maarten luther, rebel van de genade

advertisement
GOD ZIEN ZEUN DIJ IEN JOE VEURNDAG KOMT
bie Liudger Festival op zundag 14den maai 2017 ien Maiden
Reinder Tuitman
t Zol over ‘licht’ goan dizze raais. Lu van Liudgerstichten zainen joarliekse Vertoalslag der weer aan kommen en onnaaierden dij dag mos nô
mor ais ‘festival’ haiten. Wat gliek blift aan veurgoande joaren is dat
domie Klaas Pieterman op t èn n vesper laaidt. Gain wonder doarom dat
e vot al ien ons drumpelgebed tegen God rept over ‘ons gaist dij nait
zunder joen licht kin’. Ien t zulfde
stroatje goan wie wieder as we t
begunlaid mit nkander aanhevven:
“God is mien licht, woar zol ik
baang veur wezen?” (Psaalm 27).
Maidener kerk
Der zellen vervaast n bult minsken
wezen dij oetsproak ‘hai is gain
groot licht’ kennen. Zukswat komt
hierop deel dat je van zo aine nait
veul te verwachten hemmen: hai
of zai is gain groot licht, doarom
gèft e ook gain licht, zo rizzenaaiern wie ja?
Janka Rubingh leest ons veur wat of Paulus schrift ien braif aan Galoaten. Aigenste Paulus vertelt lu doar hou of e achter God zien gemainte
heer zeten het en hou dij deur zien toudoun verrinnewaaierd wer. Mor –
en doar zain we ienainent hou thema van dizze festivaldag stoefbie
komt – apostel kreeg t licht. Nait dat e t krekt zo ien zien braif opschrift.
Hai het t over ‘God von t tied zien Zeun ien mie veurndag kommen te
loaten’. Joa, t haar veur Paulus n haile gewoarworden west, doar onnerwegens noar Damascus tou. Hai zol doar allerdeegs God zien gemainte
oetmekoar joagen en lu dij Jezus zien Weg volgen deden perbaaiern ien
t gevang te kriegen. Wat n geluk, dat e t licht kreeg, mag je wel zeggen.
En den zeg je t nog nait mooi genogt: ‘God zien Zeun kwam ien mie
veurndag’ klinkt ja veul schierder as: ‘Ik kreeg t licht’?
traauw ien zagen en herkennen
deden? t Mooiste en grootste licht
is Jezus, doar beslut Vonk mit, dij
is ja t Licht veur haile wereld.
Henny Bosscha oet Visvliet dut –
krekt as Roelf Vonk - al n joar of wat
mit aan Vertoalslag, dizze keer ook
aan Festival. Mor ik kin nait kommen hur, let ze waiten, k krieg t
hoes vol mit kiender en klaainkiender, t is ja Moederdag. Schane dat
Henny der nait bie is; gelukkeg wil
Reinder Tuitman heur verhoal
veurlezen. Henny gaait ien heur
biedroage van duuster noar licht: k
was òflopen winter wat mankeliek
schrift ze. (ik mos dat woord eefkes
bie Ter Loan opzuiken; t bedudt
domie Klaas Pieterman
’swoarmoudeg’). En joa, den is t
ook duuster om n mensk tou. Din heurt ze van Liudgerstichten, dat dij
mit ‘Licht’ aan de gang wil. Henny krigt Biebel en – of der van Boven iengrepen wordt – zai mout op zuik goan noar licht, zo begript ze. Wat het
dij aigenste Biebel den wat te baiden: belofte aan Noach datter aaid
sproake blieven zel van zaaien en
ienhoalen, van kòlle en hetten, van
zummer en winter, van dag en
naacht. En wat denk je dervan
davve allerdeegs gain licht van zun
meer van neude binnen? Den leef
wie ja ien t nije Jeruzalem, doar
God zulm t Licht is. Zukswat lees je
ien t leste Biebelbouk
En zo krigt domie Pieterman vannijs geliek: wie mouten zuneg
wezen op dichters, op kunstenoars; zukke lu kriegen ien Biebel
ja ook ale roemte om ons mit
geleuven te helpen. Staarker nog:
wie kinnen der nait zunder…
Hou of datter persies tougong doar bie Damascus? Je kinnen der wel
drijmoal over lezen ien Biebel. d Aine moal zugt Paulus licht om zok tou
en heurt e n stem, twiel aander manlu dij mit hom raaizen aal stem heuren mor niks zain (zo vertelt Lucas dat ien bouk Handelingen), d aander
moal wordt dat gebeuren n beetje aans beschreven: wèl heurt wàt of
wèl zugt wat en heurt niks?
Janka Rubingh stekt Poaskkeers aan
Domie geft lu dij zeggen dat zuks nait overainkomt mit ‘woarhaid’ ien
Biebel gain geliek; en haildaal nait dij lu dij biebeltekst den ‘harmoniseren’ goan, mie dunkt dat e bedoult: wat gladstrieken’. Wat dut t ook, zegt
domie, n daipgoande beleven zo as Paulus onnervon zörgde der ja veur
dat e “t Licht zag en Stem heurde”. Kiek ais: dat staait ook ien ons boukje mit ‘gaang van dainst’ as tuddel bie Overwegen: “’t Licht zain en Stem
heuren”.
Janka Rubingh leest ons verschaaiden gedichten van heurzulm veur; zai kin der wat van, mag wie
wel zeggen en datzulfde geldt ook Willem Tjebbe Oostenbrink. Baaide
woordkunstenoars moaken t festival mit tot n schiere dag. Ien dizze en
aankommende kerkbodes wil wie joe ien t ain en aander van heur waark
lezen loaten. Meziekmoaker Gert Sennema kin nait bloots mooi gitaarspeulen, hai het ook n hail mooie stem. Zo let e t licht ien t laid lopen.
En wie zingen vanzulm ook van
dat licht: “Wees Ie mien licht en
laaid mie deur joen macht, want
duuster is de nacht” (Psaalms &
Gezangen 293). Slötlaid is dat
alderiezelkst mooie laid van Huub
Oosterhuis: “Wonen overal nargens thuus” en “mensen veul
geluk”, op dij mooie wies van ‘Suze
Naanje’ (Laidbouk 419). En hou
goan we weer noar hoes? Mit
zegen van Aiwege dij zien aanschien over ons lichten dut…….
En zingen davve mit nkander kinnen! Doar dragt örgelist Gert-Jan
Farenhorst dik aan bie!
Ie hemmen goud begrepen, leesders, dat Maidener kerk n mooi stee
was veur dizze festival en t leek ons tou dat Henk Dijkema t braid noar
de zin gong dou e opdee over ‘zien’ kerk. Kerkvoogd zat zo op proatstoul
dat veurzitter Tonko Ufkes hom aanpittjen mos om der n punt achter te
zetten. Mor wie begriepen dat doar of joen haart vol van is, joen mond
van overlopt. Bloots al dij olle Romainze doopvont (oet 1250) dij bie resteroatsie van kerk onder t zaaand ien grond veurndag kwam zörgt ja al
veur n bult sproakwotter ……
Reinder Tuitman (Milnsom) is hoofdredakteur
Mie ducht, vannommirreg zain wie
t licht weer; o nee: God zien Zeun
is ien ons veurndag kommen …..
Willem Tjebbe Oostenbrink
Elk dij wat ienbrengen wol kreeg
gelegenhaid om ien mooie kerk van Maiden ‘podium te beklimnmen’
mit n biedroage over Licht. Ien aankundegen en nuigen ston der bie: “t
Zol mooi wezen as joen biedroage baauwd is op n Biebeltekst” en dat
paast vanzulf haildaal bie t doul van Liudgerstichten.
Roelf Vonk oet Hoogezaand is nait de jongste meer: “ik bin van drijentwinneg”. Hai wait wat licht is, hai zag t levenslicht op Java. Ook wat Licht
ienholdt, doar wait e van. Biebel begunt der ja mit ien dat allereerste
kepiddel van Genesis. Vonk hoalt ook regenboog derbie: zo mooi as dij
der oetzugt, dat kin allinneg mor as t licht van zun deur wotterdruppels
schient. Vien je t n wonder dat mensken vrouger doar God en zien
Protestantse Kerkbode 9
Download