RAPPORT SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN

advertisement
Met opties verdienen in élke markt
RAPPORT
SELECTIE CRITERIA OPTIEBOXEN
MET OPTIES VERDIENEN OM VAN TE LEVEN
Rapport Selectie Criteria
AANGEBODEN DOOR HET OPTIEBOX® TEAM
Dit rapport wordt u aangeboden door www.Optiebox.nl
Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de
beurs bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden.
WAT IS OPTIEBOX®
beleggen in opties volgens een bewezen strategie
een véilige methode door kapitaalbescherming
toepasbaar op aandelen en indices en trackers
de kracht van de methode zit hem in de eenvoud
werkt bij stijgende, dalende en stabiele koersen
er komt geen technische analyse aan te pas
uit te voeren met zeer geringe tijdsbesteding
posities kunnen softwarematig worden beheerd
u hoeft geen uren per dag naar een scherm te staren
elke zelfstandige belegger kan Optieboxen toepassen
een simpele, zeer effectieve methode met rendementen
van 2% tot 6% per maand, ofwel 25% tot 70% per jaar
Met dit rapport willen wij u inzicht geven in de selectiemethoden die
gehanteerd worden bij het samenstellen van de diverse optieboxen.
Voor meer informatie kijk op onze website www.optiebox.nl
die momenteel nog in ontwikkeling is. Hiervoor onze excuses.
OP DE WEBSITE TREFT U ONDERMEER AAN:
antwoorden op veel gestelde vragen
resultaten die gerealiseerd zijn met deze beleggingsvorm
reacties van deelnemers die optieboxen reeds toepassen
TEVENS KUNT U HIER AANVRAGEN:
een gratis mini-cursus "Basisprincipes van Opties"
en u kunt zich opgeven voor de gratis "Optiebox-Nieuwsbrief"
hiermee wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de actuele
resultaten die met actuele optieboxen gemaakt worden.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
2
2
Rapport Selectie Criteria
"INVESTING IS NOT AN ART BUT A SCIENCE"
Of in goed Nederlands: Beleggen is geen Kunst maar een Vaardigheid.
En een vaardigheid kun je aanleren. Vergelijk het met lopen, fietsen en
autorijden. Toch zijn er hele volkstammen die denken dat ze het al kunnen,
zónder het eerst te leren. Zodra ze geld hebben en van anderen mensen
horen dat zij beleggen op de beurs, gaan ze zelf ook aan de slag en zien ze
wel waar het schip strandt.
Zolang koersen stijgen is er niks aan de hand. Dan kan iedereen rendement
maken. Maar sinds de Internetbubbel van 2001 en de crash van 2008-2009
weten we inmiddels, dat het een utopie is om hier je succes van af te laten
hangen. Door te beleggen in aandelen hoop je op stijgende koersen maar als
deze dalen verdampt je investering letterlijk als sneeuw voor de zon.
De 'mooie' verhalen van banken en vermogensbeheerders dat het veilig is
om in aandelen te beleggen zijn uiteindelijk een fabeltje gebleken. Beleggers
die na 7 jaar eindelijk hun verlies van 2001 weer hadden goedgemaakt,
prijsden zich gelukkig dat ze eindelijk weer terug waren op 'af'. Prompt
zagen in 2008 opnieuw 60% tot 70% van hun kapitaal 'in lucht' opgaan.
De stelling dat aandelen een veilige haven zouden zijn kan met deze
werkelijkheid dan ook naar het rijk der fabeltjes worden verwezen.
VEILIG BELEGGEN
De beurs kent slechts één beleggingsinstrument waarmee je véilig kunt
beleggen. Dat leert de praktijk van alledag steeds weer. Alleen met opties
kun je véilige posities innemen. In tegenspraak tot wat door zogenaamde
'deskundige adviseurs' vaak gezegd wordt. Vanuit onwetendheid stellen zij
dat opties gevaarlijke instrumenten zijn waarmee je slechts kunt speculeren.
Dat deze stelling geen steek houdt maakt het volgende voorbeeld duidelijk.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
3
3
Rapport Selectie Criteria
WAARDE VAN OPTIES WORDT ONDERSCHAT
Als pensioenfondsen maar ook beleggingsfondsen putopties onder hun
portefeuilles hadden gekocht, zouden ze daarmee veel hun problemen
hebben voorkomen. Putopties zijn namelijk een vorm van
kapitaalbescherming ten top.
Tegelijkertijd hebben deskundigen ook gelijk die zeggen dat je met opties
wel degelijk kunt speculeren en grote verliezen kunt incasseren. Dat wordt
ook grootschalig gedaan. Zowel door particuliere beleggers als door grote
marktpartijen. Het uniéke aan deze instrumenten is echter, dat je ook de
tegenpartij kunt zijn van deze speculanten. Met opties kun je immers aan
twee kanten van de markt posities innemen.
Met andere woorden, je kunt zowel aan de koop- als aan de verkoopkant
opereren. Hierdoor is het mogelijk om risico's van beleggen onder controle
te krijgen. En dit voorrecht is niet alleen gegeven aan grote partijen. Ook
particuliere beleggers kunnen hiervan gebruik maken.
EIGENSCHAPPEN VAN OPTIES BENUTTEN
Daarnaast hebben opties de eigenschap dat je rendement kunt maken in
élke markt. Zowel bij stijgende als bij dalende koersen en zelfs als koersen
niét van hun plaats komen. Sterker nog, met opties is het mogelijk om zélf
de hoogte van je rendement te beïnvloeden.
Maar misschien wel de belangrijkste mogelijkheid die opties ons bieden is
dat we er de risico's van beleggen mee kunnen beheersen. Het is dus niet
alleen mogelijk om in elke situaties rendement te maken maar we kunnen
tegelijkertijd ook het risico van beleggen onder controle houden.
Al deze eigenschappen samen kunnen aan geen enkel ander
beleggingsinstrument worden toegekend. Optiebox is dan ook als
strategisch beleggingsmodel ontwikkeld, met als doel daarmee al deze
positieve eigenschappen van opties optimaal te kunnen benutten.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
4
4
Rapport Selectie Criteria
DE BOX-STRATEGIE
Optiebox is de naam van een strategie waarmee in élke markt mooi
rendement gemaakt kan worden. Tevens kunnen we met deze manier van
beleggen het risico tot een minimum beperken.
Direct bij het innemen van posities kan al expliciet berekend worden hoeveel
het maximale verlies kán zijn. Het verliesrisico is dus van meet af aan op de
cent nauwkeurig vast te stellen. In nagenoeg elke box is dan ook sprake van
om en nabij de 80% kapitaalbescherming en de kans dat maximaal 20% van
de investering op verlies kan komen te staan. Na relatief korte tijd wordt de
kans op verlies zelfs tot nul gereduceerd en in winst omgekeerd.
Om dit te bereiken is selecteren van de juiste opties erg belangrijk. Bij de
selectie maken we daarom gebruik van 3 belangrijke parameters te weten,
'Impliet Volatility' en het 'Agiopercentage van opties' en de "Trendmatrix".
MINI-CURSUS OPTIES
Het is niet de bedoeling van dit rapport om alle aspecten van opties te
behandelen. Op internet zijn hiervoor diverse goede sites beschikbaar.
Een voorbeeld daarvan is een complete "Mini-cursus Opties" die u op onze
website aantreft. De schrijver daarvan is François Franken. Met zo'n twintig
jaar ervaring in de financiële wereld kan hij u als optie-expert en beurscoach
als geen ander informeren over véilig beleggen met opties.
Optiebox is een van de strategieën die hij behandelt tijdens zijn seminars
"Ondernemend Beleggen". Deelnemers aan deze seminars zijn altijd erg
enthousiast. Ze geven aan veel profijt te hebben van wat ze geleerd hebben
over beleggen in het algemeen en over opties in het bijzonder.
Tijdens het seminar wordt beleggers geleerd om met de Ondernemende
Beleggingsmethode op een veilige manier rendement te maken door hier
slechts enkele uren per week tijd aan te besteden. De methode brengt je
back-to-basics en de kracht ervan schuilt hem in de eenvoud.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
5
5
Rapport Selectie Criteria
"ONDERNEMEND BELEGGEN" ALS BRON
De Ondernemende Beleggingsmethode is een totaal benadering van
portefeuillebeheer en wordt door François Franken uitvoerig behandeld
tijdens een tweedaags seminar.
Voor deelnemers aan dit seminar is een terugkombijeenkomst ingebouwd
waar hun ervaringen van de afgelopen maanden geëvalueerd worden. Ook
worden dan ideeën uitgewisseld en blijkt dat deelnemers verschillende
onderdelen van de methode vaak als zelfstandige strategieën toepassen.
Wat daarbij opvalt is dat de onderdelen, ook als ze los van elkaar gebruikt
worden, voor hele mooie rendementen zorgen. Alle onderdelen werken op
zichzelf goed omdat het één voor één beproefde methoden zijn. Samen in
een goede balans versterken ze elkaar en zorgen zij voor een optimaal
rendement in combinatie met een maximale bescherming.
Vooral dit laatste is een stokpaardje van François. Beleggen moet volgens
hem uiteraard een lucratieve bezigheid zijn maar tegelijkertijd moet een
behoorlijke mate van bescherming aanwezig zijn. Vanuit dit principe
behandelt hij tijdens zijn seminars ook de Optiebox. Deze optieconstructie
is overigens ook door hem zelf geïnitieerd.
De strategie kan als geïntegreerd onderdeel binnen de 'Ondernemende
Beleggingsmethode' worden toegepast. Maar de Optiebox kan ook als een
volledig op zichzelf staande investering worden gezien.
Door beleggers met enige kennis van opties kan dezelfde strategie
in diverse vormen en met verschillende onderliggende waardes worden
toegepast ook zonder dat deze gekoppeld is aan de Ondernemende
Beleggingsmethode.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
6
6
Rapport Selectie Criteria
OPEREER AAN TWEE KANTEN VAN DE MARKT
Zoals we al zagen kunnen aan opties eigenschappen worden toebedeeld die
verder aan geen enkel ander beleggingsinstrument toegekend kunnen
worden. Vooral deze eigenschappen hebben geleid tot de ontwikkeling van
Optiebox. De strategie is dan ook zodanig van aard dat daarmee de vele
positieve eigenschappen van opties in het voordeel van beleggers optimaal
benut kunnen worden.
Met de box-strategie worden vier posities ingenomen. Twee koopposities,
één in callopties en één in putopties. En tegelijkertijd twee verkoopposities
eveneens zowel in call- als putopties. Hierdoor zijn we operationeel aan twee
kanten van de markt.
Vanuit deze vier posities is min of meer automatisch de naamgeving "Box"
ontsproten. De strategie vormt immers een vierkant dat aan alle zijden
'gesloten' is. In combinatie met de ingebouwde zekerheid en veiligheid was
voor François de vergelijking met een box voor de hand liggend. Vooral als
je tijdens de ontwikkeling van deze strategie een kind hebt van een leeftijd
waardoor hij veilig in dit meubelstuk ligt te spelen.
De koopposities worden dan ook ingenomen om het belangrijkste criterium
in te bouwen, namelijk 'veiligheid'. Ook wordt het risico van beleggen
hiermee volledig gecontroleerd. Tevens worden de verkoopposities, die in
optietermen als 'schrijven' worden aangeduid, hiermee volledig afgedekt.
Deze schrijfposities zijn verantwoordelijk voor het genereren van inkomen
waarmee ‘zekerheid’ als belangrijk onderdeel van de strategie is ingebouwd.
ZEKERHEID, VEILIGHEID,
RISICOBEHEERSING EN KAPITAALBESCHERMING
Bij het ontwikkelen van de Box-strategie hebben deze vier elementen als
belangrijkste uitgangspunten voorop gestaan. Op de volgende pagina’s
worden deze nader toegelicht.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
7
7
Rapport Selectie Criteria
ZEKERHEID
Zekerheid betekent met de Optiebox dat residueel inkomen gegenereerd
moet kunnen worden. Degene die deze strategie toepassen moeten in alle
situaties op een gestage uitkering kunnen rekenen. Het effect moet te
vergelijken zijn met een job waarmee maandelijks een inkomen gerealiseerd
wordt. We spreken dan over een zodanige zekerheid dat er van het
rendement geleefd moet kunnen (gaan) worden.
VEILIGHEID
Veiligheid is ingebouwd omdat van meet af aan exact duidelijk is hoeveel
van het geïnvesteerde geld veilig is gesteld. Anders gezegd, hoeveel er
máximaal verloren kan worden. Met elke box is het maximale verlies bekend
en kunnen we dus spreken van kapitaalbescherming.
Een voorbeeld maakt dit wellicht duidelijker. Stel dat een box wordt opgezet
rondom een aandeel van bijvoorbeeld 25 euro. We kopen een call- en een
putoptie die beide 12,- euro premie noteren. Door aan beide kanten één
optie te kopen betekent dit een investering van 2 keer 12 is 24,- euro.
Zoals wellicht bekend moet per optie gerekend worden in een veelvoud van
honderd wat in dit geval een investering van 2.400,- euro betekent.
RISICO BEHEERSING
Omdat de calls en puts beide in-the-money gekocht worden is 2.000,- euro
van de totale investering, intrinsieke waarde. Door aan twee kanten posities
in te nemen is dit bedrag veilig gesteld ofwel gegarandeerd. Ongeacht wat er
gebeurt, dit bedrag zullen we in álle gevallen terug ontvangen en is er dus
sprake van een beperkt risico.
Het maximale risico in dit voorbeeld is de resterende 400,- euro die we aan
tijd-/verwachtingswaarde betalen. Later in dit rapport zullen we op dit begrip
nader ingaan. Zoals ook in dit voorbeeld is bij elke variant op bovenstaande
box-strategie het uitgangspunt dat van de investering zo'n 80% veilig is
gesteld en bij aanvang minder dan 20% 'maximale verliespotentie' is.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
8
8
Rapport Selectie Criteria
KAPITAAL BESCHERMING
Op vorige pagina staat 'maximale verliespotentie' tussen aanhalingstekens.
Tegelijk met het kopen van de opties gaan we immers ook opties 'schrijven'
(lees: verkopen). Door zowel call- als putopties te schrijven, wordt dus op
moment van investeren ook direct tweemaal premie geïncasseerd.
In dit voorbeeld aan elke kant 100,- euro is dus 200,- euro. Deze kunnen we
meteen in mindering brengen op de 'teveel betaalde' 400,- euro die we bij
de koopposities aan tijd-/verwachtingswaarde betalen. Het maximaal verlies
is zo reeds bij de start al gereduceerd tot 400,- min 200,- is 200,- euro. In
dit voorbeeld een maximaal risico dus van slechts 8,5 % over de investering.
De investering is reeds bij aanvang voor 90% veilig gesteld
Door koopposities longterm en schrijfposities shortterm in te nemen kan
het schrijven met regelmaat worden herhaald. Het potentiële verlies wordt
hierdoor na korte tijd omgezet in winst waardoor er zelfs sprake van 100%
kapitaalbescherming is. Afhankelijk van de tijd waarin een 'box' actief is
worden met Optieboxen rendementen gegenereerd van tussen 2% en 6%
per maand en in sommige maanden zelfs meer dan dat. Ofwel rendement
van tussen 25% en 70% op jaarbasis.
Het neerwaarts risico is hierbij gemaximaliseerd en geldt slechts voor een
beperkte periode. We kunnen dus stellen dat het risico van beleggen met
deze strategie volledig onder controle is.
BELANGRIJKE PARAMETERS
Zowel bij het kopen als verkopen van opties is selectie belangrijk om tot de
keuze van de juiste opties te komen. Om optimaal rendement te maken en
tevens om de risico's tot een minimum te beperken hanteren we twee
criteria om de meest optimale posities te bepalen. Deze twee parameters
zijn de "Impliciete Volatiliteit" en het "Agiopercentage van Opties".
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
9
9
Rapport Selectie Criteria
LITERATUUR OVER VOLATILITEIT
Over volatiliteit is al veel geschreven. Als u over dit begrip diepgaander
geïnformeerd wilt worden verwijzen we graag naar de hieronder genoemde
literatuur. Als een eenvoudige uitleg voor u volstaat kunt u direct verder
lezen onder het kopje 'Wat is Volatiliteit'.
In de financiële wereld is het 'Option Pricing Model' van Black & Scholes
het meest toegepaste model om de theoretische waarde van opties te
bepalen. In dit waarderingsmodel wordt naast de actuele koers van de
onderliggende aandelen of indices ook de volatiliteit gebruikt die
maatgevend is voor de bewegelijkheid van betreffende koers of index.
Daarnaast houdt het Black & Scholes model bij de waardering ook rekening
met de rente die kan worden verkregen op het vermogen dat met aanschaf
van de optie gemoeid is. Vooral voor langlopende opties is dit mede van
invloed op de premie. Hieruit blijkt tevens dat uiteraard de resterende
looptijd van opties een rol speelt in de waardering.
Bij toepassen van dit model wordt dagelijks voor elke optieserie een nieuwe
'implied volatility' berekend om deze optimaal aan te laten sluiten op de
huidige markt en de marktontwikkeling van de laatste dagen. Hiermee wordt
tevens een goed beeld gecreëerd van toekomstige premies.
Bovenstaande formule wordt beschreven in een standaardwerk over opties:
''Option Volatility and Pricing'' van Sheldon Natenberg. Hierin worden
waardes van beweeglijkheid in grafiekvorm behandeld maar ook in getallen
tussen 1 en 100 wat duidt op procenten. In Natenbergs boek worden
begrippen als volatility, historical volatility en implied volatility behandeld.
Ook in standaardwerken als "Options as a Strategic Investment" van
Lauwrence G. McMillan en "Options, Futures and Other Derivatives"
van John Hull, kunt u uitgebreide informatie vinden.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
10
10
Rapport Selectie Criteria
WAT IS VOLATILITEIT
Samengevat kunnen we als volgt een definitie formuleren:
"Volatiliteit geeft aan hoe onzeker de waarde van een aandeel of index
is ten opzichte van een gemiddelde waarde of beweeglijkheidindex".
Als we een serie koersen uitzetten kunnen we daarin een bewegelijkheid
vaststellen die als volatiliteit kan worden aangemerkt. Als daarvoor koersen
uit het verleden worden gebruikt spreken we in dat geval over 'historische
volatiliteit'.
Uitgedrukt in een getal betekent het, dat hoe hoger het getal des te groter is
in die periode de beweging ten opzichte van een gemiddelde waarde.
'VOLATILITY' VERSUS 'IMPLIED VOLATILITY'
Met 'Historische Volatiliteit' wordt de beweeglijkheid van koersen uit het
verleden aangegeven. Een ander begrip is 'Implied Volatility' wat u in
beleggerslectuur ook vaak zult tegenkomen. Met dit laatste wordt de
volatiliteit bedoeld die 'impliciet' voortkomt uit de optiepremies over een
bepaalde periode. Er wordt dus niet direct gekeken naar de koersen van
onderliggende waardes maar naar de premies van opties. Dit is vooral
belangrijk bij at-the-money en near-the-money opties.
Bij zwalkende koersen kunnen optiepremies zo fluctueren dat er sprake is
van hoge bewegelijkheid. Premies geven dan een hoge 'Implied Volatiliteit'
aan, terwijl de 'Historische Volatiliteit' over de onderliggende aandelen in
dezelfde periode beduidend lager kan zijn. In 'Implied Volatility' is dus ook
de beweeglijkheid van zwalkende koersen verdisconteerd.
Uit bovenstaande wordt door beleggers vertrouwen gedestilleerd voor
toekomstige koersen. Om toekomstige optiepremies te berekenen wordt
deze volatiliteit als betere indicator gezien dan de historische volatiliteit.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
11
11
Rapport Selectie Criteria
RISIKO-MANAGEMENT
Instrumenten als 'volatility' en meer specifiek 'implied volatility' zijn ook in
het kader van risk-management bijzonder dankbare hulpmiddelen. Beide zijn
immers bedoeld om de beweeglijkheid van koersen en indices te meten. En
meten is weten. Met de beschikking over deze hulpmiddelen hoef je jezelf
niet meer aan de beursgoden over te leveren maar kun je wiskundig en met
chirurgische precisie, kansen en risico's berekenen.
Zoals we zagen geeft 'historische volatiliteit' de mate van beweeglijkheid
aan uit het verleden. Deze volatiliteit meet namelijk de beweeglijkheid van
een beleggingsproduct over een (zelf te bepalen) periode in het verleden.
Historie is heel precies te meten omdat alle gegevens voorhanden zijn.
Dat het desondanks niet eenvoudig is om hieraan de juiste conclusies te
verbinden weet elke enigszins ingelichte belegger. Als het eenvoudig was
zouden ze allemaal steenrijk zijn.
TOEKOMST METEN
Het is ook mogelijk om beweeglijkheid te meten met gegevens gebaseerd op
de toekomst. Omdat we ook in de toekomst succesvol willen zijn is deze
manier van meten uiteraard interessanter. Het meten van de toekomst klinkt
futuristischer dan het in werkelijkheid is.
Om de verwachte beweeglijkheid vast te stellen gaat men ook uit van de
toekomst zelf. Aangeduid als 'Implied Volatility' ofwel 'Impliciete Volatiliteit'
wordt informatie via een omweg verkregen. Verwachtingen van
marktpartijen over toekomstige ontwikkelingen wordt namelijk gemeten.
Niet via interviews maar stilzwijgend via transacties op de beurs.
Marktpartijen zijn uiteraard direct financieel betrokken bij toekomstig
koersverloop en slaan bij hun aankopen geen vrijblijvende slag in de lucht.
Hun verwachtingen komen onmiddellijk tot uitdrukking in de premies die ze
betalen c.q. ontvangen voor opties. Het premieverloop hiervan is dan ook
een prima maatstaf voor de risico's die beleggers er aan toekennen en voor
de beweeglijkheid die zij verwachten van de onderliggende waardes.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
12
12
Rapport Selectie Criteria
SELECTEREN VAN DE JUISTE OPTIES
Om met beleggen in opties rendement te kunnen maken is het belangrijk de
juiste opties te selecteren. Dit geldt voor het kopen maar ook voor het
'schrijven' van opties. Bij opzetten van een strategie rondom een aandeel
dienen we minmaal te weten hoe de koers van dit aandeel zich gedraagt.
Zetten we strategieën op rondom indices dan is het goed om vooraf de
gedragingen van deze index in beeld te brengen. Bij selectie van opties is
kennis over beweeglijkheid van de onderliggende waarde dus belangrijk.
Voor een optimaal rendement is daarnaast ook beheersen van de risico's
uitermate belangrijk. Lang heeft men gedacht dat risico een onmeetbaar
fenomeen was. Tegenwoordig zijn de risico's van beleggen via statistisch
onderzoek echter prima te meten. Werd vroeger beleggen nog als gokken
gezien, in deze tijd hebben we ook zeer wel de keuze om veilig te beleggen.
BELEGGEN MET DE GODEN OF MET KENNIS
Je kunt je dan ook afvragen waarom zoveel mensen nog zoveel geld
verliezen met beleggen? Het antwoord hierop vinden we in onwetendheid.
De meeste beleggers zijn volledig ondeskundig. Ze zijn slechts volgzaam
en bewegen zich op de beurs omdat anderen dat ook doen. Zonder te weten
wát ze aan het doen zijn.
Hierbij moet u niet alleen denken aan particuliere beleggers die voor
ruim 30% de dienst uitmaken op de beurs. Het is verbazingwekkend om
te constateren dat ook veruit de meeste zogenaamde professionals amper
weten welk ze spel ze spelen. En als ze al voldoende kennis bezitten zijn
ze vaak gebonden aan opgelegde beperkingen en kunnen ze om die reden
voor hun cliënten niet adequaat een portefeuille beheren.
Om jezelf tegen verliezen te beschermen is het aan te raden om niet in
beschermengelen geloven. Ga ervan uit dat bij beleggen in alle gevallen
de volledige verantwoordelijkheid bij jezelf ligt.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
13
13
Rapport Selectie Criteria
OPTIEPREMIE OF VERZEKERING
De koers van opties noemen we premie, enigszins te vergelijken met een
verzekering. Als de kans op een hogere koers groeit zullen schrijvers een
hogere vergoeding ('risicopremie') vragen voor hun calls. Het risico op een
slechte afloop van hun transactie wordt immers groter. Hetzelfde geldt voor
premies van putopties maar dan bij koersdalingen.
Wanneer de kans op een stijgende koers kleiner wordt zullen kopers van
callopties minder geneigd zijn ('risicopremie') te betalen. Schrijvers zullen
in deze situatie met minder premie genoegen nemen. Als de koers van de
onderliggende waarde niet stijgt nemen hun kansen op verlies immers af.
Uit voorgaande mag duidelijk zijn dat vooral de tijd-/verwachtingswaarde
van optiepremies ons een goed beeld geeft van de verwachtingen over de
toekomst. Vooral als we daarbij de meer liquide opties nemen. Hoe meer
omzet een optie heeft des te beter de premie een consensus weergeeft
omdat deze dan een afspiegeling is van een grotere gezamenlijke
marktverwachting.
OPTIES ALS GRAADMETER
Als het beursklimaat verandert ook de implied volatility. Is de markt onrustig
dan zal deze hoog zijn. Onrust uit zich in frequenter en sterker op en neer
bewegende koersen. Implied volatility wordt daarom ook wel 'fear gauge'
genoemd. Een graadmeter van angst die op de beurs heerst en die zich
vertaalt in hogere of lagere risicopremies.
Dat we met volatiliteit als indicator de toekomst niet kunnen voorspellen
mag duidelijk zijn. Het woord voorspellen kan elke belegger sowieso beter
uit zijn vocabulaire verwijderen. Ideeën en verwachtingen van beleggers die
op een bepaald moment heersen komen in deze indicator echter wél zeer
goed tot uitdrukking. De wetenschap over beweeglijkheid van onderliggende
waardes samen met voldoende kennis over de dynamiek van opties kunnen
we combineren tot winstgevende optiestrategieën.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
14
14
Rapport Selectie Criteria
DYNAMIEK VAN OPTIEPREMIES
Om veranderingen in premies te doorzien kijken we naar de samenstelling
hiervan. Optiepremies bestaan voor een deel uit intrinsieke waarde en een
deel uit tijd- en verwachtingswaarde. De intrinsieke waarde is een objectief
gegeven. Het is de prijs die een optie werkelijk waard is. Namelijk het
verschil tussen twee vaststaande gegevens op enig moment, de huidige
koers van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie.
Er is uiteraard slechts sprake van intrinsieke waarde als de uitoefenprijs van
een calloptie lager is dan de koers van de onderliggende waarde en bij
putopties als de uitoefenprijs hoger is dan de actuele koers.
INTRINSIEKE WAARDE
We bekijken dit aan de hand van een voorbeeld. Stel een aandeel noteert
25,- euro. We nemen daarbij de call met uitoefenprijs 15. Deze optie heeft
op dat moment dus een werkelijke waarde van 10,- euro. Met deze optie in
bezit mogen we het aandeel immers voor 15,- euro aankopen.
Ditzelfde geldt voor putopties maar dan andersom. Hiermee mogen we een
aandeel voor de uitoefenprijs verkopen. De uitoefenprijs van een putoptie
met uitoefenprijs 35 heeft dus een werkelijke waarde van 10,- euro omdat
dan het aandeel voor 10,- euro boven de beurkoers mag worden verkocht.
TIJD- EN VERWACHTINGSWAARDE
Een tweede component in optiepremies is de tijd- en verwachtingswaarde en
met name voor de box-strategie belangrijk. De hoogte hiervan wordt
ondermeer bepaald door de resterende looptijd van de optie in combinatie
met de huidige rentestand. Maar ook in hoge mate door verwachtingen die
beleggers hebben over de toekomstige koers van de onderliggende waarde.
Dit laatste is indicatief voor het risico dat aan een optie wordt toegedicht.
Het zegt iets over de kans dat een optie winst of verlies zal opleveren. En
over de kans dat de onderliggende waarde bepaalde koersniveaus wel of niet
zal bereiken.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
15
15
Rapport Selectie Criteria
Deze kans komt tot uiting in het spel van vraag en aanbod dat kopers en
schrijvers spelen. Kopers van calls zijn erbij gebaat dat de onderliggende
waarde een zo hoog mogelijke koers bereikt. Zodra ze deze kans groter
achten zijn ze bereid meer premie te betalen. Bij puts is dit andersom.
Schrijvers hebben uiteraard liever dat de onderliggende koers zo weinig
mogelijk beweegt. In dat geval is zal er rustig tijd- en verwachtingswaarde
van de optiepremie worden afgeknabbeld naarmate de expiratie nadert.
Hierdoor hoeven zij minder te betalen als ze hun positie willen sluiten.
DELTA EN AGIO VAN OPTIES
Bij het bepalen welke opties interessant zijn om strategieën mee op te
zetten wordt ook het Agiopercentage en de Delta van opties meegewogen.
Deze laatste meet in procenten de gevoeligheid van de waarde van opties
ten opzichte van een verandering van het onderliggende aandeel of index.
Callopties hebben altijd een positieve Delta en putopties een negatieve.
Vooral bij strategieën waar naast kopen ook opties worden geschreven, is
Delta een belangrijke factor bij de selectie van meest winstgevende opties.
Globaal kunnen we stellen dat deep-in-the-money opties met een lange
looptijd veelal een Delta van 100% hebben. Eén euro verandering van de
aandelenkoers of index levert ook één euro verandering in optiepremie op.
Dit houdt in dat bij een stijgende of gelijkblijvende onderliggende waarde de
optie nagenoeg één op één meebeweegt. In deze gevallen spreken we van
opties met het karakteristiek dat gelijk is aan dat van de onderliggende
waarde. Tevens is in deze opties een laag agiopercentage aanwezig. In de
regel zijn deze opties dan ook interessant om te kopen.
Out-of-the-money opties daarentegen hebben doorgans een Delta in de
buurt van 50%. Zij bewegen dus slechts de helft t.o.v. de onderliggende
waarde. Deze opties zijn in de regel interessant om te schrijven. Enerzijds
door de lage Delta maar ook omdat in deze opties (nog) geen intrinsieke
waarde zit. De premie bestaat uitsluitend uit tijd- en verwachtingswaarde.
Door de hoge agiowaarde die hierdoor in de premie is vertegenwoordigd zal
de tijd en dus ook de premie van deze opties naar de schrijver toelopen.
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
16
16
Rapport Selectie Criteria
DIT RAPPORT WORDT U AANGEBODEN
U ontvangt dit gratis rapport van het Team van www.Optiebox.nl
Op deze website vindt u een aanbod van services waarmee u op de beurs
bijzonder fraai rendement kunt maken in goede én slechte tijden.
®
Optiebox is bedoeld voor zelfstandige beleggers die volgens een bewezen
methode strategisch willen beleggen in opties. De kracht van de methode zit
hem in de eenvoud. Omdat het zonder enige beleggingskennis toepasbaar is
®
kan elke belegger de Optiebox strategieën zelfstandig toepassen.
Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode waarbij u geen uren
naar een scherm hoeft te staren. Het is zelfs uit te voeren met een zeer
geringe tijdsbesteding
Met elke box creëert u een eigen geldmachientje met rendementen van 2%
tot 9% per maand. We kunnen de methode met recht een veilige manier van
beleggen noemen omdat er sprake is van kapitaalbescherming. Daarnaast
werkt de srategie in elke markt, omhoog, omlaag en zijwaarts !
VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP ONZE WEBSITE
WWW.OPTIEBOX.NL
Hier treft u ondermeer aan:
antwoorden op veel gestelde vragen
resultaten die gerealiseerd zijn met deze beleggingsvorm
reacties van deelnemers die reeds optieboxen toepassen
Met vriendelijke groet
HET OPTIEBOX TEAM
Peter Berger en François Franken
E-mail: [email protected]
www.optiebox.nl
Geld verdienen met opties in élke markt
17
17
Download