Agenda - Radar

advertisement
Cliëntenraad
Deelraad Ouders/(wettelijke) vertegenwoordigers
Bexhoes en nevenvestigingen
Agenda
27 oktober 2015
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: ’t Bexhoes, Bexhoes 31, Brunssum
*********************************************************************************************************
01.
Opening en vaststellen agenda
02.
Mededelingen
03.
Evaluatie vergadering cluster Brunssum/Onderbanken/Nuth d.d. 7
september 2015
04.
Samenwerkingsovereenkomst (ondertekening en advisering)
05.
Notulen + ABL reguliere vergadering DRV Bexhoes en nevenvestigingen
d.d. 16 juni 2015
06.
Gaande en aanstaande ontwikkelingen
07.
Basiszorg voeding, hygiëne en activiteiten
08.
Eenzaamheid cliënten
09.
MARAP 2015/periode 2 (t/m augustus)
10.
Notulen deelraad cliënten
11.
Overige mededelingen hoofd
12.
Rondvraag
13.
Sluiting
*********************************************************************************************************
Documenten naar aanleiding van deze agenda kunnen worden opgevraagd bij Marianne
Korendijk, coach medezeggenschap.
E-mail:
[email protected]
Telefoon:
088-3505733
Download