Verordening (EU)

advertisement
8.3.2014
NL
Publicatieblad van de Europese Unie
L 69/101
VERORDENING (EU) Nr. 220/2014 VAN DE COMMISSIE
van 7 maart 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad met betrekking tot de verwijzingen
naar het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie
DE EUROPESE COMMISSIE,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei
2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (1), en met
name artikel 17, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)
De begrippen „overheid”, „tekort” en „investeringen” zijn
omschreven in het aan de Verdragen gehechte Protocol
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten en in
Verordening (EG) nr. 479/2009, door verwijzing naar het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen
in de Gemeenschap (hierna „ESR 95” genoemd), vast­
gesteld bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad
van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van na­
tionale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (2).
(2)
Verordening (EG) nr. 549/2013 van het Europees Parle­
ment en de Raad van 21 mei 2013 inzake het Europees
systeem van nationale en regionale rekeningen in de Ge­
meenschap (hierna „ESR 2010” genoemd) (3) bevat het
referentiekader voor gemeenschappelijke normen, defini­
ties, classificaties en registratieregels, dat bestemd is voor
het opstellen van de rekeningen van de lidstaten over­
eenkomstig de statistische eisen van de Unie, zodat re­
sultaten worden verkregen die van lidstaat tot lidstaat
vergelijkbaar zijn.
(3)
ESR 2010 is een herziening van ESR 95 en daarom
moeten nieuwe verwijzingen worden opgenomen in Ver­
ordening (EG) nr. 479/2009.
(4)
Verordening (EG) nr. 479/2009 moet derhalve dienover­
eenkomstig worden gewijzigd.
(5)
Teneinde verwarring betreffende de toepassing van de
nieuwe verwijzingen naar ESR 2010 te voorkomen, die­
nen de in deze verordening vervatte maatregelen per
1 september 2014 van toepassing te zijn,
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 479/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1. Alle verwijzingen naar „ESR 95” worden vervangen door een
verwijzing naar „ESR 2010”.
2. Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
„Voor de toepassing van het Protocol betreffende de pro­
cedure bij buitensporige tekorten en van deze verordening
worden de termen in de leden 2 tot en met 6 gedefinieerd
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 549/2013 van het Eu­
ropees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 inzake het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in
de Gemeenschap (hierna „ESR 2010” genoemd). De tussen
haakjes vermelde codes zijn die van het ESR 2010.”
3. Artikel 1, lid 3, wordt als volgt gewijzigd:
a) de code „EDP B.9” wordt vervangen door „B.9”;
b) de code „EDP D.41” wordt vervangen door „D.41”;
4. Artikel 1, lid 5, tweede alinea wordt vervangen door:
„De overheidsschuld wordt gevormd door de verplichtingen
van de overheid in de volgende rubrieken: chartaal geld en
deposito's (AF.2), schuldbewijzen (AF.3) en leningen (AF.4),
overeenkomstig de definities van het ESR 2010”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2014.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 7 maart 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
(1) PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1.
(2) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1.
(3) PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1.
Download