Anazin - Anorel

advertisement
Anazin
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.
Productidentificatie
Productvorm
: Stof
Handelsnaam
: Anazin
Scheikundige naam
: disodium[[N,N'-ethylenediylbis[N-carboxylatomethyl)glycinato]](4) -N,N',O,O',ON,ON']zincate(2)
EG nr
: 237-865-0
CAS-nr
: 14025-21-9
REACH registratienr.
: 05-2114597173-42
Producttype
: Meststof
Brutoformule
: C10H12N2Na2O8Zn
Synoniemen
: ethylenediamine tetraacetic acid disodium zinc salt / idranal II-zinc / zincate(2-), ((N,N'-1,2ethanediylbis(N-(carboxymethyl)glycinato))(4-)-N,N',O,O',O*N,O*N')-, disodium, (OC-6-21)-
BIG-nr.
: 22612
1.2.
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1.
Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie
: Professioneel gebruik
Spec. industrieel/professioneel gebruik
: Meststof
Gebruik van de stof of het mengsel
: Landbouw, bosbouw en visserij
1.2.2.
Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3.
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier
Anorel NV
Lintsesteenweg 632
2540 Hove
T +3234880233
[email protected] - www.anorel.net
1.4.
Telefoonnummer voor noodgevallen
Land
België
Organisatie/Bedrijf
Centre AntiPoisons/Antigifcentrum
Adres
Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel
Noodnummer
+32 70 245 245
c/o Hôpital Central de la Base - Reine
Astrid
Nederland
Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum
+31 30 274 88 88
Opmerking
Alle dringende vragen over
vergiftigingen: 070 245 245
(gratis, 24/24), of indien
onbereikbaar tel. 02 264 96
30 (normaal tarief).
Uitsluitend bestemd om
professionele hulpverleners
te informeren bij acute
vergiftigingen
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1.
Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Mengsel/Stof: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II van
REACH)
Niet ingedeeld
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2.
Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)
Etikettering niet van toepassing
2.3.
Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
22/03/2017
NL (Nederlands)
1/6
Anazin
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1.
Stof
Naam
Productidentificatie
%
Zn-EDTA 15%
(CAS-nr) 14025-21-9
(EG nr) 237-865-0
(REACH-nr) 05-2114597173-42
100
Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16
3.2.
Mengsel
Niet van toepassing
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen
: Houd de vitale functies in de gaten. Buiten bewustzijn: zorg voor vrije luchtwegen. Bij
ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof. Bij hartstilstand: reanimeer het
slachtoffer. Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend. Bij shock: bij
voorkeur: rugligging met de benen omhoog. Bij braken: voorkom
verstikking/aspiratiepneumonie. Voorkom afkoeling door het slachtoffer toe te dekken (niet
opwarmen). Blijf het slachtoffer voortdurend observeren. Give psychological aid. Keep the
victim calm, avoid physical strain. Depending on the victim's condition: doctor/hospital.
EHBO na inademing
: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen
vergemakkelijkt.
EHBO na contact met de huid
: De huid met overvloedig water wassen. Gebruik van zeep toegestaan.
EHBO na contact met de ogen
: Onmiddellijk en overvloedig met water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste
20 minuten. Een arts raadplegen.
EHBO na opname door de mond
: Mond met water spoelen. Veel water laten drinken. Bij inname van grote hoeveelheden:
onmiddellijk naar het ziekenhuis. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts
raadplegen.
4.2.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/letsels
: Possible inflammation of the respiratory tract. Kans op ontsteking van de luchtwegen.
Symptomen/letsels na contact met de ogen
: Kan oogirritatie veroorzaken.
4.3.
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.
RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.
Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
: Verneveld water. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen
: Geen enkele bekend.
5.2.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar
: Brandgevaar bij verwarming.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van
brand
: stikstofoxiden (NOx) en zuurstof.
5.3.
Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand
: Bij hitte: omwonenden deuren en ramen laten sluiten. Bij brand/hitte: evacuatie overwegen.
Blusinstructies
: Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.
Bescherming tijdens brandbestrijding
: Bij verhitting/verbranding: perslucht-/zuurstoftoestel.
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
6.1.1.
Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
: Beschermende kleding. Handschoenen. Bij stofwolkvorming: ademluchttoestel.
Noodprocedures
: Keep upwind. Mark the danger area. Prevent dust cloud formation, e.g. by wetting. No naked
flames. Wash contaminated clothes.
6.1.2.
Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
6.2.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
22/03/2017
NL (Nederlands)
2/6
Anazin
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
6.3.
Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting
: Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen. Lek dichten, toevoer afsluiten.
Bij reactie: toxische gas/damp verdunnen met verneveld water. Stofwolk neerslaan/verdunnen
met verneveld water.
Reinigingsmethodes
: Stofwolk voorkomen door afdekken met zand/aarde of soda ash. Na werkzaamheden kleding
en materiaal reinigen. Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten. Restant wegspoelen met veel
water.
6.4.
Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". Zie voor nadere informatie
paragraaf 13.
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren
van de stof of het mengsel
7.2.
: Verwijderd houden van open vuur/warmte. Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.
Houd de verpakking goed gesloten. On heating: work under exhaust/with respiratory protection.
Vermijd de vorming van stof.
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Hitte- en ontvlammingsbronnen
: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van open vuur/warmte.
Opslagplaats
: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen. Op een droge plaats
opslaan.
Bijzondere voorschriften voor de verpakking
: waterdicht. afsluitbaar. droog. correct geëtiketteerd. beantwoorden aan de wettelijke normen.
Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder.
7.3.
Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1.
Controleparameters
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor voldoende ventilatie om stofconcentraties tot een minimum te beperken.
Bescherming van de handen:
Handschoenen van nitrilrubber. Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: 0.11
Bescherming van de ogen:
Veiligheidsbril. Bij stofontwikkeling: beschermende bril
Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding
Bescherming van de ademhalingswegen:
Stof-/aërosolmasker met filtertype P1. On heating: gas mask with filter type B
Beperking van de blootstelling van de consument:
Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar het product wordt gebruikt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Overige informatie:
Een goede persoonlijke hygiëne toepassen.
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1.
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
: Vaste stof
Voorkomen
: Poeder.
Molecuulmassa
: 399 g/mol
Kleur
: wit.
Geur
: Geurloos.
Geurdrempelwaarde
: Geen gegevens beschikbaar
pH
: 6,5 (1 %)
pH-oplossing
: 1%
22/03/2017
NL (Nederlands)
3/6
Anazin
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
Snelheid van relatieve verdamping
(Butylacetaat=1)
: Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt
: Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt
: Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt
: Geen gegevens beschikbaar
Vlampunt
: Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur
: > 300 °C
Ontledingstemperatuur
: > 300 °C
Ontvlambaarheid (vast,gas)
: Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
: Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
: Geen gegevens beschikbaar
Oplosbaarheid
: Soluble in water.
Water: 100 g/100ml
Log Pow
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch
: Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch
: Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen
: Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen
: Geen gegevens beschikbaar
9.2.
Overige informatie
Overige eigenschappen
: Hygroscopic.
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1.
Reactiviteit
Bij verhitting/verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen nitreuze dampen.
10.2.
Chemische stabiliteit
Unstable on exposure to moisture.
10.3.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.4.
Te vermijden omstandigheden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.5.
Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.6.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.
Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit
: Niet ingedeeld
Huidcorrosie/-irritatie
: Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie
: Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
: Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen
: Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid
: Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (eenmalige
blootstelling)
: Niet ingedeeld
Specifieke doelorgaan-toxiciteit (herhaalde
blootstelling)
: Niet ingedeeld
Gevaar bij inademing
: Niet ingedeeld
pH: 6,5 (1 %)
pH: 6,5 (1 %)
22/03/2017
NL (Nederlands)
4/6
Anazin
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.
Toxiciteit
Ecologie - water
12.2.
Persistentie en afbreekbaarheid
Anazin (14025-21-9)
Persistentie en afbreekbaarheid
12.3.
Non degradable in the soil. Adsorbs into the soil.
Bioaccumulatie
Anazin (14025-21-9)
Bioaccumulatie
12.4.
: Water pollutant (surface water). May cause eutrophication at very low concentration. Inhibition
of activated sludge.
No bioaccumulation data available.
Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6.
Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.
Afvalverwerkingsmethoden
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen
: Recycle/reuse. Do not discharge into surface water.
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
VN-nummer
VN-nr (ADR)
: Niet van toepassing
VN-nr (IMDG)
: Niet van toepassing
VN-nr (IATA)
: Niet van toepassing
VN-nr (ADN)
: Niet van toepassing
VN-nr (RID)
: Niet van toepassing
14.2.
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Officiële vervoersnaam (ADR)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IMDG)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (IATA)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (ADN)
: Niet van toepassing
Officiële vervoersnaam (RID)
: Niet van toepassing
14.3.
Transportgevarenklasse(n)
ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR)
: Niet van toepassing
IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG)
: Niet van toepassing
IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA)
: Niet van toepassing
ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN)
: Niet van toepassing
RID
Transportgevarenklasse(n) (RID)
14.4.
: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep
Verpakkingsgroep (ADR)
: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (IMDG)
: Niet van toepassing
22/03/2017
NL (Nederlands)
5/6
Anazin
Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EU) 2015/830
Verpakkingsgroep (IATA)
: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (ADN)
: Niet van toepassing
Verpakkingsgroep (RID)
: Niet van toepassing
14.5.
Milieugevaren
Milieugevaarlijk
: Nee
Mariene verontreiniging
: Nee
Overige informatie
: Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6.
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
- Landtransport
Niet van toepassing
- Transport op open zee
Niet van toepassing
- Luchttransport
Niet van toepassing
- Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing
- Spoorwegvervoer
Niet van toepassing
14.7.
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code
Niet van toepassing
RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1.
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1.
EU-voorschriften
Geen beperkingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH
Anazin staat niet op de kandidaatslijst van REACH
Anazin staat niet vermeld in Bijlage XIV van REACH
15.1.2.
Nationale voorschriften
Duitsland
12e uitvoeringsbesluit van de Duitse federale
wet inzake immissiecontrole - 12.BlmSchV
: Niet onderworpen aan de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies)
(Regelgeving voor wat betreft grote ongelukken)
Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
: De stof is niet aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen
: De stof is niet aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
: De stof is niet aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
: De stof is niet aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
: De stof is niet aanwezig
15.2.
Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 16: Overige informatie
VIB EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden
opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
22/03/2017
NL (Nederlands)
6/6
Download