Inzicht in wateroverlast door extreme neerslag met AHN

advertisement
BGT
(Basisregistratie
Grootschalige
Topografie)
Stortbui
overspoelt
Apeldoorn
Hans van Eekelen
(LSV GBKN)
Arnout Heuven & Jeroen Kluck
(TAUW)
1
Inzicht in wateroverlast door
extreme neerslag met AHN
Stortbui overspoelt Apeldoorn
7 oktober 2008, AHN GIS-dag…
[email protected]
[email protected]
Inhoud
• Wateroverlast door extreme regen
• Hulpmiddel WOLK
• Eisen aan AHN-data
• En verder …
Arnout Heuven
• Tauw bv:
Adviseur Water & GIS
Jeroen Kluck:
• Tauw bv:
Specialist stedelijk water
• Hogeschool van A’dam: Lector Water in en om de stad
Klimaatontwikkeling  wateroverlast
• Zeespiegelstijging
• Toename extreme rivierafvoer
• Verandering grondwaterstand
• Extreme neerslag
Toename wateroverlast
• Meer verhard oppervlak
• Stoepen weg
• Klimaatontwikkeling, effect op korte buien
• KNMI: droger & natter.
– 4 scenario’s: tot 27% extra neerslag per dag.
5%
– 2006: oost  west
13%
10%
27%
Extreme neerslag in stad
• Hinder
• Water op straat
• Water in park
• Overlast & schade
• Belangrijke verbindingen geblokkeerd
• Water in woningen etc.
Omgaan met extreme neerslag
 behoefte aan inzicht  WOLK
WaterOverlastLandschapsKaarten
• Ervaren wateroverlast
• Maaiveldverloop (AHN)
• Depressies
• Stroombanen
 inzicht in functioneren regenwaterafvoer over straat
Methodiek
• Maaiveldverloop (AHN)
• Verhardingen (huizen & wegen)
• Oppervlaktewater
• Extreme neerslag: bv 60 mm (T=100 + klimaatontwikkeling)
• Riool doet niet mee
• 20 mm in riool, 40 mm op maaiveld
• Alleen op verhard oppervlak
• Afstroming over het maaiveld
• Depressies
• Stroombanen
Methodiek
• Plaatje stroomgebieden
• Plaatje opvulling depressies en bepaling nieuwe
gebieden
WOLK
• Voorbeeld
Wijze advies
• Afstroming over maaiveld sturen
• Berging op het maaiveld
• Interactie/afstemming water met
• RO
• Groen
• Wegbeheer
• Ruimte voor water in de komende jaren
AHN-data
• Ongefilterde punten  grid 1*1
• niet 5*5 ivm steegjes etc.
• Huizen eruit en later terug
• Bomen kappen
• Zie voorbeeld met en zonder
• Filtering verder verbeteren?
– Viaducten, dijken
– Handwerk
Verticale nauwkeurigheid
• vergelijking met puthoogten
En verder
• Stromingsmodellen voor boven en ondergrondse
stroming
• AHN2
• Filtering verbeteren
• Digitale ontwerptafel
Bedankt voor de aandacht
• Vragen / reacties?
• [email protected][email protected]
Download