Relatie onderhouden met de Heilige Geest

advertisement
Een relatie met de Heilige Geest cultiveren.
2Kor.13:13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met
de Heilige Geest zij met u allen.
A: De inwonende God in de menselijke geest.
1Tess.5:23 Moge de God van de vrede Zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen
heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus
Christus.
God schiep de mens in het begin als een wezen met drie verschillende aspecten, namelijk
geest, ziel en lichaam; de geest is de bovennatuurlijke mens waarin de eeuwige God wil
wonen. Bij de schepping blies God Zijn eigen adem, d.w.z. Zijn eigen Geest, in de mens, en
deze Geest is niet geschapen, maar eeuwig; God blies Zijn eigen eeuwige leven in de mens
met al Zijn eigen eeuwige genetische eigenschappen, want de mens werd naar Gods beeld
geschapen. God woont in de geest van een mens, maar de mens ervaart God in zijn ziel.
Toen Adam geschapen werd had hij een God-bewustzijn, omdat de tegenwoordigheid van
God in zijn menselijke geest aanwezig was; deze glorie van God straalde vanuit zijn
inwendige mens naar buiten. Adam was zich zo bewust van de tegenwoordigheid van God in
zijn inwendige mens, dat hij zich niet eens bewust was van zijn natuurlijke lichaam; hij was
fysiek naakt, maar hij schaamde zich niet omdat hij zich niet bewust was van zijn lichaam,
maar des te meer van de glorie van God in zijn geest.
Toen Adam in zonde viel, verliet de eeuwige God zijn menselijke geest; we weten niet hoe
sterk deze ervaring van Adam was dat God hem verliet, maar hij moet een sterke ervaring
van verlatenheid hebben gehad toen de eeuwige God zijn geest verliet. Vanaf dat moment
was hij zich veel sterker bewust van zijn ziel met de vijf zintuigen, en nog meer was hij zich
bewust van zijn naakte fysieke lichaam. Hij was zich echter niet meer bewust van zijn geest,
omdat de eeuwige God zijn geest had verlaten, waardoor zijn geest ineffectief geworden
was. God schiep de mens met de menselijke geest als het centrum van zijn leven, en wij zijn
gemaakt om vanuit onze geest te leven; maar wanneer wij niet vanuit onze geest leven,
zullen wij nooit in staat zijn om te doen wat de Bijbel ons zegt. We zullen dan nooit in staat
zijn om te leven vanuit Goddelijke vreugde en vrede, wanneer wij niet leven vanuit onze
geest; wij moeten daarom eerst wedergeboren worden in onze geest.
Wij zijn geschapen met een God-bewustzijn in onze geest, maar naar de mate dat wij niet
leven vanuit dit God-bewustzijn dat in onze geest leeft, zullen wij nooit in staat zijn om te
functioneren in het leven waartoe God ons geschapen heeft. God had een fantastisch plan in
gedachten toen Hij de mens schiep; maar de mens verloor het contact met God in zijn
inwendige mens, en zijn vijf zintuigen en zijn fysieke lichaam kwamen centraal te staan in
zijn beleving van het leven. Maar 1Kor.6:17 zegt dat wanneer wij ons leven in verbinding
brengen met Jezus, dat wij dan één geest worden met Hem; en deze realiteit ontstaat door
de wedergeboorte. Met de wedergeboorte van de mens keert God terug in de menselijke
geest; in deze wedergeboorte keert de glorie van de tegenwoordigheid van God, de kracht
van Zijn eeuwige leven in onze geest terug.
Er zijn drie activiteiten die de Geest van God in de mens tot stand brengt; dit zijn drie dingen
die het Nieuwe Verbond onderscheiden van het Oude Verbond. Het Oude Verbond hield een
mens buiten het eeuwige oordeel vanwege zijn geloof in God; in de tijd van het Oude
Testament werden mensen door hun geloof gered, precies zoals de mensen in de tijd van
het Nieuwe Testament. In beide perioden werden de zonden van mensen vergeven door hun
geloof; maar het Nieuwe Verbond verschilt hierin van het Oude Verbond dat God door Zijn
Geest woning maakt in de menselijke geest. Gods tegenwoordigheid is aanwezig in de
inwendige mens, en dat maakt de menselijke geest actief en krachtig door de aanwezigheid
van God in zijn geest. Wanneer onze menselijke geest na de wedergeboorte in relatie treedt
met de Geest van God, gebeuren er drie verschillende dingen.
1) Er ontstaat een spontane stroom van wijsheid in onze geest. Omdat God met Zijn
wijsheid in onze geest woont, stroomt Zijn wijsheid vanuit Zijn Geest in onze geest en vanuit
1
onze geest naar buiten, en wij worden onze dat bewust in onze ziel, omdat onze ziel bestaat
uit verstand, gevoel en wil, dat is onze natuurlijke zelfbewustzijn, onze unieke natuurlijke
persoonlijkheid. Het is onze ziel die ons uniek maakt ten opzichte van iemand anders, want
onze ziel is de expressie van onze persoonlijkheid. Vanuit onze geest is er een constante
stroom van wijsheid beschikbaar voor elke gelovige; maar vaak weten we niet hoe we in
deze wijsheid moeten wandelen, omdat we niet weten hoe we contact moeten maken met
onze eigen geest. Maar er is een wijsheid in onze geest beschikbaar die ons kan vertellen
hoe wij moeten leven in relatie met God, in relatie met gelovigen en in relatie met de wereld
om ons heen; deze wijsheid staat tot onze beschikking bij elke beslissing die wij moeten
nemen. Deze wijsheid is de expressie van Gods tegenwoordigheid in onze geest, de
expressie van Zijn glorie in onze inwendige mens; deze wijsheid stroomt voortdurend naar
ons natuurlijke bewustzijn in onze ziel.
2) Vanuit onze geest is er ook een stroom van Goddelijke verlangens (= liefde) naar onze
ziel; dit zijn verlangens naar een leven van heiligheid. Dit zijn bovennatuurlijke verlangens
die ontspringen aan de Geest van God, want zonder Hem hebben wij niet het vermogen om
naar heiligheid te verlangen. Op dezelfde manier geldt dat wij naar het woord van God
verlangen, omdat de Heilige Geest in onze geest woont en dat verlangen opwekt. Wanneer
God niet door bovennatuurlijke inspiratie een bewogenheid opwekt voor mensen die verloren
gaan, en tevens een verlangen naar de glorie van God, zullen wij ook nooit in staat zijn om
effectieve voorbidders te zijn voor de wereld. Het is de relatie met de Heilige Geest die ons in
staat stelt om effectieve voorbidders te worden; als er geen wijsheid uit onze geest stroomt,
hoe zullen wij dan weten wat we moeten bidden? Als er geen Goddelijke verlangens uit onze
geest stromen, hoe zullen wij dan het verlangen hebben de glorie van God te zoeken en te
bidden voor de mensen die verloren gaan?
3) De derde stroom die vanuit onze geest naar onze ziel stroomt is kracht; dat is de kracht
van God die ook Jezus uit de dood heeft opgewekt (Rom.6:4, Efez.1:19+3:20, Kol.1:29).
Deze kracht stelt ons in staat om alles te doen wat God ons opdraagt om te doen; wij doen
niets uit eigen kracht, maar het is Zijn kracht die in ons werkt. Efez.3:16-17 spreekt erover
dat God vanuit Zijn glorie onze inwendige mens zodanig wil bekrachtigen met Zijn Geest, dat
daardoor Christus Zijn manifeste tegenwoordigheid kan demonstreren in ons emotionele
hart. Zo bad Paulus ook voor de christenen in Galatië (Gal.4:19) dat Christus gestalte in hen
zou krijgen; hoewel Christus in hun geest woonde door de Heilige Geest, had Zijn wezen en
karakter nog geen vorm gekregen in hun emotionele hart.
B: Geestelijke realiteit in mijn ziel.
Wanneer de wijsheid van God, Zijn Goddelijke liefde en Zijn Goddelijke kracht in mijn geest
aanwezig zijn, maar geen uitweg vinden naar mijn ziel, zal mijn God-bewustzijn geen effect
hebben op mijn zelfbewustzijn; ik ben dan niet effectief in mijn geloof. Daarom mogen wij
God danken dat Zijn liefde, wijsheid en kracht in onze geest wonen, maar tegelijkertijd
mogen wij bidden dat Zijn liefde, wijsheid en kracht een weg vinden naar onze ziel, zodat we
in staat zijn om deze liefde, wijsheid en kracht uit te leven in het dagelijkse bestaan. Daarom
is groeien naar geestelijke volwassenheid een proces, waarbij de liefde, wijsheid en kracht
van God een uitweg vinden naar ons emotionele hart, zodat onze natuurlijke mens een
expressie wordt van datgene wat van Godswege in onze geest woont.
Zo kan bijvoorbeeld de kracht tot Goddelijke genezing in mijn geest aanwezig zijn, maar
wanneer ik mij daar niet van bewust ben, als ik daarover geen openbaring heb in mijn
verstand, gevoel en wil, als ik het dus niet zie, zal de kracht van de Goddelijke Drie-Eenheid
nooit door mij heen stromen. Daarom is het van groot belang dat onze ziel tot genezing en
bevrijding komt, en vooral het herstel van ons emotionele hart is van groot belang om alles
wat in onze geest aanwezig is vrij te kunnen laten stromen in het natuurlijke leven. Onze ziel
moet gevuld worden met de wijsheid van God, de liefde van God en de kracht van God; want
in onze geest staat de Heer aan de deur van ons hart en klopt aan om binnengelaten te
worden in onze ziel om daar de maaltijd van relatie met ons te kunnen onderhouden
(Openb.3:20). Maar wanneer de deur van onze ziel niet opengaat voor de manifeste
2
tegenwoordigheid van de Heer, zullen wij lauw zijn en niet beseffen hoe arm, blind en naakt
wij zijn (Openb.3:17).
Door een levensstijl van openbaring en geloof is het mogelijk om de kracht van de Heilige
Geest in onze menselijke geest vrij te zetten, zodat deze kracht gemanifesteerd wordt in het
niveau van onze ziel. Ons lichaam voelt de aanwezigheid van onze geest in dat deel van het
lichaam waar de buik zit; daarom spreekt de Griekse tekst van de Bijbel in Joh.7:38 dat de
rivieren van levend water uit onze buik zullen stromen. Maar het lichaamsdeel waar wij onze
ziel ervaren is het gebied waar ons hart zit; daarom zijn ziel en hart begrippen die sterk met
elkaar verbonden zijn. Maar wanneer Griekse filosofen spraken over de geest van de mens,
spraken zij over aanverwante begrippen als de buik, de ingewanden of de nieren. Hoe
kunnen wij nu zover komen dat wij de activiteiten van onze geest op een machtige manier
actief kunnen laten worden in onze ziel? Want wanneer dat gebeurt, is er werkelijk sprake
van geestelijke volwassenheid; wanneer de manifeste tegenwoordigheid van God met al Zijn
kracht, liefde en wijsheid gedemonstreerd wordt in onze ziel, pas dan voelen en merken wij
het effect daarvan in het natuurlijke leven. Dan worden ons verstand, ons gevoel en onze wil
verlicht met de realiteit van Gods koninkrijk.
Hoe doen wij dat? Want wanneer wij zover komen dat de kracht, liefde en wijsheid van God
in onze geest tot expressie komen in onze ziel, dan zullen wij machtige werken voor God
kunnen doen. Het lijkt een tegenstrijdigheid wanneer wij zeggen dat wij nooit meer van God
zullen ontvangen dan nu al in onze geest aanwezig is, maar aan de andere kant hebben wij
nog onvoorstelbaar veel van God te ontvangen in het gebied van onze ziel. Zo kan het
gebeuren dat iemand alles van God ontvangen heeft in zijn geest, maar toch niets van God
ontvangen heeft in zijn ziel. Dan ontbreekt de expressie van liefde, wijsheid en kracht in de
menselijke ziel, en dan spreken wij van geestelijk onvolwassen gelovigen die nog als
natuurlijke en onveranderde mensen door het leven gaan. Daarom bad Paulus voor de
Galaten dat Jezus gestalte zou krijgen in hun ziel, hoewel Paulus heel goed wist dat Jezus al
aanwezig was in hun geest.
Wanneer wij de rijkdommen van God in onze geest kunnen ervaren in het leven van onze
ziel, zullen wij alle beloften van God in ons leven als zeer gemakkelijk ervaren; want Jezus
heeft gezegd dat Zijn juk zacht is en dat Zijn last licht is (Matt.11:29). Wanneer de liefde,
wijsheid en kracht van God in onze geest doorgegeven worden aan onze ziel, zullen alle
opdrachten van God in ons leven zeer gemakkelijk uit te voeren zijn. Jezus zei dus in feite in
deze tekst dat alles waartoe wij door God geroepen zijn om te doen gemakkelijk te
gehoorzamen is. Wanneer wij ervaren dat een bepaald aspect van Gods woord moeilijk is
om te doen, zijn daar twee mogelijke redenen voor. De eerste is dat wij deze opdracht voor
de eerste keer in ons leven willen gehoorzamen, en we krijgen dan te maken met het feit dat
we op een bepaald terrein in ons leven tegen de stroom in moeten gaan zwemmen. Maar
wanneer wij een klein beetje geoefend raken, wordt het steeds gemakkelijker om deze
waarheid te gehoorzamen, zolang onze ziel maar in verbinding staat met onze geest. Want
wanneer onze ziel in open verbinding staat met onze geest, staat onze ziel in verbinding met
de oneindige voorzieningen van God die in onze geest woont. Slechts voor een korte periode
hebben wij geloof en volharding nodig om te leren een bepaald principe van Gods woord te
gehoorzamen, maar daarna wordt het gemakkelijk op voorwaarde dat onze ziel weet hoe hij
Gods voorzieningen uit onze geest moet ontvangen.
De tweede reden dat wij moeite hebben om te leven vanuit onze geestelijke rijkdommen is
dat wij niet leven vanuit onze geest maar vanuit onze ziel; wij kijken dan niet naar onze geest
die eeuwig leven in zich heeft maar naar onze natuurlijke ziel die alleen maar beschikken
kan over natuurlijke bronnen van wijsheid, liefde en kracht. Onze ziel maakt dan geen
contact met de liefde, wijsheid en kracht van de eeuwige God die in onze geest woont, en
moet vervolgens menselijke liefde, wijsheid en kracht aanboren om te proberen het woord
van God te gehoorzamen; maar dat is bij voorbaat gedoemd om te mislukken.
C: In verbondenheid leven met de Heilige Geest.
Het kenmerk van het werken vanuit onze ziel is transpiratie, terwijl het werken vanuit onze
geest gekenmerkt wordt door inspiratie. Er kan echter ook een derde reden zijn waarom wij
3
niet succesvol zijn in het uitvoeren van een bepaalde Bijbelse opdracht, en dat is dat wij nog
niet met heel ons hart toegewijd zijn om een opdracht te gehoorzamen. Halfslachtigheid is
een grote hindernis om succes te ervaren in de opdrachten van God; volgens Hebr.10:39
behoren wij echter niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die
door hun geloof behouden blijven. Traagheid, aarzeling en halfslachtigheid zijn expressies
van een hartsgesteldheid van gebrek aan toewijding; deze hindernis zullen wij eerst moeten
overwinnen om tot doorbraak van onze ziel in relatie tot onze geest te komen. Wanneer wij
echter eenmaal vastberaden in ons hart zijn, kunnen wij na een eerste periode van
moeizaam begin doorbreken naar de Goddelijke voorzieningen in onze geest en succesvol
zijn in het gehoorzamen van Gods woord. Hoe kunnen wij er voor zorgen dat de activiteiten
van de Heilige Geest op een machtige manier tot expressie komen in onze natuurlijke mens,
onze ziel?
2Kor.13:13 De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met
de Heilige Geest zij met u allen.
Fil.2:1-2 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u
zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan
volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
De sleutel tot de doorbraak van onze ziel in de relatie met onze geest is het onderhouden
van een verbondenheid met de Heilige Geest; alleen in relatie met de Heilige Geest zullen
wij in staat zijn om succesvol te zijn voor God, want zonder deze relatie is het onmogelijk
succes te ervaren in het koninkrijk van God. Het succes van de volgelingen van Jezus wordt
gedemonstreerd en daardoor gedefinieerd in het boek Handelingen; alleen in dat boek lezen
wij hoofdzakelijk wat de levensstijl van de volgelingen van Jezus behoort te zijn. Wanneer ik
mijn leven afmeet aan het woord van God, kan mijn hart recht staan voor God, hoewel ik in
absolute zin niet succesvol ben in het leven volgens de normen van Zijn woord; maar
wanneer ik mijn leven relatief afmeet aan de traditionele normen van deze tijd, zal ik mijzelf
voor de gek houden en denken dat ik succesvol ben. De realiteit volgens de normen van het
woord van God is dat ik nog niet alles heb bereikt, maar ik vergeet wat achter me ligt en
strek me uit naar wat voor me ligt en jaag naar de hoogste prijs waartoe God mij geroepen
heeft (Fil.3:13-15). Dat behoort de mentaliteit te zijn van iedereen die door de genade van
God in Jezus Christus een volmaakt mens geworden is.
Rom.8:4b-9a Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar
door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar
wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur
wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat
vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan Zijn wet en is daar ook niet toe in
staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U
laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.
Wij moeten ons verstand leren te richten op onze geest want daarin woont de Heilige Geest;
wij hebben twee verschillende soorten mentaliteit nodig om ons verstand te richten op onze
geest. In de eerste plaats moeten wij met een houding van gehoorzaamheid ons verstand
richten op onze geest, en in de tweede plaats moeten wij met een hartsgesteldheid van
geloof ons verstand richten op onze geest.
Gehoorzaamheid is pas effectief wanneer wij ons hart vrijhouden van opzettelijke zonde,
want wanneer wij opzettelijk zonde koesteren in ons leven zullen wij niet succesvol zijn.
Zolang wij doelbewust ongehoorzaam zijn aan God, zal God maar één ding tegen ons
zeggen en dat is dat wij moeten stoppen met zondigen; zolang wij doorgaan met deze
zonde, zal God niets anders tegen ons zeggen. In Joh.15:1 noemt Jezus Zichzelf de ware
wijnstok, d.w.z. dat Hij de ware bron van echt leven is; zo zegt Kol.3:4 dat Jezus ons leven
is; door de Heilige Geest onttrekken wij dus het ware leven aan Jezus want Hij is de bron
van het echte leven. De vreugde van het wandelen met God is te vinden in het feit dat Jezus
de ware bron van het leven is, en wij ontvangen dat leven door de Heilige Geest die in onze
geest woont. En wanneer wij besluiten om Hem te gehoorzamen, zullen wij in het proces van
gehoorzaamheid stap voor stap de realiteit van het leven met de Geest ontvangen. De
4
gehoorzaamheid is onze beslissing, maar de echte verworvenheid is afhankelijk van de mate
waarin Jezus ons Zijn leven geeft door Zijn Geest.
De houding van geloof activeert de werking van de Heilige Geest in ons; in deze houding
stemmen wij in met de waarheid van Gods woord en danken wij God voor deze waarheid.
Geloof heeft te maken met de werking van de Heilige Geest in ons, en wanneer wij dan naar
onze geest kijken, kunnen wij tegen de Heilige Geest zeggen dat wij met Hem instemmen,
wanneer Hij doet wat Jezus ons beloofd heeft dat Hij zou doen en dan kunnen wij Hem
danken voor wat Hij gaat doen en vervolgens zullen wij Zijn werkzaamheid in ons ervaren.
Het is niet genoeg om alleen maar gehoorzaamheid hebben, het is ook nodig dat wij op
basis van een vriendschapsrelatie de Heilige Geest ontmoeten van gezicht tot gezicht; we
keren ons verstand dan naar onze geest en wij spreken dan tegen de Heilige Geest die in
ons woont. Dat is een houding van gehoorzaamheid én geloof ten opzichte van de Geest die
in ons woont.
D: De dodelijke kracht van de natuurlijke mens.
Rom.8:6 zegt dat wat onze natuurlijke mens wil de dood voortbrengt; de wil of het verlangen
van de natuurlijke mens heeft niet alleen maar uitsluitend te maken met slechte dingen zoals
moord, diefstal, overspel, enzovoort. Onze natuurlijke mens omvat veel meer, want onze
natuurlijke mens is het totaal van onze geschapen natuur, dat is alles in ons wat door God
geschapen is. Dat heeft betrekking op ons verstand, ons gevoel en onze wil wanneer zij niet
geïnspireerd worden door de Heilige Geest. Wij kunnen zeer nobele gedachten, gevoelens
en verlangens hebben die toch tot de dood leiden; wij kunnen bijvoorbeeld vanuit onze
rechtvaardige gevoelens ten strijde trekken tegen boosheid die in ons leeft. Maar wanneer
wij vanuit onze natuurlijke mens ten strijde trekken tegen het verkeerde in ons, zal onze strijd
toch tevergeefs zijn. Wanneer wij echter onze aandacht vestigen op onze geestelijke mens,
kunnen wij God danken voor Zijn liefde die in ons woont, en Hij die in ons woont, is sterker
dan degene die in de wereld woont (1Joh.4:4). Vanuit onze geschapen natuurlijke mens
zullen wij tevergeefs tegen verkeerde emoties strijden, maar vanuit onze eeuwige geestelijke
mens kunnen wij God danken voor Zijn vrede die overheerst; als gevolg daarvan zullen
verkeerde emoties het onderspit moeten delven. Onze natuurlijke mens, dat is onze ziel,
heeft niet alleen maar te maken met alles wat verkeerd is maar ook met alles wat goed is
zonder de inspiratie van de Heilige Geest.
Joh.6:63 De Geest maakt levend, het lichaam (= de natuurlijke mens) dient tot niets. Wat Ik
gezegd heb is Geest en leven.
De mentaliteit van de dood heeft te maken met het gescheiden worden van de gedachten
van God, waardoor wij de doelstellingen van God voorbijschieten om onze eigen ideeën en
gedachten te volgen; maar dit leidt ons op een dwaalweg. Niet alleen slechte ideeën maar
ook goede ideeën komen voort uit de natuurlijke mens, maar wanneer wij onze eigen ideeën
negeren en ons uitstrekken naar de Geest in ons, borrelt de wijsheid van God in ons
omhoog, zodat wij weten wat God wil (Jac.1:5). Of het nu onze mentale kracht is of onze
emotionele kracht, in beide gevallen zullen wij afgeleid worden van onze geest, waardoor wij
de wijsheid, liefde en kracht van God niet zullen kunnen ontvangen. Wanneer wij veel
activiteiten in onze natuurlijke mens stimuleren, zullen wij nooit de rust en het geduld in onze
geest hebben om te horen wat de Heilige Geest tot ons zegt. Wanneer wij onze aandacht
richten op onze natuurlijke mens, richten wij onze aandacht op onze geschapen mens; maar
wanneer wij onze aandacht richten op onze geestelijke mens, komen wij in aanraking met
onze eeuwige mens waarin de Geest van God woont.
Joh.14:15-17 Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen
jullie een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen
Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Wanneer wij in de wedergeboorte de Heilige Geest ontvangen hebben in onze geest, kunnen
wij Hem zien en kennen; en wanneer wij door geloof en gehoorzaamheid Hem zien en
kennen, zullen wij Zijn werkzaamheid effectief zien worden op het gebied van onze ziel. Het
Oude Testament noemt dit wachten op God, en de kerkvader Augustinus deed eens een
5
belangrijke uitspraak over zijn wachten op God. Hij zei dat hij vele jaren gezocht had naar de
God buiten hem voordat hij begon te zoeken naar de God in hem. Er zijn namelijk vooral
twee dingen die wij absoluut niet kunnen doen zonder de Heilige Geest, en dat is bidden en
aanbidden; wij moeten bidden in de Geest (Efez.6:18, Judas vs.20) en wij moeten aanbidden
in de Geest (Joh.4:23-24). Ook onze voorbede moet gebeuren door de kracht en de
inspiratie van de Heilige Geest (Rom.8:26-27, Zach.12:10 NBG’51). Wanneer wij bidden in
de kracht van de Heilige Geest, wordt de Geest actief in ons; maar zolang wij niet bidden in
de Geest, zullen wij nooit in staat zijn om bolwerken in onze ziel omver te halen.
Wanneer wij effectief willen zijn in het benaderen van Hem die op de troon zit (Hebr.4:16),
zullen wij dat alleen kunnen wanneer wij effectief zijn in het benaderen van Hem die in onze
geest woont. Wanneer wij God benaderen in gebed op grond van veel natuurlijke activiteiten
van onze ziel, zullen wij nooit effectief zijn in het wachten op Hem die in ons woont; wanneer
wij echter in geduld wachten op de Geest in ons, zal Hij ons leiden naar Hem die op de troon
zit. Onze natuurlijke activiteiten zullen met al hun goede bedoelingen echter altijd tot de dood
leiden en nooit het leven brengen waarop wij hopen.
Ook in onze benadering van het woord van God hebben wij de inspiratie van de Heilige
Geest nodig, want onze natuurlijke mens zal er altijd op uit zijn ons verstand te vullen met
intellectuele kennis, en onze emoties te vullen met emotionele ervaringen; maar onze
natuurlijke mens zal nooit in staat zijn om ons via het woord van God bij Jezus te brengen,
en dat is nu juist de enige bedoeling van het woord van God (Joh.5:39, Luc.24:27+45,
Rom.10:4). Alleen door de inspiratie van de Heilige Geest zullen wij in het lezen en het
bestuderen van het woord van God terechtkomen bij Jezus; door de kracht van de natuurlijke
mens zal onze geest alleen maar droog en dorstig blijven. Het is onze relatie met God in de
geest die onze ziel krachtig zal beïnvloeden, zodat wij op het natuurlijke vlak ervaringen
zullen hebben die voortkomen uit onze relatie met God in de geest.
Er worden verschillende uitdrukkingen in de Bijbel gebruikt om de relatie met de inwonende
Heilige Geest tot expressie te brengen. Zo spreekt 2Kor.3:18 over het aanschouwen van de
glorie van God waardoor wij stap voor stap veranderen, Rom.8:6 spreekt over het richten
van de aandacht op de Geest, Gal.6:8 spreekt over het zaaien op de akker van de Geest,
Gal.5:16 spreekt over wandelen in de Geest, en Gal.5:18 spreekt over geleid worden door de
Geest, Gal.5:25 spreekt over leven door de Geest. Wanneer wij dus niet communiceren met
de Geest die in onze geest woont, maken wij geen schijn van kans op een succesvol en
vruchtbaar leven voor God. Wanneer wij leven vanuit het woord van God zonder de Geest,
drogen wij op; maar wanneer wij leven vanuit de Geest zonder het woord, blazen we op,
maar wanneer wij leven in harmonie met de Geest en het woord, groeien wij op.
E: Het geheim van de voorbede.
Wanneer wij niet in een bepaalde mate geleerd hebben om een relatie met de Heilige Geest
te onderhouden zullen wij nooit effectief zijn in het doen van voorbede. Een mens die gezalfd
is in voorbede, heeft geleerd om in verbinding te staan met zijn geest, waardoor hij in staat is
de last van God te aanvaarden en de zalving te ervaren om voorbede te doen voor datgene
wat God in zijn geest gelegd heeft. Wanneer wij echter putten uit de energie en het initiatief
van onze natuurlijke mens, zullen wij voorbede uitputtend ervaren en het als een vervelende
taak ondergaan. Voorbede is een van de hoogste bovennatuurlijke activiteiten waarin een
mens betrokken kan raken; Jezus zit al bijna 2000 jaar aan de rechterhand van de Vader
waar Hij voorbede doet (Hebr.7:25) waaruit blijkt hoe hoogstaand deze bediening is.
Jes.62:6-7 beschrijft voorbede als een taak waarin wij dag en nacht God herinneren aan Zijn
woord; wij doen dat door in te stemmen met het feit dat Gods woord de waarheid is, ook al is
deze waarheid alleen nog maar een realiteit in de geestelijke wereld. Maar door geloof en
door dankbaarheid wordt deze geestelijke realiteit zichtbaar in het natuurlijke leven op aarde;
door God te danken voor de waarheid van Zijn woord zetten wij de realiteit van Zijn woord
vrij in het gebied van het natuurlijke leven (Fil.4:6-7). Wanneer wij een waarheid in het woord
van God ontdekken en Hem daarom vragen, worden wij opgeroepen om te geloven dat we
het in onze geest al ontvangen hebben, en daarna zal het een zichtbare realiteit worden
(Marc.11:24). In het proces waarin wij God dag en nacht herinneren aan Zijn woord, wordt
6
onze geest voorbereid en ontvangen wij een toenemende mate van geloof; wanneer ons
geloof sterk gemaakt is, zullen wij in staat zijn God te danken en Zijn waarheid vrij te zetten
in de natuurlijke realiteit. De voorbereiding van herinnering zal veel meer tijd vragen dan het
uiteindelijke vrijzetten van de waarheid.
Wanneer wij willen bidden door de aansporing van de Heilige Geest zonder dat wij met Hem
een relatie ontwikkelen, zullen wij een belangrijke stap in het proces overslaan; een relatie
ontwikkelen met de Heilige Geest zonder een gedisciplineerde levensstijl is eveneens
onmogelijk. Het leven van voorbede is een kwestie van het ontwikkelen van een levensstijl
waarin de voorbidder een hartsgesteldheid ontwikkelt voor het dragen van lasten voor
andere mensen; hij is niet op zoek naar zegen voor zichzelf. Daarbij zijn twee aspecten van
bijzonder groot belang, en het eerste aspect heeft te maken met het ontvangen van intense
bewogenheid voor mensen in grote nood, zowel voor gelovigen als ongelovigen. Het is nodig
om in contact te komen met de passie van de Heilige Geest in onze geest die bewogenheid
op elk denkbaar terrein wil stimuleren; dit kunnen wij omschrijven als liefde of als passie of
als het ontvangen van een last.
Het tweede aspect is dat wij een vurige ijver hebben voor de glorie van God; want alles in de
schepping is gemaakt tot meerdere eer en glorie van God (Openb.4:11). En het moet onze
vurige ijver zijn om gebroken mensen weer hersteld te zien worden zodat God in staat zal
zijn om weer van hen te genieten, want elk mens is gemaakt tot meerdere eer en glorie van
God, en dat is ook het hoofddoel van de verlossing (Openb.5:9-10). Want doordat God de
eer en glorie van Zijn heilige naam voorop stelt, is Hij intens gemotiveerd om mensen te
redden van een levensstijl van verdorvenheid (Ezech.36:22-28). De redding van mensen
wordt niet in eerste plaats gemotiveerd door hun eeuwige ondergang, maar door de eer en
glorie van Gods heilige naam. Daarom moeten wij in de eerste plaats een vurige ijver
hebben voor de glorie van God, wanneer wij effectief willen zijn in voorbede.
F: Een geest van de wijsheid en openbaring.
Efez.1:17-19 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een
geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart
verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de
luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking
van Gods macht is voor ons die geloven.
Wanneer de Heilige Geest door de wedergeboorte in ons komt wonen, is het vanaf dat
moment voor ons van groot belang een intieme relatie met de Heilige Geest te ontwikkelen;
want in het cultiveren van deze relatie groeit onze eigen menselijke geest in wijsheid en
openbaring, doordat wij God steeds beter leren kennen. God is in vers 17 de Vader van alle
glorie, de Vader van alle geestelijke rijkdom, en wanneer onze geest groeit in wijsheid en
openbaring, ontvangen wij steeds meer inzicht wat wij door de genade van God in onze
geest ontvangen hebben. Daarvoor is ook volgens vers 18 nodig dat de ogen van ons
natuurlijke hart verlicht worden, zodat wij ook met onze natuurlijke mens inzicht zullen
hebben in wat wij van God ontvangen hebben.
Vers 18 en 19 beschrijven de van God aan ons gegeven genade op drie verschillende
manieren; in de eerste plaats zien wij welke enorme grote verwachting wij mogen hebben
doordat God ons geroepen heeft. In de tweede plaats zullen we zien hoe groot de glorie is
die wij tot in eeuwigheid zullen ontvangen, maar in de derde plaats mogen we zien hoe
overweldigend groot de kracht is die God ons schenkt door Zijn inwonende Heilige Geest.
Wanneer ons emotionele hart oog krijgt voor de wijsheid en openbaring die in onze geest
leeft, zullen we in staat zijn om inzicht te krijgen in deze drie verschillende aspecten van
onze geestelijke rijkdom. Wij kunnen dus wandelen in de buitensporig grote kracht van God,
wanneer de ogen van ons hart opengaan en onze geest verlicht wordt met Goddelijke
wijsheid en openbaring.
Het proces waarin onze geest openbaring en inzicht ontvangt en de ogen van ons hart
opengaan wordt op gang gebracht door een intieme relatie met de Heilige Geest; want het is
bijzonder dat de Geest van God in ons komt wonen bij de wedergeboorte, maar het is heel
wat meer wanneer onze geest voortdurend ondergedompeld wordt in de krachtige werking
7
van de Heilige Geest in onze geest. Wij hebben nodig om voortdurend vervuld worden in een
constante stroom van aanrakingen tijdens het hele proces van het cultiveren van een relatie
met Gods Geest (Efez.4:30, 5:18). We moeten voortdurend gedoopt worden in de Heilige
Geest, zodat Hij onze menselijke geest kan vullen met inzicht en openbaring op zodanige
wijze dat dit inzicht met kracht doorbreekt naar ons emotionele hart, zodat de ogen van ons
hart opengaan voor de buitensporig grote kracht van God. Geloof hebben in God betekent
dat wij vertrouwen kunnen op Zijn kracht die in ons aanwezig is, en actief geloof zet deze
kracht in werking in elk gebied van ons leven. En wanneer de sensatie van de aanraking
door de Heilige Geest verdwenen is, blijft de glorie van God in ons leven achter als een
permanente bron van liefde, wijsheid en kracht.
De sleutel tot geestelijk succes dat voldoet aan de maatstaven van de eerste christelijke
gemeente in het boek Handelingen is een intense relatie met de Heilige Geest, waardoor de
volheid van God in onze geest vrije toegang heeft tot onze ziel en van daaruit tot expressie
kan komen in ons hele natuurlijke leven en onze omgeving. Wanneer wij ons bewust worden
van de volheid van God die in onze geest aanwezig is, zullen wij hartstochtelijke toewijding
nodig hebben om een zodanige relatie met de Heilige Geest te cultiveren dat ons hart ook
toegang krijgt tot deze volheid, want dan weten en beseffen wij hoe groot de kracht van God
is die tot onze beschikking staat.
Efez.3:14-21 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke
gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit Zijn rijke luister uw innerlijke
wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan
gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle
heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van
Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods
volkomenheid. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel
meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus
Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Ook in deze tekst brengt Paulus onder woorden hoe groot de noodzaak is dat wij door
krachtige aanrakingen van de Heilige Geest in onze inwendige mens doorbraak beleven
naar ons emotionele hart, zodat Christus met Zijn manifeste tegenwoordigheid in ons hart
kan gaan wonen, want daardoor zullen wij diepgeworteld en stevig gefundeerd raken in de
ervaring van Zijn liefde. Dit proces zal ons in staat stellen om het leven te leiden zoals God
de Vader altijd al voor ons bedoeld heeft; dan ontwikkelen wij begrip voor alle dimensies van
de liefde van Christus volgens vers 18 en zullen wij gevuld worden met de volheid van God
zoals die in vers 19 wordt genoemd. Wanneer deze liefde vanuit onze geest doorstroomt
naar ons emotionele hart en wij gevuld worden met de liefde van Jezus, wordt het voelen
van liefde voor andere mensen gemakkelijk. Alles wat wij nodig hebben om vanuit een
Goddelijk karakter te leven is aanwezig in onze geest, en wanneer wij deze aanwezige
rijkdom beseffen, kunnen wij God danken dat Zijn Geest voor deze rijkdom een weg baant
naar ons hart, waar wij de geestelijke realiteit uitleven in het natuurlijke leven van alledag.
Geloof en dankbaarheid ondersteunen ons in dit proces.
Christelijk geloof is niet een religie, maar een relatie met het Goddelijke leven dat in ons
woont, zodat door een geestelijk groeiproces de wijsheid, liefde en kracht van God stap voor
stap gestalte gaan krijgen in ons emotionele hart, waardoor wij Goddelijke realiteit kunnen
ervaren op elk moment van de dag gedurende ons hele leven op aarde. Het vermogen om
Gods liefde te ervaren en uit te leven is het expliciete Bijbelse bewijs dat wij vanuit de dood
zijn overgegaan in het leven (1Joh.3:14). Vers 20 zegt dat God de Vader deze dingen
realiseert door de kracht die in ons aan het werk is; en God is bij machte oneindig veel meer
in ons en door ons heen te doen dan wij vragen of denken. De kern waar het allemaal om
draait is dat wij met onze geest in contact komen om te ontdekken hoe groot de daar
aanwezige volheid is. Jezus zei dat wanneer iemand in Hem blijft, d.w.z. in relatie blijft met
de inwonende Heilige Geest, dat hij of zij dan veel vrucht zal dragen (Joh.15:5-8); want de
kracht die in ons woont is de kracht van het onvergankelijke leven van Jezus (Hebr.7:16).
Dit is de weg die wij mogen gaan.
8
G: De ware functie van Jezus in ons leven.
Joh.15:1 Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die
geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij
meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in Mij,
dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar
zonder Mij kun je niets doen.
Met deze uitspraken over een van de aspecten van Zijn identiteit maakte Jezus duidelijk dat
Hij de ware bron van het leven is en de enige reden waarom wij als mens op aarde leven.
Kol.3:4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt………
Paulus bevestigde deze aanspraak van Jezus als de enige bron van leven waardoor wij
bestaan en door wie ons leven zin en betekenis heeft (Hand.17:25). Door de Heilige Geest,
die in onze menselijke geest woont, onttrekken wij leven aan Jezus die de bron van alle
leven is. En het is de vreugde van ons bestaan wanneer wij uit deze onuitputtelijke bron van
leven kunnen putten; of wij nu op de aarde zijn of gestorven zijn, onze eeuwige bestemming
is dat wij samen met Jezus zullen leven (1Tess.5:10). En om die reden is Jezus mens
geworden, zodat Hij zondaars zou kunnen uitnodigen om tot Hem te komen en eeuwig leven
van Hem te ontvangen (Joh.14:6); daardoor zullen wij voor eeuwig het leven met Hem delen.
Jezus is voor eeuwig de dynamische bron van ons leven, en wij zullen voor eeuwig dit leven
van Hem mogen ontvangen. Doordat wij verbonden zijn met het leven van Jezus, zijn wij ook
verbonden met de kracht die in Hem leeft, zodat wij veel vrucht kunnen dragen; en Joh.15:8
zegt ons dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt in ons wanneer wij veel vrucht, heel
veel vrucht dragen.
Om die reden mogen wij nooit genoegen nemen met minder dan wat God ons wil geven,
want hoe meer wij het karakter van God dragen, hoe meer wij de kracht van God in ons
leven ervaren, hoe meer de gaven van de Geest in ons functioneren, des te meer zal de
Vader glorie ontvangen door ons leven heen. Vers 5 maakt ons duidelijk dat de realiteit van
dit leven alleen manifest wordt in ons bestaan, wanneer wij in een permanente verbinding
blijven met Jezus door de Heilige Geest die in ons woont. Zonder deze relatie met Jezus
drogen wij uit en komt de vrucht niet tot volle bloei; daarom is het onderhouden van deze
relatie het kritieke gegeven in dit Bijbelgedeelte. Wanneer wij deze relatie cultiveren, zullen
wij volgens vers 9 hier en nu al de liefde van Jezus intens kunnen ervaren, en ons aardse
bestaan zal gedomineerd worden door deze hartstochtelijke liefde. Vers 11 belooft ons dat
de onbegrensde vreugde van Jezus ons emotionele hart in beslag zal nemen, zodat onze
vreugde volledig zal zijn in onze relatie met de Bron. Deze vreugde is van groot belang, want
Neh.8:10 zegt dat deze vreugde van de Heer onze kracht is.
Wanneer alle andere dingen falen, zal de vreugde van de Heer onze kracht zijn; wanneer de
Heilige Geest in ons deze vreugde ontwikkelt, zal niets ter wereld ons kunnen overwinnen
omdat wij heersen over elke situatie vanuit onze vreugde in Hem. Wanneer deze vreugde
door de Heilige Geest gestalte krijgt in ons emotionele hart ten gevolge van de eeuwige
liefde van onze Heer, bezitten wij de grootste kracht die een mens ooit kan ervaren. Zij die
op de Heer wachten, krijgen nieuwe kracht (Jes.40:31); deze kracht stelt elke gelovige in
staat om uit te stijgen boven elke teleurstelling, beproeving of gebrek zoals een adelaar op
de luchtstromen hoger stijgt dan elke andere vogel. We zijn geroepen om de kracht van de
toekomende wereld nu al te ervaren (Hebr.6:5), en degene die in Jezus gelooft, heeft nu al
deel aan het eeuwige leven (Joh.5:24), want wanneer wij met Jezus verbonden zijn, zijn wij
één geest met Hem (1Kor.6:17).
Joh.15:5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem,
zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.
H: Helder van geest zijn.
1Petr.4:7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest,
zodat u kunt bidden.
9
De Bijbel leert ons in deze tekst dat wij helder van geest moeten zijn om te kunnen bidden;
om te kunnen bidden moeten wij in onze geest een helderheid cultiveren, waardoor wij in
relatie met God kunnen leven. Een van de belangrijkste dingen in het leven om een
voortdurend besef van de tegenwoordigheid van God te kunnen ervaren is het cultiveren van
een heldere geest. Want een heldere geest stelt ons in staat om blijvend te vertoeven in de
relatie met de Heilige Geest die in ons woont en met God de Vader die in de hemel troont.
Een heldere geest spreekt van een menselijke geest die het vermogen heeft om de
werkelijke realiteit te zien zoals God die ziet; vanuit dit hemels perspectief is een mens in
staat om zijn relatie met God op orde te houden. Leven in gebed en het leven vanuit een
relatie met God zijn in de kern van de zaak hetzelfde principe.
Helderheid van geest is het vermogen om Goddelijke realiteit te zien; het is het vermogen
om een zuiver perspectief op het leven te ontvangen. Want wanneer het einde gekomen is
bij de tweede komst van Jezus, zal elke vorm van vertroebeling en verduistering van de
realiteit verdwenen zijn, en dan zal alleen nog maar Gods perspectief op de realiteit
overblijven. Een heldere menselijke geest is nu al in staat om dit zuivere perspectief op het
leven te ontvangen; maar deze helderheid zullen wij niet op één moment ontvangen, want er
is altijd sprake van de noodzaak om te zoeken en te cultiveren. Een van de redenen waarom
mensen geen gebedsleven kunnen ontwikkelen en geen relatie met God ervaren is dat zij er
niet in slagen om een heldere geest te cultiveren. Er zijn twee aspecten in het cultiveren van
een heldere geest, in het ontwikkelen van het juiste perspectief op het leven zoals God dat
ziet. Het eerste aspect is ontzag voor God, en het tweede aspect is de vreugde in de
Heer; helderheid van geest brengt ontzag voor God en de vreugde in de Heer altijd bij
elkaar; lees Psalm 128. Er is een schijnbare tegenstelling tussen ontzag voor God en de
vreugde in de Heer, maar helderheid van geest verenigt deze twee schijnbare tegenpolen in
harmonie met elkaar.
Hand.9:31 In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot
bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige
Geest nam hun aantal steeds meer toe.
De eerste christelijke gemeente in het boek Handelingen groeide in aantal en in diepte, en
de belangrijkste reden voor groei in de breedte en in de diepte was hun ontzag voor de Heer;
de eerste christelijke gemeente was diepgeworteld in ontzag voor de Heer. Maar er speelde
nog een ander belangrijk aspect een hoofdrol in deze gemeente.
Hand.13:52 De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de Heilige
Geest.
De combinatie van Hand.9:31 en Hand.13:52 laat zien dat diep ontzag voor de Heer en de
volheid van vreugde in de Heilige Geest volledig samengaan in harmonie. Wanneer wij
spreken over ontzag voor de Heer, spreken we niet over angst voor God; want angst voor
God is het gevolg van geestelijke onvolwassenheid in de liefde, want er is nog angst voor
straf vanwege gevoelens van schuld (1Joh.4:18). Ontzag voor God heeft te maken met het
groeien in het besef van Gods majesteit en ontzagwekkendheid; wanneer wij ontzag hebben
voor God, willen wij niet bij Hem wegrennen maar juist voor Hem neerbuigen om Hem de eer
te geven die past bij de majesteit van Zijn naam. De vreugde van de Heer spreekt over de
aanwezigheid van een gevoel van welbehagen en plezier in ons hart, die diepgeworteld is in
de zekerheid dat God intense liefde voor ons koestert. Wanneer wij groeien in openbaring
over de liefde van God, zullen wij groeien in onze vreugde in de Heer, en wanneer wij
groeien in openbaring over de majesteit van God, zullen wij groeien in ontzag voor de Heer.
Kennis en inzicht in de heiligheid, de liefde en de majesteit van God zijn van essentieel
belang voor het groeien in de vreugde van de Heer en in ontzag voor de Heer. Zo kunnen wij
een heldere geest ontwikkelen.
Wanneer wij inzicht en begrip hebben over onze relatie met de Vader, zijn er twee lijnen die
rechtstreeks naar het woord van God gaan; de ene lijn heeft te maken met ontzag voor God
en de andere lijn heeft te maken met de vreugde in de Heer. God is onze Vader en Hij heeft
ons geroepen om Zijn zonen en dochters te zijn; vanuit deze relatie met de Vader kunnen wij
genieten van Zijn oneindige liefde. In deze relatie zijn wij diepgeworteld in de liefde van de
Vader en kunnen wij Zijn liefde met heel ons hart beantwoorden. Maar wij zijn niet alleen
10
zonen en dochters van God, wij zijn ook dienaars van God; God is ook de Heer van ons
leven, en wij begrijpen niet alleen Zijn liefde maar ook Zijn majesteit en heiligheid. Vanuit dit
perspectief dragen wij verantwoordelijkheid voor hetgeen Hij ons gegeven heeft en wat Hij
ons heeft opgedragen om te doen. Onze relatie met God kan zodoende afwisselend deze
aspecten ervaren, want het ene moment worden wij opgenomen in Gods liefde en aanbidden
wij Hem als zonen en dochters; maar op een ander moment worden wij door Gods majesteit
en heiligheid overweldigd en worden wij erbij bepaald dat wij dienaars van God zijn. Wij
aanbidden God in Zijn majesteit, en wij genieten van Hem vanwege Zijn liefde. Hij is onze
Vader en Hij is onze Heer, er is sprake van ontzag voor God en vreugde in God, er is sprake
van verantwoordelijkheid en er is sprake van intimiteit.
Wanneer wij helderheid in onze geest verliezen, wanneer wij het juiste perspectief op God
verliezen, doordat wij alleen benadrukken dat God vol heiligheid en majesteit is, en wij van
daaruit alleen als dienaars van God leven met grote verantwoordelijkheid, zullen wij ontzag
voor God hebben zonder de vreugde in de Heer. Wij zullen dan geen intimiteit ontwikkelen,
onze vreugde verliezen en vermoeid raken in het voortdurend uitvoeren van taken voor het
koninkrijk van God. Wanneer wij echter aan de andere kant God alleen als een Vader zien
van Wiens liefde wij voortdurend mogen genieten, zullen wij een diepgeworteld ontzag voor
God verliezen; dit ontzag functioneert namelijk als een krachtige drijfveer die ons steeds
weer aanspoort om verder te gaan met een vurig hart. God liefhebben en werken voor Hem
vormen immers de centrale spil van de hele Bijbel.
Matt.22:36-40 Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer,
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het
grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze
twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.
J: Eén doel voor ogen.
Luc.10:42 Er is maar één ding noodzakelijk.
Ps.27:4 Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de
Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te
ontmoeten in zijn tempel.
Fil.3:13b-14 ……maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor
me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus
roept.
Wanneer wij in het leven door veel dingen worden afgeleid, zullen we nooit in staat zijn om
helderheid van geest te cultiveren; het gebrek aan een heldere en doelgerichte geest is een
van de hoofdoorzaken van een gebrekkig gebedsleven. De intensiteit en effectiviteit van ons
gebed is namelijk afhankelijk van de mate waarin wij een heldere en doelgerichte geest
hebben ontwikkeld in relatie met de Heilige Geest. Wanneer bezorgdheid, onverschilligheid,
vermoeidheid, oppervlakkigheid of angst onze geest afleiden van doelgerichtheid, zal de
helderheid in onze geest vertroebeld worden en de intensiteit van doelgericht gebed
afnemen. In Luc.10:41 was Marta zowel bezorgd als in beslag genomen, en deze twee
afleidingsmanoeuvres verhinderden haar om aan de voeten van Jezus te zitten zoals haar
zusje Maria en haar tijd en aandacht te besteden aan Jezus en Zijn woorden. In beslag
genomen worden door andere zaken heeft meestal te maken met een perspectief, een
mening over bepaalde zaken die niet noodzakelijk is. Wij hebben vaak een mening over een
bepaald onderwerp die meer kracht heeft dan de werkelijke waarde van het onderwerp zelf.
Wij verspillen meer energie aan bepaalde zaken die minder waarde hebben dan de energie
die wij eraan verspillen, zoals een vuilnisman het huisvuil ophaalt terwijl het huisvuil de
waarde niet heeft van de energie die nodig is om opgehaald te worden. Zelfs de duivel
verspilt geen kostbare tijd in zijn rebellie tegen God.
Wij overschatten en overwaarderen vaak minderwaardige zaken, terwijl wij belangrijke zaken
vaak onderschatten en onderwaarderen; er is echter wel een groot verschil tussen onze
overtuigingen en onze meningen. Wij behoren volop te leven vanuit onze door God gegeven
overtuigingen, maar wij moeten weigeren om te leven op basis van menselijke meningen.
Wanneer wij leven vanuit menselijke opvattingen, zullen wij nooit een helderheid van geest
11
cultiveren, zodat we nooit een intens gebedsleven zullen ontwikkelen, waardoor wij nooit
deel zullen hebben aan de doorbraak van Gods koninkrijk in onze omgeving. Legitieme maar
menselijke opvattingen ontstaan in de natuurlijke wereld, terwijl geestelijke overtuigingen
ontstaan vanuit de troon van God; daarom zullen gewone menselijke opvattingen ons
verhinderen een helderheid van geest te cultiveren.
Ook dogmatische en theologische opvattingen zullen niet in staat zijn een heldere geest te
ontwikkelen, en daarom zullen discussies op dat terrein ons gebedsleven afremmen. Ook
perfectionisme zal een negatieve invloed op ons gebedsleven uitoefenen; perfectionisme is
een voortdurende bron van irritaties in ons leven, omdat we afgeleid worden van het
werkelijke doel. Het cultiveren van helderheid van geest vraagt om een agressieve houding
in het afrekenen van afleidende meningen en opvattingen, angst en bezorgdheid, evenals
onverschilligheid en oppervlakkigheid; want alleen dan zullen wij een voortdurende relatie
met God kunnen cultiveren. We moeten leren om radicaal nee te zeggen tegen de arrogantie
van onze natuurlijke gedachtepatronen waarmee wij allerlei menselijke opvattingen
produceren.
K: Leven in overvloed.
Joh.10:10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben
gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Jezus Christus, de Zoon van God, is als Mens naar de aarde gekomen om ons een
levensstijl te geven die overstroomt van Goddelijke volheid; en Zijn bedoeling is om dit te
realiseren terwijl wij nog in een sterfelijk lichaam op de aarde leven. Wij kunnen en mogen
hier en nu al in de tegenwoordigheid van God het eeuwige leven ervaren, terwijl wij nog
gebonden zijn aan de beperkingen van ons bestaan in de tijd. Want de Heilige Geest, die in
onze geest of onze inwendige mens woont, geeft Zijn kracht aan onze ziel, dat is onze
natuurlijke mens, zodat wij in ons emotionele hart de vreugde van God ervaren; want de
Geest van God openbaart de diepten van Gods wezen en karakter aan ons (1Kor.2:10).
Deze rivier van Goddelijke openbaring stroomt vanuit onze inwendige mens naar alle
gebieden van onze natuurlijke mens, zodat wij de waarheid van God ervaren in de realiteit
van het dagelijkse bestaan (Joh.7:38-39). De Geest die in ons woont doorzoekt de diepten
van Gods hart en vult ons met openbaring over de volheid van God, zodat het Goddelijke
bewustzijn volheid brengt aan het natuurlijke zelfbewustzijn.
Omdat wij geschapen zijn om de liefde van God te ontvangen, zijn wij per definitie ook
geschapen om in relatie met God te leven en daarom een leven van gebed te cultiveren; dit
spreekt van een gebedsleven in de eeuwigheid terwijl we nog in het tijdelijke leven. Het
eeuwige leven is niet een concept of een idee maar een Persoon die in ons woont en ons in
verbinding brengt met de kennis over de eeuwige God en Vader. De inwonende Heilige
Geest heeft een bijzonder vurig verlangen om ons in contact te brengen met het wezen van
God de Vader en Jezus de Zoon. Wij nemen de beste dingen van het leven niet zelf in bezit,
maar worden integendeel door de Eigenaar van de beste dingen van het leven in bezit
genomen. Het is nooit Gods bedoeling geweest om een volk van mensen te creëren die Hem
volgen door op hun tanden te bijten en vastberaden Zijn wil en woord te gehoorzamen
ondanks alle verzet in hun natuurlijke mens. Het is altijd Gods bedoeling geweest om ons
een hart te geven waarin de belijdenis van onze mond en de emoties van ons hart zo in
overeenstemming met elkaar zijn, dat wij kunnen spreken vanuit de overvloed van ons hart
in plaats van het woord te citeren vanuit de discipline van onze mond.
Matt.12:34b-35 Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens
haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens
uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt.
Het mysterie van het Nieuwe Verbond is Christus die door de Heilige Geest met al Zijn
Goddelijke glorie in ons woont (Kol.1:27), zodat wij nu al in staat zijn om deze Goddelijke
glorie op Zijn aangezicht te zien waardoor wij stap voor stap veranderen (Efez.3:18). De
Bron van onze verandering woont in onze geest en zoekt een doorgang naar onze ziel, zodat
de glorie van God volledig beslag legt op alle expressies van ons natuurlijke leven, waardoor
ons hart overstroomt van Gods volheid (Efez.3:19). Wij kunnen dit proces van verandering
12
enorm stimuleren door gebruik te maken van de gave van de Geest die ons in staat stelt
voortdurend te bidden in onze geest, zodat onze inwendige mens met volharding deelneemt
aan het proces van verandering.
Judas vs.20-21 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het
fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest,
houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus,
die u het eeuwige leven zal schenken.
God de Vader wil ons naar de rijkdom van Zijn glorie onze inwendige mens kracht en sterkte
schenken door Zijn Heilige Geest, zodat Jezus Christus met al Zijn glorie Zichzelf kan
manifesteren in ons emotionele hart; dan zullen wij diepgeworteld en sterk gefundeerd
worden in de liefde van Christus en samen met andere gelovigen alle dimensies van deze
eeuwige liefde van Jezus kunnen onderzoeken om in dat proces gevuld te worden met alle
volheid van God (Efez.3:14-21). Dan is liefde niet meer louter en alleen de belijdenis van
onze mond, maar dan wordt liefde de vanzelfsprekende reactie van ons emotionele hart;
want wanneer wij in Jezus blijven, blijft Hij in ons, en elke reactie van ons zal dan de reactie
van Zijn leven in ons zijn (Joh.15:5). Liefde is dan niet meer het gevolg van een mentale
discipline van ons verstand maar het resultaat van de doorbraak van Gods glorie vanuit onze
geest in ons emotionele hart. Dat is Christus in ons, de hoop der glorie.
In Hand.9:22 lezen we dat Paulus na zijn bekering steeds krachtiger werd in zijn geloof en in
zijn optreden, en hij toonde vanuit het woord van God aan dat Jezus de Joodse Messias
was. En in 1Tim.1:12 dankte Paulus dat Jezus hem kracht had gegeven om dienstbaar te
zijn aan de Heer en Zijn koninkrijk. Het is Gods grote verlangen om onze inwendige mens
kracht te geven door Zijn Geest, want wanneer Degene die in onze geest woont niet de
gelegenheid krijgt om deze kracht aan onze ziel te geven, zal God ons niet toestaan dat wij
gebruikt worden in Zijn dienst. Het is een principe in Gods koninkrijk dat wij pas bruikbaar
zijn voor God, wanneer wij geleerd hebben om te leven en te werken vanuit de kracht die in
onze inwendige mens aanwezig is (1Kor.2:4, 2Kor.4:7, Kol.1:29, Efez.3:20, 1Tess.1:5,
2Tim.4:17, 1Petr.4:11).
2Tess.2:16-17 Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons Zijn liefde
heeft getoond en ons door Zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u
aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.
God heeft volgens vers 16 ons Zijn liefde getoond en ons Zijn genade gegeven als blijvende
steun en goede hoop; deze liefde en genade zijn werkzaam in onze geest. Maar Paulus bad
dat deze bemoediging en kracht zouden doorwerken in alles wat wij doen en zeggen, en dat
voltrekt zich wanneer de genade en de liefde van God vanuit onze geest een weg naar ons
hart vinden. Dan wordt de waarheid in onze geest een werkelijkheid in ons hart. Dit proces
zal een succes zijn in ons leven, wanneer wij leren om een relatie te onderhouden met de
Heilige Geest die in ons woont.
V.v.d.B. 
13
Download