Resultatenrekening

advertisement
Resultatenrekening*
RESULTATENREKENING
Boekjaar 2012
Vorig boekjaar 2011 Budget boekjaar 2012
I.
Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa
19.104.759,59
18.490.071,81
20.111.309,53
A.
Werkingsopbrengsten
11.025.061,65
10.249.307,75
10.793.770,29
1. Werkingsopbrengsten
9.567.497,13
9.019.757,23
9.426.746,29
2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst
1.457.564,52
1.229.550,52
1.367.024,00
B.
Voorraadwijzigingen
0,00
0,00
0,00
C.
Geproduceerde vaste activa
0,00
0,00
0,00
D.
Interne fakturatie
39.000,00
39.000,00
39.000,00
E.
Andere opbrengsten
8.040.697,94
8.201.764,06
9.278.539,24
Werkingskosten
27.655.397,02
24.590.885,92
30.507.015,73
A.
Verbruikte goederen en verstrekte diensten
6.056.598,00
5.523.585,07
7.120.340,00
1. Aankoop goederen
560.751,38
507.069,99
692.050,00
2. Specifieke kosten sociale dienst
5.495.846,62
5.016.515,08
6.428.290,00
3. Voorraadwijzigingen
0,00
0,00
0,00
Diensten, diverse leveringen en interne fakturatie
4.080.176,94
3.655.158,02
4.830.045,29
1. Leveringen en diensten
4.080,176,94
3.655.158,02
4.830.045,29
2. Interne facturatie
0,00
0,00
0,00
C.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
15.030.968,17
14.161.902,20
15.698.463,52
D.
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
2.308.884,29
1.057.242,06
2.650.283,75
E.
Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen
6.413,90
-6.028,92
38.850,00
F.
Voorzieningen voor risico's en kosten
62.462,69
47.358,81
42.720,00
G.
Andere werkingskosten
109.893,03
133.668,68
126.313,17
H.
Als herstructureringskosten geactiveerde uit-werkingskosten (-)
0,00
0,00
0,00
II.
B.
III.
Werkingsresultaat
-8.550.637,43
-6.100.814,11
-10.395.706,20
IV.
Financiële opbrengsten
1.268.988,67
674.951,93
1.280.709,51
A.
Opbrengsten uit financiële vaste activa
74,56
565,81
200,00
B.
Opbrengsten uit vlottende activa
209.096,45
337.980,61
181.400,00
C.
Overige financiële opbrengsten
1.059.817,66
336.405,51
1.099.109,51
Financiële kosten
556.170,99
553.237,85
692.375,92
A.
Kosten van schulden
555.927,30
552.833,13
691.545,92
B.
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld bij II.E.
0,00
0,00
0,00
C.
Andere financiële kosten
243,69
404,72
830,00
V.
VI.
Resultaat van de gewone activiteiten
-7.837.819,75
-5.979.100,03
-9.807.372,61
VII.
Uitzonderlijke opbrengsten
0,00
1.222.400,78
0,00
A.
Terugneming van afschrijvingen en waarde-verminderingen op immateriële en materiële vaste activa
0,00
0,00
0,00
B.
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
0,00
0,00
0,00
C.
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
0,00
0,00
0,00
D.
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
0,00
1.222.400,78
0,00
E.
Andere uitzonderlijke opbrengsten
0,00
0,00
0,00
Uitzonderlijke kosten
0,00
0,00
0,00
A.
Uitzonderlijke afschrijvingen en waarde-verminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
0,00
0,00
0,00
B.
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
0,00
0,00
0,00
C.
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
0,00
0,00
0,00
D.
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
0,00
0,00
0,00
E.
Andere uitzonderlijke kosten
0,00
0,00
0,00
F.
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)
0,00
0,00
0,00
Resultaat van het boekjaar
-7.837.819,75
-4.756.699,25
-9.807.372,61
A.
Te bestemmen positief resultaat (+)
0,00
0,00
0,00
Te verwerken negatief resultaat (-)
-4.183.870,00
-2.804.486,85
0,00
1. Positief resultaat van het boekjaar (+)
0,00
0,00
Negatief resultaat van het boekjaar (-)
-7.837,819,75
-4.756.699,25
3.653.949,75
1.952.212,40
Onttrekking aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage
7.172.652,58
6.458.436,60
1. Onttrekking aan het kapitaal
0,00
0,00
VIII.
IX.
2. Overgedragen resultaat
a. Gecumuleerd overschot van het vorig boekjaar (+)
b. Gecumuleerd tekort van het vorige boekjaar (-)
B.
C.
2. Onttrekking aan de gemeentelijke bijdrage
7.172.652,58
6.458.436,60
Toevoeging aan het kapitaal en de gemeentelijke bijdrage
0,00
0,00
1. Toevoeging aan het kapitaal
0,00
0,00
Over te dragen resultaat
-2.988.782,58
-3.653.949,75
1. Over te dragen bonus (-)
-2.988.782,58
-3.653,949,75
0,00
0,00
2. Toevoeging aan de gemeentelijke bijdrage
D.
2. Over te dragen negatief resultaat
0,00
Download