De oceanen - Aandachtswinkel

advertisement
LEZINGOVERDEZEEENONZEGEZONDHEID
29mei2017-ACECgebouw-Roggestraat44-Apeldoorn
Deoceanen
hetbelangvooronzegezondheid,debedreigingenéndeoplossingen
InternationaalbekroondonderwaterfotograafenoceaanbeschermerDosWinkeltoonttijdens
dezeavonddeschoonheidvanhetonderwaterlevenenbelichtdebedreigingenvanonsgrootste
ecosysteem:deoceanen.Gelukkigkomenookdeoplossingenvoordiebedreigingenaanbod.
Dosbegonruim30jaargeledenmetduikenenwasalsnatuurfotograafzeeronderdeindrukvan
devoorhemnognietbekendekleurrijkeenzeerdiverseonderwaterwereld.Tijdenszijn
duikcarrièrezaghijechteropveleplaatsenindewerelddeenormeachteruitgangvandemariene
wereld.Tienjaargeledenbesloothijzichgeheelaanoceaanbeschermingtegaanwijden.
Tijdensdezeavondheeftuookdemogelijkheidomomega3algenoliecapsulestekopenen
prachtigeboeken,DVD'senplantaardige'plastic'flessenindeaanwezigestands,
waarmeeudeSeaFirstFoundationkuntsteunen.
Programma
19.30
20.00
20.45
21.10
22.00
Inloop
LezingDosWinkel:Deschoonheidvandeonderwaterwereld
Pauze
LezingDosWinkel:Dezeeenonzegezondheid
Afsluiting
Toeganggratis(koffie/thee€2,00)
Aanmelden:www.aandachtswinkel.nl/dos
Download