Fossiele energiebronnen zoals olie, gas en

advertisement
Fossiele energiebronnen zoals olie, gas
en steenkool zijn eindig. Gebruik ervan
vervuilt het milieu en veroorzaakt
klimaatverandering door de uitstoot van
broeikasgassen. Bovendien kan schaarste
leiden tot wereldwijde politieke spanningen.
De toekomst is daarom aan hernieuwbare
bronnen zoals zon, wind en biomassa.
Toepassing en ontwikkeling van deze
duurzame vormen van energie vragen om
toekomstgericht overheidsbeleid én om
financiële investeringen. Triodos Bank is
al ruim dertig jaar actief betrokken bij
de ontwikkeling van duurzame energie.
Sterker nog, investeren in schone energie
was een van de belangrijkste redenen
waarom de bank ooit is opgericht.
9
KWARTAALDOSSIER
1,
2
Triodos Groenfonds en Triodos Bank
financieren samen 18% van het in Nederland
opgestelde windproductievermogen.
miljoen
18%
Eind 2010: 306 projecten
gefinancierd die zo’n
1,2 miljoen huishoudens
van groene stroom
per jaar voorzien.
367
Walney Offshore Wind is
het grootste duurzame
energieproject van Triodos Bank.
Het levert 367 megawatt.
fotografie michiel wijnbergh tekst tobias reijngoud
duurzame
meters
maken
“We financieren díe initiatieven en
projecten die op lange termijn de grootste
bijdrage leveren aan de omslag naar
duurzame energie”, zegt Itske Lulof,
fondsmanager van Triodos Groenfonds.
“Met onze investeringen willen we ook
andere banken en financiers inspireren
om in te zetten op duurzame energie.”
Wit u meer weten
over beleggen bij
Triodos Bank?
Kijk dan op
www.triodos.nl
of neem contact
op met een van onze
medewerkers via
030 693 65 11.
WWW.TRIODOS.NL/
BELEGGEN
Lange weg
De Europese Unie wil dat in 2020 twintig
procent van de energie duurzaam wordt
opgewekt. De kabinetsambitie voor
Nederland ligt lager: veertien procent.
Dat er nog een lange weg is te gaan,
blijkt uit de cijfers. Momenteel wordt
nauwelijks vier procent van de energie
in Nederland schoon opgewekt.
Bij het stimuleren van duurzame energie
geeft Triodos Bank in eerste instantie
niet de voorkeur aan een specifieke bron.
De bank investeert zowel in wind, zon,
biomassa, warmte-koudeopslag als andere
bronnen. Toch ziet Triodos Bank op
langere termijn de meeste potentie in
zonne-energie. Naast financiering van
duurzame energieopwekking, investeert
de bank ook in initiatieven om energie
te besparen. Bijvoorbeeld door het
financieren van de bouw en renovatie
van energiezuinig vastgoed. De bank
kiest er tegelijkertijd bewust voor om niet
te investeren in kernenergie, ondanks
het feit dat die vorm van energie niet
tot de uitstoot van broeikasgassen leidt.
Kernenergie is niet duurzaam, niet veilig
en zadelt toekomstige generaties op met
levensgevaarlijk afval.
“Om zo veel mogelijk bij te dragen aan
de overgang naar een duurzame energie­
voorziening, zetten we in eerste instantie
in op projecten die bestaande en bewezen
technieken toepassen.” Dat zegt Delmer
Soppe, accountmanager duurzame
energie van Triodos Bank. “De afgelopen
jaren is er grote vooruitgang geboekt
in het opwekken van wind- en zonneenergie en het gebruik van biomassa.
Het is nu zaak om meters te maken
en de bestaande technieken zo breed
mogelijk toe te passen. We investeren
in grootschalige projecten zoals wind­
molenparken. Maar ook in lokale
initiatieven zoals zonnepanelen in
woonwijken, waardoor huishoudens
zelfvoorzienend worden op het gebied
van energie.”
Dichtbij en betrokken
Een van de recente financieringen van
Triodos Bank is een lokaal, innovatief
zonne-energieproject van TexelEnergie,
een duurzaam energiebedrijf dat ongeveer een kwart van de energie levert
op het Waddeneiland. Texelaars zijn
gezamen­l ijk eigenaar van deze coöperatie
die in 2009 werd opgericht. Triodos Bank
financiert sinds 2011 de aanleg van
300 zonne-energieinstallaties op de
daken van evenzoveel woonhuizen.
Met de panelen op het dak zijn de huis­houdens zelfvoorzienend. Teveel geprodu­ceerde stroom wordt teruggeleverd aan
het net. De achtergrond van het project
is pragmatisch, vertelt Brendan de Graaf,
directeur van TexelEnergie. “Uit onder­
zoek blijkt dat burgers graag willen
investeren in eigen zonnepanelen, maar
dat de meeste mensen terugs­chrikken
voor alle rompslomp die dat met zich
meebrengt. Wij nemen mensen al het
werk uit handen. TexelEnergie regelt
“De ervaring leert dat
bewustzijn leidt tot
positieve gedragsverandering.”
Brendan de Graaf
10
KWARTAALDOSSIER
gRAfIEKEn
1. de ontwikkeling
van het aandeel
duurzame energie
in Nederland van
2000 tot 2010.
2. Het aandeel
duurzame energie
in Nederland in
2010 ten opzichte
van de doelstelling
in 2020.
TEXELEnERgIE
TexelEnergie is
een kleinschalig
energiebedrijf dat
duurzame stroom en
duurzaam gas levert
aan particulieren en
bedrijven op Texel
en - zoals men dat
op Texel zegt ‘aan de overkant’.
“Een lokaal project
zoals dat van TexelEnergie heeft
speciale waarde”,
zegt de Graaf.
“dit project staat
letterlijk dichtbij
de burger.”
WWW.TEXELEnERgIE.nL
de fi nanciering, de verzekering, de
aanschaf en de plaatsing. De huiseigenaar
betaalt daarvoor een vast bedrag
per maand.”
De eerste zonnepanelen op Texel zijn
eind dit jaar geplaatst. “Een lokaal project
zoals dat van TexelEnergie heeft speciale
waarde”, zegt De Graaf. “Dit project
staat letterlijk dichtbij de burger.”
Mensen zijn er nauw bij betrokken en
worden zich daardoor ook bewuster
van hun energieverbruik. De ervaring
leert dat bewustzijn leidt tot positieve
gedragsverandering. Volgens De Graaf
zijn ook grootschalige duurzameenergieprojecten van belang, “maar ze
vereisen grote investeringen en komen
in de praktijk moeilijk van de grond.
Met een lokaal project als dat van ons
boek je direct en zichtbaar resultaat.”
Kortzichtig beleid
Toch zijn ook grootschalige projecten
onontbeerlijk bij de overgang naar
een duurzame energievoorziening.
Op dat vlak heeft Triodos Bank geen
Nederlandse maar een Europese bril
op. “Een aantal Europese landen loopt
nu eenmaal voor op Nederland”, zegt
Kim de Boer, fondsmanager Triodos
Renewables Europe Fund, dat investeert
in duurzame energieprojecten in Europa.
“Neem landen als Duitsland, Frankrijk,
en België: daar voert de overheid al jaren
een consistent beleid bij het stimuleren
van duurzame energieprojecten zoals
windmolenparken op zee.”
Het Nederlandse overheidsbeleid is
daarentegen rommelig en verandert
bij elke kabinetsformatie, zegt De Boer:
“Het zigzagt alle kanten op en dat schrikt
investeerders af. Daarom komen duur zame energieprojecten hier moeizaam
van de grond. De Nederlandse overheid
maakt geen toekomstbestendige keuzes.”
Gevolg is dat het marktaandeel van
duurzame energie in Nederland ver
achterblijft bij dat in andere landen.
KWARTAALDOSSIER
aaNdEEl duurzamE ENErGiE
iN NEdErlaNd (bROn: cbS)
In Europa doen alleen Groot-Brittannië,
Luxemburg en Malta het slechter dan wij,
blijkt uit cijfers van de EU.
Triodos Bank probeert als duurzame
investeerder het politieke debat een
impuls te geven. In 2011 was de bank
samen met Eneco opdrachtgever van
een onderzoek naar het Nederlandse
subsidiebeleid van fossiele en duurzame
energie. Daaruit bleek dat de Nederlandse
overheid het gebruik van fossiele energie
met maar liefst 5,8 miljard euro per jaar
subsidieert, terwijl duurzame energie het
met 1,5 miljard euro moet doen. De steun
aan fossiele energie gaat onder meer naar
subsidies en belastingvoordelen voor
producenten en grootverbruikers, zoals
bedrijven en industrie. “De steun aan
fossiele bronnen door de Nederlandse
overheid is uiterst kortzichtig”, zegt
De Boer. “Het zet een rem op de
ontwikkeling van duurzame energie.
Met het onderzoek naar het stimuleringsbeleid van de overheid proberen we de
politieke besluitvorming te beïnvloeden.”
Het onderzoek werd uitgevoerd door
onderzoeksbureaus Ecofys en CE Delft.
Schone toekomst
Klanten van Triodos Bank kunnen op
verschillende manieren een bijdrage
leveren aan de fi nanciering van duurzame
energie. Allereerst als spaarder bij de
bank, maar daarnaast ook als belegger in
Triodos Groenfonds. Het fonds belegt
in een groener Nederland, onder meer
door fi nancieringen te verstrekken aan
duurzame energieprojecten in Nederland.
Tot slot kent Triodos Bank een aantal
aandelenfondsen dat belegt in schone
energie in heel Europa.
Triodos Renewables Europe Fund is
daarvan toegankelijk voor particuliere
beleggers. “Investeren in duurzame
energie is letterlijk investeren in de
toekomst”, zegt De Boer. “Daar is
de betrokkenheid van zoveel mogelijk
mensen bij nodig.”
11
100%
<
WALnEY
met 102 turbines en
een capaciteit van
367 megawatt is Walney
één van de grootste
offshore windparken
van de wereld.
100%
>
gfS vEuRnE
zonnepark GFs
Veurne beschikt over
12.780 zonnepanelen
met een gezamenlijke capaciteit van
2,6 megawatt.
3,8%
1,4%
1.
2000
100%
2010
100%
DE mEERLAnDEn
Onder het motto
‘geef afval een
toekomst!’ streeft
afvalbeheerbedrijf
de meerlanden
naar 100% procent
recycling.
14%
3,8%
2.
2010
2020
mEER InfORmATIE
OvER DEzE pROjEcTEn
En AnDERE DOOR
TRIODOS bAnK
gEfInAncIERDE
DuuRzAmE OnDERnEmERS vInDT u Op
WWW.TRIODOS.nL/
mIjngELDgAATgOED
SununITED
sununited is een
ontwikkelaar van
zonne-energieprojecten in
Nederland en België.
Het bedrijf verkoopt
en verhuurt zonnesystemen aan
bedrijven, overheden
en particulieren.
Eén van hun zonnestroomprojecten is
gerealiseerd bij het
Veluwse Ko-Kalf,
een biologische veehouderij in Elburg.
Download