actdebat hoorzitting aardbevingen dec 2013

advertisement
Aan: Het Presidium van de gemeente Groningen
Betreft: Aanvraag actualiteitendebat op 11 december over hoorzitting Tweede Kamer over
aardbevingen
Groningen, 8 december 2013
De Tweede Kamer besloot vorige week om af te zien van verplaatsing van de hoorzitting
over aardbevingen in Groningen naar onze provincie. Het verzoek daartoe werd gedaan door
de PvdA en CU in de Tweede Kamer. Het besluit van de Tweede Kamer heeft de
raadsfracties van GroenLinks en ChristenUnie zeer verbaasd.
De provincie heeft bij monde van de Commissaris van de Koning inmiddels ook zijn
teleurstelling en verbazing geuit, en aangeboden om alle aanverwante kosten van de
hoorzitting op locatie op zich te nemen.
GroenLinks en ChristenUnie vinden de gevolgen van de gaswinning in het Noorden ernstig.
We constateren dat veel mensen in onze provincie en in mindere mate het noorden van de
stad bezorgd zijn over de risico's. Wij zouden graag zien dat de Kamer door naar Groningen
te komen een gebaar maakt en meer mensen in staat stelt zich te laten horen.
Het college van B&W heeft zich in eerdere debatten al uitgesproken voor beperking van
gaswinning en voor een compensatiefonds. Onze raadsfracties zouden nu ook graag zien
dat de stad zich pal achter de provincie schaart. We zouden bovendien Kamerleden kunnen
verleiden toch naar het Noorden te komen, in het belang van onze inwoners.
Naar aanleiding van het voorgaande hebben de fracties van GroenLinks en ChristenUnie de
volgende vragen:
1. Deelt het college onze mening en die van Gedeputeerde Staten dat het verstandig en
wenselijk zou zijn dat Tweede Kamerleden ter plekke in de provincie aanwezig zijn om
zich te laten informeren over de situatie met betrekking tot de gaswinning en
aardbevingen?
2. Welke mogelijkheden ziet het college verder nog om de provincie te ondersteunen bij
haar pogingen om de inwoners van de provincie een gehoor bij de Kamer te geven?
3. Bent u bereid zonodig in samenwerking met de provincie een bijeenkomst in de stad over
de aardbevingen te organiseren en daarvoor de leden van de Tweede Kamer uit te
nodigen?
Mattias Gijsbertsen
GroenLinks
Inge Jongman
CU
Download