Leaflet NIOZ. Kennis van de zee

advertisement
Kennis van de zee: kansen voor
maritieme industrie, agro/food en
watermanagement
Kansen voor de industrie
specifieke onderzoeksvragen. Hiervoor heeft het NIOZ eigen
De gegevens over de zee die in de afgelopen eeuw door het
schepen, gespecialiseerde laboratoria en technische werkplaat-
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek zijn
sen, waar innovatieve apparatuur wordt ontwikkeld en
verzameld, vormen een bron van onschatbare waarde voor
gebouwd. Zo heeft het NIOZ bijvoorbeeld diverse onderzoeks-
gebruikers, ontwikkelaars, beleid en bedrijven die opereren in
apparaten ontwikkeld die speciaal bestand zijn tegen zeewater
de mariene omgeving. Kennis van het mariene ecosysteem geeft
en hoge druk voor onderzoek in de diepzee.
een goede indicatie van de gezondheidstoestand van de zee.
Belangrijk om te weten in het kader van nationale en internationale regelgeving. Het werken in de diepe oceanen vergt een
Samenwerking
specifieke kennis en ervaring, die het NIOZ al decennia lang in
Het NIOZ werkt veel samen met wetenschappelijke partners,
huis heeft en waar de offshore veel aan kan hebben.
zoals universiteiten in binnen- en buitenland en andere
Maar ook dichter bij huis zijn kansen. De teelt van zeewier en
onderzoeksinstituten. Lange termijn metingen worden
zoutwateralgen staan op dit moment sterk in de belangstelling
uitgevoerd in overleg met waterbeheerders, het bedrijfsleven
voor voedsel, farmacie en biobrandstof. Er is nog veel funda-
en andere externe partijen, zoals de visserijsector.
menteel en grensverleggend-toegepast onderzoek nodig om dit
tot een succes te maken.
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor
Zeeonderzoek
–– Duurzame zeewierteelt in Nederland is alleen
mogelijk door de directe betrokkenheid van het
NIOZ –– Job Schipper, directeur Hortimare
Het Koninklijk NIOZ verricht al meer dan honderd jaar fundamenteel onderzoek in zeeën en oceanen, van kustzeeën zoals
De combinatie van zowel toegepaste als fundamentele onder-
de Waddenzee en de Delta, tot aan de diepzeeën, van Noord-
zoeksrichtingen brengt voor het bedrijfsleven het voordeel dat
tot Zuidpool. Ecologisch onderzoek, maar ook fysisch, geo-
het NIOZ vanwege zijn ervaring aanvoelt welke informatie de
logisch en chemisch onderzoek dat goed ingezet kan worden bij
andere partij nodig kan hebben.
de markt worden gebracht. Door de faciliteiten in de NIOZkennishaven is dit de ideale locatie om deze BWBI’s te testen
met het extreem productieve Waddenzeewater.
De behoefte aan grondstoffen is mondiaal groeiende; de
diepzee komt nu binnen het technologische bereik van
zogenoemde deep sea mining operaties. Echter, internationale
regelgeving, kennis over de gevolgen voor de diepwater
ecosystemen, maar ook het testen van apparatuur op grote
diepte, lopen nog achter. Het NIOZ is als enige Nederlandse
instelling in de diepzee actief, met een groeiende schat aan
informatie.
–– Bij het NIOZ zit echt ijzersterke en hands-on
diepzee-ervaring –– Jan Willem van Bloois,
General Manager IHC Deep Sea Dredging & Mining
De aanwezigheid en veranderingen in kust-nabije ecosystemen
worden gerapporteerd aan beleids- en beheersorganisaties als
Rijkswaterstaat, waarmee deze kunnen voldoen aan de
nationale en internationale regelgeving. Ook wordt deze kennis
gebruikt om de effecten van de aanleg van de Tweede
Maasvlakte in kaart te brengen en om ter compensatie de
locatie en inrichting van een Zeereservaat te bepalen. Het
bodemdieronderzoek van het NIOZ wordt tevens ingezet bij de
planning en evaluatie van slimme oplossingen voor zandsuppletie en natuurlijke oeverversterking en oplossingen voor
problemen met exoten, o.a. binnen het ‘Building with Nature’
Maatschappelijk gebruik
project en de zandmotor.
Fundamenteel onderzoek vormt een solide basis voor het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De toenemende
behoefte aan voedsel en brandstof kan mogelijk in de toekomst
worden ingevuld met behulp van zeewier of zoutwateralgen.
Het NIOZ werkt samen met bedrijven als Hortimare, LGem en
Ecofys om te kijken hoe dit het beste duurzaam kan. De
aanwezigheid van kennis, experimentele testlocaties en de
NIOZ-kennishaven vormen een unieke combinatie.
Uiterlijk in 2016 moeten ongeveer 70.000 schepen van een
Ballastwater-behandelings-installatie (BWBI) voorzien zijn. Het
NIOZ test dergelijke installaties om te bepalen of ze aan alle
eisen voor typegoedkeuring voldoen. Pas daarna mogen ze op
Meer informatie? Kijk op www.nioz.nl of neem contact op met een van de volgende personen:
Prof. dr. Henk Brinkhuis
Ir. Marck G. Smit
Algemeen directeur NIOZ
Science and Technology Transfer
[email protected]
[email protected]
Telefoon 0222 369 366
Telefoon 0222 369 308
NIOZ maakt deel uit van NWO. De Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim
500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in
Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.
Download