Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeslissingen inkoop

advertisement
© 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten
Hoofdstuk 1 Bedrijfsbeslissingen inkoop
Antwoordindicaties case Meubelmaker Richard Broertjes
De antwoorden op de vragen die Richard Broertjes aan de stagiaire gesteld heeft,
kunnen gevonden worden door de volgende omgevingsfactoren te onderzoeken.
Omgevingsfactor
Overheid
Buitenland
Toelichting
Tarifaire handelsbelemmeringen
Veel hout is afkomstig van landen buiten de EU. Of bij import van hout invoerrechten
betaald moeten worden, kan gevonden worden door de EU-website Market Acces
Database te raadplegen (www.madb.europe.eu). Het tarief kan gevonden worden
door de productcode of een trefwoord in te voeren (voor onbewerkt hout is de
productcode 4403) en het betreffende land te kiezen.
Hout mag uit landen die tot de EU behoren vrij geïmporteerd worden. Als hout van
buiten de EU geïmporteerd wordt, moeten er invoerrechten betaald worden. De
tarieven zijn afhankelijk van de het soort product (bewerkt hout of onbewerkt hout) en
het land waarvan het hout afkomstig is.
Non-tarifaire handelsbelemmeringen
Er zijn geen invoerbelemmeringen voor hout in de EU. Ook illegaal gekapt hout mag
in de EU ingevoerd worden. Er worden initiatieven genomen om de invoer van hout
dat niet duurzaam geproduceerd is aan banden te leggen. Informatie hierover is te
vinden op www.vrom.nl, dossier duurzame ontwikkeling. Op deze site is ook
informatie te vinden over de verschillende keurmerken zoals FSC (Forest Stewardshil
Council). De Nederlandse overheid wil zoveel mogelijk alleen duurzaam hout inkopen.
In 2010 zal de overheid alleen nog maar duurzaam geproduceerd hout inkopen.
Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om duurzaam geproduceerd hout in te kopen.
Politieke stabiliteit
De keuze van landen waaruit hout geïmporteerd wordt, kan vallen op landen in
Europa, bijvoorbeeld Zweden en Finland of op de VS en Canada. Tropisch hardhout
zal afkomstig zijn van landen uit Afrika en Azië of Midden-Amerika. De politieke
stabiliteit kan sterk verschillend zijn. Om hierin inzicht te krijgen, kan gekeken worden
naar het politieke risico van een land. Dit risico wordt vastgesteld door bedrijven die
exporttransacties verzekeren, zoals Atradius (www.atradius.nl/) of de Nationale
Delcrederedienst in België (www.ondd.be).
Raadpleging van deze websites laat zien dat de westerse landen zoals Finland,
Zweden, de VS en Canada hoog scoren op het gebied van politieke stabiliteit, beter
dan veel landen in Midden-Amerika, Azië of Afrika.
Culturele situatie
De keuze van landen waaruit hout ingekocht wordt, kan vallen op landen met een
individualistische cultuur, bijvoorbeeld de VS, maar ook op landen met een
collectivistische cultuur. Dit laatste treffen we veel aan in Aziatische landen. Om enig
inzicht te krijgen in de cultuurverschillen van landen, kan de website
www.clearlycultural.com geraadpleegd worden. Deze site geeft informatie over de
culturele dimensies (Geert Hofstede) van landen. Met de informatie die op deze site te
vinden is, kan onderzocht worden of de culturele verschillen tussen Nederland en de
landen waaruit hout geïmporteerd wordt groot of klein zijn. Bijvoorbeeld, bij
vergelijking van de dimensie Machtsafstand zijn de verschillen tussen Nederland en
Maleisië erg groot. De index voor Maleisië is 104 terwijl Nederland een score van 38
heeft. Het verschil tussen Nederland en de Verenigde staten bedraagt voor deze
dimensie slechts twee punten.
Omgevingsanalyse
1
© 2007 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten
Omgevingsfactor
Conjunctuur
Toelichting
De economische situatie van landen waaruit geïmporteerd wordt, kan bepaald worden
door economische kerngegevens van de landen te analyseren, zoals de groei van het
BBP, de inflatie, werkloosheid, en de (lopende rekening van de) betalingsbalans.
De economische situatie van landen kan gevonden worden door landeninformatie op
te zoeken via www.evd.nl of www.export.nl.
Buitenland
Valutarisico
Hout wordt op de wereldmarkt verhandeld in dollars. De houtprijzen worden uitgedrukt
in dollars per kubieke meter. Als hout rechtstreeks van buiten de EU ingekocht wordt,
zal betaald moeten worden in dollars. Op deze wijze inkopen brengt een valutarisico
met zich mee. Hoe groter de volatiliteit van de koers van de dollar is ten opzichte van
de euro des te groter het valutarisico. Om een indruk te krijgen van de volatiliteit van
de dollar in bijvoorbeeld de afgelopen twee jaren, kan de koersontwikkeling van de
dollar opgezocht worden op financiële websites zoals die van RTL Z (www.rtl.nl).
Medio 2007. Bekijken we de ontwikkeling van de koers van de afgelopen vijf jaren dan
zien we dat de fluctuaties groot zijn geweest.
Het verschil tussen de hoogste en de laagste koers is 38 eurocent. Dit betekent dat
het valutarisico in deze periode erg groot is geweest.
Wereldmarkt
Vanwege de steeds groter wordende vraag op de wereldmarkt stijgen de
grondstofprijzen. De prijzen van (tropisch) hout zijn vanaf 2002 voortdurend gestegen.
Een verdubbeling van de prijs van bepaalde houtsoorten sinds 2002 is geen
uitzondering. Hardhout is een schaarse grondstof aan het worden. Vooral de vraag
naar FSC gekeurd hout neemt steeds meer toe. Uit onderzoek blijkt dat als de
ontbossing in het huidige tempo wordt voortgezet in 2015 vrijwel alle hardhoutbomen
uit natuurbossen verdwenen zijn en er een grote schaarste zal ontstaan. De prijzen
van bijvoorbeeld teakhout zijn tot recordhoogte gestegen vanwege de grote vraag en
het geringe aanbod.
Informatie over wereldmarktprijzen van tropisch hout kan gevonden worden op de
website van International Tropical Timber organization (www.itto.or.jp), of de website
van de FAO.
2
Omgevingsanalyse
Download