, wanneer de aangeworven
werknemer op het ogenblik van de aanwerving of op de datum van de aanvraag van
zijn werkkaart een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze is. De RVA neemt
iedere kalendermaand de betaling van de werkuitkering op zich. Deze bedraagt 500
EUR per maand voor een voltijds aangeworven werknemer (en een bedrag in
verhouding tot de contractueel voorziene wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse
tewerkstelling).
Vermindering van de RSZ - werkgeversbijdragen
Behoren tot het nettoloon: het loon, feestdagen en gewaarborgd maandloon.
Behoren niet tot het netto-loon:
 eindejaarspremie
 vakantiegeld;
 vervoerskosten en maaltijdcheques;
334
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 loon voor het deel van de maand waarin er geen tewerkstelling was in het Activaplan;
 feestdag binnen de 30 dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Bij verbrekingsvergoeding blijft het voordeel van de vermindering op de bijdragen
behouden.
De werkgever geeft de vrijstelling via zijn driemaandelijkse aangifte aan de RSZ
door.
Leeftijd
werknemer
Duur inschrijving RSZ-vermindering
als werkzoekende bedrag en duur
Werkuitkering
bedrag en duur
Jonger dan 25 jaar 12 maanden in 18
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal
1 tot 5 indien
voltijds (en een
bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Tijdens de maand
van de
indienstneming en
de 15 volgende
maanden 500 EUR
indien voltijds (en
verhoudingsgewijze
indien deeltijds)
jonger dan 45 jaar
12 maanden in 18
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal Geen
1 tot 5 indien
voltijds (en een
bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
jonger dan 45 jaar
24 maanden in 36
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal
1 tot 9 indien
voltijds (en een
bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Tijdens de maand
van de
indienstneming en
de 15 volgende
maanden 500 EUR
indien voltijds (en
verhoudingsgewijze
indien deeltijds)
jonger dan 45 jaar
36 maanden in 54
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal
1 tot 9 400 EUR:
kwartaal 10 tot 13
indien voltijds (en
een bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Tijdens de maand
van de
indienstneming en
de 23 volgende
maanden 500 EUR
indien voltijds (en
verhoudingsgewijze
indien deeltijds)
jonger dan 45 jaar
60 maanden in 90
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal
1 tot 9 400 EUR:
kwartaal 10 tot 21
indien voltijds (en
een bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Tijdens de maand
van de
indienstneming en
de 29 volgende
maanden 500 EUR
indien voltijds (en
verhoudingsgewijze
indien deeltijds)
Ten minste 45 jaar
6 maanden in 9
1000 EUR: kwartaal Geen
335
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Leeftijd
werknemer
Duur inschrijving RSZ-vermindering
als werkzoekende bedrag en duur
Werkuitkering
bedrag en duur
kalendermaanden
1 tot 5 400 EUR:
kwartaal 6 tot 21
indien voltijds (en
een bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Ten minste 45 jaar
12 maanden in 18
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal Geen
1 tot 21 indien
voltijds (en een
bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Ten minste 45 jaar
18 maanden in 27
kalendermaanden
1000 EUR: kwartaal
1 tot 21 indien
voltijds (en een
bedrag in
verhouding tot de
prestatiebreuk
indien niet voltijds)
Tijdens de maand
van de
indienstneming en
de 29 volgende
maanden 500 EUR
indien voltijds (en
verhoudingsgewijze
indien deeltijds)
Opgelet: de regeling voor werknemers jonger dan 25 jaar geldt enkel voor
werknemers die in dienst treden na 31/12/2006.
Verplichtingen van de werkgever
 De arbeidsovereenkomst - opgesteld in de Nederlandse taal - wordt afgesloten
door enerzijds de algemeen directeur van de scholengroep en anderzijds door
de werknemer met vermelding van zijn naam, woonplaats, leeftijd en
nationaliteit). De arbeidsovereenkomst omvat minimum een halftijdse
tewerkstelling voor bepaalde of onbepaalde duur. Model arbeidsovereenkomst:
modelformulier 1 (arbeiders) of modelformulier 2 (bedienden). Daarnaast dient
nog een bijlage “activa arbeidsovereenkomst” (zie model) opgemaakt in drie
exemplaren, waarvan 1 voor de werkgever en werknemer en 1 door de
werknemer in te dienen bij zijn uitbetalingsinstelling.
 De werkgever moet, volgens de onderrichtingen van de RVA , zijn verplichtingen
inzake de startbanen zijn nagekomen.
 De werknemer werd niet recent tewerkgesteld (binnen de 12 maanden na de
beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur) via het
voordeelbanenplan.
 De werknemer werd niet recent (binnen de 12 maanden na de beëindiging van
de vorige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur) tewerkgesteld via het
Activa-plan. Indien wel zullen de voordelen van het Activa-plan worden
toegekend die golden vanaf de aanvang van de vorige arbeidsovereenkomst,
zowel voor de voordelen zelf als voor de toegekende periode van de voordelen.
 Maandelijks moet de werkgever het formulier C 78 aanmaken
(vergoedingsbewijs voor de werkuitkering in het kader van het activa-plan / zie
model). De werknemer moet persoonlijk dit document indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling.
336
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De werknemer die een inkomensgarantie-uitkering aanvraagt bij een deeltijdse
tewerkstelling moet zijn werkgever bij het begin van de tewerkstelling het
formulier C 131 A laten invullen en maandelijks het formulier C 131 B (zie
model). De werknemer dient deze formulieren in bij zijn uitbetalingsinstelling
samen met het formulier C 3 – deeltijds.
9.10.3 Activa start
Deze maatregel kent een werkuitwerking toe aan bepaalde allochtone of
gehandicapte laaggeschoolde jonge werknemers enerzijds en erg laaggeschoolde
jonge werknemers anderzijds. Deze werkuitkering mag de werkgever in mindering
brengen van het nettoloon van de werknemer. De werknemer zal het bedrag
recupereren via de RVA.
Toepassingsgebeid
 De erg laaggeschoolde jongere is deze die geen getuigschrift of diploma van de
tweede graad van het secundair onderwijs bezit of hoogstens een getuigschrift
bezit van het deeltijds technisch en beroepssecundair onderwijs.
 Laaggeschoold zijn de jongeren die geen getuigschrift of diploma van hoger
secundair onderwijs bezitten.
 Een persoon met een handicap is iemand die is ingeschreven bij het ‘Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap’. De persoon
levert aan zijn werkgever een attest waaruit zijn inschrijving blijkt.
Een persoon van buitenlandse afkomst is een persoon die niet de nationaliteit
bezit van een lidstaat van de Europese Unie, of de persoon waarvan ten minste
een van de ouders deze nationaliteit niet bezit of bezat op het ogenblik van het
overlijden, of de persoon waarvan ten minste twee van de grootouders deze
nationaliteit niet bezitten of bezaten op het ogenblik van hun overlijden.
Voorwaarden
Naast de voormelde voorwaarden moet de persoon voldoen aan volgende
voorwaarden:
 Geen 26 jaar oude zijn.
 Niet meer leerplichtig zijn.
 Geen studies meer volgen in het onderwijs.
 Als werkzoekende ingeschreven en voltijds beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt.
 Indien de jongere reeds in dienst was in het kader van een startbaan
overeenkomst voor het einde van de leerplicht en ononderbroken verder in dienst
blijft, wordt het voortzetten van de tewerkstelling wel als ‘indiensttreding’
beschouwd. (de jongere moet desgevallend niet ingeschreven zijn als
werkzoekende).
 De jongere moet worden aangeworven met een voltijdse startbaanovereenkomst
die een voorziene duur heeft van minstens 6 maanden. Bovendien moet de
arbeidsovereenkomst (waarin de werkgever wijst op de specifieke procedure
voor het bekomen van de werkuitkering) aanvatten tijdens de periode die, ten
vroegste aanvangt na het einde van de leerplicht en na beëindiging van de
studies in voltijds dagonderwijs , en die 21 maanden later eindigt, gerekend van
datum tot datum. De jongere moet ook over een geldige werkkaart Activa Start
beschikken. Deze kaart wordt aangevraagd bij de RVA en dit uiterlijk 30 dagen
na in dienst treden.
337
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Het recht op Activa Start is een eenmalig recht. De betrokken jongere kan het
voordeel slechts één keer genieten en dit bij één werkgever, voor één
tewerkstelling.
 De jongere moet de werkuitkering binnen de 4 maanden na aanvang van zijn
tewerkstelling aanvragen. Hij doet deze aanvraag via zijn uitbetalingsinstelling
aan de hand van een kopie van zijn arbeidsovereenkomst en de bijlage Activa
Start.
 De werkgever zal tijdens de duur van het voordeel maandelijks het bedrag van
de werkuitkering in mindering brengen van het nettoloon. De werkgever geeft
maandelijks aan de werknemer het formulier C78 Activa Start waarmee de
werknemer de werkuitkering bij zijn uitbetalingsinstelling kan recuperen.
9.10.4 Activering van het leefloon
Met dit stelsel heeft de werkgever recht op een vermindering van de RSZwerkgeversbijdrage en een activering van de sociale uitkering (leefloon) van de
werknemer. Deze uitkering komt niet in mindering van het netto-maandloon van de
werknemer. Waar in het geval van de uitkeringsgerechtigde werkloze de
werkuitkering wordt betaald door de RVA, zal de uitkering door het OCMW
rechtstreeks aan de werkgever worden betaald. Deze uitkering bedraagt maximum
€ 500 per maand. Naargelang de leeftijd en duur van de werkloosheid (en
gelijkgestelde periodes) varieert het percentage van de tewerkstelling. Indien de
werknemer niet voltijds is tewerkgesteld, wordt de financiële tussenkomst van
maximum € 500 teruggebracht tot een bedrag in verhouding tot de wekelijks
voorziene arbeidsduur. Voor de toekenning van de financiële tussenkomst van het
OCMW wordt een leeftijdonderscheid gemaakt.
Werknemers die in aanmerking komen
De persoon die gelijktijdig volgende voorwaarden vervult:
 Woonplaats:
 zijn werkelijke verblijfplaats in België hebben.
 Zelfstandigheid:
 hetzij meerderjarig zijn;
 hetzij ontvoogd zijn door huwelijk;
 hetzij één of meerdere kinderen ten laste hebben;
 hetzij zwanger zijn.
 Nationaliteit:
 hetzij de Belgische nationaliteit bezitten;
 hetzij een werknemer-onderdaan zijn van de Europese Unie;
 hetzij als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister;
 hetzij staatloos zijn;
 hetzij erkend vluchteling zijn.
 Bestaansmiddelen:
 niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken;
 er geen aanspraak op kunnen maken;
 niet in staat zijn een toereikend bestaansminimum te verwerven, hetzij door
eigen inspanningen, hetzij op een andere manier;
 werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk
is;
 zijn rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de
Belgische of buitenlandse sociale wetgeving.
338
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
De bijdragevermindering RSZ
 Werkzoekende van minder dan 45 jaar
Bijdragevermindering RSZ
Tussen 1 en 2 jaar werkloos
 Bijdragevermindering met
75% gedurende het
kwartaal van de
aanwerving en de 4
daaropvolgende
kwartalen.
 Bijdragevermindering met
50% van het 6de tot en met
het 9de kwartaal.
Minstens 2 jaar werkloos
 Bijdragevermindering met
100% gedurende het
kwartaal van de
aanwerving en de 4
daarop volgende
kwartalen.
 Bijdragevermindering met
75% van het 6de tot en met
het 9de kwartaal.
 Werkzoekende van minstens 45 jaar
Bijdragevermindering
RSZ
Tussen 6 maanden
en 1 jaar werkloos
 Bijdragevermindering met 75%
gedurende het
kwartaal van
aanwerving en de
4 daarop
volgende
kwartalen.
 Bijdragevermindering met 50%
van het 6de tot en
met het 21ste
kwartaal.
Tussen 1 jaar en
2 jaar werkloos
 Bijdragevermindering met 100%
gedurende het
kwartaal van
aanwerving en de
4 daarop
volgende
kwartalen;
 Bijdragevermindering met 75%
van het 6de tot en
met het 21ste
kwartaal.
Minstens 2 jaar
werkloos
 Bijdragevermindering met 100%
gedurende het
kwartaal van
aanwerving en de
4 daarop
volgende
kwartalen.
 Bijdragevermindering met 75%
van het 6de tot en
met het 21ste
kwartaal.
9.10.5 Te vervullen formaliteiten -totaaloverzicht
Om de voordelen inzake RSZ-vermindering en/of de activering van de
werkloosheidsuitkeringen (= werkuitkeringen) te kunnen genieten, moet de
werknemer in het bezit zijn van een werkkaart ACTIVA
 Ofwel bezit de werknemer reeds een geldige werkkaart ACTIVA, waaruit blijkt dat
hij de voorwaarden vervult die recht geven op een vermindering van
werkgeversbijdragen en dat hij eventueel voldoet aan de voorwaarden om een
werkuitkering te krijgen.
 Ofwel bezit de werknemer geen kaart ACTIVA. In dit geval kan ten laatste binnen
30 dagen na de dag van de indienstneming een kaart aangevraagd worden bij
het werkloosheidsbureau bevoegd voor de verblijfplaats van de werknemer. De
werkgever gebruikt daarvoor het formulier C63 werkkaart (rubriek I en II van dit
formulier moeten worden ingevuld). Hij kan het formulier C63 werkkaart bij het
werkloosheidsbureau van de RVA verkrijgen of downloaden van de site van de
RVA (www.rva.fgov.be).
Opgelet: in geval van aanvraag buiten termijn zullen de voordelen (vermindering
RSZ-werkgeversbijdragen - werkuitkering) wel worden toegekend, maar voor een
verminderde periode: de periode gedurende dewelke de voordelen worden
339
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
toegekend, wordt verminderd met een periode die aanvangt op de dag van
indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de
laattijdige aanvraag van de kaart gesitueerd is !
Voorbeeld:
Een werknemer wordt in dienst genomen op 08.01.2004. Een aanvraag om een
werkkaart komt op de RVA toe op 08.04.2004, met andere woorden buiten de
termijn van dertig dagen.
Stel dat normaal het volgende voordeel zou worden toegekend:
 werkuitkering gedurende de maand van indienstneming + de vijftien volgende
kalendermaanden, dus vanaf 08.01.2004 tot en met 30.04.2005;
 RSZ-bijdragenvermindering: 1000 EUR gedurende het kwartaal van
indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf 08.01.2004 tot en met 31.03.2006.
De voordelen kunnen evenwel maar ten vroegste worden toegekend vanaf de
eerste van het kwartaal volgend op dat waarin de datum van laattijdige aanvraag is
gesitueerd, dus vanaf 01.07.2004. De einddatum van de periode gedurende
dewelke de voordelen kunnen worden toegekend, blijft dezelfde.
De effectief toegekende voordelen zijn:
 werkuitkering vanaf 01.07.2004 tot en met 30.04.2005 (op voorwaarde evenwel
dat deze werkuitkering tijdig is aangevraagd ! – zie punt 3);
 RSZ-bijdragenvermindering: 1000 EUR gedurende het kwartaal van
indienstneming en de 8 volgende, dus vanaf 01.07.2004 tot en met 31.03.2006.
De werkkaart ACTIVA is normaal 3 maanden geldig en kan worden ingeroepen voor
elke tewerkstelling die een aanvang neemt tijdens deze geldigheidsperiode.
Wanneer verschillende tewerkstellingen voor rekening van dezelfde werkgever
elkaar zonder onderbreking opvolgen, kan de werkkaart worden ingeroepen voor elk
van die tewerkstellingen, op voorwaarde dat de eerste van die opeenvolgende
tewerkstellingen een aanvang nam tijdens de geldigheidsperiode van de werkkaart.
De werkkaart ACTIVA geeft recht op een vermindering van bepaalde
werkgeversbijdragen voor de periode vermeld op de werkkaart (zie luik 2 en
4 van de kaart). De werkgever mag deze kaart houden, ze moet niet
teruggestuurd worden naar de RVA of RSZ/RSZ-PPO. Hij moet de
vermindering van de bijdragen zelf wel vermelden op de driemaandelijkse
aangifte bij de RSZ/RSZ-PPO
De werkkaart ACTIVA geeft eventueel recht op de werkuitkering (=
geactiveerde werkloosheidsuitkering) voor de periode vermeld op de
werkkaart (zie luik 2 en 4 van de kaart). Indien de werknemer een
werkuitkering wenst te ontvangen, moet de arbeidsovereenkomst een aantal
verplichte vermeldingen bevatten, meer bepaald
 Dat een werkkaart is gegeven door de RVA waaruit blijkt dat de werknemer in
aanmerking komt voor de werkuitkering en voor welke periode.
 Dat het door de werkgever maandelijks te betalen loon wordt bekomen door de
werkuitkering in mindering te brengen van het nettoloon voor de beschouwde
maand.
In de praktijk kan het formulier “bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA” hiervoor
gebruikt worden. Men kan dit formulier bij het werkloosheidsbureau van de RVA
verkrijgen of downloaden van de site van de RVA (www.rva.fgov.be).
340
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Ter informatie: het is de werknemer die de werkuitkering zal moeten vragen door
deze arbeidsovereenkomst en de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA via zijn
uitbetalingsinstelling in te dienen bij het plaatselijk werkloosheidsbureau van de
RVA. Zijn aanvraag moet uiterlijk de laatste dag van de vierde maand volgend op de
maand waarin de indienstneming gesitueerd is, toekomen op dit
werkloosheidsbureau. Dit bureau zal de werkgever verwittigen of de werknemer al
dan niet gerechtigd is op de werkuitkering en of hij deze uitkering bijgevolg al dan
niet in mindering zal kunnen brengen van het te betalen nettoloon.
Indien de werknemer recht heeft op een werkuitkering, overhandigt de werkgever
maandelijks een formulier C 78 ACTIVA om de werknemer toe te laten de
werkuitkering te ontvangen (dit formulier kan bekomen worden bij het
werkloosheidsbureau van de RVA of u kan het downloaden van de site van de RVA
(www.rva.fgov.be)). De werknemer dient dit formulier in bij zijn uitbetalingsinstelling.
De werkgever kan ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand
waarin de werknemer tewerkgesteld was in het kader van het Plan Activa, een
elektronische aangifte verrichten in plaats van een papieren formulier C 78 ACTIVA
in te vullen. Hij bezorgt dan een print van deze aangifte aan de werknemer.
De werkgever brengt de werkuitkering in mindering van het te betalen nettoloon en
betaalt slechts het saldo.
Indien de werknemer een inkomensgarantie-uitkering aanvraagt tijdens zijn
deeltijdse tewerkstelling, vult de werkgever voor hem bij het begin van zijn
tewerkstelling een formulier C 131 A – WERKGEVER in en bezorgt hem
maandelijks een formulier C 131 B. De werknemer dient deze formulieren in
bij zijn uitbetalingsinstelling samen met het formulier C 3 - Deeltijds
De werkgever kan een elektronische aangifte verrichten in plaats van de papieren
formulieren C 131 A en C 131 B te bezorgen.
In geval van tijdelijke werkloosheid bezorgt de werkgever aan de werknemer
een formulier C 3.2, die dit formulier tot het einde van de maand bij zich moet
houden. Op het einde van de maand moet hij dit formulier indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling. Het formulier C 3.2 moet in dubbel gegeven worden bij
de eerste tijdelijke werkloosheid na 30 september
Op het einde van de tewerkstelling overhandigt de werkgever een formulier
C 4 aan de werknemer
Wanneer dezelfde werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst niet
aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, moet de werknemer deze
steeds via zijn uitbetalingsinstelling overmaken aan de RVA. Deze nieuwe
overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten
Wanneer dezelfde werkgever en werknemer daarentegen een arbeidsovereenkomst
aansluitend op de oorspronkelijke zouden sluiten, is het:
 niet nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer:
 ofwel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2
maanden zijn (zonder wijziging van het uurrooster);
 ofwel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (zonder wijziging
van het uurrooster);
341
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 ofwel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens
2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
(zonder wijziging van het uurrooster).
Deze nieuwe overeenkomst moet wel de verplichte vermeldingen bevatten (zie
punt 3).
 wel nodig dat de werknemer deze via zijn uitbetalingsinstelling indient wanneer:
 ofwel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens 2
maanden zijn (met wijziging van het uurrooster);
 ofwel beide een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn (met wijziging
van het uurrooster);
 ofwel de ene een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minstens
2 maanden is en de andere een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met
wijziging van het uurrooster);
ofwel de ene overeenkomst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van
minder dan 2 maanden is en de andere hetzij een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd van minstens 2 maanden, hetzij een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd (ongeacht of het uurrooster wijzigt of niet);
 ofwel beide een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minder dan
2 maanden zijn (ongeacht of het uurrooster wijzigt of niet);
Deze nieuwe overeenkomst moet de verplichte vermeldingen bevatten (zie punt 3).
Dit heeft te maken met het feit dat in het kader van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd van minder dan 2 maanden een specifieke berekeningswijze van de
werkuitkering toepasselijk is.
Wanneer men zou overstappen van een overeenkomst gesloten in het kader van
een doorstromingsprogramma of een dienstenbaan naar een overeenkomst in het
kader van het plan ACTIVA, past men de arbeidsovereenkomst aan door er de
verplichte vermeldingen in op te nemen en maakt de werknemer deze via zijn
uitbetalingsinstelling over aan de RVA.
Een nieuwe uitkeringsaanvraag moet steeds binnen de reglementaire termijn
worden ingediend.
342
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
9.11
Vrijwilligerswerk
De taak van busbegeleider, personeelsleden belast met ochtend-, avond-en
middagtoezicht, leesmoeder, ...kan ook GRATIS worden uitgevoerd. Dit kan
gebeuren door verschillende categorieën van personen: leden van het onderwijzend
personeel; leden van het contractueel / statutair personeel; huismoeders;
gepensioneerden…..
Steeds dient voor elk van deze personen een arbeidsongevallenverzekering
afgesloten.
Het opstellen van een arbeidsovereenkomst is uitgesloten.
Gedetailleerde informatie vindt u terug op:
 http://www.wvc.vlaanderen.be/vrijwilligers/wegwijs/index.htm;
 http://www.vrijwilligersweb.be;
 http://www.procura.be/, overkoepelende en ondersteunende non-profitorganisatie
waarbij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap als lid is aangesloten.
343
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Hoofdstuk 10: Modellen
Art 30 §1. 6° van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs,
verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd van 14 juli 1998
bepaalt:” De algemeen directeur is bevoegd voor: “… het beheer en de invulling van
het contractuele personeelskader…”
De invulling van het contractuele personeelskader omhelst zowel de aanwerving
van contractueel personeel als de beëindiging van de aangegane
arbeidsovereenkomsten.
In de hiernavolgende modellen worden zowel de arbeidsovereenkomsten zelf als de
diverse mogelijkheden tot beëindiging ervan ter ondertekening voorgelegd aan de
algemeen directeur.
Niets belet echter voor deze handelingen delegatie te verlenen aan de directeurs
van de instellingen.
344
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 1. Arbeidsovereenkomst - Arbeiders
SCHOLENGROEP: .........................
ADRES: ...................................................................
ARBEIDSOVEREENKOMST
ARBEIDERS
Tussen ‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3
van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit
bijzonder decreet vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................algemeen directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap, hieronder aangeduid als “werkgever”
en
de heer/mevrouw........................................................................ woonachtig te
....................................................................................................................................................
hieronder aangeduid als “werknemer” wordt overeengekomen wat volgt:
ART. 1
De werkgever neemt de werknemer met ingang van ...../...../...... in de hoedanigheid van
arbeid(st)er aan in de functie van .................................................................................... voor
de uitoefening van de in bijlage model opgesomde taken.
ART. 2
Het aanvangsloon van de werknemer is vastgesteld op.....................Euro. bruto per maand,
haard- of standplaatstoelage inbegrepen.
Voor personeelsleden belast met ochtend – avond –en middagtoezicht is geen loon
verschuldigd voor de vaste verlofperiodes in het onderwijs.
Overuren bij absoluut noodzakelijke dienstnoodwendigheden zijn recupereerbaar in tijd.
ART. 3
De werknemer verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de betaling van het loon op
rekeningnummer......................................... op naam van .......................................................
345
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ART. 4
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een onbepaalde duur vanaf
..............................
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur. De arbeidsovereenkomst
eindigt op ..../...../....... Onverminderd de beëindigingsmogelijkheden zoals bepaald in de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, eindigt onderhavige
arbeidsovereenkomst van rechtswege, zonder vooropzeg noch vergoeding, bij de
beëindiging van de door de werknemer met werkgever aangegane arbeidsovereenkomst.
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten ter vervanging van de heer/mevrouw:
...............................................................................................................................................
............................……………………………………………………………………………………
van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst, om volgende reden:
...............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..............................
De werknemer wordt in dienst genomen overeenkomstig:
O
artikel 104 van de herstelwet van 22 januari 1985 (beroepsloopbaanonderbreking)
O
artikel 11 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, om
volgende reden:
..........................................................................................................................................
Aan de vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt zonder opzegging uiterlijk
een einde gesteld op het ogenblik dat een einde komt aan de reden voor de vervanging. In
het geval de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, neemt de
overeenkomst automatisch een einde bij het verstrijken van de voorziende duur of bij het
bereiken van de voorziene datum.
ART. 5
De arbeidsovereenkomst bevat een proefperiode van 14 dagen.. De proeftijd gaat in vanaf
het van kracht worden van de overeenkomst. Gedurende de proeftijd, na afloop van de
zevende dag, mag elke partij de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of
opzeggingsvergoeding.
Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode wordt geschorst,
wordt de proefperiode verlengd met een periode gelijk aan die van de schorsing, zonder dat
de proefperiode evenwel met meer dan zeven dagen verlengd kan worden.
ART. 6
De arbeid kan worden uitgevoerd in alle vestigingsplaatsen van de instellingen die onder de
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
ART. 7
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor voltijdse arbeid van 38 uren per week.
OF
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor deeltijdse arbeid van .... uren per week
De werknemer zal tewerkgesteld worden volgens onderstaand vast uurrooster:
maandag:
van
tot
en van
tot
Dinsdag
van
tot
en van
tot
Woensdag
van
tot
en van
tot
Donderdag
van
tot
en van
tot
Vrijdag
van
tot
en van
tot
Zaterdag
van
tot
en van
tot
346
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ART. 8
De werknemer zal elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval en die niet in staat is om zich
naar zijn werk te begeven, persoonlijk of door tussenkomst van een derde onmiddellijk en
spontaan de werkgever hiervan op de hoogte brengen. Het medisch attest zal de werkgever,
behoudens in geval van overmacht, binnen de twee werkdagen na de aanvang van de
ongeschiktheid bereiken. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd,
dan kan aan de werknemer het recht op het loon voor de dagen van ongeschiktheid die de
dag van afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan, worden ontzegd.
ART. 9
De werknemer heeft een medisch attest voorgelegd dat niet langer dan 6 maanden tevoren
werd afgegeven en waaruit blijkt dat hij in een zodanige gezondheidstoestand verkeert, dat
hij geen ziekten of gebreken heeft die hem voor de vervulling van de betrekking ongeschikt
maken.
ART. 10
De werknemer geniet van alle burgerlijke en politieke rechten.
De werknemer is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een attest van goed zedelijk
gedrag dat niet langer dan 6 maanden tevoren werd afgegeven.
ART. 11
Onverminderd de hiervoor en hierna vermelde clausules is de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten van toepassing.
ART. 12
De werknemer is onderworpen aan de reglementeringen van de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing, waarvan de bedragen bij elke loonberekening worden afgehouden.
Indien de werknemer kinderbijslag-gerechtigd is heeft hij het inlichtingenblad dienaangaande
ingevuld en overgemaakt aan de instelling.
Voor de regeling van de eindejaarstoelage verwijst de werkgever naar desbetreffende
handleiding Contractueel Personeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Voor de regeling van het vakantiegeld is volgende formule van toepassing:
(92% van de geïndexeerde maandwedde van maart jaar x) X aantal gepresteerde uren in x - 1
1976 uren
ART.13
Elk eventueel geschil omtrent huidige overeenkomst ressorteert exclusief onder de
bevoegdheid van de rechtbank van ......................................................................
347
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ART. 14
Deze arbeidsovereenkomst werd opgemaakt te .............................. op ............................. in
drie originele exemplaren,
waarvan de werkgever en de werknemer verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.
Handtekening van de werknemer
(+ naam)
Handtekening algemeen directeur
(+ naam)
...................................
...................................
Datum: ...../......./.........
Datum: ...../......../.........
348
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
349
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 2. Arbeidsovereenkomst - Bedienden
SCHOLENGROEP: .........................
ADRES:
......................................................................
......................................................................
......................................................................
ARBEIDSOVEREENKOMST
BEDIENDEN
Tussen ‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3
van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit
bijzonder decreet vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................algemeen directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap, hieronder aangeduid als “werkgever”
en
de heer/mevrouw........................................................................ woonachtig te........................
...................................................................................................................................................
hieronder aangeduid als “werknemer” wordt overeengekomen wat volgt:
ART. 1
De werkgever neemt de werknemer met ingang van ...../...../...... in de hoedanigheid van
bediende aan in de functie van .................................................................................... voor
de uitoefening van de in bijlage model opgesomde taken.
ART. 2
Het aanvangsloon van de werknemer is vastgesteld op.....................Euro. bruto per maand,
haard- of standplaatstoelage inbegrepen.
Overuren bij absoluut noodzakelijke dienstnoodwendigheden zijn recupereerbaar in tijd.
ART. 3
De werknemer verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de betaling van het loon op
rekeningnummer......................................... op naam van .......................................................
350
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ART. 4
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een onbepaalde duur vanaf
..............................
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur. De arbeidsovereenkomst
eindigt op ..../...../....... Onverminderd de beëindigingsmogelijkheden zoals bepaald in de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, eindigt onderhavige
arbeidsovereenkomst van rechtswege, zonder vooropzeg noch vergoeding, bij de
beëindiging van de door de werknemer met werkgever aangegane arbeidsovereenkomst.
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten ter vervanging van de heer/mevrouw:
..............................................................................................................................................
van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst, om volgende reden:
...............................................................................................................................................
De werknemer wordt in dienst genomen overeenkomstig:
O artikel 104 van de herstelwet van 22 januari 1985
(beroepsloopbaanonderbreking)
O artikel 11 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,
om volgende reden
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Aan de vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt zonder opzegging uiterlijk
een einde gesteld op het ogenblik dat een einde komt aan de reden voor de vervanging. In
het geval de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, neemt de
overeenkomst automatisch een einde bij het verstrijken van de voorziende duur of bij het
bereiken van de voorziene datum.
ART. 5
De arbeidsovereenkomst bevat een proefperiode van … maand. De proeftijd gaat in vanaf
het van kracht worden van de overeenkomst. Gedurende de proeftijd kan de
arbeidsovereenkomst op elk ogenblik beëindigd worden door ieder der partijen middels het in
acht nemen van een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen. De opzeggingstermijn gaat in
de dag na de betekening. Wanneer een dergelijke opzegging tijdens de eerste maand wordt
gegeven, dan heeft de beëindiging ten vroegste op de laatste dag van deze maand
uitwerking.
Anderzijds mag de laatste dag van de opzeggingstermijn het einde van de maand van de
proeftijd niet overschrijden. Gedurende de proeftijd kan de overeenkomst op elk ogenblik
beëindigd worden middels de betaling van een schadevergoeding gelijk aan het lopende
loon van voornoemde opzeggingstermijn.
ART. 6
De arbeid kan worden uitgevoerd in alle vestigingsplaatsen van de instellingen die onder de
bevoegdheid van het lokale bestuursorgaan vallen.
351
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ART. 7
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor voltijdse arbeid van 36 uren per week.
OF
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor deeltijdse arbeid van .... uren per week, met
een minimum van 1/3 van de voltijdse tewerkstelling.
De werknemer zal tewerkgesteld worden volgens onderstaand vast uurrooster:
maandag:
van
tot
en van
tot
dinsdag
van
tot
en van
tot
woensdag
van
tot
en van
tot
donderdag
van
tot
en van
tot
vrijdag
van
tot
en van
tot
zaterdag
van
tot
en van
tot
ART. 8
De werknemer zal elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval en die niet in staat is om zich
naar zijn werk te begeven, persoonlijk of door tussenkomst van een derde onmiddellijk en
spontaan de werkgever hiervan op de hoogte brengen. Het medisch attest zal de werkgever,
behoudens in geval van overmacht, binnen de twee werkdagen na de aanvang van de
ongeschiktheid bereiken. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd,
dan kan aan de werknemer het recht op het loon voor de dagen van ongeschiktheid die de
dag van afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan, worden ontzegd.
ART. 9
De werknemer heeft een medisch attest voorgelegd dat niet langer dan 6 maanden tevoren
werd afgegeven en waaruit blijkt dat hij in een zodanige gezondheidstoestand verkeert, dat
hij geen ziekten of gebreken heeft die hem voor de vervulling van de betrekking ongeschikt
maken.
ART. 10
De werknemer geniet van alle burgerlijke en politieke rechten.
De werknemer is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een attest van goed zedelijk
gedrag dat niet langer dan 6 maanden tevoren werd afgegeven.
ART. 11
Onverminderd de hiervoor en hierna vermelde clausules is de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten van toepassing.
ART. 12
De werknemer is onderworpen aan de reglementeringen van de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing, waarvan de bedragen bij elke loonberekening worden afgehouden.
Indien de werknemer kinderbijslag-gerechtigd is heeft hij het inlichtingenblad dienaangaande
ingevuld en overgemaakt aan de instelling.
Voor de regeling van de eindejaarstoelage verwijst de werkgever naar desbetreffende
handleiding Contractueel Personeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Voor de regeling van het vakantiegeld is volgende formule van toepassing:
(92% van de geïndexeerde maandwedde van maart jaar x) X aantal gepresteerde uren in x - 1
1976 uren
352
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ART.13
Elk eventueel geschil omtrent huidige overeenkomst ressorteert exclusief onder de
bevoegdheid van de rechtbank van ......................................................................
ART. 14
Deze arbeidsovereenkomst werd opgemaakt te .............................. op .............................
in drie originele exemplaren,
waarvan de werkgever en de werknemer verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.
Handtekening van de werknemer
(+ naam)
Handtekening algemeen directeur
(+ naam)
...................................
...................................
Datum: ...../......./.........
Datum: ...../......../.........
353
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 3. Opdrachtomschrijving – Bijlage bij de arbeidsovereenkomst
Naam personeelslid:
Personeelsnummer:
Functie:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Totaal
Dinsdag
Scholengroep:
Instelling:
OPDRACHTOMSCHRIJVING: …/… uur/week
van: …..uur tot: ….. uur =
van: …..uur tot: ….. uur =
van: …..uur tot: ….. uur =
van: …..uur tot: ….. uur =
van: …. uur tot … uur =
Uur
Taakomschrijving
Van
Tot
Uur
Van
Totaal
Woensdag
Uur
Van
Totaal
Donderdag
Totaal
Vrijdag
Taakomschrijving
Tot
Taakomschrijving
Tot
Uur
Taakomschrijving
Van
Tot
Uur
Van
Tot
Taakomschrijving
Totaal
De algemeen directeur,
……………………………………………………..
(+ naam)
354
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 4. Sollicitatieformulier
Naam sollicitant:
Adres:
Telefoon:
Geboortedatum:
1.
Scholengroep:
Instelling:
Functie:
9.
10.
Nationaliteit
Arbeidskaart A B C
Talenkennis: N F E D Andere:
Medisch attest lichamelijke geschiktheid: Ja Neen
Attest goed zedelijk gedrag:
Ja Neen
Uittreksel uit het strafregister:
Ja Neen
Diploma’s, attesten en andere officiële documenten:
Test/onderzoeken:
Geldigheidsvereiste de bekwaamheid:
Minderjarig/meerderjarig
Gehuwd/niet-gehuwd
Gerechtelijk onbekwaam verklaard Ja/Neen
Onder gerechtelijk raadsman gesteld Ja/Neen
Wettelijk onbekwaam verklaard
Ja/Neen
Soort arbeidsovereenkomst
Resultaten aanwervingsgesprek
Datum
De algemeen directeur (+ naam)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
355
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 5. Wedde-anciënniteit in aanmerking komende diensten
Weddeanciënniteit in aanmerking komende diensten
Naam personeelslid:
Functie:
Personeelsnummer:
Scholengroepnummer:
Instelling:
Indiensttreding:
IN AANMERKING KOMENDE DIENSTEN
Functie/ambt
van
tot
jaar maanden.
van
tot
jaar maanden.
Van
tot
jaar maanden.
Van
tot
jaar maanden.
Van
tot
jaar maanden.
Opdracht:
Functie/ambt
Opdracht:
Functie/ambt
Opdracht:
Functie/ambt
Opdracht:
Functie/ambt
Opdracht:
Weddeanciënniteit:
Weddeschaal:
1
2
3
4
5
Jaarwedde
Datum:
De algemeen directeur
(+ naam) ……………………………………
356
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text
that you want to appear here.
Model 6. Weddenanciënniteit: diensten tijdens de arbeidsovereenkomst
Naam:
Personeelsnummer:
Functie:
Datum
Functie
Instelling:
Scholengroep:
Opdracht
Schorsingen
van
tot
Aard
Verlies anciënAnciënniteit
niteit
Begin Totaal
Wedde
Handtekening
gevolmachtigde
357
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text
that you want to appear here.
Model 7. Weddenanciënniteit: loopbaanoverzicht
Naam personeelslid:
Functie:
Ma
Uurrooster
Di
Scholengroep:
Instelling:
Wo
Do
Vr
Jaar
1 januari
1 februari
1 maart
1 april
1 mei
1 juni
1 juli
1 augustus
1 september
1 oktober
1 november
1 december
358
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 8. Aanvraagformulier haardtoelage: echtgeno(o)t(e) is eveneens
personeelslid van het Rijk
Met ingang van: …/…/…
Personeelslid dat de
aanvraag indient
Echtgeno(o)t(e) of persoon
met wie het personeelslid
samenwoont
De ondergetekende
Naam en voornaam:
Stamboeknummer:
Ministerie of andere openbare
Dienst:
Inrichting:
Administratieve stand:
contractueel
Ambt/Functie:
Persoonlijk adres:
Wedde (toelage) (1):
verklaart op erewoord:
 dat de echtgenoten of de personeelsleden die samenwonen; indien zij een gelijke
wedde(toelage) genieten, in onderling akkoord beslist hebben dat het personeelslid dat de
aanvraag indient, de begunstigde zal zijn van de haardtoelage (3);
 dat de bovenvermelde inlichtingen volledig echt en juist zijn;
 dat hij/zij elke wijziging aan de bovenvermelde gegevens evenals iedere wijziging in de
burgerlijke stand, onmiddellijk zal mededelen.
Gedaan te
/
/
Handtekening van het personeelslid dat de aanvraag indient
(1) Onder wedde(toelage) verstaat men het toegekende jaarbedrag (100 %) dat voorkomt in
de uitgewerkte weddeschalen zoals deze zijn vastgesteld voor volledige prestaties, dus
zonder rekening te houden met toelagen en vergoedingen, noch met de indexkoppeling.
(2) Personeelsleden die samenwonen en die voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel
2 § van het Koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een
haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries, zoals het
gewijzigd werd door het koninklijk besluit van 10 september 1981.
(3) Te schrappen indien de wedde verschillend is.
Datum:
De algemeen directeur:
(+ naam)
359
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 9. Aanvraagformulier haardtoelage: echtgeno(o)t(e) is geen
personeelslid van het Rijk
Met ingang van: …/…/…
Personeelslid dat de
aanvraag indient
Echtgeno(o)t(e) of persoon
met wie het personeelslid
samenwoont
De ondergetekende
Naam en voornaam:
Stamboeknummer:
Administratieve stand:
Ambt/Functie:
Persoonlijk adres:
contractueel
Beroep:
Werkgever:
Persoonlijk adres:
verklaart op erewoord:
 dat deze toelage niet wordt toegekend aan zijn/haar echtgeno(o)t(e) of aan de persoon
waarmee hij/zij samenwoont;
 dat de bovenstaande gegevens volledig, echt en juist zijn;
 dat hij/zij elke wijziging in de bovenstaande gegevens evenals iedere wijziging in de
burgerlijke stand onmiddellijk zal mededelen.
Gedaan te
/ /
Handtekening van de aanvra(a)g(er)(ster)
Datum:
De algemeen directeur:
(+ naam)
360
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text
that you want to appear here.
Model 10. De individuele rekening (weddefiche)
VOORPAGINA
Scholengroepnummer:
Inrichting:
Personeelsnummer:
Pensioennummer:
Burgerlijke stand:
Aantal personen fisciaal ten laste:
Geboortedatum der kinderen
+6
+ 12
+ 16
Soort van overeenkomst:
Bijbetrekkingen:
Datum van aanvang:
Datum einde:
Jan
Feb
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Bank/postrekeningnummer:
Naam:
Voornamen:
Man  Vrouw 
Functie:
Adres:
Telefoonnummer:
Aug
Sep
Oktob
Novem
Dec
Maandelijkse
brutobezoldiging (loonschaalleeftijdsklasse
– weddeanciënniteit)
1. Werkelijk gepresteerde
arbeidsdagen
2. Gelijkgestelde
arbeidsdagen
Reden
3. Niet gelijkgestelde
arbeidsdagen Reden
361
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text
that you want to appear here.
ACHTERPAGINA
Berekening
nr. Jaar: .............
Jan
1 Bruto
2 H/S
3 Totaal
4 RSZ
5 Totaal
6 GEW. Maandloon
7 85,88 %/86,93%
8 25,88 %/26,93%
9 Belastbaar
10 Bedrijfsvoorheffing
netto
11 Bijzondere bijdrage
RSZ
12 Totaal netto
13 Kindergeld
14 Bijdrage
vervoerskosten
15 Mutualiteit
Feb
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Aug
Sept
Oktob
Novem
Dec
362
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 11. Aanwezigheidsblad
Personeelsnummer:
Instelling:
Jaar:
Naam personeelslid:
Indienststelling:
Maand:
Functie:
Duur
dagelijkse
prestaties
Paraaf
Vertrekuur
Paraaf
Aankomstuur
Namiddag
Paraaf
Vertreku
ur
Paraaf
Aankomstuur
Datum
Voormiddag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
363
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to
appear here.
Model 12. Loonstaat voor de maand
Naam en voornaam
Prestaties Bruto
H/S
Regularisatie
RSZ
Gew.
maandloon
Scholengroepnummer:
Instelling:
BelastBedr.
Bijzonbaar
voorhef- dere
fing
bijdrage
Netto
Overdracht
Algemeen totaal
Werknemer
A 1ste maand
A 2de maand
A
A
A 3de maand
Totaal: basis voor
RSZ (2 + 3 + 4)
Kinderbijslag
Bijdrage
vervoerskosten
Totaal A
Werkgever
Gestort
1ste maand
2de maand
Netto (11)
Bedrijfsvoorheffing (8)
RSZ werknemer (5 + 10)
RSZ-werkgever
De algemeen directeur
De rekenplichtige
364
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to
appear here.
Model 13. Afrekening loon
Scholengroepnummer:
Inrichting:
Soort van overeenkomst:
Bijbetrekkingen:
Datum van aanvang:
Datum einde:
Maand
Maandelijkse brutobezoldiging (loonschaal
leeftijdsklasse
– weddeanciënniteit)
1. Werkelijk gepresteerde
arbeidsdagen
2. Gelijkgestelde
arbeidsdagen
Reden
3. Niet gelijkgestelde
arbeidsdagen
Reden
Personeelsnummer:
Pensioennummer:
Burgerlijke stand:
Aantal personen fisciaal ten laste:
Geboortedatum der kinderen
+6
+ 12
+ 16
Bank/postrekeningnummer:
Naam:
Voornamen:
Man  Vrouw 
Functie:
Adres:
Telefoonnummer:
…
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Maand:
Bruto
H/S
Totaal
RSZ
Totaal
GEW. Maandloon
85,88 %/86,93%
25,88 %/26,93%
Belastbaar
Bedrijfsvoorheffing netto
Bijzondere bijdrage RSZ
Totaal netto
Kindergeld
Bijdrage vervoerskosten
Mutualiteit
365
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to
appear here.
Model 14. Staat overuren
Naam personeelslid:
Personeelsnummer:
Functie:
Jaar:
Nr. week
Reden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Scholengroep:
Instelling:
Kwartaal:
Begin
Aantal
Totaal
65 u.
Opgenomen Restant
Handtekening Instellingshoofd
366
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 15. Eindejaarstoelage (ejt)
Scholengroepnummer:
Naam:
Personeelsnummer:
Instelling:
Stamboeknummers:
Functie:
Y = jaar van uitbetaling
X = forfaitair gedeelte jaar Y
A. Met voltijdse opdracht
X F + (2,50 % van de jaarlijkse brutobezoldiging van oktober jaar Y x 12)
X + 2,50 % = (EJT bruto)
Bruto:
RSZ 13,07 %:
Totaal:
Bedr. voorh.
Netto:
B. Met deeltijdse opdracht
EJT onvolledig = (x) ontvangen “beloning van jan. jaar Y t.e.m. sept. jaar Y
beloning van voltijdse opdracht van jan. jaar Y t.e.m. sept. jaar Y
Bruto:
RSZ 13,07 %:
Totaal:
Bedr. voorh.:
Netto:
jan
Feb
Ma
Apr
Mei
jun
aug
sept
Totaal
367
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
368
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 16. niet-stakende personeelsleden – Model A
Personeelsleden die niet deelgenomen hebben aan de staking van (datum) (1)
....................................
De ondergetekende (naam en voornaam)
..............................................................................................
Personeelsnummer:
Functie:
verklaart hierbij dat hij/zij niet heeft deelgenomen aan de staking van
en
 aanwezig was (2)
 niet aanwezig was (2) wegens
(3)
Hij/zij bevestigt op zijn/haar eer dat deze verklaring oprecht en volledig is.
(datum en handtekening)
Naam en adres van de instelling, de dienst of het
centrum
Gezien voor akkoord:
De algemeen directeur,
(1) De aanwezige personeelsleden vullen dit formulier in op de dag van de staking, de
personeelsleden die afwezig waren b.v. ingevolge verlof wegens ziekte, opdracht enz. en
dus tijdelijk niet in dienst zijn, vullen dit formulier in onmiddellijk na de werkhervatting.
(2) Schrappen wat niet past.
(3) Reden aanduiden (b.v. ziekte, enz.).
369
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 17. Overeenkomst inzake ontbinding van een
arbeidsovereenkomst met wederzijds akkoord van werkgever en
werknemer.
Plaats, datum
Scholengroep:
werknemer
Instelling:
naam, voornaam
Algemeen directeur:
volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Tussen
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap, hieronder aangeduid als “werkgever”
en mevrouw/de heer........................................................................................................…….
hieronder aangeduid als "de werknemer", wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1
ONMIDDELLIJKE VERBREKING
Werkgever en werknemer stellen heden bij wederzijds akkoord een einde aan de bestaande
arbeidsovereenkomst.
VERBREKING OP TERMIJN
Werkgever en werknemer stellen bij wederzijds akkoord een einde aan de bestaande
arbeids-overeenkomst.
Deze conventionele ontbinding van de overeenkomst gaat in op .............................................
Artikel 2
Binnen de 8 dagen, na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werkgever
volgende bedragen aan de werknemer betalen:
Zijn brutoloon tot op heden, hetzij ..........…………....Euro, waarvan de sociale bijdragen en
de bedrijfsvoorheffing worden afgehouden.
370
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 Het vakantiegeld bij uitdiensttreding, hetzij ..........……………...Euro, waarvan de sociale
zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing zullen worden afgehouden.
 Een forfaitaire vergoeding van ......……......Euro, waarvan de sociale zekerheidsbijdragen
en de bedrijfdvoorheffing zullen worden afgehouden.
Artikel 3
Partijen komen verder overeen dat zij met deze betalingen afzien van alle vorderingen die
zouden kunnen ontstaan of reeds ontstaan zijn wegens en door het dienstverband dat op de
datum vermeld in artikel 1 een einde heeft genomen bij wederzijds akkoord.
Artikel 4
Deze overeenkomst houdt bovendien een verzaking in van de partijen om elke dwaling
omtrent de feiten of het recht en om elk verzuim betreffende het bestaan en de omvang van
hun rechten, in te roepen.
Opgemaakt in twee originelen te.....................................................
Op....................................................................................................
Handtekening werknemer
(+ naam)
Handtekening Algemeen directeur
(+ naam)
Vóór de handtekening der partijen komt de clausule “gelezen en goedgekeurd”
371
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 18. Opzeggingsbrief met toekenning van een opzeggingstermijn
AANGETEKEND
Plaats, datum
Scholengroep:
werknemer
Instelling:
naam, voornaam
Algemeen directeur
volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Wij bevestigen hierbij dat:
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
tot ons spijt een einde dient te stellen aan uw arbeidsovereenkomst met een
opzeggingstermijn van ................... dagen/maanden.
Deze opzeggingstermijn gaat in op ....................................
Inmiddels verblijven wij,
hoogachtend.
Handtekening algemeen directeur (+ naam)
372
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 19. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de
proefperiode met een opzeggingstermijn
AANGETEKEND
Plaats, datum
Scholengroep:
werknemer
Instelling:
naam, voornaam
Algemeen directeur:
volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Tot onze spijt moeten wij:
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
meedelen dat wij een einde stellen aan uw arbeidsovereenkomst. De beëindiging van de
arbeidsovereenkomst vat aan op datum van …-…-… tijdens de proefperiode, zoals
vastgesteld in de schriftelijke arbeidsovereenkomst van
……………………………………………
Hoogachtend,
Handtekening van de werknemer
(+ naam)
Handtekening algemeen directeur
(+ naam)
(indien de opzegging bij aangetekend schrijven wordt betekend, dient bij de bepaling van de
begindatum van de opzeggingstermijn rekening te worden gehouden met de termijn van 3 werkdagen
voor de uitwerking van de bij aangetekende brief betekende opzegging)
373
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 20. Opzeggingsbrief met toekenning van een
opzeggingsvergoeding
AANGETEKEND
Plaats, datum
Scholengroep:
Werknemer
Instelling:
naam, voornaam
Algemeen directeur:
volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Wij bevestigen hierbij dat:
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder GO! onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
tot onze spijt een einde aan uw arbeidsovereenkomst dient te stellen op datum van
...................
Er zal u een opzeggingsvergoeding van .......................Euro. gelijk aan .......................
kalenderdagen/maanden loon toegekend worden.
U bent bijgevolg vanaf …-…-… ontheven van uw arbeidsplichten.
Inmiddels verblijven wij, hoogachtend,
Wij verzoeken u het dubbel van huidig schrijven te tekenen voor akkoord.
Handtekening van de werknemer (+ naam)
Handtekening algemeen directeur
(+ naam)
374
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 21A. Ontslag wegens dringende reden
AANGETEKEND
Plaats, datum
Scholengroep:
Werknemer
Instelling:
Naam, voornaam
Algemeen directeur:
Volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Op ......................... werden wij:
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
in kennis gesteld van een zwaarwichtige tekortkoming, die een dringende reden uitmaakt en
ons toelaat uw arbeidsovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn of vergoeding te
beëindigen.
Bij deze ontslaan wij u vanaf heden uit onze dienst.
De dringende redenen die dit ontslag rechtvaardigen, zullen u binnen de door de wet
voorziene termijn betekend worden.
Hoogachtend,
Handtekening algemeen directeur (+ naam)
375
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 21B. Kennisgeving van de dringende reden
AANGETEKEND
Plaats, datum
Scholengroep:
Werknemer
Instelling:
Naam, voornaam
Algemeen directeur
Volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Wij:
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
verwijzen naar ons schrijven van ………………waarbij uw ontslag werd betekend wegens
dringende redenen.
Hierna vindt u de omschrijving van de dringende redenen, waarvan wij kennis kregen op
…………... en die een onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of – vergoeding
rechtvaardigen: (nauwkeurige omschrijving van de ingeroepen dringende redenen).
Wij bevestigen bijgevolg dit op …....................... betekende ontslag.
Uw eindafrekening en uw sociale documenten zullen u eerstdaags worden toegestuurd.
Hoogachtend,
Handtekening algemeen directeur (+ naam)
376
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 22. Ongerechtvaardigde afwezigheid/werkverlating
AANGETEKEND
Plaats, datum
Scholengroep:
Werknemer
Instelling:
Naam, voornaam
Algemeen directeur
Volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Wij:
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
verwijzen naar ons schrijven van ………………waarbij wij u verzoeken, binnen de kortst
mogelijke termijn, uw afwezigheid op…………….te rechtvaardigen.
U heeft het niet nodig gevonden hieraan enig gevolg te geven daar we tot op heden nog
steeds geen nieuws ontvangen hebben.
Daaruit besluiten we dat u door uw nalatige handelswijze vrijwillig en eenzijdig de
arbeidsovereenkomst hebt beëindigd die ons verbond.
We beschouwen deze beëindiging van de overeenkomst als effectief vanaf heden………..;
Ze veroorzaakt voor ons noch de kennisgeving van een opzegging, noch de betaling van
enige opzeggingsvergoeding.
Uw sociale documenten alsook uw eindafrekening zullen u binnenkort worden opgestuurd.
Hoogachtend,
Handtekening algemeen directeur (+ naam)
377
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 23. De tewerkstellingsverklaring
Plaats, datum
Scholengroep:
Werknemer
Instelling:
Naam, voornaam
Algemeen directeur:
Volledig adres
Naam, voornaam
volledig adres
Geachte,
Ondergetekende
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs
van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen
directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap
bevestigt dat
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(naam en adres van de werknemer) tewerkgesteld was in onze instelling in de hoedanigheid
van
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
van .................................................. tot ..................................................
Opgemaakt te ..................................de ...................................................
Handtekening algemeen directeur (+ naam)
378
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 24. Overeenkomst huisbewaring
Tussen ‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3
van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit
bijzonder decreet vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................algemeen directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap
enerzijds eigenaar van het pand en anderzijds de huurder van het pand
………………………. ….………………………………die in de huisbewaring van
…………………………………. ..………………………………… gelegen
……………………………………………. ………………………………………………… zal
voorzien, en deze taak op correcte en onberispelijk wijze (als een “goede huisvader”) zal
uitvoeren, werden volgende voorwaarden en afspraken overeengekomen betreffende zowel
de huisbewaring als de bewoning van het pand:
Art. 1: BIJKOMENDE OPDRACHT
De huisbewaring is een bijkomende opdracht bij de functie van een aangesteld vastbenoemd
of contractueel MVD-personeelslid van de raad van bestuur ……… …….., zonder dat dit
aanleiding geeft voor een werkelijke verhoging van het loon van het MVDP-lid.
Art. 2: VERGOEDING
De natura-verloning voor de huisbewaringsopdracht bestaat in de gratis bewoning van het
conciërgepand gelegen ……………………………………………………………………, dit wil
zeggen dat er geen huurgeld dient betaald te worden aan
scholengroep…………………….van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Eveneens zijn de kosten van energievoorzieningen in verlichting en verwarming ten laste van
de scholengroep.
Voor de huisbewaarder komt de kosteloze huisvesting in aanmerking voor de sociale
zekerheid.
Art. 3: PLAATSBESCHRIJVING
Vooraleer de huisbewaarder de woning voor de eerste maal in gebruik neemt, en na de door
de Scholengroep………………….. uitgevoerde of opgelegde werken wordt er een
bestek/plaatsbeschrijving van de staat van de conciërgewoning opgesteld door de
directeur/domeinverantwoordelijke. De huisbewaarder verklaart het pand in goede staat te
hebben ontvangen en geen gebreken te hebben vastgesteld, behoudens vermeld in de
plaatsbeschrijving. De opgestelde plaatsbeschrijving wordt ‘voor akkoord’ door beide partijen
getekend en als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.
Art. 4: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE HUISBEWAARDER T.O.V. DE
HUISBEWAARDERSWONING
379
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
 De huisbewaarder bewoont met zijn gezin (eerstelijns – gezinsleden) alleen het gedeelte
dat hem is toegewezen in het gebouw waarvan hij de bewaring heeft.
 De huisbewaarder mag in het gebouw geen enkele commerciële activiteit
uitoefenen of laten uitoefenen, tevens is het niet toegestaan het gebouw onder te
verhuren.
 De huisbewaarder zal zich op de gemeente laten registreren op het adres van
bewoning…………… ……………………………………………………………………………….
De conciërgewoning is voor de loop van de overeenkomst, ten allen tijde bemeubeld.
 Het scholencomplex (met parking) is nooit toegankelijk voor derden zonder toestemming
van de directie, noch tijdens de schooluren noch tijdens weekends en vakanties. Enkel de
eerstelijns-gezinsleden kunnen hun wagen(s) steeds op de schoolparking stallen.
 De huisbewaarder mag het meubilair, het materiaal en de uitrusting van de diensten van
de instelling, die niet tot zijn woning behoren, niet persoonlijk gebruiken.
 De ruimten die ter beschikking van de huisbewaarder zijn gesteld, moeten altijd -zoals
hierna vermeld - net zijn.
 De installatie van gas, water en elektriciteit moeten door de huisbewaarder in goede
staat worden gehouden en gevrijwaard van vorst en andere risico’s. De huisbewaarder
vermijdt elk misbruik in het energieverbruik, ingeval van niet verantwoord gebruik
komen de extra kosten ten zijnen laste.
 Het onderhoud en nazicht van de sanitaire installatie (ontkalken van boilers, vervangen
van kranen, ontstoppen van leidingen, geregeld ledigen van septische putten, ledigen
en reinigen van goten en afvoerpijpen), vallen ten laste van de huisbewaarder.
 Verfraaiingswerken aan het interieur van de huisbewaarderswoning zijn vrijblijvend en
ten laste van de huisbewaarder, maar kunnen slechts uitgevoerd worden na akkoord
van de directie. De investeringen voor verfraaiingswerken kunnen nooit (ook niet bij het
verlaten van de woning) verhaald worden op de raad van bestuur. Indien de
huisbewaarder zowel inzake ruimten als inzake energie wijzigingen wenst aan te
brengen, moet hij vooraf de toestemming krijgen van de raad van bestuur.
 De huisbewaarde staat in voor het regelmatig uitvoeren van verf- en behangwerken en
kleine herstellingswerken. Gebroken en gebarsten ruiten dienen vervangen ongeacht
de oorzaak van de breuk, uitgezonderd door overmacht en buitengewone veroorzaakte
voorvallen.
 De persoonlijke telefoonkosten zijn ten laste van de huisbewaarder. Een afzonderlijke
telefoonlijn wordt door de telefoonmaatschappij geïnstalleerd en dit op kosten van de
huisbewaarder.
 Het houden van huisdieren is in de regel niet toegelaten, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van de directie (veiligheidsmaatregelen).
 De huisbewaarder zal een persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor
hem of haar en zijn of haar huisgenoten voor schade aan derden afsluiten en moet de
verzekeringspolis op vraag kunnen voorleggen. De algemene brandverzekering voor de
huisbewaarderswoning valt onder de algemene patrimoniumverzekering die door het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn gebouwen is afgesloten en voorziet in
een afstand van verhaal tegenover de huurder/huisbewaarder.
De huisbewaarder wordt verplicht een verzekeringspolis tegen brand voor zijn inboedel
aan te gaan en de polis bij vraag te kunnen voorleggen.
 De raad van bestuur neemt de grote herstellingen aan de huisbewaarderswoning te zijnen
last, waaronder wordt begrepen: de herstellingen van de ruwbouw en van het dak en het
schilderen van het buitenschrijnwerk.
 De huisbewaarder verwittigt de directeur/domeinverantwoordelijke onmiddellijk bij
constatering van een dringend uit te voeren herstelling. Door de huisbewaarder is geen
verhaal mogelijk bij transformatiewerken van lange of middellange duur door de raad van
bestuur uitgevoerd. De huisbewaarder heeft recht op herstellingswerken veroorzaakt door
werkzaamheden die de instelling heeft bevolen en die schade hebben toegebracht aan de
380
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
ruimten van de huisbewaarderswoning.
 Toevallige schade die niet toe te schrijven is aan nalatigheid van de huisbewaarder dient
door de raad van bestuur te worden hersteld.
 Mits voldaan aan ALLE voorwaarden, kan een medebewoner als nieuwe huisbewaarder
worden aangesteld. Aldus moet de huisbewaarderswoning niet worden ontruimd.
 Bij ontruiming van de huisbewaarderswoning zijn de verhuiskosten van het eigen
meubilair ten laste van de huisbewaarder, behalve wanneer de diensten zelf het gebouw
verlaten en zich vestigen in een nieuw dienstgebouw waar de betrokkene weer als
huisbewaarder wordt aangesteld.
Art. 5: TAKEN VAN DE HUISBEWAARDER
De taken van de huisbewaarder omvatten onder meer:
 De huisbewaarder heeft de volledige controle in en om het scholencomplex (inclusief
parking).
 De huisbewaarder opent s’morgens (op de afgesproken uren) de deuren/poorten om de
toegang tot de campus mogelijk te maken.
 De huisbewaarder blijft ter beschikking tot het einde van elke schoolactiviteit of wanneer
de directie hem erom vraagt. Na de laatste activiteit op de campus controleert de
huisbewaarder nogmaals volledig het domein op verlichting, verwarming, het dicht zijn
van ramen en deuren, mogelijk brandgevaar, water- en gaskranen en sluit de campus
daarna volledig af.
 De huisbewaarder waakt over de veiligheid van het gebouw. De huisbewaarder neemt
alle voorzorgen om brand en inbraak te voorkomen. Bij de minste opmerking van
onregelmatigheid verwittigt de huisbewaarder de directeur/domeinverantwoordelijke of bij
diens afwezigheid politie of rijkswacht.
 De huisbewaarder is tevens verantwoordelijk voor volgende taken:
 aannemen van de telefoon, bij afwezigheid inschakelen van het antwoordapparaat;
 aannemen en controleren van leveringen, bederfbare goederen in ijskast of diepvriezer
plaatsen;
 binnenlaten van aannemers;
 naargelang de instructies en weersomstandigheden aan- en afzetten van de
verwarmingsinstallatie;
 verantwoordelijkheid over de sleutels;
 halen en wegbrengen van de post en andere boodschappen;
 ………………………………………………………………………………………………….;
Art. 6 : CONTINUITEIT
 Het gebouw mag buiten de diensturen in geen geval zonder toezicht worden gelaten.
 Huisbewaarder met vakantie:
 de aanvraag tot het nemen van vakantie dient minstens 14 dagen vooraf en schriftelijk
aan de directeur/domeinverantwoordelijke te gebeuren;
 indien de huisbewaarder de continuïteit van toezicht gedurende ten minste één week
niet kan bestendigen, zal indien de noodzaak daartoe is (bepaald door de raad van
bestuur) een plaatsvervanger aangesteld worden.
 de plaatsvervanger (vertrouwenspersoon, personeelslid uit de instelling), die met
goedkeuring van de raad van bestuur wordt aangesteld, vervult de voorwaarden die
normaal de huisbewaarder vervult. De tijdelijke belasting met deze taak zal in een
bijkomende overeenkomst vastgelegd worden.
 Overmacht
In omstandigheden van ernstige en/of langdurige ziekte, ongeval, vrijheidsberoving,….
heeft de huisbewaarder de verplichting alle mogelijke voorzieningen en maatregelen te
treffen teneinde de huisbewaring, in functie van de woonst waarvan hij/zij het genot van
381
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
bewoning heeft, maximaal te verzekeren. Een vertrouwenspersoon kan met goedkeuring
van de raad van bestuur worden aangeduid. Deze regeling dient binnen een “redelijke
termijn” voltrokken te zijn.
Art. 7 : BEEINDIGING VAN DE FUNCTIE ALS HUISBEWAARDER EN DE ONTRUIMING
VAN DE HUISBESWAARDERSWONING
 De uitvoering van de huisbewaringsopdracht wordt door de
directeur/domeinverantwwrdelijke geregeld geëvalueerd. Indien de huisbewaring niet
voldoet of indien grove fouten worden begaan door de huisbewaarder (o.a. inbreuken op
de ondertekende voorwaarden van de huisbewaringsfunctie en –opdracht), kan het
personeelslid, na hem te hebben gehoord door de raad van bestuur, ontslagen worden
van de functie van huisbewaarder en moet hij bijgevolg met een aangetekende vooropzeg
van 1 maand onmiddellijk daarop de huisbewaarderswoning verlaten. Van deze 1 maand
kan afgeweken worden naargelang de situatie die zich voordoet, doch met een maximum
van 3 maanden. Het personeelslid kan in principe nog steeds zijn andere functies verder
uitoefenen, tenzij ook daarvoor motieven zijn om hem te ontslaan. M.a.w. de beëindiging
van de huisbewaardersfunctie heeft geen uitstaans met eventuele andere
contractuele/statutaire aanstellingen. Niets sluit uit dat beide tewerkstellingsvormen
gelijktijdig kunnen beëindigd worden, toch blijven het steeds twee afzonderlijke
overeenkomsten. De uitvoering van de overeenkomsten als huisbewaarder en andere
functies dienen steeds gescheiden te blijven; tenzij bij ontslag om dringende reden in de
contractuele/statutaire tewerkstellingsvorm waar enige verdere samenwerking onmogelijk
zou blijken. Dit laatste dient dan ook uitdrukkelijk in het ontslag vermeld te worden.
 In het aangetekend schrijven, al naargelang de vorm van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst dient steeds de termijn vermeld waarbinnen de huisbewaarder de
huisbewaarderswoning dient te verlaten.
 Aan de opdracht van de huisbewaarder en/of de functie als contractueel personeelslid en
inherent daaraan de bewoning van het pand, komt een einde volgens de richtlijnen in de
handleiding contractueel AMVD-personeel.
De huisbewaarder
Handtekening : …………………………………
Naam: ……………………………………………
Datum: …………………………………………..
De directeur van de instelling
Handtekening: …………………………………
Naam : ………………………………………….
Datum: …………………………………………..
De algemeen directeur
Handtekening: ………………………………….
Naam: ……………………………………………
Datum : ………………………………………….
382
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
383
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 25. Arbeidsovereenkomst – Busbegeleiders (arbeiders)
SCHOLENGROEP: .........................
ADRES: ....................................................................
....................................................................
....................................................................
ARBEIDSOVEREENKOMST
BUSBEGELEIDERS (arbeiders)
Tussen ‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3
van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder
het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit
bijzonder decreet vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................algemeen directeur van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap, hieronder aangeduid als “werkgever”
en
de heer/mevrouw........................................................................ woonachtig te
..................................................................................................................................................
.......................
hieronder aangeduid als “werknemer” wordt overeengekomen wat volgt:
ART. 1
De werkgever neemt de werknemer met ingang van ...../...../...... in de hoedanigheid van
arbeid(st)er aan in de functie van ....................................................................................
voor de uitoefening van de in bijlage opgesomde taken.
ART. 2
Het aanvangsloon van de werknemer is vastgesteld op € … per uur, haard- of
standplaatstoelage inbegrepen.
In uitvoering van CAO VIII art. 4.7.2.2 voor de busbegeleiders niet-zonaal leerlingenvervoer
of in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering voor de busbegeleiders zonaal
leerlingenvervoer kan er geen vrijstelling meer worden gegeven voor het niet betalen van de
sociale zekerheidsbijdragen.
Bij de aanvang van een nieuw schooljaar kunnen zich in het uurrooster wijzigingen voordoen
(uitsluitend in september) en dit alleen op basis van een mogelijke wijziging van het aantal
gebruikers.
384
Versie 03-07-2012
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
385
Versie 03-07-2012
Overuren bij absoluut noodzakelijke dienstnoodwendigheden zijn recupereerbaar in tijd.
ART. 3
De werknemer verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de betaling van het loon op
rekeningnummer......................................... op naam van .......................................................
ART. 4
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een onbepaalde duur vanaf ..............................
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur. De arbeidsovereenkomst
eindigt op ..../...../....... Onverminderd de beëindigingsmogelijkheden zoals bepaald in de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, eindigt onderhavige
arbeidsovereenkomst van rechtswege, zonder vooropzeg noch vergoeding, bij de
beëindiging van de door de werknemer met werkgever aangegane arbeidsovereenkomst.
 De arbeidsovereenkomst is afgesloten ter vervanging van de heer/mevrouw:
....................................................................................................................................................
.................................……………………………………………………………………………………
van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst, om volgende reden:
.............................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………....................................
De werknemer wordt in dienst genomen overeenkomstig:
O artikel 104 van de herstelwet van 22 januari 1985 (beroepsloopbaanonderbreking)
O artikel 11 ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, om
volgende reden ..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………....................................
Aan de vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt zonder opzegging uiterlijk een
einde gesteld op het ogenblik dat een einde komt aan de reden voor de vervanging. In het geval
de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, neemt de overeenkomst
automatisch een einde bij het verstrijken van de voorziende duur of bij het bereiken van de
voorziene datum.
ART. 5
De arbeidsovereenkomst bevat een proefperiode van 14 dagen.. De proeftijd gaat in vanaf het
van kracht worden van de overeenkomst. Gedurende de proeftijd, na afloop van de zevende
dag, mag elke partij de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of opzeggingsvergoeding.
Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode wordt geschorst,
wordt de proefperiode verlengd met een periode gelijk aan die van de schorsing, zonder dat de
proefperiode evenwel met meer dan zeven dagen verlengd kan worden.
ART. 6
De arbeid kan worden uitgevoerd in alle vestigingsplaatsen van de instellingen die onder de
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
386
ART. 7
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor voltijdse arbeid van 38 uren per week.
OF
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor deeltijdse arbeid van .... uren per week
De werknemer zal tewerkgesteld worden volgens onderstaand vast uurrooster:
maandag:
van
tot
en van
tot
Dinsdag
van
tot
en van
tot
Woensdag
van
tot
en van
tot
Donderdag
van
tot
en van
tot
Vrijdag
van
tot
en van
tot
Zaterdag
van
tot
en van
tot
ART. 8
De werknemer zal elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval en die niet in staat is om zich
naar zijn werk te begeven, persoonlijk of door tussenkomst van een derde onmiddellijk en
spontaan de werkgever hiervan op de hoogte brengen. Het medisch attest zal de werkgever,
behoudens in geval van overmacht, binnen de twee werkdagen na de aanvang van de
ongeschiktheid bereiken. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd, dan
kan aan de werknemer het recht op het loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van
afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan, worden ontzegd.
ART. 9
De werknemer heeft een medisch attest voorgelegd dat niet langer dan 6 maanden tevoren
werd afgegeven en waaruit blijkt dat hij in een zodanige gezondheidstoestand verkeert, dat hij
geen ziekten of gebreken heeft die hem voor de vervulling van de betrekking ongeschikt maken.
ART. 10
De werknemer geniet van alle burgerlijke en politieke rechten.
De werknemer is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een attest van goed zedelijk
gedrag dat niet langer dan 6 maanden tevoren werd afgegeven.
ART. 11
Onverminderd de hiervoor en hierna vermelde clausules is de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten van toepassing.
ART. 12
De werknemer is onderworpen aan de reglementeringen van de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing, waarvan de bedragen bij elke loonberekening worden afgehouden.
Indien de werknemer kinderbijslag-gerechtigd is heeft hij het inlichtingenblad dienaangaande
ingevuld en overgemaakt aan de instelling.
Voor de regeling van vakantiegeld en eindejaarstoelage verwijst de werkgever naar de
handleiding Contractueel Personeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De verlofdagen dienen opgenomen te worden in de korte vakantieperiodes.
387
ART.13
Elk eventueel geschil omtrent huidige overeenkomst ressorteert exclusief onder de
bevoegdheid van de rechtbank van ......................................................................
ART. 14
Deze arbeidsovereenkomst werd opgemaakt te .............................. op .............................
in drie originele exemplaren,
waarvan de werkgever en de werknemer verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.
Handtekening van de werknemer
(+ naam)
Handtekening algemeen directeur
(+ naam)
...................................
...................................
Datum: ...../......./.........
Datum: ...../......../.........
388
Model 26. Attestechthebbende-bestaanszekerheidsvergoeding
GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ATTEST RECHTHEBBENDE –
BESTAANSZEKERHEIDSVERGOEDING
n uitvoering van CAO VIII wordt aan het personeel dat door middel van een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is als
busbegeleider leerlingenvervoer, tijdens de maanden juli en augustus 2012 een bestaanszekerheidvergoeding van 5€ per dag
toegekend.
De personeelsleden moeten op 01.06.2012 voorafgaand aan de maanden juli/augustus 2012 aangesteld zijn met een
arbeidsovereenkomst en behoren tot het leerlingenvervoer. De personeelsleden zijn in de periode juli/augustus 2012
uitkeringsgerechtigd werkloos of zijn in dezelfde periode, al dan niet volledig, in ziekteperiode. De personeelsleden verklaren op
eed dat zij slechts één enkele aanvraag zullen indienen.
Identificatie van de begunstigde(1)
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………….
Woonplaats: …………………………………………………………………………………………..
Werkgever(2)
Scholengroep: ………………………………………………………………………………………..
Adres van de scholengroep: ………………………………………………………………………..
Naam algemeen directeur: ………………………………………………………………………….
Plaats van tewerkstelling(3)
Naam en plaats van de instelling(en):
……………………………………………………………………………………………………………
Uitbetalingsorganisatie(4)
Naam van de werknemersorganisatie:……………………………………………………..………
Adres: ………………………………………………………………………………………..………..
Naam van de mutualiteit: ……………………………………………………………………..……..
Adres: …………………………………………………………………………………………………..
Aantal uitkeringsgerechtigde dagen: 6 dagen/week (5)
Aantal dagen in juli via de werknemersorganisatie: ………………………………………………
Aantal dagen in juli via de mutualiteit: ………………………………………………………………
Aantal dagen in augustus via de werknemersorganisatie: ……………………………………….
Aantal dagen in augustus via de mutualiteit: ……………………………………………………….
Datum, naam van de bevoegde persoon en stempel van de werknemersorganisatie:
……………………………………………………………………………………………………………
Datum, naam van de bevoegde persoon en stempel van de mutualiteit:
……………………………………………………………………………………………………………
Totaal aantal rechthebbende dagen over juli/augustus (6)
.................................................................................................................................................
Verklaring op erewoord van de begunstigde (7)
De heer/mevrouw …………………………………….. verklaart op erewoord dat de
bovenvermelde inlichtingen volledig echt en juist zijn.
Datum: ……………………………………………………………………………………………….
Handtekening:
………………………………………………………………………………………………………..
(1),(2),(3),(6): in te vullen door de scholengroep
(4),(5): in te vullen door het uitbetalingsorganisme
(7): in te vullen door de begunstigde
389
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to
appear here.
Model 27. Berekeningsfiche RB12B
Busbegeleiding/toezicht:
Loonstaat voor de maand:
Naam
Presta Aantal
-tie per dagen
school
-dag
Scholengroep:
Instelling:
Adres:
Totaal
maan
delijkse
prestaties
Uurloon/ Bruto H/S RSZ
vergoedi
ngen
Gewaar
Borgd
maandloon
(ziekte)
Belast- Bedrijfs
baar
voorheffing
Kinder N J
bijslag e a
t a
T r
o
M D Opmerkingen
a a
a g
n
d
Totaal A
TOTALEN
Totaal netto
RSZ
BV
TOTAAL
SAMENVATTING
De uitbetaalde bedragen die voorkomen op deze loonstaat zijn gestaafd door reglementaire documenten, bewaard in het archief van de instelling
Sociale Zekerheid
Totaal A 1ste maand
Gestort:
Mij bekend en goedgekeurd,
Totaal A 2de maand 1ste maand:
De directeur,
Totaal A
Totaal A
Totaal 3de maand
x %=
Reeds gestort:
Te storten:
390
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to
appear here.
Model 28 Busbegeleiding - driemaandelijkse staat
Scholengroep:
Periode: van ................................... tot en met ................................... 20…
Naam
ALGEMEEN TOTAAL
Instelling:
Adres:
Nr. en juiste benaming betalingsinstelling:
Maand: ...........................................
Maand: ...........................................
Maand: ...........................................
Netto
Netto
Netto
RSZ
werknemer
(1)
RSZ
werkgever
(2)
(1) + (2)
BV
RSZ
werknemer
(1)
RSZ
werkgever
(2)
(1) + (2)
BV
RSZ
werknemer
(1)
RSZ
werkgever
(2)
(1) + (2)
TOTAAL/
PERSOON
BV
TOTAAL
RSZ
werkgever
391
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to
appear here.
Hierbij bevestig ik op mijn eer dat de voormelde bedragen werden uitbetaald/gestort, waarvan reglementaire documenten worden bewaard in het archief van de
scholengroep .
Mij bekend en goedgekeurd
De directeur,
392
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Model 29. Arbeidsovereenkomst - Studenten
SCHOLENGROEP: .........................
ADRES: ...................................................................
....................................................................
....................................................................
ARBEIDSOVEREENKOMST
STUDENTEN
Tussen
‘het Gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
genoemd’, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid ingevolge artikel 3 van het bijzonder
decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, verder het GO! onderwijs van
de Vlaamse Gemeenschap genoemd krachtens artikel 30§3 van dit bijzonder decreet
vertegenwoordigd door de heer/mevrouw .........................…….................- algemeen directeur
van Scholengroep ………………… van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap,
hieronder aangeduid als “werkgever”
en
de heer/mevrouw........................................................................ woonachtig te........................
...................................................................................................................................................
Geboren op …………………………………… te ……………………………..…………………… .
hieronder aangeduid als “student” wordt overeengekomen wat volgt:
ART. 1
De werkgever neemt de student met ingang van ...../...../......aan in de functie van
............................................................................... voor de uitoefening van de in bijlage
opgesomde taken.
ART. 2
Het aanvangsloon van de student is vastgesteld op.....................Euro. bruto per maand, haardof standplaatstoelage inbegrepen.
Overuren bij absoluut noodzakelijke dienstnoodwendigheden zijn recupereerbaar in tijd.
ART. 3
De student verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de betaling van het loon op
rekeningnummer......................................... op naam van .......................................................
ART. 4
De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon is van toepassing op deze
overeenkomst.
ART. 5
*De arbeidsovereenkomst is afgesloten voor een bepaalde duur. De arbeidsovereenkomst
eindigt op ..../...../....... Onverminderd de beëindigingsmogelijkheden zoals bepaald in de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, eindigt onderhavige
393
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
arbeidsovereenkomst van rechtswege, zonder vooropzeg noch vergoeding, bij de beëindiging
van de door de student met werkgever aangegane arbeidsovereenkomst.
ART. 6
De arbeidsovereenkomst bevat een proefperiode van 14 dagen. De proeftijd gaat in vanaf het
van kracht worden van de overeenkomst. Gedurende de proeftijd, na afloop van de zevende
dag, mag elke partij de overeenkomst beëindigen zonder opzegging of opzeggingsvergoeding.
Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode wordt geschorst,
wordt de proefperiode verlengd met een periode gelijk aan die van de schorsing, zonder dat de
proefperiode evenwel met meer dan zeven dagen verlengd kan worden.
ART. 7
De arbeid kan worden uitgevoerd in alle vestigingsplaatsen van de instellingen die onder de
bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.
ART. 8
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor voltijdse arbeid van 38 uren per week.
OF
De arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor deeltijdse arbeid van .... uren per week
De student zal tewerkgesteld worden volgens onderstaand vast uurrooster:
Maandag:
van
tot
en van
Tot
Dinsdag
van
tot
en van
Tot
Woensdag
van
tot
en van
Tot
Donderdag
van
tot
en van
Tot
Vrijdag
van
tot
en van
Tot
Zaterdag
van
tot
en van
Tot
ART. 9
De student zal elke afwezigheid wegens ziekte of ongeval en die niet in staat is om zich naar
zijn werk te begeven, persoonlijk of door tussenkomst van een derde onmiddellijk en spontaan
de werkgever hiervan op de hoogte brengen. Het medisch attest zal de werkgever, behoudens
in geval van overmacht, binnen de twee werkdagen na de aanvang van de ongeschiktheid
bereiken. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn overgelegd, dan kan aan de
student het recht op het loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van afgifte of
verzending van het getuigschrift voorafgaan, worden ontzegd.
ART. 10
De student heeft een medisch attest voorgelegd dat niet langer dan 6 maanden tevoren werd
afgegeven en waaruit blijkt dat hij in een zodanige gezondheidstoestand verkeert, dat hij geen
ziekten of gebreken heeft die hem voor de vervulling van de betrekking ongeschikt maken.
ART. 11
De student geniet van alle burgerlijke en politieke rechten.
De student is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een attest van goed zedelijk gedrag
dat niet langer dan 6 maanden tevoren werd afgegeven.
ART. 12
394
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
Onverminderd de hiervoor en hierna vermelde clausules is de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten van toepassing.
ART. 13
De student is onderworpen aan de reglementeringen van de sociale zekerheid en de
bedrijfsvoorheffing, waarvan de bedragen bij elke loonberekening worden afgehouden.
Voor de regeling van vakantiegeld en eindejaarstoelage verwijst de werkgever naar de
handleiding Contractueel Personeel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
ART.14
Elk eventueel geschil omtrent huidige overeenkomst ressorteert exclusief onder de
bevoegdheid van de rechtbank van ......................................................................
ART. 15
Deze arbeidsovereenkomst werd opgemaakt te .............................. op .............................
in twee originele exemplaren,
waarvan de werkgever en de student verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen.
Handtekening van de student
(+ naam)
Handtekening algemeen directeur
(+ naam)
...................................
...................................
Datum: ...../......./.........
Datum: ...../......../.........
Andere vermeldingen
-
-
De EHBO-verbanddoos voor het personeel bevindt zich: (plaats invullen)
……………………………………………………………………………………………….
De interbedrijfsgeneeskundige dienst waarbij de werkgever is aangesloten bevindt zich te:
(adres en telefoonnr. invullen)
.………………………………………………………………………………………………..
Het adres van de Inspectie van de Sociale Wetten van het district waar de student
werkzaam is: (adres hieronder aanstippen).
 9300 Aalst
Graanmarkt 1
053/78.32.22
 2018 Antwerpen
Italiëlei 124 bus 56
03/213.78.10
 8000 Brugge
Breidelstraat 3
050/44.20.30
 1040 Brussel
Belliardstraat 51
02/233.48.10
 8500 Kortrijk
Kasteelkaai 1
056/23.22.70
 9000 Gent
Adm. centr. Ter Plaeten, St-Lievenslaan 338 09/235.29.83
 1800 Vilvoorde
Aubreméstraat 16
02/252.03.70
 3500 Hasselt
Gouverneur Verwilghensingel 75
011/22.14.17
 3000 Leuven
Bondgenotenlaan 116
016/22.11.58
 2800 Mechelen
Louisastraat 1
015/45.09.80
 8800 Roeselare
Jan Mahieustraat 13
051/20.29.16
 9100 Sint-Niklaas
Stationsstraat 17
03/776.72.15
 3700 Tongeren
E. Jaminéstraat 13
012/23.16.96
 2300 Turnhout
Warandestraat 49
014/41.21.28
395
Error! Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here. Error!
Use the Home tab to apply Kop 1 to the text that you want to appear here.
396
Related documents
Download