Opzet Balans en Verlies

advertisement
Opzet Balans en Verlies- en Winstrekening
Onderstaande jaarrekening is een voorbeeld van een opzet voor een agrarisch bedrijf,
maar valt zeker te vertalen naar andere branches door posten te schrappen of aan te
vullen met begrippen die branche-eigen zijn.
Jaarrekening
Balans per …..
Annual accounts
Balance sheet as at …..
VASTE ACTIVA
FIXED ASSETS
Immateriële vaste activa
• Overgenomen quota
Materiële vaste activa
• Gebouwen
• Machines
• Melk- en fokvee
Financiële vaste activa
• Deelnemingen en ledenkapitalen
Intangible fixed assets
• Acquired quotas
Tangible fixed assets
• Buildings
• Machinery
Dairy and breeding cattle
Financial fixed assets
• Participating interests and member’s
capital
VLOTTENDE ACTIVA
CURRENT ASSETS
Voorraden
• Voorraden veevoer
• Consumptie-aardappelen
Vorderingen
• Belastingen en sociale premies
• Overlopende activa
• Overige vorderingen
Liquide middelen
• Rekening-courant banken
• Kas
TOTAAL
Stock
• Fodder stock
• Edible potatoes
Accounts receivable
• Taxes and national insurance
contributions
• Prepayments and accrued income
• Other accounts receivable
Liquid assets
• Current accounts at banks
• Cash
TOTAL
PASSIVA
LIABILITIES
Eigen vermogen
Langlopende schulden
• Financieringen
• Leningen
Kortlopende schulden
• Rekening-courant banken
• Belastingen en sociale premies
• Lopende schulden en
vooruitontvangen posten
TOTAAL
Owner’s equity
Long-term liabilities
• Financing
• Loans
Current liabilities
• Current accounts at banks
• Taxes and national insurance
contributions
• Outstanding debts and deferred income
TOTAL
Buysse Immigration - Jaarrapporten
JAARREKENING
ANNUAL ACCOUNTS
Winst- en verliesrekening over
Profit and loss account of
Opbrengsten
• Akkerbouw
• Tuinbouw
• Rundveehouderij
• Overige bedrijfsopbrengsten
Proceeds
• Arable farming
• Market gardening
• Cattle farm
• Other operating income
Totaal opbrengsten (A)
Total proceeds (A)
Toegerekende kosten
• Veevoer
• Grond- en hulpstofkosten
• Overige product gebonden kosten
Allocated expenses
• Fodder
• Raw materials and additives expenses
• Other product-bound expenses
Totaal toegerekende kosten (B)
Total of allocated expenses (B)
Saldo (A) – (B)
Balance (A) – (B)
Niet-toegerekende kosten
• Arbeidskosten
• Loonwerk
• Kosten machines, inventaris en
transportmiddelen
• Kosten onroerende zaken
• Algemene kosten
Non-allocated expenses
• Labour costs
• Commission work
• Machinery, company equipment and
means of transport expenses
• Immovable property expenses
• General expenses
Totaal niet-toegerekende kosten
Total of non-allocated expenses
Productieresultaat
Production result
Financieel resultaat
• Financiële baten
• Financiële lasten
Saldo financieel resultaat
Financial results
• Financial revenue
• Financial charges
Balance of financial results
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Profit or loss on ordinary activities
Buitengewoon resultaat
• Buitengewone baten
Extraordinary results
• Extraordinary income
Resultaat
Results
Buysse Immigration - Jaarrapporten
Download