Waarin verschillen de critical en classic approach van en elkaar ten

advertisement
1. Waarin verschillen de critical en classic approach van en elkaar ten aanzien van decision
making?? (h8)
Classical Approach: Hier wordt DM gezien als een rationeel en logisch proces. De nadruk wordt
hier gelegd op processen die DM’ers moeten bewandelen om een meest effectieve en optimale
oplossing te kunnen bereiken.
Critical Approach: Decision making wordt hier gezien als een proces die het management moet
bewandelen om zo controle te krijgen over de werknemers. Als DM’er accepteer je als het ware
ook een hegmonische relatie met het management.
2. Van Weick en Miller hebben een opvatting over organizing maar gebruiken het woord beiden
anders
a. Hoe gebruikt van Weick het woord organizing
Weick leeft met het idee dat organisaties in een bepaald milieu staan. Het is hem duidelijk dat dit
milieu geen fysiek milieu is, maar een milieu dat bestaat uit allerlei informatie. Individuen
creeeren dit milieu, waarbij ze geconfronteerd worden met het proces dat enactment wordt
genoemd. Hierbij pakken individuen een deel van hun milieu als het ware beet voor nadere
inspectie. Iedereen haalt bepaalde informatie binnen met bepaalde visies op dingen. Er bestaat
geen ideale kijke op het milieu. Iedereen heeft andere opvattingen over dingen. Doordat iedereen
andere opvattingen heeft over dingen onstaat dubbelzinnigheid over dingen. Het reduceren van
deze dubbelzinnigheid (om een duidelijjk beeld te krijgen van de werkelijkheid) staat centraal in
de opvatting van Weick en is het begin van ‘organizing’
b. Hoe gebruikt Miller het woord organizing
- sociale collectiviteit
- organisatorische en individuele doelen
- coördinatie
- organisatorische structuur
- organisatie die ingebed is in een omgeving van andere organisaties
c. Overeenkomsten tussen beiden
d. Verschillen tussen beiden
Model 2 assen met 5 kwadranten. Uitleggen wat de assen...In de HRec plaatsen (P. 52)
Concern
For
people
Country club management
Team management
Middle-of-the-road management
Impoverished management
Authority compliance
Concern for production
4a. 3 fasen uitleggen van de LM Exchange theorie
role taking:
talenten en motivaties van nieuwe medewerker zoeken door ze verschillende taken te laten
uitvoeren en zo waar te nemen waar de nieuwe werknemer goed in is, waar zijn of haar talenten
liggen.
role making:
de werknemer geeft rol ook vorm, door middel van overleg met zijn of haar supervisor. Wanneer
mijn supervisor mij bijvoorbeeld vraagt voor meer supervisie bij een bepaald project, zal ik hier
eerst met hem of haar over moeten overleggen. Misschien moet ik daarvoor namelijk wel andere
taken opgeven, of dat ik iemand nodig heb om mij te helpen.
role routinization:
Na observatie en overleg is er een rol ‘ontwikkeld’ waar beide partijen zich in kunnen vinden
4b. Overeenkomsten en verschillen van de X en Y theorie van Mcgregor
Theory X:
Mensen zijn liever lui dan moe
Ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel of ambitie
Moeten hard aangepakt worden en geprikkeld worden
Moeten constant geprikkeld worden
Theory Y
Mensen willen hun best wel doen, als ze het plezier en het nut van het werk maar inzien
Mensen moeten de kans krijgen om zich te ontplooien
Mensen verdienen verantwoordelijkheid en dienen hiervoor beloond te worden
Mensen hebben behoeften en ambities
5. 4 verschillen met perspective view ten aanzien van cultural
- complex
- dubbelzinnig
- emergent
- niet eenduidig
6a. Als je een offerte moest maken voor Commpany (500 medewerkers) die inzicht moest geven
in de organisatie cultuur van het bedrijf. Met welk voorstel zou je komen?
b. Noem twee bezwaren die Commpany zou kunnen geven bij dit voorstel
7. De klassieke aanname van organisatieleer gaat uit van rationaliteit??
a. Simon en March hadden kritiek hierop. Welke voornamelijk?
ze zijn het eens met traditioneel ontwerp maar het is realistischer om te kijken naar
tevredenheidsproces waarin men zoekt naar de oplossing die voldoende werkt
b. Ze kwamen zelf met een aanname, wat is het fundamentele verschil tussen deze en de
klassieke?
Dat de klassieke uitgaat van één optimale oplossing. March en Simon waren het hier niet mee
eens. Hun aanname was dat het het beste was als er gezocht werd naar een oplossing die
voldoende werkt.
c. ..... benadering verschilt in welk opzicht van de 1e twee aannames?
8. Critical approach hier van de kritiek uitleggen met de volgende woorden: Ideologie, identificatie
en deconstructie zodat het duidelijk wordt dat je deze woorden ook begrijpt.
critical school had kritiek op macht en machtsmisbruik. Via de theory of concertive control wilden
de criticals deze macht reduceren. In deze theorie gaat het om het transformeren van een
machtsrelatie tussen werkgever en –nemer naar een teamgevoel. Identificatie speelde hierbij een
belangrijke rol: werknemers moeten zich namelijk goed kunnen identificeren met het bedrijf.
Problemen van het bedrijf moeten ook problemen van de werknemer zijn; de werknemer moet
één zijn met het bedrijf.
Een andere manier van macht reduceren is het volgende: in de eerste instantie hadden de
criticals alleen kritiek alleen op verdeling van geld. Maar ze ondekten ook dat taal ook een
machtsmiddel is. als jij een woord maar vaak genoeg associeerd met een ander woord (bv
succes met geld), dan heb jij op een gegeven moment de macht over dat woord. Zo krijgen
bepaalde woorden een betekenis terwijl ze ook hele andere betekenissen hebben. Een techniek
die de criticals hier gebruiken is deconstruction. Hierbij worden alternatieve betekenissen
aangekaart om zo de macht te laten afnemen. Dat is namelijk hun ideologie: de gelijkheid van
mensen.
9a.
Jaaroverzichten eind van het jaar welke moet je maken/
b. Welke stakeholders zijn er per jaaroverzicht en wat zouden die hiervan willen weten?
10. Eerst een voorbeeld van een conflict op het werk.
a. Noem 3 zaken als je vanuit de critical approach kijkt.
b. Noem 3 zaken als je vanuit de classical approach kijkt
c. Noem 2 zaken als je vanuit de HRec? kijkt
11.
Bij het verschuiven van het ene perspectief (lens) naar het andere worden hebben dezelfde
woorden soms heel andere betekenissen!
Zie bijvoorbeeld ‘hierarchy’ (p23 & p59) en ‘organizing’ (p18 & p67)
Classical hierarchy: hier gaat het om de machtsverhoudingen binnen de organisatie. Het
management heeft hier een hogere macht dan bijvoorbeeld de uitvoerende kern.
System hierarchy: hierbij gaat het erom dat een systeem kan bestaan uit subsystemen, of juist
onderdeel uitmaakt van een supersysteem. Bijvoorbeeld een ziekenhuis. Een ziekenhuis kan
verdeeld worden in afdelingen, maar een ziekenhuis is zelf ook onderdeel van een groter
systeem: de gezondheidszorg.
Download