slides

advertisement
LATIJN
Taalproject – Inleiding Taalkunde
Periode 4
Jessica Heeman
Jelle Don
Erik-Jan van Gelderen
Chantal van Dijk
Introductie
Jessica – fonologie
Jelle – morfologie
Erik-Jan – morfologie/syntaxis
Chantal – syntaxis/semantiek/discourse
LEXICON
• Ruth Bootsma – Universiteit Nijmegen
FONOLOGIE – UITSPRAAK
•
•
•
•
•
Klassiek – op school
Vulgair – volkslatijn
Kerkelijk – eenheid van liturgie
Muziek – Zang
…
Beïnvloed door moedertaal van spreker
FONOLOGIE – UITSPRAAK
•
•
•
•
Ae
u/w
Klinkers kort/lang
Uitspreken wat er staat, nauwe band tussen
spelling en uitspraak
FONOLOGIE – ASSIMILATIE
• Assimilatie
Ad-simile
• Impuls
In-pulsus
• Suffix
Sub-fix
FONOLOGIE - SYLLABIFICATIE
3 REGELS
1. aantal Vocalen = aantal syllaben
2. Consonanten
3. ‘X’
Uitzondering – lib.ros vs li.bros
MORFOLOGIE
•
•
•
•
Inflectie
Gerundivum
Samenstellingen
Hulpwerkwoorden
MORFOLOGIE – INFLECTIE
• Conjugatie
audire
audeo
audavi
• Declinatie
MORFOLOGIE – GERUNDIVUM
• Verbaaladjectief
• Promovendus
MORFOLOGIE – SAMENSTELLINGEN
• Advenire
• Convenire
• Promittere
MORFOLOGIE – HULPWERKWOORDEN
• Onvoltooid passief
• Voltooid passief
Erik-Jan
Syntax/Semantiek
Negatie
Pronomina/Anaforen
Lidwoorden
Negatie
- Modale bijwoorden
- Ne, haud & non:
Libros ullos filio non legit – Hij las geen enkel boek aan zijn
zoon voor.
- Dubbele ontkenning = sterke
bevestiging:
Non ignoro – Ik weet goed
Negatie
Negatief polaire uitdrukkingen:
Nolle – niet willen
Nequire – niet kunnen
Nescire – niet weten
Pronomina
-Pronomen Personale
-Pronomen Possesivum
-Pronomen Demonstrativum
-Pronomen Determinativum
-Pronomen Relativum
-Pronomen Interrogativum
-Pronomen Indefinitum
-Pronomina Correlativa
Pronomen Personale
- Pers. Voornaamwoorden in de 1e persoon zijn
optioneel:
Libros invenit – Hij vond boeken
- Alleen voor nadruk
- Geen beleefdheidsvorm ‘u’
-
I.p.v. ‘u’ -> ‘tu’ of ‘vos’
Lidwoorden
Het latijn kent geen lidwoorden:
Definiet of indefiniet a/d van het
tekstverband
Download