Wat is DELF junior?

advertisement
WatisDELFjunior?
DELF-examenszijndeofficiëleFransetaalexamens.Zewordenoverdegehelewereldafgenomen.DELFstaatvoorDiplômed'EtudesenLangue
Française.DELFjunior-examensbestaanuit4verschillendeniveaus:A1(hetlaagsteniveau),A2,B1,B2(alsjehetexamenopB2niveaubehaald
hebtmagjeopeenFranseuniversiteitgaanstuderenzondereersteentoetsFransafteleggen).
HoewordendeDELFlessenopHNLgeorganiseerd?
Klas
Organisatielessen
de
2 klasHavoen DELFprogrammageïntegreerdindelessen
VWO
3deklas
1lesuurextraperweekvanafperiode2t/mperiode4voordeVWOklassen.
HAVOleerlingenmogenaandelesdeelnemenindienhunroosterhettoelaat
VWO4
1lesuurextraperweekvanafperiode2t/mperiode4
Opbouwvocabulaire
Gerichtopluister-enspreekvaardigheid
DELFprogrammageïntegreerdindelessen
HAVO4
VWO5
1lesuurextraperweekvanafperiode2t/mperiode4
VWO6
1lesuurextraperweekvanafperiode1t/mhalfmaart
Examen(inschrijvingviaschool)
NiveauA1
7juni(schriftelijk)+17juni(mondeling)
Kosten:€65,-
NiveauA2
7juni(schriftelijk)+17juni(mondeling)
Kosten:€80,-
Geenexamen
NiveauA2
7juni(schriftelijk)+17juni(mondeling)
Kosten:€80,-
NiveauB1
7juni(schriftelijk)+10juni(mondeling)
Kosten:€110,-
NiveauB2
8maart(schriftelijk)+11maart
(mondeling)
Of7juni(schriftelijk)+10juni(mondeling)
Kosten:€120,-
Download