legal stand-by overeenkomst - Meijerman van de Wouw Advocaten

advertisement
LEGAL STAND-BY OVEREENKOMST
Tussen de volgende Partijen:
1.
de besloten vennootschap VAN DE WOUW ADVOCATEN MEDIATORS B.V., gevestigd te
’s-Hertogenbosch aan het adres Bastion Vught 1, ten deze (krachtens volmacht) rechtsgeldig
vertegenwoordigd door @, hierna te noemen ‘VAN DE WOUW ADVOCATEN’
en
2.
de besloten vennootschap @, gevestigd te @ aan het adres @, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder @, de laatste vertegenwoordigd
door haar zelfstandig bevoegd bestuurder @, hierna te noemen ‘Cliënt’
hierna gezamenlijk ook te noemen ‘Partijen’ is, het volgende in aanmerking genomen:

VAN DE WOUW ADVOCATEN verleent als advocatenkantoor hoogwaardige juridische diensten
aan ondernemers en ondernemingen op de praktijkgebieden ondernemingsrecht, arbeids- en
sociaal verzekeringsrecht en vastgoed- en bestuursrecht;

VAN DE WOUW ADVOCATEN draagt als haar beleidsvisie uit dat juridische dienstverlening m.n.
dient te zijn gericht op conflictvoorkoming in plaats van op conflictbeslechting;

VAN DE WOUW ADVOCATEN ambieert de vaste gesprekspartner te zijn voor ondernemers en
ondernemingen die, gelet op aard en omvang van het bedrijf, behoefte hebben aan en
meerwaarde zien in proactieve deskundige en hoogwaardige rechtshulp met als doel om
juridische risico’s in de bedrijfsvoering te voorkomen of verminderen;

VAN DE WOUW ADVOCATEN verleent om deze redenen haar diensten o.m. op basis van een
abonnement, waarbij op basis van een vaste prijs per maand onder de hierna beschreven
voorwaarden toegang wordt geboden tot laagdrempelige, maar kwalitatief hoogwaardige
juridische diensten;

Tussen VAN DE WOUW ADVOCATEN en Cliënt overleg heeft plaatsgevonden en
overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder deze diensten aan (de
onderneming van) Cliënt zullen worden verleend;
Paraaf Van de Wouw Advocaten:
Paraaf Cliënt:
1/3
de navolgende overeenkomst gesloten:
1.
Deze Legal Stand-by Overeenkomst treedt in werking op [datum] en heeft een vaste
geldingsduur van een (1) jaar. Nadat de geldingsduur is verstreken wordt deze automatisch
voor de duur van een jaar verlengd behoudens en voor zover een van Partijen de
overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.
2.
De dienstverlening door VAN DE WOUW ADVOCATEN in het kader van deze Legal Stand-by
Overeenkomst houdt het volgende in:
a.
de door VAN DE WOUW ADVOCATEN verleende diensten hebben uitsluitend betrekking
op alle door Cliënt
aan haar voorgelegde kwesties op de praktijkgebieden
ondernemingsrecht, arbeids- en sociaal verzekeringsrecht, vastgoed- en bestuursrecht;
b.
VAN DE WOUW ADVOCATEN voert bij aanvang van de overeenkomst een Legal Audit uit
van ten hoogste vier (4) bij Cliënt op het moment van het sluiten van de overeenkomst
geldende en door Cliënt ter beoordeling aangeboden overeenkomsten. Deze Legal Audit
houdt in dat die overeenkomsten door VAN DE WOUW ADVOCATEN zullen worden
beoordeeld en getoetst aan geldende wet- en regelgeving en waarover binnen twee
weken na ter hand stelling een schriftelijke risicoanalyse aan Cliënt wordt uitgebracht
waarin (zo nodig) aanbevelingen ter verbetering van die overeenkomsten zullen zijn
opgenomen;
c.
Cliënt kan tot een maximum van 18 uur per jaar een beroep doen op de advies- en/of
rechtsbijstandsdiensten van VAN DE WOUW ADVOCATEN over alle door Cliënt aan haar
voorgelegde kwesties op de praktijkgebieden ondernemingsrecht, arbeids- en sociaal
verzekeringsrecht, vastgoed- en bestuursrecht; minimaal 4 uur daarvan dient te worden
besteed aan de behandeling van een mede door VAN DE WOUW ADVOCATEN op te
stellen juridische agenda met betrekking tot de door Cliënt gevoerde onderneming;
overigens bepaalt Cliënt de wijze en het tempo van deze inzet;
d.
VAN DE WOUW ADVOCATEN verleent binnen de daarvoor geldende en in de algemene
voorwaarden opgenomen regels kosteloos telefonische adviesrechtsbijstand over alle
door aan haar voorgelegde kwesties op de hiervoor genoemde rechtsgebieden;
e.
VAN DE WOUW ADVOCATEN stelt alle in haar kennisbank opgenomen
modelovereenkomsten en -documenten kosteloos ter beschikking aan Cliënt;
f.
VAN DE WOUW ADVOCATEN informeert Cliënt proactief over ontwikkelingen op de
praktijkgebieden ondernemingsrecht, arbeids- en sociaal verzekeringsrecht, vastgoeden bestuursrecht, o.m. maar niet uitsluitend door toezending van haar periodieke
nieuwsbrief;
g.
VAN DE WOUW ADVOCATEN verleent Cliënt gedurende de looptijd van dit abonnement
kosteloos toegang tot de door haar ontwikkelde web applicatie onder de naam WVPkalender©;
h.
VAN DE WOUW ADVOCATEN verleent zo nodig tegen een kortingstarief
procesrechtsbijstand in alle door Cliënt aan haar ter behandeling opgedragen
Paraaf Van de Wouw Advocaten:
Paraaf Cliënt:
2/3
geschillen. De korting bedraagt 10% op het door VAN DE WOUW ADVOCATEN
gehanteerde standaardtarief;
3.
De prijs voor de dienstverlening in het kader van deze Legal Stand-by Overeenkomst bedraagt
€ 395,- per maand (prijspeil 2013) excl. BTW. Externe kosten (zoals die van deurwaarders,
griffierechten, uittreksels etc.) zijn niet in dit bedrag inbegrepen en worden, indien van
toepassing, separaat en zonder enige opslag rechtstreeks aan Cliënt doorberekend.
4
VAN DE WOUW ADVOCATEN verricht haar werkzaamheden onder de werking van haar, op de
achterzijde van deze overeenkomst afgedrukte, Algemene Voorwaarden Legal Stand-by
Overeenkomst, die geacht worden daarvan deel uit te maken.
5
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen die uit deze Legal
Stand-by Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten voortvloeien worden, als
Partijen deze geschillen niet in onderling overleg - waartoe zij gehouden zijn - kunnen
oplossen, beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, kamer voor kantonzaken, locatie ’sHertogenbosch.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te
op
______________________
Namens VAN DE WOUW ADVOCATEN B.V.
______________________
Namens Cliënt
Paraaf Van de Wouw Advocaten:
Paraaf Cliënt:
3/3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards