Gezonde manier van mestaanwending op grasland

advertisement
Klaas Wolters
Nieuwe ter Aa 1-12-2015



Mts. Wolters uit Winsum (gn)
Melkveebedrijf 85 melkkoeien
48 ha kleigrond 35 tot 55% afslibbaar

Probleemstelling jaren 80

Als mest en urine met elkaar in aanraking
komen










2012 grootschalig veldonderzoek Winsum
2013 januari kamervragen
2013 31mei ammoniakreview internationaal
2014 zomer vakblad V-focus publicatie
metingen/berekeningen NH3
2014 10 september 1e Quickscan NH3
2014 26 september themamiddag NH3
2014 11 oktober EenVandaag rekenmodel NH3
klopt niet
2014 31 oktober aankondiging ammoniakreview
internationaal door Stas
2015 febuari start crowdfunding onderzoek NH3
2015 juni international experts in Nederland bij
elkaar voor ammoniak overleg

2 delen mest 1 deel water









Binding ammoniak met water
Water na mest ->
meer contactoppervlak met bodem ->
betere benutting mest
Gewas opbrengst neemt toe door minimale beschadigingen
Verlaagt bodemtemperatuur
Geurvermindering
Minder horizontaal transport dan algemeen aangenomen
veroorzaakt door niet juiste meetmethode
Emissiefactoren veel lager dan officiële emissiefactoren
Mestinjectie mist elk doel behalve die van de economie
Geen praktijkonderzoek beschikbaar grasopbrengst mestinjectie
versus bovengronds
Weidevogels
Grasmat wordt dichter
Opbrengst neemt toe
Gezonder voor bodemleven




Koud
Nat
Uit/Afspoeling
Structuurschade
Economie?
Download