Studie-overzicht

advertisement
Werkdocument Trajectbegeleiding – Opleiding HW – Avond nieuw+ oud
(onder voorbehoud)
Academiejaar
2016-2017
Naam student: …………………………………………………………………………….
Naam trajectbegeleider:
1e Opleidingsfase HW
2e Opleidingsfase HW
(nieuw)
(oud)
(oud)
SP
Gedrag, maatschappij en
recht
Philosophy
Psychologie
Inleiding tot het recht
Kwantitatieve vorming,
analysetechnieken en
onderzoeksvaardigheden
Onderzoeksmethoden 1
Statistiek voor
bedrijfseconomen 1
Wiskunde voor
bedrijfseconomen 1
Management van
bedrijfsdomeinen
Bedrijfsmanagement
Accounting
Bank en beurs
Ondernemerszin en
professionele inzetbaarheid
Managementproject 1
Totaal SP
Aantal examens op 3 weken
2s
3
3
6
1s
Mens, Maatschappij en Recht
Economische sociologie
Fiscaal recht
Handelsrecht
Economische geschiedenis
3
3
Economie en internat. business
Macro-economie en beleid A
Macro-economie en beleid B
Engels II
Frans II
(Duits II/Spaans II) ¹
3
Onderzoek en Methoden
Onderzoeksmethoden voor
bedrijfseconomen II
Statistiek voor bedrijfseconomen II
Wiskunde voor bedrijfseconomen
II
3
3
SP
2s
3
3
3
3
3
4
3
3
(3)
3
6
3
3
3
3
6
3
Strategie, management &
ondernemerschap
(Management)
Marketing
Bedrijfsproject: doorlichting van
een onderneming
Bedrijfswetenschappen
Financiële rapportering en analyse
Vennootschapsrecht & –boekh
Inl. tot bedrijfsinformatiesystemen
Bedrijfsinformatica
Gegevensbeheer
(Financiële algebra)
Totaal SP
Aantal examens op 3 weken
1s
Mens, Maatschappij en Recht
Sociaal recht
Economie en international business
Internationale economie
Europees beleid
International Research in E&B (HW)
Engels III
Frans III
(Duits III/Spaans III) ¹
Onderzoek en Methoden
Onderzoeksproject E&M
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (2)
Kwantit. Onderzoeksmethoden (2)
Statistiek voor bedrijfseconomen III
SP
2s
3
3
3
3
3
3
(3)
4
4
3
5
3
3
(oud)
SP
1s
Economische analyse en
internationale
oriëntatie
Micro-economie voor
managers
Frans 1
Engels 1
3e Opleidingsfase HW
(3)
3
4/2
Strategie, management &
ondernemerschap
Algemeen beleid en
ondernemingsstrategie
HRM
Bedrijfsproject: Management game/
Bedrijfsproject: internationaal
studiebezoek ¹
4
3
3/2
3/2
1s
Kies 1 oriëntatie die je volledig
volgt en neem 1 vak uit de
andere oriëntatie
Oriëntatie accountancy
Acc, fisc, jur. aspecten v/d
jaarrek.
BTW
Accountingtheorie
Management accounting II
Oriëntatie
bedrijfsmanagement en
ondernemerschap
Sales Management
Logistiek management
Management accounting II
Bedrijfsproject:IBeO/business
plan/bedrijfsopdracht
Extra plichtvakken (nieuw)
Mens-, samenleving en
economie
Basisprincipes fiscaliteit
4/2
Bedrijfswetenschappen
Ondernemingsfinanciering
Management accounting I
4
5
4
3
4
(3)
Totaal SP
Aantal examens op 3 weken
Totaal SP
Aantal examens op 3 weken
2s
3
3
3
3
3
3
3
3/2
3/2
3
3
Wijziging in opleidingsprogramma
Deel OOD
SP/2: OOD loopt over 2 semesters
EVK/EVC/VBR onder voorbehoud
MASTERJAAR - AFSTUDEERRICHTINGEN
Accountancy
Bedrijfsmanagement & Ondernemerschap
SP
1s
SP
2s
Mens, Maatschappij en Recht
Onderzoek en Methoden
Kwantitatieve methoden
Masterproef
3
3
Economie en internat. business
Adv. micro-econ./Cult. & econ./ Econ. of Innovation (HW)/Public econ./
Environmental econ. /Econ. of soc. Security and soc. Insurance/ ²
3
3
9
Economie en ethiek m.i.v. RZL
Onderzoek en Methoden
Kwantitatieve methoden
Masterproef
3
6
3
6
Studenten kiezen 1 OOD
Bedrijfswetenschappen
Advanced corporate finance/ Corporate soc. Responsibility (HW)/
Decision making/Advanced Internal and External Control/ Econ. Law:
cap. Selecta ²
Vennootschapsbelasting en beleidsbeslissingen.: capita selecta
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
7
Totaal SP
Aantal examens op 3 weken
Wijziging in opleidingsprogramma
1
9
9
Totaal SP
Aantal examens op 3 weken
Naam Trajectbegeleider ……………………………..
3
3
9
Strategie, management & ondernemerschap
Bedrijfsprocessen en operations
Internationaal management
Actuele topics in mkt
Familiebedrijven
Ondernemerschap en beleid
Stakeholder & governance,
Strategisch management: organisationeel leren en ontwikkelen
Strategische management: uitvoering en opvolging
Strategische besluitvorming
Bedrijfswetenschappen
Advanced corporate finance/ Corporate soc. Responsibility (HW)/
Decision making/Advanced Internal and External Control/ Econ. Law:
cap. Sel. ²
Accounting informatiesystemen (incl. interne controle)
Analyse en waardering van ondernemingen
Consolidatie en international accounting
Speciale vraagstukken vennootschapsrecht (incl. faillissementswetgeving)
Vennootschapsbelasting en beleidsbeslissingen
Controleleer (incl. internationale controlestandaarden)
2s
Mens, Maatschappij en Recht
Economie en ethiek m.i.v. RZL
Economie en internat. business
Advanced micro-economics/Culture & econ./ Econ. of Innovation (HW)/
Environmental econ./Public econ/ Econ. of soc. Security and soc.
Insurance 1
1s
EVK/EVC/VBR onder voorbehoud
Datum:
Download