g5 - Subsidie warmtepomp 2016

advertisement
g5
Projectplan Energiebesparing:
Warmtepomp bij eigenaar-bewoner
1 Algemeen
Omschrijving project volgens de Regeling groenprojecten 2010
Projecten die zijn gericht op “het door een eigenaar-bewoner plaatsen van een warmtepomp die
bestemd is voor ruimteverwarming van een woning met water als distributiemedium, eventueel
gecombineerd met een hoogrendementsketel voor naverwarming met een rendement voor
ruimteverwarming van minimaal 107% op onderwaarde gemeten volgens NEN-EN 677.”
Toelichting bij de tekst van de Regeling
Energiebesparing: Warmtepomp bij eigenaar-bewoner is “gericht op het plaatsen van een
warmtepomp die dient als hoofd- of basisruimteverwarming van een woning. Vaak zal dit een
kleine warmtepomp betreffen die in combinatie met een HR-cv-ketel wordt ingezet.
[De projecten] zijn beperkt tot investeringen die door particuliere eigenaar-bewoners worden
uitgevoerd.”
Relevante definities
– project: in Nederland gelegen technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van
activa en werkzaamheden
– projectvermogen: vermogen dat nodig is voor de financiering van vaste activa en de
werkzaamheden om de vaste activa te plaatsen, voor zover noodzakelijk voor en uitsluitend
dienstbaar aan de totstandbrenging van een project
– eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft danwel verkrijgt en
daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben, danwel de erfpachter, vruchtgebruiker of
gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk
Wetboek
Bovenstaande passages zijn letterlijk overgenomen uit de Regeling groenprojecten 2010.
Zie voor de complete definities en voorwaarden de tekst van de Regeling.
Belangrijke termijnen
–
–
–
–
De groenverklaring geldt voor een maximum van vijftien jaar
De groenverklaring kan maximaal negen maanden na afgifte in werking treden
Het project is niet eerder gestart dan zes maanden voor de aanvraag van de groenverklaring
De werkzaamheden moeten binnen twee jaar na afgifte van de groenverklaring zijn gestart
2 Het projectplan
Inhoud projectplan
In het projectplan moet u opnemen:
– de titel van het project,
– de beschrijving van het project,
– de financiële gegevens van het project.
Titel van het project
“Warmtepomp eigenaar-bewoner” plus postcode en huisnummer van de woning.
Beschrijving van het project
In deze beschrijving dient u ten minste op te nemen:
– naam van de hypotheeknemer/leningnemer,
pagina 1 van 2
handleiding g5
–
–
–
–
–
ingangsdatum lening/hypotheek,
adresgegevens van de woning,
de (verwachte) data van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden,
merk en type van de warmtepomp en eventuele HR-ketel,
de wijze van ruimteverwarming (vloerverwarming, radiatoren, etc.).
Financiële gegevens van het project
U dient een specificatie van het projectvermogen te geven.
– Vaste activa
De kosten van de warmtepomp, de eventuele HR-ketel en het installeren van het systeem.
– Subsidies
Eventuele subsidies moeten op het projectvermogen in mindering worden gebracht. Geef in
dat geval aan:
• wie de subsidie verstrekt,
• volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt,
• hoe hoog het subsidiebedrag is,
• wat de status van de aanvraag is (bijv. aangevraagd of goedgekeurd).
Verplichte bijlagen
– Offertes en/of facturen ter onderbouwing van het projectvermogen
– Documentatie waaruit blijkt dat de warmtepomp en de eventuele HR-ketel aan de gestelde
eisen voldoen
pagina 2 van 2
handleiding g5
Download